You are on page 1of 22

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

DANH SCH NHM


STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

H V Tn
Nguyn Vn Cc
L Vn i
Bi Th Kim Loan
L Hong Lc
inh Th Thanh Nga
Trn Th nh Sng
T Th Tn
L Th Thao
L Th Thanh Tr
L Th Trang
Trn Th Xuyn

MSSV

(Trng nhm)

10277871
08242941
10009185
10031541
10225891
10045241
10085991
10058531
10044531
10051501
10088281

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

LI CM N

i din Nhm Wonder Girls, mnh trng nhm u tin xin cm n tt c cc thnh vin
trong nhm cng hp tc hon thnh Tiu lun mn Kinh T V M ny.
K tip l cm n Ging vin. C Trn Nguyn Minh i mt phn khch quan em
n ch ny cho Nhm thc hin v nhng ch dn ca c trn ging ng.
Cui cng l xin cm n nh trng v mt c s vt cht v nhiu th lin quan khc.

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

NHN XT CA GING VIN


................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

MC LC
1.Khi nim......................................................................................................................................6
2.o lng lm pht........................................................................................................................6
3.Nguyn nhn gy ra lm pht........................................................................................................6
4.Hu qu ca lm pht..................................................................................................................7
4.1.Trong lnh vc sn xut kinh doanh..........................................................................................7
4.2.Trong lnh vc thng mi.......................................................................................................7
4.3.Trong lnh vc tin t tn dng.................................................................................................7
4.4.Trong lnh vc ti chnh nh nc.............................................................................................7
4.5.Trong lnh vc i sng x hi.................................................................................................7
5.Tm tt chnh sch kim ch lm pht ....................................................................................8
5.1.Chnh sch ti kha .................................................................................................................8
5.2.Chnh sch tin t ...................................................................................................................8
5.2.1.Thay i li sut chit khu...........................................................................8
5.2.2.Thay i t l d tr bt buc.......................................................................9
5.2.3.Thay i cc nghip v th trng m...........................................................9
1.Tnh hnh lm pht 2010.............................................................................................................10
2.Tnh hnh lm pht mi thng nm 2011.................................................................................10
3.nh hng ca lm pht n nn kinh t Vit Nam................................................................12
3.1.Trong lnh vc sn xut kinh doanh.....................................................................................12
3.2.Trong lnh vc thng mi...................................................................................................12
3.3.Trong lnh vc tin t tn dng.............................................................................................12
3.4.Trong lnh vc ti chnh nh nc........................................................................................14
3.5.Trong lnh vc i sng x hi.............................................................................................14
4.Phn tch nh hng Chnh sch ca chnh ph n nn kinh t Vit Nam...........................15
4.1.Phn tch Chnh sch tin t v ti kha 2010......................................................................15
4.2.Mt s din bin chnh ca Chnh sch kim ch lm pht trong nm 2011.......................16
4.3.Phn tch Chnh sch tin t v ti kha 2011.........................................................................17
4.3.1.Chnh sch tin t...............................................................................................................17
4.3.1.1.Chnh sch hn ch mc li sut tin gi ti a (trn li sut)...............17
4.3.1.2.Chnh sch li sut ti chit khu..............................................................17
4.3.1.3.Chnh sch h li sut tin gi i vi tin gi bng ngoi t (USD)...18
4.3.2.Chnh sch ti kho.............................................................................................................19
Nh vy, nm 2010 khp li c nhng tn hiu kh quan v khng t nhng thch thc.
Trong nm qua, Vit Nam t c tc tng trng vt mc tiu ra v tip tc c
duy tr mc cao trong bi cnh kinh t th gii vn cn nhiu bt n nh vn khng hong
n ti khu vc chu u, vn phc hi chm chp ca kinh t M khi th trng vic lm M
vn cha c du hiu bt ph. Trong khi , nn kinh t Vit Nam cng ang dn bc l nhng
du hiu bt n cn phi gii quyt nh c cu kinh t khng bn vng, hiu qu u t thp,
kh nng cnh tranh Tuy nhin, c nhng vn ni bt trc mt cn phi gii quyt ngay
trong nm 2011 l vn lm pht tng cao vi tc xp x 12%, t gi ang chu p lc ln

