ðì¢ì£ ð ñ£ø¢øñ¢ «è£¼õîø¢è£ù õ¤í¢íð¢ð ð®õñ¢

ê£î£óí ªðòó¢ ñ£ø¢øñ¢ / àì¢ð¤ó¤¾ ñ£ø¢øñ¢
(APPLICATION FOR TRANSFER OF REGISTRY
( SIMPLE TRANSFER OR SUB DIVISION)
***
Affix here Court fee Stamp
forRs.2/¼.2/-è¢è£ù ï¦î¤ñù¢ø èì¢ìí
õ¤ô¢¬ô¬ò Þ颫è åì¢ì¾ñ¢
1.

2.

3.

4.

õ¤í¢íð¢ðî£óó¢ ªðòó¢
Name of the Applicant

:

îèð¢ðù£ó¢ / èíõó¢ ªðòó¢
Father / Husband's Name

:

Þ¼ð¢ð¤ì ºèõó¤
Residential Address

:

ð ñ£ø¢øñ¢ «è£¼ñ¢ ªê£î¢¶ ðø¢ø¤ò õ¤õóñ¢
Details of Landed Property

:

ñ£õì¢ìñ¢
District

:

õì¢ìñ¢
Taluk

:

è¤ó£ñî¢î¤ù¢ ªðòó¢
Name of the Village

:

ð°î¤ âí¢
Block Number

:

ïèó Ü÷¬õ âí¢ - ñÁ ï¤ô Ü÷¬õ âí¢
Town Survey Number/ Re-Survey Number

:

à÷¢Ùó¢ ð°î¤ / ïèóî¢î¤ù¢ ªðòó¢
Name of the Local Area or Town

:

ªî¼õ¤ù¢ ªðòó¢
Name of the Street

:

èî¾ âí¢
Door No.

:

ñ¬ùð¢ ð¤ó¤¾ ñ¬ù âí¢
Lay out Plot No.
ðóð¢ð÷¾
Extent

:
:

ñ¬ù Üçè¦èó¤è¢èð¢ðì¢ì ñ¬ùð¢ð¤ó¤¬õ «êó¢ï¢îî£? Üô¢ô¶ Üé¢è¦èó¤è¢èð¢ðì£î ñ¬ùð¢ ð¤ó¤¬õê¢ «êó¢ï¢îî£? Whether the Plot is Approved Lay out or Unapproved Lay out? (ñ¬ùð¢ ð¤ó¤¾ õ¬óðìñ¢ Þ¬íè¢èð¢ðì «õí¢´ñ¢) Copy of Lay out Sketch should be enclosed) : ªê£î¢¶ ñÂî£ó袰 âõ¢õ£Á 褬ìè¢è𢠪ðø¢ø¶ âù¢ø õ¤õóñ¢ (õ£ó¤²ó¤¬ñð¢ð® / ð£èð¢ ð¤ó¤õ¤¬ù ðî¢î¤óð¢ð® / àò¤ô¢ Ýõíî¢î¤ù¢ ð® / ªê좮ô¢ªñù¢ì¢ ðî¢î¤óð¢ð® / õ¤ø¢ð¬ù Íôñ¢ õ£é¢è¤ò ðî¢î¤óð¢ð® âù¢ø õ¤õóñ¢) Details of Property acquired the applicant ( By the way of Legalheirshif / Partitian Deed/ Will Document / Settlement Document/ Sale Deed etc.S No Ýõíî¢î¤ù¢ âí¢ ñø¢Áñ¢ ï£÷¢ Document No.) Ýõíî¢î¤ù¢ îù¢¬ñ Nature of Conveyance Document 5. or R. .âí¢. & Date õ. ðî¢î¤ó Ýõíé¢è÷¤ù¢ ê£ù¢ø÷¤è¢èð¢ðì¢ì ïèô¢è÷¢ Þ¬íè¢èð¢ð좴÷¢÷î£? Whether attested copy of Document are enclosed?) ªê£î¢¶ ò£¼è¢° ªè£´è¢èð¢ðì¢ì¶ Property to Whom Conveyed ªê£î¢¶ ò£ó£ô¢ ªè£´è¢èð¢ðì¢ì¶ Property by whom Conveyed : ðóð¢ð÷¾ Extent ð°î¤ âí¢ & ïèó Ü÷¬õ âí¢ (Ü) ñÁ ï¤ô Ü÷¬õ âí¢ Block No & T.S. Sl.No 6.No.?2? 7.

