You are on page 1of 47

B K HOCH V U T

S: 09 /2010/TT-BKH

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc
H Ni, ngy 21 thng 4 nm 2010

THNG T
Quy nh chi tit lp Bo co nh gi h s d thu
i vi gi thu mua sm hng ha, xy lp
Cn c Lut u thu s 61/2005/QH11 ngy 29 thng 11 nm 2005;
Cn c Lut sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u
t xy dng c bn s 38/2009/QH12 ngy 19 thng 6 nm 2009;
Cn c Ngh nh s 85/2009/N-CP ngy 15 thng 10 nm 2009 ca
Chnh ph v hng dn thi hnh Lut u thu v la chn nh thu xy dng
theo Lut Xy dng;
Cn c Ngh nh s 116/2008/N-CP ngy 14 thng 11 nm 2008 ca
Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B
K hoch v u t,
B K hoch v u t quy nh chi tit lp Bo co nh gi h s d
thu i vi gi thu mua sm hng ha, xy lp nh sau:
iu 1. Phm vi iu chnh v i tng p dng
1. i tng p dng l t chuyn gia u thu hoc t chc, n v trc
tip thc hin cng tc nh gi h s d thu bao gm t vn u thu, t chc
u thu chuyn nghip,...(sau y gi tt l t chuyn gia u thu) i vi gi
thu mua sm hng ha, xy lp ca cc d n thuc phm vi iu chnh ca
Lut u thu khi thc hin hnh thc u thu rng ri, u thu hn ch trong
nc v quc t.
2. i vi cc gi thu mua sm hng ha, xy lp thuc cc d n s
dng vn ODA, nu c nh ti tr chp thun th p dng theo Mu Bo co
nh gi h s d thu i vi gi thu mua sm hng ha, xy lp ban hnh
km theo Thng t ny hoc c th sa i, b sung mt s ni dung theo quy
nh v u thu trong iu c quc t m Cng ha x hi ch ngha Vit
Nam l thnh vin hoc tha thun quc t m c quan, t chc c thm quyn
ca Cng ha x hi ch ngha Vit Nam k kt.

iu 2. Mu Bo co nh gi h s d thu i vi gi thu mua


sm hng ha, xy lp
Mu Bo co nh gi h s d thu i vi gi thu mua sm hng ha,
xy lp ban hnh km theo Thng t ny bao gm nhng ni dung c bn sau:
I.

Thng tin c bn

II.

Tm tt qu trnh u thu

III. Kt qu nh gi h s d thu
IV. Kt lun v kin ngh
V.

Ch k xc nhn ca cc thnh vin t chuyn gia u thu

Ph lc.
Khi p dng Mu ny, t chc, c nhn lp bo co nh gi h s d
thu cn c vo h s mi thu, h s d thu, vn bn yu cu v gii thch lm
r h s mi thu, vn bn yu cu v gii thch lm r h s d thu, kin ca
cc thnh vin trc tip tham gia nh gi h s d thu v cc ti liu lin quan
nhm m bo tnh trung thc, khch quan, minh bch ca kt qu u thu.
Cn c bo co nh gi h s d thu ca t chuyn gia u thu, bn
mi thu c nhim v trnh kt qu u thu ch u t xem xt, quyt nh.
Ngi trnh kt qu u thu khng ng thi l ngi ph duyt kt qu u
thu.
Trong Mu ny, nhng ch in nghing l ni dung mang tnh gi , hng
dn v s c ngi s dng c th ha cn c yu cu ca h s mi thu.
Khi lp bo co nh gi h s d thu, ni dung bo co nh gi cn c
in y thng tin, trng hp khng c thng tin hoc thng tin khng y
cng phi ghi r. Trng hp sa i, b sung vo phn in ng ca Mu
ny th t chc, c nhn lp bo co nh gi h s d thu phi m bo khng
tri vi cc quy nh ca php lut v u thu; ch u t phi chu trch nhim
trc php lut v ni dung sa i, b sung.
iu 3. T chc thc hin
1. Thng t ny c hiu lc thi hnh k t ngy 15 thng 6 nm 2010. Thng t
ny thay th Quyt nh s 1121/2008/Q-BKH ngy 03 thng 9 nm 2008 ca B
K hoch v u t ban hnh Mu Bo co nh gi h s d thu i vi gi
thu mua sm hng ha, xy lp.
2. Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph, c quan khc
Trung ng, y ban nhn dn cc cp v t chc, c nhn c lin quan chu
trch nhim thi hnh Thng t ny.
2

3. Trong qu trnh thc hin, nu c vng mc, ngh cc B, c quan


ngang B, c quan thuc Chnh ph, c quan khc Trung ng, y ban nhn
dn cc cp v t chc, c nhn c lin quan gi kin v B K hoch v u
t kp thi xem xt, chnh l./.
Ni nhn:
- Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph;
- VP BCTW v phng, chng tham nhng;
- HND, UBND cc tnh, thnh ph trc thuc TW;
- Vn phng Trung ng v cc Ban ca ng;
- Vn phng Ch tch nc;
- Hi ng Dn tc v cc U ban ca Quc hi;
- Vn phng Quc hi;
- Vn phng Chnh ph;
- To n nhn dn ti cao;
- Vin Kim st nhn dn ti cao;
- Kim ton Nh nc;
- C quan Trung ng ca cc on th;
- Website ca Chnh ph; Cng bo;
- Cc S KH&T cc tnh, thnh ph trc thuc TW;
- Cc n v thuc B KH&T;
- Cc Kim tra vn bn-B T php;
- Lu: VT, Cc QLT (TN ).

B TRNG

V Hng Phc

MU BO CO NH GI H S D THU
(i vi gi thu mua sm hng ha, xy lp)
(Ban hnh km theo Thng t s: 09 /2010/TT-BKH
ngy 21 thng 4 nm 2010 ca B K hoch v u t)

BO CO
NH GI H S D THU

(tn gi thu)
(tn d n)
(tn ch u t)

MC LC
T NG VIT TT.....................................................................................................................................................8
I. THNG TIN C BN....................................................................................................................................9
1. Gii thiu chung v d n v gi thu ........................................................................................................9
2. T chuyn gia u thu ()............................................................................................................................9
3. Phng php nh gi HSDT....................................................................................................................10
II. TM TT QU TRNH U THU.........................................................................................................10
III. KT QU NH GI H S D THU................................................................................................10
1. Kt qu nh gi s b HSDT ...................................................................................................................10
2. Kt qu nh gi chi tit HSDT.................................................................................................................12
3. Bng tng hp kt qu nh gi HSDT......................................................................................................15
4. nh gi phng n thay th hoc b sung ()...........................................................................................16
IV. KT LUN V KIN NGH .....................................................................................................................16
V. CH K XC NHN CA CC THNH VIN T CHUYN GIA U THU................................16
PH LC......................................................................................................................................................................17
Ph lc I..............................................................................................................................................................17
Bng tm tt qu trnh u thu.....................................................................................................................17
Ph lc II. CC BIU MU.............................................................................................................................20
Mu s 1........................................................................................................................................................20
DANH MC TI LIU NH KM..............................................................................................................20
Mu s 2........................................................................................................................................................22
BIN BN M THU...................................................................................................................................22
Mu s 3........................................................................................................................................................24
KIM TRA V TNH HP L V S Y CA HSDT........................................................................24
Mu s 4........................................................................................................................................................25
NH GI V P NG CC IU KIN TIN QUYT.........................................................................25
Mu s 5........................................................................................................................................................27
NH GI V NNG LC V KINH NGHIM CA NH THU.............................................................27
(i vi gi thu mua sm hng ha).............................................................................................................27
Mu s 6........................................................................................................................................................29
NH GI V NNG LC V KINH NGHIM CA NH THU.............................................................29
(i vi gi thu xy lp)...............................................................................................................................29
Mu s 7a......................................................................................................................................................31
NH GI V K THUT I VI GI THU MUA SM HNG HA..................................................31
(S dng phng php chm im) (1)..........................................................................................................31
Mu s 7b......................................................................................................................................................33
Tng hp kt qu nh GI V K THUT I VI GI THU MUA SM HNG HA......................33
(S dng phng php chm im) (1)..........................................................................................................33
Mu s 8a......................................................................................................................................................35
NH GI V K THUT I VI GI THU MUA SM HNG HA..................................................35
(S dng phng php nh gi t, khng t)..................................................................................35
Mu s 8b......................................................................................................................................................37
Tng hp kt qu nh gi v k thut i vi gi thu mua sm hng ha...........................................37
(S dng phng php nh gi t, khng t) (1)............................................................................37
Mu s 9a......................................................................................................................................................38
NH GI V K THUT I VI GI THU XY LP.........................................................................38
(S dng phng php chm im) (1)..........................................................................................................38
.............................................................................................................................................................39
Mu s 9b......................................................................................................................................................40
Tng hp kt qu nh gi v k thut i vi gi thu xy lp ...........................................................40
(S dng phng php chm im) (1)..............................................................................................................40
Mu s 10a....................................................................................................................................................41
NH GI V K THUT I VI GI THU XY LP.........................................................................41
(S dng phng php nh gi t, khng t)........................................................................................41
Mu s 10b....................................................................................................................................................43
TNG HP KT QU nh gi v K thut i vi gi thu xy lp.....................................................43
(S dng phng php nh gi t, khng t) (1)............................................................................43
Mu s 11......................................................................................................................................................44

