You are on page 1of 25

B CNG THNG

S: 5737/Q-BCT

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
H Ni, ngy 28 thng 9 nm 2012

QUYT NH
V vic cng b tm thi cc Danh mc hng ha
kinh doanh tm nhp ti xut, chuyn khu v gi kho ngoi quan
B TRNG B CNG THNG
Cn c Ngh nh s 189/2007/N-CP ngy 27 thng 12 nm 2007 ca Chnh ph v chc
nng, nhim v, quyn hn v t chc b my ca B Cng Thng;
Cn c Ngh nh s 44/2011/N-CP ngy 14 thng 6 nm 2011 ca Chnh ph sa i, b
sung iu 3 Ngh nh s 189/2007/N-CP ca Chnh ph;
Cn c Ngh nh s 12/2006/N-CP ngy 23 thng 01 nm 2006 ca Chnh ph quy nh
chi tit thi hnh Lut Thng mi v hot ng mua bn hng ho quc t v cc hot ng i l
mua, bn, gia cng v qu cnh hng ho vi nc ngoi;
Thc hin kin ch o ca Th tng Chnh ph ti Ch th s 23/CT-TTg ngy 07 thng
9 nm 2012 ca Th tng Chnh ph v vic tng cng cng tc qun l nh nc i vi hot
ng kinh doanh tm nhp ti xut, chuyn khu v gi kho ngoi quan;
Theo ngh ca V trng V Xut nhp khu,
QUYT NH:
iu1. Ban hnh km theo Quyt nh ny cc Danh mc hng ha nh sau:
1. Danh mc hng ha cm kinh doanh tm nhp ti xut, chuyn khu (Ph lc s 1).
2. Danh mc hng ha tm ngng kinh doanh tm nhp ti xut, chuyn khu v gi kho
ngoi quan (Ph lc s 2).
3. Danh mc hng ha thc phm ng lnh kinh doanh tm nhp ti xut phi thc hin
theo giy php ca B Cng Thng (Ph lc s 3).
iu 2.Quyt nh ny c hiu lc thi hnh k t ngy k.
iu 3.Chnh Vn phng B, V trng V Xut nhp khu, cc thng nhn kinh doanh
tm nhp ti xut, chuyn khu v gi kho ngoi quan hng ha thuc cc Danh mc ban hnh km
theo Quyt nh chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny ./.

KT. B TRNG
TH TRNG
( k)
Nguyn Thnh Bin

PH LC S 1
DANH MC HNG HA CM KINH DOANH
TM NHP TI XUT, CHUYN KHU
(Ban hnh km theo Quyt nh s 5737/Q-BCT
ngy 28 thng 9 nm 2012 ca B Cng Thng)

M hng
Chng
28
2812

10

Chng
29

M t mt hng
Ha cht v c ; cc hp cht v c hay hu c ca kim loi
qu, kim loi t him, cc nguyn t phng x hoc cc cht
ng v.
Arsenic trichloride
Ha cht hu c

2905
2918

19
19

2921

19

2922

19

2929

90

2930

90

2930

90

2931

00

2931

00

2931
2931
2931

00
00
00

Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol


2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid
Cc hp cht N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr hoc i-Pr)
aminoethyl-2-chloride v cc mui proton ho tng ng
Cc hp cht N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr hoc i-Pr)
aminoethane-2-ol v cc mui proton ho tng ng, Ngoi
tr :
N,N-Dimethylaminoethanol v cc mui proton ho tng ng
N,N-Diethylaminoethanol v cc mui proton ho tng
ng
Cc hp cht N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr hoc i-Pr)
phosphoramidic dihalide
Cc hp cht N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or
i-Pr)aminoethane-2-thiol v cc mui proton ho tng ng
Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl) sulfide
Cc hp cht Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluoride
Vd . DF: Methylphosphonyldifluoride
Cc hp cht O-Alkyl (H or <C10, gm c cycloalkyl)
O-2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr hoc i-Pr)-aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr hoc i-Pr) phosphonite v cc mui
alkyl ho hoc proton ho tng ng
V d:
QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl
methylphosphonite
Chlorosarin: O-Isopropyl ethylphosphonochloridate
Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate
Cc ho cht, tr cc cht c lit k ti nhm 2931 nu
trn, cha 1 nguyn t phospho lin kt vi mt nhm methyl,

M hng

2933

M t mt hng
ethyl hoc propyl (mch thng hoc nhnh) nhng khng lin kt
thm vi cc nguyn t cc bon khc
V d. Methylphosphonyl dichloride
Dimethyl methylphosphonate
Ngoi tr Fonofos: O-Ethyl S-phenyl
ethylphosphonothiolothionate
Quinuclidin-3-ol

39

Chng
39

Plastic v cc sn phm bng plastic


3915

Chng
84

8418

8418

10

8418
8418

10
10

10
90

8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418

21
29
30
30
30
40
40
40

00
00

8418

50

8418

50

19

8418

50

99

8418
8418

61
69

00

10
90
10
90

Ph liu, ph thi v mu vn ca plastic


L phn ng ht nhn, ni hi, my v cc thit b c kh;
cc b phn ca chng.
Lu : Thit b lm lnh s dng dung mi cht lnh C.F.C:
- Ch p dng i vi loi dng mi cht lnh CFC 12 (R12);
- bit thit b dng loi mi cht lnh no th xem cataloge
ca thit b, mc mi cht lnh (Refrigerant);
- Mi cht lnh CFC 12 (R12) c tn ha hc l
Dichlorodifluoromethane, cng thc ha hc l CF2Cl2.
- My lm lnh ng lnh lin hp (dng thit b lnh c bung
lm v lm lnh ring bit), c cc ca m ring bit.
-- Loi s dng trong gia nh
-- Loi khc
- My lm lnh, t lnh, loi s. dng trong gia nh:
-- Loi s dng my nn
-- Loi khc
- My lm ng lnh kiu t, dung tch khng qu 800 lt:
-- Dung tch khng qu 200 lt
-- Loi khc
- My lm ng lnh kiu ng, dung tch khng qu 900 lt:
-- Dung tch khng qu 200 lt
-- Loi khc
- Loi c kiu dng ni tht khc (t, t ngn, quy hng, t by
hng v loi tng t) bo qun v trng by, c lp thit b
lm lnh hoc ng lnh:
-- Quy hng, t by hng v cc loi tng t, c lp thit b
lm lnh, dung tch trn 200 lt:
--- Loi khc
-- Loi khc:
--- Loi khc
- Thit b lm lnh hoc ng lnh khc; bm nhit:
-- Bm nhit tr loi my iu ha khng kh ca nhm 84.15
-- Loi khc

