You are on page 1of 37

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Bi 1:

RNG BUC LP RP CHI TIT


Gii thiu Sau khi cc chi tit c tham chiu hoc a vo m hnh lp rp th ta tin hnh lp rp bng vic nh cc rng buc. Ta gn chng vo mi chi tit ti mi thi im g b cc bc t do. Ta lp tng chi tit hoc theo chui bng cch rng buc mi chi tit vi nhau. S dng cc rng buc g b cc bc t do. Thng ta cn hn ch 2 bc t do rng buc mt chi tit. Mi ln thm rng buc gia hai chi tit th mt hoc nhiu bc t do b hn ch. Mt chi tit c rng buc y khng th di chuyn hoc xoay theo mt trc rng buc. Mi chi tit nu cha rng buc s c 6 bc t do: ba tnh tin v ba bc xoay. C nhiu cch s dng c th thm cc rng buc theo mt s th t trong m hnh lp. Ta khng cn t cc rng buc da trn th t m ta chn cc chi tit vo bn v. Bi v s da vo khng cn l th t xc nh na, ta c th sp xp li cc chi tit trong cu trc cy m khng nh hng n cc rng buc. II. Cc bc chun b lp rp - Thit lp mi trng Assembly: File/New/Assembly. Khi nhp nt OK mi trng Assembly c dng nh hnh 1.1. I.

Hnh 1.1. Mi trng Assembly - Nhp nt Browse ti cc chi tit thit k vo mi trng lp rp. Khi hp thoi Open xut hin (hnh 1.2).

Bin son: Nguyn Hi ng

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 1.2. Hp thoi Open - Ta dn ti th mc cha cc chi tit thit k v nhn nt Open. Khi hp thoi Open tm ng li v cc chi tit c chn s gn lin vi con tr chut. Nhp chn mt im t chi tit. 1. Tham chiu chi tit ngoi: Trong m hnh lp rp, ta cng c th lm gim s phc tp ca file lp rp bng cch s dng nhng chi tit c to c lp t cc file khc gi l chi tit ngoi. Qu trnh lin kt cc chi tit ngoi vi m hnh lp rp gi l tham chiu chi tit ngoi. Khi mun hiu chnh lp rp lin quan n chi tit ngoi th c th m bn v cha chi tit ngoi v hiu chnh n. M hnh lp rp s cp nht theo hiu chnh ny. S dng cc chi tit ngoi cho ta kh nng linh ng v d dng qun l trong lp rp. Ta c cc cch chn chi tit vo m hnh lp rp nh sau: a. Lnh Insert Component Toolbar Menu Assembly Insert/ Component/Axisting Part/Assembly. S dng Insert Component to cc lin kt chi tit ngoi vi m hnh lp rp. Cc chi tit ngoi c th l chi tit c lp hoc l cm chi tit. Khi thc hin lnh hp thoi Open xut hin gn v lit k cc chi tit cc b. Ta dn ti th mc cha cc chi tit thit k v nhn Open. Khi hp thoi Open tm ng li v cc chi tit c chn s gn lin vi con tr chut. Nhp chn mt im t chi tit.

Bin son: Nguyn Hi ng

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 1.3. Chn chi tit bng Insert Component b. Phng php ko th: Ngoi cch s dng lnh Insert Component, ta c th s dng phng php ko th. Ta thc hin nh sau: - Ta m file cha m hnh lp rp v cc file cha cc chi tit chn vo mi trng lp rp. - Chn Window/Tile Horizontally (hoc Tile Vertically). Khi mn hnh ha nh hnh 1.4.

Hnh 1.4. Mn hnh khi thit lp Tile Horizontal

Bin son: Nguyn Hi ng

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

- Nhp chn chi tit ko v th vo ca s m hnh lp rp. Ch : Nu trng hp chi tit cn chn vo l mt cm chi tit lp rp. Ta nhp chn biu tng cu trc cy v th vo ca s m hnh lp rp. c. S dng ca s Windows Explore Ngoi cch s dng hai phng php trn, ta cn th s dng ca s Windows Explorer chn cc chi tit vo m hnh lp rp. Ta thc hin nh sau: - Ta m file cha m hnh lp rp. - M ca s Windows Explore. Trong mc Look in, chn ng dn ti th mc cha chi tit (hnh 1.5)

Hnh 1.5. S dng Windows Explore tham chiu chi tit vo. - Ko biu tng file chi tit t ca s Windows Explore v ca s ca m hnh lp rp. Ch : ti cc chi tit t ca s Windows Explorer vo mi trng lp rp, ta nhp chn chi tit cn ti vo, gi v r con tr chut vo vng ha v th phm chut ra. 2. To cc chi tit mi Toolbar Menu Assembly Insert/ Component/New part Cng vic u tin ca qu trnh lp rp l to cc chi tit lp rp. Ta c ba cch to cc chi tit lp rp: - To chi tit lp rp trong phn thit k m hnh ba chiu v s dng lnh Insert Component chn chi tit vo m hnh lp rp. - To chi tit lp rp ngay trong m hnh lp rp. - To cc chi tit lp rp t th vin tiu chun. Lnh New Part dng chi tit trong m hnh lp rp. Khi gi lnh ta chn mt phng v phc, ri to chi tit nh trong phn Part.

Bin son: Nguyn Hi ng

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

3. Di chuyn cc i tng trong m hnh lp rp: Toolbar Menu Assembly Tools/Component/Move Dng di chuyn cc i tng trong m hnh lp rp. Sau khi gi lnh, ta nhp chn i tng cn di chuyn, sau giu v r chut di chuyn i tng n v tr thch hp. 4. Xoay cc i tng trong m hnh lp rp: Toolbar Menu Assembly Tools/Component/Rotate Trong SolidWorks, ngoi vic xoay hng nhn ca bn v, ta cn c th xoay tng chi tit ring l trong m hnh lp rp. Lnh Rotate component dng xoay cc i tng trong m hnh lp rp. Sau khi gi lnh, chn i tng cn xoay. Gi phm tri chut v xoay n v tr thch hp. III. Gn rng buc lp rp: Toolbar Menu Assembly Insert/ Mates Lnh Mate dng to cc rng buc lp rp gia cc chi tit. Sau khi gi lnh, nhp chn mt (hoc cnh) ca i tng th nht. Sau , nhp chn mt (hoc cnh) ca i tng th hai. Khi hp thoi Mate xut hin: Ta c cc la chn: - Mate Selections: hin th s mt c chn. : chn mt, - Entities to Mate cnh ca chi tit hoc mt phng m ta mun lp rp chng vi nhau. Multiple mate mode : : dng - Mate Alignment xc nh chiu ca mi ghp. Aligned : cng chiu. : ngc chiu. - Anti-Aligned - Closest: ty thuc vo v tr cc i tng m SolidWorks s chn cc cch x l khc nhau sao cho khong di chuyn ca i tng n v tr lp l nh nht. - Preview: xem trc mi ghp. - Undo: hy b thao tc va thc hin. - Standars Mates: cc phng php lp c bn. : a cc mt - Concident hoc cc cnh v trng nhau. Parallel Hnh 1.6. Hp thoi Mate
5

: a cc mt hoc cc cnh v song song nhau.

Bin son: Nguyn Hi ng

Trung tm THUD H Nng Lm


Perpendicular Tangent Concentric Lock Distance : to rng buc tip xc.

Bi ging SolidWorks 2008_3

: a cc mt hoc cc cnh vung gc nhau. : a cc l hoc trc v ng tm vi nhau.

: Kha v tr v nh hng gia hai i tng. : xc nh khong cch gia hai mt hoc cnh.

: xc nh gc hp bi hai cnh hoc hai mt. Angle Advanced Mates: :Rng buc i xng 2 i tng qua mt mt phng, hoc mt ca

- Symmetric i tng. Width Path Mate

: tm ca b rng to gia 2 thnh bn. : Rng buc mt im trn i tng thnh phn n ng dn.

: Thit lp rng buc gia mt i tng chuyn ng - Linear/Linear Coupler vi mt i tng chuyn ng khc. Xc nh khong cch bt u v gc bt u Mechanical Mates: rng buc cc kt cu c kh. ; .

: Lp 2 bnh rng n khp vi nhau. Sau khi chn la chn ny, ta nhp - Gear chn hai bnh rng v nhp t s truyn vo Ratio trong hp thoi Mate. : lp rp cam v cn y trong c cu cam. Sau khi chn la chn ny, nhp - Cam chn cc b mt cam v cn s tip xc nhau. Sau nhp nt OK kt thc qu trnh lp. : Lp thanh rng v bnh rng. Sau khi gi lnh, i vi thanh - Rack and Pinion rng ta chn mt cnh tuyn tnh, ng phc tho, ng tm, trc hoc khi tr. i vi bnh rng ta chn mt tr, cnh hoc cung trn, ng trn hoc cung trn phc tho, trc hoc mt Revolved. : Rng buc hai i tng ng tm, v thm vo quan h bc gia i - Screw tng xoay v trc xoay.S dch chuyn ca mt thnh phn dc theo trc gy nn chuyn ng xoay ca i tng cn li theo quan h bc. Sau khi gi lnh, chn cc hai trc xoay , dng Revolutions nhp vo s vng trn 2 i tng lp rp dng Entities to Mate xoay, dng Distance/revolution: nhp vo khong cch bc. : Ghp khp ni cardan, s quay mt thnh phn quanh trc ca - Universal Joint n c iu khin bi s quay ca thnh phn khc xung quanh trc ca n. Thc hin lnh: Gi cc khi cn lp rp vo mi trng Assembly. Gi lnh Mate. Chn cc mt cn lp rp vi nhau. Trong hp thoi Mate chn cc rng buc ph hp. Thit lp cc thng s cho lp rp. Nhp OK thc hin. IV. Hiu chnh sau khi lp rp: 1. Thay i khong cch gia cc chi tit:

