You are on page 1of 3

C«ng ty tNHH th¬ng m¹i

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
dv vËt liÖu xd thµnh LîI
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 1001/11/H§KT/TL-ST
-------------------------Hîp ®ång kinh tÕ
C¨n cø ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cña héi ®ång nhµ níc céng hoµ x· héi chñ
nghÜa ViÖt nam c«ng bè ngµy 25 th¸ng 09 n¨m 1989.
C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 17/ H§BT ngµy 16/01/1990 cña Héi ®ång bé trëng quy
®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ.
C¨n cø vµo kh¶ n¨ng, nhu cÇu vµ tho¶ thuËn gi÷a hai bªn
H«m nay, ngµy … th¸ng … n¨m 2011 T¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i DV
VËt LiÖu XD Thµnh Lîi chóng t«i gåm cã:
Bªn b¸n:( gäi t¾t lµ bªn A):C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i DV VËt LiÖu XD Thµnh
Lîi
§Þa chØ: Uy Nç- §«ng Anh- Hµ Néi
M· sè thuÕ: 0102374273
§¹i diÖn :

Bµ §Æng ThÞ Thµnh

Chøc vô: Gi¸m ®èc

Tµi kho¶n: 10168888 T¹i Ng©n hµng VPBank §«ng Anh
Bªn mua ( gäi t¾t lµ bªn B) : C«ng ty CP TM & DÞch Vô Tæng hîp S¬n
Trung
§Þa chØ: B22- Thuþ H¬ng- Phó Cêng- Sãc S¬n- Hµ Néi
M· sè thuÕ: 0104068669
§iÖn tho¹i:
Tµi kho¶n: 21410000483733 T¹i Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn §«ng Hµ Néi
§¹i diÖn:

Bµ NguyÔn ThÞ HuyÒn

Chøc vô: Gi¸m ®èc

Hai bªn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®iÒu kho¶n sau:
§iÒu I: Bªn A ®ång ý cung cÊp cho bªn B mét sè hµng nh sau
TT

Tªn hµng ho¸

1

S¬n Fa ext

2

§VT

Sè lîng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

Lon

98

517.500

50.715.000

S¬n Pros

Thïng

25

1.163.000

29.075.000

3

S¬n Fa int

Thïng

90

563.000

50.670.000

4

S¬n Fa int

Lon

116

172.000

19.952.000

5

S¬n Jotin ext

Lon

140

614.000

85.960.000

560.000 17.000 12.09 1 Tæng céng thanh to¸n 1.537.000.200 20.594.000 11 S¬n Marb in 18L Thïng 40 317.952.800 13 S¬n Gran ex 05L Lon 40 332.000 7 S¬n chèng thÊm Ston 20kg Thïng 60 692.000 192.6 S¬n Gran In 18 L Thïng 120 373. §iÒu II : Ph¬ng thøc thanh to¸n H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n Bªn B chuyÓn tiÒn cho bªn A tríc khi nhËn hµng §iÒu III: Ph¬ng thøc giao nhËn hµng .880.000.000 70 1.000 12 S¬n Siªu h¹ng Ruby ex 05L Lon 44 476.000 91.147.300 41.000 34.538.800.000 8 S¬n lãt chèng kiÒm in 18L Thïng 40 447.000 17 Mykolor semigloss finish5L Lon 500 430.000 14 Mykolor touch semiglossD-5L Lon 218 420.551.200 44.262.109 96.000 15 Mykolor touch semiglossT-18L Thïng 16 Mykolor nano seal-5L Lon 300 320.000 13.000. 909 ThuÕ VAT 10% 114.344 108. 000 Tæng gi¸ trÞ:Mét tû hai tr¨m s¸u m¬i hai triÖu n¨m tr¨m ba m¬i b¶y ngh×n ®ång ch½n.000 215.680.000 9 S¬n siªu h¹ng Ruby in 05L Lon 80 279.280.000 10 S¬n lãt chèng kiÒm ex 18 L Thïng 50 696.760.000 22.784.776.320.000 Céng tiÒn hµng 1.000 18 Mykolor ceiling finish-18L Thïng 400 480.

§iÒu V: Cam kÕt chung Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c ®iÒu kho¶n ®· ghi trong hîp ®ång nµy. mäi phÝ tæn do bªn vi ph¹m hîp ®ång chÞu. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c hoÆc trë ng¹i g× hai bªn ph¶i th«ng b¸o cho nhau b»ng v¨n b¶n vµ cïng gÆp gì trao ®æi trªn c¬ së b×nh ®¼ng hai bªn cïng cã lîi. mçi bªn gi÷ 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau. NÕu cã tranh chÊp mµ kh«ng tho¶ thuËn ®îc th× tranh chÊp ®ã sÏ ®îc gi¶i quyÕt t¹i toµ ¸n kinh tÕ Hµ Néi.Thêi gian giao hµng: Trong vßng 90 ngµy tÝnh tõ ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc §Þa ®iÓm giao hµng: t¹i kho bªn b¸n §iÒu IV: Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn Bªn A: Bªn A cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ hµng nh ®· quy ®Þnh t¹i ®iÒu I. Sau khi c«ng viÖc hoµn thµnh ph¶i cung cÊp chøng tõ cho bªn B lµ hãa ®¬n GTGT hîp lÖ Bªn B: Cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n ®óng. §¹i ®iÖn bªn A B §¹i diÖn bªn . Hîp ®ång nµy ®îc lËp thµnh 04 b¶n. ®ñ theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu I vµ ®iÒu II cña hîp ®ång nµy sau khi c«ng viÖc ®· hoµn thµnh.