You are on page 1of 83

PREIENI TEKST ZAKONA OBUHVATA: ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI (Slubeni glasnik BiH, broj:06/06)

ISPRAVKA ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI (Slubeni glasnik BiH, broj:75/06) ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI (Slubeni glasnik BiH, broj:44/07) ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI (Slubeni glasnik BiH, broj:84/09) ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI (Slubeni glasnik BiH, broj:48/10 od 14.06.2010.godine) Obrada: B.sc. Sarajli Mirzet, ing.saob.

Na osnovu lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavnikog doma, odranoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma naroda, odranoj 22. decembra 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. OSNOVNE ODREDBE lan 1. Ovim Zakonom utvruju se osnovni principi meusobnih odnosa i ponaanja uesnika u saobraaju i drugih subjekata u saobraaju, osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti putevi u pogledu sigurnosti saobraaja na putevima, voenje Centralnog registra vozaa i vozila, pravila saobraaja na putevima, sistem saobraajnih znakova i znakova koje daju ovlatena lica, dunosti u sluaju saobraajne nezgodi, osposobljavanje kandidata za vozaa, uvjeti za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozakih ispita, uvjeti za ureaje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko optereenje vozila, osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati vozila u saobraaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobraaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. lan 2. (1) Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Brko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i opinama (u daljnjem tekstu: nadleni organi) osigurat e provoenje ovog Zakona i u okviru svoje nadlenosti donositi propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno provoenje. (2) Kontrolu i regulisanje saobraaja na putevima u Bosni i Hercegovini vre ovlatena lica nadlenog organa unutranjih poslova (u daljnjem tekstu: ovlatena lica). (3) U blizini kole, preventivno regulisanje saobraaja mogu vriti i kolske saobraajne patrole, uz prisustvo ovlatenog lica organa iz stava (2) ovog lana. (4) Blie odredbe o nainu formiranja i radu kolskih saobraajnih patrola propisuju organi entiteta, kantona i Brko Distrikta nadleni za obrazovanje. lan 3.

(1) Uesnici u saobraaju duni su potovati odredbe ovog Zakona i druge propise iz oblasti sigurnosti saobraaja na putevima, razvijati humane odnose meu ljudima radi zatite zdravlja i ivota drugih lica, a naroito djece, invalida, starih i nemonih lica, i brinuti se o zatiti ivotne sredine. (2) Uesnici u saobraaju ne smiju ometati saobraaj, oteivati puteve, objekte i opremu na putu. lan 4. (1) Putevi namijenjeni za saobraaj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobraaj i odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom, a preduzea i javne slube koje odravaju javne puteve, ili im je povjereno odravanje javnih puteva, moraju ih odravati tako da se na njima u svim uvjetima moe odvijati siguran i nesmetan saobraaj. (2) Preduzea, javne slube i drugi organi koji se brinu o putevima i odravaju ih duni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i odravanje javnih puteva, objekata, saobraajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog i nesmetanog saobraaja. (3) Preduzea i javne slube iz stava (1) ovog lana duni su pravovremeno otklanjati sve nedostatke zbog kojih na odreenim mjestima dolazi do saobraajnih nezgoda. (4) U sluaju pretrpljene tete zbog neodgovarajueg odravanja javnih puteva povjerilac se namiruje u skladu sa zakonom o putevima. lan 5. (1) Preduzea, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizika lica koji koluju ili obuavaju kandidate za vozae motornih vozila duni su izvoditi obuku na nain koji e osigurati da kandidati naue i usvoje pravila saobraaja i etiku u saobraaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vjetine potrebne za sigurno uee u saobraaju na putevima. (2) Radi zatite ivota i zdravlja djece, kole, obdanita i druge ustanove u kojima se realizuje vaspitnoobrazovni rad s djecom, kroz nastavne planove i programe, organizuju pripremu djece za uee u saobraaju. lan 6. (1) Preduzea, ustanove i druga pravna ili fizika lica, kada proizvode, odravaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i putaju u saobraaj vozila, ureaje, rezervne dijelove i opremu za vozila, duni su vozila, ureaje, dijelove i opremu proizvoditi, putati u saobraaj, odravati, odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno uee vozila u saobraaju na putevima. (2) Pojedinano proizvedena, prepravljana ili u veem obimu popravljana vozila prije putanja u saobraaj moraju biti podvrgnuta certificiranju u ovlatenoj organizaciji koja certificira vozila. (3) Blie odredbe o nainu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar) u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove. lan 7. Preduzea, ustanove, pravna ili fizika lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila duni su se brinuti o tome da vozai njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i osigurati da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ureaje i opremu. lan 8.

(1) Saobraaj na javnom putu moe se ograniiti ili zabraniti samo kada je to neophodno radi spreavanja ili otklanjanja opasnosti za uesnike u saobraaju, spreavanja oteenja javnog puta ili izvoenja radova na javnom putu, ili radi odravanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na putevima. (2) Postupak i uvjete za ogranienje i zabranu iz stava (1) ovog lana utvrdit e nadleni organi u skladu s vaeim propisima. lan 9. Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedea znaenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje, osim sjedita za vozaa, ima vie od osam sjedita; 2) autoput je javni put posebno izgraen i namijenjen iskljuivo za saobraaj motornih vozila, koji je kao autoput oznaen propisanim saobraajnim znakom, koji ima dvije fiziki odvojene kolovozne trake za saobraaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrtanja s poprenim putevima i eljeznikim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u iji saobraaj se moe ukljuiti, odnosno iskljuiti samo odreenim i posebno izgraenim prikljunim javnim putevima na odgovarajuu kolovoznu traku autoputa; 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva toka i koje se pokree iskljuivo snagom vozaa; 4) moped je motorno vozilo s dva toka ija radna zapremina motora nije vea od 50 cm, a snaga kod elektrinih motora ne prelazi 4kW, ili na tri toka, ija radna zapremina motora nije vea od 50 cm, ili snaga motora kod motora s unutranjim sagorijevanjem i elektrinih motora nije vea od 4kW, i koje na ravnom putu ne moe razviti brzinu veu od 45 km/h; 5) laki motocikl je motorno vozilo s dva toka ili s tri asimetrino postavljena toka (s bonom prikolicom), ija je zapremina motora vea od 50 cm3 i ne prelazi 125 cm, a snaga motora ne prelazi 11 kW i koji na ravnom putu moe razviti brzinu veu od 45 km/h.. 6) biciklistika staza je izgraena saobraajna povrina namijenjena za saobraaj bicikala i mopeda, koja se protee uzdu kolovoza i koja je od njega odvojena i obiljeena propisanim saobraajnim znakom; 7) biciklistika traka je dio kolovoza namijenjen za saobraaj bicikala i bicikala s motorom, koja se protee du kolovoza i koja je obiljeena uzdunom linijom na kolovozu; 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraaj iskljuivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili vie nivoa s poprenim putevima i drugim saobraajnicama (eljeznikim ili tramvajskim prugama), prema pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav oznaen propisanim saobraajnim znakom; 9) Centralni registar je evidencija o svim vozaima i vozilima; 9a) etverocikl je motorno vozilo na etiri toka s masom neoptereenog vozila manjom od 400 kg, bez mase akumulatora kod elektrinih vozila i ija najvea netosnaga motora ne prelazi 15 kW; 9b) evropski izvjetaj o saobraajnoj nezgodi je propisani obrazac koji uesnici u saobraajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraajne nezgode; 9c) instruktor vonje je lice koje je steklo uvjete da obavlja osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom; 9d) ispitiva je lice koje je steklo uvjete da vri ispitivanje iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na putevima ili iz upravljanja motornim vozilom; 10) put je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobraaj;

11) put rezerviran za saobraaj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraati samo motorna vozila i koji je kao takav oznaen propisanim saobraajnim znakom; 12) strana vozaka dozvola je vozaka dozvola i meunarodna vozaka dozvola koju je izdao nadleni organ strane drave; 13) javni put je povrina od opeg znaaja za saobraaj, koju svako moe slobodno koristiti pod uvjetima odreenim zakonom i koju je nadleni organ proglasio javnim putem, kao i ulice u naselju; 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla, traktora, radne maine i zaprenog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom meusobnom odstojanju kreu istom saobraajnom trakom u istom smjeru pri emu su brzina kretanja vozila i postupanja vozaa meusobno uvjetovani i izmeu kojih, bez ometanja, ne moe ui drugo vozilo; 15) kolovoz je dio povrine puta namijenjen prvenstveno za saobraaj vozila; 16) kolovozna traka je uzduni dio kolovoza namijenjen za saobraaj vozila u jednom smjeru, s jednom ili vie saobraajnih traka; 16a) kontrolor tehnike ispravnosti je lice koje je steklo uvjete da na stanici tehnikog pregleda vri kontrolu tehnike ispravnosti vozila; 17) (izbrisana posljednjom izmjenom Zakona) 18) lahka prikolica je prikljuno vozilo ija najvea dozvoljena masa nije vea od 750 kg; 19) laki etverocikl je motorno vozilo s etiri toka s masom neoptereenog vozila manjom od 350 kg, bez mase akumulatora kod elektrinih vozila, ija najvea brzina nije vea od 45 km/h i ija radna zapremina nije vea od 50 cm3 ili ija najvea snaga nije vea od 4 kW kod ostalih motora, ili ija najvea trajna snaga nije vea od 4 kW kod elektromotora; 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadleni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odreenih poslova iz oblasti sigurnosti saobraaja; 21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji opine ili koji je znaajan za saobraaj na teritoriji opine; 22) magistralni put je javni put koji povezuje vee gradove i vanija privredna podruja Bosne i Hercegovine i koji se nadovezuje na mreu odgovarajue kategorije puteva sa susjednim dravama; 23) manja materijalna teta je teta u saobraajnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oteeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje se moe samostalno kretati na putu; 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva, priborom i opremom predvienim za vozilo; 25) meunarodna vozaka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlatena organizacija na osnovu nacionalne vozake dozvole te drave; 26) mimoilaenje je prolaenje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kree iz suprotnog smjera; 27) motocikl je motorno vozilo s dva toka ili s tri asimetrino postavljena toka (s bonom prikolicom), kod koga je radna zapremina motora vea od 125 cm3 i koje na ravnom putu moe razviti brzinu veu od 45 km/h;

28) motokultivator je motorno vozilo s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kW, konstruirano da vue, potiskuje ili nosi orua za razne poljoprivredne radove; 29) mijenjanje saobraajne trake je prelaenje vozilom iz jedne u drugu saobraajnu traku za saobraaj u istom smjeru zbog prestrojavanja ili dozvoljenog breg kretanja; 30) motorno vozilo je vozilo koje se pokree snagom sopstvenog motora i koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz lica ili tereta na putevima, ili vuu prikljunog vozila, osim vozila koja se kreu po inama i pomonih pjeakih sredstava; 31) najvea dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivou; 32) naselje je prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta, dajui mu izgled ulice i ije granice odreuje nadleni organ za upravljanje putevima saobraajnim znakovima za obiljeavanje naseljenih mjesta; 33) nekategorirani put je povrina koji se koristi za saobraaj prema ma kom osnovu i koji je dostupan veem broju raznih korisnika (seoski, poljski i umski put, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkiralita i sl.); 34) nosivost je dozvoljena masa do koje se vozilo smije opteretiti, prema deklaraciji proizvoaa vozila; 35) obilaenje je prolaenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraajnoj traci kojom se vozilo kree; 36) obiljeeni pjeaki prijelaz je dio povrine kolovoza namijenjen za prelaenje pjeaka preko kolovoza, obiljeen oznakama na kolovozu i odgovarajuim saobraajnim znakom; 36a) odstojanje najkraa uzduna udaljenost izmeu najisturenijih taaka vozila ili lica, odnosno drugih objekata; 36b) oldtimer je motorno vozilo proizvedeno prije trideset i vie godina, koje je radi njegovanja historijskih naslijea i tehnike kulture sauvano ili ponovo sastavljeno u izvornom obliku. 37) organ nadlean za je organ nadlean za odreene poslove utvren ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine; 38) osovinsko optereenje je dio ukupne mase vozila koja se preko osovina vozila prenosi na vodoravnu podlogu u stanju mirovanja vozila; 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila dui od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraaj; 40) pjeaka zona je ureena saobraajna povrina namijenjena za kretanje pjeaka u kojoj je dozvoljeno kretanje motornih vozila s posebnim odobrenjem; 41) pjeako ostrvo je uzdignuta ili na drugi nain obiljeena povrina koja se nalazi na kolovozu i koja je odreena za privremeno zadravanje pjeaka koji prelaze preko kolovoza, ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraaja; 42) pjeak je lice koje uestvuje u saobraaju, a ne upravlja vozilom, niti se prevozi u vozilu ili na vozilu, lice koje vlastitom snagom gura ili vue vozilo, runa kolica, djeije prijevozno sredstvo, bicikl, moped ili pokretna kolica za nemona lica, lice u pokretnoj stolici za nemona lica koju pokree vlastitom snagom ili snagom motora, ako se pri tome kree brzinom ovjeijeg hoda, kao i lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama;

