REPUBLIKA HRVATSKA Splitsko-dalmatinska županija GRAD SPLIT

KLASA: 080-01/12-02/12 URBROJ: 2181/01-01-12Split, 02. listopada 2012. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA n/r predsjednice Nevenke Bečić -ovdje-

PREDMET: Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskom narodnom kazalištu Split - daje se mišljenje

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ , broj 17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. listopada 2012. godin,e na prijedlog Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split sa 51. sjednice održane 1. kolovoza 2012. godine, daje p o z i t i v n o mišljenje da se za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split imenuje gdin. Tonči Bilić.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI: 1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje 2. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje 3. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje 4. Arhivi, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA Splitsko-dalmatinska županija GRAD SPLIT Služba za kulturu i umjetnost KLASA: 080-01/12-02/12 URBROJ: 2181/01-05-01/04-12-03 Split, 26. rujna 2012. godine

GRADONAČELNIKU GRADA SPLITA -ovdje-

Predmet: Prijedlog za imenovanje intendanta HNK Split, davanje mišljenja.-

U skladu s odredbama članka 25. stavak 3. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” , broj 71/06) intendanta nacionalnog kazališta, na prijedlog kazališnog vijeća, imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača, a potvrñuje ministar kulture. Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazalište Split je sukladno odredbi članka 27. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” , broj 71/06) dana 29. svibnja 2012. raspisalo natječaj za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta, te je temeljem odredbe članka 25. stavak 5. predložilo predstavničkom tijelu osnivača - Gradskom vijeću Grada Splita predložilo imenovanje Tonča Bilića za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split. Služba za kulturu i umjetnost Grada Splita prihvaća prijedlog Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split sa 51. sjednice održane dana 1. kolovoza 2012. godine o imenovanju Tonča Bilića za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split i predlaže Gradonačelniku Grada Splita davanje pozitivnog mišljenja na naprijed utvrñeni prijedlog Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Maja Munivrana Pročelnica

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful