You are on page 1of 16

PHNG GD&T TRN VN THI

TRNG THCS I SNG C

CNG HOA XA HI CHU NGHIA VIT NAM


c lp T do Hanh phuc

Sng c, ngy 03 thng 10 nm 2011

K HOACH CNG TAC CHU NHIM LP 6A9


NM HOC 2011 2012
CHU NM HOC

T i p t c i m i c n g t c q u n l v n n g c a o c h t
I. C IM MI TRNG LP HOC.
1. Thun li Thi c.
Nm hc 2011-2012 lp 6A9 c 38 hc sinh/ 21 n, phn ln u sinh nm
2000 cng vi i ng nh gio nhit tnh v c kinh nghim cao. Cng tc i
c nh trng quan tm, CMHS c s quan tm n hc tp ca con em mnh.
C s vt cht lp hc c bo m kh y v an ton, GVCN c tip
cn vi vic i mi cng tc ch nhim c phng GD&T tp hun vo h va
qua, cng tc t chc lp c n nh ngay t u nm cng vi nng lc qun l
lp ca GVCN tt.
Nh trng c Ni quy, quy nh chi tit cho hc sinh; Tng ph trch i
c quy nh v thi ua gia cc lp kh khoa hc. Nhiu gia nh kinh t kh
gi cng vi s chm lo khc cho con em.
Phong tro xy dng Trng hc thn thin, hc sinh tch cc c cc cp
cc ngnh quan tm v cng vi mt s phong tro khc ang c ng lot trin
khai thc hin.
2. Kho khn Thach thc.
Hc sinh mi tuyn vo trng nn gp kh khn trong vic sp xp t chc
lp, phng tin i li ca mt s hc sinh gp kh khn do nh xa hoc i bng
phng tin . S t CMHS thiu quan tm n vic hc tp ca con em (hoc
quan tm khng ng cch).
a bn dn c phc tp do ngi v lm n sinh sng khp cc tnh thnh
trong c nc, mt b phn gia nh trnh thp.
Nh trng c Quy ch chi tiu ni b nhng vic chi thng cho gio vin
ch nhin hay lp trng gii cha cp n; con em din con h ngho l hc
sinh ng thi vic thc hin cc phong tro nh Hc tp v lm theo tm gng
o c H Ch Minh, phong tro xy dng Trng hc thn thin, hc sinh tch
cc cha i vo chiu su i vi cc lp hc.
1

II. PHNG HNG, NHIM VU.


1. Duy tri si s
Nhim v
ngh v thc hin h tr hc sinh c hon cnh kh khn v sch, tp,
vit, qun o, xe p v tin (thc hin 3 ).
Phi hp tt vi Ban i din CMHS lp lm tt cng tc gio dc, t vn
tm l v ng vin hc tp.
Tng cng t chc cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp vi ni dung
phong ph, Phong tro vn ngh, TDTT nhm thu ht hc sinh.
Ch tiu: m bo duy tr s s n cui nm t 100%.
2. Hoat ng hoc tp
Nhim v
Hc sinh phi thc s coi trng vic hc tp ca mnh nh trng cng
nh nh vi phng chm Hc i i vi hnh v Hc tp sng to v trung
thc. i mi mnh m cch hc theo hng tch cc, ch ng, sng to v tinh
thn hp tc cao vi thy c v cc bn.
on kt, gip nhau trong hc tp, rn luyn thi quen ng x vi thy
c gio v bn b, ch ng ra kin v cng thy c gii quyt xut, nu
cao tinh thn hp tc trong hc tp.
Ch tiu
S s
38

Gii

Kh

Trung bnh

Yu

SL

SL

SL

SL

05

13,2

10

26,3

18

47,3

13,2

3. Hoat ng giao duc


Nhim v
Kt hp cc bin php gio dc v trch pht tch cc i vi cc c nhn,
nng cao tinh thn trch nhim c nhn, c bit l tnh gng mu Mi thy c
gio l tm gng v o c, t hc v sng to.
Tng cng cng tc ch nhim lp v hot ng ca i, CMHS.
Thc hin c hiu qu cc bui gio dc ngoi gi ln lp theo cc ch im
c quy nh v trong cc bui l ln. Tng cng gio dc k nng sng cho
hc sinh, nht l: K nng gio tip, k nng v sinh cng cng, k nng thc hin
cc quy nh, k nng n ung khoa hc,
2

