You are on page 1of 3

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSlA mini st^^ of Finance Malzysia) KOMPLEKS KEMENTERIAN KEWANGAN, NO.

5, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2 PUSAT PENTADBIRAN KERAJAANPERSEKUTUAN ' 62592 PUTRAJAYA

Telefon Cable Telex


Fax

: 03-8882 3000 : : : :

TREASURY, KL FEDTRY MA 32369


03-8882 4352

Web

http://www.weasury.gov.my

K.KEW/PK/PS/ 1 100/000000/ 165/84(- 1) April 2012

34

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua labatan Persekutuan Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Ketua Badan Berkanun Persekutuan Semua Pihak Berkuasa Tempatan

Y. Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato'/Tuan/Puan,


PANDUAN KOD BIDANG BAG1 PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN Dl LAMAN WEB ePEROLEHAN Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Kementerian Kewangan telah membuat penambahbaikan kepada kod bidang pendaftaran bekalan dan perkhidmatan terrnasuk perkhidmatan perunding agar relevan dengan keperluan semasa dengan memperkemaskan bidang dan pecahan sub bidang bagi setiap kod bidang berkenaan. Sehubungan itu, Agensi bolehlah melayari laman web eperolehan [www.eperolehan.gov.my] untuk merujuk senarai kod bidang bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan (termasuk perkhidmatan perunding). Sebarang pindaan ke atas kod bidang berkaitan (sekiranya ada) di masa hadapan akan dipaparkan di laman web berkenaan dari semasa ke semasa. 3. Kod bidang baru ini berkuat kuasa pada 2 Mei 2012. Walau bagaimanapun, Agensi dibenarkan untuk menggunakan kod bidang lama dalam urusan perolehan sehingga 30 Jun 2012. Pelanjutan tempoh penggunaan kod bidang lama adalah bertujuan untuk menyempurnakan proses penyesuaianlpindahan kod bidang lama kepada kod bidang baru. 4. Surat Edaran ini membatalkan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 16 Tahun 1993 dan meminda Perenggan 2.3 kepada Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding Edisi 201 1 seperti di Lampiran A. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut mengenai kod bidang, Agensi boleh menghubungi Unit Pendaftaran Syarikat, Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan di talian 03-8882 3 166/4341/433913209. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah,

Bahagian Perolehan Kerajaan b.p. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Malaysia s.k.: Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Malaysia Akauntan Negara Malaysia Semua Pegawai Kewangan Negeri

( Sila nyatakan rujukan Gahagian ini apabila berhubung )

LAMPIRAN A PINDAAN MANUAL PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING EDISI 2011 2.3 Kod Bidang Perkhidmatan Perunding 2.3.1 Berikut adalah senarai semasa kod bidang perkhidmatan perunding: 33 PERKHIDMATAN PERUNDING FIZIKAL 01 BIDANG KEJURUTERAAN 01 Kejuruteraan Awam 02 Kejuruteraan Struktur 03 Kejuruteraan Elektrik 04 Kejuruteraan Mekanikal 05 Kejuruteraan Elektronik 06 Kejuruteraan Kimia 07 Kejuruteraan Perlombongan 08 Kejuruteraan Marin 09 Kejuruteraan Geologi 10 Kejuruteraan Industri 11 Kejuruteraan Naval Architecture 12 Kejuruteraan Aeroangkasa 13 Kejuruteraan Pertanian 14 Kejuruteraan Telekomunikasi 15 Kejuruteraan Nuklear BUKAN KEJURUTERAAN 01 Arkitek 02 Ukur Bahan 03 Ukur Tanah 04 Penilaian Harta 05 Hiasan Dalaman 06 Arkitek Lanskap 07 Perancang Bandar Dan Wilayah 08 Alam Sekitar 09 Ukur Bangunan (Institut Juruukur Malaysia) 10 Pengurusan Nilai Fizikal

02

34

PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL 01 SOSIO EKONOMI 01 Kajian Organisasi 02 Kajian Penswastaan dan Pengkomersilan 03 Kajian Ekonomi 04 Kajian Kemasyarakatan 05 Kajian Pemasaran dan Penyelidikan

06 07 08 09 02

Kajian Sumber Manusia Kajian Pelancongan Kajian Keselamatan Pengurusan Nilai Bukan Fizikal

PENGANGKUTAN 01 Kajian Rangkaian Pengangkutan 02 Kajian Trafik MARIN 01 Kajian Marin KEWANGAN 01 Kajian Kewangan 02 Kajian Percukaian 03 Penilaian Harta/Hartanah 04 Kajian Pelaburan PERTANIAN 01 Kajian Perhutanan 02 Kajian Pertanian 03 Kajian Sumber Asli/Rekreasi & Taman-Taman 04 Teknologi Makanan 05 Kajian Perikanan 06 Kajian Komoditi INFORMASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT) 01 Kajian Telekomunikasi 02 Perancangan Strategik ICT (ISP) 03 Kajian Pengurusan Infrastruktur ICT 04 Kajian Pengurusan Keselamatan ICT 05 Kajian Pengurusan Maklumat ICT KESIHATAN 01 Pengurusan Hospital PENCAHAYAAN & BUNYI 01 Kajian Pencahayaan 02 Kajian Audiovisual dan Akustik PERUNDANGAN 01 Kajian Perundangan TENAGA 01 Kajian Pengurusan Tenaga 02 Kajian Teknologi Hijau

03

04

05

06

07 08

09 10