Bin son: Nguyn Hi ng

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Sau khi lp rp, rng buc gia cc chi tit c qun l trong cu trc cy. Mun thay i khong cch gia cc chi tit, ta nhp chn rng buc, nhp phi chut v chn Edit Feature. Khi , hp thoi tng ng vi rng buc ta chn xut hin. Ta nhp li gi tr mi v nhn nt OK kt Hnh 1.7. La chn Edit Feature thc qu trnh hiu chnh. 2. Thay th i tng trong m hnh lp rp: Trong qu trnh lp rp, ta c th thay th cc chi tit a vo trc bi cc chi tit khc. S dng Replace thay th cc chi tit. Sau khi gi lnh, nhp chn chi tit cn thay th. Khi , hp thoi Replace xut hin. Ta chn chi tit s thay th cho chi tit va chn. K n nhn nt Browse, khi hp thoi Open xut hin, ta dn ti th mc cha chi tit s thay th v nhp Open. Nhn OK kt thc

Hnh 1.8. Hp thoi Replace 3. To dy cc chi tit trong m hnh lp rp a. To dy sp xp theo hng v ct: Toolbar Menu Insert/ Pattern Component/Linear Pattern Lnh Linear Pattern dng sao chp cc chi tit trong m hnh lp rp theo hng v ct. Sau khi gi lnh hp thoi Linear Pattern xut hin. Cc la chn v thao tc sao chp cc i tng theo hng v ct tng t nh trong phn to m hnh.

Hnh 1.9. Hp thoi Linear Pattern

Hnh 1.10. Hp thoi Circular Pattern

Hnh 1.11. Hp thoi Mirror Component


7

Bin son: Nguyn Hi ng

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Thc hin lnh: Gi lnh Pattern. Chn cc Feature cn pattern. Thit lp cc thng s cn thit Pattern. Nhp OK thc hin. b. To dy sp xp quanh tm Toolbar Menu Insert/ Pattern Component/Circular Pattern Lnh Circular Pattern sao chp cc chi tit trong m hnh lp rp theo dy trn. Sau khi gi lnh hp thoi Circular Pattern xut hin (hnh 1.10). Cc la chn v thao tc nh trong phn m hnh. Thc hin lnh: Gi lnh Pattern. Chn cc Feature cn pattern. Thit lp cc thng s cn thit Pattern. Nhp OK thc hin. 4. Ly i xng: Toolbar Menu Insert/ Pattern Component/Mirror Component Lnh Mirror Components dng ly i xng cc chi tit hoc cm chi tit trong m hnh lp qua mt mt phng. Sau khi gi lnh hp thoi Mirror Components xut hin (hnh 1.11). Ta nhp chn mt phng i xng, sau nhp chn cc chi tit cn ly i xng, sau chn cc chi tit ly i xng v nhn OK kt thc lnh. 5. M bn v gc ca chi tit lp rp: Lnh Open dng m bn v gc ca chi tit c chn trong m hnh lp rp. Chn chi tit cn m trong m hnh lp rp, nhp phi chut v chn Open Part. Khi bn v gc ca chi tit c chn s c m trong mi trng thit k m hnh ba chiu. T y ta c th hiu chnh li cc chi tit theo yu cu. Sau khi hiu chnh ta nhn nt Save lu li cc thay i v ng bn v. Khi SolidWorks s t ng cp nht cc thay i ca chi tit vo trong m hnh lp rp. 6. Hiu chnh chi tit trong mi trng lp rp: Ngoi vic s dng lnh open hiu chnh li chi tit theo yu cu, ta cng c th hiu chnh chi tit trc tip trong m hnh lp rp. Chn chi tit cn iu chnh, nhp phi chut v chn Edit Part. Khi , tt c cc chi tit khc trong m hnh lp rp s m i. Ta tin hnh hiu chnh chi tit. Su khi hiu chnh chi tit xong, ta nhp phi chut v chn Edit Assembly kt thc hiu chnh. V. Tch cc chi tit lp rp Toolbar Menu Assembly Insert/ Exploded View

Bin son: Nguyn Hi ng

Trung tm THUD H Nng Lm


Lnh Explored View tch cc chi tit sau khi lp rp. Sau khi gi lnh, hp thoi Explore xut hin. Ta nhp chn chi tit cn tch ra khi cm chi tit. Khi xut hin biu tng h trc ta v con tr chut c dng biu tng move. Nhp chn trc di chuyn chi tit theo trc . Di chuyn chut xc nh khong cch hoc nhp khong cch vo hp thoi Explore.

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 1.12. Hp thoi Explore VI. Bi tp: 1. V v lp bn v lp bn l

Cht bn l

Bn v lp Hnh 1.13. 2. V v lp rp 2 chi tit sau:

Bn l

Bn v lp

Chi tit 1
9

Bin son: Nguyn Hi ng

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Chi tit 2 Hnh 1.14. 3. Lp rp cm chi tit v tho lp cc chi tit thnh phn.

