You are on page 1of 28

Ano ang pinakanakakagulat at pinakamasamang balitang narinig mo sa buong buhay mo? Bakit?

1. Malapit na (coming soon) 2. Kakila-kilabot (terrible) 3. Panglahatan (universal)

Para palitan ang pagiging kampante ng nanginginig na takot.

1. Malapit na (coming soon) 2. Kakila-kilabot (terrible) 3. Panglahatan (universal)

1. 2. 3. 4.

Pagliligtas (salvation) Pagpapanumbalik (restoration) Pagsamba (adoration) Pagdiriwang (celebration)

Para palitan ang pagkatakot ng pagtitiwala.

Para palitan ang pagkatakot ng nasasabik na pagtitiwala.

Pinakamasamang balita? Pinakamagandang balita?