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

phi iu chnh V vy trong nm 2011, Chnh ph s phi cn i gia mc tiu tng trng
v n nh m bo s tng trng kinh t s ko theo s ci thin mc phc li ca
ngi dn. Nhng thay i trong trng tm chnh sch ny s nh hng nhiu n ng thi
chnh sch ca nh nc (chnh sch ti kha, tin t s dc thc hin theo hng tht cht
hn), v n lt n, cc chnh sch ny s nh hng n mi trng kinh doanh ca cc
doanh nghip ni chung v th trng chng khon ni ring. V vy, trong nm 2011, nh u t
cn phi tp trung theo di cc din bin chnh sch c hnh ng ph hp.
Trong nm 2011 bi cnh p lc lm pht tng cao, cc chnh sch tin t, ti kha ca
Chnh ph tip tc c gim st cht ch trn tinh thn ca Ngh quyt s 11/NQ-CP khin k
vng ca nhiu ngi v vn lm pht tng i n nh. Tuy nhin, hot ng sn xut
kinh doanh trong nc, c bit ca khi doanh nghip va v nh, v ang phi chu nhiu
tc ng bt li t mt bng li sut vn mc cao v nhng nguy c tim n trong s lan rng
ca cuc khng hong n cng trn th gii ang ngy cng ln.
Hin nay, tnh hnh lm pht c xu hng gim khi ch s CPI trong cc thng qu 3 v
c thng 10 nm 2011 gim ng k sau Ngh quyt s 11/NQ-CP c ban hnh v nhng bt
n kinh t Vit Nam c nhng du hiu khi sc hn.
Vy mun bit c Chnh sch gm c nhng g m c th kim gim lm pht, th
Nhm Wonder Girls d theo gio trnh Kinh t V m v mt s ti liu lin quan phn tch
l gii v sao lm pht c lm gim xung. Mc d rt chao chut v lm ht kh nng
ca mnh, nhng nhng sai st l khng th trnh khi mong C ch dn Nhm rt kinh
nghim v t c th hon thin hn cho nhng ln lm tiu lun v sau.

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

PHN I: C S L LUN.
1. Khi nim
Lm pht l s tng ln theo thi gian ca mc gi chung ca nn kinh t. Trong mt nn
kinh t, lm pht l s mt gi tr th trng hay gim sc mua ca ng tin. Khi so snh vi
cc nn kinh t khc th lm pht l s ph gi tin t ca mt loi tin t so vi cc loi tin t
khc.

2. o lng lm pht
Lm pht c o lng bng cch theo di s thay i trong gi c ca mt lng ln cc
hng ha v dch v trong mt nn kinh t. Gi c ca cc loi hng ha v dch v c t hp
vi nhau a ra mt "mc gi c trung bnh", gi l mc gi trung bnh ca mt tp hp cc
sn phm. Ch s gi c l t l mc gi trung bnh thi im hin ti i vi mc gi trung
bnh ca nhm hng tng ng thi im gc. T l lm pht th hin qua ch s gi c l t
l phn trm mc tng ca mc gi trung bnh hin ti so vi mc gi trung bnh thi im
gc.
Khng tn ti mt php o chnh xc duy nht ch s lm pht, v gi tr ca ch s ny ph
thuc vo t trng m ngi ta gn cho mi hng ha trong ch s, cng nh ph thuc vo phm
vi khu vc kinh t m n c thc hin. Php o ca ch s lm pht Vit Nam l: Ch s gi
tiu dng (CPI) o gi c cc hng ha hay c mua bi "ngi tiu dng in hnh" mt cch
c la chn. Trong nhiu quc gia, nhng s thay i theo phn trm hng nm trong cc ch s
ny l con s lm pht thng thng hay c nhc ti.

3. Nguyn nhn gy ra lm pht


3.1. Lm pht do cu ko
Gi d lng cu v mt mt hng gim, trong khi lng cu v mt mt hng khc li
tng ln. Nu th trng c ngi cung cp c quyn v gi c c tnh cht cng nhc pha
di (ch c th tng m khng th gim), th mt hng m lng cu gim vn khng gim gi.
Trong khi mt hng c lng cu tng th li tng gi. Kt qu l mc gi chung tng ln,
ngha l lm pht.

3.2. Lm pht do chi ph y

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

Nu tin cng danh ngha tng ln, th chi ph sn xut ca cc x nghip tng. Cc x nghip
v mun bo ton mc li nhun ca mnh s tng gi thnh sn phm. Mc gi chung ca ton
th nn kinh t cng tng.

4. Hu qu ca lm pht
4.1. Trong lnh vc sn xut kinh doanh
Trong iu kin lm pht mc cao, gi c hng ha tng ln lin tc, iu ny lm cho sn
xut kh khn. Quy m sn xut khng tng hoc b gim st do nhu cu phi b sung vn u
t lin tc. C cu nn kinh t d b mt cn i v c xu hng pht trin nhng ngnh sn
xut c chu k ngn, thi gian thu hi vn nhanh, cn nhng ngnh sn xut c chu k di, thi
gian thu hi vn chm s c xu hng nh n ph sn.

4.2. Trong lnh vc thng mi


Ngi ta t chi tin giy trong vai tr chung gian trao i ng thi chuyn sang u c
tch tr vng, hng ha y khi tay mnh nhng ng tin mt gi. iu ny lm cho lu thng
tin t b ri lon. Lm pht xy ra cn mi trng tt nhng hin tng tiu cc trong i
sng pht sinh, nh u c, tch tr gy cung cu hng ha gi to.

4.3. Trong lnh vc tin t tn dng


Tn dng cng b ri vo khng hong khi ngi dn khng an tm u t trong iu kin
lm pht gia tng. Lm pht lm sc mua ng tin b gim, lu thng ca tin t din bin khc
thng, tc lu thng ca tin t tng ln mt cch t bin, hot ng ca h thng tn
dung ri vo tnh trng khng hong do ngun tin gi trong x hi b st gim nhanh chng,
nhiu ngn hng b ph sn do mt kh nng thanh ton, v thua l trong kinh doanh dn n h
thng tin t b ri lon khng th kim sot ni.