Bn v lp

Bn v tho ri

Chn

Cht

Gi

Bulong kp cht Hnh 1.15. Bn v lp v cc chi tit ca cm gi .

Phi

Bin son: Nguyn Hi ng

10

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Bi 2:

I CNG V M PHNG NG HC
M hnh ha v m phng ng hc trn my tnh n lc ny tr nn qu quen thuc i vi mi chng ta. Chng c nghin cu v ng dng trong hu ht cc lnh vc khoa hc k thut: c kh, xy dng, in in t, Nhng u im v li ch ca n mang li l iu khng bn ci. Chng tr thnh cng c t mc ch: nng sut cao nht v gi thnh cao nht, mt cng c khng th thiu trong qu trnh thit k. Trong SolidWorks, ta c th xy dng m hnh ba chiu ca cc chi tit, lp rp cc chi tit, m phng ng hc, xut sang bn v hai chiu. Cc lnh m phng ng hc nm thanh cng c Motion Study. Hoc vo Insert/ New Motion Study.

Hnh 2.1. Thanh cng c Motion Study I. Lnh Motor: Toolbar Assembly Motion Lnh Linear Motor dng gn chuyn ng cho cc chi tit trong m hnh lp rp. Bao gm c chuyn ng thng v chuyn ng xoay. II. Lnh Spring Toolbar Assembly Motion Lnh Spring dng gn chuyn ng theo ng xon cho cc chi tit trong m hnh lp rp, c th l chuyn ng thng hoc xon hnh tinh. III. Lnh Gravity Toolbar Assembly Motion Lnh Gravity dng gn chuyn ng ri cho cc chi tit cho m hnh lp rp. IV. Lnh Calculate Lnh Calculate dng tnh ton qu trnh m phng. Ta phi thc hin lnh ny trc khi m phng. Toolbar Assembly Motion V. Lnh Animation Wizard: Toolbar Assembly Motion Lnh Animation Wizard dng m phng qu trnh: xoay chi tit, tho ri chi tit, lp rp chi tit, Vic tho ri v lp rp chi tit ch thc hin m phng c khi ta thc hin lnh Explored view trong phn Assembly. Khi gi lnh xut hin hp thoi Select an Animation Type:

Bin son: Nguyn Hi ng

11

Trung tm THUD H Nng Lm


Click Rotate model: o Click next. o Chn trc m m hnh mun xoay quanh, nhp s vng xoay. o Thit lp khong thi gian xoay (Duration time) v thi gian bt u thc hin qu trnh xoay (Start time) o Click Finish. - Click Explode hoc Collapse: o Click next. o Thit lp thi gian din ra tho hoc lp (Duration time) v thi gian bt u thc hin. o Click Finish.

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 2.2. Hp thoi Select an Animation Type VI. Lnh Play Simulation Lnh Play Simulation bt u qu trnh m phng. N gm cc mc trong Morion Study.

Hnh 2.3. Cc lnh trong Replay Simulation VII. Cc bc thc hin qu trnh m phng ng hc. Vo mi trng Assembly. Lp rp cc chi tit bao gm cc rng buc v hnh hc v rng buc c kh. Dng lnh Motor; Linear Spring; Gravity, gn cc chuyn ng thng, quay trn, chuyn ngt theo ng xon, hoc chuyn ng ri cho b phn truyn ng. S dng lnh Calculate tnh qu trnh chuyn ng. Nhn Play Simulation bt u qu trnh m phng. . Nu mun qu trnh m phng l lin tc hy nhn Ci t thi gin cho qu trnh chuyn ng. VIII. Bi tp: 1. M phng qu trnh xoay chi tit, tho ri chi tit v lp li 2 cm lp rp sau:

Hnh 2.4. Bn l

Bin son: Nguyn Hi ng

12

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 2.5. C cu kp gi phi. 2. M phng qu trnh hot ng ca c cu CAM

Cn

Bn v lp

Khung c nh Hnh 2.6. C cu CAM

Cam

Bin son: Nguyn Hi ng

13

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Bi 3:

XY DNG BN V HAI CHIU


Khi nim Khi cng vic lp rp hon thnh th ta to cc hnh chiu th hin kt cu. Ta c th to c cc hnh chiu trc o, hnh chiu vung gc 2D t m hnh lp rp hoc cc chi tit c lp. Kh nng kt hp hnh chiu 2 chiu ca SolidWorks m bo cc hnh chiu c cp nht khi hiu chnh m hnh lp rp hoc cc chi tit c lp v ngc li. Trong SolidWorks, ta c th to nhiu loi hnh chiu khc nhau. Cc nt lnh to v lm vic vi cc hnh chiu nm trn thanh cng c Drawing. I.

