Božidar Radišič Kobilje 33 F 9227 Kobilje

Murska Sobota, 17.10.2012

REPUBLIKA SLOVENIJA VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Dunajska cesta 56 1000 LJUBLJANA

SPOŠTOVANI! Spodaj podpisani Božidar Radišič, vlagam pobudo za začetek postopka (26. člen) in sicer prošnjo za spremljanje sodnih postopkov proti meni ker menim, da Okrožno Sodišče v Murski Soboti posluje in dela absolutno v nasprotju s tozadevno zakonodajo. Tako menim, da grobo krši določila ZKP, KZ-1B, ZPPPD, zakonom o sodniški službi in Sodnim redom.S tem so mi grobo kršene človekove pravice in temeljne svoboščine v delu, kjer so vsi pred zakonom enaki. Prav tako Vas prosim, da po vaših močeh in v skladu s pooblastili o teh (oprostite na izrazu) SVINJARIJAH obvestite tako javnost, kot tudi odgovorne, ki imajo zakonska pooblastila za nadzor na omenjenimi organi. Vljudno Vas prosim, da po svoji moči pristojne opozorite na te nevzdržne razmere na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti, da o delu PUMS splih ne govorim. OBRAZLOŽITEV: Svojo pobudo vlagamo v skladu z 9. členom Zakona o varuhu človekovih pravic 9. člen Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom organa kršene človekove praviceali temeljne svoboščine, lahko da pobudo za začetek postopka pri varuhu. Varuh lahko začne postopek tudi na lastno pobudo. Varuh lahko obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost državljanov v Republiki Sloveniji. Ker varuh lahko zavrne pobudo če je zadeva v postopku pred sodiščem vas opozarjam na 5. alineo 30. člena zakona.

1

30. člen Varuh zavrne pobudo (3. točka prvega odstavka 28. člena) zlasti iz naslednjih razlogov: - če je zadeva v postopku pred pravosodnimi organi, razen v primerih določenih v tem zakonu; (5) če niso bila izčrpana vsa redna ali izredna pravna sredstva, razen če oceni, da bi bilo za posameznika nesmotrno začeti ali nadaljevati takšne postopke ali oceni, da bi bila posameznikom medtem prizadejana velika ali težko popravljiva škoda;

Škoda namreč ne bo nastala, ampak so vsi navedeni že storili nepopravljivo škodo meni Simoni in Andreji, ki je ne bo mogla popraviti nikakršna odškodnina! Pravzaprav me odškodnina niti ne zanima, ampak bi radi samo v miru živeli v t.i. demokratični in pravni državi! Kaj dosti itak več ne morem izgubiti, saj so nam s svojimi SVINJARIJAMI že uničili življenje. Tako je pravzaprav zaradi takšnega početja do nepopravljive škode prišlo že zdavnaj, če bodo pa PUMS, ODTMS in OSMS s takim početjem še nadaljevali pa bo prišlo oziroma do še hujše škode.. Ozadje sem Vam skušal razložiti ob priliki Vašega obiska. Proti meni so sicer res vložene kazenske ovadbe in sicer 8705/2010, 39942/2010 in 47924/2012, vendar pomojem mnenju v nobenem postopju niso prisotni znaki kaznivih dejanj, ampak bi me sodišče moralo obravnavatipo ZPPPD, saj kot je razvidno iz spisov v niti enem ni niti enega indica, suma ali dokaza o prodaji ali nameravani prodaji konoplje. Zadeve sem Vam podrobneje opisal ob priliki Vašega obiska v ZKPZMB, oddelek v Murski Soboti, kjer sem v priporu od dne 21.9.2012 od 15.18 ure naprej. Sodišča so zavezana k striktnemu spoštovanju tozadevne zakonodaje, tudi sodnega reda! Vse zadeve morajo v skladu s sodnim redom biti razpisane na podlagi spodaj navedenih členov.
160. člen Na posameznem pravnem področju, na katerem je razporejen le en sodnik, se vse zadeve dodeljujejo temu sodniku. Na posameznem pravnem področju, na katero sta razporejena dva ali več sodnikov, se zadeve dodeljujejo posameznim sodnikom na naslednji način: – dnevno prispeli procesni akti po vrstnem redu vložitve začetnega procesnega akta upoštevaje abecedni red začetnic priimkov sodnikov, – če je na isti dan vloženih več začetnih procesnih aktov, se zadeve najprej razvrstijo po abecednem redu začetnic priimkov oziroma imen strank ali udeležencev, zoper katere je vložen procesni akt ter se dodelijo sodnikom upoštevaje abecedni red začetnic priimkov sodnikov, – na enak način se dodeljujejo nujne zadeve, ki so kot take določene z zakonom, pri čemer se o dodeljevanju teh zadev vodi še posebna evidenca, – če se na oddelku vodijo vpisniki po različnih vrstah zadev, se zadeve dodeljujejo sodnikom po abecednem redu začetnic priimkov sodnikov za vsako vrsto zadev posebej.

