You are on page 1of 34

Dleit zdravotn varovn v souvislosti s hranm videoher Fotosenzitivn epileptick zchvaty Mal procento lid me pi sledovn obrzk vetn

blikajcch svtel nebo obrazc, kter se mohou ve videohrch objevit, dostat epileptick zchvat. Dokonce i u lid, kte netrp epilepsi nebo zchvaty, se me projevit doposud nediagnostikovan stav, kter zpsob fotosenzitivn epileptick zchvaty pi sledovn videoher. Zchvaty se mohou projevit nkolika rznmi pznaky, jako jsou napklad zvrat, zdvojen vidn, tes vek nebo tve, kubn nebo tes konetin, dezorientace nebo chvilkov ztrta vdom. Zchvaty mohou rovn zpsobit ztrtu vdom nebo kee s nslednm zrannm v dsledku pdu nebo nrazu na okoln pedmty. Pokud se u vs projev nkter z uvedench pznak, okamit perute hru a vyhledejte lkae. Povinnost rodi je sledovat dti a zjistit, zda se u nich neprojev nkter z uvedench pznak vskyt epileptickch zchvat tohoto typu je u dt a dospvajcch pravdpodobnj ne u dosplch. Riziko vzniku fotosenzitivnch epileptickch zchvat lze snit nsledujcmi opatenmi: posate se ve vt vzdlenosti od obrazovky; pouvejte men obrazovku; mstnost m bt dobe osvtlen; nehrajte videohry, jste-li ospal nebo unaven. Pokud se u vs nebo u nkterho z vaich pbuznch vyskytly zchvaty nebo epilepsie, ped hranm videoher se porate s lkaem.

Co je systm PEGI? Systm klasifikace podle vkovch kategori PEGI chrn nezletil ped hrami, kter jsou nevhodn pro uritou vkovou skupinu. Vezmte na vdom, e se nejedn o oznaen obtnosti her. Systm PEGI se skld ze dvou st a umouje rodim a osobm, kter kupuj hry pro dti, provdt erudovan vbr podle vku hre, ktermu je hra urena. Prvn st je klasifikace vhodnosti pro vkov kategorie:

Druhou st jsou ikony, kter oznauj typ obsahu hry. V zvislosti na he me bt uvedeno i vce tchto ikon. Klasifikace vhodnosti hry pro vkov kategorie odpovd me tohoto obsahu. Ikony jsou:

NSIL

NEVHODN VRAZY

STRACH

SEXULN OBSAH

DROGY

DISKRIMINACE

HAZARD

Dal informace zskte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

Obsah
Instalace hry sputn hry pln Ovldn nastaven hry InfOrmace O mIsI InfOrmace O pOln vbav vOzIdla ukldn a natn mOnOstI crysIs Wars tIpy prO zlepen vkOnu zkaznIck pOdpOra zruka 3 3 4 8 8 9 20 21 22 23 28 29 31

varOvn ped epIlepsI


Nsledujc informace si pette dve, ne zanete hru pouvat anebo ji umonte pouvat svm dtem. Zblesky svtla a blikajc obrazy mohou u nkterch lid vyvolvat epileptick zchvaty nebo ztrtu vdom. K zchvatu me u takovch lid dojt i pi sledovn televiznho obrazu anebo pi hran uritch potaovch her. To se me stt i osobm, kter ve svch lkaskch zznamech nemaj epilepsii uvedenou a nikdy epileptickmi zchvaty netrply. V ppad, e jste vy anebo nkdo jin z va rodiny mli nkdy symptomy epilepsie (zchvaty nebo ztrtu vdom) v dsledku zbleskovho svtla, je teba se ped zatkem hran poradit s lkaem. Doporuujeme rodim, aby bhem hran potaovch her vnovali svm dtem nleitou pozornost. Pokud mte vy sami anebo vae dti pi hran her jakkoliv z nsledujcch pznak zvra, rozmazan vidn, cukn o nebo sval, ztrtu vdom, ztrtu orientace, jakkoliv nechtn pohyb anebo ke je teba hran OKAMIT peruit a poradit se s lkaem.

preventIvn Opaten pI hran

Nestjte pli blzko ped obrazovkou. Sete v dostaten vzdlenosti od obrazovky, jak to jen dovoluje dlka kabel. Pi hran je lep pouvat malou obrazovku. Nehrajte, pokud jste unaven i nevyspal. Zajistte, aby mstnost, v n hrajete, byla dobe osvtlen. Pi hran potaovch her je teba udlat kadou hodinu pestvku v trvn nejmn 1015 minut.

Instalace hry
poznmka: Systmov poadavky naleznete na adrese electronicarts.co.uk. Instalace (pokud mte hern disk): Vlote disk do diskov jednotky a nsledujte pokyny na obrazovce. Pot, co se hra nainstaluje, mete ji spustit pomoc nabdky automatickho sputn anebo ji naleznete v nabdce Start. V systmu Windows Vista jsou hry umstny v nabdce Start > Hry a ve dvjch verzch systmu Windows v nabdce Start > Programy (nebo Vechny programy). Instalace (pokud jste si hru sthli z obchodu EA Store): poznmka: Pokud mte zjem o dal informace ohledn nkupu her EA ke staen pmo z internetu, podvejte se na strnky www.eastore.ea.com a klepnte na poloku MORE ABOUT DIRECT DOWNLOADS. Pot, co se hra pomoc aplikace EA Download Manager sthne, klepnte na ikonu instalace a nsledujte pokyny na obrazovce. Po instalaci hru spuste pmo z aplikace EA Download Manager. poznmka: Pokud jste si hru ji zakoupili a pejete si ji nainstalovat na jin pota, nejdve si na druh pota sthnte a nainstalujte aplikaci EA Download Manager, pot ji spuste a pihlaste se pod svm tem EA. Vyberte si pslunou hru ze seznamu a pro staen dan hry klepnte na tlatko start. Instalace (pokud jste si hru sthli ze strnek tetch osob): Pro pokyny ohledn instalace, staen a peinstalovn vmi zakoupen hry kontaktujte svho internetovho prodejce.

sputn hry
V systmu Windows Vista jsou hry umstny v nabdce Start > Hry a ve dvjch verzch systmu Windows v nabdce Start > Programy (nebo Vechny programy). (Pokud jste uivateli obchodu EA Store, muste mt sputnu aplikaci EA Download Manager.)

Vtejte ve he Crysis Warhead. Jedn se o nov pokraovn hry roku 2007. Hrajte za seranta Psycho Sykese a pronsledujte plukovnka Ji-Sung Leea, neltostnho dstojnka korejsk lidov armdy, a zhadn nklad, kter m s sebou. ekaj na vs nov zbran, vozidla a tak exkluzivn disk pro hru vce hr, Crysis Wars. To ve vm umon zakusit, jak nebezpen ivot na ostrov opravdu je. poznmka: Ke hran hry Crysis Warhead nepotebujete mt nainstalovanou hru Crysis a nemuste ani zadvat CD kl. CD kl budete potebovat pouze v ppad, e zahjte hru on-line pomoc hernho disku Crysis Wars. Hra Crysis Warhead i hra Crysis Wars potebuje kad svoji vlastn instalaci ze svho vlastnho disku.

pln Ovldn
Hru Crysis Warhead mete hrt pomoc klvesnice a myi nebo pomoc ovladae pro Xbox 360.

nastaven myI a klvesnIce


rOzhlen a pOhyb
Dopedu/dozadu krok doleva/doprava *Nahnut vlevo/vpravo Postavit se/skoit Sprintovat Pikrit se Plit se *pouze pi he jednoho hre W/S A/D Q, E Mezernk Lev SHIFT Lev CTRL Y

zbran
Stlet tok zbran na blzko Reim stelby Nabt zbra Odhodit zbra Dalekohled Piblen/alternativn stelba/pohled Nabdka vlastnch prav Nsledujc/pechoz zbra Hod grantem Non vidn Pepnn zbran s krtkm dosahem Pepnn tonch zbran Pepnn vbunin Pepnn reim obleku Pepnn pomcek Pepnn typu grantu Tlatko myi 1 T (ve he vce hr E) X R J B Tlatko myi 2 C Kolekem myi nahoru/dol G I 1 2 3 4 5 H (ve he vce hr Q)

Interakce
Interakce/nastoupit/vystoupit Rychl uloen Rychl naten Nast naposledy uloenou hru Nabdka obleku Rychl nabdka obleku Otevt/zavt mapu koly F F5 F8 F9 V Klepnout na koleko myi M TAB

vOzIdla
Obecn Ovldn vOzidel
Pepnout se do sedadla idie Pepnout se do sedadla stelce Pepnout se do sedadla pasara Pepnout pohled tet osoby Piblit/oddlit Klakson Svtla 1 2 3 F1 Kolekem my nahoru/dol H L

POzemn/vOdn vOzidla
Zrychlit/dopedu Zpomalit/dozadu Zatoit doleva/doprava Brzda Zrychlen W S A/D Mezernk Lev SHIFT

HelikOPtra
Nastartovat/vypnout motor Rolovn doleva/doprava Zatoit/nahnout Pdavn spalovn W/S A/D My Lev SHIFT

vtOl
Zrychlit/dopedu Zpomalit/dozadu zen vozu krok doleva/doprava Rolovn doleva/doprava Pohyb nahoru/dol Pdavn spalovn W S My A/D Q/E Mezernk/Lev Ctrl Lev SHIFT

Ovlada prO XbOX 360 prO systm WIndOWs


poznmka: Abyste mohli hrt pomoc ovladae pro Xbox 360, muste si nejprve nainstalovat software ovladae pro Xbox 360 pro systm Windows. Vce informac najdete na strnkch http://support.microsoft.com/kb/906347

Ovldn pOstavy
Piblen/alternativn stelba /reim zobrazen w Sprintovat y Otevt nabdku pozastaven/koly (podret) : Stlet x nabdka nanoobleku z Hodit grant (podret pro pepnut typu grantu) Y nabt zbra/ pout pedmt X dalekohled B (pohnout) Pohyb hre/ skren (kliknout) L reim stelby l7 nsledujc zbra l1 nabdka vlastnch prav l3 Postavit se/skoit A Pepnout mapu/non vidn (podret) ; (pohnout) Pohled hre/ tok zbran na blzko (kliknout) C

Pro zapnut funkce force feedback nebo pro pevrcen ovldn zvolte ve hlavn nabdce/nabdce pozastaven MONOSTI > NASTAVEN GAMEPADU a klepnte na zakrtvac pole.

Ovldn vOzIdel
Stelba ze sekundrn zbran w zrychlen y Otevt nabdku pozastaven/koly (podret) : Stelba z primrn zbran x nabdka nanoobleku z Pepnout sedadla Y vystoupit z vozidla X Pepnout pohled tet osoby B brzda (pozemn/ vodn vozidla) A Pepnout mapu/non vidn (podret) ; (pohnout) Pohled hre/klakson (klepnout) (pozemn/vodn vozidla) C

(pohnout) Pohyb vozidla/svtla (klepnout) L Pohyb nahoru (vtOl) l7 Pohyb dol (vtOl) l3

nastaven hry
Chcete-li zahjit taen hry Crysis Warhead, vyberte v hlavn nabdce monost NOV HRA. Zvolte si obtnost, na kterou byste chtli hrt SNADN, NORMLN, OBTN nebo DELTA. Pot vyberte monost ZAT HRU. Pokud si nejste jist, jakou obtnost zvolit, pette si krtk popis umstn pod kadm nastavenm, abyste se dozvdli, v em se jednotliv rovn obtnosti li. Chcete-li pokraovat ve dve uloen he, zvolte monost NAST HRU.

prOfIl uIvatele

Zvolte si profil uivatele, do kterho se budou ukldat vae hern data. Zvolte monost PROFIL a pot vyberte NOV PROFIL. Zadejte zvolen jmno uivatele a pot klepnte na monost ULOIT PROFIL. Chcete-li nast existujc profil, pouijte volbu NAST PROFIL a pot klepnte na jmno uivatele profilu, kter chcete nast. Vyberte monost NAST, kter nate vybran profil a navrt vs do hlavn nabdky.

InfOrmace O mIsI
kOly
V prbhu mise budou aktualizovny i informace o misi a koly. Stisknutm tlatka TAB zobrazte seznam kol a strategickou mapu. Na tto obrazovce mte monost zhodnotit aktuln vvoj situace a informace o kolech.

strategIck mapa

Strategickou mapu na obrazovce zobrazte stisknutm tlatka M. Toenm koleka myi nahoru a dol budete pohled pibliovat a oddalovat. Pro pohyb na map stisknte a drte prav tlatko. Krom zobrazen mapy ternu jsou oznaen i msta dleit pro misi (zelen teky), vae pozice (oranov ipka), sptelen jednotky (ble ipky) a neptelsk jednotky (erven ipky/ikony vozidel).