43) polukruno okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni, u odnosu na dotadanji smjer kretanja, radi ukljuenja u suprotni saobraajni tok; 44) poluprikolica je prikljuno vozilo bez prednje osovine, konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vuno vozilo; 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje nadleni organ; 45a) predava je lice koje je steklo uvjete da vri osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na putevima; 46) preglednost podrazumijeva prostor koji uesnik u drumskom saobraaju moe vidjeti s mjesta na kojem se nalazi; 47) preticanje je prolaenje vozilom pored drugog vozila koje se kree u istoj saobraajnoj traci i istom smjeru; 48) saobraajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadleni organ i kojom se dokazuju vlasnitvo i period vaenja registracije odreenog vozila, njegove tehnike i druge osobine i karakteristike; 49) potvrda o vlasnitvu vozila je javna isprava koju je izdao nadleni organ i kojom se dokazuju vlasnitvo odreenog vozila, njegove tehnike i druge karakteristike; 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugroena sigurnost uesnika u prometu; 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog poloaja vozilom na saobraajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg se na siguran nain moe izvesti naredna doputena radnja vozilom (skretanjem, okretanjem, zaustavljanjem i sl.); 52) prikljuno vozilo je vozilo namijenjeno da bude vueno motornim vozilom, bilo da je konstruirano kao prikolica ili kao poluprikolica; 52a) prikljuak za izvoenje radova je izmjenljivo orue koje slui za obavljanje poljoprivrednih, umskih ili drugih radova, i koje se u svrhu izvoenja radova postavlja ili prikljuuje na motorno vozilo; 52b) prikljuno vozilo za traktor je prikljuno vozilo koje je namjenjeno da ga vue iskljuivo traktor; 53) saobraajna traka za vozila javnog gradskog prijevoza je obiljeeni uzduni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prijevoza putnika, kad su u vozilu putnici; 54) proputanje vozila je radnja koju je u odreenim sluajevima voza duan izvriti zaustavljanjem vozila, smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom, i to na nain koji ne primorava vozaa drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja; 55) putniki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje, osim sjedita za vozaa, ima najvie osam sjedita; 56) saobraajna nezgoda je dogaaj na putu ili koji je zapoet na putu, u kojem je uestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je jedno ili vie lica poginulo ili povrijeeno ili je nastala materijalna teta. 57) saobraajna traka je obiljeeni ili neobiljeeni uzduni dio kolovoza ija je irina dovoljna za nesmetan saobraaj jednog reda vozila; 58) saobraajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obiljeeni uzduni dio kolovoza na autoputevima i na odreenim mjestima na putevima vieg ranga, kao i u tunelima i galerijama, namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila;

59) saobraajna traka za spora vozila je uzduni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vonjom smanjuju protok saobraaja; 60) saobraajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za ukljuivanje vozila u saobraaj sa sporednog puta, odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva; 61) saobraajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za iskljuivanje vozila iz saobraaja na putu; 61a) sistem provjere sigurnosti (RSI Road Safety Inspection) predstavlja proceduru nezavisne provjere postojeih javnih puteva u pogledu sigurnosti; 61b) sistem revizije sigurnosti (RSA Road Safety Audit) predstavlja proceduru nezavisne revizije projekata izgradnje javnih puteva u pogledu sigurnosti; 62) radna maina je motorno vozilo namijenjeno za vrenje odreenih radova vlastitim ureajima i opremom, koje po konstrukcionim osobinama ne moe razviti brzinu veu od 30 km na sat; 63) raskrsnica je povrina na kojoj se ukrtaju ili spajaju dva ili vie puteva, kao i ira saobraajna povrina koja nastaje ukrtanjem, odnosno spajanjem puteva; 63a) rastojanje najkraa bona udaljenost izmeu najisturenijih taaka vozila ili lica, odnosno drugih objekata; 64) regionalni put je javni put koji povezuje vanija privredna podruja Bosne i Hercegovine i koji osigurava najracionalniju vezu izmeu opina; 65) u saradnji s nadlenim organom znai da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan osigurati uee u izradi ili davanju miljenja nadlenog organa o podzakonskom aktu; 66) skup vozila ine motorno vozilo i prikljuna vozila koja u saobraaju na putevima uestvuju kao cjelina; 67) smanjena vidljivost postoji kada, zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika, voza ne moe jasno uoiti druge uesnike u saobraaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja, odnosno od najmanje 100 m u naselju; 68) stajalite je dio povrine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa, trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obiljeeno saobraajnim znakom; 68a) stanica tehnikog pregleda je organizacija ovlatena od nadlenog organa za obavljanje poslova tehnikog pregleda vozila; 68b) svjetloodbojni prsluk je odjevni predmet namijenjen lakem uoavanju lica koja se na javnom putu nalaze van vozila; 69) stiker naljepnica je dokaz registriranog vozila; 69a) insko vozilo je vozilo posebno konstruisano i iskljuivo namijenjeno za vonju po inama; 69b) tahograf je ureaj ugraen u motorno vozilo koji biljei elemente bitne za upotrebu motornog vozila i/ili rada vozaa; 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta; 71) traktor je motorno vozilo konstruirano da vue, potiskuje ili nosi izmjenjiva orua, odnosno da slui za pogon takvih orua ili za vuu prikljunih vozila;

72a) teglja je motorno vozilo namjenjeno i opremljeno za vuu poluprikolice; 72) tramvaj je vozilo na inama s elektrinim pogonom, namijenjeno za javni prijevoz putnika i koje je, radi napajanja motora elektrinom energijom, vezano za elektrini vod; 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje, osim sjedita za vozaa, ima vie od osam sjedita i koje, radi napajanja motora elektrinom energijom, ima kontakt s elektrinim provodnikom; 74) trotoar je posebno ureena saobraajna povrina namijenjena za kretanje pjeaka, koja nije u istom nivou s kolovozom puta, ili je od kolovoza odvojena na drugi nain; 75) tricikl je motorno vozilo na tri toka simetrino postavljena u odnosu na srednju uzdunu osu, s toplotnim motorom ija je radna zapremina vea od 50 cm ili ija je konstrukcijski najvea brzina vea od 45 km/h; 75a) turistiki voz je skup vozila koji ine vuno vozilo i prikljuna vozila, namenjeni za prijevoz putnika u parkovima, hotelsko-turistikim i slinim naseljima, na povrini na kojoj se ne obavlja saobraaj ili putu na kojem se saobraaj obavlja u turistike svrhe; 76) uesnik u saobraaju je lice koje u saobraaju na putu upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu, koje tjera, vodi ili jae ivotinju koja se kree putem, kao i pjeak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu; 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu, ukljuujui i masu lica koja se nalaze u vozilu, kao i masu prikljunog vozila s teretom, ako je ono pridodato vozilu; 78) ulica je dio putu u naseljenom mjestu, s trotoarom i ivinjakom, pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kua ili grupe zgrada; 78a) ef stanice tehnikog pregleda je lice koje je steklo uvjete da vodi stanicu za tehniki pregled vozila; 79) voza je lice koje na putu upravlja vozilom; 80) vozaka dozvola je javna isprava koju je izdao nadleni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja vozilom odreene kategorije ili podkategorije; 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu osim pokretnih stolica bez motora za nemona lica i djeijih prijevoznih sredstava; 82) (izbrisana posljednjom izmjenom Zakona)

83) zapreno vozilo je vozilo koje vue upregnuta ivotinja; 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta, osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraaj; 85) zemljani put je put bez izgraenog kolovoza i kolovoznog zastora, pa i kad na prikljuku na javni put ima izgraen kolovoz; 86) zona smirenog saobraaja je podruje u naselju, obiljeeno propisanim saobraajnim znakom, u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom veom od brzine hoda pjeaka zbog dozvoljenog kretanja pjeaka i djeije igre. lan 10. (1) S ciljem poveanja efikasnosti u provoenju ovog Zakona i ispunjavanja uvjeta i obaveza na meunarodnom planu, dravne institucije nadlene za voenje centralnih evidencija uspostavit e Centralni registar.

(2) Organi koji vode evidenciju duni su redovno dostavljati odgovarajue podatke Centralnom registru. (3) Blie odredbe o sadraju i nainu voenja Centralnog registra pravilnikom propisuje Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. II. PUTEVI lan 11. (1) Putevi, kao osnova na kojoj se odvija saobraaj, moraju se projektirati, izgraivati, opremati i odravati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti saobraaja. (2) Radi ispunjavanja zahtjeva sigurnosti saobraaja, nadleni organ za puteve duan je projektovanje puteva podvrgnuti sistemu revizije sigurnosti (RSA), a postojee puteve sistemu provjere sigurnosti (RSI). (3) Blie odredbe o osnovnim uvjetima koje putevi, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovita sigurnosti saobraaja, sistemu revizije i provjere sigurnosti pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s nadlenim organom. lan 12. Javni putevi, njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u saobraaj tek poto se utvrdi da u pogledu sigurnosti saobraaja ispunjavaju tehnike normative, u skladu s odgovarajuim propisima. lan 13. (1) Mreu javnih puteva, zavisno od njihovog drutvenog i privrednog znaaja, ine magistralni, regionalni i lokalni putevi, kao i ulice u naseljima i gradovima. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. (3) Blie odredbe o nainu voenja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s nadlenim organom. lan 14. Javni put ine donji i gornji stroj puta, putni graevinski objekti, saobraajni znakovi i oprema, objekti za potrebe puta, a javni put van naselja i zemljini pojas s obje strane puta irine najmanje jedan metar, raunajui od krajnje take poprijenog profila puta, i zrani prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara, raunajui od najvie take kolovoza. lan 15. (1) Javni putevi moraju imati najmanje dvije saobraajne trake i dvije ivine trake ili ivinjake u ravni kolovoza, a ulice trotoare s ivinjacima. (2) Izuzetno od odredbi stava (1), lokalni put moe imati samo jednu saobraajnu traku s tim da, zavisno od preglednosti puta, na rastojanju od najvie 500 m, ima odgovarajue proirenje, a ulica samo jednu saobraajnu traku bez proirenja. lan 16. (1) Javni putevi moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko optereenje od najmanje 10 t po osovini. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog lana, lokalni putevi i ulice, odreeni odlukama nadlenih organa, moraju biti izgraeni tako da podnesu osovinsko optereenje od najmanje est tona.

(3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih puteva, osim lokalnih, mora se osigurati da podnesu osovinsko optereenje od najmanje 11, 5 t po osovini. lan 17. Iznad kolovoza javnog puta mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4,5 m od najvie take kolovoza. lan 18. (1) Na mostovima, u tunelima, galerijama i drugim objektima na javnom putu irina kolovoza ne smije biti manja od irine kolovoza na javnom putu. (2) Autobuska stajalita na javnom putu van naselja, kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju biti van kolovoza. lan 19. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte, ureaje ili postrojenja, saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i eljeznike pruge s kojom se put ukrta u istom nivou, kao i preglednost na raskrsnici, ili vriti bilo kakve radnje koje bi mogle ugroavati ili ometati saobraaj na javnom putu ili oteivati javni put i objekte na njemu. (2) Na javnom putu i njegovom zatitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobiljeja, prodavati proizvode i sl. (3) U zatitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame, i to pored autoputa i puta rezerviranog za saobraaj motornih vozila na udaljenosti najmanje 12 m, magistralne i regionalne 10 m i lokalne puteve tri metra, raunajui od krajnje take poprijenog profila, uz dozvolu nadlene institucije koja upravlja javnim putem. lan 20. Preduzea i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu, prije poetka izvoenja radova, duni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran saobraaj na mjestu izvoenja radova, te po njihovom zavretku ukloniti s javnog puta ostatke materijala, sredstva rada, saobraajne znakove, branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvoenja radova. lan 21. (1) Nadleni organi koji upravljaju putevima duni su preduzimati praktine mjere radi otklanjanja odreenih nedostataka na putu, gdje je put uzrok saobraajnih nezgoda. (2) Organi nadleni za unutranje poslove duni su, najmanje dva puta godinje, dostaviti podatke institucijama iz stava (1) ovog lana o vrstama, mjestima i vremenu dogaanja saobraajnih nesrea. lan 22. U sluaju prekida ili ugroavanja saobraaja na javnom putu zbog nanosa, odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka, kao i u sluaju oteenja kolovoza koja u veoj mjeri ugroavaju sigurnost saobraaja nadlena institucija koja upravlja putevima, odmah po saznanju, mora preduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraaja. lan 23.

10

(1) Nadlene institucije koje odravaju i upravljaju putevima dune su pravovremeno i tano obavjetavati javnost o ogranienju i zabrani saobraaja na javnim putevima i o vanrednim uvjetima i posebnim mjerama za saobraaj na njima, kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u sluaju elementarnih nepogoda ili vanrednih dogaaja zbog kojih je nastao prekid saobraaja, odnosno zbog ega su znatno oteani uvjeti za odvijanje saobraaja. (2) Nadlene institucije koje odravaju i upravljaju putevima, istovremeno s informiranjem javnosti, dune su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva koje su im potrebne za vrenje njihovih javnih ovlatenja. lan 24. Javni putevi van naselja moraju imati, na pogodnim rastojanjima, posebne povrine za zadravanje vozila van kolovoza, a na dijelovima s veim uzdunim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u sluaju vrlo gustog saobraaja. III. PRAVILA SAOBRAAJA 1. Ope odredbe lan 25. (1) Uesnici u saobraaju duni su postupati u skladu s propisima o pravilima saobraaja, saobraajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlatena lica. (2) Uesnici u saobraaju duni su postupati u skladu sa saobraajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od propisa o saobraaju. Uesnici u saobraaju duni su postupati prema svjetlosnom saobraajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraenom na istom mjestu drugim saobraajnim znakom. (3) Uesnici u saobraaju duni su postupati prema zahtjevima izraenim pomou znakova ili po naredbama koje daju ovlatena lica i kad se time odstupa od propisanih pravila saobraaja ili znaenja saobraajnih znakova postavljenih na putu. lan 26. (1) Zabranjeno je na putu, parking-prostoru, trotoaru i drugim saobraajnim povrinama ostavljati oteena, dotrajala ili neregistrirana vozila, nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu ometati ili ugroziti saobraaj ili zagaivati okolinu. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog lana snosi trokove uklanjanja vozila, otpadaka, predmeta i materija koje je ostavilo, nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put, parking-prostor ili neku drugu saobraajnu povrinu. (3) Voza je duan s kolovoza ukloniti predmete i materije koje s njegovog vozila padnu na put, kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. (4) Ako je u mogunosti i ako time ne ometa sigurnost saobraaja, voza je duan ukloniti s kolovoza i predmete na koje naie u toku vonje, a ako nije u mogunosti, duan je o tome obavijestiti nadlenu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu, odnosno preduzee koje se brine o odravanju puta. lan 27. Voza je duan drati vozilo na takvom odstojanju i rastojanju od drugih vozila u saobraaju da, s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraaju, ne izaziva opasnost i ne ometa druge uesnike u saobraaju.

