You are on page 1of 2

T&E Pilaar 04.

Procedure

Heineken Nederland Supply

Skill Management Systeem Skillmatrix

Uitgangspunten & basisbegrippen van het Skill Management Systeem (SMS)


Gebied Achtergrond informatie

De procedure geldt voor alle HNS afdelingen waar het SMS gemplementeerd is. De skillmatrix is een tool voor de leidinggevenden, te gebruiken voor het inzichtelijk maken van de skills waarover de medewerkers binnen de afdeling geacht worden te beschikken. Per functie zijn de skills in kaart gebracht. Per functiehouder (medewerker) zijn het huidige en gewenste niveau (score) van functioneren per skill in de skillmatrix beschreven. Op basis van deze informatie wordt de skill gap per medewerker vastgesteld en vertaald naar een ontwikkelplan (met concrete afspraken). De skillmatrix is dus tevens een stuurmiddel voor het planmatig ontwikkelen van medewerkers. 1. 2. 3. 4. Een skillmatrix is een tool voor het lijnmanagement Er is n skillmatrix voor heel HNS, dit is de Anago skillmatrix In de eindsituatie is iedere medewerker van HNS vermeld in de skillmatrix Leesrechten zijn toegekend aan alle leidinggevenden van HNS (waar de skillmatrix gemplementeerd is), HR Adviseurs, TPM Ondersteuners en Opleidingscordinator Mutatierechten zijn toegekend aan de beheerders van de skillmatrix (TPM Ondersteuners) Mutaties in de skillmatrix vinden pas plaats als er een geldig brondocument beschikbaar is. Op afdelingen waar de skillmatrix voor het eerst wordt gevuld, is niet voor alle skills een geldig brondocument beschikbaar De geldige brondocumenten en soorten mutaties zijn in de VERI-matrix weergegeven Leidinggevenden, HR Adviseurs en TPM Ondersteuners verstrekken brondocumenten aan de afdeling Opleidingen voor opname in het elektronisch personeelsdossier. Een overzicht van de door de afdeling Opleidingen ontvangen brondocumenten wordt vervolgens eens per maand aan de beheerders gestuurd, ter verwerking in de skillmatrix. Deze mutaties worden FTR en binnen 5 werkdagen verwerkt (tenzij er sprake is van een omvangrijke groepsmutatie, in dat geval wordt de doorlooptijd per situatie afgesproken) De skillgaps in de skillmatrix zijn input voor de opleidingsplannen per afdeling en de RGB cyclus van individuele medewerker.

Algemeen

5. 6.

7. 8.

9.

Aanmaak- / wijzigings datum:

25-09-2012

Printdatum:

25-09-2012

Pagina 1 van 2

T&E Pilaar 04. Procedure

Heineken Nederland Supply

Skill Management Systeem Skillmatrix

Uitgangspunten m.b.t. werking van de skillmatrix

In de skillmatrix is per medewerker voor iedere relevante skill een drietal scores weergegeven: o de Current score o de Target score o de Gap De Current score weerspiegelt het huidige skillniveau van een medewerker De Target score weerspiegelt de eindtarget van die skill voor die medewerker De Gap score weerspiegelt het verschil tussen de Target score en de Current score Iedere skill zijn beschreven op drie of vier niveaus: o niveau A: de hoofdcategorie waarbinnen een skill is ingedeeld (bijv. algemene of professionele skills) o niveau B: de subcategorie waarbinnen een skill is ingedeeld (bijv. verplichte of werkplek skills) o niveau C: omschrijving van de skill o niveau C-1 (indien van toepassing): gedetailleerde omschrijving van een skill Voor het weergeven van het opleidingsniveau van een medewerker kan alleen een score van 1 of 2 worden toegekend (wel of niet afgerond) De gedragscompetenties zijn niet meegenomen in de skillmatrix omdat deze zijn opgenomen in het RGB proces De eindtermen/leerdoelen van iedere skill op niveau C en C-1 zijn/worden uitgewerkt in een skill checklist De skill checklisten zijn (indien beschikbaar) opgenomen in de skillmatrix (doorklik) In de skillmatrix is informatie opgenomen over de herhalingsfrequentie van een skill. Middels kleuren wordt zichtbaar gemaakt of de herhalingstermijn van een skill (bijna) is verstreken. Als de herhalingstermijn van een skill is verstreken, kleurt de skill rood. Als de herhalingstermijn van een skill bijna verstrijkt (3 maanden van tevoren), dan kleurt de skill oranje

Aanmaak- / wijzigings datum:

25-09-2012

Printdatum:

25-09-2012

Pagina 2 van 2