You are on page 1of 36

UBND THANH PHO HA NOI

LIEN

SO: xAY

C<)NG HoA xA H<)I cnu

DT/NG-TAI CHiNH

NGHlA VI~T NAM

DQc l~p - TV do - Hanh phiic

se. 02/CBGVL-LS

Ha N(3i, ngay 15 thdng 6 ndm 2012

CONGBO
GIA V AT LIEU XA Y DljNG
Can cir Luat Xay dung s6 16/2003/QHll ngay 2611112003;
Can cir Nghi dinh s6 112/2009/ND-CP ngay 14112/2009 cua Chinh phu vS quan
ly chi phi dau tir xay dung cong trinh;
Can cir Nghi dinh s6 124/2007/ND-CP ngay 31/7/2007 cua Chinh phu v~ quan ly
vat lieu xay dung;
Can cir Nghi dinh s6 12/2009/ND-CP ngay 12/0212009 cua Chinh phu vS Quan
ly dtr an dau tu xay dung cong trinh;
Can cir Thong ill s6 04/2010/TT-BXD
ngay 26/5/2010 cua B<)Xay dung huang
dfrn l~p va quan ly chi phi d~u tu xay dung cong trinh;
Can cir Quyet dinh s6 02/2011/QD-UBND
ngay 1010112011 cua UBND Thanh
pho Ha Noi v~ viec Quy dinh mot s6 n<)i dung quan ly chi phi d~u tu xay dung cong
trinh str dung nguon von nha mroc do UBND thanh ph6 Ha Noi quan ly;
Can cir van ban s6 4908/UBND-KT ngay 30/6/2010 cua UBND Thanh pho Ha
Noi vS viec tang CUa?g quan Iy gia tren dia ban Thanh pho Ha Noi;
Lien Sa: Xay dung - Tai chinh cong b6 gia v~t lieu xay dung (chua co VAT) ill
ngay 15/6/2012 d~n cong b6 ky tiep thee:

sa

1. Gia v~t ii~u trong bang cong b6 gia v~t lieu xay dung duoc xac dinh tren co
khao sat mat bang gia tren dia ban Thanh ph6 Ha Noi, la gia trung binh d~n chan cong
trinh tai thai diem cong bo.
2. Bang gia vat lieu kern theo cong b6 nay la cac loai v~t lieu ph6 bien, dat tieu
chuan, lam co so tham khao trong viec l~p va quan ly chi phi d~u ill xay dung cong
trinh.
3. Chu d~u tu va t6 chirc tu vftn khi sir dung thong tin vS gia v~t lieu d~ l~p va
quan ly chi phi d~u ill xay dung cong trinh dn can cir van dia diem cua cong trinh, dia
diem cung clip v~t ill, khoi hrong vat lieu Slr dung, muc tieu d~u ill, tinh chat cua cong
trinh, yeu du thiet k~ va quy dinh vS quan ly chftt hrong cong trinh d~ xem xet, lua
chon loai v~t lieu hop ly va xac dinh gia v~t lieu phu hop gia thi tnrong, dap irng muc
tieu d~u ill, chong thftt thoat, lang phi.
Chu dau tir phai hoan toan chiu trach nhiem khi sir dung gia v~t lieu trong cong
b6 nay, chiu trach nhiern quan ly chi phi d~u nr xay dung thee thee Nghi dinh s6
112/2009/Nf)-CP ngay 12/02/2009 cua Chinh phu vS quan ly chi phi dau ill xay dung
cong trinh va thee dung cac quy dinh hien hanh.

4. Trang bang gia v~t lieu kern theo cong b6 nay c6 mot s6 chung loai v~t lieu
chua c6 chi phi van chuyen d~n chan cong trinh. chu d~u tu can cir theo cac guy dinh
hien hanh d~ tinh gia van chuyen den chan cong trinh.
5. Truong hop cac loai vat lieu c6 gia bien dong 16n (ca tang va giarn) sa voi gia
cong b6 cua lien So', Chu d~u tu c6 trach nhiern dieu chinh theo guy dinh hien hanh va
kip thai phan anh thong tin v~ So' Xay dung Ha NOi.
6. Khi chu d~u tu, don vi tu v~n t6 chirc khao sat, xac dinh gia vat lieu can hru y:
- Cac chung loai vat lieu duoc sir dung phai dap ling quy dinh thee Nghi dinh s6
124/20071ND-CP ngay 31/7/2007 cua Chfnh phu v~ quan Iy v~t li~u xay dung va cac
quy dinh hien hanh v~ quan ly vat lieu.
- V~t lieu phai dap irng cac tieu chuan hien hanh v~ ky thuat, chat IU'Q"ngphu hop
voi h6 sa thiet k~. Vat lieu sir dung phai c6 chirng nhan hQ"Pguy, cong b6 hop guy theo
quy dinh hien hanh.
- Thong tin gia cua cac loai vat lieu phai tir nha san xuat hoac nha cung ung c6
gi~y phep kinh doanh theo guy dinh cua phap luat, gia cua loai v~t lieu phai dam baa
phu hop gia thi tnrong tai thoi diem lap,

Trang qua trinh thirc hien, neu c6 vuong mac d~ nghi phan anh v~ Lien So':
Xay dung - Tai chinh d~ xem xet, giai quyet theo guy dinh .I.
SO TAl CHiNH
----;..;:T.GlAM DOC
.,:: ~-;-~~
, lAM DOP;--J1 -

II .
I."

"
'II

~
.,

sa

0.,

TAi CHiN

r.s Thi

Loan

BANG CONG
(Kern theo c6ng b6

/:GI~~~U

xA Y DVNG THANH PHO HA NQI

,S ngay 15/6/2012 cua Lien So': Xay dung - Hi chinh)

J};V201~!6BGVL~

.'" : X A
. Y DUN G ".' ~.IJ
~\ H A N'O'

i.;

Don vi tinh : D6ng

, ~~: 'I-~~'sJi
-':h."~ ~
,.:.,"'"

STT

DANH Ml)L ~T

1
NHOM V AT LIEU CAT

./

...

LIJ):U XAY Dl/NG

DO'nvi tinh

Gia d~ nghj cong b6


(ChU1lbao gilm v AT)

Gia t~i Th] xii Son Tay va cac Huyen: Thirong Tin, Dan Phuong,
Phlic ThQ, Th~ch ThAt, Thanh Trl, Tir Liem.
2
3
4

Cat xay
Cat yang
Cat den d6 n~n

m3
m3
m3

46.500
153.500
41.600

m3
m3
m3

55.400
165.300

m3
m3
m3

62.400
191.100
55.400

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

151.500

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

163.400

Ghl t~i cac Huyen: Dong Anh, Gia Lam, Me Linh, Soc Son, My
Dtrc, Phli Xuyen, Ba Vi, Quac Oai, Thanh Oai, Hoai Du-c,
Clurong My, Ung Hoa.
5
6
7

Cat xay
Cat yang
Cat den d6 n~n

47.500

Gia t~i cac qu~n : Ba Dinh, Cftu GiAy, Hai Ba Trung, Dang Da,
Hoan Ki~m, Long Bien, Tay H6, Thanh Xuan, Hoang Mai, Ha
Dong.
Cat xay
8
Cat yang
9
Cat den d6 n~n
10
NHOM V AT LIEU DA

Gia tai Huyen My Du-c, (Jng Hoa, Chuong My, Phli Xuyen
11
12
13
14
15
16
17

Da 0,5xl
Da lx2
Da 2x4
Da4x6
Da dam dp ph6i lap tren (subase)
Da dam dp ph6i lap duoi (base)
Da h9C

182.200
173.300
146.500
146.500
141.600
135.600

Gia t~i Thj xii Son Tay va cac Huyen: Thanh Trl, Tir Liem, Soc
Son, Dong Anh, Gia lam, Me Linh, Thuong Tin, Hoai Due, Quac
Oai, Thanh Oai, Phlic ThQ, Th~ch ThAt, Ba Vi, Dan Phuong.
18
19
20
21
22
23
24

Da 0,5xl
Da lx2
Da 2x4
Da4x6
Da dam dp ph6i lap tren (subase)
Da dam cap phoi lap diroi (base)
Dah9c

198.000
190.100
164.300
165.300
160.400
153.500

Gia t~i cac Quan: Ba Dinh, Cftu GiAy, Hai Ba Trung, Dang Da,
Hoan Ki~m, Long Bien, Tay H6, Thanh Xuan, Hoang Mai. Ha
Dong.
25
26
27
28
29
30
31

Da 0,5xl
Da lx2
Da2x4
Da4x6
Da dam dp ph6i lap tren (subase)
Da dam dp phoi lap diroi (base)

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Da h9C
Page 1

191.100

216.800
207.900
186.100
186.100
174.200
170.300
-

-.
~:"

STT

S 1..'

~.i

~: XAY
'\

oor

\.\

MI', t 4

Don vi tinh

lfNG

'\

0"

Gili, tl}.iThi xii Son Tay v~~~.!!~~g


Quoc Oai, Phuc ThQ, Thl}.ch ,,,lta:
32
33
34

.; -:~''''''''

,~~~~y

DANH MlJ

NHOM V AT LIEU flAT

~ r :

;',(3 .:

Gia d~ ngh] cong b&


(Chira bao g6m v AT)

,.;

"

"

'.; ~

My, Hoai Duc,


an Phireng

flfrt d6i chira dfrm chat (loai dfrt khi dfrm dat K98)
flfrt d6i chua dfrm chat (loai dfrt khi dfrm dat K95)
flfrt d6i d~ san nen

m3
m3
m3

68.300
64.400
61.400

m3
m3
m3

73.300
69.300

Vien
Vien
Vien
Vien
Vien
Vien
Vien
Vien

827
869
1.314
1.410
1.130
1.961
1.710
1.750

vien

12.499

vien
vien

14.062
15.624
23.436

Gili tl}.iqu~n Ha Dong


35
flfrt d6i chua dfrm chat (loai dfrt khi dfrm dat K98)
flfrt d6i chua dfrm chat (loai dfrt khi dfrm dat K95)
36
flfrt d6i d~ san n~n
37
NHOM V AT LIEU GACH xA Y
SAN pHAM CUA CONG TY CO pHAN cAu flUONG

65.300

Vat Ii~u xay dung nung


38
39
40
41
42
43
44
45

G~ch
Gach
Gach
Gach
G~ch
Gach
Ngoi
Ngoi
SAN

216 N
216 T
dac N
d~c T
416 CDN
6 16 Tron, vuong TC
chieu 200
mfii hai 220
pRAM CUA CONG TY CO pHAN BE TONG KHi

VIGLACERA

Gach Block

be ton2

khi Vialacera.

KT: 600x200x80
46
47
KT: 600x200x90
48
KT: 600x200x 100
49
KT: 600x200x150
50
KT: 600x200x200
51
KT: 600x200x250
NHOM V AT LIEU GACH OP LAT
SAN PHAM CUA CONG TY CO pHAN TJV..CH BAN

vien
vien
vien

31.248
39.060

Gach granite nhan tao Thach Ban -TBC loai At kich thurrc

400x400
52
53
54
55
56
57
58
59

Lo~i
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai

men: MMT 001; MMT 028


men: MMT 014
men MMT 043
men MMT 010
bong: MMT 001; MMT 028
bong: MMT 014
bong: MMT 043
bong: MMT 010

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

129.870
139.394
158.442
173.636
190.909
205.455
229.091
240.909

Gach granite nhan tao Thach Ban - TBC loai At kich thmrc

500x500
60
61
62

Loai men: MMT 001; MMT 028


Loai men: MMT 014
Loai men MMT 043

m2
m2
m2

144.589
151.515

m2
m2
m2
m2
m2

171.429
217.316
185.455
261.818

170.563

Gach granite nhan tao Thach Ban - TBC loai At kich thmrc

600x600
63
64
65
66
67

Loai
Loai
Loai
Loai
Loai

men : MMT60-00 1; MMT60-028


bong: BMT60-00 I; BMT60-028
men: MMT60-0 14
bong: BMT60-0 14
men: MMT60-043
-

--

Page 2

208.182

L ..

/""

r-

___

",'

'0

",

IiA~~'~~<fJv~~~~;tu
XAY
":XAY
DUNG''
,
.~

STT

t.

68
69
70

HA NO:

nl!NG

Don vi tinh

Gia d~ ngh] cong b6


(Chua bao g6m VAT)

"

Loai b6ng : BMT6(>-Q43


//':/
Loai men : MMT60~'
;':;':~/
Lo~i b6ng : BMT60-0 10
sAN pRAM CUA CONG TY CO pRAN VIGLACERA

m2
m2
m2

273.636
219.091
287.273

m2

78.512

m2

83.884

m2

109.091

m2

122.944

m2
m2

128.139
123.810

m2

131.602

m2

76.860

m2

90.909

m2

122.944

m2

123.810

m2

76.364

m2

88.182

m2

80.262

m2

93.639

m2

85.407

m2

98.784

Cay
m3
m3
m3
m3
m3
m3

15.000
2.000.000
2.100.000
2.000.000
1.500.000
2.000.000
2.000.000

THANG

LONG
G~ch 6p tU'on2 kich thmrc 25x40 Ioai At

71

72
73

74
75
76
77

78
79

80
81

C2520,
2651G,
Q2510,
Q2546,

C2525,
2651H,
Q2515,
Q2555,

C2545,
Q2501,
Q2516,
Q2556,

C25417,
Q2502,
Q2517,
Q2558,

2650,
Q2504,
Q2541,
Q2559,

2650G,
Q2505,
Q2542,
Q2560,

2650H, 2651,
Q2506, Q2508,
Q2544, Q2545,
Q2562

C2563,C2569,C2593
Gach 6p tU'O'02 kich thtnrc 25x50 loai At
E5000,E50017E5009,E50157E5020,
Gach 6p tlfO'Og kich thutrc 30x45 loai At
B4500, B4502, B4503, B4504, B4507, B4519, B44521,
B45227B4538,B4540,B4542
B4506, B4520
D450 1, D4502, D4505, D4506, D4511, D4512
Gach 6p tlfong kich thurrc 30x60 loai At
F36007F3608,F3610,F3612,F36147F3620
Gach san DlfO'C,kich thmrc 25x25 loai At
PM33, PM34, N25017N2507,
N2509, N251O, QN2502, QN2504,
CT2504, CT2509
EN25017EN2504
G~ch SaD DlfO'C,kich tluroc 30x30 IOl;liAt
SN3000, SN3002, SN3004, SN3006, SN3007, SN 3010, SN 3020,
N3604, N3615, N3618, FN3602, FN3604, FN3606, FN3608
DN3002, DN3004, DN3006, DN3012
Gach vi~n chan tlfo'ng, kich thurrc t2,5x40

82

VT416, VT404, VT4807,

83

Gl;lch vi~n chan tmrng, kich thurrc t2,5x50


VT50017VT5006,
VT5008, VT5009

loai At

VA401, VA402, VA410, VA411, VA412


loai At

sAN pRAM CUA CONG TY CO PHAN DAu TV xA Y DljNG


V A pHA T TRIEN DO THI HONG HA (Giao hang tai kho cong ty)
Gach Ceramic H6ng Ha, kfch thuoc 400x400x9mm : T242, T363,
T336, WOOl, T230 .... T39
Gach Ceramic H6ng Ha, kich thiroc 500x500x9mm : T5240, H5009,
85
H5004, T5242, LK511 ... T50 14
Gach LIKKOTILES H6ng Ha, kfch thiroc 400x400x9mm, mai canh
86
: LK25, LK26, ... LK38
Gach LIKKOTILES H6ng Ha, kich thiroc 500x500x9mm, rnai canh
87
: LK5042, LK5021 ... LK5044
SAN pRAM GO cAc LOA I
Cay chong cao ::::4 m
88
G6 van du cong tac
89
G6 xe 3 x 1 (G6 lati) g6 hong sac
90
91
G6ke
92
G6 lam khe co dan
G6 xa g6 (G6 hong sac)
93
94
G6 cau phong
84

Page 3

STT

DAN~.
't'
/,

AYDVNG

:/
S (J
'.--,.
\- ..
XAY DUNG l:.'

