You are on page 1of 7

TRNGTHPTCHUYNVNHPHC

KTHITHIHCLN1NMHC20122013
Mn:Ton12.Khi B - D

chnhthc
(thigm01trang)

Thigianlmbi:150pht(Khngkthigiangiao)
11a Nguyen Truong To

PHNCHUNGCHOTTCTHSINH(8,0 im)
CuI.(2,5 im) Chohms y = - x 3 - 3 x 2 + 4 (1)
1. Khostsbinthinvvthcahms (1).
2.Vinhnggitrnoca m thngthngnihaicctrthcahms (1)tip
2

xcvingtrn ( C ) : ( x - m ) + ( y - m - 1) =5
CuII. (2,5 im)
1. Giiphngtrnh:

3 ( 2cos 2 x + cos x - 2 ) + sin x ( 3 - 2cos x )=0

x 2 + 8 y2 = 12
2. Giihphngtrnh: 3
2
x + 2 xy + 12 y = 0
3

CuIII.(1,0im) Tmgiihn: L= lim


x1

( x, y )

x + 7 - 5- x2
x -1

CuIV.(1,0 im)
Chotdin ABCD c AD vunggcvimtphng ( ABC), AD = 3a AB = 2a AC = 4a,
=600.Gi H ,Kln lt l hnh chiu vung gc ca B trn AC v CD . ng
BAC
thng HK ctngthng AD ti E .Chngminhrng BE vunggcvi CD vtnhth
tchkhitdin BCDE theoa.
CuV.(1,0 im)
2 x - 1 - x+ 4
Tmgitrlnnhtvgitrnhnhtcahms y=
x + 1 - x +2
PHNRING (2,0 im).Thsinhch clmmttronghaiphn(phnAhocB)
A.TheochngtrnhChun
Cu VI.a. (1,0 im) Cho tam gic ABC c B(-21), ng thng cha cnh AC c
phng trnh: 2 x + y + 1 =0, ng thng cha trung tuyn AM c phng trnh:
3 x + 2 y + 3 =0.Tnhdintchcatamgic ABC .
2012
3
2
1
0
CuVII.a.(1,0 im) Tnhtng:S = C2012
+ 2C2012
+ 3C2012
+ 4C2012
+ ... +2013C2012
B.TheochngtrnhNngcao
Cu VI.b. (1,0 im) Trong mt phng vi h trc to Oxy , cho im E ( -1 0) v

ngtrn ( C ): x 2 + y 2 - 8 x - 4 y - 16 =0.Vitphngtrnhngthngiquaim E ct
ngtrn ( C) theodycung MN cdingnnht.
CuVIIb.(1,0im)

ChokhaitrinNiutn 1 - 3 x
thomnhthc:

2n

= a0 + a1 x + a2x 2 + L + a 2 n x 2 n,n *.Tnhhs a9 bit n

2
14 1
+ 3 = .
2
C n 3Cn n

http://11antt.tk

PN THANG IM
KKHOSTCHTLNGTHIIHC CAONGNMHC20122013
Mn:TonKhi:B+D
(pnthang im:gm05trang)
Cu
I

pn

im

1. (1,0im)
y = - x 3 - 3 x 2 +4
+Tpxcnh: D =
+Sbinthin:

(2,0im)

x= -2

0,25

Chiubinthin: y ' = -3 x 2 - 6 x, y' = 0


x = 0

Hmschonghch bintrncckhong ( - -2 ) v ( 0+),


ngbintrnkhong ( -20 ).
Cctr: Hmstcciti x = 0 yC = y(0) =4
Hmstcctiuti x = -2 yCT = y( -2) =0
Giihn: lim y = +

