You are on page 1of 41

CHAPTER 17

Source: Mark Barry

Source: Mark Barry

Eternal dynasty Gods king Eternal kingdom Gods people & place Eternal throne Gods rule/authority Eternal blessings Gods steadfast love

CHAPTER 17

Source: Mark Barry

Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang pupuntahan niya Naging tanyag pa si DavidPinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanan kahit saan siya magpunta. Naghari si David sa buong Israel, na gumagawa ng matuwid at tama para sa lahat ng mamamayan niya (2 Sam. 8:6, 13-15).

Pinagtagumpay nyo ang pinili nyong hari. Minamahal nyo si David at ang angkan niya magpakailanman (2 Sam. 22:51; Psa. 18:50).

Yahweh, Dios ng Israel, wala pong Dios na katulad ninyo sa langit o sa lupa. Tinutupad nyo ang inyong kasunduanTinupad nyo ang inyong ipinangako sa aking amang si David na inyong lingkod. Kayo po ang nangako nito at kayo rin ang tumupad nito sa araw na ito (1 Kings 8:23-24).

Source: Mark Barry

Pero dahil kay David, niloob ni Yahweh na kanyang Dios na magmumula sa angkan niya ang maghahari sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng anak na papalit sa kanya sa paghahari (1 Kings 15:4).

Pero dahil sa kasunduan ni Yahweh kay David, hindi niya nilipol ang angkan ni David. Nangako siya kay David na hindi mawawalan si David ng angkan na maghahari magpakailanman (2 Chr. 21:7).

Nangako kayo noon kay David, at itoy tiyak na inyong tutuparin at hindi babawiin. Sinabi nyo, Isa sa iyong angkan ang papalit sa iyo bilang hari (Psa. 132:11).

Nangako ako kay David ayon sa aking kabanalan at hindi ako maaaring magsinungaling. Magpakailanman, sa kanyang lahi magmumula ang bawat hari ng Israel at ang kaharian niya ay mananatili katulad ng araw (Psa. 89:35-36).

Source: Mark Barry

Darating ang araw na muli kong itatayo ang kaharian ni David na natulad sa kubong nawasak. Aayusin ko ito sa kanyang pagkakagiba at muling itatayong katulad ng dati (Amos 9:11).

Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang, Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walanghanggang Ama, at Prinsipe ng Kapayapaan. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala, at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at paghahariang may katarungan at katuwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Makapangyarihang si Yahweh na matutupad ito (Isa. 9:6-7).

Lumapit kayo sa akin at makinig para mabuhay kayo. Gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa inyo. Ipapadama ko sa inyo ang pag-ibig kot awa na ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang tagapamahala ng mga bansa, at sa pamamagitan niyay ipinakita ko ang aking kapangyarihan sa kanila (Isa. 55:3-4).

Source: Mark Barry

Darating ang araw na paghahariin ko ang isang haring matuwid na mula sa angkan ni David. Maghahari siyang may karunungan, at paiiralin niya ang katuwiran at katarungan sa lupaing ito. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, Si Yahweh ang Ating Katuwiran. At sa panahong ito, maliligtas ang Juda at magkakaroon ng kapayapaan sa Israel (Jer. 23:5-6; 30:9; 33:1517).

Source: Mark Barry

Bibigyan ko sila ng isang tagapagbantay na katulad ng lingkod kong si David. Siya ang magbabantay at mag-aalaga sa kanila. Akong si Yahweh ang magiging Dios nila, at ang haring katulad ni David na aking lingkod, ang magiging tagapamahala nila. Ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito (Eze. 34:23-24).

Paghaharian sila ng haring mula sa angkan ng lingkod kong si David. Isa lang ang magiging pastol nila. Susundin na nilang mabuti ang mga utos kot tuntuninMaghahari sa kanila ang haring tulad ni David na lingkod ko magpakailanman (Eze. 37:24-25).

Source: Mark Barry

Magiging dakila siya at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Dios. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Dios ang trono ng ninuno niyang si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman; ang paghahari niya ay walang katapusan (Luke 1:32-33).

Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo na mula sa angkan ni David. Si David ay mula sa lahi ni Abraham (Matt. 1:1).

Source: Mark Barry

Sumigaw ang bulag, Jesus, Anak ni David, maawa po kayo sa akin! Sinaway siya ng mga nasa unahan, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, Anak ni David, maawa po kayo sa akin (Luke 18:38-39)!

Ang mga nauuna kay Jesus at ang mga sumusunod sa kanya ay sumisigaw, Purihin ang Dios! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Pagpalain nawa ng Dios ang dumarating na kaharian ng ninuno nating si David. Purihin natin ang Dios (Mark 11:9-10)!

Source: Mark Barry

Ang ating ninunong si David ay namatay at inilibingnangako ang Dios sa kanya na isa sa kanyang mga lahi ay magmamana ng kanyang kahariannagsalita siya tungkol sa muling pagkabuhay ni Cristo na hindi siya pinabayaan sa libingan at hindi nabulok ang kanyang katawan. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus na muling binuhay ng Dios, at kaming lahat ay saksi na muli siyang nabuhay (Acts 2:29-32).

Source: Mark Barry

Ikinuwento sa atin ni Simon Pedro ang unang pagtawag ng Dios sa mga hindi Judio para may mga tao ring mula sa kanila na maging kanya. Itoy ayon din sa mga isinulat ng mga propeta noon, dahil sinasabi sa Kasulatan, Pagkatapos nito, babalik ako, at itatayo kong muli ang kaharian ni David na bumagsak. Ibabangon ko itong muli mula sa pagkaguho, para hanapin ako ng ibang tao ang lahat ng hindi Judio na aking tinawag na maging akin (Acts 15:15-17; Amos 9:11-12)

Source: Mark Barry

Huwag kang umiyak dahil si Jesus na tinaguriang Leon mula sa lahi ni Juda, ang anak ni David ay nagtagumpayIbigay sa nakaupo sa trono at sa Tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman (Rev. 5:5, 13)!

Nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng TupaSumisigaw sila nang malakas, Purihin ang Dios na nakaupo sa trono, at purihin din ang Tupa dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan (Rev. 7:9-10)!

Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesya. Galing ako sa angkan ni David at ako rin ang maningning na bituin sa umagaHalikayo! Lumapit ang sinumang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay-buhay. Wala itong bayadTalagang malapit na akong dumating! Sinabi ko naman, Amen. Pumarito na po kayo, Panginoong Jesus (Rev. 22:16-17, 20).

The KING calls us to put our trust in him By


Praising: I will exalt you, my God and King! Praying: Your kingdom come! Proclaiming: Our God is King over all the earth!