BOŽIDAR RADIŠIČ KOBILJE 33 F 9227 KOBILJE

II Ks 47924/2012

NUJNO!
REPUBLIKA SLOVENIJA VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE KAZENSKI ODDELEK ZADEVA: DOPOLNITEV IZJAVE NA ODGOVOR VRHOVNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA ŠT. Kto 350/122MV, z dne 10.10.2012 Spoštovani! V skladu z Vašim dopisom št. XI Ips 47924/2012 z dne 10.10.2012 sem dne 11.10.2012 podal IZJAVO na odgovor Vrhovnega državnega tožilstva, ki bi jo pa rad dopolnil. Vzrok za dopolnitev vidim v več razlogih. Eden od razlogov je ta, da v tem trenutku nisem več povsem zbran in sem nekatere po mojem mnenju pomembne stvari izpustil iz prve izjave, saj mi počasi popuščajo moči, drug razlog je pa, da ob vedno novem prebiranju in proučevanju sodnega spisa najdem vedno nove razloge ki kažejo na to, da po mojem mnenju Okrožno sodišče Murska Sobota oziroma preiskovalni sodnik ni imel prav nobenega razloga, ali pravne podlage za uvedbo pripora. To mojo trditev bi rad utemeljil tudi iz vzroka oziroma razloga, ki bi se ga ob izreku sklepa oziroma izreka pripora moral ravnati tako preiskovalni sodnik, kot tudi senat Okrožnega sodišča v Muski Soboti. Ustava Republike Slovenije določa, da so pred zakonom vsi enaki in bi tudi Okrožno Sodišče v Murski Soboti moralo ravnati tako. Pravosodje Republike Slovenije in s tem tudi Okrožno Sodišče v Murski Soboti bi moralo spoštovani tako Ustavo Republike Slovenije, kot tudi sodno prakso v Republiki Sloveniji, ki naj bi zagotavljala, da bi kaznovalna politika na območju celotne države bila vsaj kolikor tolikor enotna. Iz celotnega spisa je razvidno, da mi je pripor bil odrejen zaradi posesti 5 (petih) (v zapisniku je zapisano sicer, da jih je bilo 8, ker so policisti iz ene rastline odrezali posamezne veje, ki so jih popisali kot posamezne rastline in ne kot dele ene in iste rastline)rastlin konoplje, kar je razvidno iz Zapisnikov o preiskavi. Menim, da je taka odločitev Okrožnega Sodišča do mene diskriminatorna in neenakopravna v odnosu na bistveno hujša kazniva dejanja, za katere pa druga sodišča izrekajo bistveno milejše ukrepe, kot sem ga bil deležen sam pri odreditvi pripora. Ne ZKP in ne dosedanja sodna praksa ne predvidevata najhujšega posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, kar pripor vsekakor je, še posebej ker 5 (pa tudi če 8) rastlin konoplje ob odsotnosti katerega koli drugega dokaza o nameravani prodaji ne more predstavljati tako hudega kaznivega dejanja, da bi bilo potrebno 1