Þìñ¢ -Place ï£÷¢ -Date : : ñÂî£óó¤ù¢ ¬èªò£ð¢ðñ¢ Signature of Applicant . is hereby declare that (1)the above mentioned particulars are correct to the best of my knowledge. Date. Amount & Place and Name of the Treasury or Bank: àÁî¤ ªñ£ö¤ . : ð ñ£ø¢øñ¢ «è£¼ñ¢ Þìñ¢ ªê£î¢î¤ù¢ å¼ ð°î¤ò£è Þ¼ð¢ð¤ù¢ àì¢ð¤ó¤¾ èì¢ìíñ¢ ªê½î¢î¤ò õ¤õóñ¢ (êô£ù¢ âí¢ / ï£÷¢ / ªî£¬è / ªê½î¢î¤ò õçè¤ / è¼×ôî¢î¤ù¢ ªðòó¢) If the property is part field. Corporation Property Tax Receipt. (ܬõ) ñ£ïèó£ì¢ê¤ ªê£î¢¶ õó¤ ªê½î¢î¤ò óꦶ/ñ¤ù¢ èì¢ìí Ü좬ì / °®ï¦ó¢ õ®è£ô¢ Þ¬í𢹠Ü좬ì / °´ñ¢ð Ü좬ì / õ£è¢è£÷ó¢ Ü좬ì) Whether the Property is in possesstion of the Applicant . ªê£î¢¶ âù¶ ÜÂðõî¢î¤ô¢ ޼ õ¼è¤ø¶ âù¾ñ¢.e.-38. ªê£î¢¶ ñÂî£óó¤ù¢ ÜÂðõî¢î¤ô¢ à÷¢÷î£? âõ¢õ¤îñ¢ ÜÂðõî¢î¤ô¢ à÷¢÷¶? (Üîø¢è£ù Üî¢î£ì¢ê¤ Ýõíé¢è÷¤ù¢ ïèô¢è÷¢ Þ¬íè¢èð¢ðì «õí¢´ñ¢. Specify remittance Details of Sub-division fees Chalan No. ðì¢ì£ ð ªðòó¢ ñ£ø¢øñ¢ / àì¢ð¤ó¤¾ ñ£ø¢øñ¢ «è£¼ñ¢ ªê£î¢¶ ïèó¢¹ø ï¤ô àê¢ê õóñ¢¹ êì¢ìî¢î¤ù¢ è¦ö¢ â´è¢èð¢ðìõ¤ô¢¬ô âù¾ñ¢.Declaration  / ñî¤/////////////////////////////////////î/ªð (Ü) è/ªð ////////////////////////////////// Ýè¤ò ï£ù¢ Ãø¤ò õ¤õóé¢è÷¢ ò£¾ñ¢ àí¢¬ñò£ù¬õ âù¾ñ¢. I ……………………………. ð ñ£ø¢øñ¢ «è£¼ñ¢ Þìñ¢ ªê£î¢î¤ô¢ å¼ ð°î¤ò£? Üô¢ô¶ º¿¬ñò£ùî£? Whether the property is part field or full field 10. specify kind of enjoyment and evidence should be produced (i. (3) the Property was not acquired under Urban Land Ceiling Act (4) the Property was not acquired by the Government for any other purpose. If yes.. «õÁ âõ¢õ¤îñ£ù õ¤ô¢ôé¢èé¢èÀñ¢ àì¢ðì¢ìîô¢ô âù¾ñ¢. âù袪èî¤ó£è àó¤ò êì¢ìÌó¢õ ïìõ®è¢¬è «ñø¢ªè£÷¢÷ð¢ð´ñ¢ âù¢ð¬î»ñ¢ ªîó¤ï¢¶ ªè£í¢«ìù¢ âù¾ñ¢ Þîù¢ Íôñ¢àÁî¤ ÃÁè¤ù¢«øù¢. âù袰 õöçèð¢ð´ñ¢ ðì¢ì£õ¤¬ù âõ¢õ¤î ºù¢ùø¤õ¤ð¢ð¤ù¢ø¤ ó ªêò¢òð¢ð´ñ¢ âù¢ð¬î»ñ¢. Üóê¤ù¢ ï¤ô â´ð¢¹è¢° àì¢ðì¢ìîô¢ô âù¾ñ¢. (2)the property is under my enjoyment. (5) the patta issued based on the above particulars is liable to cancellation without prior intimation if it is came to know as false declaration in future and legal action may be taken against me.S/O or D/O ………………………………………….B Card/ Famil Card/ Voter list) : 9. ï£ù¢ Ãø¤»÷¢÷ îèõô¢è÷¤ô¢ ã«îÂñ¢ îõÁ âù ð¤ù¢ï£÷¤ô¢ ªîó¤ò õï¢î£ô¢. CMWSSB connection Card / E.