Reklama je neodoljiva.

“IZGUBITE 5 KILOGRAMA ZA DESET DANA
- s novom nau~no potvr|enom formulom!” Osobe koje se trude, koje
su obeshrabrene i imaju prekomernu te`inu, hvataju se za jo{ jednu
slamku. Moraju verovati.
Da Ii je vazno kako se gubi na tezini?
Ve}ina onih koji gube na te`ini veruju da gube masno}e, a
uglavnom gube vodu, mi{i}e i druga vitalna tkiva.
Ljudi te`e za sigurnom dijetnom pilulom, ali dosad je ovaj put bio
sve drugo nego siguran. Rezultati su nedosledni i u ve}ini slu~ajeva
razo~aravaju}i. Neke dijetne pilule mogu trajno o{tetiti zdravlje, a
neke su se ~ak pokazale smrtonosnim.
Mnoge dijete uklju~uju diuretike (pilule za izlu~ivanje te~nosti).
Budu}i da se telo sastoji od 70% vode, takve pilule srazmerno lako
uklone nekoliko kilograma vode. Na vagi to izgleda dobro – za neko-
liko dana. Ali telo postupno uspostavlja ravnote`u nadome{tanjem
vode i vi{e nema gubljenja te`ine.
Prekomerna doza belan~evina u su{tini }e posti}i istu stvar. Jetra
pretvara vi{ak belan~evina u ureu u krvi koja prisiljava bubrege da iz
organiz ma izbace vodu. Potrebno je mnogo vi{e vode da se izlu~e pro -
dukti preteranog metabolizma belan~evina nego za rastvaranje pro-
dukata bilo ugljenog hidrata bilo masno}a.
Neke dijete za brzo mr{avlje nje zasnivaju se na ~injenici da unos
velike koli~ine belan~evina za vrlo krako vreme dovodi do spektaku-
larnog gubitka kilogra ma. Me|utim, to je opasno. Zbog toga takve
dijete obi~no nadzire lekar i ograni~ene su na kratka razdoblja, obi~no
oko dve sedmice. Vaga pokazuje ni`e brojke, ali ve}ina izgubljene
te`ine vra}a se za kratko vreme, kad organizam nadomesti izgubljenu
vodu.
Koje druge probIeme mogu uzrokovati takve dijete?
Mnoge brze dijete smanjuju unos od 1800 do 2500 kalorija na
manje od 500 kalorija dnevno.
Neke od ovih dijeta izgladnjivanja mogu se spustiti ~ak do 300
kalorija dnevnog unosa. Telo ovaj dramati~ni pad u kalorijama pogre{ -
no ~ita kao akutno izglad njivanje pa u nastojanju da za{titi va`nija
tkiva zapravo po~inje variti svoje vlastite belan~evine (obi~no u obliku
mi{i}a). Pomna ispitivanja su pokazala da kod ovih dijeta do mr{av -
ljenja mo`e do}i zbog gubitka ne samo masnog tkiva, nego i
mi{i}nog.
Zato pazite! Kad, na primer, mislite da gubite 6 kilograma masno -
}e, vi zapravo mo`ete izgubiti 2 kilo grama masno}e, pola kilograma
proteinskog tkiva (mi{i}a) i 3,5 litre vode.
Ako smatrate da morate nastaviti sa dijetom, nastojte uzeti dovolj -
no kalorija iz belan~evina i ugljenih hidrata da spre~ite gubitak mi{i} -
nog tkiva. Za prose~nu osobu ovo zna~i najmanje 200 kalorija belan -
~e vina i najmanje 600 kalorija ugljenih hidrata dnevno.
Mozemo Ii takvom postup nom dijetom stvarno gubiti na tezini?
Osobe osrednje prekomerne te`ine obi~no gube pola do jednog
kilograma sedmi~no kod dobro uravnote`ene dijete.
Ozbiljno gojazne osobe mogu izgubiti i ne{to vi{e. Spori, stalni
gubitak na te`ini ima mnoge prednosti u odnosu na radikalne dijete:
on ne dovodi organizam u stanje gladovanja; re|a su i razdoblja
popu{tanja i neuspeha; lak{e se izlazi na kraj sa gla|u; imamo dobre
izglede da }emo smr{ati zbog gubitka masno}a.
Ali mo`da je najva`nija korist od sporijeg mr{avljenja {to daje vre -
mena za uspostavljanje novih i zdravijih navika u ishrani. Osoba mora
razviti bolji, zdraviji na~in `ivota kako bi gubitak na te`ini bio trajne
prirode.
172 173
SFLMBNF!J
QPNPEBSTUWP
Kad je uspeh iluzija
Gubitak na tezini...
... mo`e biti spasonosan, posebno za one koji boluju od {e}erne
bolesti, visokog krvnog pritisaka i koronarne bolesti.
Dvadeset godina nacionaIne borbe protiv gojaznosti
doziveIo je neuspeh u Americi. Uprkos •itavom nizu progra-
ma za mrsavIjenje, vise od 90% osoba u roku od godine dana
vraca tezinu koju je izgubiIa.
SiIno zeIim da smrsam; nemam strpIjenja za spore dijete. Zar ne
bi brzi gubitak na tezini bio boIji od nikakvog?
Stalno gubljenje i dobijanje na te`ini jedna je od naj{tetnijih uslu-
ga koju mo`ete u~initi svom telu. ^injenica je da bi ostajanje na
prekomernoj te`ini bilo manje {tetno po zdravlje od ovog jo-jo efekta.
Ponavljano gubljenje na te`ini putem brzih dijeta, nakon ~ega sledi
povratak te`ine, postupno iscrpljuje mi{i}no tkivo, a nastaje masno.
A budu}i da masno}a sagoreva u mi{i}nom tkivu, vama }e biti sve
te`e gubiti na te`ini.
Jo{ su ve}i problem psihi~ke posledice. Godinama do`ivljavati
neus pehe i poni`enja stvara emocionalne o`iljke koji ~esto ostaju za
~itav `ivot. Ljudi koje zavodi ~arolija brzog gubitka te`ine isprva gube
kilograme, ali na kraju gotovo uvek zavr{avaju s ve}om te`inom nego
pre.
To ne umanjuje ~injenicu da su osobe sa prekomernom te`inom
izlo`ene ve}em riziku po zdravlje. ^e{}e oboljevaju od sr~anih bolesti,
visokog krvnog pritiska, {e}erne bolesti, bolesti `u~nog mehura i raka
od ljudi normalne te`ine. I pre umiru.
Nemojte postati rob vage svakodnevno proveravaju}i neposredne
rezultate za prob leme koji su se godinama razvijali. Po~nite sa zdrav -
stvenim programom. I budite strpljivi. Upornost se isplati. Iluzija }e
izbledeti, ali }e nagrada biti solidna i trajna.
Primena
Sumnjive su dijete koje obe}avaju brzo mr{avljenje. Uveravaju vas
da }ete izgubiti na te`ini, ali one ~esto nemaju trajnih rezultata. Ljudi
sa prekomernom te`inom mogu obi~no izgubiti pola do jedan kilogram
sedmi~no ako po{tuju uravnote`eni program zdrave ishrane i ve`ba -
nja. To je mudar na~in za smanjenje (i odr`avanje) te`ine.
Pogresan na•in mrsavIjenja
U ovom poglavlju se navode tri pogre{na na~ina mr{avljenja.
Pogledajte ih:
1. Diuretici (pilule za izlu~ivanje te~nosti)
2. Pove}ani unos belan~evina
3. Dijete izgladnjivanja
PraviIan na•in mrsavIjenja
Prelaskom na optimalnu ishranu uz redovno hodanje, mo`ete izgu-
biti pola do jednog kilograma sedmi~no. Mo`da time ne}ete smr{ati
pre leta, ali je to razuman i zdrav pristup dugoro~nom re{avanju
suvi{nih kilograma. Nastavite da ~itate narednih nekoliko poglavlja;
bi}ete iznena|eni!
Kako pomazu biIjna vIakna
Jedna od brojnih vrlina vlakana jeste {to deluju kao sigurnosni
mehanizam protiv prejedanja. Ona vam poma`u da osetite sitost pre
nego {to }ete uzeti previ{e kalorija.
Hrani bez vlakana nedostaje ovaj automatski zat vara~. Kad osetite
da ste siti, ve} ste pojeli kalorija za petoro~lanu porodicu. Snaga volje
je jedina prepreka koja stoji izme|u vas i gojaznosti - a svi znamo
koliko je to delotvorno.
Hrana siromasna vIaknima
Svim namirnicama `ivotinjskog porekla nedostaju vlakna. Tu ubra-
jamo meso, mleko, jaja i sir.
Osim toga, proizvo|a~i hrane mlevenjem odstranju ju vlakna iz
mnogih namirnica koje ih ina~e imaju. U ovu kategoriju spadaju {e}er,
belo bra{no, ulja i ve}ina pakovane hrane.
Dobar primer je kukuruzno ulje. Za jednu ~ajnu ka{i~icu ulja pot -
reb no je 14 klipova kukuruza. Zamislite da poku{ate odjednom pojesti
14 klipova kukuruza. Nemogu}e! Ali, lako je sesti i pojesti nekoliko
~ajnih ka{i~ica ulja u za~injenoj salati i pr`enoj hrani.
Sta mozete u•initi?
Vo}e, povr}e, integralne `itarice i mahunarke bogate su vlaknima.
Jedite ih izobilno. Bi}ete siti davno pre nego {to biste se mogli ude-
bljati.
Umesto da pijete sok, jedite •itavo voce sa svim vIaknima!
174 175
MR[AVI PODACI O CELULITIMA
- Kreme za bedra ne daju trajne rezultate.
- Nema ~udotvornih pilula. Mr{avi samo va{ nov~anik.
- Liposukcija je skupa. Odlazi mast, ali ne i naborana ko`a.
- Masa`e, zavoji i sli~no – radije sa~uvajte novac!
- Ishranom siroma{nom masno}ama i smanjenim unosom kalori-
ja izgubi}ete pola do jednog kilograma sedmi~no i re{iti se celuli-
ta.
- Najbolji savet: ishrana siroma{na masno}ama plus redovno
aktivno ve`banje.