You are on page 1of 5

CHNG I : KHI A DIN KHI NIM KHI A DIN I.T lun Bi 1: Ch ra cch phn chia khi chp S.

ABCD c y l a gic li thnh hai khi chp tam gic . Bi 2: Ch ra cch phn chia khi t din ABCD thnh: a) Hai khi t din b) Bn khi t din bng hai mt phng Bi 3: Ch ra cch phn chia khi lng tr thnh ba khi t din . Bi 4: Ch ra cch phn chia khi lp phng thnh su khi t din bng nhau. Bi 5: Cho khi lp phng ABCD.ABCD v O l tm i xng ca khi lp phng.CMR: Hai khi chp OABC v OABCD bng nhau Bi 6: Cho khi chp t gic u SABCD .Gi K l trung im SC.Mt mp (P) i qua AK v song song vi BD ct SB ti M v SD ti N.CMR: Hai khi chp A.BCKM v A.DCKN bng nhau. Bi 7: Chng minh rng : mt khi a din c cc mt l nhng tam gic th s cc mt ca n phi l s chn. Bi 8: Chng minh rng : Nu mt khi a din m mi nh l nh chung ca 7 cnh th s nh phi l s chn Bi 9: CMR: mt a din m mi nh ca n u l nh chung ca mt s l mt t tng s cc nh ca n phi l mt s chn. II.Trc nghim: Cu 1: Cho khi chp SABC.gi G l trng tm tam gic ABC.Xt cc mnh (I) Khi chp S.ABC c th phn chia thnh ba khi chp S.ABG, S.ACG v S.BCG. (II) Khi chp S.ABC c th phn chia thnh hai khi chp S.ABG v S.AGBC Mnh no ng? a) (I) ng,(II) sai b) (I) sai, (II) ng. c)C (I) v (II) u ng d) C (I) v (II) u sai Cu 2: Cho khi chp S.ABCD c y ABCD l hnh bnh hnh tm O. Xt cc mnh : (I) Khi chp S.ABCD c th phn chia thnh bn khi chp S.AOB, S.BOC, S.COD v S.DOA. (II) Khi chp S.ABCD c th phn chia thnh hai khi chp S.AOB v S.AOBCD. Mnh no ng? a) (I) ng, (II) sai b) ( I) sai, (II) ng. c)C (I) v (II) u ng d) C (I) v (II) u sai Cu 3: in vo ch trng trong mnh sau n tr thnh mnh ng: S cnh ca khi a din lun s mt ca khi a din y. a) Bng b) nh hn. c) nh hn hoc bng d) ln hn. Cu 4: : in vo ch trng trong mnh sau n tr thnh mnh ng: S cnh ca khi a din lun s nh ca khi a din y. a) Bng b) nh hn. c) nh hn hoc bng d) ln hn. Cu 5: Cho khi a din. Trong ccmnh sau, mnh no sai? a) mi nh l l nh chung ca t nht ba cnh. c) Mi cnh l cnh chung ca t nht ba mt. b) Mi nh l nh chung ca t nht ba mt. d) Mi mt c t nht ba cnh. Cu 6: Trong cc mnh sau, mnh no ng? a) S nh v s mt ca mt hnh a din lun c) Tn ti mt hnh a din c s cnh bng s lun bng nhau. nh. b) Tn ti hnh a din c s nh v s mt bng d) Tn ti mt hnh a din c s cnh v mt bng nhau. nhau .Cu 7: Trong cc mnh sau, mnh no ng? S cc nh hoc cc mt ca bt k hnh a din no cng: a) Ln hn hoc bng 4 b) Ln hn 4. c) Ln hn hoc bng 5 d) Ln hn 5. BI TP HNH HC 12 1 CHNG TRNH CHUN

