You are on page 1of 2

sa GIAo Dl)C vA DAo T~o

UBND TINH VINH LONG

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Di)c l~p - Tl"fdo - H~nh phuc Vinh Long, ngay~~ thimg 10 nom 2012

So:

HO~

./

/GM-SGDDT-GDTrH

GIAYMOI
V~ vi~c hQp Hi)i dang bi) mon mlr ri)ng dp Trung hQc ph8 thong nam hQc 2012 - 2013

ThlJc hi~n nhi~m V\l Giao d\lc Trung hQc v~ cong tac chuyen man c~p Trung hQc ph6 thong trong nam hQc 2012 - 2013; Sa Giao d\lc va Dao t:;tot6 chuc hQp H9i d6ng b9 man r9ng dp Trung hQc ph6 thong nam hQc 2012 - 2013.

ma

1. Thanh phn
- Uinh d:;toSa Giao d\lc va Dao t:;toVInh Long; - Uinh d:;tophong Giao d\lc Trung hQCSa Giao d\lc va Dao t:;toVInh Long; - Chuyen vien ph\l trach b9 man cua sa GDDT; - Thanh vien c>uaH9i d6ng b9 man dp THPT (Danh sach dinh kern).

2. ThOi gian
Man Toan V~t l' H6a hQc Sinh hQc N frVan Lich Sl'r Dia ly Tieng Anh

va dja

di~m

Ghi chu: khi ai tqp hudn cdn mang theo stich gitio khoa, phdn ph6i chuang trinh, n(h dung b6i du871ghrc sinh gioi va nhfrng a~ xudt (niu co) 3. n6i tU'Q'ng - Cac thanh vien trong H9i d6ng b9 man cua tinh; - M6i truemg cl'r 3 GV/mon cua 8 man neu tren (m6i kh6i cl'r 1 giao vien, trong d6 c6 T6 truang).

4. N{)i dung
Trao d6i y ki~n va th6ng nh~t chi d:;tov~ nhfrng ho:;ttd9ng trQng tam chuyen man: - T6 chuc h9i thi Giao vien d:;tyGi6i c~p tinh; - T6 chuc H9i thi DDDH dp truemg; - Di~u chinh, b6 sung phan ph6i chuang trinh nam hQc 2012 - 2013; - Ap dvng chuAn ki~n thuc- ky nang van sO<;ln iang, ma tr~n d~ ki~m tra danh gia hQc g sinh; - Phan cong chuAn bi ngan hang d~ ki~m tra; - V~n d9ng giao vien thi~t k~ bai giang di~n tlr tham gia dlJ thi "Thi~t k~ bai giang di~n tl'r" (E-Leaning) do B9 Giao d\lC va Dao t:;tot6 chuc;

- B6i du5ng hoc sinh giGi; - Hu6ng dftn ra d~ ki8m tra hoc ky cho hoc sinh kh6i lOp 10 va 11; - D6i mai phuong phap d<:tyhoc, k~ ho<:tchsu dl,ll1gtrang thi~t bi duQ'c cfrp va tv lam, t6 chuc hQi thi thi nghi~m th\l'c hanh cfrp truemg cho hoc sinh; - K~ ho<:tchon thi TN. THPT. D8 co S\l'chi d<:to th6ng nh~t trong cong tac chuyen mon, th\l'c hi~n d6i mai ki8m tra danh gia, d6i mai phuong phap d<:tyhoc nh~m nang cao ch~t lUQ'llggiao d\lC. Yeu du Hi~u tru6ng cac truemg THPT cu thanh ph~n tham d\l' dung, dli theo gi~y moil.

NO'i nh~n:
- Uinh d~o SGDUT;
- Tmemg THPT; - LU'u: VP;GDTrH.