You are on page 1of 3

Abdurrahmani Taði (Seyda-i Taði ) (K.S.

)

Adý Abdurrahman, lakabý; Seyda-i Taði'dir.

Aslen Siirt'in kazasý Þirvan' lýdýrlar. Babalarý Molla Mahmud namýnda Gavs'ý Hizani'nin (Seyy d Sýbgatullahi Arvasi) müridi idi.

Hicri 1249'da dünyaya gelirler. Ömürlerinin büyük bölümü Hizan'ýn bir köyü olan Tað'da geçtið atfen Seyda-i Taði namýyla þöhret bulmuþ, sonradan Norþin'e yerleþiyorlar ve orada vefat ediy rlar. Önceleri meþhur Sipikan aþiretinden olan Molla Resuli Sipiki'nin yanýnda okurlar, sonra da Molla Abdurrahmaný Melekendi'nin (Melekend, Bulanýk'ýn bir köyüdür) yanýnda okurlar.

Seyda-i Taði evvela Kadiri tarikatýna girmiþ ve Kadiri Þeyhlerinden olan Þeyh Abdulbariyi Çi lçaki'nin (Çilçak, Hizan'ýn bir köyüdür) yanýnda amel ederler. Ayrýca o zamanlar Gavs-ý Hizan iri idi...

Seydanýn Gavs-ý Hizaniye teslim oluþu ilginçtir. Olay þöyle olur; Seydanýn bulunduðu köy olan halk, tümüyle kadiri tarikatýna mensup, bir kiþi hariç; bu zat Süleyman Efendi adýnda Gavsi izani'nin sofusudur. Seyda zaman zaman bu sofu ile latife eder; "Süleyman efendi, Gavsýn nasýl? Neler yapýyor?" gibisinden laflar ederdi. Süleyman efendi de bu sözlere içerle ndiði halde Seydaya olan saygýsýndan, "Aman efendim elini öpeyim bana ne dersen de, mürþidim e deme!" diye geçiþtirirdi. Yine bir gün Süleyman Efendi Gavsýn ziyaretine gider gelir. Se yda bunu duyar ve bir müddet sonra Süleyman Efendiyi görünce yine takýlarak "Süleyman Efendi Gavsýn nasýldý, neler yapýyor?" diye konuþunca Süleyman Efendi de;

"Ah Seyda keþke sen, bizimle Gavsýn köyü arasýnda bir köprü mahiyetinde olan þu Karasuyu geçs Gavsýmýn neler yaptýðýný bir görsen!" diye karþýlýk verir. Bu cevap seydanýn beyninde müthiþ ar ve aklýndan çýkmaz. Akþam olur uyku yok, nihayet dayanamaz ve yarý gece yataðýndan kalkara doðruca Süleyman efendinin evine... Kapýyý çalar "Süleyman efendi, Süleyman efendi!" ev sahi i þaþkýnlýk içinde yataktan kalkar. "Hayýrdýr Seyda, gecenin bu saatinde?" Seyda "Efendi seni gözlerin aklýmdan çýkmýyor mürþidini mutlaka görmem lazým kalk gidelim." "Aman Seyda gecenin aatinde?" Hiç olmazsa yarýný beklesen de gündüz gözü ile gitsek?" imkansýz yarýný bekleyemeye r. Ve nihayet giderler, varýþ ve Gavs'ýn huzuru... Seyda oturur seyre baþlar. Gavs'tan çýt y ok bu sessizlik tam kýrk gün devam eder. Seyda'da bu zaman zarfýnda en ufak bir sýkýntý yok. Nihayet kýrkýncý gün "Molla Abdurrahman hoþ geldin! Hayýrdýr Ýnþaallah?" diye Gavs sohbete b Seyda da "Kurban Gavs'a geldik" diye karþýlýk verir ve oluþ...