11

lan 28. (1) Voza je duan u toku upravljanja vozilom obratiti panju na pjeake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. (2) Kad prilazi obiljeenom pjeakom prijelazu, voza mora upravljati vozilom s naroitim oprezom i voziti takvom brzinom da u sluaju potrebe moe zaustaviti vozilo ispred pjeakog prijelaza. (3) Na dijelu puta po kojem se kreu djeca, ili na kojem su postavljeni saobraajni znaci o ueu djece u saobraaju, voza je duan voziti s naroitim oprezom i takvom brzinom da moe vozilo zaustaviti u sluaju potrebe. lan 29. (1) Slijepa lica, kad samostalno uestvuju u saobraaju, moraju nositi bijeli tap kao znak raspoznavanja. (2) Vozilo koje je podeeno da njime upravlja lice kojem su oteeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom, mora biti obiljeeno posebnim znakom. (3) Osim vozila iz stava (2) ovog lana, posebnim znakom mogu biti obiljeena i vozila u kojima se, za vrijeme prevoenja, nalaze lica sa stepenom invaliditeta 100%. (4) Na posebno oznaenim mjestima za parkiranje vozila iz stava (2) i (3) ovog lana moe se samo parkirati vozilo obiljeeno znakom iz stava (2) i (3) ovog lana. (5) Blie odredbe o nainu obiljeavanja vozila iz stava (2) i (3) ovog lana pravilnikom propisuje ministar. lan 30. (1) Voza vozila koje se kree pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz putnika, zaustavljenog na stajalitu, mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugroava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. (2) Lica iz stava (1) ovog lana, kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju prei preko kolovoza, duna su to initi na nain propisan u l. 108., 109. i 110. (3) Voza mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stava (1) ovog lana kada lica, ulazei ili izlazei iz tog vozila, moraju prei preko saobraajne trake i biciklistike staze ili trake kojom se vozilo kree. (4) Voza vozila koje se kree iza vozila kojim se prevoze djeca, kao i voza vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraajne trake, duan je zaustaviti se, kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu, dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. (5) Ako se vozilom obavlja organiziran prijevoz djece, vozilo mora biti obiljeeno posebnim znakom. lan 31. (1) Za vrijeme vonje u naselju voza je duan vozilu javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obiljeenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omoguiti ukljuivanje u saobraaj kada ta vozila izlaze sa stajalita koja se nalaze van kolovoza, odnosno s proirenja saobraajne trake koje se koristi za stajalite. (2) Voza vozila javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obiljeenog vozila kojim se obavlja organiziran prijevoz djece duan je pomou pokazivaa pravca najaviti svoju namjeru da se ukljui u saobraaj i to ukljuivanje obaviti na nain kojim se ne ugroavaju drugi uesnici u saobraaju.

12

lan 32. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji nain ometati vozaa u upravljanju vozilom, niti uticati na njega da upravlja vozilom na nain kojim se umanjuje sigurnost saobraaja. lan 33. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraaju na javnom putu voza ne smije koristiti mobilni telefon, osim u sluaju da je mobilni telefon prilagoen upotrebi u vozilu. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog lana smatrat e se i sluaj kada je vozilo zaustavljeno zbog postupanja po saobraajnom znaku, postupanja po znaku i naredbi ovlatenog lica, proputanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim sluajevima kada je voza duan ili prinuen zaustaviti vozilo na kolovozu prema odredbama ovog Zakona. lan 34. (1) Voza motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom duni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kree u saobraaju na javnom putu. (2) U putnikom automobilu na prednjem sjeditu do vozaa ne smije se prevoziti lice koje je oigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. (3) U putnikom automobilu na sjeditu suvozaa ne smije se prevoziti dijete mlae od 12 godina.

lan 34a. (1) Izuzetno od lana 34. stav (3) ovog Zakona, u putnikom automobilu voza moe prevoziti dijete mlae od dvije godine na prednjem sjeditu vozila ako vozilo nema suvozaki zrani jastuk ili je suvozaki zrani jastuk iskljuen i ako se dijete prevozi u sigurnosnoj sjedalici postavljenoj suprotno od smjera kretanja vozila, a koja je privrena za sjedite pomou sigurnosnog pojasa u tri take vezivanja ili posebnim kopama u vozilu. Dijete u sigurnosnoj sjedalici mora biti vezano. (2) U putnikom automobilu na zadnjem sjeditu voza smije prevoziti dijete mlae od pet godina samo kada je dijete ispravno vezano u sigurnosnoj sjedalici koja je za sjedite privrena pomou sigurnosnog pojasa u tri take vezivanja ili posebnim kopama u vozilu. (3) Voza u putnikom automobilu smije prevoziti dijete starije od pet a mlae od 12 godina na zadnjem sjeditu samo kada dijete sjedi na posebnom podmetau prilagoenom njegovoj visini koji omoguava upotrebu sigurnosnog pojasa i kada je ispravno vezano sigurnosnim pojasom, ili je ispravno vezano u sigurnosnoj sjedalici koja je za sjedite privrena pomou sigurnosnog pojasa u tri take vezivanja ili posebnim kopama u vozilu. (4) Naine i uslove prijevoza djece mlae od 12 godina posebnim pravilnikom detaljnije propisuje ministar nadlean za poslove saobraaja. lan 35. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne, svjetlosno-signalne ili reflektujue ureaje ili materije koji daju svjetla crvene boje, a na zadnjoj strani ureaje ili materije koji daju svjetla bijele boje. (2) Odredba stava (1) ovog lana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vonji unazad, pokretno svjetlo za istraivanje (reflektor), svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvuenu bijelom reflektujuom bojom. (3) Odredba stava (1) ovog lana ne odnosi se na crveno trepue svjetlo na posebno oznaenim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom.

13

2. Radnje vozilom u saobraaju lan 36. (1) Voza koji namjerava obaviti neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo, mijenjanje saobraajne trake, preticanje, obilaenje, zaustavljanje, skretanje udesno ili ulijevo, polukruno okretanje, vonja unazad i sl.) smije poeti takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to moe uiniti bez opasnosti za druge uesnike u saobraaju ili imovinu, vodei pritom rauna o poloaju vozila i pravcu i brzini kretanja. (2) Voza je duan postupati prema odredbama stava (1) ovog lana i kada se ukljuuje u saobraaj iz garae, parkiralita, dvorita ili drugih slinih povrina, a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika, duan je na mjestu na kojem se ukljuuje postaviti lice koje e omoguiti siguran izlazak vozila na put ili na drugi nain osigurati sigurno ukljuenje na put. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu, kada je vozilo u kretanju i u svim drugim sluajevima kada se moe ugroziti sigurnost drugih uesnika u saobraaju. lan 37. (1) Prije obavljanja radnji vozilom iz lana 36. ovog Zakona voza je duan jasno i pravovremeno obavijestiti o svojoj namjeri druge uesnike u saobraaju, dajui znak pomou pokazivaa pravca ili, ako oni ne postoje, odgovarajuim znakom rukom. (2) Ako znak iz stava (1) ovog lana voza daje pomou pokazivaa pravca, mora ga davati sve vrijeme obavljanja radnje vozilom, a po izvrenoj radnji mora prestati da ga daje. (3) Izuzetno od odredbi st. (1) i (2) ovog lana, po izvrenom preticanju drugog vozila, voza nije duan davati znak o namjeri da se vrati na saobraajnu traku kojom se kretao prije preticanja. 3. Kretanje vozila po putu lan 38. Voza mora za kretanje vozila koristiti iskljuivo put, odnosno kolovoz ili saobraajnu traku, odnosno stazu namijenjenu za saobraaj one vrste vozila kojoj pripada osim u sluaju opasnosti. lan 39. (1) Voza je duan kretati se vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. (2) Voza je duan drati vozilo u kretanju to blie desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da, s obzirom na brzinu kretanja vozila, uvjete saobraaja i stanje i osobine puta, ne ugroava druge uesnike u saobraaju i sebe ne izlae opasnosti. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog lana, na putu u naselju s kolovozom na kome za saobraaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obiljeene saobraajne trake za kretanje vozila voza moe koristiti i saobraajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreu iza vozila kojim upravlja. (4) Odredba stava (3) ovog lana ne odnosi se na vozaa autobusa, vozaa teretnog vozila ija je najvea dozvoljena masa vea od 7.500 kg, vozaa vozila koje na ravnom putu ne moe razviti brzinu kretanja veu od 40 km/h i na vozaa vozila koje se ne smatra motornim vozilom, osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skree ulijevo. lan 40.

14

(1) Na putu s kolovozom za saobraaj vozila u oba smjera na kome postoje najmanje etiri saobraajne trake, voza ne smije vozilom prelaziti na kolovoznu traku namijenjenu za saobraaj vozila iz suprotnog smjera. (2) Na putu s kolovozom za saobraaj vozila u oba smjera na kome postoje tri saobraajne trake voza se ne smije vozilom kretati saobraajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fiziki odvojene jedna od druge, voza se ne smije vozilom kretati kolovoznom trakom namijenjenom za saobraaj vozila iz suprotnog smjera. (4) Na putu s kolovozom za saobraaj vozila u jednom smjeru, voza se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. lan 41. (1) Voza koji se namjerava kretati vozilom unazad, moe izvriti tu radnju samo na kratkom dijelu puta pod uvjetom da ne ugroava ili ne ometa druge uesnike u saobraaju. (2) Kad se voza kree vozilom unazad duan je kretati se onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vonjom unaprijed. (3) Voza ne smije kretanjem vozila unazad ulaziti u nepreglednu raskrsnicu, kretati se putem na prijelazu preko eljeznike pruge u istom nivou, ukljuivati se na put s pravom prvenstva, niti voziti na prijevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. lan 42. (1) Voza ne smije mijenjati nain upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila osim u sluaju neposredne opasnosti. (2) Voza koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila duan je to uiniti na nain kojim nee ugroziti druge vozae koji se kreu iza njega. 4. Brzina lan 43. (1) Voza je duan brzinu kretanja vozila prilagoditi karakteristikama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraaja, saobraajnim znakovima i drugim saobraajnim uvjetima, tako da vozilo moe pravovremeno zaustaviti pred svakom preprekom koju pod navedenim uvjetima moe predvidjeti. (2) Voza ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo priinjava smetnju normalnom odvijanju saobraaja. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta voza ne smije naglo poveati brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i kripe usljed proklizavanja pogonskih tokova vozila osim u sluaju opasnosti. lan 44. (1) Na putu u naselju voza se ne smije vozilom kretati brzinom veom od 50 km/h osim ako saobraajnim znakom nije drugaije odreeno. (2) Na putevima u naselju, ako saobraajno-tehniki elementi to omoguavaju, saobraajnim znakom moe se dozvoliti kretanje vozilom i veom brzinom od propisane u stavu (1) ovog lana. (3) Na putu van naselja voza se ne smije vozilom kretati brzinom veom od:

15

1) 130 km/h na autoputevima; 2) 100 km/h na putevima rezerviranim za saobraaj motornih vozila i brzim putevima; 3) 80 km/h na ostalim putevima. (4) Na putu van naselja voza se ne smije vozilom kretati brzinom veom od brzine odreene saobraajnim znakom postavljenim na putu. lan 45. (1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uvjetima saobraaja ne smije se ograniiti saobraajnim znakom ispod 60 km/h na magistralnim putevima, a 40 km/h na ostalim putevima. (2) Brzina kretanja vozila utvruje se pomou ureaja za mjerenje brzine kretanja vozila s ureajem ili bez ureaja s grafikim ispisom brzine, datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praenjem vozilom, uz videonadzor. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvrenoj brzini, tahografski zapis i zapisnik o oitanju na radaru, slue kao dokaz o utvrenoj brzini kretanja vozila. (4) U zapisnik, koji se sainjava na licu mjesta, navodi se i izjava vozaa da li ima ili ne primjedbi na tekst zapisnika. lan 46. (1) Na putevima brzina kretanja ograniava se za sljedea vozila: 1) na 80 km/h - za autobuse i autobuse s lakom prikolicom, kao i za teretna motorna vozila ija je najvea dozvoljena masa vea od 3.500 kg a manja od 7.500 kg; 2) na 80 km/h - za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili lahku prikolicu; 3) na 70 km/h - za autobuse kada se obavlja organiziran prijevoz djece, za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje, za teretna motorna vozila ija je najvea dozvoljena masa vea od 7.500 kg i za teretna motorna vozila sa prikljunim vozilom; 4) na 50 km/h - za autobuse s prikljunim vozilom za prijevoz lica, trolejbuse, gradske autobuse, autobuse koji osim ugraenih sjedita imaju i odreena mjesta za stajanje, i teretna motorna vozila koja vuku dva prikljuna vozila; 5) na 40 km/h motorno vozilo koje na putu vue drugo neispravno motorno vozilo, kao i za traktore; 6) na 30 km/h - za traktore koji vuku prikljuno vozilo; 7) na 25 km/h - za bicikl i moped kada se kreu biciklistikom stazom, odnosno trakom. 8) na 20 km/h za turistiki voz i radnu mainu. (2) Izuzetno od odredbi iz stava (1) ovog lana, kada se kreu autoputem, brzina kretanja za autobuse ograniava se na 100 km/h; (3) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog lana, vozai su duni pridravati se brzina propisanih u stavu (1) ovog lana i na putu na kojem je ovim Zakonom ili postavljenim saobraajnim znakom dozvoljena vea brzina.

