PROSES TAKSIRAN DAN PENENDERAN ORGANISASI KONTRAKTOR BUMIPUTERA.

PENYATAAN MASALAH
 Kontraktor-kontraktor bumiputera yang ingin menyertai sesuatu tender terbuka, mereka tidak mempunyai banyak masa dalam membuat taksiran dan penenderan. Ini kerana tender-tender terbuka kerajaan, hanya diberi masa 21 hari dari tarikh pembelian dokumen tender dikeluarkan untuk penghantaran semula dokumen tender yang lengkap.

Masalah-masalah yang sering berlaku ke atas kontraktor ini juga adalah mereka mungkin tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menyiapkan dan melengkapkan sesuatu dokumen tender. Ada juga masalah lain seperti kontraktor menghadapi masalah menghargakan dokumen tender mengikut harga semasa kerana harga pada masa menyertai tender tidak sama dengan harga masa mendapat projek kerana keputusan sama ada dapat sesuatu projek itu atau tidak adalah selepas 6 bulan dari tarikh penghantaran tender. Masalah lain yang dihadapi kontraktor ini dalam taksiran adalah kadang-kala sesebuah tender memerlukan tender deposit untuk menyertai sesuatu tender terutama tender syarikat swasta seperti pemaju.

Masalah lain yang juga boleh dihadapi kontraktor adalah seperti sub-kontraktor lewat memberi balik harga kerja yang ingin disubkan. Pembekal bahan binaan juga boleh menjadi satu masalah kepada kontraktor untuk buat taksiran sekiranya pembekal lewat memberi harga yang terkini kepada kontraktor. Ini kerana harga bahan binaan seringkali naik. Ditambahkan lagi dengan harga sesebuah dokumen tender yang kadang-kala mahal untuk dibeli. Ini menyebabkan kontraktor kadang-kala tidak mempunyai modal untuk membeli dokumen tender tersebut. Begitu juga kontraktor-kontraktor yang mempunyai banyak kerja dalam tangan, mereka perlu membuat keputusan terbaik sama ada ingin sertai atau tidak sesuatu tender itu.

Situasi seperti masalah-masalah ini tidak sepatutnya berlaku lagi dikalangan kontraktor bumiputera kerana ia akan menyebabkan industri pembinaan di Malaysia akan bergerak perlahan dan memberi kesan ke atas ekonomi Malaysia. Ini juga akan menyebabkan golongan kontraktor bumiputera menjadi kurang maju di dalam industri pembinaan jika permasalahan ini tidak diatasi.

OBJEKTIF KAJIAN
 Objektif-objektif telah ditentukan bagi

menjalankan kajian ini :  Mengkaji proses taksiran dan penenderan kontraktor.  Mengenalpasti masalah-masalah utama yang dihadapi oleh kontraktor dalam taksiran dan penenderan kerja.  Mengkaji strategi-strategi menender kontraktor.

SKOP KAJIAN
 Skop kajian ini dijalankan dengan melibatkan

kalangan kontraktor pembinaan kelas A yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor di Kuala Lumpur.  Kontraktor-kontraktor ini adalah terdiri daripada semua kontraktor pembinaan bumiputera yang telah berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).  Kajian ini dilakukan hanya pada kontraktorkontraktor bumiputera kelas A yang masih aktif dalam industri pembinaan di Malaysia. Perolehan tender kontraktor adalah perolehan tradisional.

KAJIAN TERHADAP KESAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA TERHADAP KOS.

PENYATAAN MASALAH
 Tiada satu pun sistem pengendalian pembinaan yang

dapat menjamin sesuatu pembinaan itu tiada berlakunya daripada perubahan kerja.  Perancangan kerja yang dibuat oleh kontraktor akan terjejas.  Kontraktor akan menanggung semua perubahan pada harga projek.  Wujud pertelingkahan dalam proses membuat tuntutan kerana kuantiti perubahan kerja yang dilakukan sukar ditentukan dan tiada kuantiti sebenar yang boleh dijadikan asas untuk kerja penilaian

OBJEKTIF KAJIAN
 Menentukan jenis, sebab dan perbezaan dari segi kos akhir projek apabila berlakunya arahan perubahan kerja.  Mengkaji kaedah pengendalian pembinaan.
 Mengkaji arahan pengendalian pembinaan.  Mengenalpasti jenis perubahan kerja, sebab

berlakunya arahan perubahan kerja.

SKOP KAJIAN
 Arahan perubahan kerja yang berlaku dalam sistem tradisional.  Arahan perubahan kerja yang berlaku dalam

sistem kontrak reka dan bina.  Kesan arahan perubahan kerja ke atas kos: Perbandingan di antara sistem tradisional dan bina dengan kontrak reka.  Kajian merangkumi projek reka dan bina dan tradisional bagi sektor awam dan swasta.

KAJIAN TERHADAP KESAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA TERHADAP PROJEK PEMBINAAN.

PENYATAAN MASALAH •
 Tiada satu pun sistem pengendalian pembinaan yang

dapat menjamin sesuatu pembinaan itu tiada berlakunya daripada perubahan kerja.  Perancangan kerja yang dibuat oleh kontraktor akan terjejas.  Kontraktor akan menanggung semua perubahan pada harga projek.  Wujud pertelingkahan dalam proses membuat tuntutan kerana kuantiti perubahan kerja yang dilakukan sukar ditentukan dan tiada kuantiti sebenar yang boleh dijadikan asas untuk kerja penilaian.

OBJEKTIF KAJIAN
 Mengenalpasti punca – punca berlakunya perubahan kerja di dalam sesuatu projek pembinaan.  Mengenalpasti kesan – kesan perubahan kerja terhadap projek pembinaan.
 Mengkaji langkah – langkah untuk

meminimumkan perubahan kerja di dalam projek pembinaan.

SKOP KAJIAN
 Skop penyelidikan ini dijalankan kepada projek – projek

pembinaan yang di skopkan kepada pihak klien dan kontraktor yang terdapat di kawasan Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful