You are on page 1of 3

UBND TP.

CN TH CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM S GIO DC V O TO c lp - T do - Hnh phc S: 3547/TB-SGDT


Thng bo xt tuyn vin chc nm hc 2012 - 2013

Cn Th, ngy 30 thng 8 nm 2012

Cn c Lut vin chc s 58/2010/QH12 c Quc hi nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam kha XII, k hp th 8 thng qua ngy 15 thng 11 nm 2010; Cn c Ngh nh s 29/2012/N-CP ngy 12 thng 4 nm 2012 ca Chnh ph v tuyn dng, s dng v qun l vin chc. Xt nhu cu bin ch trong cc n v s nghip cng lp trc thuc S Gio dc v o to. S Gio dc v o to c nhu cu xt tuyn vin chc nm hc 2012-2013 nh sau: I. iu kin d tuyn. 1.L cng dn Vit Nam, c h khu thng tr ti Vit Nam; c nguyn vng lm gio vin hoc cng tc khc trong cc c s gio dc ph thng cng lp v trung tm gio dc thng xuyn trc thuc S Gio dc v o to thnh ph Cn Th; 2.Tui i t 18 tui tr ln; 3.C n ng k d tuyn, l lch r rng; 4.C sc khe thc hin cng vic hoc nhim v; 5. Vn bng ph hp vi ngch d tuyn: a. i vi trng hp d tuyn vo ngch gio vin trung hc c s: - Tt nghip cao ng s phm tr ln. - Nu tt nghip trng cao ng hoc i hc khc v mt chuyn ngnh c ging dy bc trung hc c s, phi c giy chng nhn bi dng nghip v s phm theo ni dung chng trnh ca B Gio dc v o to. b. i vi trng hp d tuyn vo ngch gio vin trung hc ph thng: - Tt nghip i hc s phm tr ln. - Nu tt nghip trng i hc khc v mt chuyn ngnh c ging dy bc trung hc ph thng, phi c giy chng nhn bi dng nghip v s phm theo ni dung chng trnh ca B Gio dc v o to. II. H s d tuyn. Mi c nhn d tuyn lm 01 b h s gm: 1. n ng k d tuyn; 2.S yu l lch quyn mu 1a, dn nh 4 x 6 c xc nhn ca chnh quyn a phng ni thng tr (khng qu 06 thng); (Theo mu pht hnh ti Phng T chc Cn b S Gio dc v o to.) 3.Bn sao cc vn bng, chng ch chuyn mn c lin quan; 1

4. Bn sao bng im tt nghip; 5.Giy chng nhn sc khe do bnh vin t cp huyn tr ln cp (c gi tr trong 06 thng tnh n ngy np h s d tuyn); 6.Bn sao giy chng nhn thuc i tng c hng u tin (nu c): Anh hng lc lng v trang, Anh hng lao ng; thng binh; ngi hng chnh sch nh thng binh; Con lit s; Con thng binh; Con ca ngi hng chnh sch nh thng binh; Ngi dn tc t ngi; i vin thanh nin xung phong; i vin tri thc tr tnh nguyn tham gia pht trin nng thn, min ni t 24 thng tr ln hon thnh nhim v; Ngi hon thnh ngha v qun s. 7. Bn sao giy khai sinh. * Ghi ch: i vi nhng ngi tuyn dng c h khu thng tr ngoi thnh ph Cn Th, nu mun d tuyn th phi tt nghip t loi kh tr ln. III. Ni dung, nguyn tc xt tuyn. * Ni dung xt tuyn. 1. Xt kt qu hc tp bao gm im hc tp v im tt nghip ca ngi d tuyn. 2.Kim tra, st hch thng qua phng vn hoc thc hnh v nng lc, trnh chuyn mn, nghip v ca ngi d tuyn. (k hoch c th s c thng bo sau) * Cch tnh im. 1.im hc tp c xc nh bng trung bnh cng kt qu cc mn hc trong ton b qu trnh hc tp ca ngi d xt tuyn trnh , chuyn mn nghip v theo yu cu v tr d tuyn v c quy i theo thang im 100, tnh h s 1. 2. im tt nghip c xc nh bng trung bnh cng kt qu cc mn thi tt nghip hoc im bo v lun vn ca ngi d xt tuyn v c qui i theo thang im 100, tnh h s 1. 3.Trng hp ngi d xt tuyn c o to theo h thng tn ch th im hc tp ng thi l im tt nghip v c quy i theo thang im 100, tnh h s 2. 4.im phng vn hoc thc hnh c tnh theo thang im 100 v tnh h s 2. - Kt qu xt tuyn l tng s im ca im hc tp, im tt nghip, im phng vn cc mc 1, 2, 4. - Trng hp ngi d xt tuyn c o to theo h thng tn ch th kt qu xt tuyn l tng im ca mc 3, 4. * Xc nh ngi trng tuyn. 1. Ngi trng tuyn l ngi t yu cu v iu kin sau y: a. C im hc tp, im tt nghip v im phng vn hoc thc hnh mi loi t t 50 im tr ln; b.C kt qu xt tuyn cao hn ly theo th t t cao xung thm n ht ch tiu c tuyn dng ca tng v tr vic lm. 2

2.Trng hp c t 02 ngi tr ln c kt qu xt tuyn bng nhau ch tiu cui cng cn tuyn dng th ngi c im phng vn hoc im thc hnh cao hn l ngi trng tuyn; nu im phng vn hoc im thc hnh bng nhau th cn c vo th t u tin quy nh taih Khon 2 iu 10 ca Ngh nh s 29/2012/N-CP. IV. Thi hn nhn vic. 1.Trong thi hn chm nht l 20 ngy lm vic, k t ngy cng b kt qu tuyn dng, ngi trng tuyn vin chc phi n S Gio dc v o to thnh ph Cn Th nhn giy gii thiu v n v trng tuyn k hp ng lm vic. 2.Trong thi hn chm nht l 20 ngy lm vic k t ngy hp ng lm vic c k kt, ngi trng tuyn phi n nhn vic, tr trng hp hp ng lm vic quy nh thi hn khc. Trng hp ngi trng tuyn c l do chnh ng m khng th n nhn vic th phi lm n xin gia hn trc khi kt thc thi hn nu trn gi S Gio dc v o to. 3. Qu thi hn ni trn, ngi trng tuyn s b hy b kt qu tuyn dng hoc hoc hy hp ng lm vic k. V. Thi gian v a im nhn h s. - T ngy 24/9/2012 n ht ngy 15/10/2012. - a im nhn h s: Phng Tip nhn v tr kt qu S Gio dc v o to thnh ph Cn Th (S 39 ng 3 thng 2, phng Xun Khnh, qun Ninh Kiu, thnh ph Cn Th) - L ph xt tuyn: khng - Khng nhn h s np thay v gi h s qua ng bu in. VI. Thi gian xt tuyn.. - Thi gian hi ng xt tuyn vin chc d kin bt u lm vic t ngy 01/11/2012 n ngy 10/11/2012. - Thi gian cng b kt qu xt tuyn d kin l ngy 15/11/2012. (nh km bng ch tiu tuyn dng vo cc n v trc thuc s)
Ni nhn:
- Website S GD&T; ( ng thng bo); - Phng Tip nhn v tr kt qu S GD&T; ( thc hin) - Lu:VP, TCCB.

GIM C ( k) Trn Trng Khim