16

(4) Motorna vozila iz ta. 1), 3) i 4) i prikljuna vozila iz ta. 3) i 4) stava (1) ovog lana koja su registrirana u Bosni i Hercegovini, osim vojnih vozila, na lijevoj polovini zadnje strane na vidnom mjestu moraju imati oznaku u obliku kruga bijele boje, oivienog crvenom bojom, u kome je crnom bojom ispisan broj koji oznaava najveu dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. lan 47. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju, s intenzivnim saobraajem pjeaka, a posebno djece, moe se ograniiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadleni organ koji upravlja putevima. (3) Blie odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu, radi smanjenja brzine, pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s nadlenim organom. 5. Skretanje lan 48. (1) Voza vozila koje skree udesno duan je obaviti skretanje kreui se krajnjom saobraajnom trakom koja se protee uz desnu ivicu kolovoza, osim ako saobraajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugaije odreeno. (2) Voza vozila koje skree ulijevo duan je obaviti skretanje kreui se krajnjom lijevom saobraajnom trakom koja se protee uz sredinju liniju i uz zamiljeni ili obiljeeni luk koji spaja dvije sredinje linije bonih kolovoza, odnosno saobraajnom trakom koja se protee uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraajem, osim ako saobraajnim znakom na putu nije drugaije odreeno. 6. Prvenstvo prolaza lan 49. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom voza je duan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane, osim ako saobraajnim znakom na putu nije drugaije odreeno. (2) Voza vozila koje na raskrsnici skree ulijevo duan je propustiti vozilo koje, dolazei iz suprotnog smjera, na raskrsnici zadrava pravac svog kretanja ili skree udesno, osim ako postavljenim saobraajnim znakom nije drugaije odreeno. (3) Izuzetno od odredbi st. (1) i (2) ovog lana, vozilo koje se kree po inama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom, bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi, osim ako postavljenim saobraajnim znakom nije drugaije odreeno. (4) Voza koji ulazi vozilom na put koji je saobraajnim znakom oznaen kao put s prvenstvom prolaza, duan je propustiti sva vozila koja se kreu tim putem. (5) Voza je duan propustiti sva vozila koja se kreu putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraajnim znakom oznaen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom, ili ako na put ulazi s povrine na kojoj se ne odvija saobraaj. (6) Voza koji pri skretanju vozila presijeca biciklistiku stazu ili traku koja se prua uzdu kolovoza kojim se kree, duan je propustiti bicikl i moped koji se kree biciklistikom stazom ili trakom u istom ili suprotnom smjeru. 7. Saobraaj na raskrsnici

17

lan 50. (1) Voza koji se pribliava raskrsnici mora voziti s poveanim oprezom, koji odgovara uvjetima saobraaja na raskrsnici. (2) Voza koji se pribliava raskrsnici duan je voziti takvom brzinom da se moe zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. (3) Voza je duan, pred raskrsnicom, vozilom zauzeti poloaj na dovoljnoj udaljenosti na onoj saobraajnoj traci kojom mora proi kroz raskrsnicu. lan 51. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kome je saobraaj reguliran ureajima za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova za uesnike u saobraaju, svjetlosni saobraajni znakovi imaju sljedea znaenja: 1) crveno svjetlo - zabrana prolaza; 2) uto svjetlo - zabrana prolaza osim za vozila koja se u trenutku kad se uto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne prou taj znak, a za ostale uesnike zabrana prolaza; 3) zeleno svjetlo - slobodan prolaz. (2) uto svjetlo upaljeno istovremeno s crvenim svjetlom slui za upozoravanje uesnika u saobraaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. (3) uto trepue svjetlo obavezuje sve uesnike u saobraaju na kretanje s poveanim oprezom, i da ureaj za davanje svjetlosnih znakova nije u funkciji regulisanja saobraaja. (4) Zeleno trepue svjetlo slui za upozoravanje uesnika u saobraaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu utog, odnosno crvenog svjetla. lan 52. (1) Ako je ureaju za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova za reguliranje saobraaja na raskrsnici dodat jedan ili vie dopunskih znakova u obliku zelene svijetlee strelice, voza moe vozilom proi svjetlosni znak i kretati se u pravcu oznaenom zelenom svijetleom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili uto svjetlo pri emu ne smije ometati saobraaj vozila koja se kreu po putu na koji ulazi i mora propustiti pjeake koji prelaze preko kolovoza. (2) Ako zeleno svjetlo na ureaju za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova ima oblik strelice, voza se vozilom smije kretati samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. lan 53. Voza koji je vozilom uao u raskrsnicu na kojoj je saobraaj reguliran ureajima za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova, moe napustiti raskrsnicu ne ekajui da svjetlosnim saobraajnim znakom saobraaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava produiti kretanje pod uvjetom da propusti sve uesnike u saobraaju koji se kreu u smjeru u kojem je saobraaj dozvoljen. lan 54. Voza kome je svjetlosnim saobraajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu, ne smije ui vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraaja takva da on vozilo oigledno mora zaustaviti u raskrsnici i na taj nain, pri promjeni svjetlosnog znaka, ometati ili onemoguiti saobraaj vozila koja dolaze s bonih kolovoza.

18

8. Mimoilaenje lan 55. (1) Pri mimoilaenju voza je duan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljno rastojanja izmeu vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi a, po potrebi, i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih uesnika u saobraaju voza ne moe postupiti prema odredbi stava (1) ovog lana, duan je usporiti kretanje svog vozila i, po potrebi, zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreu ulijevo, vozai se mimoilaze sa svoje desne strane. (4) Ako je zbog nedovoljne irine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaenje onemogueno, voza kojem je to lake izvesti, s obzirom na karakteristike puta i okolnosti u saobraaju, duan se prvi zaustaviti i, po potrebi, kretanjem unazad ili na drugi nain, pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na putu poloaj koji omoguava mimoilaenje. lan 56. (1) Na dijelu puta s velikim uzdunim nagibom na kome je mimoilaenje vozila nemogue ili je veoma oteano, voza vozila koje se kree niz nagib duan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog lana, voza vozila koje se kree uz nagib duan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omoguava sigurno mimoilaenje i ako bi, u sluaju da tako ne postupi, mimoilaenje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. (3) Na putu iz stava (1) ovog lana, kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad, kretat e se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vue prikljuno vozilo; teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom; lahko vozilo koje se susrelo s vozilom vie kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije - vozilo koje se kree niz nagib osim ako je, s obzirom na uvjete i poloaj vozila na putu, lake da to uini voza vozila koje se kree uz nagib. 9. Preticanje i obilaenje lan 57. (1) Preticanje i obilaenje voza smije vriti samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za sigurno izvoenje tih radnji. (2) Voza ne smije preticati i obilaziti kad time, s obzirom na karakteristike puta i postojee okolnosti na putu i u saobraaju ili s obzirom na tehnika svojstva vozila kojim upravlja, ugroava druge uesnike u saobraaju. lan 58. (1) Preticanje i obilaenje vri se s lijeve strane. (2) Preticanje se mora vriti s desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom poloaju i njegov voza daje takav znak da se sa sigurnou moe zakljuiti da to vozilo skree ulijevo. (3) Vozilo koje se kree po inama postavljenim na sredini kolovoza ne smije se preticati s lijeve strane. To vozilo moe se preticati s desne strane ako izmeu njega i desne ivice kolovoza postoji saobraajna traka. lan 59.

19

(1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pjeako ostrvo, ili obiljeen ili na drugi nain oznaen prostor za parkiranje vozila, ili neka druga povrina koja nije namijenjena za saobraaj vozila ili neki objekat ili ureaj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (2) Ako se povrine, objekti ili ureaji iz stava (1) ovog lana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraajem a postavljenim saobraajnim znakom nije drugaije odreeno, oni se mogu obilaziti s obje strane. lan 60. (1) Voza kome je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane duan je pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza. (2) Voza ne smije poveavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretie. (3) Ako zbog nedovoljne irine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije mogue bez ugroavanja sigurnosti saobraaja, voza vozila koje se kree sporije nego vozila koja se kreu neposredno iza njega duan je pomjeriti svoje vozilo to vie udesno, a ako to nije dovoljno, im mu to bude mogue, zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio bra vozila. lan 61. Voza ne smije vozilom poeti preticanje ili obilaenje: 1) kolone vozila; 2) ako je voza koji se kree iza njega poeo preticanje; 3) ako je voza koji je ispred njega na istoj saobraajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obie vozilo koje je ispred njegovog vozila, ili da obie drugu prepreku na putu; 4) ako saobraajna traka kojom namjerava izvriti preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi, vodei rauna o razlici izmeu brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih uesnika u saobraaju koje namjerava pretei, preticanjem ugrozio sigurnost saobraaja, ili omeo saobraaj iz suprotnog smjera; 5) ako po izvrenom preticanju ili obilaenju ne bi ponovo mogao zauzeti poloaj na saobraajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaenja, i to bez ometanja ili ugroavanja ostalih uesnika u saobraaju, osim kad za preticanje ili obilaenje koristi saobraajnu traku koja je zabranjena za saobraaj vozila iz suprotnog smjera; 6) saobraajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila; 7) neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu saobraajnu traku. lan 62. (1) Voza koji pretie duan je drati vozilo na potrebnom odstojanju i rastojanju od vozila koje pretie, tako da ga ne ometa i ne ugroava u saobraaju. (2) Poslije izvrenog preticanja ili obilaenja voza je duan, im to bude mogue, bez ometanja ili ugroavanja ostalih uesnika u saobraaju, vozilom ponovo zauzeti poloaj na saobraajnoj traci kojom se kretao prije preticanja, odnosno obilaenja. lan 63. Na kolovozu na kome se saobraaj odvija u dva smjera voza ne smije vozilom preticati drugo vozilo ispred vrha prijevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna, osim ako na tim mjestima ne postoji vie

20

saobraajnih traka obiljeenih uzdunim oznakama na kolovozu i namijenjenih iskljuivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. lan 64. (1) Voza ne smije preticati drugo vozilo, osim bicikla, mopeda, lahkog motocikla i motocikla bez bone prikolice, neposredno ispred raskrsnice, ili na raskrsnici koja nije s krunim tokom saobraaja, ili neposredno ispred i na prijelazu puta preko eljeznike ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici voza smije preticati: vozilo koje skree ulijevo, a pretie se s desne strane (lan 58. stav (2)); vozilo koje skree udesno, ali da pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraaj vozila iz suprotnog smjera; vozilo koje se kree na putu s pravom prvenstva prolaza, kao i kad je saobraaj na raskrsnici reguliran svjetlosnim saobraajnim znakovima ili znakovima koje daje ovlateno lice. (3) Neposredno ispred i na prijelazu puta preko eljeznike ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika voza smije preticati drugo vozilo kad je saobraaj na tom prijelazu reguliran ureajima za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova. lan 65. Voza ne smije preticati drugo vozilo koje se pribliava obiljeenom pjeakom prijelazu, ili koje prelazi pjeaki prijelaz, ili koje je stalo radi proputanja pjeaka na tom prijelazu. lan 66. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraajne trake namijenjene za saobraaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila, voza moe napustiti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno, ili radi parkiranja vozila. (2) Na putevima i pod uvjetom iz stava (1) ovog lana, bre kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaenje s desne strane vozila koje prema odredbi lana 39. stav (3) ovog Zakona za svoje kretanje ne koristi saobraajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. 10. Zvuni i svjetlosni znaci upozorenja lan 67. (1) Voza je duan upotrijebiti zvuni znak upozorenja kad god je u pitanju sigurnost saobraaja a naroito: 1) na putu van naselja radi upozorenja drugog uesnika u saobraaju da ga eli pretei ili obii ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraajne nezgode; 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraaju panju na kretanje vozila; 3) na putu van naselja, prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prijevoj na kojem je oteano mimoilaenje. (2) Voza je duan davanje zvunog znaka upozorenja svesti na neophodnu mjeru. lan 68.

21

(1) Od prvog sumraka do potpunog svanua voza, prema pravilu, umjesto zvunog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. Taj znak voza moe upotrijebiti i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. (2) Svjetlosni znak upozorenja voza moe upotrijebiti i danju ako takav nain upozorenja drugim uesnicima u saobraaju vie odgovara uvjetima na putu. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljenje puta, ili naizmjeninim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodei rauna pri tome da se time ne zasljepljuju vozai koji dolaze iz suprotnog smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje lan 69. Voza ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kome bi ono ugroavalo sigurnost drugih uesnika u saobraaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraaja ili kretanje pjeaka. lan 70. (1) Na javnom putu van naselja voza je duan, u sluaju potrebe zaustavljanja ili parkiranja vozila, kada za to postoji mogunost, zaustaviti ili parkirati vozilo van kolovoza. (2) Voza koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraajne nezgode ili drugog opravdanog razloga prinuen zaustaviti vozilo na kolovozu duan je za vrijeme kretanja van vozila oznaiti se svjetloodbojnim prslukom i preduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i to prije ga ukloniti s kolovoza. (3) Ako je voza zbog neispravnosti na vozilu, saobraajne ili drugog opravdanog razloga prinuen zaustaviti vozilo na inama, duan ga je sa ina odmah ukloniti a, ako je to nemogue, odmah preduzeti potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreu po inama na vrijeme budu upozorena na opasnost. lan 71. (1) Voza koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu gdje je ta radnja dozvoljena duan je zaustaviti, odnosno parkirati vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kojem se saobraaj odvija samo u jednom smjeru vozilo moe zaustaviti, odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge ine, voza mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (3) Voza moe zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obiljeena odgovarajuim saobraajnim znakom ili oznakom na kolovozu. lan 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih uesnika u saobraaju ili ako se ugroava sigurnost saobraaja. lan 73. Voza ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo naroito: 1) na obiljeenom pjeakom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza, kao i na prijelazu biciklistike staze preko kolovoza; 2) na prijelazu puta preko eljeznike ili tramvajske pruge u istom nivou;

22

3) na eljeznikim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time spreava ili ometa saobraaj vozila koja se kreu po inama; 4) na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najblie ivice poprijenog kolovoza; 5) u tunelima, na mostovima, u podvonjacima i na nadvonjacima, kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvonjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu puta u blizini vrha prijevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaenje vozila ne bi moglo izvriti bez opasnosti; 7) na dijelu puta na kojem bi irina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdune linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza, ili do neke prepreke na putu, bila manja od 3 m; 8) na mjestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraajni znak ili ureaj za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova; 9) na biciklistikoj stazi, odnosno traci; 10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalite za vozila javnog saobraaja obiljeen saobraajnim znakom i oznakama na kolovozu; 11) na svim ureenim zelenim povrinama, parkovima i sl.; 12) na mjestu koje je oznaeno kao parking-prostor za lica sa invaliditetom ako vozilo nije obiljeeno znakom iz lana 29. stav (2) i (3) ovog zakona; 13) (brisana posljednjom izmjenom zakona) lan 74. Osim u sluajevima iz lana 73. ovog Zakona, voza ne smije parkirati vozilo naroito na: 1) dijelu puta ispred prijelaza puta preko eljeznike ili tramvajske pruge u istom nivou, i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza; 2) udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obiljeeno stajalite za vozila javnog saobraaja; 3) prolazima i ulazima kola, ustanova, preduzea, stambenih zgrada i drugih objekata i iznad prikljuka na vodovodnu mreu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mreu komunalnih organizacija; 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemoguilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom ve parkiranom vozilu; 5) trotoaru, odnosno na pjeakoj stazi, ako to nije izriito regulirano saobraajnim znakom, a ako je parkiranje dozvoljeno, mora se ostaviti najmanje 1,6 m irine na povrini za kretanje pjeaka s tim da ta povrina ne moe biti uz ivicu kolovoza. 6) na kolovozu s dvije saobraajne trake gdje se saobraaj odvija u oba smjera. lan 75. (1) Ovlateno slubeno lice odredit e da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz l. 73. i 74. ovog Zakona, vozilo parkirano u pjeakoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida.

23

(2) Ovlateno slubeno lice odredit e da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim sluajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugroava sigurnost saobraaja, ili ometa normalan tok saobraaja. lan 76. (1) Premjetanje vozila iz lana 75. ovog Zakona obavlja nadleno ministarstvo unutranjih poslova. (2) Izuzetno od stava (1) ovog lana, uz prethodnu saglasnost nadlenog ministarstva unutranjih poslova, premjetanje vozila obavljaju organizacija, pravno ili fiziko lice koje ovlasti nadleno ministarstvo unutranjih poslova. (3) Trokove premjetanja vozila u sluajevima iz lana 75. ovog Zakona snosi vlasnik ili voza vozila. (4) Radi osiguranja plaanja trokova premjetanja vozila, od vlasnika vozila koji nije dravljanin Bosne i Hercegovine pravno ili fiziko lice koje je premjestilo vozilo moe zatraiti garanciju, a ako vlasnik nee ili ne moe poloiti garanciju, moe zadrati vozilo. (5) Premjetanje vozila na drugo mjesto ureuje se propisima entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine. lan 77. (1) Voza je duan motorno vozilo, traktor ili prikljuno vozilo, osim motocikla bez bone prikolice, koje je zaustavljeno na kolovozu, obiljeiti posebnim znakom kojim se oznaava zaustavljeno vozilo na kolovozu, i to: 1) kad je bio prinuen da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz lana 70. stav (2) i lana 73. ovog Zakona; 2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozai vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili ga teko mogu pravovremeno uoiti; 3) nou i u sluaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezerviranom za saobraaj motornih vozila, kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. (2) Znak iz stava (1) ovog lana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom poloaju i na dovoljnom odstojanju koje na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m, a u naselju 10 m, tako da vozai motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravovremeno zaustaviti svoja vozila, odnosno sigurno obii zaustavljeno vozilo. (3) Na isti nain taj znak postavlja se i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila s tim to se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka, jedan pored drugog. (4) Ako je u motornom vozilu ugraen ureaj za istovremeno ukljuivanje svih pokazivaa pravca, u sluaju iz stava (1) ovog lana taj ureaj mora biti ukljuen. lan 78. Prije nego to parkira i napusti vozilo, voza je duan preduzeti sve mjere kojima se spreava da vozilo samo krene s mjesta i da se osigura od neovlatene upotrebe. lan 79. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz l. 69. do 78. ovog Zakona, u kojem nije prisutan voza, ovlatena slubena lica ostavit e pisano obavjetenje da voza koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadlenog organa na ime novane kazne uplati zakonom propisani iznos.

24

(2) Vlasnik ili korisnik vozila duan je ovlatenom slubenom licu nadlene slube dati podatke o vozau koji je upravljao vozilom u vrijeme izvrenja prekraja iz stava (1) ovog lana, kao i u sluaju drugih prekraja propisanih ovim Zakonom u kojima je uestvovalo njegovo vozilo. 12. Presijecanje kolone pjeaka lan 80. Voza ne smije vozilom presijecati kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu kolonu pjeaka koja se kree po kolovozu. 13. Vua vozila lan 81. (1) U saobraaju na javnom putu motornom vozilu mogu se pridodati najvie dva prikljuna vozila za prijevoz tereta, odnosno jedno prikljuno vozilo za prijevoz lica, a na autoputu i putu rezerviranom za saobraaj motornih vozila samo jedno prikljuno vozilo. (2) Motornim vozilom smije se vui samo prikljuno vozilo koje znaajno ne umanjuje njegovu stabilnost. (3) Zabranjena je vua neispravnih vozila na autoputu i putu rezerviranom za saobraaj motornih vozila. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog lana, vua drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuu nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem, ali samo krajnjom desnom saobraajnom trakom do prvog prikljunog puta kojim se vueno vozilo moe iskljuiti iz saobraaja na autoputu. (5) U saobraaju na javnom putu radnom mainom smiju se vui samo prikljuci za izvoenje radova. lan 82. (1) Motornim vozilom smije se vui drugo motorno vozilo samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne moe samo kretati i ako se pritom znaajno ne umanjuje stabilnost vunog vozila. (2) Motornim vozilom ne smije se vui motocikl bez bone prikolice ili drugo vozilo na dva toka. lan 83. Motorno vozilo smije se vui nou, kao i danju u sluaju smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za oznaavanje vozila, ili ako ga vue motorno vozilo koje ima i pri vui koristi uto rotaciono svjetlo. lan 84. (1) Za vrijeme vue vozila iz lana 82. stav (1), oba vozila moraju imati znak kojim se oznaava zaustavljeno vozilo na kolovozu (sigurnosni trokut). (2) Na motornom vozilu koje vue drugo vozilo trokut se postavlja s prednje, a na vuenom vozilu sa zadnje strane. (3) Za vrijeme vue neispravnog vozila, na vozilima moraju biti ukljueni ureaji za istovremeno paljenje svih pokazivaa pravca. lan 85.

25

(1) Motorno vozilo na putu dozvoljeno je vui pomou ueta, krute veze (rude), automatskih vunih kuka s viestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vjeanjem vozila na vuno vozilo. (2) Pomou ueta ne smije se vui motorno vozilo na kojem su neispravni ureaji za upravljanje ili ureaji za zaustavljanje, niti teretno motorno vozilo i autobus. (3) Krutom vezom ne smije se vui motorno vozilo koje nema ispravan ureaj za upravljanje, niti motorno vozilo tee od vunog vozila ako mu je neispravna pomona konica. lan 86. Ako se motorno vozilo vue pomou ueta, automatskih vunih kuka s viestepenovanom regulacijom ili krute veze, voza koji upravlja vuenim vozilom mora imati odgovarajuu dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vue. lan 87. Vua natovarenog teretnog vozila s prikljunim vozilom ili bez prikljunog vozila, odnosno traktora s prikljunim vozilom, dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a, izuzetno, i do prvog mjesta na kojem se moe otkloniti kvar na vozilu. lan 88. (1) Odstojanje izmeu vunog i vuenog motorna vozila, ako se vue uetom, mora iznositi tri do pet metara, a ako se vue pomou kuke ili krute veze (rude), moe iznositi i manje od tri metra. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog lana moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stava (3) lana 6. ovog Zakona a voza mora imati dokaz o izvrenom certificiranju. lan 89. (1) Vuenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica osim lica koje upravlja vuenim vozilom. (2) Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vui, niti koristiti za vuu drugih vozila. (3) Izuzetno od odredbi iz stava (2) ovog lana, u sluaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama, takvo vozilo moe se prevui samo do najblieg mjesta pogodnog za pretovar ili popravku a takvo vozilo vue se krutom vezom (rudom). 14. Upotreba svjetala u saobraaju lan 90. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanua (nou), kao i danju u sluaju smanjene vidljivosti, na vozilu u saobraaju na putu, osim svjetla iz stava (1) ovog lana, moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje puta, i to na: 1) motornom vozilu - osim na biciklu s motorom, lahkom motociklu i na motociklu bez bone prikolice najmanje dva bijela ili uta svjetla na prednjoj strani i najmanje dva crvena svjetla na zadnjoj strani; 2) biciklu s motorom, lahkom motociklu i na motociklu bez bone prikolice - najmanje jedno bijelo ili uto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani; 3) biciklu - jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani;

26

4) zaprenom vozilu - najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani, ili samo jedna svjetiljka koja je izraena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo, a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. (3) Ako se na zaprenom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani, a drugo na zadnjoj strani, ta svjetla moraju biti postavljena na uzdunoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani, a ako se na zaprenom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka, ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. (4) U uvjetima iz stava (2) ovog lana, zapreno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje, simetrino postavljena na zadnjoj strani vozila, a bicikl - jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter ute ili narandaste boje na svakoj strani pedale. (5) Kad motorno vozilo vue jedno ili dva prikljuna vozila, na zadnjoj strani posljednjeg prikljunog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla, a ako irina prikljunog vozila iznosi vie od 1,60 m, na prednjoj strani prvog prikljunog vozila moraju biti ukljuena dva bijela svjetla. (6) Na traktoru za vrijeme vonje po javnom putu mora biti upaljeno uto rotaciono svjetlo. lan 91. (1) Izuzetno od odredbi lana 90. ovog Zakona, ne mora imati upaljena svjetla: 1) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta, tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti; 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odreenim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraajem; 3) bicikl, lahki motocikl i motocikl bez bone prikolice koji nema akumulator - kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. (2) Motorno vozilo ija duina nije vea od osam metara, a irina od dva metra, i kojem nije pridodato prikljuno vozilo, kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju, umjesto svjetala iz lana 90. stav (1) taka 1) moe imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo i sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. lan 92. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanua, kao i danju u sluaju smanjene vidljivosti, moraju nositi upaljena svjetla kad se kreu po kolovozu van naselja: 1) grupa pjeaka koja se kree u organiziranoj koloni ili povorci - najmanje jedno bijelo ili uto svjetlo na elu kolone, odnosno povorke, i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom zaelju; 2) vodii tegleih, tovarnih i jahaih ivotinja i gonii stoke - najmanje jedno bijelo ili uto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog lana mogu se upotrebljavati reflektujue materije. lan 93. (1) Za osvjetljavanje puta voza motorna vozila, u pravilu, upotrebljava duga svjetla. (2) Voza motornog vozila duan je upotrebljavati za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala:

27

1) prije mimoilaenja s drugim vozilom na udaljenosti s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozaa vozila koje mu dolazi u susret, a pri mimoilaenju s drugim vozilom - kad voza tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeninim paljenjem i gaenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju, uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m; 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na odstojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne zasljepljuje vozaa vozila ispred sebe; 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizirane kolone ili povorke pjeaka; 4) kada se kree putem koji se prua neposredno pored plovnog puta ili pored eljeznike ili tramvajske pruge - u susretu s plovilom, odnosno s vozilom koje se kree po inama a koje nailazi iz suprotnog smjera. (3) Nou, kao i danju u sluaju smanjene vidljivosti, voza motorna vozila za vrijeme vonje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. lan 94. (1) Svjetla za oznaavanje motorna vozila upotrebljavaju se u uvjetima iz lana 90. stav (1) ovog Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. (2) Svjetla za oznaavanje motorna vozila moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. lan 95. (1) Po magli voza motornog vozila na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. (2) Svjetla za maglu mogu se upotrebljavati samo za vrijeme magle ili u sluaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istovremeno koristiti s dugim svjetlima. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili ute boje, a na zadnjoj strani crvene boje. 15. Odstojanje izmeu vozila lan 96. Voza je duan drati potrebno odstojanje kad se kree iza drugog vozila, tako da ne ugroava sigurnost saobraaja. lan 97. (1) Kad se na javnom putu van naselja, koji ima samo jednu saobraajnu traku namijenjenu za saobraaj vozila u jednom smjeru, kreu jedno za drugim motorna vozila ija je najvea dozvoljena masa vea od 3.500 kg ili ija je duina vea od sedam metara, vozai su duni izmeu svakog od tih vozila drati odstojanje od najmanje 100 m. (2) Odredba stava (1) ovog lana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. (3) Ako se na putu kreu dva ili vie vozila koja prevoze opasne materije, odstojanje izmeu tih vozila ne smije biti manje od 200 metara. 16. Saobraaj tramvaja i drugih vozila na inama

28

lan 98. Odredbe l. od 25. do 97. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreu po inama, osim ako to ne iskljuuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili nain njihovog kretanja. 17. Saobraaj bicikala, mopeda, lahkih motocikala i motocikala lan 99. (1) Biciklom na javnom putu smije upravljati lice koje je navrilo 12 godina, a mopedom na javnom putu smije upravljati lice koje je navrilo 14 godina i posjeduje odgovarajui dokument o poznavanju propisa o sigurnosti saobraaja. (2) Voza bicikla i voza mopeda ukoliko je pokretan snagom vozaa duni su se kretati to blie desnoj ivici kolovoza, a ako postoji biciklistika staza, po biciklistikoj stazi, odnosno traci. (3) Ako se dva ili vie vozaa bicikala ili mopeda kreu u grupi, duni su se kretati jedan za drugim. (4) Ako na putu postoji posebno ureena biciklistika staza, voza mopeda ukoliko je pokretan snagom vozaa i voza bicikla moraju se kretati desnom biciklistikom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraaja. (5) Na biciklistikim stazama ureenim i obiljeenim za saobraaj bicikla i mopeda u oba smjera, vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. (6) Voza bicikla i voza mopeda smiju se kretati samo po onim saobraajnim povrinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. lan 100. Voza bicikla, mopeda, lahkog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na nain kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi uesnici u saobraaju, a naroito ne smije skidati ruke s upravljaa, pridravati se za drugo vozilo, prevoziti, vui ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom, ili ugroavati druge uesnike u saobraaju. lan 101. Voza bicikla, mopeda, lahkog motocikla i motocikla moe prevoziti druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedita i oslonci za noge, a voza motocikla moe to initi i u bonoj prikolici. lan 102. Voza bicikla, mopeda, lakog motocikla, motocikla, tricikla, lakog etverocikla ili etverocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju pravilno koriste zatitnu kacigu za vrijeme vonje, a u periodu od prvog sumraka do potpunog svanua, kao i danju u sluaju smanjene vidljivosti, voza bicikla mora pravilno koristi i svjetloodbojni prsluk. 18. Saobraaj zaprenih vozila i kretanje stoke lan 103. (1) Zaprenim vozilom na javnom putu moe upravljati lice s navrenih 16 godina ivota. (2) Voza zaprenog vozila treba upravljati vozilom sve vrijeme dok se vozilo kree putem i duan je vozilo drati to blie desnoj ivici kolovoza. (3) Zapreno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na putu ili uz put.