4.4. Trong lnh vc ti chnh nh nc


Tuy lc u lm pht mang li thu nhp cho ngn sch nh nc qua c ch phn phi li sn
phm v thu nhp quc dn, nhng do nh hng nng n ca lm pht m nhng ngun thu
ca ngn sch nh nc ngy cng b gim do sn xut b st km, do nhiu cng ty x nghip b
ph sn, gii th

4.5. Trong lnh vc i sng x hi

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

i b phn tng lp dn c s rt kh khn v cht vt do phi chu p lc t s gia tng


ca gi c. Gi tr thc t ca tin lng gim st nghim trng dn n trt t an ton x hi b
ph hoi nng n.

5. Tm tt chnh sch kim ch lm pht


5.1. Chnh sch ti kha
Chnh sch ti kha thng qua ch thu v u t cng cng tc ng ti nn kinh t.

Tc dng

Khi nn kinh t ang tnh trng suy thoi, nh nc c th gim thu, tng chi tiu
chng li. Chnh sch ti chnh nh th gi l chnh sch ti chnh ni lng.
Khi nn kinh t tnh trng lm pht, th nh nc c th tng thu v gim chi tiu ca
mnh ngn cho nn kinh t khi ri vo tnh trng qu nng dn ti v. Chnh sch ti kha
nh th ny gi l chnh sch ti kha tht cht.

5.2. Chnh sch tin t


Chnh sch tin t l qu trnh qun l cung tin ca c quan qun l tin, thng l hng
ti mt li sut mong mun t c nhng mc ch n nh v tng trng kinh t nh
kim ch lm pht, duy tr n nh t gi hi oi, t c ton dng lao ng hay tng trng
kinh t. Chnh sch tin t bao gm vic thay i cc loi li sut nht nh, c th trc tip hay
gin tip thng qua cc nghip v th trng m; qui nh mc d tr bt buc; hoc trao i
trn th trng ngoi hi.
V n nh kinh t v m, nguyn l hot ng chung ca chnh sch tin t l c quan hu
trch v tin s thay i lng cung tin t. Cc cng c t c mc tiu ny gm: thay
i li sut chit khu, thay i t l d tr bt buc, v cc nghip v th trng m.

5.2.1. Thay i li sut chit khu


C quan hu trch v tin t c th thay i li sut m mnh cho cc ngn hng vay,
thng qua iu chnh lng tin c s. Khi lng tin c s thay i, th lng cung tin
cng thay i theo. V MS = s nhn tin* M m M = C + D vi C l lng tin mt v D l

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

lng tin d tr trong cc ngn hng, khi li sut chit khu tng s lm cho lng tin m cc
ngn hng thu c t vic NHTW chit khu cc chng t c gi gim xung, kh nng cho
vay ca cc ngn hng gim st lm tng cung tin gim

5.2.2. Thay i t l d tr bt buc


Cc c quan hu trch v tin t thng quy nh cc ngn hng phi gi mt phn ti
sn ti ch mnh. Khi cn trin khai chnh sch tin t, c quan hu trch v tin t c th thay
i quy nh v mc gi ti sn . Nu mc gi tng ln nh khi thc hin chnh sch tin t
tht cht, th lng tin m cc ngn hng cn nm gi s gim i. Do , tin c s gim i,v
lng cung tin trn th trng cng gim i.

5.2.3. Thay i cc nghip v th trng m


C quan hu trch tin t khi mua vo cc loi cng tri v giy t c gi khc ca nh
nc lm tng lng tin c s. Hoc khi bn ra cc giy t c gi s lm gim lng tin
c s. Qua , c quan hu trch tin t c th iu chnh c lng cung tin.

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

PHN II: THC TIN


1. Tnh hnh lm pht 2010
Trong nm
2010, ch s
gi tiu dng
tng 11,75% so
vi

thng

12/2009. Trong
, nhm hng
n v dch v
n ung tng
16,18%,
quyn

vi
s

39,93%, nhm ny ng gp vo mc tng chung ca ch s CPI khong 6,46%, hn mt na


mc tng CPI ca c nm.

2. Tnh hnh lm pht mi thng nm 2011

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

Ch s CPI
thng 10 ca c
nc

tng

0,36% so vi
trc,

thng

mc tng thp
nht ca ch s
gi tiu dng
trong 14 thng
(k

thng

9/2010). Ch s
gi tiu dng (CPI) c nc thng 10 tng 21,59% so vi cng k nm trc v tng 17,05% so
vi thng 12/2010.

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

3. nh hng ca lm pht n nn kinh t Vit Nam


3.1. Trong lnh vc sn xut kinh doanh
Trong cuc kho st mi nht c tin hnh bi VCCI, trong 6 thng u nm c ti 3,000
doanh nghip ngng hot ng, nu so vi mc hn 500,000 doanh nghip ca nn kinh t th
ch tng ng 0.6%. Tuy nhin, con s ny cha th phn nh ht ton b kh khn ca nn
kinh t ang i mt bi nhng c im ring ca hot ng kinh doanh ti Vit Nam. Cc
doanh nghip ti Vit Nam a s l doanh nghip t nhn, cng ty trch nhim hu hn hoc
cng ty c phn mang nng tnh gia nh quy m nh, do trong bi cnh kh khn chng cht
vi li sut ln n hn 22% v ang c rt nhiu trong s cc doanh nghip ny ngng
hot ng nhng hin nay khng c s liu thng k no th hin y nhm nh gi mc
tc ng ny.
Tnh hnh sn xut kinh doanh qu kh khn buc cc doanh nghip thu hp sn xut, thm
ch ng ca ngng sn xut kinh doanh, v thm chi ph lng c bn mi c iu
chnh tng t 1/10/2011 cng gy thm p lc chi ph do doanh nghip sn xut s dng nhiu
lao ng, iu ny ng ngha vi ri ro s c mt lng lao ng ln c th v s b mt
vic lm. Theo kt qu GSO, s lao ng thng Tm gim 3,8% so vi cng k nm 2010, trong
lao ng khu vc doanh nghip nh nc gim 7,9%; khu vc doanh nghip ngoi nh nc
gim 2,9% v khu vc c vn u t trc tip nc ngoi gim 1,5%. Trong ba ngnh cng
nghip cp I, ngoi tr lao ng ngnh khai thc m; lao ng ngnh cng nghip ch bin,
ch to gim 4,6%; lao ng ngnh sn xut, phn phi in, ga v nc gim 6,9% so vi cng
k nm trc.
3.2. Trong lnh vc thng mi
Ngoi tin ng, la M v vng cng c coi nh tin. Tm l thiu nim tin vo ng
tin trong nc khin ngi dn d dng chuyn t ni t sang USD hoc vng. iu ny to ra
mi trng u c v lm trm trng thm tnh trng u c ngoi t nh trong thng Tm va
qua.
3.3. Trong lnh vc tin t tn dng
Thi gian qua cc ngn hng thng mi c nhng ri ro trong trong vn thanh khon. V
th m h lin tc cnh tranh vi nhau trong vic huy ng vn, ginh vn trn th trng, n

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

mc phi h thp mnh xung m thng lng vi ngi gi tin, c th dn ti nhng


bt trc trong ri ro hot ng. N xu ngn hng cng ang tng nhanh. Nu chng ta lm
chm, khon n xu ny s n ht vo vn t c ca ngn hng, e da an ton h thng.

Li
sut lin ngn hng bt tng sau 4 thng lin tc duy tr mc thp. Trn th trng lin ngn
hng, mt bng li sut bt u bt tng nhng k hn ngn trong tun u ca thng 9. Li
sut qua m tng 2-3% ln mc 13,5 -14%/nm, li sut k hn 1 tun tng 4-5% ln mc 1618%/nm, li sut k hn 2 tun tng 1,5-2% ln mc 14-16%/nm.

BNG T L D TR BT BUC NGOI T CA CC NGN HNG


NHNN tng t l d tr bt buc ngoi t nhm hn ch tng trng tn dng USD. Ngy
26/08/2011 NHNN ban hnh Quyt nh s 1925/Q-NHNN v vic tng t l d tr bt
buc (DTBB) i vi tin gi ngoi t ti cc t chc tn dng (TCTD) thm 1%. Theo ,
DTBB i vi tin gi khng k hn, c k hn di 12 thng tng t 7% ln 8%, vi tin gi
c k hn t 12 thng tr ln tng t 5% ln mc 6%. Nh vy y l ln th 3 trong nm nay,
NHNN tng DTBB i vi tin gi ngoi t.
NHNN buc phi gim gi ng tin. Tnh t ngy 18/8/2010 n nay, Ngn hng Nh nc
phi 2 ln iu chnh t gi lin ngn hng vi tng cng tng 11.58%. c bit t iu
chnh ngy 11/02/2011, t gi lin ngn hng tng t 18,932 ln 20,693 VND/USD, tng 9.3%.
Cng vi quyt nh ny, NHNN quyt nh gim bin giao ng t +/-3% xung cn +/-1%,
cho nn thc cht t gi nim yt ch tng thm 7,2%. Tuy nhin thc t sau thi gian iu chnh
t gi, tnh trng chnh lch t gi trn th trng t do v th trng chnh thc vn gin ra.

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

Mc nh im t gi trn th trng t do c thi im ln ti 22,500 VND/USD, cao hn t gi


chnh thc ti 1,500 ng, vo gia cui thng 2/2010.
Ngoi ra, NHNN cn nng li sut ti chit khu ln 12% v trong thng 2 v 3 nm 2010
ht rng gn 80 nghn t ng qua th trng m. Nhng bin php ny pht huy hiu qu khi
t gi trn th trng t do gim xung ch cn quanh mc 21,300 VND/USD.
3.4. Trong lnh vc ti chnh nh nc
B K hoch v u t cho bit c 4,7 nghn doanh nghip gii th trong 9 thng nm
2011, lm gim mt phn ngun thu thu cho Chnh ph.
3.5. Trong lnh vc i sng x hi
Trong 6 thng u nm 2011, kho st gi mua hng ca ngi dn th s lng hng, gi tr
hng gim t 520.000/gi xung cn 380.000/gi so vi cng thi im nm 2010. iu ny
cho thy, NTD ct gim mua sm k c i vi hng ha cao cp".
Kho st ngy 6/7/2011 Mi m rau mng ti t 4.000 ln 6.000 ng, xanh tng gn 4
ln t 6.000 ng ln 20.000 ng mi kg. C chua, da chut, ci xanh, ci ngt, bp ci, su
ho...cng tng gi nhng mc nh hn, 1.000 - 3.000 ng mi n v (m hoc kg). Gy kh
khn cho i sng ca i b phn ngi Vit Nam.

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

4. Phn tch nh hng Chnh sch ca chnh ph n nn kinh t Vit Nam


4.1. Phn tch Chnh sch tin t v ti kha 2010
Bt u t cui nm 2009 chnh sch tin t c tht cht thng qua vic nng li sut c
bn ln 1%, v chm dt gi h tr li sut cho tng trng kinh t nhm kim ch lm pht.
Chnh sch ny vn tip tc c duy tr trong cc thng u nm 2010, khin tng trng tn
dng giai on ny rt thp, cc doanh nghip u gp kh khn trong vic vay vn do li sut
cao. Trc tnh hnh , nhm kch thch tng trng kinh t chnh sch tin t c ni lng
bng cch khuyn khch cc ngn hng h thp li sut cho vay v tin gi, d b trn li sut v
p dng c ch li sut tha thun cho cc khon vay ngn hn. Giai on ny chng kin s
tng trng nhanh hn ca hot ng tn dng v nn kinh t c nhng du hiu phc hi tt.
Tuy nhin, km theo l tnh hnh lm pht leo thang v c bit tng nhanh k t cui qu III
(tnh n thng 11 l 9,58%), buc Ngn hng Nh nc thay i chnh sch mt ln na t ni
lng sang tht cht thng qua vic nng li sut c bn thm 100 im ln 9% vo u thng 11.
ng thi ny ca Ngn hng Nh nc khin mt bng li sut vn cao nay li tng thm
ng k. Li sut chit khu v li sut ti cp vn tng thm 1% ln ln lt 7% v 9%. Li
sut lin ngn hng cng tng nhanh chng t 11 11,2% vo u thng 11 ln n 12,9% vo
gia thng 12. Vic thng xuyn phi chy theo s thay i trong chnh sch tin t khin cc
ngn hng, nht l nhng ngn hng nh c tim nng ti chnh cha mnh, khng hon ton
ch ng c chin lc kinh doanh ca mnh, c bit l trong thi im lm pht gia tng v
th trng ngoi hi tip tc bt n.
Trong nm 2010 va qua chnh sch tin t v ti kha khng c s phi hp nhp nhng v
du n r nt nht l chnh sch ti kha to ra hin tng chn ln i vi khu vc t nhn.
Trong qu I, vic NHNN tht cht chnh sch tin t trong khi B ti chnh li tng cng pht
hnh tri phiu khin dng vn ngn hng vo tri phiu chnh ph lm cho cc doanh
nghip kh tip cn c vi ngun vn vi mc li sut hp l. Trc p lc gii quyt kh
ca khn doanh nghip trong vic tip cn ngun vn, chnh sch tin t ca NHNN cng buc
phi iu chnh theo hng ni lng hn vo gia nm khi p lc lm pht c du hiu gim bt
vo cc thng gia nm (mc d y l thi im thp im ca lm pht theo chu k cc nm).
Tuy nhin, vi mc lm pht hng thng trong qu IV/2010 tng cao trn 1% v kh nng mc
lm pht mc tiu kh c th t c v p lc t gi tng cao, nn ngy 5/11/2010, NHNN
chnh thc nng mc li sut c bn tng thm 1%, mc d trc vo 27/10/10, Ngn hng

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

Nh nc vn quyt nh gi mc li sut ny l 8%/nm trong thng 11. Theo , mc li


sut c bn bng VND s l 9% thay v 8% nh trc y, v li sut ti chit khu v ti cp
vn ca Ngn hng Nh nc cng c iu chnh tng 1% ln mc 7%/nm v 9%/nm. Mc
d vy, chnh sch tin t trong nm 2010 kh c th ni l tht cht khi NHNN tng tng
phng tin thanh ton 25,3%, v tng trng tn dng ca h thng ngn hng l 29,81% so vi
nm 2010. Vic iu hnh thiu nht qun v n nh trong chnh sch khin cc doanh nghip
gp nhiu kh khn hn trong vic hoch nh k hoch v phng n kinh doanh cng nh
gim hiu qu ca chnh sch. H qu l mt trong nhng ri ro c nhn din trong nm 2010
l ri ro v chnh sch ng thi cng khin Vit Nam khng t c mc tiu v n nh v
m v gi tr ng tin.

