You are on page 1of 2

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM Câu 1: Quy trình giải quyết THSP Trả lời Gồm

5 bước B1: Nhận thức vấn đề: xác định rõ nhiệm vụ, yêu cầu cần phải giải quyết, có tác dụng định hướng cho quá trình giải quyết THSP. B2: Xuất hiện các liên tưởng, chủ thể(người) huy động những tri thức kinh nghiệm có liên quan đến quy trình. B3: Sàng lọc các liên tưởng và hình thành giả thuyết. B4: Kiểm tra giả thuyết. B5: Nếu đúng giải quyết tình huống đó Nếu chưa chính xác thì tiến hành chính xác hóa Nếu sai thì phủ nhận nó hình thành giả thuyết đó Việc giải quyết THSP này bản chất của nó là quá trình tư duy do đó việc giải quyết THSP có vấn đề phải đảm bảo qua 5 bước này. Rút ngắn quy trình gồm 4 bước: B1: Nhận thức và biểu đạt vấn đề. B2: Tìm ra các cách giải quyết có thể đối với tình huống đó( ít nhất là 3 cách) B3: Lựa chọn cách giải quyết hợp lý nhất và giải thích có cơ sở khoa học của cách lựa chọn đó. B4: Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Bất cứ bước nào chủ thể cũng gặp những tình huống tâm lý cần giải quyết. Những khó khăn tâm lý là kết quả nhưng nhận thức và giải quyết nó là chủ quan Câu 2: Tầm quan trọng việc hình thành kỹ năng giải quyết THSP Trả lời Nhân cách của người thầy gồm đức(phẩm chất,đạo đức) và tài(năng lực sư phạm) Người thầy giải quyết THSP tốt sẽ tạo được sự uy tín với học trò của mình

\\\\\\\