InfOrmace O pOln vbav


nanOOblek

bOjOv dIsplej

Ultravyspl nanooblek je tajnou zbran zvltnch jednotek americk armdy, kter dv vojkm v poli celou adu vhod. Oblek m integrovno bojov rozhran (HUD), kter vyuv satelitn pipojen pro okamit zobrazen taktickch informac.

zamova zbran vybran zbra zbvajc kulky v aktuln zbrani zbvajc kulky v aktulnm zsobnku Poet grant taktick radar a midla hrozby informace o stavu nanoobleku

10

taktick radar a midla HrOzby

Maskovn a tich pstup jsou klem k spnmu splnn infiltranch mis. Monitorujte situaci a stav okolnch hrozeb, abyste zstali neprozrazeni.

aktuln smr zkladn mapa bezprostednho okol Stav bdlosti neptel sloupec se zapluje a mn barvu ze zelen (nzk) a k erven (vysok).

Hrozba odhalen varovn trojhelnk se zmn ze zelen (nzk) a na ervenou (vysok) a tak se zvt

Taktick radar zachycuje pozici vech blzkch kol nebo jednotek: koly jsou zaznaeny jako zelen (primrn) nebo lut (sekundrn) teky. Vechny osoby jsou oznaeny ipkami, ty jsou nameny ve smru, kterm jsou osoby otoeny. Ptel jsou oznaeni mode, neptel se zobrazuj erven pot, co je nkdo ozna pomoc dalekohledu. rada: Neptel, kte jsou v pohotovosti (lut ipky) nebo bojuj (blikajc erven ipky) se na taktickm radaru zobrazuj i v ppad, ze nebyli oznaeni. Oznaen vozidla se zobrazuj jako bl obrysy. Vae bojov rozhran zobrazuje dv promnn: vae aktuln riziko prozrazen a stav bdlosti neptele. Vae riziko prozrazen je oznaeno vykinkem. Pokud se vykink zvt a jeho barva se zmn ze zelen pes lutou a na ervenou, vae viditelnost a tud riziko prozrazen roste. Pokud ukazatel bdlosti neptel zane stoupat, rychle snite svoji viditelnost nebo se pesute na jin msto.

zHOdnOcen HrOzby

analza zSaH

Okamit analza palby neptele umouje nanoobleku urit pozici kadho neptele, kter vs zashne. Dky tomu se mu mete pesn odvdit. Dejte si pozor na ervenou znaku ve vaem bojovm rozhran, kter ukazuje smr pchoz palby.

11

dalekOHled

Delekohled se pouv pro lokalizaci neptelskch jednotek. Zamen jednotky mete sledovat na taktickm radaru a strategick map. Dalekohled pouijete stisknutm tlatka B, piblen ovldte pomoc koleka myi. Umstn vech viditelnch neptelskch jednotek nebo osob do vzdlenosti 100 metr jsou automaticky zobrazena pomoc stnovanch obrys. Obrys v barv bojovho rozhran (pvodn zelen) znamen, e neptel o vs nev. lut obrys oznamuje, e neptel je bdl a prozkoumv oblast. erven obrys oznamuje, e neptel je v pln pohotovosti nebo dokonce pmo bojuje. Chcete-li sledovat neptele na strategick map a taktickm radaru, muste nejprve pout dalekohled k jejich oznaen. Dostate jednotku do stedu zamovae. Jakmile se vm ji poda zamit, zablik okoln stnovn ble a jednotka bude v relnm ase sledovna. Vozidla se daj oznait stejnm postupem. Nebude se vak u nich barevn zobrazovat stav bdlosti. Vechny jednotky zstanou oznaen, dokud z oblasti nezmiz nebo nejsou znieny. rada: Ve snadnm a normlnm reimu jsou jednotky automaticky oznaeny v ppad, e ptraj, jsou bdl nebo stl. Modr ipky ukazuj umstn sptelench jednotek. Smr k vaemu nsledujcmu kolu je znzornn blou ipkou. Stvajc cl pro splnn kolu se zobrazuje jako zelen kosotverec se lutm kruhem uprosted. Pokud na nj namte zamova dalekohledu, zobraz se vm jeho nzev a vzdlenost.

12

pravy nanOObleku

energie obleku zdrav ikona zobrazuje aktuln reim nanoobleku

Pepnte nanooblek do jednoho ze ty reim rychlost, sla, zbroj, nebo maskovn a zlepete tak sv schopnosti, abyste se vyrovnali s neustle se mnc situac na bojiti. Energie nanoobleku se vyerpv, ale postupn se tak sama obnovuje. Rychlost vyerpvn a obnovovn energie obleku se li v zvislosti na vybranm reimu a va situaci.

rycHlOSt

Injekce nanobot do vaeho krevn obhu vm umon dvojnsobn rychl pohyb. Rychlost chozen je vylepena, ani by dolo k erpn energie, zato bh (stisknte a drte lev SHIFT) energii vyerpv a omezuje tak as, po kter dokete sprintovat.

Sla

Toto nastaven vm dod dvojnsobnou slu ve srovnn s bnm lovkem. Je aktivovn silov exoskelet vaeho nanoobleku, kter vm umon zvedat a hzet vt objekty, skkat ve, zpsobovat vce kod pi toku nablzko a lpe stabilizovat zbran pro pesnj muku. Vechna tato vylepen vak stoj energii.

zbrOj

Toto nastaven odvd energii do obrann struktury nanoobleku, m zvyuje poskytovanou ochranu. Kad pokozen je zachyceno oblekem a nedojde tak k pokozen zdrav uivatele. Jakmile je vak energie obleku vyerpna, bude uivatel opt zraniteln. Pro zajitn vaeho bezpe doporuujeme, abyste si tento reim vybrali v nouzovch situacch, jako jsou pdy z vek nebo tk z neoekvanch pestelek.

maSkOvn

Maskovn vytv velmi efektivn maskovac tt, dky ktermu se stanete prakticky neviditelnmi. Vysok energetick nroky maskovn bohuel vyerpvaj energii obleku, a proto je maskovn mon pouvat jen po omezenou dobu. Energie navc potebn pro udren efektivnho maskovn v pohybu urychluje spotebu energie. upozornn: Vstel ze zbran v maskovacm reimu okamit vyerp vechnu energii obleku, m se ihned stanete viditelnmi.