Lm tt cng tc thi ua cc t trn c s bo m cng bng v thch th


khi cc em tham gia.
Ch tiu
S s
38

Tt

Kh

Trung bnh

SL

SL

35

92,1

7,9

SL

Yu
SL

4. Hoat ng tp th khac
Nhim v
Xy dng tp th lp on kt v hng ng tt cc phong tro thi ua nh
Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh, xy dng Trng hc
thn thin, hc sinh tch cc,c th l lp hc thn thin, lp hc sch v
khang trang, i hc ng gi,
Cng vi tp th lp tham gia y cc hot ng tp th do trng, a
phng v ngnh t chc nh phong tro vn ngh, TTTD, Hi khe ph ng,
phong tro gip bn vt kh, ng h ng bo b thin tai.
Tham gia phong tro n n p ngha, lao ng v sinh trng lp, phng
chng bnh tt,
Ch tiu
100% hc sinh tham gia y cc hot ng tp th.

Danh hiu phn u: Lp xut sc.


III. BIN PHAP CHNH.
Thng xuyn quan tm n lp, thc hin y cc gi sinh hot (u bui,
sinh hot cui tun) theo quy nh ca nh trng; i mi hot ng sinh hot
theo hng to c hi hc ch ng nhn xt v nh gi hot ng lp qua mi
ngy hay mi tun.
Xy dng cc k hoch v k duyt theo quy nh ca t trng, t chc v
cng ti nh mt s hc vi cn b lp nm bt tnh hnh v iu kin gia nh
cng nh ng vin hc sinh khi gp kh khn.
Phn cng hc sinh trc lp nm bt din bin trong tng gi hc t
c phng php nhc nh, gio dc hc sinh kp thi.
T chc phong ph hot ng gio dc ngoi gi ln lp theo cc ch im
quy nh, gip cho hc sinh tham gia tt cc phong tro vn ngh, TTTD, cc
phong tro khc do a phng t chc.
3

Phi hp tt vi Gio vin b mn, Tng ph trch i, Ban i din CMHS


lp v gio vin t vn trong vic gio dc hc sinh, ng vin gip hc sinh
khi gp kh khn.
Khen thng v ngh khen thng kp thi khi hc sinh c thnh tch cao,
ng thi cng trch pht mt cch tch cc i vi hc sinh vi phm.
Thc hin bo co nh k hay t xut i vi Hiu trng, ng thi xin s
tr gip v mi mt c lin quan n hc sinh ca lp.
IV. NHNG CHUYN I SU RUT KINH NGHIM.
Nghin cu v thc hin tt chuyn v cng tc ch nhim va c hc
tp trng h 2011.
Tp hun cho cn b lp v cch qun l lp, t chc sinh hot i.
Dy cho hc sinh cc k thut hc tp tch cc nh: K thut lng nghe v
phn hi tch cc, ghi chp bi bng s t duy, k nng tho lun nhm,

V. IU CHINH K HOACH (nu cn).

..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................
DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM

Sng c, ngy

thng

nm 2011

VI. K HOACH TNG THANG.


K HOACH THANG 8/2011
(T 01. 8.2011 n 03.9.2011)
1. Ni dung trong tm
- n nh t chc Lp k cng n np, thc hin ni quy ca Trng.
- Nhc nh Lp thc hin tt quy nh nh trng
2. Trin khai thc hin
Thi gian

- n nh t chc Lp k
cng n np, thc hin
ni quy ca Trng.
Tun
Khi ng - Nhc nh sao st Lp
thc hin tt quy nh nh
trng

Tun 1

Tun 2

Bin phap/
Phn cng

Ni dung cng vic

iu chinh/
Ghi chu

- GVCN ln Lp 15 phut
sinh hoat n inh va bu
ban can s lp
- Thng xuyn theo di
vic thc hin ni quy
ca hc sinh.