2

Dodelitev spisa sodniku se v vpisnik vpiše tako, da dodelitve sledijo abecednemu vrstnemu redu priimkov sodnikov. 177. člen Predsednik sodišča nadzoruje delo sodnih oddelkov in drugih organizacijskih enot s pregledovanjem vpisnikov, pomožnih knjig in na druge primerne načine. V zvezi z nadzorstveno pritožbo lahko zahteva od sodnika ali druge sodne osebe pisno poročilo in spis na vpogled. 229. člen Sodnik pregleda predložene spise oziroma pisanja in jih razvrsti po njihovem pomenu in nujnosti ter izda v posameznih zadevah ustrezne odločbe oziroma odredbe ali odredi obravnavo ali narok. 346. člen Sodnik – vodja oddelka nadzoruje vodenje vpisnika (vpisnikov) in pomožnih knjig, pri čemer zlasti ugotavlja pravilnost in pravočasnost vodenja in odreja odpravo napak ter pomanjkljivosti. Datum pregleda potrdi s podpisom. Sodišča vodijo seznam pregledov sodišča o izvršenih pregledih na sodišču.

Pravosodje kot državni organ, od katerega je najbolj odvisna kredibilnost države, bi moralo še posebej spoštovati tozadevno zakonodajo. Če pa jo krši prav praovosodje, pa mi res ne preostane drugega, kot da nadaljujem s svojo gladovno stavko, saj to kar se dogaja na Okrožnem sodišču v Murski Soboti res ni več podobno ničemer! Kot sem že omenil menim, da OSMS niti slučajno ne deluje v skladu z zakonodajo, saj me bo le redko kdo lahko prepričal, da so vsi postopki, ki jih sodišče vodi proti meni, razpisani v skladu s sodnim redom. Tako je OSMS v času od 21.9.2012, ko sem v priporu, razpisalo prav vse naroke in sicer proti meni, proti Andreji in Simoni Lopert (moji izvenzakonski partnerici) in proti Andreji Lopert (njeni sestri). Vso tozadevno dokumentacijo sem Vam predal, če boste pa rabili še karkoli, pa Vam bomo takoj posredovali. Zanimivo je tudi, da je eden in isti sodnik v moji preiskovalni 47924/2012 je Stanislav Jug, v zadevi 8705/2010 Stanislav Jug (čeprav bi se moral že sam izločiti, vendar smo zaradi sodelovanja v preiskovalni zadevi zahtevali izločitev) in v 39942/2010 Stanislav Jug in spet smo zahtevali izločitev, ker je prav tako že odločal v preiskavi! To bi morali vedeti na OSMS, vendar jih očitno to ne zanima. Sedaj je pa razpisal zadeve, ker sem v sedanj zadevi povedal svoje mnenje in predstavil moje poglede! Namesto, da bi upošteval mojo razlago in zagovor, da bi me pravzaprav morali obravnavati po ZPPPD in ne po KZ-1B in da je več kot očitno, da so policisti kršili vse mogoče zakone in v pričanju pred preiskovalnim sodnikom lagali, je namesto, da bi mi dal stvari dokazati, najprej prepovedal vsa vprašanja v zvezi s postopkom, dodatno še istega dne razpisal obravnavo v primeru 8705/2012. Da bo to storil, mi je zagrozil kar na zaslišanju prič. Sodišče namreč dobro ve, da sta obe imenovani v precejšnji meri odvisni od mene, in prav to je razlog, zakaj je sodišče vse naroke razpisalo prav v času mojega pripora. V teh dneh (do petka 19.01.2012) namreč pričakujem sklep senata o podaljšanju pripora, ki je pa itak bil odrejen v nasprotju z ZKP, saj bi me ODTMS in OSMS v najslabšem primeru morala v tem primeru obravnavati 3

po ZPPPD. V teku je sicer odločevanje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, kamor sva za zagovornikom podala Zahtevo za preizkus zakonitosti zoper sklep senata OSMS o odreditvi pripora. Še vedno upam, da bo vsaj Vrhovno sodišče odločilo v skladu z ZKP in spoštovalo tudi Ustavo RS in mi odpravilo pripor, da se bomo lahko vsaj s prostosti postavili po robu (po mojem mnenju) pokvarjenim organov v Pomurju, ki si s svojo pokvarjenostjo, svojo neuspešnost in odsotnost kaznivih dejanj v Pomurju »lepo« popravljajo na hrbtih uporabnikov konoplje! Vsi navedeni so po mojem mnenju SRAMOTA ZA SLOVENIJO! V Sloveniji očitno najmanj spoštujejo zakonodajo prav tisti, ki bi morali skrbeti za striktno izvajanje prav te. Upam da ste vsaj Vi sprevideli kakšne umazane igrice se gredo policija, tožilstvo in sodišče v Pomurju. ČE bi imel kakršno koli zaupanje v »PRAVNO DRŽAVO« sigurno ne bi posegel po skrajnem ukrepu, kar gladovna stavka vsekakor je, saj so nas vsi navedeni dejansko spravili na rob preživetja in smo tako vsi imenovani dejansko že bankrotirali. Če niti Vi kot Varuh človekovih pravic ne boste mogli ničesar ukreniti, bom pač primoran gladovno stavko do konca, saj mi drugega niti ne preostane. Sam sem namreč trdno prepričan, da bom raje umrl, kot da me bodo še naprej šikanirali in me prikazovali kot največjega kriminalca v Pomurju! Zaradi tega Vas še enkrat rotim, da v okviru svojih možnosti nekoga pooblastite ali se osebno udeležite Vi ali Vaši sodelavci nadaljnjih razprav proti nam trem, saj ste še edini, ki mu človek lahko zaupa! Očitno za organe pregona in pravosodja ne velja nobena tozadevna zakonodaja! O Vaši odločitve prosim, da obvestite g. Zdravka Pravdiča, saj sam težko komuniciram z zunanjim svetom in sicr zaradi pripora in zaradi dejstva, da smo brez prebite pare! Drug razlog je pa ta, da mi počasi že pohajajo moči in če se ta (oprostite na izrazu) SVINJARIJA ne bo kmalu končala, sem trdno odločen, da v tej umazani igri ne bom več sodeloval – raje umrem! G. Zdravko Pravdič –Pec, GSM: 031 250 378, Tel: 02 544 91 08 Nekateri dokumenti so Vam na razpolago tudi na: www.facebook.com/FreeBozidar, www.freebozidar.blogspot.com, www.globalcommissionondrugs.org (poziv komisije vsem vladam sveta, naj končajo prav te svinjarije, ki jih počnejo navedeni v Pomurju) Prosim, da si ogledate tudi poročilo Slovenije in zemljevid v poročilu EMCDDA iz leta 2011, kjer je na strani 24 natančno navedeno, da v Sloveniji ni mogoče izreči kazni zapora za posest katerekoli droge za lastno uporabo! Očitno pa je res, da Pomurje ni v Sloveniji! (PRILOGA) Nenazadnje tako početje vseh vpletenih predstavlja nepredstavljivo korupcijo in neverjetno in neupravičeno porabo proračunskega denarja, ki se lahko meri v nekaj deset milijonih evrov na letni ravni! SRAMOTA! In ravno pred 5 minutami sem prejel že obtožni predlog za novo zadevo 47924/2012, čeprav je bilo zaslišanje zadnje priče v ponedeljek 15.10.2012. To je neverjetno. Z mojim zagovornikom sva prav tako podala predlog za izločitev sodnika Stanislava Juga, ker je odločal v preiskovalni zadevi in zato ne bi smel biti ne v senatu in ne kot predsednik senata, vendar kot lahko razberete iz sklepa, je to prav tako zavrnjeno, čeprav to niti slučajno ni v skladu z ZKP in sicer:

4

IZLOČITEV 39. člen Sodnik oziroma sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti: 1) če je s kaznivim dejanjem oškodovan; 2) če je z obdolžencem, njegovim zagovornikom, tožilcem, oškodovancem, njihovim zakonskim zastopnikom ali pooblaščencem v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti ali krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do četrtega kolena ali v svaštvu do drugega kolena; 3) če je z obdolžencem, njegovim zagovornikom, tožilcem ali oškodovancem v razmerju skrbnika, oskrbovanca, posvojitelja, posvojenca, rejnika ali rejenca; 4) če je v isti kazenski zadevi opravljal preiskovalna dejanja, ali je sodeloval pri odločanju o ugovoru zoper obtožnico oziroma o zahtevi predsednika senata po 271. ali 284. členu tega zakona, ali če je kot sodnik za mladoletnike vodil pripravljalni postopek in je bil podan predlog za kaznovanje, ali če je sodeloval v postopku kot tožilec, zagovornik, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec oškodovanca oziroma tožilca, ali če je bil zaslišan kot priča ali kot izvedenec; 4.a) če se je v postopku pri odločanju o katerem koli vprašanju seznanil z dokazom, ki se mora po določbah tega zakona izločiti iz spisov (83. člen), ne more v isti zadevi odločati o obtožbi oziroma o pritožbi ali izrednem pravnem sredstvu zoper odločbo, s katero je bilo odločeno o obtožbi, razen če vsebina dokaza očitno ni takšna, da bi lahko vplivala na njegovo odločitev; 5) če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe nižjega sodišča ali je pri istem sodišču sodeloval pri izdaji odločbe, ki se izpodbija s pritožbo ali z zahtevo za varstvo zakonitosti; 6) če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

In to naj bi bilo zakonito poslovanje Okrožnega sodišča v Murski Soboti? Edini razlog, ki ga vidim je ta, da me pač zadržijo v priporu in kasneje v zaporu, da ne bom mogel več kritizirati nezakonitega dela vseh namenjenih organov. Zato pa mislim, da bom pač še ena od žrtev pokvarjencev. Ker pa ne nameravam biti kriminaliziran za nekaj kar nisem storil, bom pač naredil po svoje. SRAMOTA! Oproščam se, če je pobuda napisana malce konfuzno, vendar enostavno več ne morem prenašati tega, kar z nami počnejo t.i. »VARUHI PRAVICE«, saj sem z močmi precej na koncu. Naj Vam omenim še, da so moji prijatelji zbrali 2.000,00 €, ki smo jih za zastopanje predali odvetniku Andreju Slivniku, vendar pa g. Slivnika do danes nisem mogel niti priklicati. Tako sem mu že v 5

ponedeljek preklical pooblastilo in ga prosil za vračilo, vendar ga že tri dni ne morem niti priklicati na telefon, prav tako pa ga nisem mogel priklicati vse od odreditve pripora, ampak sem vedno lahko govoril le z njegovim tajnikom. In odvetniki so tudi del pravosodja – ali? Se pravi, da mi je v najšujem trenutku ukradel še zadnjih 2.000,00 €, ki so mi jih posodili prijatelji. In tako naj zaupam pravosodnemu sistemu v Sloveniji? IN SPOŠTOVANA VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC! KAJ MI V TAKO POKVARJENI DRŽAVI SPLOH ŠE PREOSTANE? EDINO GLADOVNA STAVKA DO SMRTI, KER NISEM NAGNJEN K SAMOMORU, VENDAR PA VSE SVINJARIJE PRAV NIKOGAR NE ZANIMAJO. EDINO UPANJE ŠE IMAM, DA MI VRHOVNO SODIŠČE ODPRAVI PRIPOR. UPAM, DA BO VSAJ VRHOVNO SODIŠČE SPREVIDELO IGRICE V POMURJU. ČE PA NE, PA... KO JEBE VSE SKUPAJ, ITAK SO MI UNIČILI ŽIVLJENJE! RES SMO POSTALI »GOVNARSKA« DRŽAVA. OPROSTITE NA IZRAZU! Sam sem vedno delal v dobro družbe in do sočloveka, vendar me je sedaj prav sram, da sem državljan tako pokvarjene države kot je SLOVENIJA. OPROSTITE NA IZRAZIH, KI MOGOČE NISO PRIMERNI ZA PISMO VARUHINJU, AMPAK RES MI JE VSEENO! Lep pozdrav! Božidar Radišič

6