M hng
8418 69
8418 69
8473

Chng
85
8507

10

8507

20

M t mt hng
10 --- Thit b lm lnh ung
30 --- thit b lm lnh nc ung.
B phn v ph kin qua s dng (tr v, hp ng v cc
loi tng t) ch dng hoc ch yu dng vi cc my thuc cc
nhm t 84.69 n 84.72.
My in v thit b in v cc b phn ca chng; my ghi
v my ti to m thanh, my ghi v ti to hnh nh v m
thanh truyn hnh, b phn v ph kin ca cc loi my
trn.
c quy axit ch, loi dng khi ng ng c piston qua
s dng
c quy axit ch khc qua s dng

PH LC S 2
DANH MC HNG HA TM NGNG KINH DOANH
TM NHP TI XUT, CHUYN KHU V GI KHO NGOI QUAN
(Ban hnh km theo Quyt nh s 5737/Q-BCT
ngy 28 thng 9 nm 2012 ca B Cng Thng)

I. HNG HA THC PHM NG LNH


Nguyn tc s dng Danh mc hng ha thc phm ng lnh tm ngng kinh doanh tm
nhp ti xut, chuyn khu v gi kho ngoi quan:
Danh mc ny p dng i vi ph tng, ph phm ca gia sc, ca gia cm, ng lnh thuc cc
m HS 8 s; khng bao gm tht gia sc, tht gia cm, thy hi sn cc loi v ph tng, ph phm
ca gia sc, ca gia cm ti, p lnh, mui, ngm nc mui, lm kh hoc hun khi.
M hng
Chng
02

M t mt hng
Tht v ph phm dng tht n c sau git m

0206
0206 21
0206 22
0206 29

00
00
00

0206 41
0206 49
0206 90

00
00
00

0207
0207
0207
0207
0207

14
14
14
14

10
20
30

0207 14

99

0207 27

Ph phm n c sau git m ca ln, ng vt h tru b, cu, d,


nga, la, la, ti, p lnh hoc ng lnh.
- Ca ng vt h tru b, ng lnh:
- - Li
- - Gan
- - Loi khc
- Ca ln, ng lnh:
- - Gan
- - Loi khc
- Loi khc, ng lnh
Tht v ph phm n c sau git m, ca gia cm thuc nhm
01.05, ti, p lnh hoc ng lnh.
- Ca g thuc loi Gallus Domesticus:
- - cht mnh v ph phm sau git m, ng lnh:
- - - Cnh
- - - i
- - - Gan
- - - Loi khc:
- - - - Loi khc
- Ca g ty:
- - cht mnh v ph phm sau git m, ng lnh:

0207 27
0207 27
0207 45

M hng
0207 55
0207 60
0208
0208 10
0209
0209 10
0209 90

10 - - - Gan
- - - Loi khc:
99 - - - - Loi khc
- Ca vt, ngan:
00 - - Loi khc, ng lnh
- Ca ngng:
M t mt hng
00 - - Loi khc, ng lnh
00 - Ca g li
Tht khc v ph phm dng tht n c sau git m ca ng vt
khc, ti, p lnh hoc ng lnh.
00 - Ca th
M ln, khng dnh nc v m gia cm, cha nu chy hoc chit
sut cch khc, ti, p lnh, ng lnh, mui, ngm nc mui,
lm kh hoc hun khi.
00 - Ca ln
00 - Loi khc

II. HNG TIU DNG QUA S DNG


M hng
Chng
39

M t mt hng
Plastic v cc sn phm bng plastic

3918
3922
3924
3925
3926

20
90

90
80

3926

90

90

3926
Chng
40
4015
4016
4016

90

90

Tm tri sn bng plastic, c hoc khng t dnh, dng cun hoc


dng tm ri ghp; tm ph tng hoc ph trn bng plastics,
nh nu trong Ch gii 9 ca Chng ny.
Bn tm, bn tm vi sen, bn ra, chu ra, b ra, b v np x
bt, bnh x nc v cc thit b v sinh tng t, bng plastic.
B n, b dng nh bp, cc sn phm gia dng v cc sn
phm phc v v sinh khc, bng plastic.
- - Loi khc
90 - - - Loi khc
- - - Dy vt racket c chiu di khng qu 15 m ng gi
20
bn l
90 - - - Loi khc
Cao su v cc sn phm bng cao su

19
91
99

00
90

00 - - Loi khc
- - Tm lt sn v tm tri sn:
10 - - - - Thm v tm tri bn

Chng
42
4201

00

00

M hng

4202

4203
Chng
43
4303
4304

Cc sn phm bng da thuc; b yn cng; cc mt hng


du lch, ti xch v cc loi cha tng t; cc sn phm
lm t rut ng vt (tr t t rut con tm)
B yn cng dng cho cc loi ng vt (k c dy ko, dy
00 dt, ming m u gi, ai hoc r bt mm, vi lt yn, ti yn,
o ch v cc loi tng t), lm bng vt liu bt k
M t mt hng
Hm, va ly, xc ng n trang, cp ti liu, cp sch, ti sch,
ti cp hc sinh, bao knh, bao ng nhm, hp camera, hp nhc
c, bao sng, bao sng ngn mc vo yn nga v cc loi cha
tng t; ti du lch, ti ng n hoc ung c ph lp cch,
ti ng v sinh c nhn, ba l, ti xch tay, ti i ch, xc ct,
v, ti ng bn , hp ng thuc l iu, hp ng thuc l si,
ti dng c, ti th thao, ti ng chai ru, hp ng trang
sc, hp ng phn, hp ng dao ko v cc loi ti hp tng t
bng da thuc hoc da thuc tng hp, bng tm plastic, bng vt
liu dt, bng si lu ha hoc bng ba, hoc c ph ton b
hay ch yu bng cc vt liu trn hoc bng giy
Hng may mc v ph tr qun o bng da thuc hoc bng da
tng hp (tr m HS 4203 21 00 00, 4203 29 10 00, 4203 40 00
00)
Da lng v da lng nhn to;cc sn phm lm t da lng v da
lng nhn to
Hng may mc, ph tr qun o v cc vt phm khc bng da
lng (tr m HS 4303 90 20 00)
Da lng nhn to v cc sn phm lm bng da lng nhn to (tr
m HS 4304 00 20 00)

