You are on page 1of 3

bang luong ngay 7/9/21012 ,lng s c thanh ton vo th 2 hoc th 3

v l do bo mt nn tn acc v mail khng c y mi ngi t bit nh ,member lm acc cha lm im th khn


tn member( bc % kolo )
im kolo im du an(megatypers) im qlink im capchatyper
NGUYEN THI HIEU
3.97
Nguyn Minh Trang(5%)
4.72
on Th Dung
4.56
Nguyen Thi Thanh(5%)
12.2
Th Thu
2.48
Phuong Thi Huong
4.04
Vng Th DiN
3.1
Nguyn Th Xun Biu
2.7
pham vn thanh
3.37
trn th thy
3.2
5.25
ng l mai qu
19.2
Nguyn Th T Oanh
6.87
Phan Th Ngc Dim
3.59

La Th Lan
Hunh Th Hoi Vy

6.6

5.6
3.15

nguyen minh trang va nguyen thi thanh , ti khon kolo ca cc bn c chuyn vo koloteam 2 ngi ln web downloaf so
nguyen thi thanh ti khon b kha vnh vin bn lm ti khon : wokolo418 ,thay cho ti khon
ai mun chuyn t d n qlink sang megatyper(ang lm tt ) hoc mun lm c 2 d n th lin h admin : conglapbt1@yah
mi ngi c gng gii thiu ngi mi hng hoa hng nh
ai cha c ti khon bo kim th ng k ri lin h admin b sung nh

h ton vo th 2 hoc th 3
acc cha lm im th khng c trong bng lng ,web thanh ton hng tun
im hoa hng lng kolo(vn) lng du an megatyper(vn)
lng qlink lng capchatyper
67,490
80,200
0
77,520
207,400
0
42,160
68,680
52,700
45,900
57,290
56000
89,250
336,000
116,790
61,030
112200

m 2 ngi ln web downloaf soft koloteam v lm nh,

n h admin : conglapbt1@yahoo.com hoc conglap2a@yahoo.com

95,200
53,550

lng hoa hng(vn)

tng lng(vnd)
67,490
80,200
77,520
207,400
42,160
68,680
52,700
45,900
57,290
145,250
326,400
116,790
61,030
207,400
53,550