,\

95
96
97
98
99

100
101
102
103
NHOM

104
105

'

..

da nep,giang ch6~g \ r-./~ N 9' .'' -:


j
G6 c6tpha
\.:'-_~.' . /,",/
G6

Khuon

cira

g6

Don vi tinh

cho chi ,

d'6i...:...~

Gia d~ ngh] cong bB


(Chua bao g6m VAT)

m3
m3

2.000.000
2.000.000

md
md
md

230.000
180.000
440.000

m2
m2
m2
m2

1.120.000
1.025.000

Kg
Kg

15.900
15.900

Kg
Kg
Kg

15.850
15.650
15.500

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

16.200
16.050
15.900
16.450

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

15.800
15.900
16.000
16.000
15.900
16.000
16.100
15.900
16.100
16.000
16.100
16.200

kg

15.800

kg
kg
kg
kg
kg
kg

16.000
15.900
15.800
16.200
16.100
16.000

:..:--/

Khuon 6 x 13,5
Khuon 6 x 8
Khuon kep 6 x 25
Cua g6 cho chi, d8i chi~u dAy dB 4cm, van 3cm, huynh 2 miJt bao
!g6m ca ke (chira co I~p dung, vec nil
Cira pano d~c
Cira pane kfnh
Cira s6 kinh
Cira chap
nIEP cAc LOAI
nlEP CUA CONG TY GANG nIEP THAI NGUYEN
Thep cuon
F6,F8 - CT3
08 gai- S0295A

920.000
1.025.000

Thep tron tron


106
107
108

FI0 - CT3
F12 - CT3
F14 -;-F40 - CT3
Thep city v~n

109
110
III
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

128

----

129
130
131
132
133
134

010
012
014
010
012
014

- CT5,S0295A
- CT5,S0295A
-i- 040
- CT5,S0295A
- S0390,S0490
- S0390,S0490
-i- 040
- S0390,S0490

Thep hlnh
L63 -i- L75 - CT3
L80 -i- L100 - CT3
L120 -i- L125 - CT3
Ll30 - CT3
U8-;-UI0-CT3
U12 - CT3
U14 -i- U18 - CT3
IlO -i- 112 - CT3
114 -i- 116 - CT3
L63 -i- L 75 - SS540
L80 -i- LIOO - SS540
LI20 -i- LI25 - SS540
LI30 - SS540
SAN pRAM CUA CONG TY CP SAN xuA T THEP VIl~:T orrc
VGS
Thep cUQn
06-08 (CIICT3/SWRM)
Thep thanh v~n
010 (CB300V/CIIIGr40 ; L=II,7m)
012 (CB300V/CIIIGr40 ; L=II,7m)
014-032 (CB300V/CIIIGr40;
L=II,7m)
010 (S0390ICB400V/CIII/Gr60;
L=11,7m)
012 (S03901CB400V/CIll/Gr60
; L=II,7m)
014-032 (S03901CB400V/CIIl/Gr60
; L=11,7m)
Ong thep him di~n
Page4

16.250
16.100

16.200

_.

STT

,~;:~~~~~~~':
-:

DJl :l}'MT)~~ ~ T'~I..~ XAY Dl/NG

.1

....)

_,

~ \ X A ~ D t~/If G

135
136
l37
l38
l39

140
141
142
143
144
145
146
147

..

DO'nvi tinh

'.,

Gill d~ ngh] cong b6


(Chira bao gi>m v AT)

::1

Phi 21,2mm dn I~i.tJ~~utiH:)',


')
Phi 141,3mm dn p'hr~19,1m.rp, ."./
Ong rna kern
~~
Phi 21,2mm (day 1,9mm)
Phi 21,2mm (day 2,6)mm dn phi 113,5mm (day 4,5mm)
Phi 114,3,5mm dn phi 219,lmm
sAN pRAM COA CONG TY CP THEP VU;:T Y (San pharn san
xuat tai Viet nam)
Thep cuon D6-D8
D 10-CB300/CII
D 10-CB400/Gr60/CIlI
D 12-CB300/CII
D 12-CB400/Gr60/CIIl
D l3-D32-CB300/CII
D 13-D32-CB400/Gr60/CIII
D36-CB400/Gr60/CIII

Kg
Kg

17.900
18.700

Kg
Kg
Kg

23.200
23.000
21.500

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

16.400
16.600
16.800
16.500
16.700
16.400
16.600
16.800

Kg
Kg
Kg

15.750
15.700
15.600

Kg
Kg
Kg

15.950
15.900
15.800

t~n
t~n
t~n
t~n
t~n

1.051.379
1.074.308
1.060.869
1.075.620
850.000

Cai
Cai
Cai
Cai
m2
Cai
Cai
B('>
Cai
Cai

328.236
541.225
459.342
720.522
1.159.357
575.597
756.536
1.385.420
27.500
17.000

SAN pRAM COA CONG TY CP THEP THANG LONG - KANSAI


148
149
150

Thep SD295AlCII
DlO-l1,7m
DI2-11,7m
Dl3-D32 - 11,7m
Thep SD390AlCIII
DlO-l1,7m
DI2-11,7m
Dl3-D32 - 11,7m

151
152
153
XlMANG
Xi mang Hoang Th~ch PCB30 :
154
155
Xi mang Hoang Th~ch PCB40:
Xi mang But Son PCB30:
156
157
Xi mang But Son PCB40:
158
Xi mang Tien Son PCB30
SAN pRAM BIEN BAa
CONG TY TNHH THANH LlNH; CONG TY CO pHAN CONG
TRiNH GIAO THONG 2 HA N(H
Bi@ntam giac phan quang canh 700mm
159
Bi@ntam giac phan quang canh 900mm
160
Bi@ntron phan quang 0 700mm
161
Bi@ntron phan quang 0 900mm
162
Bi@nchi d~n + bien khac phan quang
163
164
Cct bien bao 0 90mm, cao 3,5 m
C('>tbien bao 0 1l3,5mm, cao 3,5m
165
166
B~ mfii va rnlii ten phan quang (Tru miii tren vong dao giao thong)
Bi@ns6 nha KT (150x200, 150x230, 150x260)
167
168
Bien can h('>KT (1OOx170)
VAT LIEU KHAc
Dll granite tt! nhien day 18rnrn lrnrn: Loai kh6 ngang ~ 600rnrn
169
170
171
172

Yang Binh Dinh loai darn


Yang Binh Dinh loai nhat
Do Ruby Binh Dinh
Do Ruby

m2
m2
m2
m2

486.000
432.000
720.000
576.000

Da granite tt! nhien day 18rnrn lrnrn: Loai kh6 ngang > 600rnrn
-

Page 5

"~--:"-~-\'-:i';~;"

STT

DANH Ml)

.WJ.f

LI~uxA~'\ l/NG

Don vi tinh

1/

So
"\
1';';'\ J{AV OVN:J .' !t

173
174
175
176
177
178
l79
180
181
182
183
184
185
186
184
187
188
189
190
191
192
193
194
NHOM

195
196
197
198
199
200
201
202

Yang Binh Dinh Ioai darn '. \ tiA NOI


m2
"J
I
m2
Yang Binh Dinh loai nhat \:;
I
X'..
;:i..
,""./
m2
Do Ruby Binh Dinh
m2
Do Ruby
V~t Ii~u khac
kg
Ben to nit (noi)
m3
D~t mau (tren dia ban cac quan)
BQt d~t set cua Cong ty CPDTXD Son Ha (Chua bao g6m van
kg
chuySn)
kg
Dung djch son lot duong
BQt son mau trang-Malaysia (Dung son ke duong bang son deo
kg
nhiet) tieu chuan BS -3262
BQt son mau trang-Malaysia (Dung son ke duong bang son deo
kg
nhiet) tieu chuan AASHTO M-249
BQt son phan quang mau trang Glora (Trung QU6c) tieu chuan BS kg
3262 (Dung son ke dirong bang son deo nhiet)
BQt son phan quang mau trang Glora (Trung QU6c) tieu chuan
kg
AASHTO M-249 (Dung son ke duong bang son deo nhiet)
kg
Bi phan quang Glora (Trung Quoc) tieu chuan BS -3262
kg
Bi phan quang Glora (Trung Quoc) tieu chuan AASHTO M-249
m
CQc tre f6-10
kg
Cola tre
kg
Nhira duong long 60/70
kg
Nhua duong d~c Iran 60/70
kg
Nhira dirong d~c Shell 60/70
Kinh trang 5mm Cong ty kinh Dap C~u
m2
Xi mang trang Thai Elnh
kg
Luoi thep B40 D3mm mat 60x60mm Cong ty CP day va hroi thep
m2
NamDinh
Liroi thep B40 D4mm mat 60x60mm Cong ty CP day va hroi thep
m2
NamDinh
sAN pRAM CU A KlNH KHUNG NHOM, CU A KINH KHUNG NHUA LOI
SAN pRAM CUA KiNH, KHUNG NHOM CUA NHA MAy
NHOM DONG ANH
Cua kinh khung nhOrn Anode Trang mo: chi~u day thanh nhOrn
tir 1,2rnrn treYlen, chi~u day lop Anode tir 12rnrn tro' len bao
hanh san ph~rn tir 10 d~n 15 narn.
Cira di 1 canh ( 900x2200) H~ DA900 phu kien d6ng bQKinh trang
m2
5mrn lien doanh (Chira co khoa)
Cira di I canh co 0 thoang (900x2550) H~ DA900 phu kien d6ng bQ
m2
Kinh trang 5mm lien doanh (Chira co khoa)
Cira di 2 canh (1400x2200) H~ DA900 phu kien d6ng bQKlnh trang
m2
5mm lien doanh (Chira co khoa)
Cira s6 lua 2 canh (1200xI400) H~ DA900 phu kien d6ng bQkinh
m2
trang 5mm lien doanh
Cira s6 lua 2 canh co 0 thoang (1600x 1200) H~ DA900 phu kien
m2
d6ng bQ kinh trang 5mm lien doanh
Cira di 1 canh (900x2200) H~ DA70 phu kien d6ng bQ Kinh trang
m2
5mm lien doanh (Chira co khoa)
Cira di I canh co 0 thoang (900x2550) H~ DA70 phu kien d6ng bQ
m2
Kinh trang 5mm lien doanh (Chira co khoa)
Cira di 2 canh (1400x2200) H~ DA70 phu kien d6ng bQKfnh trang
m2
5mm lien doanh (Chtra co khoa)

':>-,

---

/"

Page 6

Gili d~ ngh] cong b6


(Chua bao g8m VAT)
522.000
495.000
792.000
666.000
1.700
130.000
350
77.000
24.100
25.200
23.000
25.200
23.000
25.200
3.000
4.000
16.000
16.000
17.000
80.000
2.081
33.170
68.900

1.044.000
1.153.000
1.032.000
1.043.000
1.125.000
1.045.000
1.081.000
1.053.000

~~r::~:
;-z~~::;~
!/...
.---...~(
.."
STT

DANH Ml)C

~~.:j-L~~
.. i X ~ ..
..

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

~AY

'\\\G

DO'n vi tinh

Gill d~ ngh] cong bB


(Chira bao g6m v AT)

V N G : ~:i

'.

'

.,

C~a so lua 2.:~inh (l200XI40~~


~~7<f'p~~/\i;r
6ng bQ kinh
trang 5mm hen doanh
-, ...........- .~~:
Cira di I canh (900 x 2200) h~ DA ~
~t..4.'1:...:'" d6ng bQ Kinh trang
5mm lien doanh
Cira di I canh co 0 thoang (900 x 2550) h~ DA 76 phu kien d6ng bQ
Kinh trang 5mm lien doanh
Cira di I canh (900x2200) H~ DA48 phu kien d6ng bQ Kinh trang
5mm lien doanh ( Chira co khoa)
Cira s61~t (600xI200) H~ DA38 phu kien d6ng bQ Kinh trang 5mm
lien doanh
Cira di 2 canh (l400x2200) H~ DA48 phu kien d6ng bQ Kinh trang
5mm lien doanh ( Chira co khoa)
Cira s6 Ilia 2 canh (l200x 1400) H~ DA 48 phu kien d6ng bQ Kinh
trang 5mm lien doanh
Cira so lua 2 canh co 0 thoang (l200xI600)
H~ DA 48 phu kien
d6ng bQ Kinh trang 5mm lien doanh
Cira di I canh (900x2200) H~ DA40 phu kien d6ng bQ Kinh trang
5mm lien doanh (Chira co khoa)
Cira s61~t 1 canh (600xI200) H~ DA40 phu kien d6ng bQ Kinh
trang 5mm lien doanh
SAN pRAM CUA CONG TY CO pRAN CUA SO NHljA

m2

1.040.000

m2

1.042.000

m2

1.053.000

m2

1.681.000

m2

1.358.000

m2

1.659.000

m2

1.734.000

m2

1.938.000

m2

1.359.000

m2

2.112.000

m2

1.193.000

m2

1.888.000

m2

2.263.000

m2

3.715.000

m2

3.629.000

m2

3.060.000

m2

4.839.000

m2

5.000.000

m2

5.327.000

cHAuAu

213
214
215

216

217

218

219

220

221

San phAm EuroWindow


(G6m ca ph~n khuon, canh cira va phu
ki~n kim khi, l~p dung, dung thanh profile hang
KOMMERLING),
HQp kinh: kinh trang an toan 6.38mm -11-5mm (kinh trang Viet
Nhat 5mm), kich thuoc 1,5m* 1m
Vach kinh, kinh trang Viet Nhat 5mm, kich thuoc (lm*lm)
Cira s6 2 canh mo tnrot: kinh trang Viet Nhat 5mm. Kich thiroc
(l,4m*l,4m),
Phu kien kim khi (PKKK): Khoa barn- hang VITA
Cira s6 2 canh mo quay I~t vao trong (l canh rno quay va 1 canh mo
quay & lat): kinh trang Viet NMt 5mm. PhI,! kien kim khi (PKKK):
thanh chot da diem, tay nam, ban I, chot lien-hang GU Unijet, kich
thiroc (l ,4m* 1,4m)
Cira s6 2 canh mo quay ra ngoai: kinh trang Vi~t Nhat 5mm. PhI,!
kien kim khi (PKKK): thanh chot da diem, ban I chit A, tay narn,
ban I ep canh-hang ROTa, chot Iien-Siegeinia,
kich thtroc
(l,4m*I,4m)
Cira di 2 canh mo tnrot: kinh trang Viet- Nhat 5mm. PhI,! kien kim
khi (PKKK): thanh chot da diem, con Ian-GQ, tay nam-hang GU, 6
khoa-hang Winkhaus, kich thuoc (1,6m*2,2m)
Cira di ban cong 1 canh mo quay vao trong: kinh trang Viet- NMt
5mm, pano thanh. PhI,! kien kim khi (PKKK): thanh chot da di~m,
hai tay nam, ban 1 hang ROTa, 6 khoa-hang Winkhaus, kich thuoc
(0,9m*2,2m)
Cira di ban cong 2 canh mo quay vao trong: kinh trang Viet- NMt
5mm, pano thanh. PhI,! kien kim khi (PKKK): thanh chot da diem,
hai tay nam, ban I hang ROTa, 6 khoa-hang Winkhaus, chot lin
Seigeinia Aubi kich thuoc (l,4m*2,2m)
Cira di chinh 2 canh mo quay ra ngoai: kinh trang Viet Nhat 5mm,
pano thanh. PhI,! kien kim khi (PKKK): thanh chot da diem, tay narn,
ban le-Hang ROTa, 6 khoa-hang Winkhaus, chot lin Seigeinia
Aubi, kich thiroc (1,4m*2,2m)
Page 7

.~--:'-~

STT

222

223
224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234
235

236

p;"'~

DANW~~~~~X
.;
\

AYOlJ

l \

H~ /'It

YD\Jl'G

DO'nvi tinh

1-\

"1(:; ..
~l ,

.'