Chng
44

G v cc mt hng bng g, than t g

4414

00

00

00

4419

00

00

00

10
90
90
90

00
80
92
99

00
00
00
00

21
22
29
99

00
00
00
10

00
00
00
00

4420
4421
4421
4421
4421
Chng
46
4601
4601
4601
4601

Khung tranh, khung nh, khung gng bng g hoc cc sn phm


bng g tng t
B n, b lm bp bng g
G khm v dt; trp v cc loi hp ng kim hon hoc ng
dao ko v cc sn phm tng t, bng g; tng nh v trang
tr, bng g; cc loi dng bng g khng thuc Chng 94
- Mc treo qun o
- - Tm
- - - Chui ht
- - - Loi khc
Sn phm lm t rm, c giy hoc t cc loi vt liu tt bn
khc; cc sn phm bng liu gai v song my
- - T tre
- - T song my
- - Loi khc
- - - Chiu v thm

4602
M hng
Chng
48
4811

10

10

10

4811

10

90

10

4811

51

20

10

4811

51

90

10

4811

59

30

10

4811

59

90

10

4811

60

10

10

4811

60

90

10

4811

90

30

20

4811

90

90

30

4819
Chng
63
6301
6302
6303
6304
6307

10

6308

00

00

00

6309

00

00

00

Hng my tre, liu gai v cc mt hng khc, lm trc tip t vt


liu tt bn hoc lm t cc mt hng thuc nhm 46.01; cc sn
phm t cy h mp
M t mt hng
Giy v cctng; cc sn phm lm bng bt giy, bng giy
hoc bng cctng
- - - Tm ph sn c thnh phn c bn l giy hoc cctng,
hoc cha ct theo kch c
- - - Tm ph sn c thnh phn c bn l giy hoc cctng,
hoc cha ct theo kch c
- - - Tm ph sn c thnh phn c bn l giy hoc cctng,
hoc cha ct theo kch c
- - - Tm ph sn c thnh phn c bn l giy hoc cctng,
hoc cha ct theo kch c
- - - Tm ph sn c thnh phn c bn l giy hoc cctng,
hoc cha ct theo kch c
- - - Tm ph sn c thnh phn c bn l giy hoc cctng,
hoc cha ct theo kch c
- - - Tm ph sn c thnh phn c bn l giy hoc cctng,
hoc cha ct theo kch c
- - - Tm ph sn c thnh phn c bn l giy hoc cctng,
hoc cha ct theo kch c
- - - Tm ph sn c thnh phn c bn l giy hoc cctng,
hoc cha ct theo kch c
- - - Tm ph sn c thnh phn c bn l giy hoc cctng,
hoc cha ct theo kch c
Thng, hp, va li, ti xch v cc loi bao b khc, bng giy,
cctng, tm lt xenlulo hoc sc x si xenlulo; hp ng h s
(files), khay th v cc vt phm tng t bng giy hoc cctng
dng cho vn phng, ca hng hoc nhng ni tng t
Cc mt hng dt hon thin khc; b vi; Qun o dt c
v cc loi hng dt c khc; vi vn
Chn v chn du lch
Khn tri ging, khn tri bn, khn trong phng v sinh v khn
nh bp
Mn che (k c rm trang tr) v rm m che pha trong; dim mn
che hoc dim ging
Cc sn phm trang tr ni tht khc, tr cc loi thuc nhm 94.04
- Khn lau sn, khn lau bt a, khn lau bi v cc loi khn lau
tng t:
B vi bao gm vi v ch, c hoc khng c ph kin dng lm
chn, thm trang tr, khn tri bn hoc khn n thu, hoc cc
sn phm dt tng t ng gi sn bn l
Qun o v cc sn phm may mc qua s dng khc

Chng
64

Giy, dp, ght v cc sn phm tng t; cc b phn ca cc


sn phm trn
Ton b chng tr nhm 6406
M t mt hng

M hng
Chng
65
6504

M v cc vt i u khc v cc b phn ca chng


00

00

00

10
91
99

10
00

00
00

00

00

00

6505
6506
6506
9506
Chng
66
6601
6602
Chng
69

gm, s

6910
6911
6912
6913
6914
Chng
70
7013
Chng
73
7321

Cc loi m v cc vt i u khc, c lm bng cch tt hoc


ghp cc di lm bng cht liu bt k hoc cha c lt, hoc
trang tr
Cc loi m v cc vt i u khc, dt kim hoc mc hoc lm t
ren, pht hoc vi dt khc dng mnh (tr dng di), hoc
cha lt hoc trang tr; li bao tc bng vt liu bt k, hoc
cha c lt hoc trang tr
- - M bo him cho ngi i xe my
- - Bng cao su hoc plastic
- - Bng vt liu khc
, d che, ba toong, gy tay cm c th chuyn thnh gh, roi
gy iu khin, roi iu khin sc vt th ko v cc b phn
ca cc sn phm trn
Cc loi , d (k c c cn l ba toong, d che trong vn v cc
loi , d tng t)
Ba toong, gy tay cm c th chuyn thnh gh, roi da, roi iu
khin sc vt th, ko v cc loi tng t

00

00

00

Bn ra, chu git, b chu git, bn tm, chu v sinh dnh cho
ph n, b x bt, bnh xi nc, b i tiu nam v cc sn phm v
sinh tng t gn c nh bng gm, s
B n, b nh bp, gia dng v s v sinh khc bng
s
B n, b nh bp, gia dng v v sinh khc bng
gm, tr loi bng s
Cc loi tng nh v cc loi sn phm trang tr bng gm, s
khc
Cc sn phm khc bng gm, s
Thu tinh v cc sn phm bng thu tinh
B n, nh bp, v sinh, dng vn phng, trang tr
ni tht hoc dng cho cc mc ch tng t bng thy tinh
(tr cc sn phm thuc nhm 70.10 hoc 70.18)
Cc sn phm bng st hoc thp
Bp l, v l, l sy, bp nu (k c loi c ni hi ph dng cho h
thng nhit trung tm), v nng, l nng, l ga hnh vng, l

hm nng dng tm v cc loi dng gia nh khng dng in


tng t v cc b phn ri ca chng, bng st hoc thp (tr
phn nhm 7321.90)
B n, nh bp, cc loi gia dng khc v cc b phn ri
ca chng, bng st hoc thp; bi nhi bng st hoc thp; ming
c ni v c ra hoc nh bng, bao tay v cc loi tng t bng
st hoc thp
M t mt hng
trang b trong nh v sinh v cc b phn ri ca chng, bng
st hoc thp

7323
M hng
7324
Chng
74

ng v cc sn phm bng ng
B n, nh bp hoc gia dng khc v cc b phn ri
ca chng, bng ng; ming c ni, c ra hoc nh bng, bao
tay v cc loi tng t bng ng; trang b trong nh v sinh
v cc b phn ri ca chng, bng ng

7418
Chng
76

Nhm v cc sn phm bng nhm

7615
Chng
82
8210

00

00

00

8211
8211
8212
8212
8212
8213
8214

91
92
10
20
20
00
20

00
90
00
10
90
00
00

00
00
00
00
00
00
00

8215
Chng
83
8301
8301
8302
8302
8306

B n, nh bp hoc cc loi gia dng khc v cc b


phn ca chng bng nhm; ming c ni, c ra, nh bng, bao
tay v cc loi tng t bng nhm; trang b trong nh v sinh
v ph tng ca n, bng nhm
Dng c, ngh, dao, ko v b n lm t kim loi c
bn; cc b phn ca chng lm t kim loi loi c bn
dng c kh cm tay, nng 10 kg tr xung dng ch bin,
pha ch hoc phc v vic lm n hoc ung
- - Dao n c li c nh
- - - Loi khc
- Dao co
- - Li dao co kp
- - Loi khc
Ko, ko th may v cc loi tng t, v li ca chng
- B v dng c ct sa mng tay, mng chn (k c da mng)
Tha, da, mui, tha ht kem, ht bt, xc bnh, dao n c, dao
ct b, kp gp ng v cc loi dng nh bp hoc b n tng t
Hng tp ho lm t kim loi c bn

30
70
42
50

00
00

00
00

00

00

- kha thuc loi s dng cho dng trong nh


- Cha ri
- - Loi khc, dng cho c trong nh:
- Gi m, mc m, chn gi v cc loi gi c nh tng t
Chung, chung a v cc loi tng t, khng dng in, bng
kim loi c bn, tng nh v trang tr khc bng kim loi c

10

Chng
84
8414
8415
8415
8415
8415
8415
8418
8418
8418
8418
8418
8419
8419
8419
8421
8421
8421
8421
8421
8422
8423
8423

51
M hng
10 00
81 99
81 99
82 90
83 90
10 10
21 00
29 00
30 00
40 00
11 10
19 10
81
12 00
21 11
21 21
22 10
22 20
11
10
81

10
10
20
10
10
00
00
00
10
10
00
00
00
00
00

8443

31

8443

32

8443
8443
8443

39
99
99

20
30

00
00

8451
8451
8452

21
80
10

00
10
00

00
00
00

8471

30

10

00

8450

bn; khung nh, khung tranh v cc loi khung tng t, bng kim
loi c bn; gng bng kim loi c bn
L phn ng ht nhn, ni hi, my v thit b c kh; cc b
phn ca chng
- - Qut bn, qut sn, qut tng, qut ca s, qut trn hoc qut
mi, c ng c in gn lin vi cng sut khng qu 125 W:
M t mt hng
- - C cng sut khng qu 26,38 kW
- - - - - Loi c cng sut khng qu 21,10 kW
- - - - - C cng sut trn 21,10 kW nhng khng qu 26,38 kW
- - - - C cng sut khng qu 26,38 kW
- - - - C cng sut khng qu 26,38 kW
- - Loi s dng trong gia nh
- - Loi s dng my nn
- - Loi khc
- - Dung tch khng qu 200 lt
- - Dung tch khng qu 200 lt
- - - Loi s dng trong gia nh
- - - Loi s dng trong gia nh
- - lm nng ung hoc nu hoc hm nng thc phm:
- - - My lm kh qun o
- - - - My v thit b lc s dng trong gia nh
- - - - My v thit b lc s dng trong gia nh:
- - - Cng sut khng qu 500 lt/gi
- - - Cng sut lc trn 500 lt/gi:
- - Loi s dng trong gia nh:
- Cn ngi, k c cn tr em; cn s dng trong gia nh:
- - C kh nng cn ti a khng qu 30 kg
- - My kt hp t hai chc nng tr ln (nh in, copy fax) c
kh nng kt ni vi my x l d liu t ng hoc kt ni mng:
- - Loi khc, c kh nng kt ni vi my x l d liu t ng
hoc kt ni mng: (tr m HS 8443.32.50.00)
- - Loi khc:
- - - Hp mc in c mc in
- - - B phn cung cp v phn loi giy
My git gia nh hoc trong hiu git, k c my git c chc
nng sy kh (tr m HS 8450 20 00 00 v phn nhm 8450 90)
- - Cng sut mi ln sy khng qu 10 kg vi kh
- - Dng trong gia nh
- My khu dng cho gia nh
- - My tnh nh cm tay bao gm my tnh mini v s ghi chp
in t kt hp my tnh (PDAs)

11

8471
8471

30
30

20
90

00
90

8471

41

10

00

41 90
49 10
M hng

90
00

8471
8471
Chng
85
8508

11

00

00

8508

19

00

10

8517

11

00

00

8517

12

00

00

8517
8518
8518
8518
8518
8518
8518
8518
8518
8518

18
21
22
29
29
30
30
30
30
30

00
00
00
10
90
10
20
31
39
90

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

8519

20

00

00

8519

30

00

00

8519

50

00

00

8509
8510

8516

- - My tnh xch tay, k c notebook v subnotebook


- - - Loi khc
- - - My tnh c nhn tr my tnh xch tay ca phn nhm
84.71.30
- - - - Loi khc
- - - My tnh c nhn tr my tnh b ti ca phn nhm 84.71.30
M t mt hng
My in v thit b in v cc b phn ca chng; my ghi v
ti to m thanh, my ghi v ti to hnh nh v m thanh
truyn hnh, b phn v ph tng ca cc loi my trn
- - Cng sut khng qu 1.500 W v c ti hng bi hay cha
khc vi sc cha khng qu 20 lt
- - - Cng sut t 1.500 W n di 2500 W
Thit b c in gia dng c lp ng c in, tr my ht bi ca
nhm 85.08 (tr cc b phn thuc phn nhm 8509 90)
My co ru, tng ct tc v cc dng c ct tc c lp ng c
in (tr cc b phn thuc m HS 8510.90.00.00)
Dng c in un nc nng tc thi hoc un v cha nc nng,
un nc nng kiu nhng; dng c in lm nng khng gian v
lm nng t; dng c nhit in lm tc (v d, my sy tc, my
un tc, dng c kp un tc) v my sy kh tay; bn l in;
dng c nhit in gia dng khc; cc loi in tr t nng bng
in, tr loi thuc nhm 85.45 (tr phn nhm 8516 80 v 8516
90)
- - B in thoi hu tuyn vi in thoi cm tay khng dy
- - in thoi di ng (telephones for cellular networks) hoc in
thoi dng cho mng khng dy khc
- - Loi khc
- - Loa n, lp vo hp loa
- - B loa, lp vo cng mt thng loa
- - - Loa thng
- - - Loi khc
- - Tai nghe c khung chong u
- - Tai nghe khng c khung chong u
- - - My thu pht cm tay dng cho thit b in thoi
- - - Loi khc
- - Loi khc
- Thit b hot ng bng ng xu, tin giy, th ngn hng, th tn
dng, xng (vt nh trn ging ng xu-tokens) hoc bng hnh
thc thanh ton khc
- u quay a (c th c b phn lu tr) nhng khng c b phn
khuch i v khng c b phn pht m thanh (loa)
- My tr li in thoi