Sa li..........................................................................................................................................................44
Mu s 12......................................................................................................................................................45
Hiu chnh sai lch.......................................................................................................................................45
Mu s 13 .....................................................................................................................................................46
Chuyn i gi ngh trng thu..............................................................................................................46
sang mt ng tin chung (1) .....................................................................................................................46
Mu s 14....................................................................................................................................................47
a cc chi ph v mt mt bng ...........................................................................................................47
xc nh gi nh gi.....................................................................................................................................47

T NG VIT TT
KHT
HSMT
HSDT

K hoch u thu
H s mi thu
H s d thu

[TN T CHC/N V
NH GI HSDT]

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

___________________________

S:

c lp - T do - Hnh phc
______, ngy____ thng____ nm____

BO CO NH GI H S D THU
Gi thu _____ [Ghi tn gi thu]
thuc d n _____ [Ghi tn d n]
Knh gi: _____ [Ghi tn bn mi thu]
T chuyn gia u thu c ____ [Ghi tn ch u t ] thnh lp theo
Quyt nh s _____ [Ghi s v ngy ban hnh vn bn] thc hin nh gi
HSDT gi thu _____ [Ghi tn gi thu] thuc d n ____ [Ghi tn d n].(1)
Cn c HSMT v HSDT ca cc nh thu tham d gi thu ni trn, t
chuyn gia u thu tin hnh nh gi HSDT trong thi gian t ngy ____
thng ____ nm ____ n ngy ____ thng ____ nm ____ . Kt qu nh gi
HSDT gi thu nu trn c tng hp theo cc ni dung nh sau:
I. THNG TIN C BN
1. Gii thiu chung v d n v gi thu
Phn ny nu khi qut v d n, gi thu v cc vn bn php l l c s
thc hin gi thu:
Tn ch u t, bn mi thu;
Tn d n v tm tt v d n;
Tn gi thu v tm tt v gi thu; ni dung ca gi thu c ph
duyt trong KHT.
Cc vn bn php l lin quan c lit k v nh km (bn chp) bo
co ny.
2. T chuyn gia u thu (2)
a) Thnh phn t chuyn gia u thu
Phn ny m t s lng, h tn, chc v c th ca cc c nhn tham gia
t chuyn gia u thu, thi gian lm vic ca t chuyn gia u thu, phn cng
cng vic ca cc thnh vin, thay i nhn s (nu c) v l do thay i.
b) Cch thc lm vic ca t chuyn gia u thu
Phn ny nu r cch thc lm vic ca t chuyn gia u thu l theo
nhm hay c lp trong qu trnh nh gi v cch thc nh gi HSDT i vi
1

(() Trng hp bn mi thu thu t chc t vn hoc t chc u thu chuyn nghip nh gi HSDT th thay
bng ni dung nh sau: Cn c hp ng s ____[Ghi s hiu hp ng] ngy ____ [Ghi thi gian k hp ng]
ca ____ [Ghi tn ch u t ] v ____ [Ghi tn t chc/n v nh gi HSDT] v vic thu t chc/n v nh
gi HSDT gi thu _____ [Ghi tn gi thu] thuc d n ____ [Ghi tn d n].
2
(() T chuyn gia u thu phi m bo cc iu kin quy nh ti khon 2 iu 9 Lut u thu v im a,
khon 2 iu 2 Lut sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn.

trng hp trong t chuyn gia c mt hoc mt s thnh vin c nh gi khc


bit so vi a s thnh vin cn li.
Trng hp s dng phng php chm im nh gi HSDT, nu r
nguyn tc xc nh im nh gi l im trung bnh cng ca cc thnh vin
tham gia nh gi HSDT; khi thc hin chm im, trng hp im ca mt
thnh vin tham gia chm thu khc thng (qu cao hoc qu thp) so vi a s
thnh vin khc th cn tho lun : (i) ngh thnh vin chm li; (ii) nu
thnh vin bo lu kin th c th khng s dng kt qu chm im ca
thnh vin tnh trung bnh cng.
nh km theo bo co ny: Bn chp vn bn phn cng cng vic ca
cc thnh vin t chuyn gia, bn chp chng ch v u thu ca tng c nhn
lin quan v vn bn quy nh cch thc nh gi HSDT i vi trng hp
trong t chuyn gia u thu c mt hoc mt s thnh vin c s nh gi khc
bit so vi a s thnh vin cn li.
3. Phng php nh gi HSDT
Phn ny nu tm tt phng php nh gi (nh gi v nng lc, kinh
nghim ca nh thu; nh gi v k thut; xc nh gi nh gi) nu trong
HSMT c s dng nh gi HSDT ng thi ghi r tiu chun nh gi
c quy nh ti phn, chng, mc no trong HSMT.
II. TM TT QU TRNH U THU
Ni dung c th lin quan n qu trnh t chc u thu c trnh by
ti Ph lc I bo co ny.
Ngoi ni dung trn phn ny nu cc ni dung sau:
Danh sch cc nh thu np HSDT ng quy nh
Cc vn pht sinh cn x l tnh hung khi t chc u thu
Bn chp mt s cc vn bn c lin quan c nh km bo co ny.
III. KT QU NH GI H S D THU
1. Kt qu nh gi s b HSDT
1.1. Kt qu nh gi v tnh hp l v s y ; p ng cc iu
kin tin quyt ca HSDT
a) Trn c s kim tra v tnh hp l v s y (lp theo Mu s 3 Ph lc
II); nh gi v p ng cc iu kin tin quyt ca tng HSDT (lp theo Mu s 4
Ph lc II), kt qu nh gi cc ni dung ny c tng hp theo Biu s 1 di y.
Biu s 1
b) Thuyt minh v cc trng hp HSDT khng
khng y
Nhhp l,
Nh
Nhv
TT
Nikin
dungtin
nh
gi Phn ny thuyt minh chi tit v ...
khng p ng iu
quyt.
HSDT
thu A thu B vic thu
X
khng hp l, khng y v khng p ng iu kin tin quyt nu trong
1.
Tnh
l vkhi
s c
yyu
cu
ca HSDT
HSMT
(khp
c sau
b sung, lm r HSDT ca bn mi thu).
2
.

p ng cc iu kin tin quyt nu trong HSMT

KT LUN

10

c) Cc ni dung b sung, lm r HSDT nhm chng minh t cch hp l


ca nh thu (nu c). Phn ny nu r cc yu cu b sung, lm r HSDT ca
bn mi thu v vn bn b sung, lm r HSDT ca nh thu.
nh km theo bo co ny: bn kim tra v tnh hp l v s y ; bn
nh gi v s p ng cc iu kin tin quyt ca tng HSDT (trng hp
tng thnh vin t chuyn gia nh gi c lp th nh km bn nh gi ca
tng thnh vin); bn chp vn bn yu cu v vn bn b sung, lm r HSDT
(nu c).
1.2. Kt qu nh gi v nng lc v kinh nghim (trng hp khng
p dng s tuyn)
a) Trn c s nh gi v nng lc v kinh nghim ca tng nh thu (lp
theo Mu s 5 hoc Mu s 6 Ph lc II), kt qu nh gi ni dung ny c
tng hp theo Biu s 2 di y:
Biu s 2
TT
1.
2
.

Ni dung nh gi

Nh
thu A

Nh
thu B

...