Gia d~ ngh] cong b5


v AT)

(Chua bao g6m

c':j

Cua di chfnh I canh m~.ll~~


trAn? Vi~t ~~t 5~,
pano ,thanh. Phu kien .kim khl ~~):
thanh chot da diem, tay nam,
ban le-Hang ROTa, 0 khoa-hang Winkhaus, kich thuoc (0,9m*2,2m)
Cac loai cfra sA, cira di, vach ngan ASIAwindow (GAm ca phAo
khuon, canh cira va phu ki~n kim khi, I~p dung, dung thanh
[profile hang SHIDE).
Vach kinh, kfnh trang Viet Nhat 5mm, kich thiroc (Im*lm)
Cira s6 2 canh mo tnrot, kfnh trang Viet NMt 5mm, Phu kien kim
khi (PKKK): Kh6a barn GQ. Kich thiroc (1,4m*I,4m)
Cira s6 2 canh mo quay I~t vao trong (1 canh mo quay, I canh mo
quay va l?t): kinh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu kien kim khi (PKKK):
thanh ch6 da di~m, ban I, tay nam, ch6t rei-hang GQ, kich thuoc
(1,4m*I,4m)
Cira s6 2 canh mo quay ra ngoai, kinh trang Viet Nhat 5mm. Phu
kien kim khi (PKKK): thanh chot da diem, ban I chi! A, tay nam,
ban l ep canh, chot rei-hang GQ, kfch thuoc (1,4m*l,4m)
Cira s6 1 canh rno h.tra ngoai: kinh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu kien
kim khi ( PKKK): thanh chot da diem, ban I chi! A, tay nam, thanh
han dinh -hang GQ, kich thuoc (0,6m*I,4m).
Cira s6 I canh mo quay I~t vao trong: kinh trang Viet Nhat 5mm.
Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6 da diem, ban I, tay nam-hang
GQ, kich thuoc (0,6m* l,4m)
Cira di thong phong/ban cong 1 canh mo quay vao trong: kinh trang
Viet NMt 5mm va pane l Omm. Phu kien kim khl (PKKK): thanh
chot da di~m, tay nAm-GQ, ban I 3D, 6 khoa-hang VITA, kich
thiroc (0,9m*2,2m)
Cira di thong phong/ban cong 2 canh mo quay vao trong: kfnh trang
Vi~t Nhat 5mm va Pano t.m 10mm. Phu kien kim khf (PKKK):
thanh chot da diem, tay nam, chdt rbi-GQ, ban I 3D, 6 khoa-hang
VITA, kfch thiroc (1,4m*2,2m)
Cira di chfnh 2 canh mo quay ra ngoai: kinh trang Viet nhat 5mm,
pano t.m l Omm. Phu kien kim khi (PKKK): Thanh ch6t da di~m,
ch6t rbi-GQ, 2 tay nam, ban I 3D, 6 khoa-hang VITA, kfch thiroc
(1,4m*2,.2m).
Cira di 2 canh mo tnrot: kfnh trang Viet Nhat 5mm. Phu kien kim
khi (PKKK): thanh chot da diem, con Ian, hai tay nam -hang GQ, 6
kh6a- Winkhaus, kich thuoc (1,6m*2,2m)
Cira di chfnh I canh me quay ra ngoai: kinh trang Vi~t Nhat 5mm
va pano lOmm. Phu kien kim khi (PKKK): thanh chot da di~m-GQ,
tay nam, ban I 3D, 6 khoa-hang VITA, kich thuoc (0,9m*2,2m)
San phiim VIETWINDOW (G6m ca phAn khuon, canh cfra va
phu ki~n kim khi, dung thanh profile haog VI~T NAM).
Vach kinh, kinh trang Viet Nhat 5mm, kfch thiroc (1m*lm)
Cira s6 2 canh mo tnrot, kinh trang Vi~t Nhat 5mm, Phu kien kim
khi (PKKK): Kh6a barn GQ. Kich thuoc (1,4m*I,4m)
Cira s6 2 canh mo quay I?t vao trong (1 canh mo quay, I canh mo
quay va lat): kfnh trang Viet NMt 5mm. Phu kien kim khi (PKKK):
thanh chot da diem, ban I chfr A, tay nam, ban I ep canh, chot roihang GQ, kich thuoc (1 ,4m* 1,4m)

Page 8

m2

5.005.000

0
m2

1.748.000

m2

2.070.000

m2

2.740.000

m2

2.631.000

m2

3.285.000

m2

3.470.000

m2

3.327.000

m2

3.505.000

m2

3.692.000

m2

2.128.000

m2

3.474.000

m2

1.450.000

m2

1.735.000

m2

2.470.000

_/~~
v'.r~/---.... __
'~I"

\.

DANH Ml)C V~

STT

0/

rliu ~

DWc:))
DIING \;::.

..~!XA~
,,
H~ ",n.
237

238

239

240

241

242

243

244

24S
246
247
248
249

2S0
2S1
2S2

2S3
2S4

Cira
kien
ban
Cira
kim
han
Cira
Phu
GQ,

Gia iI~ ngh] cong b6


(ChU1l bao g6m v AT)

. ~j

s6 2 canh rno quay ra ngOa\~ng


v~}mm.
p~\!
kim khi (PKKK): thanh chot d
'elli-;:1!fq\le ir A, tay narn,
l~ ep canh, ch6t rei-hang GQ, kfch tm:mt\I,4m*I,4m)
s6 1 canh rno hiit ra ngoai: kinh trang Viet NMt Smm. Phu kien
khf ( PKKK): thanh chot da diem, ban l~ chtr A, tay nam, thanh
dinh -hang GQ, kich thiroc (0,6m*l,4m).
s6 1 canh mo quay l~t vao trong: kinh trang Viet Nhat Srnm.
kien kim khi (PKKK): thanh chot da di~m, tay nam, ban I~ hang
kich thuoc (0,6m* 1,4m)

Cira di thong phong/ban cong 1 canh mo quay vao trong: kinh trang
Viet NMt Smm va pano thanh. Phu kien kim khi (PKKK): thanh
ch6t da diem, tay nam-Gt), ban l~ 2D, 6 khoa-hang VITA, kich
thiroc (0,9m*2,2m)
Cira di thong phong/ban cong 2 canh mo quay vao trong: kfnh trang
Vi~t Nhat Smm va Pano thanh. Phu kien kim khi (PKKK): thanh
chot da diem, hai tay nam, chot roi-GQ, ban l~, 6 khoa-hang VITA,
kich tluroc (l,4m*2,2m)
Cira di chfnh 2 canh mo quay ra ngoai: kinh trang Vi~t nhat Srnrn,
pano thanh. Phu kien kim khl (PKKK): Thanh chot da diem, chot roiGQ, 2 tay nam, ban l~, 6 khoa-hang VITA, kich thuoc (l,4m*2,.2m).
Cira di 2 canh mo tnrot: kinh trang Viet Nhat Smm. Phu kien kim
khi (PKKK): thanh chot da diem, con Ian, hai tay nam -hang GQ, 6
kh6a- Winkhaus, kfch thtroc (I ,6m*2,2m)
Cira di chfnh 1 canh mo quay ra ngoai: kinh trang Vi~t NMt Smm
va pano thanh. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m-GQ,
tay narn, ban l~, 6 khoa-hang VITA, kich thiroc (0,9m*2,2m)
sAN pRAM COA NHVA LOI nffip THAIVIET WINDOWS
(G6m ca phan khuon, canh cira, phu kien kim khf, kfnh Viet Nhat
Smm va l~p dung dung thanh Profile cua hang COINCH hoac
SHIDE)
Cira s6 hai canh rno tnrot, rong 1000-1800mm, cao 800-1800, kinh
Smm Viet Nhat, phu kien lien doanh GQ
Cira s6 mo quay 01 canh, rong 600-1 OOOmm, cao 800-1800, klnh
Smm Vi~t Nhat, phu kien lien doanh GQ
Cira s6 rno quay 02 canh, rong 600-1 OOOmm, cao 800-1800, kinh
Smm Viet Nhat, phu kien lien doanh GQ
Cira s6 mo 01 canh h~t A, r(lng 600-1 OOOmm, cao 800-1800, kinh
Smm Viet Nhat, phu kien lien doanh GQ
Cira s6 mo quay va l~t 01 canh, rong SOO-1OOOmm, cao 800-1800,
kinh Smm Viet Nhat, phu kien GQ
Cira di 01 canh rno quay rong 7S0-1 OOOmm, cao 2200-2S00, kfnh
Smm Viet Nhat, phu kien GQ
Cira di 02 canh me quay rong 1000-1800mm, cao 2200-2S00, kinh
Smm Viet Nhat, phu kien GQ
Vach kfnh c6 dinh rong 700-1S00mm, cao 1000-IS00, kinh Smm
Vi~t Nh~t
sAN pRAM CUA CONG TY CP SARA WINDOW (G6m ca phan
khuon cira, canh cira va phu kien kim khf, I~p dung, dung thanh
Profile hang SHIDE)
Vach kinh, kfnh trang Viet - Nhat Smm, kich thuoc (Im*I,Sm)
Cira s6 2 canh mo tnrot, phu kien kim khi GQ, kinh trang Vi~t NMt Smm, kich thuoc (l,4m*l,4m)
Page 9

DO'n vi tinh

m2

2.3S9.000

m2

2.980.000

m2

3.201.000

m2

2.991.000

m2

3.246.000

m2

3.647.000

m2

1.793.000

m2

3.131.000

m2

1.612.000

m2

2.72S.000

m2

2.201.000

m2

2.810.000

m2

3.128.000

m2

3.014.000

m2

3.224.000

m2

1.362.000

m2

--

m2

1.2S3.000
I.SOO.OOO

--

."-

, to' ,. : 1..-: .
!;,.---._-........

STT

DANH Ml)C

v~r ~-ttu

~"

255

256
257
258

259

260

261
262
263

t.4 ..:

-c

~~

.' , X " U N
!

.,

'.

\;:. '

Gia d~ ngh] cong b6


(Chua bao g6m v AT)

G'

I ;.

~~~d~v(a

Cira sb 2,canh m(r~uay I't vao


quay & I~t), phu kien kirn khi hang

DO'n vi tinh

I canh me
(1 ,4m* 1,4m)

m2

2.212.000

m2

1.978.000

m2

2.655.000

m2

2.572.000

m2

2.779.000

m2

2.830.000

Cira nhua loi thep Smartwindows


(Bao g6m ca khuon canh cira,
phu ki~n kim khi, kinh, l~p d1!ng)
Vach kinh c6 dinh, kinh Vi~t Nhat 5mm, KT (1 mxl.5m)
Cira s6 02 canh mo tnrot, phu kien LD, kinh Viet Nh~t 5mm, KT
(1.4mx1.4m)

m2

1.058.000

m2

1.559.000

Cira s6 02 canh mo tnrot, phu kien GU, kinh Vi~t Nhat 5mm, KT
(1.4mx1.4m)

m2

1.733.000

m2

859.091

m2

1.136.363

m2

1.045.454

m2

1.045.454

m2

818.181

m2

1.272.727

m2

1.772.727

m2

1.318.181

m2

1.318.181

m2

1.363.636

m2

1.318.181

. ch fi:!

Cira s6 2 canh mo quay ra ngoai, kinh trang Viet-Nhat 5mm, phu


kien kim khi hang GQ, kich thiroc (1,4m*I,4m)
Cira s6 1 canh mo h~t, kinh trang Viet-Nhat 5mm, phu kien kim khi
hang GQ, kich thiroc (0,6m* 1,4m)
Cira s6 1 canh mo quay I~t vao trong, kinh trang Viet-Nhat 5mm,
phu kien kim khi hang GQ, kich thiroc (0,6m*1,4m)
Cira di thong phong/ ban cong 1 canh, mo quay vao trong, kinh trang
Vi~t NMt 5mm, phu kien kim khi hang GQ, kich thuoc (0,9m*2,2m)
Cira di thong phong/ ban cong 2 canh mo quay, kinh trang Viet Nhat 5mm, phu kien kim khi hang GQ, kich thuoc (1,4m*2,2m)
sAN pHAM CUA CONG TY TNHH SMARTWINDOW
VU;:T
NAM - TAp DoAN NHl!A DONG A

sAN plfAM CUA KiNH, KHUNG NHOM CUA CONG TY CP


NHOM DO THANH

264
265
266
267
268
269

270
271
272
273
274

H~ th6ng k~t du cira kinh kbung nhom DT, chi~u day lop Anod
t6i thi~u 10,.1.m, ehi~u day cac thanh chju 11!ct6i thi~u Irnm, bao
hanh san phm 10 nam
H~ vach ngan SF 76-Ph~ kien dong bo, kinh trang 5mm
H~ cira di canh rno CAD 76-Cua di 2 canh, phu kien d6ng b9, kinh
trang 5mm (khong baa g6m kh6a)
H~ cira di canh rno CAD 70-Cua di 2 canh, phu kien d6ng b9, kinh
trang 5mm (khong baa gorn kh6a)
H~ cira Ilia SLD 76-Cua Ilia 2 canh, phu kien d6ng b9, kinh 5mm
(khong baa g6m tay nam)
H~ cira Ilia SLD 70-Cua Ilia 2 canh, phu kien d6ng b9, klnh 5mm
(khong baa g6m tay nam)
H~ cira s6 mo I~t CA W41-K~t du mo I~t, phu kien d6ng b9, kfnh
trang 5mm (khong baa gorn tay narn)
H~ th6ng k~t du cira kinh kbung nhom S-DT, ehi~u day lop
Anod t6i thi~u 60",m, ehi~u day cac thanh chju l,!e t6i thi~u
1.2mm, bao hanh san phm 10 nam
H~ nhorn dinh hinh nh6m 1100-Vach ngan, vach mat dung, phu kien
d6ng b9, kinh 12mm
H~ cira di canh Ilia 2600-Nhom son tinh dien, phu kien d6ng b9,
kinh trang 5mm (khong baa g6m kh6a)
H~ cira s6 canh Ilia 2600-Nhom son tlnh dien, phu kien d6ng bo,
kfnh trang 5mm (khong baa g6m tay narn)
H~ cira di canh mo 4400- Nhom son tlnh dien, phu kien d6ng bo,
kinh trang 5mm (khong baa gorn kh6a)
H~ cira s6 mo l~t4400- Nhom son tinh dien, phu kien d6ng bo, kinh
trang 5mm (khong baa gom tay narn)

Page 10

~,,~~-:";

('

~. I

276
277

278
279
280

281

282

283

284

285

286

287

288

Vach ngan 4400- Nhom son tinh


5mm

.'

".'....\,

SO

. : 111':.&

275

i-:_;-'-~~

:4tY-DffN' ,

DANH Ml)C V ~ T

STT

'.

v nI

\.

\,

'

. ,I

b.Qjkinh trang

,.j

H~ cira di canh rno 450-~hom son tT~~7.h:t[_kj~H"'d6ng


bQ, kinh
trang 5mm (khong bao gom kh6a)
-H~ vach mat dung Xuong chim- Nhorn son tinh dien, phu kien d6ng
bO, kinh 12mm
SAN PHA.M CUA CONG TY TNHH DAu TO' V A THUdNG ~I
OSCAR VIl';:T NAM
San phftm Oscar Window (g8m ca phAn khuon, canh cira, va phu
ki~n kim khi, I~p dung, dung thanh Profile hang Shide)
Vach kinh, kinh trang Vi~t Nhat 5mm, kich thuoc (Im*lm)
HOp kinh: kinh trang an toan 6.38mm (kinh trang Viet NMt), kich
thuoc 1,5m*lm
Cira s6 2 canh mo tnrot: kinh trang Viet Nhat Smm. Kich thuoc
(l,4m*I,4m),
PhI,! kien kim khi (PKKK): Kh6a barn
Cira s6 2 canh mo quay l~t vao trong (1 canh mo quay va 1 canh mo
quay & lat), phu kien kim khi: thanh chot da diem, tay nam, ban I~,
chot lien, kich thuoc (l,4m*I,4m)
Cira s6 2 canh rno ra quay ngoai: kinh trang Viet Nhat 5mm, kich
thuoc 1,4* 1,4m. PKKK: thanh chot da diem, tay nam, ban I~ chit A,
ban I~ ep canh, c6t li~n
Cira s6 1 canh rno h~t ra ngoai: kinh trang Viet Nhat 5mm, kich
thiroc 0,6* 1,4m. PKKK: thanh chot da diem, tay narn, ban I~ chtr
Am thanh dinh vi g6c mo
Cira s6 1 canh mo quay I~t vao trong, kinh trang Viet-Nhat 5mm,
phu kien kim khi: thanh chot da diem, ban I~, tay nam, kich thuoc
(0,6m* 1,4m)
Cira di ban cong 1 canh rno quay vao trong: kinh trang Viet- Nhat
5mm, pano tarn 10mm. PhI,! kien kim khi (PKKK): thanh chot da
diem, hai tay nam, ban I~, 6 khoa Winhaus, kich thuoc (0,9m*2,2m)
Cira di ban cong 2 canh mo quay vao trong: kinh trang Viet- Nhat
5mm, pano t~m 10mm. PhI,! kien kim khi (PKKK): thanh chot da
diem, hai tay narn, ban I~, 6 khoa Winhaus, ch6t lien, kich thiroc
(1,4m*2,2m)
Cira di chinh 2 canh mo quay ra ngoai: kinh trang Vi~t Nhat 5mm,
pano t~m 10mm, kich thuoc 1,4 *2,2m. PKKK: thanh c6t da diem,
hai tay nam, ban l~, 6 kh6a Winhaus
Cira di 2 canh mo tnrot: kinh trang Viet Nhat 5mm, kich thuoc
1,6*2,2m. PKKK: thanh ch6t da diem, nam, con Ian, 6 kh6a Winhaus

Cira di chinh 1 canh mo quay ra ngoai: kinh trang Viet Nhat 5mm,
pano
tam 10mm, kich thiroc 0,9*2,2m. PKKK: thanh chot da diem,
289
tay nam, ban I~, 6 kh6a Winhaus
NHOM sAN PHA.M VE SdN

290
291
292
293

SdNKOVA
BQt ba
BOt ba trong nha
BOt ba ngoai nha
Son lot
San 16t khang ki~m trong nha K 109
San 16t khang kiern ngoai nha K209
Son trong nha
Page 11

Gia d~ ngh] cong b6


(Chira bao g6m VAT)

"\

' >.1 ,.,

dlJi., p~,.\<i~i@.ng

Don vi tinh

m2

1.045.454

m2

1.909.091

m2

1.727.273

m2

990.900

m2

1.568.900

m2

1.880.100

m2

3.092.500

m2

3.015.600

m2

3.709.800

m2

3.906.500

m2

3.992.900

m2

4.116.800

m2

4.383.600

m2

2.547.000

m2

4.086.000

kg
kg

5.576
6.227

kg
kg

41.192
65.814

Gia d~ ngh] cong b6

STT

Bon vi tinh

(Chtra bao

gi>m

VAT)

294
295
296

Son min khong b6ng K771


Son trong nha khong b6ng K260
Son trong nha pha s~n mau KI80

kg
kg
kg

27.270
33.590
27.410

297
298
299

Son ngoai nha


Son ngoai troi min khong b6ng K261
Son ngoai nha pha s~n m~u nhat K280N
Son ngoai nha pha s~n mau d~m K280D

kg
kg
kg

41.730
41.320

kg
kg

71.770
43.010

kg

5.035

kg
kg

37.050
28.500

kg
kg
kg

58.900
38.000
66.500

53.140

Son ch6ng thftm


300
30 I

302

Son chong tham dung CTlIA


Son chong tham ngang CTlI B
SON JYMEC (Cong ty CP Son Jymec Vi~t Nam)
B{)t bit
Bot ba trong, ngoai nha (Trang)

Son trong nha


303
304

Son 16t kiem trong nha


Son min trong nha cao dp

Son ngoai triri


305
Son 16t kiern ngoai nha
306
Son min ngoai troi cao dp
307
Son chong tham pha xi mang 15'I~ I: I
Iy chong tham, d(>t
SAN pHAM TAM DAN, GA GANG V A ONG CONG BE TONG
TAM DAN BE TONG V A BO GA GANG CUA CTY TNHHNN
THANH VIEN THOAT
HA NOI

xu

mroc

308
309
31O
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

Dan chju h,c


0,7 x l xO,12DT
0,6 xl,2 xO,12
0,8 x l xO,12
0,5 x l xO,12
0,9 xO,9 xO,12
0,5 xO,8 xO,12
0,8 xO,9 xO,12
0,8 x l xO,12(DT)
0,8 x l xO,12
0,7 xO,8 xO,12
0,6 x l xO,12
0,7 xl xO,12
Dan thuong
0,43 xO,86 xO,07(l6)
0,5xl xO,07(ranh)
0,6 x l xO,07(ranh)
0,45 x 1,2 xO,07
0,35 xl,2 xO,07
0,6x 1,2 xO,07(ranh)
0,5 x l xO,07
0,6 x l xO,07
0,6 x 1,2 xO,07
0,3 x l xO,07
0,45 xO,9 xO,07
0,3 xl,5 xO,1
0,3 x 1,2 xO,07
0,37 xO,8 xO,07
0,45 x 1,45 xO,07
0,55 xO,75 xO,07
0,35 x 1,5 xO,3

Tarn
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m

------

Page 12

--

T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~
T~m
T~m

1.037.000
575.000
758.000
482.000
688.000
246.000
715.000
1.127.000
615.000
518.000
530.000
603.000
184.000
161.000
167.000
156.000
112.000
175.000
145.000
169.000
183.000
90.000
129.000
151.000
104.000
80.000
187.000
103.000
341.000

..----STT

DANH Ml)C V~T L

~ili-DtrN

"/'
'/
'i

'", >CAy

"

\"

\;.

H A. ~. '/. NG !:",
0,3 x 1,2 xO,3 he
, .
"!I"
':j
0,3 x I xO,3 he
\
1,44 xl,44 xO,15 (DT lOA)
-.- .:'./
~ .1,64 xl,64 xO,15 (DT 12A)
HE via vat 1 m
HE via vat 1,5 m
HE via vuong 1m
Dan 0,8 x 0,65 x 0,07
Dan 1,5 x 0,65 x 0,07
Dan giang c6 ga
D~m 1 x 1,5 x 0,1
BQ ga gang co khoa chong m~t cap: 163 kg
Nip ga gang
BQ ghi gang co khoa chong m~t cap: 160 kg
N~p ghi gang
Ong c6ng Iy tam
Ong cong D400 TI A
Ong cong D400 TIC
Ong cong D600 TI A
Ong cong D600 TIC
Ong cong D758TIA
Ong cong D758 TIC
D c6ng D400
D cong D600
D cong D758
sAN pffAM CUA CONG TY CPSXTM TAN DA LOC
Nip tron, khung vuong QC(mm). Kfch thuoc 900x900x50 tai trong
125 KN Mau Ghi den (Composite)

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
T~m
BQ
n~p
BQ
n~p

"->.

352
353
354
355
356
357
358
359
360

361

Nip tron, khung vuong QC(rnm). Kfch thiroc 900x900xlOO tai trong
250 KN Mau Ghi den (Composite)
BQ nip ghi thu mroc QC(mm). Khung 1074x554x120mm,
Nip
860x430x50mm tai trong 125 KN Mau Ghi den (Composite)

362
363

Gia d~ ngh] cong b6


(Chira bao g6m v AT)

DO'n vi tlnh

S" \~.~
"',

219.000
190.000
2.730.000
3.383.000
280.000
401.000
321.000
148.000
246.000
391.000
101.000
3.869.000
1.329.000
3.825.000
1.793.000

md
md
md
md
md
md
D
D
D

220.000
232.000
388.000
417.000
763.000
810.000
71.000

BQ

3.557.458

BQ

4.180.593

BQ

2.938.615

BQ

2.585.000

BQ

3.127.000

BQ

3.468.000

BQ

1.985.000

BQ

2.270.000

BQ

2.350.000

BQ

200.000

107.000
147.000

SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN xA Y LAp CONG VINH


BQ nip
700mm,
BQ nip
700mm,
BQ nip
700mm,

364
365
366

BQ n~p h6 thu mroc (nap 380x680mm khung 500x800, tai trong


125KN)
BQ nap h6 thu mroc (nap 450x750mm khung 570x870, tai trong
125KN)
BQ nip h6 thu mroc (nap 430x860mm khung 530x960, tai trong
125KN)
Nip ranh thoat mroc 300x400mm, tai trong 15KN
SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VLXD SONG DAy
(cong tron, cong hQP, thoat mroc) : hang giao tren phuong tien v~n
chuyen cua ben mua tai nha may ben ban: Chirong My, Ha NQi va
Thu~n Thanh, B~c Ninh)

367
368
369
-

370

371

h6 ga Composite, khung tron, n~p tron, dirong kfnh nip


duong kfnh khung 81 Omm, tai trong 125KN
h6 ga Composite, khung tron, nap tron, dirong kinh nap
duong kfnh khung 830mm, tai trong 250KN
h6 ga Composite, khung tron, nip tron, duong kfnh n~p
dirong kfnh khung 840mm, tai trong 400KN

C6ng trim tai trong VH (Via he) (Giao tren phuong


mua)
Cong 0500 mac 300
Page 13

ti~n ben
-.

312.000

v~~~ , '~

,,;--".

STT

/""

'.-~.t\.
A

,~

DANH Ml)C V .. 1/LIU XAYQl!1\lG


sG
-,
\'': \

~l

XA:

D~r~U

DOll

Gia d~ ngh] cong b8


(ChU1l bao g6m VAT)

.1

Cong 0600 mac 300


Cong 0800 mac 300
Cong 01000 rnac 300
Cong 01250 mac 300
Cong 01500 mac 300
Cong 01800 mac 300
Cong 02000 mac 300
C8ng trim tai trong HL-93 (Qua dUOllg) (Giao tren phuong ti~n
ben mua)
379
Cong 0300 M300
380
Cong 0400 M300
381
Cong 0500 M300
382
Cong 0600 M300
383
Cong 0800 M300
384
Cong 01000 M300
Cong 01250 M300
385
386
Cong 01500 M300
387
Cong 01800 M300
388
Cong 02000 M300
I)~ c8ng (Giao tren phuonz tien ben mua)
D@ cong 0300, M200
389
D@ cong 0400, M200
390
D@ cong 0500, M200
391
392
D@ cong 0600, M200
D@ cong 0800, M200
393
D@ congf) 1000, M200
394
D@ cong 01250, M200
395
D@ cong 01500, M200
396
D@ cong 01800, M200
397
D@ cong 02000, M200
398
C8ng h{)p thoat mroc (c8ng h{)p ky thu~t tinh tuong duong vo;
ghl c8ng thoat nurrc khong bao gAm ghl dO' ky thuat)
C8ng h{)p thoat mroc BTCT -Tai trong VH
399
Cong hOp 600x600mm
Cong hop 800x800mm
399
400
Cong hQp 1OOOx1OOOmm
401
Cong hop 1200x800mm
402
Cong hop 1200x 1200mm
403
Cong hOp 1400x 1400mm
404
Cong hop 1400x 1600mm
405
Cong hop 1400x 1700mm
406
Cong hQp 1500x 1500mm
407
Cong hop 1600x 1600mm
408
Cong hQp 1600x2000mm
409
Cong hOp 2000x2000mm
410
Cong hQp 2000x2500mm
Cong hOp 2500x2500mm
411
------J-----I--------j
C8ng h{)p thoat nurrc BTCT -Tai trc,mg HL-93
412
Cong hop 600x600mm
412
Cong hop 800x800mm
-~-~~~-------------413
C6ng hQp 1OOOx1OOOmm
414
C6ng hQp 1200;ZS0-Om-m--------372
373
374
375
376
377
378

------J---

415
416

vi tlnh

C6ng hQp 1200x 1200mm


~-------C6ng hQp 1400x 1400mm
----------

Page 14

m
m
m
m
m
m
m

372.000
699.000
963.000
1.448.000
1.907.000
2.824.000
3.033.000

m
m
m
m
m
m
m
m

210.000
243.000
327.000
398.000
740.000
1.060.000
1.601.000
2.009.000
2.907.000
3.213.000

Cai
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai

40.000
50.000
65.000
78.000
105.000
162.000
236.000
287.000
376.000
442.000

1.386.000

m
m
m

m
m
m
m
m
m

m
m
m

m
m

2.049.000
2.469.000
2.467.000
2.940.000
3.515.000
4.464.000
4.516.000
4.516.000
4.618.000
6.091.000
7.037.000
8.402.000
9.453.000

1.584.000
2.101.000

m
m
m
m

2.521.000
2.521.000
--1---------1
3.046.000
3.988.00Q

~:_2.!~::",~
.....

.'.~ Lltv~,

DANHMl)

STT

+~

T/NG

~.'
So
.'.\
.
i;"',
; A~'. C,Url'''!
~u. " ;,
.
\ i'1~;
'\1(:':
'.

DO'nvi tinh

Gia d~ ngh] cong b6


(Chira bao g8m v AT)

." X e .
1

'~.

461
-

462
463
~~~464
---

,l

.'

I,"

<.

425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
-

Cong hop 1400x 1600mm \


Cong hQp 1400x 1700mm \"'"
'/
..;,,/
Cong hQp 1500x 1500mm
Cong hQP 1600x 1600mm
Cong hop 1600x2000mm
Cong hQP2000x2000mm
Cong hQP2000x2500mm
Cong hQp 2500x2500mm
SAN pHAM CUA CONG TY CO pHAN AVINA VIl;:T NAM
(cong tron, cong hop: hang giao tren phirong tien van chuyen cua
ben mua tai nha may ben ban)
CBn~ rung ep lien k~t ki~u am duong (Chien dai 1m)
CBng trim tiii trong VH (Via he) chi~u dai 1m
Cong 0300 mac 300
Cong 0400 mac 300
Cong 0600 mac 300
Cong 0800 mac 300
Cong 01000 mac 300
Cong 01250 mac 300
Cong 01500 mac 300
Cong 01800 mac 300
Cong 02000 mac 300
CBn~ trim tiii trona HL-93 (Qua dlfim~) chi~u dai 1m
Cong 0300 mac 300
Cong 0400 mac 300
Cong 0600 mac 300
Cong 0800 rnac 300
Cong 01000 mac 300
Cong 01250 mac 300
Cong 01500 mac 300
Cong 01800 mac 300
Cong 02000 mac 300
CBn~ rung ep lien k~t ki~u mi~ng toe (chieu dai 2,5m)
CBng tai trong th~p - Tuong duong tiii trong VH
Cong 0500 mac 300
Cong 0600 rnac 300
Cong 0800 mac 300
Cong 01000 mac 300
Cong 01250 mac 300
Cong 01500 mac 300
CBng tai trong tieu chuan TC- Tuonz dirong tai trong HL-93
Cong 0300 mac 300
Cong 0400 mac 300
Cong 0500 mac 300
Cong 0600 mac 300
Cong 0800 mac 300
Cong 01000 mac 300
Cong 01250 mac 300
Cong 01500 mac 300

417
418
419
420
421
422
423
424

"

-,

"

m
m
m
m
m
m
m
m

4.621.000
4.726.000
4.618.000
4.722.000
6.301.000
7.515.000
8.612.000
9.767.000

m
m
m
m
m
m
m
m
m

193.000
213.000
361.000
663.000
901.000
1.406.000
1.812.000
2.851.000
3.069.000

m
m
m
m
m
m
m
m
m

208.000
241.000
406.000
757.000
1.042.000
1.535.000
1.921.000
3.000.000
3.425.000

m
m
m
m
m
m

326.000
406.000
747.000
1.040.000
1.505.000
1.990.000

m
m
m
m
m
m
m
m

228.000
262.000
343.000
428.000
780.000
1.124.000
1.683.000
2.129.000

Ranh R2 va R4 ranh ho' BTCT mac 250 mBi nBi am dunng BXH
--

Ranh BXH = 300X300mm


Ranh BXH = 400X400mm
Ranh BXH =400X500mm

Page 15

728.000
802.000
877.000

p>'- ;-:~~'.::
.~
~.)./'

465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

. -'<:0.:. -,:

DANH MT)C V~T LI~~~XAY ~G


\:\
~ i A Y 0 If N G I ~:
\ h ~\ N '0 1 " ,i)