12

8519

81

10

00

M hng
8519

81

20

00

8519
8519
8519
8519
8521
8521
8521
8523
8523
8523
8523
8523
8523

81
81
89
89
10
90
90
29
29
29
29
29
29

30
90
20
90
00
19
99
11
12
19
19
21
22

00
90
00
90
90
00
00
00
00
10
90
00
00

8523

29

29

10

8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523

29
29
29
29
29
29
29
40
40

29
29
29
31
32
33
39
12
13

20
40
90
00
00
00

8523

40

14

00

8523
8523
8523
8525
8527
8527
8528
8528

40
40
80
80
12
13
71
71

19
19
40

20
90
00

00

00

90
90

10
90

90
90

- - - My ghi m ct st b ti, kch thc khng qu 170 mm x 100


mm x 45 mm
M t mt hng
- - - My ghi m dng bng cassette, c b phn khuych i v
mt hoc nhiu loa, hot ng ch bng ngun in ngoi
- - - u a compact
- - - - Loi khc
- - - My ghi pht m thanh c hoc khng c loa
- - - - Loi khc
- - Loi khc
- - - Loi khc
- - - Loi khc
- - - - Bng my tnh, cha ghi
- - - - Bng video, ghi
- - - - - Cha ghi
- - - - - ghi
- - - - Bng video, cha ghi
- - - - Bng video, ghi
- - - - Bng my tnh, bng BETACAM, UMATIC v DIGITAL,
loi cha ghi
- - - - - Bng my tnh, ghi
- - - - - Loi khc, cha ghi
- - - - - Loi khc, ghi
- - - - Bng my tnh, dng bng ci hay dng ln, cha ghi
- - - - Bng my tnh khc, cha ghi
- - - - Loi khc, dng bng ci hay dng ln, cha ghi
- - - - Loi khc (tr m HS 8523 29 39 30)
- - - - Loi khc
- - - - Loi khc
- - - Loi s dng sao chp cc tp lnh, d liu, m thanh v
hnh nh, c ghi dng m nh phn my c th c c, v
c th thao tc hoc c th tng tc vi ngi s dng, thng qua
mt my x l d liu t ng; phng tin lu tr c nh dng
ring ( ghi)
- - - - Loi khc, cha ghi
- - - - Loi khc, ghi
- - - a ghi m s dng k thut analog
- Camera truyn hnh, camera s v camera thu hnh nh:
- - Radio ct st loi b ti
- - My khc kt hp vi my ghi hoc ti to m thanh
- - - - Loi mu
- - - - Loi khc

13

8528
8528
8536
8536

72
73
10
20 10
M hng
8536
50

90

8536

69

11

00

8536
8539
8539
8539
8539
8539
8539
8539
Chng
87

69
10
21
22
29
29
29
29

19
90
90
90
20
40
60
90

00
00
00
00
90
90
90
00

8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703

10
10
21
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23

10
90
10
29
90
19
90
51
52
53
54
91
92
93
94

00
00
00
00
90
00
90
00
00
00
00
00
00
00
00

8703

24

50

8703

24

90

8703

31

20

00

8703

31

90

90

8703

- - Loi khc, mu:


- - Loi khc, en trng hoc n sc:
- Cu ch:
- - - - Loi khc
M t mt hng
- Cu dao khc (tr m HS 8536 50 50 00)
- - - - Dng cho gia nh, c gii hn dng danh nh khng qu 16
A
- - - - Loi khc
- - Loi khc
- - - Loi khc
- - - Loi khc
- - - - Loi khc
- - - - Loi khc
- - - - Loi khc
- - - Loi khc
Xe c tr thit b chy trn ng xe la hoc xe in, v cc
b phn v ph tng ca chng
Xe t v cc loi xe khc c ng c c thit k ch yu
ch ngi (tr cc loi thuc nhm 87.02), k c xe ch ngi c
khoang hnh l ring v t ua.
- - Xe t chi gn, k c xe phc v sn gn (golf buggies)
- - Loi khc
- - - Xe t ua nh
- - - - Loi khc
- - - Loi khc
- - - - Loi khc
- - - Loi khc
- - - - Dung tch xi lanh di 1.800 cc
- - - - Dung tch xi lanh t 1.800cc tr ln nhng di 2.000cc
- - - - Dung tch xi lanh t 2.000 cc tr ln nhng di 2.500cc
- - - - Dung tch xi lanh t 2.500 cc tr ln
- - - - Dung tch xi lanh di 1.800 cc
- - - - Dung tch xi lanh t 1.800 cc tr ln nhng di 2.000cc
- - - - Dung tch xi lanh t 2.000 cc tr ln nhng di 2.500cc
- - - - Dung tch xi lanh t 2.500 cc tr ln
- - - Xe t (k c xe ch ngi c khoang ch hnh l ring,
SUVs v xe th thao, nhng khng k xe van), loi khc
- - - Loi khc
- - - Xe t (k c xe ch ngi c khoang ch hnh l ring,
SUVs v xe th thao, nhng khng k xe van), loi khc
- - - - Loi khc

14

8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8711
8711
8711
8711
8711
8711
8711
8711

32 51
32 59
M hng
32 91
32 99
33 51
33 52
33 90
90 51
90 52
90 53
90 54
90 90
10 91
10 99
20 10
20 41
20 42
20 43
20 44
20 90