Nh
thu X

Kinh nghim
Nng lc sn xut v kinh doanh (i vi
gi thu mua sm hng ha) hoc nng
lc k thut (i vi gi thu xy lp)

3
.

Nng lc ti chnh

4
.

Yu cu khc (nu c)
KT LUN

b) Thuyt minh cc trng hp nh thu khng p ng yu cu v nng


lc v kinh nghim nu trong HSMT. Phn ny thuyt minh chi tit v vic
khng p ng yu cu v nng lc v kinh nghim ca nh thu (k c sau khi
c yu cu b sung, lm r HSDT ca bn mi thu).
c) Cc ni dung lm r HSDT nhm chng minh nng lc v kinh nghim
ca nh thu (nu c). Phn ny nu r cc yu cu b sung, lm r HSDT ca
bn mi thu v vn bn b sung, lm r HSDT ca nh thu.
Ghi ch: Trng hp trong HSMT quy nh vic nh gi nng lc v kinh
nghim ca nh thu thc hin sau khi xc nh gi nh gi th ni dung nh
gi v nng lc v kinh nghim c chuyn xung sau im 2.2 khon 2 Mc
ny (Kt qu xc nh gi nh gi). Vic nh gi v nng lc v kinh nghim
c thc hin i vi nh thu xp hng th nht. Trng hp nh thu xp
hng th nht khng p ng v nng lc v kinh nghim th nh gi v nng
lc v kinh nghim ca nh thu xp hng tip theo.
nh km theo bo co ny: Bn nh gi v nng lc v kinh nghim ca
tng nh thu (trng hp tng thnh vin t chuyn gia nh gi c lp th
11

nh km bn nh gi ca tng thnh vin); bn chp vn bn yu cu v vn


bn b sung, lm r HSDT (nu c).
1.3. Kt lun trong bc nh gi s b
Phn ny tng hp theo Biu s 3 di y:
Biu s 3
TT
1.
2
.

Ni dung nh gi

Nh
thu A

Nh
thu B

...

Nh
thu X

Kt qu nh gi v p ng cc iu
kin tin quyt nu trong HSMT (1)
Kt qu nh gi v nng lc v kinh
nghim nh thu (2)
KT LUN (3)
Ghi ch:
(1) Ni dung ny ghi theo Biu s 1.

(2) Ni dung ny ghi theo Biu s 2. Trng hp thc hin s tuyn th cn cp nht
cc thng tin v nng lc v kinh nghim ca nh thu k khai ti bc s tuyn.
(3) Kt lun nh thu p ng hay khng p ng trong bc nh gi s b
cn c vo kt qu nh gi v p ng cc iu kin tin quyt v nng lc, kinh
nghim ca nh thu. Trng hp HSMT quy nh thc hin nh gi nng lc v kinh
nghim ca nh thu sau khi xc nh gi nh gi th vic kt lun nh thu p ng
hay khng p ng trong bc nh gi s b cn c vo kt qu nh gi v p ng
cc iu kin tin quyt nu trong HSMT.

2. Kt qu nh gi chi tit HSDT


2.1. Kt qu nh gi v k thut
Trn c s nh gi v k thut ca tng HSDT (lp theo Mu s 7a, 8a, 9a
hoc 10a Ph lc II), kt qu nh gi ni dung ny c tng hp theo Mu s 7b,
8b, 9b hoc 10b Ph lc II.
Phn ny trnh by cc ni dung di y:
a) Danh sch nh thu c HSDT p ng yu cu v k thut. Lit k tn
nh thu c HSDT p ng yu cu v k thut.
b) Danh sch nh thu c HSDT khng p ng yu cu v k thut. Lit
k tn nh thu c HSDT khng p ng yu cu v k thut v thuyt minh chi
tit v vic khng p ng yu cu v k thut ca HSDT.
c) Cc ni dung b sung, lm r HSDT trong qu trnh nh gi (nu c).
Phn ny nu r cc yu cu b sung, lm r HSDT ca bn mi thu v vn bn
b sung, lm r HSDT ca nh thu.
d) Cc ni dung lu trong qu trnh nh gi. Phn ny nu r cc ni
dung lu trong qu trnh nh gi, bao gm c trng hp trong t chuyn gia
c mt hoc mt s thnh vin c nh gi khc bit so vi a s cc thnh vin
cn li v bin php x l i vi trng hp .
12

nh km theo bo co ny: Bn nh gi chi tit v k thut ca tng HSDT


(trng hp tng thnh vin t chuyn gia nh gi c lp th nh km bn
nh gi ca tng thnh vin); bn tng hp kt qu nh gi chi tit v k thut ca
t chuyn gia; bn chp vn bn yu cu v vn bn b sung, lm r HSDT (nu c);
bn chp vn bn ph duyt danh sch nh thu c HSDT t yu cu v k thut ca
ch u t (tr trng hp gi thu quy m nh).
2.2. Kt qu xc nh gi nh gi
Phn ny ch xc nh gi nh gi ca cc nh thu vt qua bc nh gi
v k thut nhm so snh, xp hng cc HSDT trn c s cc quy nh trong HSMT.
a) Sa li
Trn c s sa li tng HSDT (lp theo Mu s 11 Ph lc II), kt qu
sa li c tng hp theo Biu s 4 di y:
Biu s 4
TT
1.
2.
3.
4.

Ni dung

Nh
thu A

Nh
thu B

Nh
thu X

Tng gi tr li s hc
Tng gi tr li khc
Tng gi tr tuyt i li s hc
% tng gi tr tuyt i li s hc so vi gi
d thu (trong n d thu)
KT LUN (1)

Ghi ch:
(1) Nh thu c kt lun l T khi c li s hc vi tng gi tr tuyt i
khng qu 10% gi d thu. Nh thu c kt lun l KHNG T khi c li s hc
vi tng gi tr tuyt i ln hn 10% gi d thu v/hoc nh thu khng chp nhn
li s hc do bn mi thu pht hin. Trng hp nh thu khng chp nhn li s hc
do bn mi thu pht hin th cn thuyt minh phn ny.

nh km theo bo co ny: Bn sa li tng HSDT (trng hp tng thnh


vin t chuyn gia nh gi c lp th nh km bn sa li ca tng thnh vin);
bn chp vn bn thng bo ca bn mi thu cho nh thu v kt qu sa li
HSDT; bn chp vn bn tr li ca nh thu v vic sa li ca bn mi thu.
b) Hiu chnh sai lch
Trn c s hiu chnh sai lch tng HSDT khi HSDT c nhng ni dung
thiu hoc tha so vi yu cu ca HSMT (lp theo Mu s 12 Ph lc II), kt qu
hiu chnh sai lch c tng hp theo Biu s 5 di y:
Biu s 5
TT
1.
2.
3.

Ni dung

Nh
thu A

Nh
thu B

Nh
thu X

Tng gi tr hiu chnh sai lch


Tng gi tr tuyt i hiu chnh sai lch
% tng gi tr tuyt i hiu chnh sai lch
so vi gi d thu (trong n d thu)

13

KT LUN (1)
Ghi ch:
(1) Nh thu c kt lun l T khi c sai lch vi tng gi tr tuyt i
khng qu 10% gi d thu. Nh thu c kt lun l KHNG T khi c sai lch
vi tng gi tr tuyt i ln hn 10% gi d thu.

nh km theo bo co ny: Bn hiu chnh sai lch tng HSDT (trng


hp tng thnh vin t chuyn gia nh gi c lp th nh km bn hiu chnh
ca tng thnh vin).
c) Gi d thu sau sa li v hiu chnh sai lch tr i
gi tr gim gi (1)
Kt qu chuyn i gi d thu sau sa li v hiu chnh sai lch tr i
gi tr gim gi c tng hp theo Biu s 6 di y:
Biu s 6
TT

Ni dung

1.
2.

Gi d thu sau sa li v hiu chnh sai lch


Gi tr gim gi
Gi d thu sau sa li v hiu chnh sai
lch tr i gi tr gim gi

3.

Nh
thu A

Nh
thu B

Nh
thu X

d) Chuyn i gi d thu sau sa li v hiu chnh sai lch tr i gi


tr gim gi sang mt ng tin chung (2)
Trng hp trong HSMT cho php nh thu cho nhiu ng tin khc
nhau th trong bo co phi chuyn i gi d thu sau sa li v hiu chnh sai
lch tr i gi tr gim gi (nu c) sang mt ng tin chung theo t gi quy i
quy nh trong HSMT lm cn c xc nh gi nh gi.
Kt qu chuyn i gi d thu sau sa li v hiu chnh sai lch tr i gi tr
gim gi (nu c) sang mt ng tin chung c tng hp theo Biu s 7 di y.
Biu s 7
TT

Ni dung

1.

Gi d thu sau sa li v hiu chnh sai lch


tr i gi tr gim gi (nu c)

2.

T gi quy i quy nh trong HSMT

3.

Gi d thu sau sa li v hiu chnh sai lch


tr i gi tr gim gi (nu c) chuyn i v
mt ng tin chung

Nh
Nh
thu A thu B

...

Nh
thu X

nh km theo bo co ny: Bn chuyn i gi ngh trng thu sang


mt ng tin chung (trng hp tng thnh vin t chuyn gia nh gi c lp
th nh km bn chuyn i ca tng thnh vin); bng t gi tham chiu c
1
2

Trng hp khng c gim gi th xa b ni dung ny.


(() Trng hp HSMT khng cho php nh thu cho nhiu ng tin khc nhau th xa b ni dung ny.

14

quy nh trong HSMT c s dng chuyn i gi ngh trng thu sang


mt ng tin chung.
d) a cc chi ph v mt mt bng (1)
- Trn c s a cc chi ph v mt mt bng xc nh gi nh gi ca
tng HSDT theo cc yu t quy nh ti HSMT (lp theo Mu s 14 Ph lc II),
kt qu c tng hp vo Biu s 8 Mc ny.
- Thuyt minh nguyn tc tnh ton a cc chi ph v mt mt bng
trong cc trng hp ngoi quy nh ca HSMT (nu c).
nh km theo bo co ny: Bn a cc chi ph v mt mt bng ca
tng HSDT (trng hp tng thnh vin t chuyn gia nh gi c lp th nh
km bn a cc chi ph v mt mt bng ca tng thnh vin).
e) Cc lu trong qu trnh nh gi (nu c)
Phn ny nu cc ni dung lu trong qu trnh nh gi HSDT (nu c).
3. Bng tng hp kt qu nh gi HSDT
Trn c s nh gi HSDT ca t chuyn gia, kt qu nh gi HSDT c
tng hp theo Biu s 8 vi cc ni dung c bn nh sau:
Biu s 8
Nh thu
TT
Ni dung
A
B
...
X
1.

Kt qu nh gi s b
Kt qu nh gi tnh hp l v p ng cc iu
1.1.
kin tin quyt
1.2. Kt qu nh gi v nng lc v kinh nghim
2.
Kt qu nh gi v k thut
3.
Gi nu trong n d thu
4.
Sa li
5.
Hiu chnh sai lch
Gi d thu sau sa li v hiu chnh sai lch
6.
(=3+4+5)
7.
Gim gi (nu c)
Gi d thu sau sa li v hiu chnh sai lch tr i
8.
gi tr gim gi (= 6 - 7)
9.
Chuyn sang ng tin chung (nu c)
a cc chi ph v mt mt bng
10.
Gi nh gi
11.
(=8+10) hoc (=9+10)
Xp hng cc HSDT
12.
1

(() i vi gi thu quy m nh khng cn phi thc hin ni dung a chi ph v cng mt mt bng xc nh gi
nh gi, tr trng hp gi thu phc tp m ch u t quy nh trong HSMT vic xc nh gi nh gi (theo
quy nh ti khon 5 Mc 24 Chng I Phn th nht Mu H s mi thu gi thu xy lp quy m nh ban hnh km
theo Thng t s 02/2010/TT-BKH ngy 19/01/2010 v ghi ch (1) ca Mc 26 Chng I Phn th nht Mu H s
mi thu mua sm hng ha ban hnh km theo Thng t s 05 /2010/TT-BKH ngy 10 /02/2010).

15

Ghi ch:
Ghi T hoc KHNG T i vi cc mc s 1 (1.1, 1.2) v 2.
Ghi s tin v n v tin t i vi cc mc s 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mc
s 4, 5, 10 c gi tr dng hoc m.
Trng hp trong HSMT quy nh vic nh gi nng lc v kinh nghim ca nh
thu thc hin sau khi xc nh gi nh gi th ni dung nh gi v nng lc v kinh
nghim (Mc 1.2) c chuyn xung sau ni dung Xp hng cc HSDT (Mc 12).

4. nh gi phng n thay th hoc b sung (1)


Trong trng hp HSMT cho php cho phng n thay th hoc b sung
tm kim nhng xut sng to ca nh thu mang li hiu qu cao hn cho
gi thu th cn nh gi phng n xut thay th hoc b sung ca nh thu
xp th nht v xut cc ni dung c th bn mi thu thng tho, hon
thin hp ng.
IV. KT LUN V KIN NGH
Trn c s so snh v xp hng cc HSDT, t chuyn gia u thu phi
a ra kt lun v ngh v kt qu u thu.
1. Trng hp c nh thu trng thu, ni dung ngh cn bao gm:
a) Tn nh thu c ngh trng thu (k c tn nh thu ph nu cn).
Trng hp l nh thu lin danh phi nu tn tt c cc thnh vin trong lin danh.
b) Gi ngh trng thu (ghi r c cu loi tin, bao gm thu hay khng,...)
c) Hnh thc hp ng.
d) Thi gian thc hin hp ng.
) Nhng ni dung cn lu (nu c).
2. Trng hp mt nh thu c ngh trng thu ng thi nhiu gi
thu, cn kin ngh xem xt kh nng thc hin gi thu ca nh thu.
3. Trng hp khng la chn c nh thu trng thu phi nu r l do
v xut phng n x l tip theo.
V. CH K XC NHN CA CC THNH VIN T CHUYN
GIA U THU
1. Ti phn ny, ngi ng u v tt c cc thnh vin ca t chuyn
gia u thu k v ghi r h tn.
2. Trng hp c kin bo lu th phi nu r h tn v ni dung bo lu
(km theo ch k xc nhn) ca thnh vin t chuyn gia u thu .

(( ) Trng hp HSMT khng cho php nh thu cho phng n thay th hoc b sung th xa b ni dung ny.

16

PH LC
Ph lc I
BNG TM TT QU TRNH U THU
Stt
A
1.
2.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.
3.1
3.1.1
3.1.2

Ni dung

Vn bn nh
km (bn chp)

Chun b u thu
ng ti k hoch u [Ghi phng tin ng ti, s
S bo ng ti
thu
bo v thi gian ng ti]
S tuyn nh thu (nu c)
ng ti thng bo mi s
tuyn
Thi gian pht hnh h s
mi s tuyn
Thi im ng s tuyn

[Ghi phng tin ng ti, s


S bo ng ti
bo v thi gian ng ti]
[Ghi thi gian thc t pht hnh
h s mi s tuyn]
[Ghi thi im ng s tuyn]
Vn bn cho php
gia hn thi im
ng s tuyn v
Gia hn thi im ng s [Ghi thi im ng s tuyn
s bo ng ti
tuyn (nu c)
mi]
thng bo gia hn
thi im ng s
tuyn (nu c)
S lng nh thu nhn
[Ghi s lng]
h s mi s tuyn
S lng nh thu np h
s d s tuyn n thi [Ghi s lng]
im ng s tuyn
Thi gian nh gi h s
[Ghi s ngy]
d s tuyn
[Ghi thi gian v s vn bn Vn bn thng bo
Thng bo kt qu s tuyn
thng bo kt qu s tuyn]
kt qu s tuyn
Vn bn ph duyt
Danh sch nh thu trng [Lit k cc nh thu trng s
danh sch nh thu
s tuyn
tuyn]
trng s tuyn
ng ti danh sch nh [Ghi phng tin ng ti, s
S bo ng ti
thu trng s tuyn
bo v thi gian ng ti ]
Mi thu
Trng hp u thu rng ri khng tin hnh s tuyn
ng ti thng bo mi [Ghi phng tin ng ti, s
S bo ng ti
thu
bo v thi gian ng ti]
Thi gian pht hnh [Ghi thi gian thc t pht
HSMT
hnh HSMT ]

17

Stt

Ni dung
[Ghi thi gian ca vn bn yu
cu lm r ca nh thu v
vn bn lm r HSMT ca bn
mi thu]