STT

:i

\.: '.:'
.
,
BXH = 400X600mm
. BXH = 400X700mm
BXH = 400X800mm
BXH = 600X300mm
BXH = 600X400mm
BXH = 600X500mm
Ranh BXH = 600X600mm
Ranh BXH = 600X700mm
Ranh BXH = 600X800mm
f)~ c6ng
0300, mac 200
0400, mac 200
0500, mac 200
0600, mac 200
0800, mac 200
01000, mac 200
01200, mac 200
01250, mac 200
01500, mac 200
01800, mac 200
02000, mac 200
C6ng hOp tai trong VH (Via he) chi~u dai 1m
Cong hQp BxH 800x800mm mac 300
Cong hQp BxH 1000xlOOOmm mac 300
Cong hQp BxH 1250x1250mm mac 300
Cong hop BxH 1500x 1500mm mac 300
C6ng hQp tal trong HL93 (qua duong) chieu dai 1m
Cong hQp BxH 800x800mm mac 300
Cong hQp BxH 1000xlOOOmm mac 300
Cong hQp BxH 1250x 1250mm mac 300
Cong hop BxH 1500x1500mm mac 300
sAN pRAM CUA CONG TY CP DAu TV V A BE TONG THJNH
LIJ;:T
Ranh
Ranh
Ranh
Ranh
Ranh
Ranh

"

<;

DOll

vi tinh

'~J

Gia d~ ngh] cong b6


(Chira bao g6m VAT)

946.000
962.000
1.053.000

.>

967.000
1.049.000
1.081.000
1.173.000
1.238.000
1.287.000
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai
Cai

44.000
54.000
64.000
79.000
109.000
158.000
228.000
228.000
277.000
366.000
446.000

m
m
m
m

1.713.000
2.325.000
2.600.000
4.058.000

m
m
m
m

2.396.000
2.752.000
4.188.000

1.764.000

C6ng tron thoat nurrc


496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong
Cong

0300, dp N, T, TC (HL93) mieng loe, day 60mm


0400, cap N, T, TC (HL93) mieng loe, day 60mm
0400, cap C (HL93) mieng loe, day 60mm
0500, dp N, T mieng loe, day 80mm
0500, c~p TC (HL93) mieng loe, day 80mm
0500, dp C (HL93) rnieng loe, day 80mm
0600, dp N, T mieng loe, day 80mm
0600, dp TC (HL93) mieng loe, day 80mm
0600, dp C (HL93) mieng loe, day 80mm
0750, c~p N mieng loe, day 80mm
0750, dp T mieng loe, day 80mm
0750, c~p TC mieng loe, day 80mm
0750, dp C mieng loe, day 80mm
01050, dp N mieng loe, day 120mm
01050, dp T mieng loe, day 120mm
01050, dp TC mieng loe, day 120mm
01200, cap N mieng Ioe, day 140mm
-0 1200, c~p T mieng loe, day 140mm
0 1200, c~p TC mieng loe, day 140mm
01200, dp C mieng loe, day 140mm
Page 16

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

219.000
262.000
279.000
367.000
379.000
389.000
413.000
445.000
454.000
532.000
589.000
674.000
728.000
1.016.000
1.135.000
1.273.000
1.405.000
1.573.000
1.652.000
1.712.000

--

Gia d~ ngh] cong b6


Don vi tinh (Clnra bao g6m VAT)

STT

\" HA p.r>:,. -: :,'


f)~ c&ng
D~ cong 0300
D~ cong 0400
D~ c6ng0600
D~ c6ng0750
D~ cong 01050
D~ cong 01200,01250
SAN pRAM CUA CONG TY TNHH xuar NHA.P KHAu THIEN
pHAT
BQ khung va n~p h&ga gang du co ban I~ (khung vufmg duong
chan chia, n~p trim. Kich thurrc khung 800x800, chan chia
900x900 n~p 630)
Tai trong 12,5 tAn
Tai trong 25 tAn
Tai trong 40 tAn
Tai trong 60 tAn
Tai trong 90 tAn
BQ khung va n~p h& ga b~ng gang du (Khung vuong am, n~p
trim Kich thurrc 850x850n, n~p 650)
Hi trong 12,5 tAn
Hi trong 25 tAn
Hi trong 40 tAn
Hi trong 60 tAn
Tai trong 90 tAn

516
517
518
519
520
521

522
523
524
525
526

527
528
529
530
531

BQ song chan rac bhg

"'i

cai
cai
cai
cai
cai
cai

47.000
6l.000
90.000
117.000
192.000
242.000

bQ
bQ
bQ
bQ
bQ

3.893.400
4.17l.500
5.450.760
7.722.000
8.769.600

bQ
bQ
bQ
bQ
bQ

3.059.100
3.615.300
4.171.500
4.838.940
5.283.900

bQ
bQ
bQ
bQ
bQ

2.224.800
2.502.900
3.114.720
3.615.300
4.171.500

m2
m2

173.913
164.427

m2

148.760

m
m
m
m
m

42.149
55.372
82.645
122.314
159.504

m2
m2

143.866
154.978

m2
m2

144.748
155.844

m2
m2

173.636
188.182-

gang du: Khung 960x530, n~p 860x430

532
Tai trong 12,5 tAn
533
Tai trong 25 tAn
534
Tai trong 40 tAn
535
Tai trong 60 tAn
536
Tai trong 90 tAn
NHOM SAN pRAM TAM LOP TON
SAN pRAM TAM LOP AUSTNAM
T~m IQ'P AUSTNAM rna nhom kern cac mau
537
AS 880 song (12 song), day 0.53mm
538
ATEK 1000 (6 songjday 0.53mm
T~m lOll AUSTNAM ma kern AC 111 AK106 cac mau
539
ACll (11 song) day 0.47mm
Phu kien day 0.47mm (t~m &p va mang mnrc)
540
Kh6 300mm
541
Kh6 400mm
542
Kh6600mm
543
Kh6 900mm
544
Kh6 1200mm
sAN pRAM TAM LOP OLYMPIC
Song vuong lOS, 6S kh& rQng 1,07m mftu do d~m
545
DQ d~y 0,42mm
546
DQ d~y 0,45mm
Song vuong 11S kh& rQng 1,06m mftu do d~m
547
DQ day 0,42mm
548
DQ d~y 0,45mm
Ton CN 2 lop PE 68+118 kh& rQng 1,06m mftu do d~m
549
DQ d~y 0,42mm
550
DQ d~y 0,45mm
Page 17

-~-

~~Y:Jv~~~,\
<~:\
,X A

STT

DANH MT)C V ~ T LI -

': /

r...; (~J

V r-

SAN pRAM TAM LOP VNSTEEL


Tam IQ-P ml;l mau 9 song, 11 song,
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
pHAN

Ton song dan dung day 0,35mm


Ton song dan dung day 0,37mm
Ton song cong nghiep day 0,40mm
Ton song cong nghiep day 0,42mm
Ton song cong nghiep day 0,45mm
Ton song cong nghiep day 0,47mm
Ton song cong nghiep day 0,5mm
Song CJiplock (G300-G500)
Ton song kh6 948 day 0,40mm
Ton song kh6 948 day 0,42mm
Ton song kho 948 day 0,45mm
Ton song kh6 948 day 0,47mm
Ton song kh6 948 day 0,5mm
Song MaxSeam (G300-G500)
Ton song kh6 900, day 0,40mm
Ton song kh6 900, day 0,42mm
Ton song kh6 900, day 0,45mm
Ton song kh6 900, day 0,47mm
Ton song kh6 900, day 0,50mm
VAT LIEU mEN
SAN pRAM THIET BI meN

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585

586
587
588
589
590
591
592
593
594

Don vi tinh

Gia d~ ngh] cong b6


(Chtra bao g6m VAT)

'

'-

,\

:ptAJ>IQ\L9,NG ';.., ;~,1


Iti~\1080
"

.. >: -.~---:
-- -.;;-"

'--'I')

.. ':/

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

83.153
86.967
92.833
96.783
102.702
105.485
111.015

m2
m2
m2
m2
m2

130.692
135.191
141.935

m2
m2
m2
m2
m2

137.662
142.402
149.505
152.844
159.480

cai
cai
cai
cai

8.500
8.500
8.500
11.000

cai
cai
cai
cai

11.000
11.000
21.000

145.105
151.405

CUA CONG TY TNHH NHA T LINH

Ml)t 1 16 (E18 SIX;EI81X)


M~t 216 (E18 S2X;EI82X)
Mat 316 (E18 S3X;EI83X)
M~t 416 (El8 S4X;EI84X)
M~t 5 16 (E 18 S5X;E 185X)
M~t 6 16 (E 18 S6X;E 186X)
earn don 2 chau 16A (SE 18U)
earn don 2 chau ngang 16A (SE 18UH)
earn doi 2 chau 16A (SE 182U)
earn doi 2 chau ngang 16A (SE 182UH)
earn don 2 chau 16A voi 1 16 (EI8SUX ; EI8UX)
earn don 2 chau 16A voi 2 16 (E18SU2X ; EI8U2X)
earn ba 2 chau 16A (SEI83U)
earn doi 2 chau 16A voi 1 16 (E 18S2UX ; E 182UX)
earn doi 2 chau 16A voi 2 16 (E 18S2U2X ; E I 82U2X)
earn don 3 chau 16A (SE 18U3)
earn doi 3 chau 16A (SEI82U3)
Mat che tron
SAN pRAM THIET Bl meN CUA CONG TY XUAN LOC THQ
SINO V ANLOCK
Thi~t b] di~n, chi~u sang SINO Vanlock
earn don 2 chau 16A SINO
earn don 3 chau 16A SINO
earn doi 2 chau 16A SINO
earn doi 3 chau 16A SINO
earn don 2 chau 16A voi 1 16 SINO
earn don 3 chau 16A voi 2 16 SINO
Cong t~c lOA loai I chieu SINO
Cong t~c lOA loai 2 chieu SINO
M~t I - 3 16 SINO

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

Page 18

cai

cai
cai
cai
cai
cai
cai
cai

cai
cai

cai
cai
cai
cai
cai
cai

cai
cai
cai

23.000
32.000
32.000
23.000
23.000
40.000
30.000
30.000
26.000
36.000
8.500

28.600
50.600
48.000
68.000
44.500
73.500
10.500
18.500
12.500

STT

'.~'~~:~

I'

,,'!

595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

"'0\

~G

DANH Ml)C V ~ T LI~U

S CJ

\.

BO'n

vi

'. ,

tinh

Gia (f~ ngh] ding b6


(Chua bao g6m VAT)

. ; X -.
.r:
I
A.:O~fNG:-~:i

\ \, nA
Mat 4 - 6 16 SINO
Aptomat Vanloek 1 cue tir 6A-40A/4,5KA\;':',,'"
Aptomat Vanloek 1 cue ill 50A-63A/4,5KA
~.
Aptomat Vanloek 2 cue tir 6A-40A/4,5KA
Aptomat Vanloek 3 cue tir 6A-40A/4,5KA
Aptomat SINO 1 cue tir 6A-25A/6KA
Aptomat SINO 1 cue tir 50A-63A/6KA
Aptomat SINO 2 cue nr 32A-40A/6KA
Aptomat SINO 3 cue tir 50A-63A/6KA
To dien mat nhua clnra 2/ 4 Module SINO
To dien mat nhua chira 8/ 12 Module SINO
D~ am nhua W chong chay SINO
BQ den lx18W khong chup SINO
( khong bao g6m b6ng den)
BQ den lx36W khong chup SINO
( khong bao g6m b6ng den)
Den tan quang ti~t kien dien 3x18W SINO
( khong bao g6m b6ng den)
Den tan quang ti~t kien dien 2x36W SINO
( khong bao g6m b6ng den)
SAN pRAM CUA CONG TY TNHH TAM KIM
Mat 1.2.3 16 - Roman

t-; i'l ,

, ,,

.'

',,;,r ~

4. II

->:

...

Mat 4 16 - Roman
Mat 5 16 - Roman
Mat 6 16 - Roman
6 don - Roman
6 doi - Roman
6 ba - Roman
6 don + 1.216 - Roman
6 doi + 1.216 - Roman
6 don 3 chau - Roman
6 don 3 chau + 1.2 16 - Roman
6 doi 3 chau - Roman
Hat 1 chieu - Roman
Hat 2 chieu - Roman
Dien thoai 4 day - Roman
Dien thoai 8 day - Roman
Hat tivi - Roman
Hat 2 cue 20A - Roman
Mang sieu mong 0,6m dui trang, xanh 1 b6ng 0.6m (khong baa g6m
b6ng) - Roman
Mang sieu mong 1,2m don dui trang, xanh 1 b6ng 1,2m (khong bao
g6m b6ng) - Roman
Mang sieu mong 1,2m doi dui trang, xanh 2 b6ng 1,2m (khong bao
g6m b6ng) - Roman
Mang den am tran (nhom Y) phan quang 2 b6ng 0,6m (2xO,6m)
(khong baa g6m b6ng) - Roman
Mang den am tr~n (nhorn Y) phan quang 3 b6ng 0,6m (3xO,6m)
(khong bao gorn b6ng) - Roman
Mang den am tran (nhorn Y) phan quang 2 b6ng 1,2m (2xl,2m)
(khong baa g6m b6ng) - Roman
Mang den am tr~n (nhom Y) phan quang 3 b6ng 1,2m (3x 1,2m)
(khong bao g6m b6ng) - Roman
Den downlight dung 076 (khong bao g6m b6ng) - Roman
Page 19

cai

cai
cai
cai

cai
cai
cai
cai
cai

cai
cai

cai
bQ
bQ
bQ
bQ

20.500
45.800
72.200
92.000
163.000
62.800
87.800
136.000
263.000
111.000
253.000
4.250
133.800
170.800
861.000
830.000

cai

12.300

cai

16.500
17.100
17.600
32.000
49.800
64.000
38.400

cai
cai
cai

cai
cai
cai
cai
cai
cai
cai
cai
cai

cai
cai
cai
cai

52.000
48.800
51.000
67.400
8.700
16.500
48.000
62.000
41.700
63.000

bQ

127.000

bQ

148.700

bQ

234.000

bQ

650.000

bQ

877.400

bQ

870.000

bQ

1.340.000

cai

56.000
-

to

DANH MVC V~T L

STT

\\~ I '- ....

.. :.

'-.'.'"

. XAYSl&,NG'.

.. , X

:1

": \

"') 0' ,'!. ..;


H,; I :. I
down light dirng 086 (khong bao\g6jn bong) - Roman'
downlight dirng 0100 (khong bao ~m bongj.> R.9rflan
downlight dung 0120 (khong bao g6m56ngJ-'Roman
downlight dirng 0155 (khong bao g6m bong) - Roman
luon day tron pye Phi 16 dai 2.92m11cay - Roman
luon day tron pye Phi 20 dai 2.92m11cay - Roman
luon day tron Pv'C Phi 25 dai 2.92m11cay - Roman
luon day tron pye Phi 32 dai 2.92m11cay - Roman
luon day tron Pv'C Phi 40 dai 2.92m11cay - Roman

DOll

vi

tinh

Gia d~ ngh] cong b6


(Chira bao gfim v A T)

.\

637
638
639
640
641
642
643
644
645

Den
Den
Den
Den

Ong
Ong
Ong
Ong
Ong

SAN pRAM

646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670

'-

671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684

OA. Y

DIBN SUNeO

eUA eONG

cai
cai
cai

cai
m
m
m
m
m

84.000
114.000

m
m
m

lxO.7 (27/0.18)
I x 1.0 (2010.20)
lx1.5 (3010.25)

1.160
2.670
3.920
5.540
8.560
12.730
18.710

m
m
m
m

lx2.5 (5010.25)
lx4 (8010.25)
lx6 (12010.25)
Day doi 2 rUQt det (Cu/PVC/PVC)
2xO.7 (27/0.18)
2xl (2010.20)
2x 1.5 (3010.25)
2x2.5 (5010.25)
2x4 (8010.25)
2x6 (12010.25)
Cap bQC nhtra PVC (Cu/PVC)
M 10 (7/1.35)
M 16 (7/1.70)

7.250
9.160
12.480

m
m
m

18.700
28.160
40.500

m
m
m

33.700
49.500
71.300

m
m
m

M 25 (7/2.14)
M 35 (7/2.52)
M 50 (19/1.83)

M 70
M 95
M120
M150
M185
M240
M300

m
m
m
m
m
m
m

(19/2.16)
(19/2.52)
(19/2.80)
(37/2.25)
(37/2.51)
(37/2.84)
(61/2.51)
Cap 1,2.3.4 rUQt (CUIXLPE/PVC)
l x 10 (7/1.35)
lx 16 (7/1.70)

103.500
134.600
191.800
247.300
359.400
442.800
547.400
700.500
908.900

37.100
45.400
69.300
101.100
134.400
188.400

l x 25 (7/2.14)
Ix 35 (7/2.52)
I x 50 (19/1.83)
(19/2.16)
(19/2.52)
(37/2.0)
(37/2.25)
(37/2.52)
(61/2.25)
(61/2.50)
(61/2.90)
(7/0.67)

27.000
41.000

TY THAI DUONG

Day don m~m (Cu/PYC)


lxO.3 (12/0.18)

Ix 70
l x 95
lx120
lx150
lx185
lx240
lx300
lx400
2x2.5

65.000
77.000
99.000
114.000
21.000

m
m

m
m
m
m
m
m

--

--

----Page 20

m
--m .-~

255.300
353.600
395.800
424.100
639.600
780.600
1.167.900
24.700

~...,..".."