4.2. Mt s din bin chnh ca Chnh sch kim ch lm pht trong nm 2011
Sau khi a ra mt lot cc quy nh v t gi, tng trng tn dng, trn li sut huy ng
VND v cc li sut ch cht trong qu 1, NHNN tip tc a ra nhiu quy nh mi nh tng t
l d tr bt buc ngoi t 2 ln ln 7% trong qu 2, p trn li sut huy ng USD mc
2%/nm, ng thi chm dt hot ng huy ng, cho vay vn bng vng v thc hin kt hi.
NHNN cng tip tc nng li sut chit khu ln 13% v li sut ti cp vn ln 14%, tng li
sut trn OMO ln 15% sau 2 ln iu chnh trong thng 5.
Ngoi vic tng li sut iu hnh, cc chnh sch cn li trong qu 2 u nhm mc ch tht
cht th trng ngoi hi v nng cao v th ca tin ng. iu chnh ny xut pht t chnh
lch ln gia li sut cho vay VND (20-22%) vi USD (7-8%) khong cch chnh lch (13-14%),
cc DN c xu hng chuyn sang vay ngoi t trong u nm 2011, khin tng trng tn dng
VND thp hn hn so vi tn dng USD trong 6 thng u nm (2,67% so vi 23,4%). Din bin
ny c nhng im tng ng vi tnh hnh trong na u nm 2010, vi h qu l NHNN buc
phi iu chnh mnh t gi vo u 2011. Do , nhm hn ch p lc ln tin ng vo thi
im cui nm nay, NHNN quyt nh tng t l d tr bt buc ngoi t t 4% ln 7%, khin
chi ph huy ng ngoi t ca cc ngn hng tng ln, t phi y li sut cho vay ngoi t ln
cao v thu hp c chnh lch ni trn. Ngoi ra, vic yu cu cc Tp on kinh t, Tng cng
ty Nh nc bn ngoi t cho TCTD t 01/07/2011 s gii quyt c tnh trng cc DN khng
chu bn li USD cho ngn hng, gm gi USD mt trong nhng nguyn nhn chnh gy ra p
lc ln t gi. Theo c tnh n cui thng 8/2011, tng huy ng ngoi t ca ton h thng
ngn hng t khong 23 t USD. Nh vy, khi DTBB tng 1%, lng vn ngoi t cho vay s

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

gim tng ng khong 230 triu USD. iu ny cng hm rng lng vn d phng cho ri
ro thanh khon ngoi t cng tng ln tng ng.

4.3.Phn tch Chnh sch tin t v ti kha 2011


4.3.1. Chnh sch tin t
4.3.1.1. Chnh sch hn ch mc li sut tin gi ti a (trn li sut)
Lin quan n li sut, mt chnh sch can thip d thy nht hin nay l chnh sch hn
ch mc li sut tin gi ti a mc 14% (Thng t s 02/2011/TT-NHNN, ra ngy
3/3/2011 ca Ngn hng nh nc, c hiu lc t ngy k). y l mt can thip hnh chnh ln
h thng ngn hng thng mi, vi n lc kim sot chi ph huy ng tin gi t dn chng v
doanh nghip ca cc ngn hng.
Mc ch ca chnh sch ny, nh nhng ngi ng h v xut n tin tng, l gip
cc ngn hng n nh chi ph huy ng vn, trn c s c iu kin n nh li sut cho vay
ra i vi doanh nghip, gip doanh nghip tip cn c ngun vn vi chi ph n nh, chp
nhn c trong bi cnh kh khn hin nay. Quan im ny ng ngha vi lp lun rng nu
khng c trn li sut, cc ngn hng s lao vo mt cuc ua tng li sut tin gi cnh tranh
nhau thu ht vn t nn kinh t, v do phi huy ng vi li sut cao, nn li sut cho vay ra i
vi doanh nghip s b y ln cao. Thm vo , mt s ngi cng tin rng li sut thp gip
doanh nghip m rng sn xut, tng cung hng ha, vi gi thnh thp hn (do gi vn thp hn
v lng cung di do hn), v th gip lm gim lm pht.
4.3.1.2. Chnh sch li sut ti chit khu
Mt iu ng ngc nhin l trong sut nm 2010, li sut ti chit khu lun mc thp
hn li sut tri phiu chnh ph mt cch ng k (6-7% so vi 10-11%). Ngha l nu gi nh
mt NHTM mua tri phiu chnh ph ri em ti chit khu ton b s tri phiu ti NHNN
(gi s vic ny thnh cng), th bn cnh vic NHTM vn c lng tin mt nh c, n cn thu
thm c 4% li nhun trn tng gi tr tri phiu. Li nhun t hot ng ny c th ln ti
nhiu ngn t ng, nu xem xt tng gi tr tri phiu c ti chit khu trong thi gian
chnh sch trn c hiu lc. ng c su xa ca vic ny c l l do NHNN mun to ng lc
cho cc NHTM mua nhiu tri phiu chnh ph hn (nhm ti tr cho thm ht ngn sch trong
thi k kh khn). Li ch tc thi ca Chnh ph l c th pht hnh tri phiu vi mc li sut