Hnh 3.1. Thanh cng c Drawing chuyn sang mi trng bn v hai chiu ta gi lnh New t Menu File. Trong hp thoi New SolidWorks Document, ta chn Drawing. Sau khi nhn OK hp thoi Sheet Format/Size xut hin nh hnh 3.2.

Hnh 3.2. Hp thoi Sheet Format/Size Ta chn kch thc giy trong danh sch Standart Sheet size v nhn OK. Khi mn hnh ha c dng nh hnh 3.3. Ta nhn nt Browse trong hp thoi Model View bt u to hnh chiu. Khi hp thoi Open xut hin. Ta dn ti th mc cha file m hnh ba chiu, chn tn file v nhn Open. Khi hp thoi Model View s xut hin thm la chn Orientation cho php ta xc nh hng chiu. Con tr chut lc ny s xut hin mt khung hnh ch nht gn lin vi n. Nhp chn mt im t hnh chiu. Sau khi chn im t hnh chiu, hp thoi Project View xut hin cho php ta to tip cc hnh chiu. Di chuyn con tr chut n cc v tr thch hp to tip cc hnh chiu. Nhn phm ESC kt thc lnh.

Bin son: Nguyn Hi ng

14

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

II.

Hnh 3.3. Mn hnh ha ca ch Drawing Cc lnh to hnh chiu: 1. Lnh Model View Toolbar Menu Drawing Insert/ Drawing View/ Model

Theo mc nh, khi bt u vo bn v hai chiu, SolidWorks s kch hot lnh Model View. Ta cng c th gi lnh ny t thanh cng c Drawing hoc Menu Insert. Lnh Model View dng to cc hnh chiu ca m hnh ba chiu to. Sau khi gi lnh hp thoi Model View xut hin. Trnh t to cc hnh chiu tng t nh khi ta bt u vo mi trng bn v hai chiu. Thc hin lnh: Vo mi trng Drawing. Gi lnh Model View. Xc nh m hnh cn chiu. Chn v tr cho hnh chiu c bn. Chn cc hng chiu khc v t v tr chnh xc cho hnh chiu. Nhp OK thc hin. 2. Lnh Standard View Toolbar Menu Drawing Insert/ Drawing View/ Standard 3 View

Bin son: Nguyn Hi ng

15

Trung tm THUD H Nng Lm


Lnh Standard 3 View dng to ba hnh chiu c bn: chiu ng, chiu bng v chiu cnh ca m hnh. Sau khi gi lnh hp thoi Standard 3 View xut hin. Nhn nt Browse lm xut hin hp thoi Open. Ta dn ti th mc cha file m hnh ba chiu to. Sau khi chn m hnh ta nhn Open. Khi ba hnh chiu c bn c to nh hnh 3.5. Thc hin lnh: Vo mi trng Drawing. Gi lnh Standard View. Chn m hnh cn chiu. Chn v tr cho hnh chiu c bn. Nhp OK thc hin.

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 3.4. Hp thoi Standard 3 View

Hnh 3.5. Ba hnh chiu c to bng lnh Standard 3 View 3. Lnh Projected View Toolbar Menu Drawing Insert/ Drawing View/ Project View

Bin son: Nguyn Hi ng

16

Trung tm THUD H Nng Lm


Lnh Project View dng to cc hnh chiu vung gc t hnh chiu c s c. Sau khi gi lnh hp thoi Project View xut hin. Ta nhp chn hnh chiu c, khi cc hnh chiu xut hin gn lin vi con tr chut. Di chuyn con tr chut ti v tr thch hp cn to hnh chiu. Nhp chn cc im to hnh chiu. Nhn OK kt thc lnh.

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 3.6. Hp thoi Projected View

Hnh 3.6. To hnh chiu bng lnh Project View 4. Lnh Auxiliary View: Toolbar Menu Drawing Insert/ Drawing View/ Auxiliary View Lnh Auxiliary View dng to hnh chiu ph bng cch chiu t mt cnh hoc mt ng trong hnh chiu c s. Sau khi gi lnh, hp thoi Auxiliary View xut hin. Tip theo ta chn mt cnh nh hng chiu cho hnh chiu ph. Khi , hnh chiu ph xut hin gn lin vi con tr chut. Nhp chn mt im xc nh hnh chiu ph. Nhn phm ESC kt thc lnh.

Hnh 3.7. Hp thoi Auxiliary View

Bin son: Nguyn Hi ng

17

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 3.8. Hnh chiu c to bng lnh Auxiliary View 5. Lnh Predefine View: Toolbar Menu Drawing Insert/ Drawing View/ Predefine View Lnh Predefine View dng to cc hnh chiu t m hnh ba chiu to trc . Sau khi gi lnh, mt khung ch nht xut hin xut hin gn lin vi con tr chut. Ta chn mt im t hnh chiu, khi hp thoi Drawing View xut hin. Ta thc hin cc bc nh trong lnh Model View to cc hnh chiu.