Seydanýn asýl seydalýðý Gavsýn vefatýndan sonra baþlar. Þeriata o kadar baðlanýrlar ki, en uf rýlýða bile tahammülleri olmaz. Sünnet ittibalarý dillere destan. Bu dini mubinin Bid'at ve hurafelerle donanmamasý için ehli ilme yönelir ve talebe yetiþtirirdi. Nihayet öyle öðrencile yetiþtirir ki, bilgi seviyeleri dillerde... 0 günkü durumu üstat Bediüzzaman'dan okuyalým : "Hem o nahiyemiz olan Hizan kazasýna tabi Ýsparitte birdenbire meþhur Seyda namýnda Þeyh A bdurrahmani Taði'nin himmeti ile o kadar çok talebe ve hocalar ve alimler çýktýlar ki, bütün distan onlarla iftihar eder, bir þekil aldýðý zaman, içlerinde münazari ilmiyye ve pek büyük himmetle ve pek geniþ bir daire-i ilim ve tarikat için de öyle bir vaziyet hissediyor dum ki, güya yeryüzünü fethedecek bu hocalardýr..." (Emirdað Lahikasý c.l, sh: 53) Resulu Ziþan'a ittiba'dan bahsetmiþtik. Bu ittibaýn nerelere kadar olduðuna bir Örnek:

"Seyda yaþadýðý müddetle kendi evlat ve akrabalarý arasýnda dikkat ettiði bir þey vardý. 0 da bir elbise veya entari alýrsa o elbiseyi aldýðý gibi giymez. Eski elbiseleri altýna giyerd i ta ki ilk yeniliðini geçirinceye kadar. Bir gün tüm ev halký gece teheccühe kalkarlar yalný en çok sevilen küçük kýzý hariç. Bir müddet sonra o da kalkar bakar ki herkes namazý bitirmi

" diye cevaplar. "Babacýðým yemin ederim k isenin üzerimde olduðunu unutmuþum. Seyda: "Ýþte kýzý a'en kendi ailemden kimsenin yeni olan bir þeyi dýþtan görünecek." Seyda 57 yýl yaþadý.A. Bi ri. Fatýma' ret eder. Bulunduðu iyarete gelenlerin sayýsý gün geçtikçe fazlalaþtýðýndan. o zamanlar Seyda' nýn yakýn bir köyde bir deðirmen daha vardý. Fatýma duruma çok üzülür i. e getirilir. "Herhalde babam bundan kýzdý" diye düþünerek hemen ge danlýðý çýkarýp biri vasýtasý ile sattýrmaya ve parasýný da fakirlere sadaka etmeye gönderir. Ve orada gömüldü. çok üzülür o güne kadar kalktýðý halde bu gece nasýl kalkmamýþtý? Muhasebe r bakar ki yaptýðý bir hata aklýna gelmiyor o anda üzerindeki yeni fistaný göze çarpar hemen nden çýkararak Seydanýn huzuruna varýr. "Bu civarda Farsça edebiyatta benden üstünü var mý?" Diðeri:"Arapça'da da benden üstünü v edi ve Seydanýn huzuruna girildiðinde çýt yok. cezbe ve mu habbet. sýrýn kemalinde tevhidin bir çeþidi.V) bir seferinden dönünce adeti üzere önce çok sevdiði kýzý Hz. Ardýndan Peygamberimiz (S. boynunda altýndan bir gerdanlýk var. Daha kimse konuþmadan Seyda biri Farsça. Odasýna girer girmez kaþlarý çatýk dýþarý çýkar gider.badetlerle meþgul. Hemen çýkar lere sadaka ettim." der. Mürit olmayan bir zat anlatýyor." buyurur. Seyda ardýndan 5'i kýz. Tüm güzelliðin öbür alemde olmasýný isterim. 6'sý erkek 11 evlat býraktý. Seyda ikinci bir haber gönderir. Hicri 1301." "Peki bizim deðirmen iþe baþlasa hangisi daha iyi iþler?" "Elbetteki seyda tercih edilir.A. Seyda zaman zaman vefat eden müritleri için yaptýklarý murakabe de kimin azap içinde olduðun u anlarsa onun için hemen hatmei tehlil yaptýrýrdý. Seyda: "Sevgili ký . Seyda dahil herkesin buðdayý oraya giderdi. Seydaya sordular: "Kalp. "Deðirmeni yýkýn!" eni sorulduðunda Seyda. Erkek evladý þunlardýr: . diðer Arapça iki kitap getirtti ve her birini kendilerini öven alimlere uzatarak kitabýn he rhangi bir yerini açýp "Burayý okur musun?" diye ikisine de emretti. Nihaye t deðirmen bitti ve iþlemeye baþlayýnca." "Evet kýzým ondan kýzmýþtým. hafanýn kemalinde istiðrakýn bir çeþidi. ruhun kemal makamýnda. sýr." Seydaya sordular: "Bütün tarikatlarda müridan çeþitli mürþitlere makam veriyorlar ne diyorsun z?" Seyda kýzarak: "Eðer o kimseler bir velinin makamýný levhi mahfuzda görmüþse. "Yakýn komþumuzun bir deðirmeni vardý deðil mi?" "Evet. Benim Evladü iyalimin bu dünyada güzel þeyle nmasýný istemiyorum. yok eðer görmemiþse. Yolda iki meþhur alim birbirini methetmeye baþlar . o velinin hakký filan makamdadýr desin. huzur ve çeþitli tecelliler. Ýkisi de sanki dill eri tutulmuþçasýna bir tek kelime okuyamadýlar . Seyda'nýn kaþlarý çatýktýr.V) durumdan haberdar edilir. (bu zat Molla Ömeri Siîrti diye tanýnýrdý) : "Seyda Halenzi' ye (Siirt' in bir köyüne) geldi. bir çeþit izmihlal ve vahdetin muradý vardýr. Seyda yaþadýðý hayat süresince hiç bir mü'mini rahatsýz etmemeye çok dikkat ederdi.V) uymasý için dua ettiðinden asýl kö a deðil de yazlarý gelip dinlendiði Norþin'de vefat etti. bir þekilde giyilmesini is temiyorum. Bunu duyan Siirt'in mollalarý yanýna gitti babamda beraberdi. vefatýnýn bile Resulü Ekrem'e (S. Sorarlar: "Sevgili kýzým senin bir altýn kolyen vardý ne oldu?" Sevgili babacýðým evimden kýzgýnlýkla çýktýðýný görünce ondan olduðunu zannettim. Ziyaretten sonra geri dönerlerken daha yo lda ikisi de kendilerine gösterilen þeylerin aslýnda çok kolay olduðunu söyleyip ezber okudu klarý halde huzurundaki duruma hayret edip. 0 da hemen s evgili kýzýný ziyarete gelir.A. Peygamberimiz (S. ahfanýn nde de. seydanýn kerameti olduðunu anladýlar ve kend ilerini methettikleri için çok utandýlar. bir gün seyda misafirlerinin ihtiyaç yi karþýlamak için kendi arazisinde bir deðirmenin yapýlmasýný emretti. biz burada bir tanesini anl atmakla iktifa edeceðiz." "0 halde bizim yüzümüzden bir mü'min zarar etmemeli onun için deðirmen yýkýlmalýdýr!" buyurur ve deði anda yýkýlýr. Ýnþaallah bir daha giymeyeceðim. Seydanýn kerametlerine gelince onlarý sayabilmek mümkün deðil. ruh. hafa ve ahfa letaifinde ne gibi haller meydana gelir?" "Kalbin kemal makamýnda. o velinin hakkýnda boþuna yalan atmasýn. Hz.