0,25

limy = -

x -

x+

Bngbinthin:

x
y ,

+
-

0,25

y
0

-
+th
0,25
2. (1,0im)
thhms(1)ccctiu A ( -20),cci B( 04).Phngtrnh
ngthngnihaicctrcahms(1)l: ( AB ) :

x y
+ = 1
-2 4

( AB ) : 2 x - y + 4 = 0

0,50

2
2
( C ) : ( x - m ) + ( y - m - 1) =5 ctm I ( m m +1)bnknh R = 5

ngthng ( AB)tipxcvingtrn ( C ) d ( I ( AB ) )= R

2m - ( m+ 1) + 4
2

m= -8
= 5 m+ 3 = 5
m = 2

0,50

2 2 + ( -1)
ps:m = -8 hay m = 2

CuII
(2,5i
m)

1.(1,25im)

3 ( 2cos 2 x + cos x - 2 ) + sin x ( 3 - 2cos x )= 0

Pt:

2 3 (1 - sin 2 x )+ 3 cos x - 2 3 + 3sin x - 2sin x cos x = 0


3 sin x

3 - 2sin x + cos x

0,50

3 - 2sin x =0

3 - 2sin x= 0
3 sin x + cos x = 0
3 sin x + cos x = 0
p

x = + k2p

3
3

sinx=
2 x = 2p + k2p

( k Z)

3
1

tanx= - 3

x = - p + kp

6
Phngtrnhcbahnghim
p
2p
p
x = + k 2 p x =
+ k 2px = - + k p
( k Z)
3
3
6
2.(1,25im)

3 - 2sin x

)(

0,25

0,25

0,25

x 2 + 8 y2 = 12 ( *)
Hphngtrnh 3
2
x + 2 xy + 12 y = 0 (**)
Th(*)vo(**)tac: x 3 + 2 xy 2 + ( x 2 + 8 y 2 )y =0

0,25

x3 + 8 y 3 + xy ( x + 2 y ) = 0 ( x + 2 y ) ( x 2 - 2 xy + 4 y 2 + xy )=0
Trnghp1: x + 2 y = 0 x = -2y thvo(*)tac
12 y 2 = 12 y 2 = 1 y = 1 x = m2

0,25
0,25

Trnghp2:
2
y= 0
y 15y2

x - xy + 4 y = 0 x- +
= 0
y
2
4
x

2 = 0
x = y =0 khngthomn(*)hvn
ps: ( x y ) = ( 2 -1) , ( -21)
2

CuIII

0,25

0,25

(1,0im)
3
x + 7 - 5 - x2
x+7 -2
2 - 5- x2
= lim
+ lim
x1
x 1
x1
x -1
x -1
x -1
2
2 - 5- x2
x+ 7 - 23
= lim
+ lim
x 1
2

3
3
( x - 1) ( x + 7 ) + 2 x + 7 + 4 x1( x - 1) 2 + 5- x2

1
x+ 1
1 1 7
= lim
+ lim
= + =
2
x 1 3
x1 2 + 5- x2 12 2 12
3
( x + 7 ) + 2 x + 7 + 4

L= lim

0,25

0,25

0,25

CuIV

7
Vy: L =
12
(1,0im)
V BH ^ ACBH ^ AD BH ^ ( ACD ) BH ^CD

0,25

0,25

m BK ^ CD CD ^ ( BHK ) CD ^ BE
1
1
3
AB AC sin 600 = 8a 2
=2 3a 2
2
2
2
1
AH = AB cos 600 = 2a. =a
2
V CD ^ ( BHK ) CD ^ KE DAEH : DACD do
Tgttac S DABC =

CuV

0,25

AE AH
AH AC 4a
4a
13a
=
AE =
=
DE =
+ 3a =
AC AD
AD
3
3
3
1
1 13a
26 3 a3
VBCDE = VD . ABC + VE .ABC = DE S DABC =
2 3a 2 =
2
3 3
9
(1,0im)
y=

0,25

0,25

2 x - 1 - x+ 4
Tpxcnhcahmsl D =[ 01]
x + 1 - x +2

x = cost p
t
t 0
1 - x = sint 2
2cos t - sin t+ 4
p
Khi y =
= f ( t) vi t 0
cos t + sin t +2
2

