You are on page 1of 2

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR CONVOCATRIA DELECCIONS PER A PARES I MARES

Na Pilar Serra Serra, Directora del Centre i Presidenta de la Junta Electoral, en compliment de all que sestableix a l'Ordre de 21 doctubre de 2002 (BOIB 26-10-02) que regula lelecci dels Consells Escolars i rgans de govern unipersonals dels centres d'Educaci Infantil, Educaci Primria i Educaci Secundria, DISPOS, en nom de la Junta Electoral, la CONVOCATRIA DELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR, dacord amb les segents precisions:

1. El CENS ELECTORAL de tots els Pares i Mares dalumnes del Centre estar exposat al
taulell danuncis del Centre des de la data de dem.

2. Les RECLAMACIONS al cens electoral es realitzaran mitjanant escrit raonat dirigit a


la Junta Electoral fins el dia 23 doctubre a les 12 hores.

3. Les RESOLUCIONS a les reclamacions presentades a inscripcions al Cens Electoral i


els Censos definitius es publicaran en el taulell danuncis del Centre el dia 31 doctubre. del dia de la data de dem i fins el dia 6 de novembre a les 12 hores. novembre a les 13.30 hores.

4. Les CANDIDATURES seran presentades per escrit dirigit a la Junta Electoral a partir 5. El SORTEIG dels membres de la mesa electoral es realitzar el proper dia 7 de 6. El resultat del sorteig de la mesa electoral i les CANDIDATURES provisionals seran
publicades en el taulell danuncis del centre el dia 13 de novembre.

7. Les RECLAMACIONS a les candidatures provisionals es realitzaran mitjanant escrit


raonat dirigit a la Junta Electoral fins el dia 16 de novembre a les 12 hores.

8. Les RESOLUCIONS a les reclamacions presentades i les candidatures definitives es

publicaran en el taulell danuncis del Centre el dia 20 de novembre, dia dinici de la campanya electoral. de l'APIMA o avalat per deu signatures delectors. El termini per sollicitar lacreditaci com a supervisor finalitza el dia 22 de novembre a les 12 hores.

9. Cada pare, mare o tutor/a podr actuar com a SUPERVISOR de la votaci a proposta

10. La sollicitud de paperetes i sobres per VOTAR per CORREU finalitza el dia 22 de
novembre a les 12 hores. En aquest cas, es podr presentar fins el dia 29 de novembre a les 12 hores el sobre i la papereta en un sobre tancat dirigit a la Junta Electoral en el qual hi haur introdut a ms una fotocpia del DNI i la signatura corresponent.

11. Cada ELECTOR far constar un mxim de dos (2) noms, acreditant la seva identitat a
lhora de votar mitjanant lexhibici del DNI o document similar.

12. Les VOTACIONS es realitzaran el dia 29 de novembre, des de les 12:30 hores fins a
les 14:30 hores, a una sala del centre.

13. Finalitzades les votacions es procedir a l'ESCRUTINI dels vots, que ser pblic i, una
vegada realitzat, saixecar acta. LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL

Rev.00

MD040204

St.: Pilar Serra Serra Sant Antoni de Portmany, 11 doctubre de 2012

Rev.00

MD040204