odrediti pripor. Še posebej, če v dnevnem časopisju vsak dan lahko beremo, da pripor ni bil odrejen ne za že obsojene povratnike istih KD, ne za bistveno večje zasege dosti nevarnejših drog (heroin, kokain) kot je konoplja. Menim namreč, da 5 (8) rastlin konoplje ne predstavlja tako velike grožnje za »varnost« ljudi, da bi me država zaradi tega morala zapreti, še posebej če ni nobenih drugih dokazov o nameravani prodaji. Tako hudega posega v človekove pravice in temeljne svoboščine kot je udreditev pripora ne predvidevata ne ZKP in ne dosedanja sodna praksa. 14. člen Ustave Republike Slovenije namreč določa, da so vsi državljani Republike Slovenije enaki pred zakonom. Trdim, da temu v mojem primeru ni tako, saj je iz dnevnega časopisja mogoče razbrati, da so obdolženci ali osumljenci (nisem pravnik in ne poznam dobro pravnega jezika) bili ob mnogo večjih zasegih prepovedanih drog tako konoplje, heroina in kokaina, tudi ob zasegu predmetov, ki vsaj nakazujejo na indic ali na sum o možni preprodaji, bili kaznovani bistveno mileje kot sem bil z odreditvijo pripora kaznovan sam. Tako sem iz dnevnega časopisja razbral, da je bil osumljencu, ki je osumljen oz. obdolžen preprodaje kar 42 kilogramov kokaina odrejen hišni pripor, iz dnevnika DELO z dne 12.10.2012 pa je prav tako razbrati, da je bil osumljencu oz. obdolžencu odrejen le hišni pripor kljub temu, da so mu policisti ob priliki hišne preiskave na domu zasegli 10 kilogramov konoplje, 20.000 € gotovine in naboje, ob vsem tem pa je bil za preprodajo heroina že večkrat pravnomočno obsojen, prav tako odrejen le hišni pripor. Kot je razvidno iz mojega sodnega spisa, pri meni policisti niso zasegli ne gotovine, ne telefonov, ne kakršnega koli orožja, niti iz nobenega dokumenta ni razvidno kdaj in komu naj bi konopljo sploh hotel prodati, saj od vsega začetka trdim, da sem imel konopljo izključno za lastno uporabo in te moje trditve do sedaj z ničemer nista ovrgla ne ODT niti preiskovalni sodnik. Menim tudi, da navajanja preiskovalnega sodnika in ODT o mojem zagovarjanju uporabe konoplje kot učinkovitega zdravila, sodišče nikakor ne bi smelo opreti izreka sklepa o odreditvi pripora, saj v Republiki Sloveniji še vedno velja svoboda govora. Da je konoplja zdravilna rastlina, pa nenazadnje dokazujem s Pravilnikom o razvrstitiv zdravilnih rastlin iz leta 2003, kjer je konoplja razvrščena kot zdravilna rastlina oz. zdravilo! Sam namreč ves čas zatrjujem, da sem konopljo uporabljal izključno zase, kar navsezadnje nikoli nisem skrival. Samo uživanje konoplje pa v Republiki Sloveniji ni in ne more biti inkriminirano kot kaznivo dejanje ampak v najslabšem primeru le kot prekršek in še to je po mojem mnenju neustavno in v nasprotju s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami še posebej, če je konoplja na področju EU registrirana kot zdravilo. Menim, da je to nedopustno kršenje pravice do samozdravljenja. Konvencijo o pravici samozdravljenja iz Alma Ate je podpisala tudi Republika Slovenija. Zaradi odsotnosti enega samega dokaza, induca, ali suma o preprodaji menim, da bi moral pravzaprav biti obravnavan po Zakonu o prometu s prepovedanimi drogami in nikakor po KZ-1. Ponovno bi rad povdaril da policisti, ki so prišli na moj dom zaradi razjasnitve mojih elektronsih sporočil direktorju PUMS, v katerih sem ga opozarjal na dejstvo, da mi kriminalisti ponoči hodijo domov grozit in so na moj dom prišli po 16 dneh od mojega emaila na podlagi ZPol, niso imeli nobenega vzroka, ne pravne podlage, da so preiskali moj dom, ograjen vrt in zaprt rastlinjak brez za to dejanje potrebne predhodno pridobljene odredbe o hišni preiskavi. Ograjen vrt in zaprt rastlinjak sredi vrta spada po določilih ZKP med »DRUGE OGRAJENE PO VRŠINE« in bi si policisti predhodno morali pridobiti odredbo za hišno preiskavo! To dokazujem tudi s tem, da mi policisti vse do danes niso izdali potrdila o vstopu na zasebne površine v skladu Pravilnikom o policijskih pooblastilih, kar 2