.;;:-'.'~~~;'
:~'"

':ty

DANH MUC VAT LIE",


D~NG~~:'<;\~
,
,
'~,,"
0
\', ,
, . X'
" ' "Y 0 U ~. i ': ,
t : '' .
~ "G'
.' I

STT

685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723

,~

\'
.

2x4 (7/0.85)
2x6 (7/1.05)
2xlO (7/1.35)
2x16 (7/1.70)

730
731
732
733
734
735
736
737

..

4.,

:....
~_._.

........... :'

__

.___'

3x2.5+ 1x 1.5 (7/0.67)+(7/0.52)


3x4 +lx2.5 (7/0.85)+ (7/0.67)
3x6 +lx4 (7/1.05)+(7/0.85)
3xlO +lx6 (7/1.35)+(7/1.05)
3x16+1xlO (7/1.70)+ (7/1.35)
3x25+1x16 (7/2.14) +(7/1.70)
3x35+ lx16 (7/2.52)+(7/1.70)
3x50+1x25 (19/1.83)+(7/2.14)
3x70 +lx35 (19/2.16)+(7/2.52)
3x95+ lx50 (19/2.52)+ (19/1.83)
3x120+1x70 (19/2.83)+(19/2.16)
3x150+ lx95 (37/2.27)+(19/2.52)
3x185+ lx120 (37/2.52)+(19/2.83)
3x240+ lx150 (61/2.25)+(37/2.27)
4x1.5 (7/0.52)
4x2.5 (7/0.67)
4x4 (7/0.85)
4x6 (711.05)
4xlO (7/1.35)
4x16 (7/1.7)
4x25 (7/2.14)
4x35 (7/2.52)
4x50 (19/1.83)
4x70 (19/2.16)
4x95 (19/2.52)
4x120 (19/2.83)
4x150 (37/2.27)
4x 185 (37/2.52)
4x240 (37/2.84)

'/'

'

..

/.'

vi tinh
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Gia d~ ugh] cong b6


(Chira bao g8m VAT)

35.500
47.200
84.300
103.200
157.600
51.500
66.000
75.800
105.200
159.800
39.600
65.700
89.600
139.100
211.900
322.000
385.600
530.100
689.400
1.019.800
1.201.800
1.542.700
2.131.600
2.797.300
33.300
48.400
72.000
100.600
154.500
235.300
346.000
595.300
745.100
793.900
1.136.500
1.309.400
1.633.200
2.286.700
2.914.700

A/PVC)

lx 50 (19/1.82)
l x 70 (19/2.14)
1x 95 (19/2.52)
lx120 (37/2.0)
lx150 (37/2.25)
lx185 (37/2.52)
lx240 (61/2.25)
lx300 (61/2.50)
2x4 (7/0.85)
2x6 (7/1.05)
2xl0 (7/1.35)
2x16 (7/1.70)

,,'

~.-'~:'-/

2x25 (7/2.14)
3x2.5 (7/0.67)
3x4 (7/0.85)
3x6 (7/1.04)
3xlO (7/1.35)
3x16 (7/1.7)

2x25 (7/2.14)
2x35 (7/2.52)

"'.oj

/"yl

Cap 1,2.3.4 rUQt (Cu/XLPEIPVCIDST


724
725
726
727
728
729

,,\

Don

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

--

Page 21

165.800
232.600
318.200
395.600
420.500
600.600
694.400
856.000
52.900
68.300
79.600
114.300
164.600
215.500

,..~~"1~:'
~_;:::,-;.~,
-e

~~,~~>\

STT

DANH M1)C V~ T LI~U X ?,VNG.:


,~.
S '-.I
.' i)(
-

_'\
A You.~......' .:_.

2x50 (19/1.83)
3x2.5 (7/0.67)
3x4 (7/0.85)
3x6 (7/1.04)
3x1O (7/1.35)
3x 16 (7/1.7)

,,1:

'.',1'.'

\.\ ,'"" Nqi


~"

Gia d~ngh] cong b6


(Chtra bao g6m v AT)

738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772

DO'n vi tlnh

.'

<,

.
"

il

: . I
--J

:::/

';;.../

3x2.5+ 1X 1.5 (7/0.67)+(7/0.52)


3x4 +lx2.5 (7/0.85)+ (7/0.67)
3x6 +lx4 (7/1.05)+(7/0.85)
3xl0 +lx6 (7/1.35)+(7/1.05)
3x16+ lxlO (7/1.70)+ (711.35)
3x25+1x16 (7/2.14) +(7/1.70)
3x35+1x16 (7/2.52)+(7/1.70)
3x50+1x25 (19/1.83)+(7/2.14)
3x70 +lx35 (19/2.16)+(7/2.52)
3x95+ lx50 (19/2.52)+ (19/1.83)
3x120+1x70 (19/2.83)+(19/2.16)
3x150+ lx95 (37/2.27)+(19/2.52)
3x185+ lx120 (37/2.52)+(1912.83)
3x240+1x120 (61/2.25)+(1912.83)
3x240+1x150 (37/2.27)
4x2.5 (7/0.67)
4x4 (7/0.85)
4x6 (7/1.05)
4x1O (7/1.35)
4x16 (7/1.7)
4x25 (7/2.14)
4x35 (7/2.52)
4x50 (19/1.83)
4x70 (19/2.16)
4x95 (19/2.52)
4x120 (19/2.83)
4x150 (37/2.27)
4x185 (3712.52)
4x240 (37/2.84)

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

298.200
61.500
77.500
91.800
123.300
181.200
57.400
78.900
107.500
166.900
254.300
386.400
462.700
636.200
827.300
1.223.800
1.442.200
1.851.300
2.558.000
3.157.800
2.745.900
79.500
83.000
113.400
182.300
262.600
410.400
518.400
701.300
910.000
1.340.500
1.525.000
1.941.700
2.713.000
3.560.700

SAN PHAM DAy Dn;:N CUA CONG TY CO pHAN TM TAN


PHU
Day don rUQt m~m - Cu/PVC O,3/0,6KV
773
774
775
776
777
778
779

1 xO,7 (27/0,18mm)
1 x 0,75 (30/0,18
mm)
1 x 1 (32/0,2 mm)
1 x 1,5 (30/0,25
mm)
1 x 2,5 (50/ 0,25 mm )
1 x 4 ( 80/ 0,25 mm )
1 x 6 (120/0,25 mm )

Day 0 van hai rUQt m~m - Cu/PVC


780
781
782
783
784
785
786

m
m
m
m
m
m
m

1.800
1.970
2.460
3.590
5.740
9.120
13.520

O,3/0,6KV
m
m
m
m
m
m
m

2xO,7 (27/0,18mm)
2 x 0,75 (30/0,18
mm)
2 x 1 (32/0,2 mm )
2 x 1,5 (30/0,25
mm )
2 x 2,5 ( 50/ 0,25 mm )
2 x 4 (80/ 0,25 mm )
2 x 6 ( 120/ 0,25 mm )
Cap Cu/xlpe/PVC
O,6/1KV

Page 22

4.110
4.470
5.770
8.170
12.900
19.840
28.920

STT

DANHMl,JCV~TLlJi:UXj

'.'

& ( )( A '.'
787
788
789
790

(7/0,85 mm)
2x4
(711,05 mm)
2x6
2 x 10 (7/1,35 mm)
2 x 16 (711,7 mm )

Cap Cu/xlpelPVC
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816

-,

-."

..

..,
"

''''''''''':

.;

/' ./1

--~.'"

'

3x4 + lx2,5 (3x7/0,85 +7/0,67 )


3x6 + lx4 (3x711,05 +7/0,85 )
3xlO + lx6 (3x711,35 + 711,05 )
3xl6 + IxlO (3x711,7 + 711,35 )
3x25 + lx16 (3x7/2,13 + 711,7)
3x35 + lx16 (3x7/2,52 + 7/1,7)
3x50 + Ix25 (3xI911,8 + 7/2,52)
3x70 + 1x35 (3xI912,13 + 7/2,52)
3x95 + Ix50 (3xI912,52 + 1911,78)
3x120 + 1x70 (3x37/2,03 + 19/2,13)
3x150 + lx95 (3x37/2,25 + 19/2,52)
3x185 + lx120 (3x37/2,52 + 37/2,03 )
3x240 + lx150 (3x61/2,24 + 19/2,52)
4 x 4 ( 7/0,85 mm )
4x6(7/1,05mm)
4 x 10 (711,35 mm)
4 x 16 (711,7mm)
4 x 25 (7/2,13mm)
4 x 35 (7/2,52mm)
4 x 50 ( 1911,8mm)
4 x 70 ( 19/2,13mm)
4 x 95 ( 19/2,52mm )
4 x 120 ( 19/2,82mm)
4 x 150 (37/2,25mm)
4 x 185 (37/2,52mm)
4 x 240 (61/2,24 mm)
4 x
4 x
4x
4x
4 x
4 x
4 x
4 x
4 x
4 x
4 x
2x
2x
2x
2x

.;

0 l! N G ' ~::
1
'~ N9;
' j

...

~"

So

:. ~
/"

.~

Gia d~ ngb] cong b6


(Chtra bao g6m VAT)

m
m
m
m

21.500

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

37.000
53.800
86.000
135.000
206.300
273.300

32.700
49.600
76.600

O,6/1KV

Cap nhOrn van xo~n ABC-AL/XLPE/PVC


817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831

Don vi tinh

.: ~~"'~\

384.100
531.200
735.200
939.300
1.200.200
1.498.500
1.916.700
40.300
58.200
95.000
147.800
229.000
316.300
439.700
609.200
835.100
1.045.900
1.329.400
1.647.900
2.108.000

O,6/1KV

16 (711,7mm)
25 (7/2,13mm)
35 (712,52mm )
50 ( 1911,8mm)
70 ( 19/2,13mm)
95 ( 19/2,52mm )
120 ( 19/2,82mm)
150 (37/2,25mm)
185 (37/2,52mm)
240 (37/2,87 mm)
300 (37/3,17 mm)
16 (7/1,7mm)
25 (7/2,13mm)
35 (7/2,52mm)
50 (7/3,02mm )

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

21.090
29.170
36.910
50.150
67.320
92.570
115.570
147.770
180.080
233.600
287.120
10.880
14.900
18.740
25.360

Cap CuIXLPEIPVC/DST AIPVC O,6/1KV


832
833
834
835
836
837

2x4
(7/0,85 mm)
2x6
(711,05 mm)
2x 10 (711,35mm)
2x 16 (711,7mm)
4 x 4 ( 7/0,85 mm )
4 x 6 ( 711,05 mm

m
m
m
m
m---m

Page 23

27.700
38.400
59.100
87.800
50.500
70.100

;-~~~

STT

838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861

862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881

882
883
884
885
886

If;';v;;~~'2\

DANH MUC VAT LIE


.

A~' O("~fNG \-;:')

.v-, .

. /(

\
4xl0(7/1,35mm)
4 x 16 (711,7mm)
<,; ~
4 x 25 (7/2,13mm)
4 x 35 (7/2,52mm)
4 x 50 ( 19/1,8mm)
4 x 70 ( 19/2,13mm)
4 x 95 ( 19/2,52mm )
4 x 120 ( 19/2,82mm)
4 x 150 (37/2,25mm)
4 x 185 (37/2,52mm)
4 x 240 (61/2,24 mm)
3x4 + lx2,5 (3x7/0,85 +7/0,67)
3x6 + lx4 (3x7/1,05 +7/0,85 )
3x1O + lx6 (3x711,35 + 711,05)
3x16 + lxl0 (3x711,7 + 7/1,35)
3x25 + lx16 (3x7/2,13 + 711,7)
3x35 + lx16 (3x7/2,52 + 711,7)
3x50 + 1x25 ( 3x 1911,83 + 7/2,52 )
3x70 + lx35 (3xI9/2,13
+ 7/2,52)
3x95 + lx50 (3xI9/2,52
+ 1911,8)
3x120 + lx70 (3x37/2,03 + 19/2,13 )
3x150 + lx95 (3x37/2,25 + 19/2,52)
3x185 + lx120 (3x37/2,52 + 37/2,03 )
3x240 + lx150 (3x6112,24 + 19/2,52)
SAN pRAM OA. Y DU;:N CUA CONG TY CO pRAN
cAp DII;:N TRUQNG DINH - CADI-SUN
Day dang trftn
M 10
M 16
M25
M35
M50
M70
M95
M 120
M 150
Cap dang don O.6/lkV.CuIPVC
CV lx16
CV lx25
CV lx35
CV lx50
CV lx70
CV lx95
CV lx120
CV lx150
CV lx185
CV Ix240
CV lx300
Cap dang 1,2,3,4
CXV Ix35
CXV Ix50
CXV Ix70
CXV lx95
CXV Ix120

DO'n vi tinh

'''9'
-'

.:

/'//

Gia d~ ngh] cong b8


(Chua bao gam v AT)

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

112.100
168.000
247.600
339.500
465.100
643.400
879.300
1.094.300
1.384.900
1.796.100

990.500
1.273.900
1.596.800
2.042.500

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

296.244
295.901
295.797
295.522
296.936
295.558
295.587
295.589
295.448

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

43.974
68.865
95.557
133.082
181.151
251.699
313.812
392.712
488.145
625.522
768.282

m
m
m
m
m

97.087
135.300
184.140
254.260
317.364

2.219.500
47.200
65.700
102.000
153.600
228.600
298.600
410.300
566.400
781.400

OA. Y V A

rUQt O.6/1kV

~
Page 24

-.-

--

STT

DANHMVCV<,TLI1):U

4t;~~;
~/

.: i'

887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940

CXV Ixl50
CXV lxl85
CXV lx240
CXV lx300
CXV lx400
CXV Ix500
CXV lx630
CXV lx800
CXV 2x2.5
CXV 2x4
CXV 2x6
CXV 2xl0
CXV 2x16
CXV 2x25
CXV 3x2.5+1x1.5
CXV 3x4+1x2.5
CXV 3x6+1x4
CXV 3xl0+lx6
CXV 3x16+1xlO
CXV 3x25+1xI6
CXV 3x35+1x16
CXV 3x35+1x25
CXV 3x50+ 1x25
CXV 3x50+ lx35
CXV 3x70+ lx35
CXV 3x70+ 1x50
CXV 3x95+1x50
CXV 3x95+ 1x70
CXV 3x120+ lx70
CXV 3x120+ lx95
CXV 3x150+1x95
CXV 3x150+1x120
CXV 3x185+1x120
CXV 3x185+1x150
CXV 3x240+1x120
CXV 3x240+1x150
CXV 3x240+ 1x 185
CXV 3x300+lx150
CXV 3x300+ 1x 185
CXV 3x300+ 1x240
CXV 4x2.5
CXV 4x4
CXV 4x6
CXV 4xl0
CXV 4xl6
CXV 4x25
CXV 4x35
CXV 4x50
CXV 4x70
CXV 4x95
CXV 4xl20
CXV 4x150
CXV 4x185
CXV
4x240
------

So

x .~

\ 11.-.
\':'.
~ ..

"

"-':'

0 I!r-J G \'~
Nqt ..:' *

',

':' ....

..