0,25
0,25

2cos t - sin t+ 4
p
vi t 0
cos t + sin t +2
2
-3 - 6cost
p
f '( t ) =
< 0"t 0 vyhms f ( t) lintcv
2
2
( sin t + cos t + 2)

xthms f ( t)=

p
nghchbintrnon 0
2
p
p
p
do f f ( t ) f ( 0 ) "t 0 1 f ( t ) 2"t 0
2
2
2
gitrlnnhtca y = max f ( t ) = f ( 0 )= 2 t = 0 x =0

0,25

0,25

p
p
gitrnhnhtca y = min f ( t )= f = 1 t = x = 1
2
2
cuVIA (1,0im)
a- 2

,- a
Do C dt : 2 x + y + 1 = 0 C ( a, -2a - 1) M
2

M dt : 3 x + 2 y + 3 = 0 a = 0 C (0, -1).
To A lnghimh

0,50

uuur
3 x + 2 y+ 3 = 0
A(1, -3) AC (-1, 2) AC = 5

2 x + y + 1 = 0

K BH ^ AC ( H AC )

0,50

BH = d ( B, AC ) =

-4 + 1 + 1
5

2
1
S ABC = AC .BH =1(dvdt).
2
5

Vy S ABC =1(dvdt).
Cu7A

(1,0im)
0
1
2
3
2012
S = C2012
+ 2C2012
+ 3C2012
+ 4C2012
+ ... +2013C2012
Tac
k
k
k
= kC2012
+ C2012
=k
( k + 1) C2012

2012!
k
k -1
k
+ C2012
= 2012C2011
+ C2012
k !( 2012 -k )!

0,25

vi "k =0,1, 2,..., 2012


0
1
2011
0
1
2012
S = 2012( C2011
+ C 2011
+ L + C2011
+ C2012
+ L+ C2012
) + ( C2012
)

S = 2012 (1 + 1)
CuVIB

2011

2012

+ (1 + 1)

= 2012 22011 + 2 2012 = 1007 22012

Vy S = 1007 22012
(1,0im)
ngtrn (C) cbnknh R =6
vtm I(4 2)
Khi: IE = 29 < 6 = R , suyra
im E nmtronghnhtrn (C).

0,25
0,25
0,25

0,50

Cu7B

Gisngthng D iqua E ct
(C) ti M v N .K IH ^ D .
Tac IH = d ( I , D)IE .
Nhvy MN ngnnht IH dinht H E D iqua
E vvunggcvi IE
uur
Ta c EI = (5 2) nnng thng D i qua E v vung gc vi
IE cphngtrnhl: 5( x + 1) + 2 y = 0 5 x + 2 y + 5 =0.
Vyngthngcntmcphngtrnh: 5 x + 2 y + 5 =0.
(1,0im)

. 1 - 3 x

2n

0,25
0,25

= a0 + a1 x + a2x 2 + L + a 2 n x 2 n,n *.

Tnhhs a9 bit n thomnhthc:

2
14 1
+ 3 = .
2
C n 3Cn n

iukin n *, n 3

GT

2
14
1
4
28
1
+
=
+
=
n!
n!
n
n ( n - 1) n ( n - 1)( n - 2) n
3
2!( n - 2 )!
3!( n -3)!

n 3
2
n= 9
n - 7 n - 18 = 0

T 1 - 3 x

18

18

0,25
k

k
= C18
( -1) 32 x k
k= 0
9
18

Dohsca a9 = -81C

0,50

0,25

3 = -3938220 3

Lu khichmbi:
pntrnhbymtcchgiigmccbtbucphictrongbilmcahcsinh.
Khichmnuhcsinhbquabcnothkhngchoimbc.
Nuhcsinhgiicchkhc,gimkhocnccctrongpnchoim.
Trongbilm,numtbcnobsaithccphnsaucsdngktqusai
khngcim.
imtonbitnhn0,25vkhnglmtrn.
Ht