29

(4) Lica koja se voze zaprenim vozilom za vrijeme kretanja vozila ne smiju stajati na vozilu, sjediti na stranicama vozila, sjediti na platou vozila sa strane, niti se nalaziti na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. (5) Voza zaprenog vozila mora voditi zapregu na nepreglednom i neneosiguranom prijelazu puta preko eljeznike pruge, kao i pri ukljuivanju u saobraaj sa kolskog ulaza. (6) Za zapreno vozilo se, u saobraaju na putu, sa zadnje strane moe privezati jedno grlo stoke. (7) Voza zaprenog vozila mora, dok vozi ili vodi zapregu, u periodu od prvog sumraka do potpunog svanua, kao i danju u sluaju smanjene vidljivosti, nositi i svjetloodbojni prsluk. (8) Zaprena vozila koja se kreu jedno iza drugog moraju drati odstojanje najmanje 50m. lan 104. (1) Goni stoke, ukoliko stoku goni javnim putem, moe biti lice sa navrenih 16 godina ivota. (2) Stoku koja se kree javnim putem goni stoke mora drati to je mogue blie desnoj ivici puta. (3) Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora gonia stoke. (4) Stoka se na javnom putu smije goniti u grupama i na takvom odstojanju izmeu grupa da takvo kretanje bitno ne utie na prohodnost puta i sigurnost saobraaja koji se odvija tim putem. 19. Kretanje pjeaka lan 105. (1) Pjeak se ne smije, po pravilu, kretati i zadravati na kolovozu. (2) Ako se pjeak kree po kolovozu, on se mora kretati to blie ivici kolovoza, i to veoma paljivo i na nain kojim ne ometa ili ne spreava saobraaj vozila. lan 106. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu povrinu odreenu za kretanje pjeaka, odnosno povrinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pjeaka, pjeak je duan kretati se tim povrinama. (2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga povrina odreena za kretanje pjeaka, odnosno pogodna za kretanje pjeaka, a koju pjeaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga, pjeaci se mogu kretati kolovozom. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje, vonja djeijim biciklom, romobilom, koturaljkama i slino, kao i sankanje, skijanje i drugo, osim ako je to posebno dozvoljeno. lan 107. (1) Kad se pjeak kree kolovozom na javnom putu van naselja, duan je kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja, a nou i danju u uvjetima smanjene vidljivosti mora biti osvjetljen ili oznaen svjetloodbojnim prslukom, a kretanje u grupi izvoditi kreui se jedan iza drugog. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog lana, pjeak se moe kretati uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledna krivina, provalija, usjek, zasjek, odron i sl.). (3) Pjeak koji gura runa kolica, bicikl, lahki motocikl ili motocikl, lica koja se kreu pomou pokretnih stolica za nemona lica, kao i organizirana kolona pjeaka, moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja.

30

lan 108. (1) Pjeak je duan prelaziti preko kolovoza i biciklistike staze paljivo i najkraim putem poto se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to moe uiniti na siguran nain. (2) Na putu koji ima obiljeene pjeake prijelaze ili posebno izgraene prijelaze, odnosno prolaze za pjeake, pri prelaenju puta pjeak je duan kretati se tim prijelazima, odnosno prolazima, ako oni nisu od njega udaljeni vie od 100 m. lan 109. (1) Na obiljeenom pjeakom prijelazu, na kome je saobraaj pjeaka reguliran svjetlosnim saobraajnim znakovima za pjeake, pjeak je duan postupati prema tim znakovima. (2) Na obiljeenom pjeakom prijelazu na kome saobraaj pjeaka nije reguliran posebnim svjetlosnim saobraajnim znakovima za pjeake, ali je saobraaj vozila reguliran svjetlosnim saobraajim znakovima za vozila ili znakovima koje daju ovlatena lica, pjeaci mogu prelaziti kolovoz samo dok im je datim znakom dozvoljen prijelaz kolovoza. (3) Na obiljeenom pjeakom prijelazu na kome saobraaj nije reguliran svjetlosnim saobraajnim znakovima, ni znakovima koje daje ovlateno lice, prije stupanja na pjeaki prijelaz pjeak je duan obratiti panju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se pribliavaju. lan 110. Pjeak koji namjerava prijei kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obiljeen pjeaki prijelaz ne smije stupiti na kolovoz ako time ometa saobraaj vozila. 20. Obaveze vozaa prema pjeacima lan 111. (1) Ako je saobraaj na obiljeenom pjeakom prijelazu reguliran svjetlosnim saobraajnim znakovima ili znakovima ovlatenog lica, voza je duan zaustaviti vozilo ispred pjeakog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz, a ako mu je na takvom prijelazu datim znakom dozvoljen prolaz, voza ne smije ometati prolaz pjeaka koji su ve stupili na pjeaki prijelaz. (2) Ako se obiljeeni pjeaki prijelaz iz stava (1) ovog lana nalazi na ulazu na boni put, voza koji skree na taj put duan je skretanje vriti smanjenom brzinom i propustiti pjeake koji su ve stupili ili stupaju na pjeaki prijelaz i, po potrebi, zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pjeake. (3) Ako na obiljeenom pjeakom prijelazu saobraaj nije reguliran ureajima za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova ni znakovima ovlatenog lica, voza je duan zaustaviti vozilo pred takvim pjeakim prijelazom, kako bi propustio pjeake koji prelaze ili stupaju na pjeaki prijelaz, ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da preu preko pjeakog prijelaza. (4) U sluaju iz stava (3) ovog lana na kolovozu s dvije ili vie saobraajnih traka za saobraaj u istom smjeru, zabranjeno je prolaenje pored vozila koje je zaustavljeno ili usporava ispred pjeakog prelaza da bi propustilo pjeake. lan 112. (1) Voza koji skree na boni put na ijem ulazu ne postoji obiljeen pjeaki prijelaz duan je skretanje izvriti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pjeake koji su ve stupili na kolovoz. (2) Voza koji se kree po mokrom kolovozu u naseljenom mjestu duan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pjeaka koji se kreu ivicom kolovoza ili trotoara.

31

21. Saobraaj na prijelazu puta preko eljeznike pruge lan 113. Voza koji se vozilom pribliava prijelazu puta preko eljeznike pruge u istom nivou duan je kretanje vozila podesiti tako da ga moe zaustaviti pred ureajem za zatvaranje saobraaja na prijelazu, ili pred ureajem za davanje znakova kojima se najavljuje pribliavanje vozila koja se kreu po inama, odnosno da moe zaustaviti vozilo prije nego to stupi na eljezniku prugu. lan 114. Uesnici u saobraaju duni su zaustaviti se pred prijelazom puta preko eljeznike pruge u istom nivou ako je ureaj za zatvaranje saobraaja sputen, ili ako se taj ureaj ve poeo sputati, ili ako se daju svjetlosni ili zvuni znakovi koji upozoravaju da e se taj ureaj poeti sputati, odnosno da se prijelazu puta preko eljeznike pruge pribliava vozilo koje se kree inama. lan 115. (1) Pred prijelazom puta preko eljeznike pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraajni znakovi, uesnici u saobraaju duni su se zaustaviti kad se pojavi crveno trepue svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. (2) Uesnici u saobraaju koji prelaze preko eljeznike pruge u istom nivou duni su to initi s pojaanim oprezom i kad svjetla na prijelazu nisu upaljena. (3) Na prijelazu puta preko eljeznike pruge u istom nivou na kome nema ureaja za zatvaranje saobraaja, niti ureaja za davanje znakova kojima se najavljuje pribliavanje voza, uesnici u saobraaju mogu prei preko eljeznike pruge tek poto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kree po inama. 22. Saobraaj na autoputu, putu rezerviranom za saobraaj motornih vozila i brzom putu lan 116. (1) Autoputem se ne smiju kretati pjeaci, stoka ni vozila koja se, prema odredbama ovog Zakona, ne smatraju motornim vozilima. (2) Autoputem se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcionim karakteristikama ne mogu kretati brzinom veom od 40 km/h. (3) Odredba stava (2) ovog lana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutranjih poslova, te vozila za odravanje puta kada daju posebne svjetlosne znakove. lan 117. (1) Na autoputu voza ne smije zaustavljati motorno vozilo osim na povrinama van kolovoza koje su za to posebno ureene i obiljeene. (2) Voza koji je zbog neispravnosti vozila ili zbog drugih razloga prinuen zaustaviti vozilo na kolovozu autoputa, duan je zaustaviti ga na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila, ako ona na tom mjestu postoji, i preduzeti potrebne mjere da se vozilo to prije ukloni s kolovoza. (3) Na autoputu voza ne smije vriti polukruno okretanje, niti se kretati vozilom unazad. lan 118.

32

Na autoput se ne smije ukljuiti motorno vozilo koje vue drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne moe kretati. lan 119. (1) Autoputem se motorna vozila moraju kretati krajnjom desnom saobraajno trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. (2) Odredba lana 39. stav (3) ovog Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreu dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. lan 120. Na autoputu sa tri ili vie saobraajnih traka, namijenjenih za saobraaj vozila u jednom smjeru, vozai teretnih motornih vozila ija je najvea dozvoljena masa vea od 7.500 kg i skupova vozila ija je duina vea od sedam metara, smiju koristiti samo dvije saobraajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. lan 121. (1) Voza koji se motornim vozilom ukljuuje u saobraaj na autoputu duan je: 1) koristiti posebnu traku za ubrzavanje, kad takva traka postoji u produenju prikljunog puta, i da se u saobraaj na autoputu ukljui dajui odgovarajui znak, na nain kojim ne ugroava saobraaj vozila koja se kreu autoputem; 2) propustiti vozila koja se kreu autoputem ako na mjestu na kome se ukljuuje u saobraaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. (2) Voza koji se vozilom iskljuuje iz saobraaja na autoputu duan je pravovremeno zauzeti poloaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraajnoj traci i to prije prei na posebnu traku za usporavanje, ako takva traka postoji na ulazu u prikljuni put. lan 122. Odredbe l. od 116. do 121. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraaj na putu rezerviranom za saobraaj motornih vozila i brzom putu. 23. Saobraaj u tunelu lan 123. Voza koji se vozilom kree kroz tunel ne smije zaustavljati niti parkirati vozilo, polukruno okretati vozilo ili se kretati unazad u tunelu. lan 124. Na morornim vozilima za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. 24. Vozila pod pratnjom lan 125. (1) Vozilima pod pratnjom, u skladu s ovim Zakonom, podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije, s motornim vozilima opremljenim ureajima za davanje posebnih zvunih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje, i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.

33

(2) Voza koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i voza kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom duni su ustupiti prvenstvo prolaza, omoguiti nesmetan prolaz, a, po potrebi, zaustaviti vozilo, umjesto dugih svjetala nou upotrijebiti kratka svjetla za osvjetljavanje puta, strogo se pridravati naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastaviti tek poto prou sva vozila pod pratnjom. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (lan 49.), osim u odnosu na vozila koja se kreu raskrsnicom na kojoj je saobraaj reguliran svjetlosnim saobraajnim znakovima ili znakovima ovlatenog lica, i na njih se ne primjenjuju odredbe o ogranienju brzine (l. 44. i 46.), zabrani preticanja i obilaenja kolone vozila (lan 61. stav (1) taka 1.) i zabrani presijecanja kolone pjeaka (lan 80.), pod uvjetom da ne ugroavaju sigurnost drugih uesnika u saobraaju. (4) Da bi omoguili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog lana, pjeaci su se duni skloniti s kolovoza dok ta vozila prou. 25. Vozila s pravom prvenstva prolaza lan 126. (1) Na vozila slube hitne pomoi, vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije, vojna vozila i vozila Granine policije Bosne i Hercegovine, kad posebnim ureajima daju svjetlosne i zvune znakove, ne primjenjuju se odredbe o ogranienju brzine (l. 44. i 46.), zabrani preticanja i obilaenja kolone vozila (lan 61. stav (1) taka 1.) i zabrani presijecanja kolone pjeaka (lan 80.). Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (lan 49.) osim u odnosu na vozila pod pratnjom (lan 125.) i vozila koja se kreu raskrsnicom na kojoj je saobraaj reguliran svjetlosnim saobraajnim znakovima ili znakovima ovlatenog lica, pod uvjetom da ne ugroavaju sigurnost drugih uesnika u saobraaju. (2) Kako bi omoguili prolaz vozilima iz stava (1) ovog lana, pjeaci su se duni skloniti s kolovoza, a ostala vozila propustiti ih i, prema potrebi, zaustaviti se dok ta vozila prou. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreu iza njega, vozai su duni obratiti panju i na vozila kojima se osigurava prolaz, propustiti ih i, prema potrebi, zaustaviti svoja vozila dok ta vozila prou. (4) U pogledu meusobnog prava prvenstva prolaza, za vozila iz stava (1) ovog lana vae odredbe o prvenstvu prolaza. (5) Ureaji za davanje posebnih svjetlosnih i zvunih znakova ne smiju se ugraivati osim na vozila iz stava (1) ovog lana. 26. Teret na vozilu lan 127. (1) Vozilo u saobraaju na putu ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u potvrdu o registraciji, ili preko dozvoljenog osovinskog optereenja, ili preko najvee dozvoljene mase, ili preko mogunosti koje dozvoljavaju karakteristike puta utvrene propisima ili saobraajnim znakom. (2) Teret na vozilu treba biti tako rasporeen i, prema potrebi, privren i pokriven da: 1) ne ugroava sigurnost uesnika u saobraaju i ne nanosi tetu putu i objektima na putu; 2) ne umanjuje u veoj mjeri stabilnost vozila i ne oteava upravljanje vozilom; 3) ne umanjuje vozau preglednost puta; 4) ne stvara suvinu buku i ne rasipa se po putu;