13

pepnn reIm
maximln rychlost

maximln zbroj

maximln sla

Pstup do nabdky modifikace zbran

maskovn

Reim mete zvolit nkolika zpsoby. Nabdku nanoobleku zobrazte stisknutm tlatka V nebo stisknutm a podrenm koleka myi. Pot mete pohybem myi nahoru, dol, doprava a doleva vybrat nastaven. Pro pepnut reim nanoobleku bez vyvoln nabdky nanoobleku stisknte tlatko 4. Pokud mte klvesov zkratky pro oblek zapnuty (MONOSTI > NASTAVEN MYI A KLVESNICE > ROZHLEN/POHYB > KLVESOV ZKRATKY PRO OBLEK), mete jednotliv reimy pepnat dvojitm stisknutm nsledujcch klves: bh (lev SHIFT) reim rychlosti; pohyb dozadu (S) reim zbroje; tok na blzko (T) reim sly; pikrit se (lev CTRL) reim maskovn.

dal funkce

Nkter podprn funkce nejsou dostupn neustle: pokud se napklad potopte, nanooblek zapne funkci aquaplce, kter uivateli po omezenou dobu umon dchat pod vodou. Oblek je tak vybaven reimem nonho vidn (pro zapnut nebo vypnut tohoto reimu stisknte I). Tato funkce je napjena z nezvislho zdroje energie, kter se rychle vyerp. Mic energie zobrazujc, kolik energie/ asu pouvn zbv, je zobrazen v pravm hornm rohu bojovho rozhran.

14

Pro maximalizaci va bojov efektivity byste si vdy mli vybrat takovou zbra, nastaven a munici, kter nejlpe odpovdaj va misi. Zbran dostupn ped mis jsou doplnny i zbranmi, kter zskte pi misi (viz ne uveden seznam) z tch mete zskat tak soustky pro modifikace zbran. Dostupn zbran mete prochzet toenm koleka myi nahoru a dol, ppadn mete pout i zkratky na klvesnici (viz Zbran v sti pln ovldn). Granty se daj prochzet pomoc tlatka H. Nkter zbran maj k dispozici pouze jednotky KLA. Zskat je mete po likvidaci jejich vojk nebo teba pomoc infiltrace neptelsk zkladny. Nkdy mete pout i dva exemple te zbran souasn. Tato volba je uiten obzvl v ppadech, kdy potebujete dodatenou palebnou slu. Kdy mte v rukou dv zbran, tlatko myi 1 slou pro stelbu ze zbran v lev ruce a tlatko 2 ke stelb ze zbran v ruce prav.

vzbrOj a vstrOj

nOvInk a ay69
AY69 je mikrosamopal pro boj na krtkou vzdlenost s velmi vysokou kadenc, co z dj dl dokonalou pobon zbra. V uzavench prostorch me bt dky schopnosti vyut bn pistolov psluenstv a monosti pouvat dv tyto zbran souasn naprosto smrtc. Kapacita zsobnku: 40

nOvInk a FGl40
Jedn se o automatick grantomet jednotek KLA, kter se obvykle pouv k obecn podpoe a k defenzivn palb. Krom toho, e FGL40 me stlet ttivou i EMP munici, d se pout tak jako vzdlen detontor, kter doke detonovat odplen granty pomoc run spout. Kapacita zsobnku: 6

PiStOle
Jedn se o nejvysplej dostupnou pistoli. Lehk a snadno pouiteln zbra, se kterou si mete svoji palebnou slu snadno zdvojnsobit tm, e si do kad ruky vezmete jednu. Kapacita zsobnku: 20

15

SamOPal
Standardn samopal na krtkou vzdlenost s nezanedbatelnou palebnou silou. Jeho uitenost je zvyovna tak vysokm potencilem pro modifikace. Kapacita zsobnku: 50

brOkOvnice
Na krtk vzdlenosti doke i pes svou nzkou vhu zpsobit velk kody. Pumpovac mechanismus a pokroil systm pro regulaci zptnho rzu umouje rychlou, bezproblmovou a pesnou palbu. Poet nboj: 8

Scar
Tato hybridn ton puka je nejvysplej zbran specilnch jednotek na svt. Jedn se o lehkou a innou zbra, ke kter je mon pidat celou adu kus psluenstv. Dky tomu je SCAR vestrannou zbran. Kapacita zsobnku: 40

Fy71
Tato ton puka pat do standardn vzbroje jednotek KLA. Jedn se o snadno pouitelnou a vysoce modifikovatelnou zbra s prmrnou palebnou silou. Akoliv je puka FY71 mn efektivn ne puka SCAR, je munice do n na zem KLA velmi dobe dostupn, a proto se vm bhem mis jist bude hodit. Kapacita zsobnku: 30

16

PeSn Puka
Velice efektivn ostelovac puka, na kterou je mon pidat rzn midla. Ta vm umon pesnou stelbu na rzn vzdlenosti. Velice hlasit vstely z tto zbran se nedaj nijak utlumit, a proto je dleit najt si bezpenou palebnou pozici a mt pipravenu nikovou cestu. Kapacita zsobnku: 10

miniGun
Skuten tk zbra ve se vm vudy bez vylepen sly, kterou nanooblek poskytuje, by bylo pouit z ruky nemon. Smrtonosn rychlost stelby in z tto zbran dokonalou volbu pro vyitn oblasti. Pro rychlej pohyb a snen zptn rz pepnte nanooblek do reimu sly. Kapacita zsobnku: 500

GauSSOva Puka
Vyuv elektromagnety k hyperakceleraci projektil k rychlostech blzkm rychlosti svtla. Gaussova puka je jedinen ostelovac zbra, kter vm umouje zlikvidovat neptele na velik vzdlenosti. Kapacita zsobnku: 5

raketOmet
Tento raketomet se odpaluje z ramene. Jeho rakety s novm navdcm systmem nov generace jsou schopn vydit tanky, helikoptry a libovoln dal neptelsk vozidla, kter se vm postav do cesty. Vha tto zbran vm prci s n pli neusnadn. Navc se ned pout pi plen. Pi stelb z n je tedy nezbytn najt si bezpenou pozici k palb. Kad raketomet dostanete ji nabit. Jakmile vyplte vechny rakety, raketomet zahote a najdte si jin. Poet raket: 3

17

mOdIfIkace zbran

Sv zbran mete upravit pomoc cel ady modifikac tak, abyste si byli schopni poradit s jakmkoliv neptelem, na kterho narazte. Vae sada zahrnuje zkladn hraky, jako jsou tlumie a vymniteln midla. Spoustu zajmavch modifikac ale najdete i na zbranch, kter zskte bhem mis. To, jak moc se daj zbran modifikovat, se li zbra od zbran. Napklad puka SCAR je pro pravy velice vhodn. Tuto nabdku otevete stisknutm tlatka C nebo vbrem ikony zbran v nabdce nanoobleku. Zavete ji takt stisknutm tlatka C.
kad zbra m a pt pozic pro modifikace. aktuln modikace je zvraznna.

