Một công ty bỏ ra 100000 USD để đàu tư tài chính, trong đó 40% đầu tư vào thị trường Pháp

,
60% đầu tư vào thị trường Việt Nam
Đối với khoản đầu tư vào thị trường Pháp, khả năng tăng trưởng của khoản thu hồi vốn và tiền
lãi là 20% và tổn thất là 25%, với xác suất xảy ra của 2 khả năng trên lần lượt là 0.6 và 0.4
Khoản đầu tư vào thị trường Việt Nam, khả năng nguồn vốn thu về tăng 30% và tổn thất 15%
với các xác suất cảu 2 khả năng trên là 0.4 và 0.6
Biết rằng tỷ giá giao ngay tại thời điểm hiện tại USD/EUR= 0.92- 0.94. Tỷ giá HĐ kỳ hạn sau 3
tháng là 0.94 – 0.965
Tỷ giá giao ngay của USD/VND tại thời điểm hiện tại là 20800 – 21010 và tỷ giá HĐ kỳ hạn sau
3 tháng 21200-21500
a) Tính TSSL kỳ vọng và độ lệch chuẩn của các khoản đầu tư vào 2 thị trường Pháp và VN
b) Giả định xác suất phân bố để đạt được TSSL trên 2 thị trường Pháp và VN là 0.5 và 0.5.
Xác định độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư?
a) Cách 1:
* Thị trường Pháp
- vốn phân bổ: 100,000x40%= 40,000 USD
- số lượng EUR đầu tư vào: 40,000x0.92= 36,800 EUR
- Lợi nhuận đạt được:
EW= 0.6x1.2x36,800 + 0.4x0.75x36,800 = 37,536 EUR
- Lãi và vốn gốc thu hồi tính bằng USD:

- Tỷ suất sinh lời kỳ vọng:

=

= 38.897,4 USD

= -2,756%

- độ lệch chuẩn của phương án đầu tư ???
=√

= 8,112.7 EUR

 Phần trăm độ lệch chuẩn:
=

=21.61% (tính theo EUR)

= 21.61% x√
theo cách 2)

(tính theo USD) (4,663% là chênh lệch tỷ giá khi thu hồi – tính

000 + 0.000 VND .000.687.000x20.0454% (theo EUR) .Lợi nhuận đạt được: EW= 0.126.6x0.Độ lệch chuẩn của phương án đầu tư: =√ *Thị trường Việt Nam =√ = 22.85x1.663% (mẫu số là tỷ giá mà mình thu hồi để quy đổi lại đồng tiền đầu tư .Tỷ suất sinh lời kỳ vọng: (1+ 2%)x(1 – 4.9 = = =21.000.số lượng VNĐ đầu tư vào: 60.4x1.Mức sinh lời của phương án đầu tư: E(R)= 20%x0.độ lệch chuẩn của phương án đầu tư ??? =√ 275.Tỷ suất sinh lời kỳ vọng: = = 59.6 + (-0.248.40% (tính theo VND) = 21.vốn phân bổ: 100.40% x√ tính theo USD) Cách 2: *Thị trường Pháp .756% .4 = 2% % chênh lệch tỷ giá USD khi thu hồi: G= = -4.Tính * Thị trường Việt Nam .000 USD .Lãi và vốn gốc thu hồi tính bằng USD: .248.35% .000 = 1.800= 1.248.633%) -1 = -2.787.9 USD = -0.440.25%)x0.3x1.000.000x60%=60.285.000 VND .

35% .1 = -0.685.2558%) ..1% √ .1/98.6 = 3% % chênh lệch tỷ giá USD khi thu hồi: G= = -3.4 + 0.685.15%)x0.787.897.5x59.3.Độ lệch chuẩn của phương án đầu tư: =√ =√ = 22.01203 (1.5x(-0.Mức sinh lời của phương án đầu tư: E(R)= 30%x0.5x(-2.3= 51.5x38.203%) 𝞼=√ Cách 2: ??? ∑ = 2x(0.436.35%)= -1.3147% = 50.436.756%)+ 0.4 + (-0.Tỷ suất sinh lời kỳ vọng: (1+ 2%)x(1 .1 𝞼=√ 𝞼= 50.2558% .0454% (theo VND) b) Cách 1: ∑ = 0.553% = 0.9)= 98.3 E(R)= = -1.