3.1.3

Lm r HSMT (nu c)

3.1.4

Thi gian t chc hi ngh [Ghi thi gian t chc hi


tin u thu (nu c)
ngh]

3.1.5

Sa i HSMT (nu c)

3.1.6

Thi im ng thu

3.1.7

Gia hn thi im ng
thu (nu c)

3.1.8

Danh sch nh thu mua


HSMT

[Ghi thi gian ban hnh vn


bn sa i HSMT]
[Ghi thi im ng thu]

Vn bn nh
km (bn chp)
Vn bn yu cu
lm r HSMT ca
nh thu v vn
bn lm r HSMT
ca bn mi thu
(nu c)
Bin bn hi ngh
tin u thu (nu
c)
Vn bn sa i,
HSMT (nu c)

Vn bn cho php
gia hn thi im
ng thu v s
[Ghi thi im ng thu mi] bo ng ti thng
bo gia hn thi
im ng thu
(nu c)
Ti liu chng
[Lit k cc nh thu mua
minh nh thu
HSMT]
mua HSMT
[Lit k cc nh thu np Ti liu xc nhn
HSDT n thi im ng nh thu np
thu]
HSDT

Danh sch nh thu np


3.1.9 HSDT n thi im ng
thu
Danh sch nh thu np
[Lit k nh thu np HSDT
3.1.10 HSDT sau thi im ng
sau thi im ng thu]
thu (nu c)
3.2
Trng hp u thu rng ri c s tuyn hoc u thu hn ch
Thi gian gi th mi
3.2.1 thu n cc nh thu [Ghi thi gian]
trong danh sch ngn
[Ghi phng tin ng ti, s
3.2.2 ng ti danh sch ngn
S bo ng ti
bo v thi gian ng ti]
Thi gian pht hnh [Ghi thi gian pht hnh
3.2.3
HSMT
HSMT thc t]
Vn bn yu cu
[Ghi thi gian ca vn bn yu lm r HSMT ca
cu lm r ca nh thu v nh thu v vn
3.2.4 Lm r HSMT (nu c)
vn bn lm r HSMT ca bn bn lm r HSMT
mi thu]
ca bn mi thu
(nu c)

18

Stt
3.2.5

Thi gian t chc hi ngh


tin u thu (nu c)

3.2.6

Sa i HSMT (nu c)

3.2.7

Thi im ng thu

3.2.8

Gia hn thi im ng
thu (nu c)

3.2.9

Danh sch nh thu mua


HSMT

Danh sch nh thu np


3.2.10 HSDT n thi im ng
thu
Danh sch nh thu np
3.2.11 HSDT sau thi im ng
thu (nu c)
B
M thu
1.
2.

Vn bn nh
km (bn chp)
Bin bn hi ngh
[Ghi thi gian t chc hi
tin u thu (nu
ngh]
c)
[Ghi thi gian ban hnh vn Vn bn sa i,
bn sa i HSMT]
HSMT (nu c)
[Ghi thi im ng thu]
Vn bn cho php
gia hn thi im
ng thu v s
[Ghi thi im ng thu mi] bo ng ti thng
bo gia hn thi
im ng thu
(nu c)
Ti liu chng
[Lit k cc nh thu mua
minh nh thu
HSMT]
mua HSMT
[Lit k cc nh thu np Ti liu xc nhn
HSDT n thi im ng nh thu np
thu]
HSDT
[Lit k cc nh thu np
HSDT sau thi im ng
thu]

Ni dung

Bin bn m thu
Thi gian v a im m [Ghi thi gian v a im m
(lp theo Mu s 2
thu
thu]
Ph lc II)
Cc vn khc trong qu [Ghi cc vn khc v cch
trnh m thu (nu c)
x l]

19

Ph lc II. CC BIU MU
Phn ny bao gm cc mu ti liu nh km nu ti Bo co.
Mu s 1
DANH MC TI LIU NH KM
Cc ti liu nh km c lit k theo Danh mc ti liu nh km di y:
TT

Ti liu

1.
2.
3.
4.
5.

Vn bn ph duyt d n hoc d ton (i vi mua sm thng xuyn)


Vn bn ph duyt KHT/KHT iu chnh
Hip nh, hp ng vay vn (nu c)
Vn bn ph duyt h s mi s tuyn (nu c)
Vn bn ph duyt danh sch ngn (nu c)
Ti liu v thit k (Quyt nh ph duyt thit k, nh thu t vn lp
thit k, nu c) km theo d ton c duyt (i vi gi thu xy
lp)
Vn bn ph duyt HSMT
Vn bn thnh lp t chuyn gia u thu hoc vn bn hp ng thu
t chc, n v nh gi HSDT
Vn bn quy nh v vic phn cng cng vic ca cc thnh vin t
chuyn gia u thu v cch thc nh gi HSDT i vi trng hp
trong t chuyn gia u thu c mt hoc mt s thnh vin c nh
gi khc bit so vi a s cc thnh vin cn li
Chng ch v u thu ca cc thnh vin trong t chuyn gia
Vn bn gia hn thi im ng s tuyn (nu c)
Vn bn yu cu lm r HSMT ca nh thu (nu c)
Vn bn lm r HSMT ca bn mi thu (nu c)
Bin bn hi ngh tin u thu (nu c)
Vn bn sa i HSMT (nu c)
Vn bn cho php gia hn thi im ng thu (nu c)
Ti liu chng minh nh thu mua HSMT
Ti liu xc nhn nh thu np HSDT
Bin bn m thu
Bn nh gi ca cc thnh vin t chuyn gia (lp theo Mu s 3, 4,
5, 6, 7a, 8a, 9a, 10a, 11, 12, 13, 14 Ph lc ny)
Bn tng hp nh gi v k thut (lp theo Mu s 7b, 8b, 9b, 10b
Ph lc ny)
Vn bn ph duyt danh sch nh thu t yu cu v k thut (1)

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

S, k hiu
v ngy
thng (nu
c)

20

TT

Ti liu

S, k hiu
v ngy
thng (nu
c)

23. Cc vn bn yu cu b sung, lm r HSDT (nu c)


24. Cc vn bn b sung, lm r HSDT (nu c)
Vn bn thng bo ca bn mi thu cho nh thu v kt qu sa li
25.
HSDT ca mnh (nu c)
26. Vn bn tr li ca nh thu v vic sa li ca bn mi thu (nu c)
Bng t gi tham chiu c quy nh trong HSMT c s dng
27.
chuyn i gi ngh trng thu sang mt ng tin chung (nu c)
28. Vn bn ph duyt danh sch xp hng nh thu
29. S bo ng ti k hoch u thu
30. S bo ng ti thng bo mi s tuyn (nu c)
31. S bo ng ti thng bo gia hn thi im ng s tuyn (nu c)
32. S bo ng ti danh sch nh thu trng s tuyn (nu c)
33. S bo ng ti thng bo mi thu
34. S bo ng ti thng bo gia hn thi im ng thu (nu c)
35. Cc ti liu khc c lin quan

(( ) i vi gi thu quy m nh, ch u t khng cn ph duyt danh sch nh thu t yu cu v k thut.

21

[TN CH U T]
[TN BN MI THU]

Mu s 2
CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phc
____, ngy ____ thng ____ nm ____

BIN B N M TH U
L m thu c bt u vo lc _____ [Ghi thi im m thu] ti ____
[Ghi a im m thu]
A. CC THNG TIN CHUNG
I. Tn d n: _____ [Ghi tn d n theo quyt nh u t c duyt]
II. Tn gi thu: _____ [Ghi tn gi thu theo KHT c duyt]
III. Bn mi thu v cc nh thu np HSDT:
1.Bn mi thu: _____ [Ghi tn bn mi thu]
2.Cc nh thu mua HSMT: _____ [Ghi tn cc nh thu mua HSMT]
3.Cc nh thu np HSDT theo ng quy nh: _____ [Ghi tn, a ch
cc nh thu np HSDT theo ng quy nh]
4.Cc nh thu np HSDT sau thi im ng thu: _____ [Ghi tn, a
ch cc nh thu np HSDT sau thi im ng thu]
IV. Thnh phn tham d l m thu _____ [Ghi tn cc t chc, c nhn
lin quan tham d l m thu]
B. CC THNG TIN CH YU TRONG L M THU
TT

Cc thng tin ch yu

1.

