You are on page 1of 4

Lin hip kho st a cht v x l nn mng cng trnh

THIT L KHOAN CCT S: K3


V tr:

67, Thi Thnh, ng a, HN

To : X: ;

Y: ;

Z: 0

Ngy khi cng:

TH NGHIM XUYN TIU CHUN (SPT)


Ct a
tng

S hiu mu
su

2,5

4.0

K3-1
3.8 - 4.0
K3-1
5.0 - 5.2

1.7

K3-1
7.2 - 7.4

2
6

6.5

3
8

10

Ngy hon thnh: 02/05/2004


Mc nc tnh: 1.0m

2,5

1
2

Cao
(m)

y lp
(m)

Chiu dy lp
(m)

50,0

su
(m)

Th t lp

Phc h thch
hc

su l khoan (m)

8.2

M T T

su (m)

Lp 1: nen t ap
Lp 1: t lp, thnh
phn hn tp

2.70

3.15

Lp 2: St xm xanh,
nu vng, trng thi
na cng - do cng

4.00
5.20

Lp 3: St mu nu,
xm en ln hu c,
trng thi do chy

7.40

S ba/15cm
15

15

15

4.45
5.65

9
6

2
2

4
3

5
3

7.85

12.20 12.65 4

15.50 15.95 2
16.50 16.95 4

1
2

1
2

1
2

21.00 21.45 6

23.20 23.65 6

26.20 26.65 6

28.20 28.45 10

Lp 4: t dng than
bn, mu xm en

4
12

12

14

16

18

20

Lp 5: Bn st mu
18.90 19.35
xm en ln hu c
5

22

24

26

26.5

28

32

Lp 6: St pha mu
Lp 5: Cat to
xm nu, xm vng, 30.40 30.85 13
xm xanh, trng thi
do mm

34

33.00 33.45 12

34.20 34.65 10

36.50 36.95 13

30

H1-13
H1-12
H1-11
H1-10
H1-8
H1-9
K1-9

36

36

38

7
40
42

11
22

Lp 7: St pha mu
vng, xm xanh, xen
kp ct ht trung, trng
thi do cng - na 39.00 39.45 15
cng

41.00 41.45 13

Biu SPT SPT


5 10 15

42

42.50 42.95 21

13

44.00 44.45 85 24

40

45

15

33

47

48.00 48.45 64 13

31

33

43.7
44
46
48
50
52
54
56
58
60

Lp 8: Cui si ln ct
mu xm, xm vng,
46.00 46.45 80
rt cht

8
48

HOAN CCT S: K3

TH NGHIM XUYN TIU CHUN (SPT)

abCOQ2

alCN22

alSgN22

Biu SPT SPT


20

25

30

2.7
14
18.2

3.15
14.45
18.65

24
36.2
45
47
49.5

24.45
36.65
45.45
47.45
49.95