Hnh 3.9. Hp thoi Drawing View 6. Lnh Section View: Toolbar Drawing Menu Insert/ Drawing View/ Section View

Bin son: Nguyn Hi ng

18

Trung tm THUD H Nng Lm


Lnh Section View dng to hnh ct. Sau khi gi lnh, hp thoi Section View xut hin. K n ta nhp chn cc im xc nh ng ct. Khi hnh ct s xut hin gn lin vi con tr chut. Nhp chn mt im t hnh ct. Ta nhn OK to hnh ct.

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 3.10. Hnh ct to ra bng Section View 7. Lnh Align Section View: Toolbar Drawing

Hnh 3.11. Hp thoi Section View Menu Insert/ Drawing View/ Predefine View

Lnh Align Section View dng to cc hnh ct xoay. Sau khi gi lnh hp thoi Section View xut hin. Nhp chn cc im xc nh ng ct. Khi hnh ct xut hin gn lin vi con tr chut. Nhp chn mt im t hnh ct. Ta chn cc la chn, cui cng nhn OK.

Hnh 3.12. Hp thoi Section View Hnh 3.13. Hnh ct xoay c to ra Ch : Ta c th s dng lnh Line v trc cc ng ct vic xc nh ng ct d dng hn. 8. Lnh Detail View:

Bin son: Nguyn Hi ng

19

Trung tm THUD H Nng Lm


Toolbar Drawing

Bi ging SolidWorks 2008_3


Menu Insert/ Drawing View/ Detail View

Lnh Detail View dng to hnh trch. Sau khi gi lnh, hp thoi Detail View xut hin. Ta nhp chn cc im xc nh tm v bn knh ca phn cn trch. Lc ny hnh trch gn lin vi con tr chut. Nhp chn mt im t hnh trch.

Hnh 3.14. Hp thoi Detail View 9. Lnh Broken out Section: Toolbar Drawing

Hnh 3.15. Hnh trch c trch ra bng lnh Detail View Menu Insert/ Drawing View/ Detail View

Lnh Broken out Section dng to hnh ct ring phn. Sau khi gi lnh hp thoi Broken out Section xut hin. Ta nhp chn cc im xc nh bin dng ca hnh ct ring phn (cc im phi to thnh bin dng kn). Nhn nt OK kt thc lnh. Khi hnh ct ring phn s c to ra.

Hnh 3.16. Hp thoi Broken-out Section Thc hin lnh:

Hnh 3.17. Hnh ct ring phn c to ra bng lnh Broken-out Section


20

Bin son: Nguyn Hi ng

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Gi lnh Broken-out Section. V bin dng kn lm min ct. Chn cnh giao vi min ct th hin mt ct. Nhp OK thc hin. 10. Lnh Break View Toolbar Menu Drawing Insert/ Drawing View/ Horizontal (Vertical) Break Lnh Break View dng to hnh chiu thu gn. Sau khi gi lnh hp thoi Broken View xut hin. Ta c cc la chn: Break Line nm thng ng. Break Line nm ngang. - Gap size: nh khong cch gia hai ng Break Line. - Break line style: chn loi ng Break line. C bn loi: Straight cut (ng thng); Curve cut (ng cong); Zig Zag Cut (ng zig zag); Small Zig Zag Cut (ng zig zag nh).

Hnh 3.18. Hp thoi Hnh 3.19. Hnh chiu thu gn bng lnh Broken View Broken View Thc hin lnh: Gi lnh Break View. Chn loi ng ct. nh v tr hai ng ct. Nhp khong cch cn thu gn. Nhp OK thc hin. III. Bi tp:

Hnh 3.20

Bin son: Nguyn Hi ng

21

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 3.21. Bulong vng

Hnh 3.22. Trc

Hnh 3.23 Gi ta

Bin son: Nguyn Hi ng

22

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 3.24.

Hnh 3.25

Bin son: Nguyn Hi ng

23

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Bi 4:

XY DNG BN V HAI CHIU (TT)


I. Ghi kch thc trong bn v hai chiu 1. Lnh Smart Dimension Toolbar Menu Sketch Insert/ Dimensions/Smart

Lnh Smart Dimension dng ghi kch thc trong bn v hai chiu cng nh trong phc tho. Ta c th gi lnh ny trn thanh cng c menu hoc nhp phi chut v chn Smart Dimension hoc l More Dimension. S dng Smart Dimension ta c th ghi c tt c cc kch thc nh: Horizontal; Vertical; Baseline; Ordinate; Horizonal Ordinate; Vertical Ordinate; Chamfer. Sau khi gi lnh, nhp chn i tng cn ghi kch thc. Khi , kch thc ca i tng xut hin gn lin vi con tr chut. Nhp chn mt im bt k t kch thc. Cc lnh ghi kch thc cn li u nm trn context menu nh hnh 4.1. 2. Lnh Hole Callout Toolbar Annotations

Hnh 4.1. Gi lnh ghi kch thc t Context menu Menu Insert/ Annotations/Hole Callout

Hnh 4.2. Ghi thng s ca l khoan Hnh 4.3. Hp thoi Dimension Lnh Hole Callout dng ghi bng thng s l c chn. Sau khi gi lnh, con tr chut c dng , nhp chn cnh l cn ghi thng s. K n nhp chn mt im
24