Tnh trng nim phong ca HSDT trc khi m

2.

Vn bn ngh rt HSDT (nu c) (1)

3.

S lng bn gc HSDT

4.

S lng bn chp HSDT

5.

Thi gian c hiu lc ca HSDT (ghi r thi gian


c hiu lc ca HSDT nu trong n d thu)

6.

Gi d thu (gi ghi trong n d thu cha


tr i gi tr gim gi, nu c)

7.

Gim gi (nu c)

8.

Hnh thc, gi tr v thi hn hiu lc ca bo


m d thu

9.

Vn bn ngh sa i HSDT (nu c)

Nh
thu A

Nh
thu B

...

Nh
thu X

(() Trng hp bn mi thu nhn c vn bn ngh rt HSDT ca nh thu trc thi im ng thu th
khng m HSDT ca nh thu .

22

TT

Cc thng tin ch yu

10
.

Thi gian thc hin hp ng

11
.

Cc thng tin khc

Nh
thu A

Nh
thu B

...

Nh
thu X

C. CC VN KHC (NU C)
D. K XC NHN
L m thu kt thc vo: _______ [Ghi thi im kt thc l m thu]
Ch k ca cc bn lin quan tham d l m thu __________
[i din bn mi thu, i din cc nh thu, i din cc c quan lin
quan tham d l m thu k]

23

Mu s 3
KIM TRA V TNH HP L V S Y CA HSDT
HSDT ca nh thu __________
TT

Ni dung kim tra

1.

Tnh hp l ca n d thu

2
.

Tnh hp l ca tha thun lin danh

3
.

T cch hp l ca nh thu

4
.

S lng bn gc, bn chp HSDT

5
.

Tnh hp l ca bo m d thu

6
.

Ph lc, ti liu km theo

Kt qu (1)
t

Khng t

Ghi ch

KT LUN (2)

Ngi nh gi (3)
(K v ghi r h tn)
Ghi ch: - (1) i vi tng ni dung kim tra, nu c nh gi l t th
nh du X vo tng ng ca ct t(trng hp t sau khi b sung, lm r
th nu r ti ct Ghi ch tng ng), nu c nh gi l khng t th nh du
X vo tng ng ca ct Khng t trong ct Kt qu v nu r l do khng t
ti ct Ghi ch tng ng.
- (2) Nh thu c kt lun l T khi tt c ni dung c nh gi
l t, nh thu c kt lun l KHNG T khi c t nht mt ni dung c
nh gi l khng t.
- (3) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k
v h tn ca tt c cc thnh vin trong nhm.

24

Mu s 4
NH GI V P NG CC IU KIN TIN QUYT
HSDT ca nh thu __________
TT

Ni dung nh gi

1.

C tn trong danh sch mua HSMT hoc c chp nhn


thay i t cch tham d thu theo quy nh

2
.

T cch hp l ca nh thu

3
.

Bo m cnh tranh trong u thu

4
.

Tha thun lin danh hp l

6
.

Bo m d thu hp l

7
.

C bn gc HSDT

8
.

n d thu hp l

9
.

Hiu lc ca HSDT m bo yu cu

1
1
.
1
2
.
1
3
.

Khng t

Ghi
ch

p ng iu kin v nng lc hot ng xy dng


theo quy nh ca php lut v xy dng (i vi gi
thu xy lp)

5
.

1
0
.

Kt qu nh gi (1)

HSDT c gi d thu c nh, khng cho thu theo


nhiu mc gi hoc khng c gi km iu kin gy
bt li cho ch u t
Khng c tn trong hai hoc nhiu HSDT vi t
cch l nh thu chnh (nh thu c lp hoc thnh
vin trong lin danh)
Khng vi phm mt trong cc hnh vi b cm trong
u thu theo quy nh ti iu 12 ca Lut u
thu, khon 3, khon 21 iu 2 ca Lut sa i

Cc yu cu quan trng khc (2)

KT LUN (3)

25

(K v ghi r h tn)
Ghi ch: - (1) i vi tng ni dung nh gi, nu c nh gi l t th
nh du X vo vo tng ng ca ct t(trng hp t sau khi b sung, lm
r th nu r ti ct Ghi ch tng ng), nu c nh gi l khng t th nh
du X vo tng ng ca ct Khng t trong ct Kt qu nh gi v nu r l
do khng t ti ct Ghi ch tng ng.
- (2) Ghi cc yu cu quan trng khc nu trong HSMT.
- (3) Nh thu c kt lun l T khi tt c ni dung c nh gi
l t, nh thu c kt lun l KHNG T khi c t nht mt ni dung c
nh gi l khng t.
- (4) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k
v h tn ca tt c cc thnh vin trong nhm.

26

Mu s 5
NH GI V NNG LC V KINH NGHIM CA NH THU
(i vi gi thu mua sm hng ha)

T
T

Ni dung nh gi (1)

HSDT ca nh thu: __________


Mc yu cu
Kt
c nh gi
qu
Ghi
l t theo yu nh
ch
cu ca
gi
(2)
HSMT

1.

Kinh nghim:
- S lng cc hp ng tng t thc
hin vi t cch l nh thu chnh hoc
nh thu ph ti Vit Nam v nc ngoi
trong thi gian ___ nm gn y.
- S lng cc hp ng tng t vi
phn cng vic m nhn trong lin danh
ca cc thnh vin trong lin danh.
- S nm hot ng trong lnh vc sn
xut, kinh doanh chnh.
- Cc ni dung khc (nu c).
2. Nng lc sn xut v kinh doanh:
- S lng, chng loi, doanh thu i vi
cc sn phm sn xut, kinh doanh chnh
trong thi gian ____ nm gn y.
- C s vt cht k thut.
- Tng s lao ng, trong s lao ng
c trnh chuyn mn, k thut hin c.
- Cc ni dung khc (nu c).
3. Nng lc ti chnh
3. Doanh thu
1
3. Tnh hnh ti chnh lnh mnh
2
4. Cc yu cu khc (nu c)
KT LUN (3)
Ngi nh gi (4)
(K v ghi r h tn)
Ghi ch: - (1) Ni dung nh gi v nng lc v kinh nghim ca nh thu theo cc
tiu chun nh gi v nng lc v kinh nghim ca nh thu nu trong HSMT.
- (2) i vi tng ni dung nh gi, nu c nh gi l t th
ghi t(trng hp t sau khi b sung, lm r th nu r ti ct Ghi ch tng
ng), nu c nh gi l khng t th ghi Khng t vo tng ng ca ct
Kt qu nh gi v nu r l do khng t ti ct Ghi ch tng ng.

27

- (3) Nh thu c kt lun l T khi tt c ni dung c nh gi


l t, nh thu c kt lun l KHNG T khi c t nht mt ni dung c
nh gi l khng t.
- (4) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k
v h tn ca tt c cc thnh vin trong nhm.

28

Mu s 6
NH GI V NNG LC V KINH NGHIM CA NH THU
(i vi gi thu xy lp)

TT

Ni dung nh gi (1)

HSDT ca nh thu __________


Mc yu cu
Kt qu
c nh gi l
nh
Ghi ch
t theo yu cu
(2)
gi
ca HSMT

1.
Kinh nghim
1.1 Kinh nghim chung v thi cng xy
dng
- S nm hot ng trong lnh vc
xy dng.
1.2 Kinh nghim thi cng gi thu
tng t
- S lng cc hp ng xy lp
tng t thc hin vi t cch
l nh thu chnh hoc nh thu
ph ti Vit Nam v nc ngoi
trong thi gian ___ nm gn y.
- S lng cc hp ng xy lp
tng t vi phn cng vic m
nhn trong lin danh ca cc
thnh vin trong lin danh.
2.
Nng lc k thut
2.1 Nng lc hnh ngh xy dng
2.2 Nhn s ch cht
2.3 Thit b thi cng ch yu
3.
Nng lc ti chnh
3.1 Doanh thu
3.2 Tnh hnh ti chnh lnh mnh
4.
Cc yu cu khc (nu c)
KT LUN(3)
Ngi nh gi (4)
(K v ghi r h tn)
Ghi ch: - (1) Ni dung nh gi v nng lc v kinh nghim ca nh thu theo cc
tiu chun nh gi v nng lc v kinh nghim ca nh thu nu trong HSMT.
- (2) i vi tng ni dung nh gi, nu c nh gi l t th
ghi t(trng hp t sau khi b sung, lm r th nu r ti ct Ghi ch tng
ng), nu c nh gi l khng t th ghi Khng t vo tng ng ca ct
Kt qu nh gi v nu r l do khng t ti ct Ghi ch tng ng.