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

8711

30

8711

40

8711
8711
8711

50
90
90

90
40
90

00
00
00

00

00

00

9004

10

00

00

9006

51

00

00

52 00
53 00
61 00
M hng
9006
69 00

90
90
00

8712
8715
Chng
90

9006
9006
9006

00

- - - - Loi dung tch xi lanh khng qu 2.000 cc


- - - - Loi khc
M t mt hng
- - - - Loi dung tch xi lanh khng qu 2.000 cc
- - - - Loi khc
- - - - Dung tch xi lanh trn 2.500 cc nhng khng qu 3.000cc
- - - - Dung tch xi lanh trn 3.000 cc
- - - Loi khc
- - - Dung tch xi lanh khng qu 1.800 cc
- - - Dung tch xi lanh trn 1.800 cc nhng khng qu 2.000 cc
- - - Dung tch xi lanh trn 2.000 cc nhng khng qu 2.500 cc
- - - Dung tch xi lanh trn 2.500 cc
- - Loi khc
- - Xe m t, k c xe p my v xe scooter
- - - Loi khc
- - Xe m t a hnh
- - - - Dung tch xi lanh khng qu 125 cc
- - - - Dung tch xi lanh trn 125 cc nhng khng qu 150 cc
- - - - Dung tch xi lanh trn 150 cc nhng khng qu 200 cc
- - - - Dung tch xi lanh trn 200 cc nhng khng qu 250 cc
- - - Loi khc
- C ng c t trong kiu piston vi dung tch xi lanh trn 250 cc
nhng khng qu 500 cc (tr m HS 8711 30 30 00)
- C ng c t trong kiu piston vi dung tch xi lanh trn 500 cc
nhng khng qu 800 cc (tr m HS 8711 40 20 00)
- - Loi khc
- - M t thng
- - Loi khc
Xe p hai bnh v xe p khc (k c xe xch l ba bnh ch
hng), khng lp ng c
Xe y tr mi sinh v ph tng ca chng
Dng c, thit b v my quang hc, nhip nh, in nh, o
lng, kim tra chnh xc, y t hoc phu thut; cc b
phn v ph tng ca chng
- Knh rm
- - My nh c b ngm qua thu knh (knh phn chiu n
(SLR)), s dng phim cun kh rng khng qu 35 mm
- - - Loi khc
- - - Loi khc
- - Thit b n chp ca n phng in (in tr)
M t mt hng
- - Loi khc

15

Chng
91
9101
9102
9103
9105
9105
9105
9105
9105
9105

11
19
21
29
91
99

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
90
90

9401

30

00

00

9401

40

00

00

9401
9401
9401
9401
9401
9401
9401
9403
9403
9403
9403
9403
9403
9403
9403
9403

51
59
61
69
71
79
80
10
20
30
40
50
60
70
81
89

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
90
00
00
00
90
90
90
90

Chng
94

9404
M hng

ng h c nhn v ng h thi gian khc v cc b phn ca


chng
ng h eo tay, ng h b ti v cc loi ng h c nhn khc,
k c ng h bm gi, vi v lm bng kim loi qu hay kim loi
m kim loi qu
ng h eo tay, ng h b ti v cc loi ng h c nhn khc,
k c ng h bm gi, tr cc loi thuc nhm 91.01
ng h thi gian c lp my ng h c nhn, tr cc loi ng
h thuc nhm 91.04
- - Hot ng bng in
- - Loi khc
- - Hot ng bng in
- - Loi khc
- - - Loi khc
- - - Loi khc
ni tht; b ging, m, khung m, nm v cc
dng nhi tng t; n v b n cha c chi tit hoc ghi
ni khc; bin hiu c chiu sng, bin tn c chiu
sng v cc loi tng t; cc cu kin nh lp ghp
- Gh quay c iu chnh cao
- Gh c th chuyn thnh ging, tr gh trong vn hoc thit b
cm tri
- - Bng tre hoc bng song my
- - Loi khc
- - nhi m
- - Loi khc
- - nhi m
- - Loi khc
- Gh khc:
- ni tht bng kim loi c s dng trong vn phng
- - Loi khc
- ni tht bng g c s dng trong vn phng
- ni tht bng g c s dng trong nh bp
- ni tht bng g c s dng trong phng ng
- - Loi khc
- - Loi khc
- - - Loi khc
- - - Loi khc
Khung m; cc mt hng thuc b ging v cc loi tng t
(v d: m, mn chn, chn nhi lng, nm, m gh loi di v
gi) c gn l xo hoc nhi hoc lp bn trong bng bt c vt liu
hoc bng cao su xp hoc plastic xp, c hoc khng bc
M t mt hng

16

9405
9405
9405
9405
9405
9405
9405
9405
9405
9406
Chng
95

9503

9504

9505

9506
Chng
96
9601

10
20
30
40
40
50
50
50
60
00

90
90
00
60
90
11
19
90
90
10

00
90
00
00
90
00
00
90
00
00

- - Loi khc
- - - Loi khc
- B n dng cho cy n-en
- - Loi chiu sng bn ngoi khc
- - - Loi khc
- - - Bng ng, s dng trong nghi l tn gio
- - - Loi khc
- - - Loi khc
- - Loi khc
- Nh knh c gn vi thit b c kh hoc nhit
chi, dng c dng cho cc tr chi v th thao; cc b
phn v ph tng ca chng
Xe p ba bnh, xe y, xe c bn p v chi tng t c bnh;
xe ca bp b, bp b; chi khc; mu thu nh theo t l
(scale) v cc mu chi gii tr tng t c hoc khng vn
hnh; cc loi chi tr (tr m HS 9503 00 22 00 v 9503 00
29 00)
Dng c dng cho gii tr, cho cc tr chi trn bn hoc trong
phng khch, k c bn s dng trong tr chi bn n (pin-table),
bi-a, bn chuyn dng dng cho tr chi sng bc (casino) v cc
thit b dng cho ng chy bowling t ng
Dng c dng trong l hi, hi ho trang hoc trong cc tr chi
gii tr khc, k c cc mt hng dng cho tr chi o thut hoc tr
vui ci
Dng c v thit b dng cho tp luyn th cht ni chung, th dc,
in kinh v cc mn th thao khc (k c bng bn) hoc tr chi
ngoi tri, cha c chi tit hoc ghi ni khc trong Chng
ny; b bi v b bi nng (paddling pool)
Cc mt hng khc
Ng, xng, i mi, sng, nhnh gc, san h, x c (mother-ofpearl) v cc vt liu chm khc c ngun gc ng vt khc,
gia cng v cc mt hng lm t cc vt liu ny (k c cc sn
phm c)

17

PH LC S 3
DANH MC HNG HA THC PHM NG LNH KINH DOANH
TM NHP TI XUT THC HIN THEO GIY PHP
CA B CNG THNG
(Ban hnh km theo Quyt nh s 5737/Q-BCT
ngy 28 thng 9 nm 2012 ca B Cng Thng)

Nguyn tc s dng Danh mc:


Danh mc ny p dng i vi hng ha ca cc m s HS 8 s l thc phm, ng lnh (tr ph
tng, ph phm ca gia sc, ca gia cm ng lnh quy nh ti Ph lc s 02); khng bao gm
thc phm ti, p lnh, mui, ngm nc mui, lm kh hoc hun khi.
M hng
Chng
02
0202
0202 10
0202 20
0202 30
0203

M t mt hng
Tht v ph phm dng tht n c sau git m
Tht ca ng vt h tru b, ng lnh.
00 - Tht c con v na con khng u
00 - Tht pha c xng khc
00 - Tht lc khng xng
Tht ln, ti, p lnh hoc ng lnh.