CHNG I : KHI A DIN Cu 8: Trong cc mnh sau, mnh no ng? S cc cnh ca hnh a din lun lun: a) Ln hn hoc bng 6 b) Ln hn 6. c) Ln hn 7 d) Ln hn hoc bng 8. Cu 9: Xt cc mnh : (I) Tn ti mt hnh a din c s nh bng s mt. (II) Tn ti mt hnh a din c s nh ln hn s mt. (III) Tn ti mt hnh a din c s nh nh hn s mt. Mnh no ng? a) Ch (I) v (II) b) Ch (I) v (III). c) Ch (II) v (III). d) C(I), (II) v (III). KHI A DIN LI V KHI A DIN U I.T lun Bi 1:Cho t din u ABCD,cnh 2a.Gi I,J,E,F,M v N ln lt l trung im ca cc cnh AC,BD,AB,BC,CD a) CMR: cc tam gic sau y l tam gic u IEF,IFM,IMN,INE,JEF,JFM,JMN v JNE b) CMR: Cc trung im ni trn l cc nh ca mt hnh bt din u c) Tnh din tch ton phn ca hnh bt din u ( Cu b) Bi 2: Cho hnh lp phng ABCD.ABCD c cnh bng 2a a) CMR: ABCD l mt t din u.Tnh cc cnh ca n theo a b) CMR: Tm cc mt ca ca hnh lp phng l cc nh ca mt hnh bt din u c) Tnh t s din tch ton phn ca hnh lp phng v hnh bt din u. Bi 3: Cho khi bt din u ABCDEF. Chng minh rng: a) Cc im A, B, C, D cng thuc mt mt phng; cc im E, C, F, A cng thuc mt mt p[hng v cc im E, D, F, B cng thuc mt mt phng; b) Chng minh rng ba mt phng (ABCD), (ECFA) v EDFB) i mt vung gc vi nhau. Bi 4: Chng minh rng tm cc mt ca hnh bt din u l cc nh ca mt hnh lp phng. Bi 5: Cho khi bt din u ABCDEF. Gi O l giao im ca AC v BD, M v N theo th t l trung im ca AB v AE. Tnh din tch thit din to bi khp bt din vi mt phng (OMN). Bi 6: Cho khi bt din u ABCDEF cnh bng , trong E, F l hai nh khng cng nm trn mt cnh. Gi A, B, C, D, A, B, C, D ln lt l trung im ca cc cnh EA, EB, EC, ED, FA, FB, FC, FD. Chng minh rng ABCD. ABCD l mt hnh hp ch nht v tnh ba kch thc ca hnh hp ch nht theo . II.Trc nghim: Cu 1: Trong cc mnh sau, mnh no ng? a) S nh v s mt ca mt khi a din li lun bng nhau. b) Tn ti mt khi a din li c s nh v s cnh bng nhau. c) Khng c khi a din li no c s cnh bng s nh hoc s mt. d) C mt khi a din li c s cnh v s mt bng nhau. Cu 2: Trong cc mnh sau, mnh no sai? a) hnh t din l hnh a din li; b) hnh hp l hnh a din li; c) Hnh chp l hnh a din li; d) Hnh lng tr l hnh a din li. Cu 3: Trong cc mnh sau, mnh no ng? C khi a din m: a) S dnh, s cnh v s mt u l; b) S nh v s cnh chn, cn s mt l. c) S nh v s cnh l, cn s mt chn d) S nh v s cnh l3, cn s mt chn. Cu 4: Khi a din li c 10 nh, 7 mt th s cnh bng: a) 13; b) 14 c) 15 d) Mt p s khc Cu 5: Khi 12 mt u c my nh? a)12 b) 20 c) 24 d) 30. Cu 6: Khi 20 mt u c my nh? a) 8 b) 10 c) 12 d) 20. Cu 7: Khi 20 ,mt u c my cnh? BI TP HNH HC 12 2 CHNG TRNH CHUN

a) 16 b) 20 d) 30. Cu 8: Xt cc mnh : (I) Hnh chp t gic l mt a din li. (II) Hnh lng tr t gic l mt a din li. Mnh no ng? a) (I) ng, (II) sai b) ( I) sai, (II) ng. c)C (I) v (II) u ng d) C (I) v (II) u sai Cu 9: Xt cc mnh : (I) C mt a din li m: d c + m l s l. (II) C mt a din li m: d c + m bng 4. Mnh no ng? a) (I) ng, (II) sai b) ( I) sai, (II) ng. c)C (I) v (II) u ng d) C (I) v (II) u sai Cu 10: Xt cc mnh : (I) C mt a din li ms nh bng s mt. (II) C mt a din li ms nh ln hn s mt Mnh no ng? a) (I) ng, (II) sai b) ( I) sai, (II) ng. c)C (I) v (II) u ng d) C (I) v (II) u sai TH TCH KHI A DIN I.T lun Bi 1:Cho khi lp phng ABCD.ABCD cnh a.Tnh th tch khi lp phng ,khi chp A.ABCD v khi chp AABD Bi 2:Cho khi lng tr ABC.ABCD c th tch V.Tnh th tch khi chp C.ABBA theo V Bi 3:Cho khi lng tr t gic u ABCD.ABCD c khong cch gia hai ng thng AB v AD bng 2 v di ng cho ca mt bn bng 5 a) H AK A' D( K A' D) .CM: AK = 2 b) Tnh th tch khi lng tr ABCD.ABCD Bi 4: Tnh th tch khi 8 mt u cnh 2a Bi 5: Cho khi chp t gic u S.ABCD c cnh y bng a.Tnh th tch khi chp bit gc gia cnh bn v y bng Bi 6: Cho lng tr ABC.ABC.Tm t s th tch ca khi t din CABC v khi lng tr cho Bi 7: Cho hnh chp S.ABCD c y ABC vung ti B,AB = a,BC = 2a,SA ( ABC ) v SA = 2a.Gi M l trung im SC a) CMR: Tam gic AMB cn ti M b) Tnh din tch tam gic AMB c) Tnh th tch khi chp S.AMB ,suy ra khong cch t S n mp(AMB). II.Trc nghim: Cu 1: Trong cc mnh sau,mnh no sai? A. Hai khi chp c din tch y v chiu cao tng ng bng nhau th th tch bng nhau B. Hai khi chp ct c din tch mt y v chiu cao tng ng bng nhau th th tch bng nhau C. Hai khi lng tr c din tch y v chiu cao tng ng bng nhau t c th tch bng nhau D. Hai khi chp ct c din tch hai y v chiu cao tng ng bng nhau th c th tch bng nhau. Cu 2 : Cho t din ABCD.Gi B v C ln lt l trung im ca AB v AC .Khi t s th tch ca khi t din ABCD v khi t din ABCD bng bao nhiu? 1 1 1 1 A. B. C. D. 2 4 6 8 Cu 3: Cho khi chp S.ABCD trn ba cnh SA,SB,SC ln lt ly ba im A,B,C sao cho 1 1 1 SA' = SA; SB ' = SB; SC ' = SC .T s th tch ca khi t din S.ABC v S.ABC bng : 3 5 10 BI TP HNH HC 12 3 CHNG TRNH CHUN

CHNG I : KHI A DIN c) 24

1 15 Cu 4: A.

B.

1 30

CHNG I : KHI A DIN 1 1 C. D. 300 150

BI TP HNH HC 12

CHNG TRNH CHUN

CHNG I : KHI A DIN

BI TP HNH HC 12

CHNG TRNH CHUN