29

- (3) Nh thu c kt lun l T khi tt c ni dung c nh


gi l t, nh thu c kt lun l KHNG T khi c t nht mt ni dung c
nh gi l khng t.
- (4) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k
v h tn ca tt c cc thnh vin trong nhm.

30

Mu s 7a
NH GI V K THUT I VI GI THU MUA SM HNG HA
(S dng phng php chm im) (1)
HSDT ca nh thu______
TT

Ni dung yu cu

Mc im theo yu
cu ca HSMT
im
nh
gi
im
ti
im ti a
thiu

Ghi ch

1.
2.

Phm vi cung cp
c tnh, thng s k thut ca hng ha, tiu chun sn
xut
3. Tnh hp l v hiu qu kinh t ca cc gii php k thut,
bin php t chc cung cp hng ha
4. Kh nng lp t thit b v nng lc cn b k thut
5. Mc p ng cc yu cu v bo hnh
6. Kh nng thch ng v mt a l
7. Tc ng i vi mi trng v bin php gii quyt
8. Kh nng cung cp ti chnh
9. Thi gian thc hin
10. o to chuyn giao cng ngh
11. Cc ni dung khc
Tng cng
KT LUN (2)
Ngi nh gi (3)
(K v ghi r h tn)
31

Ghi ch: - (1) i vi gi thu quy m nh khng s dng phng php chm im nh gi v k thut.
- (2) Nh thu c kt lun l T khi s im nh gi khng thp hn mc im yu cu ti thiu v k thut, nh thu
c kt lun l KHNG T khi s im nh gi thp hn mc im yu cu ti thiu v k thut.
- (3) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k v h tn ca tt c cc thnh vin trong nhm.

32

Mu s 7b
TNG HP KT QU NH GI V K THUT I VI GI THU MUA SM HNG HA
(S dng phng php chm im) (1)
TT

Ni dung yu cu(2)

Nh thu A

Nh thu B

...

Nh thu X

1.
2.

Phm vi cung cp
c tnh, thng s k thut ca hng ha, tiu chun sn
xut
3. Tnh hp l v hiu qu kinh t ca cc gii php k thut,
bin php t chc cung cp hng ha
4. Kh nng lp t thit b v nng lc cn b k thut
5. Mc p ng cc yu cu v bo hnh
6. Kh nng thch ng v mt a l
7. Tc ng i vi mi trng v bin php gii quyt
8. Kh nng cung cp ti chnh
9. Thi gian thc hin
10. o to chuyn giao cng ngh
11. Cc ni dung khc
TNG CNG
KT LUN(3)
Ghi ch: - (1) Bng ny tng hp kt qu nh gi ca cc thnh vin t chuyn gia lp theo Mu s 7a Ph lc ny.
- (2) i vi tng ni dung yu cu, ghi im nh gi vo tng ng ca tng nh thu vt qua bc nh gi s b.
im c xc nh theo nguyn tc quy nh ti im b, khon 2, mc I.
- (3) Nh thu c kt lun l T khi s im nh gi khng thp hn mc im yu cu ti thiu v k thut, nh thu
c kt lun l KHNG T khi s im nh gi thp hn mc im yu cu ti thiu v k thut.

33

34

Mu s 8a

TT

NH GI V K THUT I VI GI THU MUA SM HNG HA


(S dng phng php nh gi t, khng t)
HSDT ca nh thu ____________
Mc yu cu
Kt qu
c nh gi l nh gi (1)
Ghi ch
Ni dung yu cu
t theo yu cu
ca HSMT

1.
2.
3.

Phm vi cung cp
c tnh, thng s k thut ca hng ha, tiu chun sn xut
Tnh hp l v hiu qu kinh t ca cc gii php k thut, bin php t chc cung
cp hng ha
4. Kh nng lp t thit b v nng lc cn b k thut
5. Mc p ng cc yu cu v bo hnh
6. Kh nng thch ng v mt a l
7. Tc ng i vi mi trng v bin php gii quyt
8. Kh nng cung cp ti chnh
9. Thi gian thc hin
10. o to chuyn giao cng ngh
11. Cc ni dung khc
KT LUN (2)
Ngi nh gi (3)
(K v ghi r h tn)
Ghi ch: - (1) i vi tng ni dung nh gi, nu c nh gi l t th ghi t(trng hp t sau khi b sung, lm r th
nu r ti ct Ghi ch tng ng), nu c nh gi l khng t th ghi Khng t vo tng ng ca ct Kt qu nh gi v
nu r l do khng t ti ct Ghi ch tng ng.

35

- (2) HSDT c kt lun l T khi c tt c ni dung yu cu c bn theo yu cu ca HSMT u c nh gi l t,


cc ni dung yu cu khng c bn theo yu cu ca HSMT c nh gi l t hoc chp nhn c. Nh thu b kt lun l KHNG
T khi c t nht mt ni dung c nh gi l khng t.
- (3) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k v h tn ca tt c cc thnh vin trong nhm.

36

Mu s 8b
TNG HP KT QU NH GI V K THUT I VI GI THU MUA SM HNG HA
(S dng phng php nh gi t, khng t) (1)
TT

Ni dung yu cu

Nh thu A Nh thu B

...

Nh thu X

1.
2.
3.

Phm vi cung cp
c tnh, thng s k thut ca hng ha, tiu chun sn xut
Tnh hp l v hiu qu kinh t ca cc gii php k thut, bin php
t chc cung cp hng ha
4. Kh nng lp t thit b v nng lc cn b k thut
5. Mc p ng cc yu cu v bo hnh
6. Kh nng thch ng v mt a l
7. Tc ng i vi mi trng v bin php gii quyt
8. Kh nng cung cp ti chnh
9. Thi gian thc hin
10. o to chuyn giao cng ngh
11. Cc ni dung khc
KT LUN (2)
Ghi ch: - (1) Bng ny tng hp kt qu nh gi ca cc thnh vin t chuyn gia lp theo Mu s 8a Ph lc ny.
- (2) HSDT c kt lun l T khi c tt c ni dung yu cu c bn theo yu cu ca HSMT u c nh gi l t,
cc ni dung yu cu khng c bn theo yu cu ca HSMT c nh gi l t hoc chp nhn c. Nh thu b kt lun l KHNG
T khi c t nht mt ni dung c nh gi l khng t.

37

Mu s 9a
NH GI V K THUT I VI GI THU XY LP
(S dng phng php chm im) (1)
HSDT ca nh thu ____________
TT

Ni dung yu cu

1.
2.
3.

Tnh hp l v kh thi ca cc gii php k thut


Tnh hp l v kh thi ca cc bin php t chc thi cng
Bo m iu kin v sinh mi trng v cc iu kin khc nh
phng chy, cha chy, an ton lao ng
Mc p ng cc yu cu v bo hnh
Cc bin php bo m cht lng
Kh nng cung cp ti chnh
Tin thi cng
Cc ni dung khc
Tng cng
KT LUN (2)

4.
5.
6.
7.
8.

Mc im theo yu
cu ca HSMT
im
nh
gi
im ti a im ti
thiu

Ghi ch

Ngi nh gi (3)
(K v ghi r h tn)
Ghi ch: - (1) i vi gi thu quy m nh khng s dng phng php chm im nh gi v k thut.
- (2) Nh thu c kt lun l T khi s im nh gi khng thp hn mc im yu cu ti thiu v k thut, nh thu
c kt lun l KHNG T khi s im nh gi thp hn mc im yu cu ti thiu v k thut.
- (3) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k v h tn ca tt c cc thnh vin trong nhm.

38

39

Mu s 9b
TNG HP KT QU NH GI V K THUT I VI GI THU XY LP
(S dng phng php chm im) (1)
TT

Ni dung yu cu (2)

1.
2.
3.

Tnh hp l v kh thi ca cc gii php k thut


Tnh hp l v kh thi ca cc bin php t chc thi cng
Bo m iu kin v sinh mi trng v cc iu kin khc nh
phng chy, cha chy, an ton lao ng
Mc p ng cc yu cu v bo hnh
Cc bin php bo m cht lng
Kh nng cung cp ti chnh
Tin thi cng
Cc ni dung khc
TNG CNG
KT LUN (3)

4.
5.
6.
7.
8.

