You are on page 1of 30

A picture of modern society

Materialistic Sexually-driven Nominal

Christianity

Sa mga tagasunod ni Jesus


Kung ganito ang takbo ngayon ng lipunan natin, susunod ba tayo sa takbo nito?

Anong dapat gawin?


Maintain

your God-given

identity.

Anong dapat gawin?


Maintain

your God-given

identity. Obey God rather than men.

Anong dapat gawin?


Maintain

your God-given

identity. Obey God rather than men. Be courageous to face death.