34

5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ureaje na vozilu, registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. lan 128. (1) Teret na vozilu ne smije prei najudaljeniju taku na prednjoj strani vozila vie od jednog metra. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i prikljunom vozilu moe prei najudaljeniju taku na zadnjoj strani vozila najvie za jednu estinu svoje duine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vunog vozila i jednoosovinske prikolice, pod duinom vozila podrazumijeva se ukupna duina vunog vozila i jednoosovinske prikolice. (4) Ako teret na vozilu prelazi za vie od jednog metra najudaljeniju taku na zadnjoj strani vozila, najisturenija taka tereta mora biti oznaena crvenom tkaninom. (5) Najisturenija taka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili prikljunim vozilom u sluaju iz stava (4) ovog lana mora biti oznaena tablom. Ta tabla je kvadratnog oblika, dimenzija 50 x 50 cm, obojena naizmjenino kosim trakama reflektujue narandaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdunu osu vozila. (6) Teret u rasutom stanju, kada se prevozi na javnom putu, mora da bude prekriven na odgovarajui nain, tako da se sprijei rasipanje tereta. lan 129. Nou, kao i danju u sluaju smanjene vidljivosti, najisturenija taka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti oznaena: 1) u sluaju iz lana 128. stav (4) ovog Zakona - svjetlom i reflektujuom materijom crvene boje; 2) kad teret na motornom vozilu ili na prikljunom vozilu bono prelazi za vie od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za oznaavanje vozila - svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo, a sa zadnje strane - crveno svjetlo. 27. Prevoz lica vozilima lan 129a (1) U motornom vozilu, odnosno na vozilu i prikljunom vozilu u saobraaju na putu, osim u teretnom vozilu policije i oruanih snaga, dozvoljeno je prevoziti onoliko lica koliko je oznaeno u potvrdi o registraciji, na mjestima koja su za to predviena. (2) Na teretnom vozilu u prostoru za smjetaj tereta i prikljunom vozilu koje vue traktor moe se prevoziti najvie pet lica, a u tovarnom prostoru motokultivatora mogu se prevoziti najvie tri lica, koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju poljoprivredne ili druge radnje. (3) Lica iz stava (2) ovog lana koja se prevoze u tovarnom prostoru ne smiju stajati, sjediti na stranicama karoserije, na nestabilnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka. (4) U zatvorenom prostoru vozila koje se ne moe iznutra otvoriti, ne smiju se prevoziti lica. (5) Vozilima organa za izvrenje krivinih i prekrajnih sankcija, smiju se prevoziti lica i to samo za slubene potrebe. (6) U prikljunom vozilu za stanovanje (kamp prikolica) ne smiju se prevoziti lica.

35

(7) Voza ne smije pokrenuti vozilo dok putnici sigurno ne uu odnosno izau iz vozila i dok vrata ne budu zatvorena. (8) Za vrijeme kretanja vozila ne smije se uskakati u vozilo, iskakati iz vozila, otvarati vrata, naginjati se van vozila, isturati dijelove tela iz vozila i voziti se na vanjskim dijelovima vozila ili na traktorskim prikolicama. (9) Izuzetno od stava (8) ovog lana, na vanjskim dijelovima vozila i prikljunog vozila mogu se voziti lica koja obavljaju poslove svog radnog mjesta u vezi s namjenom vozila (na vozilima vatrogasne slube, komunalne slube, elektrodistribucije i drugih djelatnosti), dok su na dunosti, ako je na tim vozilima ugraena platforma za stajanje i drai. lan 129b (1) Voza bicikla stariji od 18 godina moe na biciklu prevoziti dijete do osam godina starosti ako je na biciklu ugraeno posebno sjedite, prilagoeno veliini djeteta i vrsto spojeno s biciklom. (2) Dijete mlae od 12 godina ne smije se prevoziti na mopedu, triciklu, motociklu i etvorociklu. (3) U prostoru za smjetaj tereta vozila iz lana 129a. Stav (2) ovog zakona zabranjeno je prevoziti lica mlaa od 15 godina. IV. SAOBRAAJNI ZNAKOVI 1. Ope odredbe lan 130. (1) Javni putevi moraju se obiljeiti propisanim saobraajnim znakovima, kojima se uesnici u saobraaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odreenom javnom putu ili dijelu tog puta, stavljaju do znanja ogranienja, zabrane i obaveze kojih se uesnici u saobraaju moraju pridravati i daju potrebna obavjetenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraaja. (2) Saobraajnim znakovima moraju se obiljeiti i opasnosti privremenog karaktera, naroito one koje nastanu usljed iznenadnog oteenja ili onesposobljavanja puta, kao i privremena ogranienja i privremene zabrane u saobraaju i ti znakovi moraju se ukloniti im prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. (3) Saobraajni znakovi su: znakovi opasnosti, znakovi izriitih naredbi i znakovi obavjetenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraajnog znaka i koja blie odreuje znaenje saobraajnog znaka ili bez nje, svjetlosni saobraajni znakovi, oznake na kolovozu, trotoaru i sl. te svjetlosne i druge oznake na putu. (4) Uesnici u saobraaju duni su pridravati se ogranienja, zabrana i obaveza izraenih pomou postavljenih saobraajnih znakova. lan 131. (1) Saobraajne znakove i opremu na putu postavljaju i odravaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rjeenja nadlenog organa. (2) Saobraajni znakovi postavljaju se i odravaju tako da ih uesnici u saobraaju i danju i nou na vrijeme i lahko mogu uoiti i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim znaenjem. (3) Saobraajni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo znaenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima za saobraaj na putu ili zahtjevima sigurnosti u saobraaju. lan 132.

36

(1) Na saobraajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati bilo ta to nije u vezi sa znaenjem saobraajnog znaka. (2) Zabranjeno je neovlateno uklanjanje i oteivanje saobraajnih znakova i opreme puta ili izmjena znaenja saobraajnih znakova. lan 133. Na putu se ne smiju postavljati table, znakovi, svjetla, stubovi ili drugi slini predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraajnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja podraavaju ili lie na neki saobraajni znak, ili zasljepljuju uesnike u saobraaju, ili odvraaju njihovu panju u mjeri koja moe biti opasna za sigurnost saobraaja na putu. 2. Znakovi opasnosti, znakovi izriitih naredbi i znakovi obavjetenja lan 134. (1) Znakovi opasnosti slue da se uesnici u saobraaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odreenom mjestu, odnosno dijelu puta, i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. (2) Znakovi izriitih naredbi stavljaju do znanja uesnicima u saobraaju na putu zabrane, ogranienja i obaveze kojih se moraju pridravati. (3) Znakovi obavjetenja pruaju uesnicima u saobraaju potrebna obavjetenja o putu kojim se kreu i druga obavjetenja koja im mogu biti korisna. lan 135. Znakovi opasnosti i znakovi izriitih naredbi na autoputu, putu rezerviranom za saobraaj motornih vozila, magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju biti presvueni reflektujuim materijama ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. 3. Svjetlosni saobraajni znakovi i svjetlosne oznake lan 136. (1) Za reguliranje saobraaja upotrebljavaju se ureaji kojima se daju svjetlosni saobraajni znakovi crvene, ute i zelene boje. (2) Na ureajima za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova trobojnim svjetlima svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno gore, uto u sredini, a zeleno dolje. Ako je ureaj za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova postavljen i iznad saobraajne trake, svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi, jedno pored drugog, i to: crveno lijevo, uto u sredini, a zeleno desno. Ta svjetla imaju oblik kruga, a zeleno svjetlo moe biti i u obliku jedne ili vie strelica smjetenih u krugu crne boje. lan 137. (1) Na ureajima za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova trobojnim svjetlima: 1) crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljeni istovremeno; 2) uto svjetlo moe biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom, prije pojave zelenog svjetla; 3) uto svjetlo moe biti upaljeno kao trepue svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici.

37

(2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojeih saobraajnih znakova obavezno treba ugraditi zeleno trepue svjetlo, kao najavu prestanka slobodnog prolaza. lan 138. (1) Ureaju za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova trobojnim svjetlima moe se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetlee strelice ili vie takvih znakova. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog lana postavljaju se s odgovarajue strane svjetlosnog saobraajnog znaka, i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. lan 139. (1) Na ureajima za davanje saobraajnih znakova kojima se regulira saobraaj na kolovozu s vie od dvije saobraajne trake, obiljeene uzdunim linijama, za svaku saobraajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraajne trake, crveno svjetlo znai zabranu saobraaja du saobraajne trake iznad koje je postavljeno, a zeleno svjetlo znai slobodan prolaz tom saobraajnom trakom. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog lana ima oblik ukrtenih linija, a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. lan 140. (1) Za reguliranje saobraaja pjeaka mogu se upotrebljavati i posebni ureaji za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova crvene i zelene boje i ureaji za davanje zvunih signala. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno svjetlo gore, a zeleno svjetlo dolje. (3) Svjetla iz stava (1) ovog lana sastoje se od svijetlee povrine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pjeaka, ili od tamne povrine na kojoj se nalazi svijetlea silueta pjeaka crvene ili zelene boje. Ta svjetla ne smiju biti upaljena istovremeno. lan 141. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obiljeavaju svjetlosnim saobraajnim oznakama, one se obiljeavaju svjetlima, refleksnim staklima ili reflektujuim materijama, i to desna strana kolovoza oznakama crvene boje, a lijeva strana oznakama bijele boje. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju biti obiljeene oznakama iz stava (1) ovog lana. (3) Ako vrhovi pjeakih ostrva, ostrva za usmjeravanje saobraaja i drugi objekti na kolovozu nou nisu osvijetljeni, moraju se obiljeiti svjetlima, refleksnim staklima ili reflektujuim materijama ute boje. 4. Oznake na kolovozu lan 142. (1) Oznake na kolovozu slue za reguliranje saobraaja na putevima i za obavjetavanje i voenje uesnika u saobraaju. (2) Oznake na kolovozu mogu biti postavljene same ili uz druge saobraajne znakove ako je potrebno da se znaenje tih znakova jae istakne, odnosno potpunije odredi ili objasni. (3) Oznake na kolovozu ine linije, strelice, natpisi i druge oznake.

38

(4) Oznake na kolovozu mogu imati i reflektujue karakteristike. lan 143. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraaj u oba smjera, na kome postoje samo dvije saobraajne trake, te trake moraju biti odvojene odgovarajuom uzdunom linijom na kolovozu, a na magistralnom putu obiljeene i ivinim linijama. 5. Turistika i ostala signalizacija na putu lan 144. (1) Turistika i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavjetavanju uesnika u saobraaju o kulturnim, historijskim, prirodnim i turistikim znamenitostima, te ostalim objektima i sadrajima. (2) Blie propise o turistikoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar u saradnji s nadlenim organom. 6. Obiljeavanje prijelaza puta preko eljeznike pruge lan 145. Na dijelu puta ispred prijelaza puta preko eljeznike pruge u istom nivou moraju biti postavljeni odgovarajui saobraajni znakovi. lan 146. (1) Na prijelazima puta preko eljeznike pruge u istom nivou, osim saobraajnih znakova iz lana 145. ovog Zakona, postavljaju se i branici ili polubranici, odnosno ureaji za davanje znakova kojima se najavljuje pribliavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraaja ili drugi uvjeti na prijelazu puta preko eljeznike pruge u istom nivou. (2) Uslovi u kojima ureaji iz stava (1) ovog lana moraju biti postavljeni utvruju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. lan 147. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje pribliavanje voza na prijelazu puta preko eljeznike pruge u istom nivou daju se naizmjeninim paljenjem dva crvena trepua svjetla koja imaju oblik kruga. lan 148. (1) Na prijelazu puta preko eljeznike pruge u istom nivou na kome postoji ureaj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje pribliavanje voza, odnosno sputanje branika ili polubranika, tom ureaju moe se dodati i ureaj za davanje zvunih znakova. (2) Na prijelazima zemljanog puta s manjim saobraajem i pjeake staze preko eljeznike pruge u istom nivou uesnici u saobraaju mogu se osigurati samo ureajem za davanje zvunih znakova. lan 149. (1) Na prijelazima puta preko eljeznike pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju biti naizmjenino obojeni crvenom i utom bojom.

39

(2) Branici i polubranici, kao i saobraajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prijelaza puta preko eljeznike pruge u istom nivou, moraju imati refleksna stakla ili biti presvueni reflektujuim materijama odgovarajue boje. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni trepuim crvenim svjetlom. lan 150. Na prijelazu puta preko eljeznike pruge u istom nivou na kome se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski sputaju, kao i na prijelazu puta preko eljeznike pruge u istom nivou na kome se branicima ili polubranicima rukuje runo, i to s mjesta s kojeg se oni ne vide, mora se postaviti ureaj za davanje svjetlosnih znakova ili ureaj za davanje zvunih znakova kojima se uesnici u saobraaju obavjetavaju o sputanju branika ili polubranika. 7. Obiljeavanje radova i prepreka na putu lan 151. (1) Dio puta na kome su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kome se izvode radovi, mora se vidno obiljeiti i uiniti sigurnim za uesnike u saobraaju. (2) Obiljeavanje dijela puta iz stava (1) ovog lana vri se postavljanjem odgovarajuih saobraajnih znakova, a osiguranje uesnika u saobraaju - postavljanjem branika. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjenino crvenom i bijelom bojom, opremljeni refleksnim staklima ili presvueni reflektujuim materijama odgovarajue boje, a nou, kao i danju u sluaju smanjene vidljivosti, na njima moraju biti postavljena i trepua svjetla narandaste boje. 8. Znakovi koje daju ovlatena lica lan 152. (1) Uesnici u saobraaju moraju postupati po zahtjevima izraenim pomou znakova ili po naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlatenja iz zakona obavlja kontrolu i reguliranje saobraaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlateno lice). (2) Ovlateno lice pri davanju znakova duno se postaviti na putu tako da ga uesnici u saobraaju, kojima su znakovi namijenjeni, mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uoiti. (3) Znakovi iz stava (1) ovog lana mogu se davati i iz vozila. lan 153. (1) Znakovi koje uesnicima u saobraaju daje ovlateno lice su znakovi koji se daju rukama i poloajem tijela, zvuni znakovi i svjetlosni znakovi. (2) Znakovi iz stava (1) ovog lana moraju se davati tako da njihovo znaenje uesnicima u saobraaju bude jasno i nedvosmisleno. (3) Blie odredbe o saobraajnim znakovima i signalizaciji na putevima, nainu obiljeavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje uesnicima u saobraaju daje ovlateno lice pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove. V. DUNOSTI U SLUAJU SAOBRAAJNE NEZGODE lan 154.