Nh thu A Nh thu B

...

Nh thu X

Ghi ch: - (1) Bng ny tng hp kt qu nh gi ca cc thnh vin t chuyn gia lp theo Mu s 9a Ph lc ny.
- (2) i vi tng ni dung yu cu, ghi im nh gi vo tng ng ca tng nh thu. im c xc nh theo nguyn
tc quy nh ti im b, khon 2, mc I.
- (3) Nh thu c kt lun l T khi s im nh gi khng thp hn mc im yu cu ti thiu v k thut, nh thu
c kt lun l KHNG T khi s im nh gi thp hn mc im yu cu ti thiu v k thut.

40

Mu s 10a
NH GI V K THUT I VI GI THU XY LP
(S dng phng php nh gi t, khng t)

TT

Ni dung yu cu

1.
2.
3.

Tnh kh thi v gii php k thut


Tnh kh thi v bin php t chc thi cng
Bo m iu kin v sinh mi trng v cc iu kin khc nh phng
chy, cha chy, an ton lao ng
Mc p ng cc yu cu v bo hnh
Cc bin php bo m cht lng
Kh nng cung cp ti chnh
Tin thi cng
Cc ni dung khc
KT LUN (2)

4.
5.
6.
7.
8.

HSDT ca nh thu __________


Mc yu cu Kt qu nh
gi (1)
c nh gi
Ghi ch
l t theo yu
cu ca HSMT

Ngi nh gi (3)
(K v ghi r h tn)
Ghi ch: - (1) i vi tng ni dung nh gi, nu c nh gi l t th ghi t(trng hp t sau khi b sung, lm r th
nu r ti ct Ghi ch tng ng), nu c nh gi l khng t th ghi Khng t vo tng ng ca ct Kt qu nh gi v
nu r l do khng t ti ct Ghi ch tng ng.
- (2) HSDT c kt lun l T khi c tt c ni dung yu cu c bn theo yu cu ca HSMT u c nh gi l t,
cc ni dung yu cu khng c bn theo yu cu ca HSMT c nh gi l t hoc chp nhn c. Nh thu c kt lun l
KHNG T khi c t nht mt ni dung c nh gi l khng t.

41

- (3) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k v h tn ca tt c cc thnh vin trong nhm.

42

Mu s 10b
TNG HP KT QU NH GI V K THUT I VI GI THU XY LP
(S dng phng php nh gi t, khng t) (1)
Ni dung yu cu

TT
1.

Tnh kh thi v gii php k thut

2.

Tnh kh thi v bin php t chc thi cng

3.

Bo m iu kin v sinh mi trng v cc iu kin khc nh


phng chy, cha chy, an ton lao ng

4.

Mc p ng cc yu cu v bo hnh

5.

Cc bin php bo m cht lng

6.

Kh nng cung cp ti chnh

7.

Tin thi cng

8.

Cc ni dung khc

Nh thu A Nh thu B

...

Nh thu
X

KT LUN (2)
Ghi ch: - (1) Bng ny tng hp kt qu nh gi ca cc thnh vin t chuyn gia lp theo Mu s 10a Ph lc ny.
- (2) HSDT c kt lun l T khi c tt c ni dung yu cu c bn theo yu cu ca HSMT u c nh gi l t,
cc ni dung yu cu khng c bn theo yu cu ca HSMT c nh gi l t hoc chp nhn c. Nh thu c kt lun l
KHNG T khi c t nht mt ni dung c nh gi l khng t.

43

Mu s 11
SA LI
HSDT ca nh thu ___________
TT

Ni dung cn
sa li (1)

Cch thc
sa li

1.
2.

n.
Tng cng
Gi d thu (ghi trong n d thu)
Gi d thu sau sa li
% Tng gi tr tuyt i li s hc
so vi gi d thu

Gi tr li s
hc

Gi tr tuyt
i li s hc

(i)
(ii)
(iv)
= (i) + (iii) + (iv)
= (ii)/(iv)* 100%

Gi tr li
khc

(iii)

KT LUN (2)
Ngi nh gi (3)
(K v ghi r h tn)
Ghi ch:
- (1) Phn ny nu nhng mc cn sa li (li s hc v li khc) v ni dung
tng ng nu trong HSDT.
- (2) Nh thu c kt lun l T khi c li s hc vi tng gi tr tuyt i
khng qu 10% gi d thu. Nh thu c kt lun l KHNG T khi c li s hc
vi tng gi tr tuyt i ln hn 10% gi d thu hoc nh thu khng chp nhn li
s hc do bn mi thu pht hin.
- (3) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k v h tn
ca tt c cc thnh vin trong nhm.

Mu s 12
HIU CHNH SAI LCH
HSDT ca nh thu ___________
TT

Ni dung cn hiu
chnh sai lch (1)

Cch thc
hiu chnh
sai lch

1.
2.
.....
n.
Tng cng
Gi d thu (ghi trong n d thu)
Gi d thu sau hiu chnh sai lch
% Tng gi tr tuyt i hiu chnh sai lch
so vi gi d thu
KT LUN (2)

Gi tr sai lch

(i)
(iii)
= (iii) + (i)
= (ii)/(iii) * 100%

Gi tr tuyt i sai
lch

(ii)

Ngi nh gi (3)
(K v ghi r h tn)
Ghi ch:
- (1) Vic hiu chnh sai lch ny c din gii, thuyt minh chi tit. Trng
hp trong HSMT quy nh nh thu c xut bin php thi cng khc vi bin php
thi cng nu trong HSMT, phn sai khc gia khi lng cng vic theo bin php thi
cng nu trong HSMT v khi lng cng vic theo bin php thi cng do nh thu
xut s khng b hiu chnh theo quy nh ti iu 30 Ngh nh 85/2009/N-CP. Phn
sai khc ny cng khng b tnh vo sai lch loi b HSDT.
- (2) Nh thu c kt lun l T khi c sai lch vi tng gi tr tuyt i
khng qu 10% gi d thu. Nh thu c kt lun l KHNG T khi c sai lch
vi tng gi tr tuyt i ln hn 10% gi d thu.
- (3) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k v h tn
ca tt c cc thnh vin trong nhm.

45

Mu s 13
CHUYN I GI NGH TRNG THU
SANG MT NG TIN CHUNG (1)
HSDT ca nh thu ___________
Gi d thu sau
sa li v hiu
chnh sai lch tr
i gi tr gim gi
(nu c)

T gi quy i quy nh
trong HSMT

Gi d thu sau sa li v hiu


chnh sai lch tr i gi tr gim
gi chuyn i v mt ng tin
chung

Ngi nh gi (2)
(K v ghi r h tn)
Ghi ch:
- (1) Trng hp trong HSMT cho php nh thu cho nhiu ng tin khc
nhau th trong bo co cn chuyn i gi ngh trng thu (gi d thu sau sa li
v hiu chnh sai lch tr i gi tr gim gi) sang mt ng tin chung theo t gi quy
i quy nh trong HSMT lm cn c xc nh gi nh gi.

- (2) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k v h tn


ca tt c cc thnh vin trong nhm.

46

Mu s 14
A CC CHI PH V MT MT BNG
XC NH GI NH GI
HSDT ca nh thu ___________
TT

Ni dung cn a v mt mt bng

1.

Cc iu kin v k thut:
+ Tin thc hin
+ Chi ph qun l, vn hnh, duy tu, bo
dng, tui th cng trnh
+ Cc yu t k thut khc
iu kin ti chnh v thng mi
u i trong u thu quc t
Cc yu t khc
TNG CNG

2.
3
4.

Cch thc a
v mt mt
bng

Chi ph

Ngi nh gi (1)
(K v ghi r h tn)
Phn ny cn lit k cc yu t a v mt mt bng xc nh gi nh
gi theo quy nh trong HSMT v cc chi ph tng ng c quy i v cng
mt mt bng. Ni dung cn chuyn i cc chi ph v mt mt bng bao gm:
cc iu kin v k thut; iu kin ti chnh, thng mi; u i trong u thu
quc t (nu c); cc yu t khc c xc nh theo ni dung trong HSMT.
Ghi ch:
(1) Trng hp t chuyn gia nh gi theo nhm th cn c ch k v h tn
ca tt c cc thnh vin trong nhm.

47