Bin son: Nguyn Hi ng

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

nh v tr bng thng s. Khi hp thoi Dimension xut hin cho php ta nh li cc thit lp. 3. V ng tm Toolbar Menu Annotations Insert/ Annotations/ Centerline Lnh Centerline dng v ng tm. Sau khi gi lnh, nhp chn hai ng thng xc nh ng tm (V d ng thng a v b)

Hnh 4.4. V ng tm bng lnh Centerline 4. V du tm Toolbar Menu Annotations Insert/ Annotations/ Center Mark Lnh Center Mark dng ghi du tm. Sau khi gi lnh hp thoi Center Mark.

Hnh 4.6. Hp thoi Surface Finish Hnh 4.5. Hp thoi Center Mark Ta c cc la chn: - Options: chn kiu ghi du tm. C ba kiu ghi. Ghi du tm n. Ghi du tm cho cc i tng cung hoc ng trn s dng linear pattern. Ghi du tm cho cc i tng cung hoc ng trn s dng circular

pattern. - Display Attributes: la chn cc kiu th hin du tm.

Bin son: Nguyn Hi ng

25

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

- Angle: Xc nh gc ca du tm. II. Ghi k hiu trong bn v hai chiu 1. Ghi nhm b mt (Surface Finish) Toolbar Menu Annotations Insert/ Annotations/ Surface Finish Symbol K hiu nhm b mt m t sai lch v dung sai b mt gia cng. Trong k hiu ny ta c th kim tra nhm ln nht v nh nht, sng, phng php gia cng tinh v hnh dng ngoi hoc hng ca tool marks. S dng lnh Surface Finish ghi k hiu nhm b mt. Sau khi gi lnh hp thoi Surface Finish xut hin (hnh 4.6). Ta chn dng k hiu, nhp cc thng s. Khi k hiu ghi nhm gn lin vi con tr chut, nhp chn cnh cn ghi k hiu. Nhn nt OK kt thc lnh. 2. Ghi k hiu hn Toolbar Menu Annotations Insert/ Annotations/ Weld Symbols Lnh Welding Symbols dng ghi k hiu hn. Sau khi gi lnh, nhp chn cnh ghi k hiu. Tip tc nhn chn cc im xc nh v tr ca hiu. Khi hp thoi Properties xut hin. Nhn nt Weld symbol lm xut hin hp thoi Symbols. T y ta xc nh loi mi hn. Hnh 4.7. Ghi k hiu hn 3. Ghi dung sai hnh dng v v tr Toolbar Menu Annotations Insert/ Annotations/ Geometric Tolerance Lnh Geometric Tolerance dng ghi dung sai hnh dng v v tr. Sau khi gi lnh, hp thoi Properties xut hin. ng thi, hp thoi Geometric cng xut hin (hnh 4.8). Hp thoi ny cho php ta nh dng ng ch dn, kiu mi tn,

Hnh 4.7. Hp thoi Geometric Tolerance

Hnh 4.8. Hp thoi Properties

Bin son: Nguyn Hi ng

26

Trung tm THUD H Nng Lm


4. Ghi mt chun Toolbar Annotations

Bi ging SolidWorks 2008_3


Menu Insert/ Annotations/ Datum Feature Symbol

Lnh Datum Feature Symbol dng ghi k hiu mt chun. Sau khi gi lnh, hp thoi Datum Feature xut hin, ta chn cnh lm mt ghi k hiu mt chun, sau chn im t k hiu mt chun. Hp thoi Datum Feature gip ta xc nh c cc k hiu mt chun. Hnh 4.9. Hp thoi Datum Feature III. Nhp vn bn trong bn v hai chiu 1. Nhp vn bn vo bn v (lnh Note) Toolbar Menu Annotations Insert/ Annotations/ Note

Lnh Note dng ghi ch trong bn v, hoc ghi cc ch thch trn bn v. Sau khi gi lnh hp thoi Note xut hin. Ta chn im t dng ch, sau hp thoi Formatting xut hin cho php ta chn font, text size, S dng lnh ny ta cng c th ghi c c leader.

Hnh 4.10. Hp thoi Note

Hnh 4.11. Hp thoi Formatting v hnh ch nht xc nh v tr ch 2. Ghi ch s v tr cc chi tit Toolbar Menu Annotations Insert/ Annotations/ Balloon Lnh Balloon dng ghi ch s v tr bng tay. Sau khi gi lnh, hp thoi Balloon Creation xut hin. ng thi ch s v tr xut hin gn lin vi con tr chut. Nhp chn i tng cn ghi ch s v tr. K n nhp chn mt im t ch s v tr. Tip tc chn cc chi tit cn ghi ch s v tr. Nhn OK kt thc lnh.