Page 25

Don vi tinh

.'

~~/-.1
,

.>:

...

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Gia d~ ngh] cong b6


(Clura bao g6m VAT)

1----

.-

397.117
493.884
630.508
774.223
1.043.256
1.315.044
1.659.550
2.146.357
17.746
26.406
41.305
64.815
96.839
149.713
35.024
51.810
72.505
112.875
169.440
260.685
341.145
366.738
484.105
512.088
660.668
699.840
912.425
963.108
1.156.771
1.228.039
1.469.924
1.534.147
1.828.776
1.910.329
2.243.604
2.325.515
2.424.084
2.764.591
2.863.507
3.003.630
37.748
56.030
78.374
123.879
184.780
286.460
393.732
550.709
750.493
1.033.836
1.292.027
1.615.372
2.008.525
2.567.012

STT

DANH Ml}C V!T LI~U

.. .
:tXAy
,~

i:/

941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993

~UN'~';
. ":~
~ '"

H"

so'

.....
~
-- .

Don vi tinh

Gia d~ ngh] cling b6


(Chira bao g6m VAT)

ru' ......
('.,

CXV 4x300
"
IUA. ", .:' :
Cap d6ng 2, 3, 4 rUQt O.6/1kV.Cu/xL~-E!PVC/DStAIPNt
DSTA 2x4
DSTA 2x6
DSTA 2xlO
DSTA 2x16
DSTA 2x25
DSTA 3x4
DSTA 3x6
DSTA 3xl0
DSTA 3x16
DSTA 3x25
DSTA 3x35
DSTA 3x50
DSTA 3x70
DSTA 3x95
DSTA 3x120
DSTA 3x150
DSTA 3x185
DSTA 3x240
DSTA 3x300
DSTA 3x4+1x2.5
DST A 3x6+ 1x4
DSTA 3xl0xlx6
DSTA 3x16+1xlO
DSTA 3x25+1x16
DSTA 3x35+1x16
DSTA 3x35+1x25
DSTA 3x50+1x25
DSTA 3x50+1x35
DSTA 3x70+1x35
DSTA 3x70+1x50
DSTA 3x95+1x50
DSTA 3x95+1x70
DSTA 3x120+1x70
DSTA 3x120+1x95
DSTA 3x150+1x95
DSTA 3x150+ lx120
DSTA 3x185+1x120
DSTA 3x185+ lx150
DST A 3x240+ 1x 120
DSTA 3x240+1x150
DSTA 3x240+1x185
DSTA 3x300+1x150
DSTA 3x300+1x185
DSTA 3x300+1x240
DSTA 4x4
DSTA 4x6
DSTA 4xl0
DSTA 4x16
DSTA 4x25
DSTA 4x35
DSTA 4x50
-----------------------DSTA 4x70
Page 26

3.149.495

37.200
49.600
75.000
107.100
164.600
54.400
72.400

m
m
m

m
m
m
m
m

m
m
m

m
m

m
m
m
m
m

m
m

m
m
m
m

m
m
m
m

m
m
m
m
m

m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m

110.100
157.500
236.246
319.038
441.960
605.200
827.237
1.026.054
1.277.042
1.607.140
2.039.910
2.493.007
65.074
86.729
128.917
186.818
281.191
363.941
391.859
511.786
547.960
701.944
743.157
961.854
1.013.803
1.210.920
1.284.033
1.532.529
1.598.481
1.927.603
2.016.132
2.356.263
2.442.058
2.543.842
2.890.146
2.992.344
3.135.279
70.928
93.489
140.440
203.027
307.947
419.545
589.059
794.803

'~

~t~~~/i/:

; k

STT

DANH Ml)C V ~ T LI~{

DO'n vi tinh

::~VN~<~,,::

,'.. So
\",
\!XA,\" OVNr,,"':i

994
995
996
997
998
999

,"<,". -'-/..
-\ "~

OSTA 4x95
OSTA 4x120
OSTA 4x150
DSTA 4x185
DSTA 4x240
OSTA 4x300
Day tron m~m CulPVC
f)i~n ap 300/S00V
VCSF lxO.5
VCSF lxO.75
VCSF lx1.0

1.000
1.001
1.002

-.

-,,/

m
m
m

Day ovan 2 ruot m~m 300/S00V.CuIPVC/PVC


VCTFK 2xO.5
VCTFK 2xO.75
VCTFK 2x1.0
VCTFK 2x1.5

1.007
1.008
1.009
1.010
1.011
1.012
1.013

VCTFK2x2.5
VCTFK2x4.0
VCTFK2x6.0
sAN pRAM DAy BIEN CUA CONG TY CO pHAN TRUONG
PHU
Cap di~n thoai
Loai 1 doi
Loai 2 doi
Lo?i 10 doi
Cap Camera, Tivi
RG6
RG59
RGll
SAN pRAM CUA CONG TY TNHH NHA

1.014
1.015
1.016
1.017
1.018
1.019

rarer

1.020
1.021
1.022
1.023
1.024

1.034
1.035
-~
1.036
e-1.037
'-

VCSF lx2.5
VCSF lx4.0
VCSF lx6.0

1.005
1.006

--

'.

m
m
m
m
m
m

f)i~n ap 4S017S0V
VCSF lx1.5

1.003
1.004

1.025
1.026
1.027
1.028
1.029
1.030
1.031
1.032
f--1.033

,/

,.:'/

NO,

mroc MQT

1.086.709
1.349.852
1.709.592
2.117.248
2.689.012
3.284.111

1.762
2.451
3.192
0
4.585
7.333

m
m
m
m

11.575
17.074

m
m
m
m
m
m
m

4.285
5.688
7.246
10.150
16.129
24.845
36.485

m
m
m

2.373
3.891
17.653

m
m
m

7.538
5.727
20.631

THANH

VIEN cmau SANG V A


BI BO THl
Choa den cao ap MACCOT M125W khong b6ng
Choa den cao ap MACCOT M250W khong b6ng
Choa den cao ap MACCOT S70W khong b6ng
Choa den cao ap MACCOT S 150W khong b6ng
Choa den cao ap MACCOT S250W khong b6ng
Ben INDU com p~c 80w khong b6ng
Ben INDU SON 150w khong b6ng
Ben INDU SON 70w khong b6ng
Den CARA com p~c 80w khong b6ng
Ben CARA Son 150w khong b6ng
Ben CARA Son 70w khong b6ng
Ben RAIN BOW -SON 250w khong b6ng
Den RAIN BOW -SON 400w khong b6ng
Den MASTER SON 250w khong b6ng
Den MASTER SON 400w khong b6ng
Den nfrm Jupiter SON 70w khong b6ng
-Den du 400 Malaysia M80 W khong b6ng
Den du 400 Malaysia M 125 W khong b6ng

chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec

chiec

Page 27

Gia d~ ngh] cong b6


(Chua bao g&m v AT)

chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
--,-chiec

1.352.400
1.432.200
1.531.950
1.741.950
1.814.400
1.247.400
1.799.000
1.519.000
1.247.400
1.780.800
1.582.440
2.760.000
3.449.000
2.441.000
2.600.000
1.743.180
966.000
976.000

"....~~
STT

DANH MVC V ~T L1tu

XA

,Ji'Nt'~~

,"i '/
":

1.038
1.039
1.040
1.041
1.042
1.043
1.044
1.045
1.046
1.047
1.048
1.049
1.050
1.051
1.052
1.053
1.054
1.055
1.056
1.057
1.058
1.059
1.060
1.061
1.062
1.063
1.064
1.065
1.066
1.067
1.068
1.069
1.070
1.071
1.072
1.073
1.074
1.075
1.076
1.077
1.078
1.079
1.080
1.081
1.082
1.083
1.084
1.085
1.086
1.087
1.088
1.089
1.090
1.09\

)(

~a

.:\

,",I

NO,

\.

Page 28

-'

'\

....
::!

..;

'<.. - <.>

Gili d~ ngh] cong b6


(Chua bao g8m v AT)

.: .. 1

"'Y.UN(~-::'

Den cau 400 Malaysia SON 70 W khong b6f IK \. HA.


Den du 400 Malaysia E27 khong b6ng
\.:.
Den du 300 Malaysia E27 khong b6ng
Den pha P-02 S250W khong b6ng
Den pha P-02 S400W khong b6ng
Den pha P-02 MAIH250W khong b6ng
Den pha P-02 MAIH400W khong b6ng
Den pha P-06 MTIL 70W khong b6ng
Den pha P-06 MAIH 150W khong b6ng
Den pha P-07 (VENUS) MAIH 1000W khong b6ng
Den pha P-07 (VENUS) SON 1000W khong b6ng
Den pha PS-07 SON. Maih 250W khong bong
Den pha PS-07 SON. Maih 400W khong b6ng
Den pha PS-Ol SON. Maih 70W khong b6ng
Den pha PS-Ol SON. Maih 150W khong b6ng
Den pha PS-02 SON. Maih 70W khong b6ng
Den pha PS-02 SON. Maih 150W khong b6ng
Den pha PS-03 SON. Maih 70W khong b6ng
Den pha PS-03 SON. Maih 150W khong b6ng
Den pha PDOI SON, Maih 70W khong b6ng
Den pha PDOI SON, Maih 150W khong b6ng
Den pha PD02 SON, Maih 70W khong bong
Den pha PD02 SON, Maih 150W khong b6ng
Den pha PD03 SON, Maih 70W khong b6ng
Den pha PD03 SON, Maih 150W khong b6ng
Den pha PS08 SON, Maih 70W khong b6ng
Den pha PS08 SON, Maih 150W khong b6ng
Den Vega Son 250W khong b6ng
Den Fhebus-Maih- Son 250W khong b6ng
Den Fhebus-Maih- Son 400W khong b6ng
Den Pha POII-S0NI50w
khong bong
COt DC-05B
COt DC-06
COt Pine 108
COt BAMBOO
COt ALAQUYN 3,5
COt ALAQUYN 4,2
COt Banian
COt DPOI
COt DP05
COt DCI0L -DC 10S - DC lOX
COt DC11-2
COt DC14
Chum Ruby
Chum CH04-4 nhorn
Churn CH04-5 nhom
Chum CH11-4
Chum CHII-5
Chum CHII-2
Tay ALEQUYN 4 nhanh
Tay ALEQUYN 2 nhanh
COt bat giac, tron con 6m -062-3mm
COt bat giac .tron con 7m -078-3mm
COt bat giac, tron con 8m -078-3,mm
-

DO'n vi tinh

chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec

l.l76.000
974.000
629.000
2.183.000
2.496.000
2.180.000
2.252.000
1.446.000
1.695.000
8.137.000
7.991.000
2.384.000
2.657.000
1.830.000
1.908.000
1.908.000
1.970.000
1.945.000
2.056.000
4.135.000
4.255.000
4.348.000
4.459.000
4.200.000
4.300.000
3.175.000
3.285.000
3.024.000
3.328.000
3.509.000
1.820.000
6.105.000
3.658.000
3.103.000
1.905.000
2.110.000
2.337.000
3.437.000
4.482.000
5.302.000
2.301.000
3.331.000
2.608.000
858.000
2.371.000
3.360.000
2.921.000
3.979.000
2.016.000
1.748.000
1.352.000
2.856.000
3.598.000
4.202.000

STT

DVNG<:.',
., . ~

DANHMVCV~TLltl,
,

I-

.'

CQt bat giac , tron con 8m -078-3,5mm


CQt bat giac, tron con 9m -078-3,5mm
\ '.
CQt bat giac, tron con 10m -078-3,5mm
CQt bat giac, tron con 1Om -078-4mm
CQt bat giac, tron con II m -078-4mm
CQt bat giac li@nd.n don 7m
CQt bat giac li@ndn don 8m
CQt bat giac lien d.n don 9m
CQt bat giac li@nc~n don 10m
CQt bat giac li@nc~n don II m
CQt bat giac li@ndn kep 8m
CQt bat giac li@ndn kep 9m
CQt bat giac li@ndn kep 10m
CQt bat giac li@ndn kep Ilm-4mm
CQt thep BG TC- LC don 9m tren cQt gang
CQt thep BG TC - LC don 10m tren cQt gang
CQt thep BG TC - LC don 12m tren cQt gang
CQt thep BG TC - LC kep 9m tren cQt gang
CQt thep BG TC - LC kep 10m tren cQt gang
CQt thep bat giac 9 nhanh DC-20
CQt +can canh buom
C~n cao ap chtr L 1,8m ( Khong tay b~t )
C~ cao ap chfr L 2,3m (Khong tay bat )
C~n cao ap chtr L 2,8m ( Khong tay b~t )
C~n cao ap chtr S 2,4m ( Khong tay bat)
Tay b~t dn den cao ap L,S
C~n den soi toe 1,2m
C~n den C 12-1 won don 1m
C~n den C06-1 don viron 1,5m
C~n den C05-2 kep viron 1,5m
C~n den C04-1 don viron 1,5m
C~n den C03-1 don won 1,5m
Can den C02-1 don viron 1,5m
Chup li@ndn chu L CLT 0159-K93-13-LT-2,6m
Chup li@nc~n chtr L CLT 0159-K93-13-LT-2,8m
Chup li@ncan chtr L CLT 0219-K93-13-LT-2,6m
Chup li@nc~n chtr L CLT 0219-K93-13-LT-2,8m
Xa 0,3m ma kern
Xa 0,4m ma kern
Xa 0,6m don ma kern
Xa 0,6m kep ma kern
Xa 1,2m don ma kern
Xa 1,2m kep ma kern
Bulong M18x160
Bulong M18x220
Bulong M18x250
Bulong M18x300
Bulong MI8x350
Bulong M18x450
Gia dO'tu di~n treo
Gia dO'tu di~n chon
Canh cira cot be tong Ii Him
Kep yang
-Tang do

"'<...

1.095
1.096
1.097
1.098
1.099
1.100
1.101
1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109
1.110
1.111
1.112
1.1 13
1.114
1.115
1.1 16
1.117
1.118
1.119
1.120
1.121
1.122
1.123
1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
1.129
1.130
1.131
1.132
1.133
1.134
1.135
1.136
1.137
1.138
1.139
1.140
-1.141
.--\.142
1.143
--

.;

";"'/

"

vi

tinh

\'.:.

~~
.,! X.A. Y 0 IJ N C ,1-:
" HA t~OI
' !'j

1.092
1.093
1.094

1.144
1.145

. So

DOll

chiec
chiec
chiec

chiec
chiec

chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec

chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec

chiec
chiec
chiec

chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec

chiec
chiec
chiec

chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec

Page 29

1.809.720
1.242.000
1.475.000
1.172.000
1.014.000
1.141.000
1.300.000
1.343.000
100.980
115.830
150.700
260.370

chiec
chiec

43.000
88.000

chiec
-

3.678.000
10.045.000
320.760
398.970
484.110
597.960
337.590
313.830
998.000
1.221.000

chiec

chiec

4.668.000
5.296.000
5.943.000
6.602.000
7.557.000
4.220.000
5,017.000
6.096.000
6.883.000
7.698.000
5.606.000
6.777.000
7.677.000
8.095.000
6.946.000
7.688.000
9.835.000
7.614.000
8.404.000

306.900
431.640
21.000
24.000
26.000
29.000
32.000
39.000
560.340
1.265.220
54.450

chiec
chiec
-

Gia d~ ngh] cong b6


(Chua bao gllm v AT)

,...- ~
~ ,\!; I ,-J,,;

STT

DANH Ml)C V~T LI~U X 'Y/Dl/NG.


,',

1.146
1.147

"-

t ;,---,,'"

~ :'X", y
,-'
\. ,'-

Don

",\~

~.

vi tinh

c:

Gia d~ ngh] cong b6


(Chira bao g6m VAT)

UN I,:~I
, ,0,.