elezn Hled reFlexn Hled tOn Hled


dostupn modifikace

Chcete-li prochzet seznam modifikac pro kadou z pozic, stisknte tlatko, kter odpovd slu pozice. Pokud chcete uritou modifikaci pout, klepnte na jej nzev. Vechny modifikace jsou ureny pro zbran typu puka, pokud nen eeno jinak. Reflexn midla Vhodn pro boj s pohyblivmi cli na krtkou a stedn vzdlenost erven holografick teka kompenzuje pohyb zbran. Jednoduch pukohled se zamovaem a omezenm piblenm ideln pro ton puky.

ton pukohled

Ostelovac pukohled Pokroil hled pro stelbu na dlouhou vzdlenost, kter disponuje dvmi rovnmi piblen a miem vzdlenosti. Modul s baterkou Modul s laserovm zamovaem Baterka na zbrani, kter osvtluje cle, ale tak odhaluje pozici uivatele. Promtn erven laser, kter slou k zamen cl. Stejn jako u baterky je i pi pouit laserovho zamovae uivatel snze odhalen.

Pvsn grantomet Vybav zbran typu puka grantometem.

18

Taktick psluenstv Dod vm neomezen mnostv taktick munice, kter protivnka na 60 vtein vyad z boje. Tlumi (puky nebo pistole) Slou k potlaen zvuku a svtla pi vstelu. Pro pistole a puky jsou k dispozici rzn tlumie.

rada: Tlumie velmi sniuj slu vstelu (obzvl na dlouh vzdlenosti), a proto se lpe hod pro toky na krtkou vzdlenost. Modul se svtlem/ (pouze pro pistole) Kombinovan jednotka, kter nabz laserem funkcionalitu svtilny a laserovho zamovae v jednom.

munIce

Munice se d zskat podobn jako zbran: od zlikvidovanch protivnk a z jejich zkladen. Seberte odhozen zbran a zskte tak nboje, kter byly ve zbrani zaloeny. Je zejm, e rzn zbran potebuj rznou munici, proto kulkami etete a bute pipraveni zmnit zbra. rada: Zpalnou munici pro puku FY71 mete najt v nkterch korejskch tborech.

Ostatn zbran
Ttiv granty Kouov granty Oslepovac granty Vbuniny

Pi vbuchu se roztt na nebezpen rapnely vborn volba proti pkm. Zajiuj kryt a daj se pout i k vykouen neptel. Pi vbuchu vytvo oslepujc svtlo, kter dezorientuje neptele. Standardn vceelov plastick trhavina. Vezmte si je do ruky a pot je umstte klepnutm levho tlatka. Klepnutm pravho tlatka se pepnete na detontor, kter levm tlatkem pouijete. Tato zazen dok vytvoit silnou elektromagnetickou vlnu, kter me naruit funknost jakhokoliv nanooblekovho systmu. Elektromagnetick vlna tak zvldne vypnout men kusy ovldac elektroniky, a tak vyadit mimozemsk sondy. Vcero zsah doke petit i letov systmy mimozemskch przkumnch vozidel.

EMP granty

upozornn: Od vbuch EMP se drte radji dl, jsou schopn vyadit i v oblek. poznmka: Grant hodte podrenm a nsledn putnm tlatka G. Chcete-li upravit dlku svho hodu, zmte jeho hel pomoc pohybu myi nahoru a dol. V reimu sly dohodte dl. Rzn typy grant mete pepnat pomoc klvesy H.

19

vOzIdla
Vozidla umouj rychlej transport, disponuj vzbroj a poskytuj uritou ochranu ped neptelskou palbou. Proto je jasn, e jakkoliv vozidlo vm dod taktickou vhodu. Ve vozidle se bojov rozhran vaeho obleku sesynchronizuje s vozidlem a umon vm tak bezproblmov zen. Pokud chcete pout vozidlo, jdte k jeho dvem a stisknte F. Zaten se provd klvesami pro pohyb (W, A, S, D). Pohled ve vozidle zmnte stisknutm klvesy F1. V dob, kdy se nachzte ve vozidle, mte k dispozici dal ti mie (pibudou vm v bojovm rozhran). Ukazatel pozice Bl teky pedstavuj momentln dostupn pozice k sezen ve vozidle. Vae aktuln pozice je oznaena zelenou tekou. Pozici zmnte stisknutm odpovdajc klvesy s slici. Obecn plat, e pozice 1 je urena pro idie a pozice 2 nle stelci. Rychlost Pokozen Zobrazuje rychlost vozidla v mlch za hodinu (nebo v uzlech v ppad vodnch plavidel). V procentech zobrazuje pokozen vozidla.

nOv vOzIdla
vznedlO
Vznedlo KLA je vestrannm avak zranitelnm vozidlem schopnm pohybu nad zem i vodou. Na palub nejsou umstny dn zbran, a proto je vznedlo ureno spe k rychl peprav ne k pmmu boji.

OPv (Obrnn Przkumn vOzidlO)

Jedn se o stroj s pancovnm dostaten silnm na to, aby odolal rapnelm a jinm prmrnm tokm. Dky tomu se OPV vborn hod k bezpenmu transportu jednotek a na bojit.

20

vzbrOj vOzIdel

Pesute se na pozici, ze kter budete moci ovldat zbra. Pohyb my nahoru, dol a do stran slou k zamen zbran, zatmco klepnut levm tlatkem myi vystel z primrn zbran (klepnut pravm tlatkem stl ze sekundrn zbran je-li dostupn). Vtina vozidel m neomezen mnostv munice, avak jejich zbran se pi neperuovanm uit pehej ped dalm vyuitm je takto postien zbran nutn nechat vychladnout. Lehk taktick vozidlo Klepnutm na lev tlatko stlte z kulometu namontovanm na tomto vozidle. Pi vbru snadn nebo normln obtnosti mete stlet ze sedadla idie, zatmco pi nastaven tk nebo delta muste pro stelbu z kulometu sedt na sedadle stelce.