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

thp hn li sut th trng, v ch cn li sut tri phiu cao hn li sut ti chit khu l NHTM
c th mua. i li, NHNN phi thc hin bm tin cho h thng NHTM thng qua hot ng
ti chit khu, gip cc NHTM khng v mua tri phiu chnh ph m cn kit lng tin
trong h thng. Do , c th ni y l mt hnh thc to tin t NHNN nhm ti tr cho thm
ht ngn sch, m khng vi phm quy nh cm in tin ti tr thm ht ngn sch c t u
thp nin 1990. H thng NHTM ch tham d nh mt cu ni trung gian, v ng lc cc
NHTM tham d l khon li nhun 4% nh cp trn. Tuy nhin, trong phn phn tch
ny, mi quan tm chnh khng lin quan nhiu n cc NHTM, m lin quan n c ch to tin
t NHNN ti tr cho thm ht ngn sch. V v nguyn tc, vic to tin ny tt yu gy nn
lm pht do cung tin tng. Ch ti u thng 4/2011, sau khi Ngh quyt 11 ca Chnh ph ra i,
NHNN mi tng li sut ti chit khu ln cao hn li sut tri phiu chnh ph (Quyt
nh s 692/Q-NHNN, ngy 31/3/2011). iu ny th hin mt n lc gim ti tr thm ht
ngn sch thng qua knh to tin t NHNN. Tuy nhin, mi ng thi iu chnh li
sut ti chit khu xung thp gn bng hoc thp hn li sut tri phiu chnh ph u l
nhng ch bo cho thy lm pht c khuynh hng tng tr li do c nhiu kh nng NHNN ang
m ng cho mt k hoch ti tr (gin tip) thm ht ngn sch thng qua tng cung tin.
4.3.1.3. Chnh sch h li sut tin gi i vi tin gi bng ngoi t (USD)
Chnh sch quan trng th ba lin quan n li sut c lin h mt thit ti kha cnh i
ngoi ca nn kinh t Vit Nam hin nay l chnh sch h thp li sut tin gi bng ngoi t,
y ch yu nhm vo ng USD (Thng t s 09/2011/TT-NHNN ca Ngn hng Nh nc, ra
ngy 09/4/20113). Chnh sch ny nm trong mt gi tng th cc chnh sch chng la ha ti
Vit Nam. Mt s chnh sch c trin khai trc nh ng ca cc im mua bn ngoi
t t pht cc thnh ph ln, cm vic giao dch mua bn ngoi t ngoi cc im nh nc
quy nh, ng thi cm cc hot ng giao dch dn s trong nc (nh mua bn nh) bng
ng ngoi t. Vic thc thi cht ch, c tnh rn e cao, i vi nhng hot ng vi phm nu
trn trong thng 3 4/2011 phn no lm nhu cu giao dch v nm gi USD gim xung,
khin th trng giao dch USD khng cn din ra cng khai, no nhit nh trc.
Chnh sch h thp li sut tin gi bng ng USD cng cn phi c xem xt t
nhiu gc . Nhng ngi ng h chnh sch ny da trn lp lun chnh ng rng h li sut
tin gi bng ng USD s lm sc hp dn ca vic nm gi ng USD trong ti khon tit
kim gim i tng i so vi ng tin Vit. Kt qu l, ngi dn v doanh nghip c khuynh

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

hng chuyn i ng USD ra tin Vit gi tit kim vi li sut hp dn hn. iu ny


to ra mt ngun cung trn th trng ngoi t, gip bnh n th trng ny (vn c
hin tng cu vt cung trong sut thi gian qua, do tm l a chung USD hn so vi VND,
ch yu v USD c gi tr n nh hn VND). Vic t gi n nh, thm ch cn gim, n lt
n li to ng lc cho ngi dn v doanh nghip tip tc bn USD, cng lm cho
ngun cung di do hn, ng ngha vi vic t ti to khuynh hng n nh ca t gi. Trn
thc t th iu ny thc s din ra trong Qu 2 nm 2011, vi bng chng l t gi n
nh trong nhiu tun, t gi th trng ch en hi t v t gi chnh thc ca NHNN, v c
bit l NHNN thu mua c vi t USD trong giai on ny. iu ny c coi nh mt thnh
cng ln ca gi chnh sch bnh n t gi thng qua mt lot cc bin php hnh chnh cng rn.
4.3.2. Chnh sch ti kho
C th, nm nay, Chnh ph phn u tng thu ngn sch Nh nc 7-8% so vi d ton
nm 2011 c Quc hi thng qua; R sot, sp xp li chi thng xuyn tit kim thn
10% chi thng xuyn ca 9 thng cn li trong d ton nm 2011; R sot, sp xp, ct gim
u t cng, tp trung vn cho cc cng trnh quan trng, cp bch, hiu qu; Gim bi chi ngn
sch Nh nc nm 2011 xung di 5%, tng cng qun l n Chnh ph, n quc gia.
Tng thu tnh n 15-9-2011 t 467,1 nghn t ng, bng 78,5% d ton nm. Cng n
thi im ny, tng chi ngn sch khong 511,6 nghn t ng, bng 70,5% d ton nm. Theo
nhn nh ca Chnh ph, nhiu kh nng ch s bi chi s t mc di ch tiu ra (5,3%)
trong nm 2011.

