You are on page 1of 1

MODEL DE CANDIDATURA Segons les disposicions establertes a l'Ordre de 21 doctubre de 2002 (BOIB.

2610-02), que regula l'elecci dels Consells Escolars i rgans de govern unipersonals dels Centres Pblics d'Educaci Infantil, Educaci Primria i Educaci Secundria, En/na________________________________________________________, major d'edat, amb DNI n: __________________, en la seva condici de pare, mare o tutor legal de lalumne/s d'aquest Centre: ________________ ______________________ i inscrit al Cens Electoral amb el n.: ________ , pel present document: MANIFESTA que est disposat/da a assumir la representaci dels pares i mares d'alumnes en el CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE si per a la qual cosa s elegit a les votacions a realitzar el dia 29 de novembre de 2012 i per aquest motiu, presenta la seva CANDIDATURA. Sant Antoni de Portmany, ____ de _________________ de 2012 Signatura JUNTA ELECTORAL DEL COLLEGI PBLIC CAN COIX. SANT ANTONI DE PORTMANY

Rev.00 MD060308