Bin son: Nguyn Hi ng

27

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 4.12. Hp thoi Balloon 3. Lnh Auto Balloon Toolbar Annotations

Hnh 4.13. Ghi ch s v tr bng lnh Balloon Menu Insert/ Annotations/ Auto Balloon

Lnh Auto Balloon dng ghi ch s v tr t ng. Sau ghi gi lnh, hp thoi Auto Balloon xut hin. Nhp chn hnh chiu cha cc i tng cn ghi ch s v tr. Nhn nt OK kt thc lnh. Ta c cc la chn: - Square: Ch s v tr c b tr theo dng hnh ch nht. - Circular: Ch s v tr c b tr theo dng hnh trn. - Bottom: ch s v tr c b tr theo mt ng thng nm pha di ca hnh chiu. - Top: Ch s v tr c b tr theo mt ng thng nm pha trn ca hnh chiu. - Left: Ch s v tr c b tr theo ng thng nm bn tri hnh chiu - Right: Ch s v tr c b tr theo ng thng nm bn phi hnh chiu. Hnh 4.14. Hp thoi Auto Balloon 4. Chn bng k (lnh Bill of Material) Toolbar Menu Tables Insert/ Tables/ Bill of Material Lnh Bill of Material dng chn cc bng k chi tit. Sau khi gi lnh hp thoi Bill of Marterial xut hin. K n, nhp chn hnh chiu cn to bng k. Khi hp thoi Bill Of Materials c dng nh hnh 4.15.

Bin son: Nguyn Hi ng

28

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Sau khi chn cc thng s, ta nhn OK chp nhn. Khi bng k s xut hin gn lin vi con tr chut. Nhp chn mt im t bng k.

Hnh 4.15. Hp thoi Bill of Materials Hnh 4.16. To bng k IV. Hiu chnh khung bao, khung tn v mt ct 1. Hiu chnh khung bao v khung tn: hiu chnh khung tn v khung bao ta thc hin theo trnh t sau: - Chn Sheet cha bn v cn hiu chnh khung bao, khung tn, sau chn Sheet Format, nhp phi chut v chn Edit Sheet Format.

Hnh 4.17. La chn Edit Sheet Format - Khi mi trng phc tho c kch hot. Ta c th di chuyn, xa hoc thm cc ng trong khung bn v. Vn bn trong khung tn theo mc nh l ting Anh, ta c th thay th bng ting Vit bng cch nhp kp vo khi vn bn cn hiu chnh. Khi hp thoi Formatting xut hin, ta chn font ting Vit v nhp li vn bn.

Hnh 4.18. Hp thoi Formatting

Bin son: Nguyn Hi ng

29

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

- chn cc i tng t cc chng trnh khc vo khung tn nh nh bitmap hay logo ca cng ty ta chn Insert/Object. Khi hp thoi Insert Object xut hin. Ta c Create from File, nhn nt Browse v dn ti th mc cha tp tin cn tm. - Sau khi hiu chnh xong, ta nhp chn Sheet Format, nhp phi chut v Edit Sheet kt thc qu trnh hiu chnh. Khi khung bao v khung tn s c hiu chnh. 2. Hiu chnh mt ct: hiu chnh mt ct ca cc hnh chiu trong bn v ta thc hin theo trnh t sau: - Nhp kp vo mt ct cn hiu chnh. Khi hp thoi Area Hatch/Fill xut hin. Ta b du chn trong mc Material crosshatch v chn li mu mt ct mi.

a/

b/

Hnh 4.19. Hp thoi Area Hatch/Fill - Sau khi chn li mu mt ct ta nhn OK kt thc lnh. Lc bn v s c cp nht li.

V.

b/ Sau khi thay i mu mt ct a/ Mt ct mc nh Hnh 4.20. Mt ct sau khi hiu chnh li In bn v Menu Lnh tt File/Print Ctrl+P

Sau khi hon thnh bn v, ta tin hnh in bn v. T menu File chn Print, khi hp thoi Print xut hin.

Bin son: Nguyn Hi ng

30

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 4.21. Hp thoi Print Ta chn my in trong Name, chn trang cn in trong th mc Print Range, nhp s lng trang in vo Number of copies, V nhn nt OK in bn v ra giy. VI. Bi tp 1. Lp bn v chi tit v ghi cc kch thc:

Hnh 4.22. 2. Lp bn v nh hnh 4.23 v to cc khung tn bng k theo bn v.

Bin son: Nguyn Hi ng

31

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 4.23. 3. Thc hin cc bn v chi tit v lp bn v lp cho cm bnh rng.

Bin son: Nguyn Hi ng

32

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 4.24

Bin son: Nguyn Hi ng

33

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 4.25

Bin son: Nguyn Hi ng

34

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 4.26.

Bin son: Nguyn Hi ng

35

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 4.27.

Bin son: Nguyn Hi ng

36

Trung tm THUD H Nng Lm

Bi ging SolidWorks 2008_3

Hnh 4.28.

Bin son: Nguyn Hi ng

37