ukldn a natn
Vs postup se automaticky ulo pi dosaen kontrolnho bodu dan mise. Hru mete tak uloit run a to pomoc jedn z tchto dvou metod: Rychl uloen hry provedete stisknutm tlatka F5. Souasn me existovat pouze jeden soubor s rychle uloenou hrou. Pokud tedy znovu pouijete funkci rychlho uloen, bude v dve rychle uloen soubor pepsn. Nabdku pozastaven otevete pomoc klvesy ESC. Pot vyberte monost NAST/ULOIT a pokraujte volbou ULOIT HRU. Vyberte si pozici pro uloen hry, zadejte jmno pro uloen (chcete-li) a potom klepnte na ULOIT. Pokud bhem mise zemete, automaticky se nate posledn uloen soubor. Naposledy uloenou hru mete run nast stisknutm klvesy F9, posledn rychle uloenou hru natete pomoc klvesy rychlho naten (vchoz klvesa je F8). Pokud si ve he chcete vybrat soubor pro naten, stisknte klvesu ESC, abyste oteveli nabdku pozastaven, a zvolte monost NAST/ULOIT > NAST HRU. Pot si vyberte soubor, kter chcete nast. Mete tak v hlavn nabdce vybrat monost NAST/ULOIT a dle pokraovat podle ve uvedenho postupu. poznmka: Nast mete pouze uloen soubory, kter byly uloeny za pouit momentln vybranho profilu.

21

mOnOstI
V hlavn nabdce nebo v nabdce pozastaven vyberte MONOSTI. Zde mete provdt pravy v NASTAVEN HRY, NASTAVEN SYSTMU nebo NASTAVEN MYI A KLVESNICE/GAMEPADU (prava nastaven ovldn). Vtina monost je jasn sama o sob, ne uvdme ty, kter potebuj vysvtlen.

hern nastaven
Pohyb zbran

Poloha posuvnku sniuje nebo zvyuje, jak moc se zbra pohybuje po obrazovce. Vt zpodn me vypadat realistitji. Pokud chcete tento reim zapnout, zakrtnte pole. Tato volba vyrovn poskakovn myi, ale zrove me mt v pohyb my ponkud del odezvu. Nejsnaz zpsob, jak si hru Crysis Warhead na vaem potai nejvce ut: dojde k automatick detekci grafickho nastaven, kter bude pro v stroj nejvhodnj.

naStaven myi a klveSnice


Pohled/pohyb > Hladk pohyb my

naStaven SyStmu

Grafika > Optimln nastaven

poznmka: Grafick nastaven mete zmnit i run zvolte monost NASTAVEN SYSTMU > POKROIL a pomoc vyskakovacch nabdek upravte sv nastaven.

22

Crysis Wars
INTERNETOV PIPOJEN, ON-LINE AUTENTIFIKACE A LICENN UJEDNN S KONCOVM UIVATELEM NEZBYTN PRO HRAN HRY. PRO PSTUP K ON-LINE FUNKCM JE TEBA SE REGISTROVAT KE SLUB GAMESPY. PODMNKY ON-LINE NALEZNETE NA ADRESE WWW.GAMESPY.COM. KE SLUB EA ONLINE SE MOHOU ZAREGISTROVAT POUZE HRI STAR 13 LET. SPOLENOST EA ME UKONIT POSKYTOVN FUNKC ONLINE PO 30 DNECH OD OZNMEN NA STRNCE WWW.EA.COM. Pokud se chcete utkat s hri on-line (viz str. 26) nebo pomoc mstn st (viz str. 26), ujistte se, e mte nainstalovnu hru Crysis Wars (instalace se provd pomoc piloenho disku), jeliko se jedn o hru, kter nen pmou soust hry Crysis Warhead. Mete se pipojit nebo vytvoit hru typu deatmatch v reimu rychl bitvy (viz str. 25), zkusit o nco strategitj reim Souboj o energii (viz str. 24) nebo se pustit s pteli proti ptelm v novm reimu hry Crysis Wars rychl tmov bitva. poznmka: Pokud se chcete rovnou pustit do hran on-line, zvolte monost RYCHL HRA. Ve vchozm nastaven vs tato volba pihls na server, kde probh rychl bitva. Nastaven rychl hry mete upravit tak, e v hlavn nabdce/nabdce pozastaven vyberete MONOSTI > NASTAVEN HRY > NASTAVEN RYCHL HRY.

specIalIty hry vce hr

Nkter vzbroj a vstroj je dostupn pouze v reimu hry pro vce hr vyuijte vysplou pozemskou a i mimozemskou technologii ve svj prospch. poznmka: Taktick psluenstv a zpaln munice pro puku FY-71 ji nejsou pi he vce hr dostupn. Raketomet TAC Nejniivj lidsk zbra vystel miniaturn jadernou hlavici, kter je schopn lokalizovanho nien. Tato zbra je teba v reimu souboj o energii ke znien neptelskho velitelstv a vtzstv ve he. Mn vzdunou vlhkost na ledov lomky, kter doke rychle vystelit na cl. Jedn se o vylepen molekulrnho akcelertoru vystelujc ledov projektily, kter zmraz cokoliv, co zashnou. Neptelsk vozidla nemete pouvat, dokud neodemknete jejich zmky tento pakl se d pout ke krdei libovolnho neobsazenho vozidla.

Molekulrn akcelertor (MOAK) Modifikace: molekulrn upoutva (MOUP) Elektronick pakl

23

Penosn radar Hok na opravy

V rmci svho omezenho dosahu na chvli zobraz pozice vech neptelskch jednotek na taktickm radaru. Opravuje pokozen vozidla pro zahjen opravy je teba z vozidla vystoupit.

Nkter vozidla maj ve he vce hr dal zbran.

sOubOj O energII

Reim kombinuje strategick rozhodnut s rychlmi a niivmi pestelkami. Pidejte se k jednotkm USA nebo KLA a puste se do bitvy o velitelstv. Vtzstv si zajistte znienm neptelskho velitelstv. Navc mete zvolit i limit potu zabit (vtz tm, kter zabije dan poet neptel) nebo asov limit, kter omezuje dlku hru (vtz tm, kter m vce mimozemsk energie). Obsate laborato prototyp a zskejte kontrolu nad msty havri mimozeman, abyste mohli laborato napjet a vytvet pokroil zbran. Zatote na tovrny pro produkci vlenho materilu a zskejte vozidla, kter vm pomohou ve vaem boji. Ppadn obsate i strategick bunkry, kter vm poskytnou vhodnou obrannou pozici. V nich si mete tak zakoupit zbran a munici. Likvidace protivnk a obsazovn kontrolnch bod vm zskv presti, kterou mete v nkupnch znch utratit za lep a vysplej vbavu. rada: Existuj pouze dv zbran schopn zniit neptelsk velitelstv: tank TAC a raketomet TAC. V kad z rovn bude dostupn pouze jedna z tchto zbran. Do reimu souboj o energii bylo zahrnuto upraven bojov rozhran, kter nyn zobrazuje vce informac souasn, m umouje vy efektivitu v bitvch.
Stav msta havrie mimozeman