"'~,

:: j
KM ct DC-05B M 16x340x340 x500
KM ct DC-06 M 16x260x260 x480
'\": . .. ,.--'.,
KM ct thep M 16x240x240 x525
KM ct thep M24x300x300 x675
KM ct thep Da giac M30x1625x12
KM ct thep Da giac M24x1375x8
KM ct thep bat giac M30x1375x8
KM ct thep tron con M30x1875x12
ro dien DK HTCS 1200x600x350thit bi ngoai 100A
re di~n DK HTCS 1000x600x350 thiet bi ngoai 100A
ro dien DK HTCS 1000x600x350 thiet bi ni 100A
SAN PHA.M HOP BAo vI;: CONG TO DII;:N COMPOSITE CONG TY CO PHA.N THVONG MAl QUOC TE DAJ HOANG
MINH
Hop bao v~ 1 cong to 1 pha (du phu kien)
Hop bao v~ 2 cong to 1 pha (du phu kien)
Hop bao v~ 4 cong to 1 pha (du phu kien)
Hop bao v~ 6 cong to 1 pha (du phu kien)
Aptomat (A TM40A- Terasaki)
sAN pRAM HOP BAo
CONG TO D$N COMPOSITE CONG TY TNHH NHljA COMPOSIT V$T A
Hcp bao v~ 1 cong to 1 pha (du phu kien)
Hop bao v~ 2 cong to 1 pha (du phu kien)
Hop bao v~ 4 cong to 1 pha (dti phu kien)
Hop bao v~ 6 cong to 1 pha (du phu kien)
Hop bao v~ 1 cong to 3 pha (du phu kien)
sAN PHA.M CONG TO DII;:N -TONG CONG TY CO pHAN

chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec
chiec

14.926.000
14.570.000
8.815.800

hp
hp
hQp
hQp

216.000
456.000
567.000
761.000

chiec

47.000

hp
hQp
hp
hp
hp

217.000
387.000
476.000
683.000
421.000

1.168
1.169
1.170

THIET BJ D$N VII;:T NAM


Cong to dien 1 pha 220V, 3(9)A - dp chfnh xac 2, CV130
Cong to di~n 1 pha 220V, 3/12A;5115A-5(20)A
- dp chfnh xac 2
Cong to di~n 1 pha 220V, 1O(30)A;10(40)A - dp chinh xac 2
Cong to di~n 1 pha 2 day 220V, 5(6)A - dp chinh xac 2, CVl11

cai
cai
cai
cai

297.000
297.000
304.000
326.000

1.171

Cong to dien 1 pha gian tiep 220V, 5(6)A - dp chinh xac 2, CVlll

cai

326.000

1.172
1.173

PHlJ K$N D$N - CONG TY TNHH sAN xuA TV A THU"ONG


MAIKIMKHi
Kep si~t cap
4x70-95 ; 4x70-120
4x35-50 ; 4x25-35

cai
cai

30.875
30.000

cai
cai
cai
cai

30.250
24.125
31.750

1.148
1.149
1.150
1.151
1.152
1.153
1.154
1.155
1.156

1.157
1.158
1.159
1.160
1.161

,"#'~ ''l

vs

1.162
1.163
1.164
1.165
1.166

1.167

1.174
1.175
1.176
1.177
1.178
1.179
1.180
1.181
1.182
1.183
1.184
1.185
1.186
1.187

Tftm m6c treo 6p cQt


<1>20
<1>
16
Op ct vong (don) <1>
100
Op ct vong (kep) <1>
100
Kyp ham treo cap: 4x25-35, 4x50-70, 4x95-120
Kep sit b6 tro (don) 4x25-35
Kep sit b6 tro (kep) 4x25-35
Ghip n6i cap (don) 25x70, 25x95, 25x120
Ghfp n6i cap (kep) 25x120, 35x95
-Khoa dai khong rang, khoa dai co rang
Day dai
Ghfp nhorn CAP25-240
Khoa neo (cao the)
Gong horn cong to
Page 30

cai
cai
cai
cai
cai
cai
m
cai
cai
cai

292.000
269.000
281.400
601.000
4.840.500
1.883.700
2.884.350
5.448.000

36.250
17.125
13.625
15.125
14.375
30.000
1.500
4.125
41.250
110.000
25.000
-

.2.:

tl

,.

DANH Ml)C V ~ T Ll.E;U XA

STT

C.I:I;~

f .,,~

---'<~'"

::~~GS

'I.l(~y

\9""!
1:.

. Ot,J"tIG

" H"" NA,


CONG TY CO pHAN KY THUAT CONG
YO hi, ton dfry 21y, hai lap canh,
that (KT:C 1OOOxR700xS400)
YO hi, ton dfry 21y, hai lap canh,
1.189
thftt (KT:C 1200xR 700xS450)
VO hi, ton dfry 21y, hai lap canh,
1.190
thftt (KT:C 1400xR800xS500)
YO hi, ton dfry 21y, hai lap canh,
1.191
thftt (KT:C 1600xR800xS500)
VO hi, ton dfry 21y, hai lap canh,
1.192
that (KT:C 1800xR800xS600)
VO hi, ton dfry 21y, hai lap canh,
1.193
thftt (KT:C2000xR800xS800)
YO hi, ton dfry 21y, hai lap canh,
1.194
thftt (KT:C2200xR800xS800)
SAN PHAM Y AT LIEU VE cAp NUdc
sAN pRAM ONG NIDfA TIEN
1.188

l.l95
1.196
1.197
1.198
1.199
1.200
1.201
1.202
1.203
1.204
1.205
1.206

1.207
1.208
1.209
1.210
1.211
1.212
1.213
1.214
1.215
1.216
1.217
1.218
1.219
1.220
1.221
1.222
1.223
1.224
~-1.225
1.226
-

Ong
Ong
Ong
Ong
Ong
Ong
Ong

Ong
Ong

thoat
thoat
thoat
thoat
thoat
tho at
thoat
thoat
thoat
thoat
thoat
thoat
thoat

~'.

.'/'
..
.

..

:. '.,

son tinh di~n, c6 nganCi10ng t6n


son tinh di~n, c6 ngan chong t6n
son tinh di~n, c6 ngan chong t6n
son tinh di~n, c6 ngan chong t6n
son tinh di~n, c6 ngan chong t6n
son tinh di~n, c6 ngan chong t6n
son tinh di~n, c6 ngan chong t6n

--

----

--

cai

5.500.000

cai

6.200.000

cai

7.700.000

cai

9300.000

cai

10.600.000

cai

12300.000

cai

13.000.000

PHONG

nurrc
021
027
034
042
048
060
076
090
0110
0125
0140
0160

Phu ki~n
Cut
Cut 021
Cut 027
Cut 034
Cut 042
Cut 048
Cut 060
Cut 076
Cut 090
Cut 0110
Cut 0125 fun
Cut 0140 fun
Cut 0160 fun
Ch~ch
Ch~ch 021
Chech 027
Chech 034
Chech 042
Chech 048
Chech 060
Chech 076
Chech 090

Gia d~ ngh] cong b6


(Chira bao g6m v AT)

A CHAU ".-.;

"'(:

Vo tu di~n

Ong
Ong
Ong
Ong

~1iB

DO'n Vi tinh

---

Page 31

-"---

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

4.545
5.636
7364
10.909
12.818
16.727
23364
28.545
43.091
47.636
58.636
76.182

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

804
1.205
1.707

m
m
m
m
m
m
m
m

2.545
4.118
5.826
11.249
15.970
26.182
49316
61.469
76.736

804
1.004
1.406
2.009
3.5155.524
9.743
12.254

STT

DANH MI)C V ~ T L1~U

.;~~~<~~

XA
'

1.227
1.228
1.229
1.230

~.~~.;-,-:~~

-; X A ~ 0llNG
.',

BO'n vi tinh

:::;:i
..
;

'.y. ,":/

\.\
Chech DIlO
Chech D 125 fun
.
..
~.....;.;~
Chech D 140 fun
Chech D 160 fun
SAN pRAM ONG NHlfA UON XOAN CHIU
HDPE
TRANG LONG CUA CONG TY CP BA AN
Ong nhua xoan HDPE- TFP 3A f 32/25
Ong nhira xoan HDPE- TFP 3A f 40/30
Ong nhira xoan HDPE- TFP 3A f 50/40
Ong nhira xoan HDPE- TFP 3A f 65/50
Ong nhira xoan HDPE- TFP 3A f 85/65
Ong nhira xoan HDPE-TFP 3A f90/72
Ong nhira xoan HDPE-TFP 3A f 110/90
Ong nhira xoan HDPE-TFP 3A f 130/100
Ong nlnra xoan HDPE-TFP 3A f 1601125
Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f 1951150
Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f2001160
Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f2301175
Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f260/200
BQ phu kien mang song f 130/100 + bang cao su non + bang cao su
luu h6a + bang keo chiu mroc PVC
G6i dO' f 130/100
Ong t6 hop Thang Long co phu lap silicon - TCP F 110/90 (5*28) (5
lei F 28mm)
Ong t6 hop Thang Long - TCP F 65/50 (4*12 + 1*22) / (415i F
12mm + 1 Wi F 22mm)
Ong t6 hop Thang Long - TCP F 90/75 (3*28) / (3 15i F 28 mm)
Ong t6 hop Thang Long - TCP F 100/80 (4*28) / (4 15i F 28 mm)
Ong t6 hop Thang Long - TCP F 110/90 (3*36) / (3 15i F 36 mm)
Ong t6 hQ]? Thang Long - TCP F 110/90 (4 *32) / (4 Wi F 32 mm)
Ong t6 hop Thang Long - TCP F 110/90 (8*21 + 1*34) / ( 8 Wi F 21
mm + 1 15i F 34 mm)
Ong t6 hop Thang Long - TCP F 1251100 (4*36) / (4 15i F 36 mm)
Ong t6 hop Thang Long - TCP F 1251100 (7*28) / (7 15i F 28 mm)
Ong t6 hop Thang Long - TCP F 160/125 (5*42) / (5 15i F 42 mm)
SAN pRAM ONG cAp NUdc V A PHl) KI6N SUNMAX (PPR)
CUA CONG TY TNHH THVONG MAl TAM KIM
Ong lanh D20 20x2.30
Ong lanh D25 25x2.30

"\:..

Gia d~ ngh] cong b6


(Chira bao g6m VAT)

..... :~./

m
m
m
m

17.276
34.150
44.897
66.592

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

12.800
14.900
21.400

145.000
185.000
247.000
295.500

BQ

96.000

BQ

35.000

180.000

78.800

m
m
m
m

135.700
160.000
187.500
192.300

244.500

m
m
m

290.500
326.000
363.700

r.uc

1.231
1.232
1.233
1.234
1.235
1.236
1.237
1.238
1.239
1.240
1.241
1.242
1.243
1.244
1.245
1.246
1.247
1.248
1.249
1.250
1.251
1.252
1.253
1.254
1.255

1.256
1.257
1.258
1.259
1.260
1.261
1.262
1.263
1.264
1.265
1.266
1.267
1.268
1.269
1.270
1.271
1.272

Ong lanh
Ong lanh
Ong lanh
Ong lanh
Ong lanh
Ong nong
Ong nong
Ong nong
Ong nong
Ong nong
Cut 20
Cut 25
Cut 32
Cut 40
Cut 50

D32
D40
D50
D63
D75
D20
D25
D32
D40
D50

32x2.90
40x3.70
50x4.60
63x5.80
75x6.8
20x2.30
25x2.30
32x2.90
40x3.70
50x4.60

Page 32

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Ccii
Ccii
Ccii
Ccii
Ccii

27.800
38.080
42.340
59.360
78.100
121.400

19.000
34.000
44.900
59.400
86.500
138.000
180.800
23.700
38.500
65.800
95.700
149.800
4.800
6.100
10.300
17.000
32.100

CI:;;
.----."

',\ ~i

i'

DANH Ml}C V~T LIJ):U

STT

"~>.':"
sa
\:' \

~yt5VNG
"!

DOll vi tinh

Gia d~ ngh] cong b6


(Chua bao gilm v AT)

.i x t, v 0 tJ N 3 i :.)

..

1.273
1.274

1.275
1.276
1.277
1.278
1.279
1.280
1.281
1.282
1.283
1.284
1.285
1.286
1.287
1.288
NHOM

1.289
1.290
1.291
1.292
1.293
1.294
1.295
1.296
1.297

..

'

.. ,:
\.. \ ""P, NOI
Cut 63
/,./,,/,/
Cut 75
':";"SAN pRAM ONG cAp mroc rvc CUA ~G
TY~fIH
MTV
NHlJA BiNH MINH MIEN BAc
"

D20
D25
D32
D40
D50
D63
D75
D90
DII0
D125
D140
D160
D180
D200
SAN PHAM THrET BI VE SINH
SAN pRAM
SINH CUA CONG TY INAX
Ban ch n~p thu()1lg
Ban efru hai kh6i nap dong em C-306VTN (mfru trang)
Ban cfru hai khoi n~p dong thirong C-306VT (rnau trang)
Ban cfru hai kh6i n~p dong em C-333VTN (mau trang)
Ban cfru hai kh6i nap dong em C-333VPTN (mau trang)

Cai
Cai

104.400

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

4.300
5.400

119.800

7.000
8.700
11.000
18.000
24.200
30.613
41.800
52.400
67.900
86.800
107.400
133.200

srr vs

Lavabo
Chau thuong L-284 V (mau trang)
Chau thirong L-288V (rnau trang)
Chau thuong L-285V (rnau trang)
Chari chau thtrong L-284VD, L-286VC (rnau trang)
Chari chau thirong L-288VC, L-288VD (rnau trang)

Chiec
Chiec
Chiec

Chiec

1.713.545
1.545.000
1.526.273
1.694.818

Chiec
Chiec
Chiec
ChiSe
Chiec

346.455
552.455

ChiSe
ChiSe
ChiSe

1.498.182
1.165.773
449.455

Chiec

l.l02.100

Chiec
Chiec
Chiec
Chiec

1.241.200
1.401.700

Chiec

3.524.545

ChiSe
Chiec

258.940
588.500

Chiec
Chiec
Chiec

258.940
211.860

393.273
346.455
393.273

vet
1.298
1.299
1.300

1.301
1.302
1.303
1.304
1.305
1.306
1.307
1.308
1.309
1.310
1.311
1.312

BFV-701S
LFV-I00IS
LFV-13B
SAN pRAM CUA CONG TY CO pRAN VIGLACERA
B~t tay gat
Bet VI5, VI 44 (PK tay gat, nap nhira)
B~t nut nhan
B~t VI 128 (PK 1 nhan sieu nhe, nap nhira)
Bet VI 66 (PK 2 nut nhan, n~p nhira)
B~t EU 5 VT 18M, VT 34 (PK 2 nut nhan, n~p nhira)
B~t BTE (PK 1 nut nhan, nap b~t BTE)
B~t ket Ii~n
B~t CI09 (PK 315, nap roi em)
Tiu nam, tiu nif
Ti~u nam TTl, rrs. TT7
Ti~u nu VB3, VB5
Ch~u rfra
CMu VTL2, VTL3, VTL3N, VN 9 (ga GCl)
Chau goc, chau tre em Chau + Chan chau VI5
-Sen, voi
V oi chau nr hoa tn?~
(VG 10 1)

1.455.200
1.330.010

588.500
----

16

b<)
Page 33

718.000

STT

1.313
1.314
1.315
1.316

Don vi tinh

Sen tarn

vo: tieu

co voi

BQ xi mroc tiSu treo (khong mat bfch)


Voi nra bat nong lanh gin nrong (VG701)
SAN pRAM CUA CONG TY TNHH SAN
THUONG
TAN A - DAI THANH
Chau rfra Inox Tan A., Rossi (da bao g6m phu kien)
Chau hai h6 - 1 ban: KT 1000x460x180
Chau hai h6 - 1 h6 phu: KT 980x500x 180
Chau hai h6 - khong ban: KT 710x460x180
Chau hai h6 - 1 phu, 1 ban: KT 1000x540x 180
Chau 1 h6 - khong ban: KT 450x365x180
Chau hai h6 - cai dao: KT 700x420x180
Chau hai h6 - khong ban: KT 710x370x180

xuar

1.317
1.318
1.319
1.320
1.321
1.322
1.323

bQ
bQ
bQ
bQ

tv hoa tron voi gia treo\(VG50 1) , " /'


net (VG700)
"'-... ' ',';;../'

Page 34

Gia d~ ngh] cong b6


(Chtra bao g6m VAT)

1.386.000
872.000
451.000
999.000

MAl

714.000
864.000
635.000
741.000
291.000
926.000
864.000