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

KT LUN
Nm 2010 mang n cho chng ta khng t kh khn khi cc yu t v m cn nhiu bt n
nh lm pht, t gi tng cao bn cnh cc chnh sch ti kha, tin t khng nht qun v c
bit l chnh sch tin t nng v phn ng trc cc vn hn l mang tnh nh hng.
Nm 2010, Chnh ph s dng nhiu can thip v tin t, nh nng li sut ln cao, tht cht
hn cung tin v tn dng, gim mnh d tr ngoi hi bnh n t gi. Nhng hnh ng ny
thu hp khng gian chnh sch v kha cnh tin t i rt nhiu. Do , trong nm 2011, cc
cng c chnh sch khng cn nhiu c hi vn dng vi quy m ln c na. iu ny th
hin r trong nhng thng u nm, khi Chnh ph phi s dng nhiu cng c hnh chnh quyt
lit trong vic can thip vo cc th trng. D th no, xt trong ngn hn, vn ln ca nm
2011 vn l tnh hnh lm pht v bt n v m. Mc tiu chnh ca nm vn l bnh n v m,
nh tinh thn ca Ngh quyt 11 ca Chnh ph thng qua vo cui thng 2.
Nm 2011, nn kinh t Vit Nam tri qua 3 thng ca qu III nm 2011 trong bi cnh p lc lm
pht tng ln mc nh im, cc chnh sch tin t, ti kha v ngoi hi ca Chnh ph tip tc
tht cht khin hot ng sn xut kinh doanh trong nc, c bit ca khi doanh nghip va
v nh, v ang phi chu nhiu tc ng bt li t mt bng li sut vn mc cao.
Tm li chnh sch ca Chnh ph trong thi gian qua mang nng v phn ng trc cc vn
hn l mang tnh nh hng lm cho nn kinh t Vit Nam thng i mt vi lm pht cao
nhiu ln.

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

TI LIU THAM KHO


TS. Nguyn Minh Tun, Th.s Trn Nguyn Minh i (2010), Gio trnh Kinh T V M, Trng
i hc Cng Nghip Tp. H Ch Minh.
PGS.TS Phan Th Cc, Th.s on Vn Huy (2010), Gio trnh Ti Chnh Tin T, Trng i hc
Cng Nghip Tp. H Ch Minh.
TS. Nguyn c Thnh (2011), Vin cnh kinh t nm 2011 v hm chnh sch Trung tm
Nghin cu Kinh t v Chnh sch (VEPR), Trng i hc Kinh t, i hc Quc gia H Ni
(Website: http://www.vepr.org.vn).
Bo co v m v th trng chng khon, Cng ty chng khon ngn hng Ngoi thng Vit
Nam (Website: http://www.vcbs.com.vn).
Website Tng cc thng k: http://www.gso.gov.vn.
Website Ngn hng nh nc: http://www.sbv.gov.vn.
Website Bch khoa ton th m: http://vi.wikipedia.org.
Website Bo in t: http://gafin.vn
Website Bo in t: http://www.tinkinhte.com
Website Bo in t: http://vnexpress.net
Website Bo in t: http://cafef.vn
Website Bo in t: http://baodientu.chinhphu.vn
Website Bo in t: http://www.tapchitaichinh.vn

GVHD: Trn Nguyn Minh i

Nhm: Wonder Girls

BO CO PHN CNG CNG VIC CA NHM


MSSV

CNG VIC

L Hong Lc

10031541

Phn cng, h tr, xc tin, kim tra, lm cc


phn m cc thnh vin khng lm v cha hon
thnh nhim v, hon thnh tiu lun. Lin lc
mail vi cc thnh vin i din. T chc hp
nhm tho lun.

Trn Th Xuyn

10088281

Nguyn Vn Cc

10277871

L Vn i

8242941

Bi Th Kim Loan

10009185

L Th Trang

10051501

Trn Th nh Sng

10045241

T Th Tn

10085991

L Th Thao

10058531

inh Th Thanh Nga

10225891

L Th Thanh Tr

10044531

TN

Hu qu Lm pht trong lnh vc tin t tn dng


v chnh sch tin t 2011. Powerpoint cc phn
phn cng.

Chnh sch tin t 2010.


Powerpoint cc phn phn cng.

Hu qu Lm pht trong lnh vc thng mi, ti


chnh nh nc v chnh sch ti kho 2011.
Powerpoint cc phn phn cng

Hu qu Lm pht trong lnh vc i sng x hi


v chnh sch ti kho 2010.
Powerpoint cc phn phn cng.

C s l lun. Hu qu Lm pht trong lnh vc


sn xut kinh doanh.
PowerPoint cc phn phn cng.

HIU
QU
Trn
ng
PPF
Trn
ng
PPF
Trn
ng
PPF
Trong
ng
PPF
Trn
ng
PPF
Trn
ng
PPF
Trn
ng
PPF
Trn
ng
PPF
Trn
ng
PPF
Trn
ng
PPF
Trn
ng
PPF

S NHIT
TNH
Tch cc

Tch cc
Tch cc
Thiu Tch
cc
Tch cc
Tch cc
Tch cc
Tch cc
Tch cc
Tch cc
Tch cc