18

0203
0203
0203
0204
0204

21
22
29

00
00
00

30

00

0204
0204
0204
0204
0205

41
42
43
50
00

00
00
00
00
00

0207 12
0207 14

00

0207 14

91

0207 25
M hng
0207 27

00

0207 27

91

0207 42

00

0207 45

00

0207 52
0207 55
0207 60

00
00
00

0207

0208
0208 10
Chng
03
0303

00

- ng lnh:
- - Tht c con v na con khng u
- - Tht mng, tht vai v cc mnh ca chng, c xng
- - Loi khc
Tht cu hoc d, ti, p lnh hoc ng lnh.
- Tht cu non, c con v na con khng u, ng lnh
- Tht cu khc, ng lnh:
- - Tht c con v na con khng u
- - Tht pha c xng khc
- - Tht lc khng xng
- Tht d
Tht nga, la, la, ti, p lnh hoc ng lnh
Tht v ph phm n c sau git m, ca gia cm thuc nhm
01.05, ti, p lnh hoc ng lnh.
- Ca g thuc loi Gallus Domesticus:
- - Cha cht mnh, ng lnh
- - cht mnh v ph phm sau git m, ng lnh:
- - - Loi khc:
- - - - Tht c lc hoc tch khi xng bng phng php c
hc
- Ca g ty:
- - Cha cht mnh, ng lnh
M t mt hng
- - cht mnh v ph phm sau git m, ng lnh:
- - - Loi khc:
- - - - Tht c lc hoc tch khi xng bng phng php c
hc
- Ca vt, ngan:
- - Cha cht mnh, ng lnh
- - Loi khc, ng lnh thuc m s HS ny (tr ph tng, ph
phm n c sau git m)
- - Loi khc, ng lnh
- Ca ngng:
- - Cha cht mnh, ng lnh
- - Loi khc, ng lnh
- Ca g li
Tht khc v ph phm dng tht n c sau git m ca ng vt
khc, ti, p lnh hoc ng lnh.
- Ca th
C v ng vt gip xc, ng vt thn mm v ng vt thu
sinh khng xng sng khc
C, ng lnh, tr phi-l c (fillets) v cc loi tht khc thuc nhm

19

03.04.
- C hi, tr gan, s v bc trng c:
- - C hi (Oncorhynchus nerka)
- - C hi Thi Bnh Dng khc (Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou vOncorhynchus rhodurus)
- - C hi i Ty Dng (Salmo salar) v c hi sng a-nup
(Hucho Hucho)
- - C hi vn (c hi nc ngt) (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache v Oncorhynchus
chrysogaster)
- - Loi khc
- C r phi (Oreochromis spp.), c da trn (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), c chp (Cyprinus carpio,
Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus),c chnh (Anguilla spp.), c r sng Nile (Lates niloticus) v
c u rn (Channa spp.), tr gan, s v bc trng c:

0303 11

00

0303 12

00

0303 13

00

0303 14

00

0303 19

00

0303 23

00 - - C r phi (Oreochromis spp.)

M hng
0303 24

00

0303 25

00

0303 26
0303 29

00
00

0303 31

00

0303
0303
0303
0303

00
00
00
00

32
33
34
39

M t mt hng
- - C da trn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.)
- - C chp (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus)
- - C chnh (Angullla spp.)
- - Loi khc
- C dt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae v Citharidae), tr gan, s v bc trng c:
- - C bn li nga (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
- - C bn sao (Pleuronectes platessa)
- - C bn sole (Solea spp.)
- - C bn Turbot (Psetta maxima)
- - Loi khc
- C ng (thuc ging Thunus), c ng vn hoc c ng bng c sc
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), tr gan, s v bc trng c:

0303 41
0303 42

00 - - C ng trng hoc vy di (Thunnus alalunga)


00 - - C ng vy vng (Thunnus albacares)

20

0303 43
0303 44

00 - - C ng vn hoc c ng bng c sc
00 - - C ng mt to (Thunnus obesus)

0303 45

00

0303 46
0303 49

00 - - C ng vy xanh phng Nam (Thunnus maccoyii)


00 - - Loi khc
- C trch (Clupea harengus, Clupea pallasii), c sc-in (Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), c sc-in nhit i (Sardinella spp.), c
trch k hoc c trch cm (Sprattus sprattus), c thu (Scomber
scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), c sng v
c ng (Trachurus spp.), c gi (Rachycentron canadum) v c kim
(Xiphias gladius), tr gan, s v bc trng c:
00 - - C trch (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- - C sc-in (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), c sc-in nhit
00 i (Sardinella spp.), c trch k hoc c trch cm (Sprattus
sprattus)
- - C thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
00
japonicus)
00 - - C sng v c ng (Trachurus spp.)
M t mt hng
00 - - C gi (Rachycentron canadum)
00 - - C kim (Xiphias gladius)
- H c Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, tr
gan, s v bc trng c:
00 - - C tuyt (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
00 - - C tuyt chm en (Melanogrammus aeglefinus)
00 - - C tuyt en (Pollachius virens)
00 - - C tuyt Meluc (Merluccius spp., Urophycis spp.)
00 - - C Minh Thi (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)
- - C tuyt xanh (Micromesistius poutassou, Micromesistius
00
australis)
00 - - Loi khc
- Loi c khc, tr gan, s v bc trng c:
00 - - C nhm gc v c mp khc
00 - - C ui (Rajidae)
00 - - C si (Dicentrarchus spp.)
- - Loi khc:
- - - C bin:
12 - - - - C vy di (Pentaprion longimanus)
13 - - - - C bin n tht, u ging thn ln, mi t (Trachinocephalus

0303 51
0303 53
0303 54
0303 55
M hng
0303 56
0303 57

0303
0303
0303
0303
0303

63
64
65
66
67

0303 68
0303 69
0303
0303
0303
0303

81
83
84
89

0303 89
0303 89

- - C ng vy xanh i Ty Dng v Thi Bnh Dng (Thunnus


thynnus, Thunnus orientalis)