- Tip tc n nh n np - GV ra cc bin php


k cng.
k lut khin trch HS vi
phm ni quy.
- Nhc nh HS hc tp tt - Nhc nh cn b lp
theo di nhc nh cc t
vin
- Theo di kim tra vic
hc tp vui chi ca HS.
- GV n c, nhc nh
Lp hon thnh ht cc
loi tin .
- Kim im h/s vi phm

- GVCN ln Lp u gi
- GVCN cng cn b
Lp thng xuyn theo
ri nhc nh cc t vin.
- Thm gia nh HS

DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM

..
Sng c, ngy

thng 8 nm 2011

HIU TRNG
5

K HOACH THANG 9/2011


(T 03. 9.2011 n 01.10.2011)
1.Ni dung trong tm
- n nh t chc Lp k cng n np, thc hin ni quy ca Trng.
- Nhc nh sao st Lp thc hin tt quy nh nh trng
2.Trin khai thc hin
Thi
gian

Bin phap/
Phn cng

Ni dung cng vic

- n nh t chc Lp k
cng n np, thc hin ni
Tun quy ca Trng.
- Nhc nh sao st Lp thc
3
hin tt quy nh nh trng

iu chinh/
Ghi chu

- GVCN ln Lp 15 truy
bi u gi & thc hin bnh
nht cui gi.
- Thng xuyn theo di
vic thc hin ni quy ca
hc sinh.

- Tip tc n nh n np k
- GV ra cc bin php k
cng.
lut khin trch HS vi phm
Tun
ni quy.
- Nhc nh HS hc tp tt
4
- Nhc nh cn b lp theo
di nhc nh cc t vin
- Theo di kim tra vic hc
tp vui chi ca HS.
Tun
- GV n c, nhc nh Lp
5
hon thnh ht cc loi tin .
- Kim im h/s vi phm
- Theo di kim tra vic hc
tp vui chi ca HS.
Tun - GV n c, nhc nh Lp
hon thnh ht cc loi tin .
6
- Kim im hc sinh vi
phm

- GVCN ln Lp u gi
- GVCN cng cn b Lp
thng xuyn theo ri nhc
nh cc t vin.
- Thm gia nh HS
- GVCN ln Lp u gi
- GVCN cng cn b Lp
thng xuyn theo ri nhc
nh cc t vin.
- Thm gia nh HS

DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM

Sng c, ngy 03 thng 9 nm 2011

HIU TRNG

K HOACH THANG 10/2011


(T 03. 10.2011 n 29.10.2011)
1.Ni dung trong tm:
- T chc i hi chi i
- Pht ng phong tro VN, TDTT tham gia i VN nh trng
- Pht ng phong tro thi ua cho mng ngy Bc H gi th cho ngnh GD
2.Trin khai thc hin
Thi
gian

Ni dung cng vic

- Duy tr k cng n np
- Pht ng thi ua cho
mng H on trng.
- Theo di st sao tng HS
Tun
- Kim tra vn trang
7
phc, eo huy hiu.
- n c vic ng tin
- Pht huy hn na thc
t chc k lut & thc t
gic ca HS
- Pht ng phong tro VN,
Tun TDTT tham gia i VN
8
nh trng
- Pht ng phong tro thi
ua cho mng ngy Bc
H gi th cho ngnh GD
- Tip tc duy tr mi hot
ng k cng ca lp,
Tun pht ng phong tro thi
9
ua hc tt
- Pht ng phong tro
TDTT
- Duy tr n np hc sinh,
Tun x l cc hc sinh vi phm
10
trong thng
- Thm gia nh hc sinh

Bin phap/ Phn cng

iu chinh/
Ghi chu

- Thng xuyn theo di,


kim tra vic thc hin ni
quy ca hc sinh
- Khch l cc Em tham gia
hc tp, cc hot ng phong
tro.
- C hnh thc k lut nhng
hc sinh vi phm, khen
nhng hc ngoan
- GVCN vn duy tr vic ln
lp u gi, thc hin bnh
nht cui ngy
- GVCN kt hp vi BCS
Lp, khch l cc Em tham
gia nhit tnh.
- Cn b lp theo di hot
ng ca lp, bo co chi tit
cho gio vin ch nhim.
GVCN + Cn b Lp nh
gi xp loi o c cho hc
sinh trong Lp. Khen thng
& x pht nghim minh.
- GVCN + Cn b lp theo
di st sao, n c HS thc
hin tt cc n np

DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM


7


Sng c, ngy 03 thng 10 nm 2011
HIU TRNG

K HOACH THANG 11/2011


(T 31. 10.2011 n 03.12.2011)
1. Ni dung trong tm
- n nh n np, chun b cho mng ngy nh gio Vit Nam
- Lm bng hoa im tt, lm bo tng. Chun b vn ngh, TDTT
2. Trin khai thc hin
Thi
gian

Ni dung cng vic

- n nh n np, chun b
cho mng ngy nh gio
Tun Vit Nam
11
- Ph bnh cc hc sinh mc
khuyt im
- Thm nh hc sinh
- Theo di st sao tng HS
- Duy tr k cng n np
Tun - Kim tra vn trang
12
phc, eo huy hiu.
- Tip tc duy tr mi hot
ng k cng ca lp,
pht ng phong tro thi
Tun ua hc tt
13
- Lm bng hoa im tt,
lm bo tng. Chun b
vn ngh, TDTT
- Duy tr n np hc sinh,
x l cc hc sinh vi phm
Tun trong thng
- nh gi , xp loi o
14
c cho hc sinh
- Thm gia nh hc sinh

Bin phap/ Phn cng

iu chinh/
Ghi chu

- GVCN thng xuyn theo


di, kim tra vic thc hin ni
quy ca hc sinh
- C hnh thc k lut nhng
hc sinh vi phm, khen nhng
hc ngoan
- GVCN vn duy tr vic ln
lp u gi, thc hin bnh
nht cui ngy
- Cn b lp theo di hot
ng ca lp, bo co chi tit
cho gio vin ch nhim.
GVCN + Cn b lp nh gi
xp loi o c cho hc sinh
trong lp. Khen thng & x
pht nghim minh
Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS mt
s em.
- GVCN + Cn b lp theo di
st sao, n c HS thc hin
tt cc n np

- Nhc nh, dng c, n


tp cho cc Em chun b thi
ht hc k I
Tun - Theo di st sao tng HS
15
-Theo di kt qu hc tp
rn luyn ca hc sinh.

- GVCN thng xuyn theo


di, kim tra vic thc hin ni
quy ca nh trng i vi
tng hc sinh
- C hnh thc k lut nhng
hc sinh vi phm, khen thng
nhng hc sinh ngoan

DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM

..
..
Sng c, ngy 31 thng 10 nm 2011
HIU TRNG

K HOACH THANG 12/2011


(T 05. 12.2011 n 31.12.2011)
1.Ni dung trong tm
- Tip tc duy tr mi hot ng k cng ca Lp, pht ng phong tro thi ua
hc tt
- Pht ng phong tro thi ua cho mng ngy thnh lp qun i nhn dn Vit
Nam 22 / 12
2.Trin khai thc hin
Thi
gian

Ni dung cng vic

Bin phap/ Phn cng

iu chinh/
Ghi chu

- Nhc nh, n c, n tp
cho cc Em chun b thi ht
hc k I
Tun
- Theo di st sao tng HS
16
-Theo di kt qu hc tp rn
luyn ca hc sinh.
- Pht huy hn na thc t
chc k lut & thc t gic
ca HS
Tun - Tip tc duy tr mi hot
17
ng k cng ca Lp, pht
ng phong tro thi ua hc
tt
- Nhc nh cc em chun b
tt cho k thi hc k I
Tun - Pht ng phong tro thi
18
ua cho mng ngy thnh
lp qun i nhn dn Vit
Nam 22 / 12
- Duy tr n np hc sinh, x
l cc hc sinh vi phm trong
thng.
Tun - nh gi, xp loi o c
19
cho hc sinh trong thng.
- Thm mt s gia nh hc
sinh

- GVCN thng xuyn theo


di, kim tra vic thc hin
ni quy ca hc sinh
- C hnh thc k lut
nhng
hc
sinh
vi
phm,khen nhng hc
ngoan
- GVCN vn duy tr vic
ln lp u gi, thc hin
bnh nht cui ngy
- Cn b lp theo di hot
ng ca lp, bo co chi
tit cho gio vin ch
nhim.
- GVCN lun nhc nh,
hng dn cc n tp tt
chun b cho thi hc k I.
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS
- GVCN + Cn b lp theo
di st sao, n c HS
thc hin tt cc n np.
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS

DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM

..
..
Sng c, ngy 05 thng 12 nm 2011
HIU TRNG

10

K HOACH THANG 01/2012


(T 02. 01.2012 n 29.01.2012)
1.Ni dung trong tm
-Theo di kt qu hc tp rn luyn ca hc sinh.
- Tip tc duy tr mi hot ng k cng ca Lp, pht ng phong tro thi ua
hc tt
2.Trin khai thc hin
Thi
iu chinh/
Ni dung cng vic
Bin phap/ Phn cng
Ghi chu
gian
- Theo di st sao tng HS
- GVCN thng xuyn theo
-Theo di kt qu hc tp di, kim tra vic thc hin
ni quy ca hc sinh
Tun rn luyn ca hc sinh.
- C hnh thc k lut nhng
20
hc sinh vi phm,khen
nhng hc ngoan
- Pht huy hn na thc t - GVCN vn duy tr vic ln
chc k lut & thc t lp u gi, thc hin bnh
nht cui ngy
Tun gic ca HS
- Cn b lp theo di hot
21
ng ca lp, bo co chi
tit cho gio vin ch nhim.
- Tip tc duy tr mi hot - GVCN lun nhc nh,
ng k cng ca Lp, hng dn cc n tp tt
Dy pht ng phong tro thi ua chun b cho thi hc k I.
b
hc tt
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS
11

Tt

- Duy tr n np hc sinh, x
l cc hc sinh vi phm
trong thng
- nh gi, xp loi o c
cho hc sinh trong thng.
- Thm gia nh hc sinh

- GVCN + Cn b lp theo
di st sao, n c HS thc
hin tt cc n np.
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS

DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM

..
Sng c, ngy 02 thng 01 nm 2012
HIU TRNG

K HOACH THANG 02/2012


(T 30. 01.2012 n 25.02.2012)
1.Ni dung trong tm
- Nhc nh, dng c, n tp cho cc Em chun b thi ht hc k I
- Pht huy hn na thc t chc k lut & thc t gic ca HS
2.Trin khai thc hin
Thi
gian

Ni dung cng vic

Bin phap/ Phn cng

iu chinh/
Ghi chu

- Theo di st sao tng HS


- GVCN thng xuyn theo
-Theo di kt qu hc tp rn di, kim tra vic thc hin
ni quy ca hc sinh
Tun luyn ca hc sinh.
- C hnh thc k lut nhng
22
hc sinh vi phm,khen
nhng hc ngoan
- Tip tc duy tr mi hot
ng k cng ca Lp, pht
Tun ng phong tro thi ua hc
23
tt

- GVCN vn duy tr vic ln


lp u gi, thc hin bnh
nht cui ngy
- Cn b lp theo di hot
ng ca lp, bo co chi
tit cho gio vin ch nhim.
- Pht huy hn na thc t - GVCN lun nhc nh,
chc k lut & thc t gic hng dn cc n tp tt
Tun
ca HS
chun b cho thi hc k I.
24
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS
12

- Duy tr n np hc sinh, x
l cc hc sinh vi phm trong
thng
Tun
- nh gi, xp loi o c
25
cho hc sinh trong thng.
- Thm mt s gia nh hc
sinh

- GVCN + Cn b lp theo
di st sao, n c HS thc
hin tt cc n np.
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS

DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM

..
..
Sng c, ngy 30 thng 02 nm 2012
HIU TRNG

K HOACH THANG 3/2012


(T 27. 02.2012 n 31.3.2012)
1.Ni dung trong tm
- Tip tc duy tr mi hot ng k cng lp
2.Trin khai thc hin
Thi
gian

Ni dung cng vic

Bin phap/ Phn cng

iu chinh/
Ghi chu

-Theo di kt qu hc tp - GVCN thng xuyn theo


rn luyn ca hc sinh.
di, kim tra vic thc hin
ni quy ca hc sinh
Tun
26
- C hnh thc k lut nhng
hc sinh vi phm,khen nhng
hc ngoan
-Theo di kt qu hc tp - GVCN thng xuyn theo
rn luyn ca hc sinh.
di, kim tra vic thc hin
ni quy ca hc sinh
Tun
27
- C hnh thc k lut nhng
hc sinh vi phm,khen nhng
hc ngoan
- Tip tc duy tr mi hot - GVCN lun nhc nh,
ng k cng ca Lp, hng dn cc n tp tt
Tun
pht ng phong tro thi ua chun b cho thi hc k I.
28
hc tt
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS
13

- Duy tr n np hc sinh, x
l cc hc sinh vi phm
Tun trong thng
29
- nh gi, xp loi o c
cho hc sinh trong thng.