izrecno določa 20. člen tega pravilnika. Zaradi tega trdim, da so policisti moje elektronsko sporočil o grožnjah kriminalistov grobo spreobrnili inizkoristili za še eno v vrsti mnogih šikaniranj, ki sem jih deležen že leta. Podrobneje sem vzroke obrazložil v IZJAVI na odgovor VDT. Kot dokaz, da je vrt, kjer se nahaja rastlinjak res ograjen sem preiskovalnemu sodniku predložil fotografije predmetnega vrta in tudi kopije elektronskih sporočil iz kateirh je razvidno, da so kiminalisti grozili meni in ne obratno, kot to trdi policija. Vso tozadevno dokumentacijo sem v nedeljo 14.10.2012 predal tudi Varuhinji človekovih pravic, ki me je obiskala v priporu zaradi moje gladovne stavke. Sam pač več ne vidim katero pravno sredstvo bi lahko izkoristil za dokazovanje moje nedolžnosti! Še ankrat bi rad povdaril, da razlogi za utemljen sum, ki utemeljujejo potrebno stopnjo verjetnosti, da je določeni storilec storil kaznivo dejanje, morajo biti podani v času odreditve hišne preiskave, izkazani pa morajo biti tako, da je ex post mogoče preizkusiti obstoj pogojev za izdajo odredbe. Teh tudi ni mogoče utemeljevati za nazaj z dokazi, pridobljenimi s hišno preiskavo. In prav na dokaze pridobljene ob priliki hišne preiskave se sodišče sklicuje tako v sklepu o odreditvi pripora, kot tudi za samo uvedbe preiskave. Še enkrat bom citiral navedbe VDT in sicer v delu kjer navaja: »Očitek je, da je obdolženi hranil, oziroma proizvajal oziroma gojil konopljo, zaradi nadaljnje prodaje tega mamila. Sodišče to ugotavlja na podlagi rezultatov hišne preiskave oziroma zaseženih stvari oziroma zaseženih predmetov pri hišni preiskavi. O preiskavi stanovanja in drugih prostorov je bil narejen zapisnik, pri tem sestavljena potrdila o zasegu predmetov, poročilo o kriminalistično tehničnih ugotovitvah in napravljene fotografije o opravljeni hišni preiskavi. Na podlagi teh dokumentov sodišče ugotavlja obstoj dejstev, ki potrjujejo utemljenost suma o storitvi navedenega kaznivega dejanja. Sodišče tudi pravilno ugotavlja obstoj ponovitvene nevarnosti, kljub zatrjevanju oziroma navedbi obdolženega, da je drogo res posedoval, vendar za lastnouporabo in ne za prodajo«. Prav to je po mojem mnenju bistvo nedopustnosti dokazovanja za nazaj, saj sodišče obstoj razloga za utemeljen sum za izdajo odredbe o hišni preiskavi ne sme utemeljevati z zapisniki in potrdili za nazaj, ampak mora biti razlog za utemeljen sum izkazan pred izdajo odredbe o hišni preiskavi in nikakor in v nobenem primeru razlog za utemljen sum ne more in ne sme biti utemeljevan z navedenimi zapisniki za nazaj! Zapisniki in potrdila bi lahko samo potrdili razlog za utemljen sum, če bi ta bil izkazan pred izdajo odredbe o hišni preiskavi in na podlagi tega tudi odreditve pripora. Vrhovno sodišče pri obravnavi moje Zahteve za varstvo zakonitosti prosim, da podrobno prebere in prouči tako samo Zahtevo za varstvo zakonitosti, Izjavo na odgovor VDT z dne 11.10.2012 in to dopolnitev moje izjave. Vrhovno sodišče tudi prosim, da se bolj kot navedbam ustreznih členov ustave ZKP in ostalih predpisov prouči bolj vsebino mojih pisanj, saj nisem pravnik in mogoče ne pišem v ustreznem pravnem jeziku, sem pa skušal povdariti bistvo in razloge za kršitve ZKP in ostalih predpisov in zakaj menim, da ne hišna preiskava, ne odreditev pripora in ne uvedba preiskave na podlagi dokumentov iz sodnega spisa, še bolj pa na podlagi dosedanjih pričanj policistov ne more biti razlog za moj pripor ali sam kazenski postopek. Zaradi vsega zgoraj navedenega Vrhovnemu sodišču ponovno predlagam, da moji zahtevi varstvo zakonitosti ugodi in izpodbijani pravnomočni sklep o uvedbi pripora na podlagi 1. odstavka 426. člena ZKP spremeni tako, da pripor zoper mene nemudoma odpravi. Murska Sobota, 15.10.2012 Božidar Radišič

3