Hern as Stav tovrny na prototypy

mimozemsk energie

24

rychl bItva

Puste se rovnou do akce spolu s jednotkami USA v klasick deathmatchov map o nadvldu a pro 32 hr. Okamit znovuzrozen a prost reim hry zabij-nebo-bu-zabit je dobrou volbou, pokud toute po irm souboji.

nOvInk a

Rychl tmov hra je reim a pro 32 hr, kter kombinuje tmovou strategii z reimu souboj o energii s irm bojem, kter nabz reim rychl hra. Puste se do epickch bitev s potnm bod. Pidejte se bu k tmu USA nebo Severn Koreje a zajistte svmu tmu vtzstv ziskem nejvce bod v rmci asovho limitu, nebo dosaenm limitu bod. V ppad rovnosti bod se odehraje tminutov prodlouen. Vechny pedchzejc mapy reimu rychl bitva jsou dostupn v reimu rychl tmov bitvy. est ze sedmi novch map Bojit, Dm na strom, Pobe, Vrchol, Hbitov a Oputn je navc mon hrt v obou reimech. Nov mapa Rozjezdov drha je dostupn pouze v reimu Souboj o energii.

rychl tmOv bItva

zskvn bOd

V prbhu kad hry se potaj dva druhy bod: body tmu a body hre. Body tmu se daj pouze zskat. Za kadho zabitho soupee zsk tm jeden bod. Body hre se daj zskat i ztratit v zvislosti na tom, kdo umel. Zde najdete informace o potn skre. Hr zabije neptele body tmu: +3, body hre: +3 Hr zabije spoluhre Hr zabije sm sebe Hr je zabit body tmu: +0, body hre: -3 body tmu: +0, body hre: -1 body tmu: +0, body hre: -1
body tmu

as hry body protivnk

body hre

rada: Bhem bitvy mete run zmnit svj tm pomoc tlatka M a nslednho vbru volby ZMNIT TM, kter se nachz pod minimapou.

25

V nabdce hry pro vce hr zvolte INTERNETOV HRA a utkejte se on-line s hri Crysis Wars z celho svta. Pot, co si vytvote et (viz Vytvoen tu na str. 26), se mete ke he on-line pipojit podle instrukc, kter jsou popsny v sekci Obrazovka mstnosti na str. 26. poznmka: Pi prvnm pstupu ke he on-line budete podni o zadn kdu, kter se nachz na zadn stran hernho manulu. Pi hrch na sti LAN poznmka neplat.

hra na Internetu

vytvOen tu

Dve, ne budete moci zat hrt on-line, si muste vytvoit vlastn jedinen uivatelsk jmno k tu a vytvoit tak i et v systmu GameSpy. Na obrazovce pihlen k tu zvolte monost NOV ET, zadejte poadovan informace a zvolte VYTVOIT. Tm bude v nov et vytvoen. Pokud ji mte et v systmu GameSpy, zadejte do uvedench pol sv pihlaovac jmno a heslo. Pokud si nemete vzpomenout, jak heslo jste si zvolili, vyberte monost ZAPOMENUT HESLO a postupujte podle instrukc na obrazovce.

hra na mstn stI

Vyzvte hre ke he vce hr na mstn sti LAN. Pipojen a vytvoen hry na mstn sti je podrobn popsan v sekce obrazovka mstnosti (viz ne).

Seznam server obsahuje informace o dostupnch serverech. Sloupeky na lev stran ukazuj (zleva doprava), zda jsou servery uzamen, hodnocen, vmi oblben nebo pokud na nich b systm Punkbuster. Vce informac o serveru zskte, pokud ho vyberete informace se objev v oblasti informac o serveru vpravo. Pokud chcete seznam server zit, pouijte FILTRY. V internetov he mete klepnout na zloky pro zobrazen VECH SERVER, vmi OBLBENCH SERVER (server mezi oblben pidte klepnutm na PIDAT SERVER MEZI OBLBEN) nebo NEDVNO NAVTVENCH SERVER. Pi internetov he mete zvolit zloku s npisem CHAT, pomoc kter mete nahldnout nebo se pidat do mstnosti s chatem. Chcete-li se pipojit k existujc he, vyberte server ze seznamu a zvolte monost PIPOJIT K SERVERU. Stejnho efektu doclte, pokud zvolte monost PIPOJIT SE K IP a pot zadte IP adresu, slo portu a heslo. Chcete-li vytvoit novou hru, vyberte monost VYTVOIT HRU a potom nastavte monosti nov hry. Zahajte sestaven seznamu hranch map vbrem reimu RYCHL BITVY, RYCHL TMOV BITVY, nebo SOUBOJE O ENERGII z vyskakovac nabdky. Pot oznate nzev mapy a klepnte na volbu PIDAT DO SEZNAMU. Mapu v seznamu hranch her mete vybrat a tm i zobrazit a ppadn upravit jej nastaven. Jakmile upravte vechna potebn nastaven, zahajte hru volbou monosti ZAT HRU.

ObrazOvka mstnOstI

26

pOte s rychlOst pIpOjen k Internetu

Chcete-li zabrnit nzk kvalit spojen pi he prostednictvm internetu, ukonete ped sputnm hry vechny programy pro sdlen soubor, pehrvn zvukovch proud a tak komunikan programy. Tyto aplikace mohou obsadit celou ku psma pipojen a zpsobovat prodlevy nebo jin nedouc efekty. Hra Crysis Wars vyuv pro hru na internetu nsledujc porty TCP a UDP:

klient
Typ UDP TCP TCP TCP TCP Mstn Libovoln Libovoln Libovoln Libovoln Libovoln Vzdlen game*(clov server) 28910 29901 29900 6667

Server
Typ UDP UDP UDP UDP UDP UDP TCP TCP Mstn Libovoln Game Game Game Game Game Libovoln Libovoln Vzdlen 27900 27901 game*(jin hra) 27900 Libovoln 29910 443 80

Vchoz hodnota pro Game je 64100 (je mon zmnit). Pro pchoz provoz protokolu UDP je teba otevt pouze port Game. Jak povolit provoz na tchto portech za elem hran se dozvte v dokumentaci k vaemu smrovai nebo osobnmu firewallu. Chcete-li hrt pomoc firemnho pipojen k internetu, obrate se na sprvce st.