21

0303 89

14

0303 89

15

0303 89

16

0303 89

17

0303 89
0303 89

18
19

0303 89

22

0303 89

24

0303 89

26

0303 89
M hng

27

0303 89

28

0303
0303
0303
0303

89
90
90
90

29

71
72
73
74
75
75

00
00
00
00
00
00

0304 81

00

10
20

0304

0304
0304
0304
0304
0304
0304

myops)
- - - - C h savalai (Lepturacanthus savala), c Belanger
(Johnius belangerii), c Reeve (Chrysochir aureus) v c mt
to (Pennahia anea)
- - - - C thu n (Rastrelliger kanagurta) v c thu o
(Rastrelliger faughni)
- - - - C sng, c ui in (Megalaspis cordyla), c ao chm
(Drepane punctata) v c nhng ln (Sphyraena barracuda)
- - - - C chim trng (Pampus argenteus) v c chim en
(Parastromatus niger)
- - - - C hng bc (Lutjanus argentimaculatus)
- - - - Loi khc
- - - Loi khc:
- - - - C rohu (Labeo rohita), c catla (Catla catla) v c dm
(Puntius chola)
- - - - C nc ngt da rn h Anabantidae (Trichogaster pectoralis)
- - - - C nh n (Polynemus indicus) v c so (pomadasys
argenteus)
- - - - C trch dy mnh Hisla (Tenualosa ilisha)
M t mt hng
- - - - C leo (Wallago attu) v c da trn sng loi ln (Sperata
seenghala)
- - - - Loi khc
- Gan, s v bc trng c:
- - Gan
- - S v bc trng c
Phi-l c v cc loi tht c khc ( hoc cha xay, nghin, bm),
ti, p lnh hoc ng lnh.
- Phi-l ng lnh ca h c Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae v
Muraenolepididae:
- - C tuyt (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
- - C tuyt chm en (Melanogrammus aeglefinus)
- - C tuyt en (Pollachius virens)
- - C tuyt Meluc (Merluccius spp., Urophycis spp.)
- - C Minh Thi (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)
- - Loi khc
- Phi-l ng lnh ca cc loi c khc:
- - C hi Thi Bnh Dng (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou v Oncorhynchus
rhodurus), C hi i Ty Dng (Salmo salar) v c hi sng anup (Hucho hucho)

22

0304 82

00

0304 83

00

0304 84
0304 85
0304 86

00
00
00

0304 87

00

0304 89

00

0304 91
0304 92
M hng

00
00

0304 93

00

0304 94

00

0304 95

00

0304 99

00

0306

0306 11

00

0306
0306
0306
0306
0306

12
14
14
14
15

00

0306 16

00

10
90
00

- - C hi vn (c hi nc ngt) (Salmo trutta, Oncorhynchus


mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache v Oncorhynchus
chrysogaster)
- - C dt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae v Citharidae)
- - C kim (Xiphias gladius)
- - C rng ca (Dissostichus spp.)
- - C trch (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- - C ng (thuc ging Thunus), c ng vn hoc c ng bng c
sc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
- - Loi khc
- Loi khc, ng lnh:
- - C kim (Xiphias gladius)
- - C rng ca (Dissostichus spp.)
M t mt hng
- - C r phi (Oreochromis spp.), c da trn (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), c chp (Cyprinus carpio,
Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
c chnh (Anguilla spp.), c r sng Nile (Lates niloticus) v c u
rn (Channa spp.)
- - C Minh Thi (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)
- - H c Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae v Muraenolepididae, tr c
Minh Thi (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)
- - Loi khc
ng vt gip xc, hoc cha bc mai, v, sng, ti, p lnh,
ng lnh, lm kh, mui hoc ngm nc mui; ng vt gip xc
hun khi, hoc cha bc mai, v, hoc cha lm chn trc
hoc trong qu trnh hun khi; ng vt gip xc cha bc mai, v,
hp chn hoc luc chn trong nc, hoc cha p lnh, ng
lnh, lm kh, mui, hoc ngm nc mui; bt th, bt mn v bt
vin ca ng vt gip xc, thch hp dng lm thc n cho ngi.
- ng lnh:
- - Tm hm v cc loi tm bin khc (Palinurus spp., Panulirus
spp., Jasus spp.)
- - Tm hm (Homarus spp.)
- - Cua, gh:
- - - Cua, gh v mm
- - - Loi khc
- - Tm hm Na Uy (Nephrops norvegicus)
- - Tm shrimps v tm prawn nc lnh (Pandalus spp., Crangon
crangon)

23

0306
0306
0306
0306
0306

17
17
17
17
17

10
20
30
90

0306 19

00

0307
M hng
0307 19
0307 19

10

0307 29
0307 29

10

0307 39
0307 39

10

0307 49
0307 49

10

0307 59
0307 60
0307 60

10
20

0307 79
0307 79

10

0307 89
0307 89

10

- - Tm shrimps v tm prawn khc:


- - - Tm s (Penaeus monodon)
- - - Tm th chn trng (Litopenaeus vannamei)
- - - Tm cng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
- - - Loi khc
- - Loi khc, bao gm bt th, bt mn v bt vin ca ng vt
gip xc, thch hp dng lm thc n cho ngi
ng vt thn mm, hoc cha bc mai, v, sng, ti, p lnh,
ng lnh, lm kh, mui hoc ngm nc mui; ng vt thn
mm hun khi, hoc cha bc mai, v, hoc cha lm chn
trc hoc trong qu trnh hun khi; bt mn, bt th v bt vin ca
ng vt thn mm, thch hp dng lm thc n cho ngi.
M t mt hng
- Hu:
- - Loi khc:
- - - ng lnh
- ip, k c ip n hong, thuc ging Pecten, Chlamys hoc
Placopecten:
- - Loi khc:
- - - ng lnh
- Vm (Mytilus spp., Perna spp.):
- - Loi khc:
- - - ng lnh
- Mc nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) v
mc ng (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.):
- - Loi khc:
- - - ng lnh
- Bch tuc (Octopus spp.):
- - - ng lnh
- c, tr c bin:
- - ng lnh thuc m s HS ny (tr loi ti, p lnh)
- Trai, s (thuc h Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae,
Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae v Veneridae):
- - Loi khc:
- - - ng lnh
- Bo ng (Haliotis spp.):
- - Loi khc:
- - - ng lnh
- Loi khc, k c bt mn, bt th v bt vin, thch hp dng lm
thc n cho ngi:

24

0307 99
0307 99

10

0308

0308 19
0308 19
M hng

0308
0308
0308
0308
0308

29
30
30
90
90

10

10
30
30

- - Loi khc:
- - - ng lnh
ng vt thy sinh khng xng sng tr ng vt gip xc v ng
vt thn mm, sng, ti, p lnh, ng lnh, lm kh, mui hoc
ngm nc mui; ng vt thy sinh khng xng sng hun khi
tr ng vt gip xc v ng vt thn mm, hoc cha lm chn
trc hoc trong qu trnh hun khi; bt mn, bt th v bt vin ca
ng vt thy sinh tr ng vt gip xc v ng vt thn mm,
thch hp dng lm thc n cho ngi.
- Hi sm (Stichopus japonicus, Holothurioidea):
- - Loi khc:
- - - ng lnh
M t mt hng
- Nhm bin (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus,
Loxechinus albus, Echichinus esculentus):
- - - ng lnh
- Sa (Rhopilema spp.):
- - ng lnh
- Loi khc:
- - ng lnh

25