s. Bu nlar: 1. Seyd Abdulkahhar (Siirt) 16.) Hazretleri göst erilmiþtir. Þeyh Yusuf (Bitlis) 6.ÞeyhMuhammed Diyauddin (Hazreti Sani) Þeyh Abdurrahim Þeyh Muhammed Raþid (Bu üç evlat ayný annedendir.) Seyda kendisinden sonra bu tarikatý aliyeyi devam ettirecek 19 tane halife býraktý. Þeyh Abdulhakim (Siirt) 17. Þeyh Ýbrahim Çokresi 3.) 2. Þeyh Abdulkadir Melekand (Hezan) 18.) Hazretleri'nin birinci halifesi olarak Piri Sâmî (k.s. Þeyh Abdülhadi Çarçahi 8. Molla Abdullah (Hizan) 12.Bizim silsilemizin Seydai Taði'hz'nin ilk halifesi Muhammed Sami-il Erzincani (K . Þeyh Abdullah (Nurþin) 13. Seyyid Ýbrahim (Siirt) Zukayd 15. Þeyh Süleyman 5. Þeyh Fethullah (Verkanis) 7. Molla Ahmet Taþkesenli (Erzurum) 11. Þeyh Ýbrahim (Bulanýk) 9.) Muhammed Eþref Muhammed Derviþ Muhammed Said (Bu zat birinci dünya savaþýnda þehit düþmüþtür. 18) .s. (Ümran Yayýnlarý. s. Þeyh Mustafa (Bitlis) 4. Haceli Yusuf (Hýnýs) Mübarek hilyeleri: Seyda kýsa boylu. Seyyid Tahir Abri 10. Þeyh Reþit (Nurþin) 14.) Hazretleri'nin hayatýný ve fikirlerini anlatan ÝÞARETLER adlý kitap ta Tahi (k. esmer ve gür sakallý idi Abdurrahmaný Tahi (k.S.