27

tIpy prO zlepen vkOnu


pOte se sputnm hry
Ujistte se, zda v pota spluje minimln systmov poadavky tto hry a zda mte nainstalovny nejnovj ovladae sv grafick a zvukov karty: Pro karty NVIDIA jsou k nalezen a staen na strnce www.nvidia.com. Pro karty ATI jsou k nalezen a staen na strnce www.ati.amd.com. Pokud vlastnte diskovou verzi tto hry, zkuste z disku peinstalovat rozhran DirectX. To obvykle naleznete ve sloce DirectX v koenov sloce disku. Pokud jste pipojeni k internetu, mete navtvit strnku www.microsoft. com, kde je nejnovj verze rozhran DirectX ke staen.

veObecn tIpy pI een prOblm

Pokud vlastnte diskovou verzi tto hry a po jeho vloen se automaticky neobjev obrazovka automatickho sputn, klepnte pravm tlatkem myi na ikonu diskov jednotky, kterou naleznete pod polokou Tento pota, a zvolte Pehrt automaticky. Pokud hra b pomalu, zkuste snit kvalitu u nkterch nastaven grafiky a zvuku v nabdce hernch monost. asto lze zvit vkon snenm rozlien obrazovky. Pro dosaen optimlnho vkonu tto hry doporuujeme ukonit aplikace na pozad (mimo aplikace EADM, pokud se vs to tk) sputn v rmci systmu Windows.

28

zkaznIck pOdpOra
Mte-li se hrou pote, pomoci vm me zkaznick podpora EA. Soubor EA Help vm poskytuje een a odpovdi pro nejastj pote a otzky ohledn sprvnho pouit tohoto produktu. Umstn souboru EA Help (pokud mte hru ji nainstalovanou): Pokud jste uivateli systmu Windows Vista, v nabdce Start > Hry klepnte pravm tlatkem na ikonu hry a z nabdky zvolte odpovdajc odkaz podpory. Pokud pouvte dvj verzi systmu Windows, klepnte na odkaz Technick podpora v hern sloce, kterou naleznete v nabdce Start > Programy (nebo Vechny programy). Umstn souboru EA Help (bez toho, aby byla hra nainstalovna): 1. Vlote hern disk do jednotky DVD-ROM. 2. Na ploe poklepejte na ikonu Tento pota. (V systmu Windows XP budete mon muset klepnout na tlatko Start a pak klepnout na ikonu Tento pota). 3. Klepnte pravm tlatkem na jednotku DVD-ROM, ve kter je vloen hern disk a zvolte Otevt. 4. Otevete soubor Support > European Help Files > Electronic_Arts_Technical_Support.htm. Jestlie se stle potkte s problmy i pes pouit informac ze souboru EA Help, mete kontaktovat technickou podporu EA.

29

zkaznick POdPOra ea na internetu

Mte-li pstup k internetu, podvejte se na webov strnky technick podpory EA na adrese: http://podpora.electronicarts.cz Zde naleznete spoustu informac ohledn rozhran DirectX, hernch ovlada, modem a st, stejn tak informace o bn drb a vkonu systmu. Na na webov strnce jsou aktuln informace o nejbnjch obtch, hern npovda a asto kladen otzky (FAQ). Informace zde uveden jsou stejn, jak pouvaj technici zkaznick podpory pi een vaich problm s vkonem. Nae webov strnky denn aktualizujeme, tak se nejprve podvejte sem, kde naleznete een bez ekn.

zkaznick POdPOra PrO eSkOu rePubliku

Mte problm s na hrou? Zkaznick podpora je tu pro vs! (V pracovn dny od 9:00 do 17:00.) E-mail: podporaCZ@ea.com Telefon: 224 326 860 poznmka: Pracovnci zkaznick podpory vm nejsou schopni poskytovat hern rady a tipy. Hovory jsou zpoplatnn dle nrodnch tarif. Bli informace vm poskytne v poskytovatel telekomunikanch slueb. Abyste nm pomohli zjistit pinu problmu, ped tm, ne nm zavolte, vytvote prosm diagnostickou zprvu rozhran DirectX svho potae: Klepnte na Start > Spustit a do polka Otevt napite dxdiag. Klepnte na OK a pot, co se zprva dokon, klepnte na Uloit vechny informace a zprvu ulote na plochu svho systmu Windows.

30

zruka
poznmka: Nsledujc zruky se tkaj pouze produkt prodanch v rmci maloobchodu. Tyto zruky se netkaj produkt prodanch on-line prostednictvm strnek EA Store nebo tetch osob.

Omezen zruka

Spolenost Electronic Arts zaruuje pvodnmu kupujcmu tohoto softwarovho produktu, e nosie, na nich je software nahrn, budou z hlediska materilu i proveden bez zvad po dobu 24 msc ode dne zakoupen produktu. Bhem tto doby bude mono vadn nosie vymnit za pedpokladu, e bude pvodn produkt vrcen spolu s dokladem o nkupu oznaenm datem, popisem zvady, vadnm nosiem a va zpten adresou na adresu spolenosti Electronic Arts Czech Republic s. r. o. uvedenou ne. Tato zruka je pouze doplkem vaich prv vyplvajcch ze zkona a na tato prva nem jako takov dn vliv. Tato zruka se nevztahuje na samotn software, kter je dodvn v aktulnm stavu, ani na nosie, je byly nesprvnm zpsobem pouvny nebo nadmrn opotebeny.

31

2008 Crytek GmbH. Crytek, Crysis, Crysis Wars, Crysis Warhead a CryENGINE jsou ochrannmi znmkami nebo registrovanmi ochrannmi znmkami spolenosti Crytek GmbH v USA a/nebo v jinch sttech. Vechna prva vyhrazena. Electronic Arts, EA a logo EA jsou ochrann znmky nebo registrovan ochrann znmky spolenosti Electronic Arts Inc. v USA a/nebo jinch zemch. NVIDIA, logo NVIDIA a The Way Its Meant To Be Played jsou ochrannmi a/ nebo registrovanmi ochrannmmi znmkami spolenosti NVIDIA. Vechna prva vyhrazena. CRIWARE a logo CRI Middleware jsou 2001, 2007 CRI Middleware Co., LTD. Vechna prva vyhrazena. Tento produkt obsahuje softwarovou technologii s licenc od GameSpy Industries, Inc. 19992008 GameSpy Industries, Inc. Vechna prva vyhrazena. Zvukov a hudebn systm poskytnut spolenost Firelight Technologies Pty. Ltd. Vechny dal ochrann znmky jsou majetkem pslunch vlastnk.

70391

32