- GVCN + Cn b lp theo
di st sao, n c HS thc
hin tt cc n np.
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS

- Duy tr n np hc sinh, x
l cc hc sinh vi phm
Tun trong thng
30
- nh gi, xp loi o c
cho hc sinh trong thng.

- GVCN + Cn b lp theo
di st sao, n c HS thc
hin tt cc n np.
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS

DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM

Sng c, ngy 27 thng 02 nm 2012


HIU TRNG

K HOACH THANG 4/2012


(T 02.4.2012 n 28.4.2012)
1.Ni dung trong tm
- Tip tc duy tr mi hot ng k cng ca Lp, pht ng phong tro thi ua
hc tt
2.Trin khai thc hin
Thi
gian

Ni dung cng vic

Bin phap/ Phn cng

- Duy tr k cng n np
- Theo di st sao tng HS
Tun -Theo di kt qu hc tp rn
luyn ca hc sinh.
31

- GVCN thng xuyn theo


di, kim tra vic thc hin
ni quy ca hc sinh
- C hnh thc k lut nhng
hc sinh vi phm,khen
nhng hc ngoan

- Tip tc duy tr mi hot


ng k cng ca Lp, pht
Tun ng phong tro thi ua hc
32
tt
- Nhc nh cc em chun b
tt cho k thi hc k

- GVCN vn duy tr vic ln


lp u gi, thc hin bnh
nht cui ngy
- Cn b lp theo di hot
ng ca lp, bo co chi
tit cho gio vin ch nhim.

iu chinh/
Ghi chu

14

- Pht huy hn na thc t - GVCN lun nhc nh,


chc k lut & thc t gic hng dn cc n tp tt
Tun
ca HS
chun b cho thi hc k
33
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS
- Duy tr n np hc sinh, x - GVCN + Cn b lp theo
l cc hc sinh vi phm trong di st sao, n c HS thc
thng
hin tt cc n np.
Tun
- nh gi, xp loi o c - Gp g, trao i vi ph
34
cho hc sinh trong thng.
huynh v tnh hnh HS
- Thm mt s gia nh hc
sinh
DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM

Sng c, ngy 02 thng 4 nm 2012


HIU TRNG

K HOACH THANG 5/2012


(T 30.4.2012 n 31.5.2012)
1.Ni dung trong tm
- Tip tc duy tr mi hot ng k cng ca Lp, pht ng phong tro thi ua
hc tt
2.Trin khai thc hin
Thi
gian

Ni dung cng vic

- Tip tc duy tr mi hot ng


k cng ca Lp, pht ng
Tun phong tro thi ua hc tt
- Nhc nh cc em chun b tt
35
cho k thi hc k

Bin phap/ Phn cng

iu chinh/
Ghi chu

- GVCN lun nhc nh,


hng dn cc n tp tt
chun b cho thi hc k
I.
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS

- Pht huy hn na thc t - GVCN lun nhc nh,


chc k lut & thc t gic hng dn cc n tp tt
Tun
ca HS
chun b cho thi hc k
36
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS
15

- GVCN + Cn b lp
- nh gi, xp loi o c theo di st sao, n c
HS thc hin tt cc n
Tun cho hc sinh
37
np.
- Gp g, trao i vi ph
huynh v tnh hnh HS
-Theo di kt qu hc tp rn GVCN
Tng luyn ca hc sinh.
kt -Theo di kt qu rn luyn ca
hc sinh.
Bo Bao cao cui nm cht lng Giao vin chu nhim
co cua hoc sinh
DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM

..
..
Sng c, ngy 30 thng 4 nm 2012
HIU TRNG

VII. K HOACH HOAT NG HE (Thng 6, 7).


DUYT K HOCH CA HIU TRNG

GIO VIN CH NHIM

..
..
Sng c, ngy 01 thng 6 nm 2012
HIU TRNG

16