40

(1) Uesnik u saobraajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio ivot ili bio povrijeen, ili je nastala vea materijalna teta, duan je: 1) ostati na mjestu saobraajne nezgodes tim to se moe privremeno udaljiti samo radi pruanja pomoi povrijeenim u saobraajnoj nezgodi, ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomo; 2) preduzeti sve to je u njegovoj moi da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraajne nezgodei omoguiti normalno odvijanje saobraaja i nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nezgodei sauvaju postojei tragovi pod uvjetom da preduzimanje tih mjera ne ugroava sigurnost saobraaja; 3) obavijestiti najbliu policijsku stanicu o saobraajnoj nezgodi i vratiti se na mjesto saobraajne nezgodei saekati dolazak slubenog lica koje obavlja uviaj. (2) Nadleni organ i druga pravna ili fizika lica koji su obavijeteni o saobraajnoj nezgodi u kojoj je neko lice bilo povrijeeno duni su o tome odmah obavijestiti najbliu zdravstvenu ustanovu. lan 155. Lice koje se zatekne ili naie na mjesto saobraajne nezgodeu kojoj ima povrijeenih, duno je ukazati pomo licima povrijeenim u saobraajnoj nezgodi. lan 156. (1) Voza koji se zatekne ili naie na mjesto saobraajne nezgodeduan je, na zahtjev ovlatenog lica, prevesti lice povrijeeno u saobraajnoj nezgodi do najblie zdravstvene ustanove. (2) Voza je duan postupiti prema odredbi stava (1) ovog lana i prije dolaska ovlatenog lica, osim ako se nezgoda dogodila na mjestu na kome se moe oekivati brzi dolazak vozila hitne pomoi, ili ako voza zakljui da se nestrunim i neodgovarajuim prijevozom stanje povrijeenog lica moe pogorati. lan 157. (1) Ako je zdravstvena ustanova obavijetena o saobraajnoj nezgodi ili je primila na lijeenje lice povrijeeno u saobraajnoj nezgodi, duna je o tome odmah obavijestiti najbliu policijsku stanicu. (2) Ako lice povrijeeno u saobraajnoj nezgodi umre od zadobijenih povreda, ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozaa usljed povrede dolo do smanjenja psihike ili fizike sposobnosti za upravljanje motornim vozilom ili tramvajem, zdravstvena ustanova duna je o tome odmah obavijestiti mjesni nadleni organ za izdavanje vozake dozvole ili najbliu policijsku stanicu. lan 158. (1) Policija i druga ovlatena lica duni su izai na mjesto saobraajne nezgode u kojoj ima poginulih ili povrijeenih lica ili je nastala vea materijalna teta, izvriti fotografiranje mjesta nezgode, napraviti zapisnik o uviaju i izvriti druge potrebne radnje u skladu s ovim Zakonom. (2) Voza uesnik u saobraajnoj nezgodi obavezan je da prijavi i saobraajnu nezgodu s manjom materijalnom tetom, ako je teta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. (3) Poslije saobraajne nezgode u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna teta, vozai su duni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti line podatke, te popuniti i potpisati obrazac evropskog izvjetaja o saobraajnoj nezgodi. Vozai ne smiju napustiti mjesto saobraajne nezgode prije nego to popune i potpiu izvjetaj i razmijene podatke iz ovog stava. (4) Ako je u saobraajnoj nezgodi uestvovalo vozilo strane registarske oznake, prije izdavanja potvrde o oteenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvrenom uviaju na mjesta dogaaja saobraajne nezgode, obavezno je: izvriti fotografiranje tete na vozilu stranih registarskih oznaka, sainiti zapisnik u koji

41

se, pored ostalog, unose podaci iz pasoa, vozake dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti - zelena karta. (5) Nadleni organ unutranjih poslova duan je izai na mjesto saobraajne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna teta ako to zahtijeva jedan od uesnika saobraajne nezgode. (6) Blie odredbe o sadraju obrasca evropskog izvjetaja o saobraajnoj nezgodi donosi ministar, u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove. (7) Blie odredbe o nainu prikupljanja i obradi statistikih podataka o saobraajnim nezgodama pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organima nadlenim za unutranje poslove. lan 159. (1) Lice koje je uestvovalo u saobraajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili povrijeenih lica ili je nastala vea materijalna teta, ne smije uzimati alkoholna pia, opojne droge ili lijekove na kojima je oznaeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vonje dok se ne izvri uviaj. (2) Policija je duna izai na mjesto saobraajne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna teta ako doe do nesporazuma ili neslaganja jednog od uesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvjetaja ili uesnici u nezgodi nemaju obrazac evropskog izvjetaja. (3) Ovlateno lice koje vri uviaj saobraajne nezgode u kojoj ima povrijeenih lica ili je nastala vea materijalna teta podvrgnut e neposredne uesnike saobraajne nezgode ispitivanju pomou odgovarajuih sredstava i aparata, ili e ih uputiti na struni pregled radi provjere da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni uesnici saobraajne nezgode imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu, ovlateno lice koje vri uviaj odredit e da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. (5) Ako u saobraajnoj nezgodi ima poginulih, ovlateno lice koje vri uviaj odredit e da se neposrednim uesnicima nezgode uzmu krv i urin radi utvrivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (6) Blie odredbe o nainu i postupku uzimanja uzoraka na analizu radi utvrivanja koncentracije alkohola ili opojnih sredstava u organizmu pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organima nadlenim za zdravstvo i organima nadlenim za unutranje poslove. lan 160. (1) Ovlateno lice koje vri uviaj duno je organizirati popis imovine koja na mjestu dogaaja ostaje iza lica koje je u saobraajnoj nezgodi poginulo ili tee povrijeeno, obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresirano lice i pruiti pomo radi zatite imovine ako na mjestu dogaaja nema lica koje tu imovinu moe preuzeti. (2) Voza koji je vozilom uestvovao u saobraajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili povrijeenih lica, kao i drugo lice koje je neposredno uestvovalo u nezgodi, imaju pravo traiti line podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nezgoda dogodila. lan 161. (1) Ako je vozilo zbog saobraajne nezgode ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu, voza ili vlasnik, odnosno korisnik vozila duan je vozilo, teret, stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolovoza.

42

(2) Ako voza ili vlasnik, odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavu (1) ovog lana, ovlateno lice koje se zatekne na mjestu nezgode ili neispravnosti vozila zatrait e od nadlene organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlatene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo, teret, stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. (3) Organizacija za odravanje puteva ili druga ovlatena organizacija za odravanje puta duna je, na zahtjev ovlatenog lica, hitno preduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i uvanja vozila s teretom, stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i osigurati prohodnost puta. (4) Ako nadlena organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlatena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog lana, ovlateno slubeno lice preduzet e druge mjere da se omogui normalno odvijanje saobraaja. VI. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA lan 162. (1) Sportske i druge priredbe ili sline aktivnosti na putu ne smiju se odravati bez odobrenja.

(2) Odobrenje izdaje nadleno ministarstvo unutranjih poslova na ijem se podruju odrava priredba ili obavlja aktivnost. (3) Ako se zbog odravanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraaj, odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadlenog organa za saobraaj na ijem se podruju zabranjuje saobraaj. lan 163. (1) U sluaju iz lana 162. ovog Zakona, ako za druge uesnike u saobraaju nije osiguran zaobilazni put, zahtjev za izdavanje odobrenja bit e odbijen. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog lana, odravanje automobilske, motociklistike ili biciklistike trke na putu moe se odobriti i kad u odreenom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr.), ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi uesnici u saobraaju najmanje kreu. U tom sluaju saobraaj se moe zabraniti najdue dva sata. lan 164. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz lana 162. ovog Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije odravanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priloiti program priredbe, odnosno aktivnosti, pravila takmienja, pregled mjera koje organizator predvia za osiguranje uesnika u saobraaju, uesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim e vozila iz pratnje takmiara biti oznaena. lan 165. (1) Zahtjev za odravanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu bit e odbijen ako organizator, prema procjeni nadlenog organa unutranjih poslova, nije u stanju provesti mjere iz lana 164. stav (2) ovog Zakona. (2) Ako bi zbog odravanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraaj na vanijim putnim pravcima, ili ako bi odravanje priredbe, odnosno obavljanja aktivnosti u veoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraaj na putu, zahtjev za izdavanje odobrenja moe biti odbijen. lan 166.

43

(1) U odobrenju za odravanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odreuju se mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti. (2) Kada se saobraaj na putu ograniava ili zabranjuje zbog odravanja priredbe ili obavljanja aktivnosti, odobrenje sadri i obavezu organizatora da o mjerama ograniavanja ili zabrane saobraaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informiranja, najkasnije 48 sati prije poetka priredbe, odnosno aktivnosti. (3) Organizator ne smije poeti odravanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere osiguranja odreene u odobrenju. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere osiguranja odreene u odobrenju, priredba, odnosno aktivnosti bit e zabranjene. lan 167. (1) Organizator je duan prekinuti odravanje sportske ili druge priredbe, odnosno aktivnosti na putu ako: 1) su ugroeni uesnici ili gledaoci; 2) se u veoj mjeri narui javni red i mir; 3) nastanu okolnosti zbog kojih priredba, odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene; 4) organizator ne provodi odreene mjere osiguranja; 5) to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. (2) Ako organizator ne prekine priredbu, odnosno aktivnosti u sluajevima iz stava (1) ovog lana, nadleno ministarstvo unutranjih poslova naredit e organizatoru da priredbu, odnosno aktivnosti prekine i preduzet e potrebne mjere da se naredba izvri. lan 168. Takmiare na sportskoj priredbi na putu mogu pratiti samo vozila oznaena posebnim znakom koji utvrdi organizator. lan 169. (1) Nakon zavretka sportske ili druge priredbe, odnosno aktivnosti na putu organizator je duan odmah: 1) ukloniti s puta sve saobraajne znakove i druge oznake, ureaje, predmete i objekte koji su postavljeni radi odravanja priredbe, odnosno obavljanja aktivnosti; 2) postaviti na put sve saobraajne znakove i druge oznake, predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi odravanja priredbe, odnosno obavljanja aktivnosti; 3) popraviti i dovesti u prvobitno stanje put i putne objekte ako su oteeni pri odravanju priredbe, odnosno obavljanja aktivnosti. (2) Ako organizator ne postupi po ta. 1) i 2) stava (1) ovog lana, nadleno ministarstvo unutranjih poslova preduzet e odgovarajue mjere da se o troku organizatora uklone, odnosno postave saobraajni znakovi i druge oznake, predmeti i objekti na putu. VII. OGRANIENJA SAOBRAAJA lan 170.

44

(1) Organ nadlean za unutranje poslove, u saglasnosti s organom nadlenim za saobraaj, moe na odreenom putu ili dijelu puta, u odreene dane ili u odreenom vremenskom periodu, propisati zabranu ili ogranienje saobraaja svih ili pojedinih vrsta vozila, ograniiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ogranienja neophodni radi spreavanja ili uklanjanja opasnosti za uesnike u saobraaju, ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraaj, odnosno ako se moe opravdano oekivati da e saobraaj biti posebno gust ili otean. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog lana, ministar u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove, moe donijeti naredbu o ogranienju saobraaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. (3) Blie odredbe o saobraaju u zimskim uvjetima, vrsti vozila kojima je zabranjen ili ogranien saobraaj, te nainu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima, pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove. lan 171. U sluaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanog odvijanja saobraaja ili razlozi odravanja javnog reda i mira, policijska uprava, odnosno nadleno ministarstvo unutranjih poslova moe zabraniti saobraaj ili odrediti posebno ogranienje saobraaja na odreenim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. VIII. VOZAI 1. Uvjeti za upravljanje vozilima lan 172. (1) Motornim vozilom u saobraaju na putu moe upravljati samo lice koje ima vaeu vozaku dozvolu, stranu vozaku dozvolu ili meunarodnu vozaku dozvolu, odgovarajue kategorije. (2) Kad upravlja motornim vozilom, voza mora sa sobom nositi vaeu vozaku dozvolu i duan ju je pokazati na zahtjev ovlatenog lica. (3) Kandidat za vozaa motornih vozila moe i prije poloenog vozakog ispita za vozaa upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja uz prisustvo instruktora vonje. (4) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog lana mopedom, traktorom, radnom mainom i motokultivatorom moe upravljati i lice koje posjeduje odgovarajui dokumenat o poznavanju propisa o sigurnosti saobraaja. (5) Vlasnik, odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije dozvoliti da vozilom u saobraaju na putu upravlja lice koje nema pravo upravljati tim vozilom, odnosno lice koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz l. 173. i 174. ovog Zakona. (6) Vlasnik, odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom duan je, na zahtjev ovlatenog lica, dati podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje. (7) Voza je duan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraaju koristiti pomagala koja su mu neophodna za sigurno upravljanje vozilom. (8) Voza je duan da se, prije nego to pone upravljati vozilom, pobrine za adekvatnu sigurnosnu zatitu djece mlae od 12 godina, u skladu s lanom 34a. lan 173. Voza koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvom psihikom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom, kao i voza pod djelovanjem opojnih droga, ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na

45

kojima je oznaeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vonje, ne smije upravljati vozilom u saobraaju na putu. lan 174. (1) Voza ne smije upravljati vozilom u saobraaju na putu, niti poeti upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. (2) Smatrat e se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja koliine alkohola u organizmu utvrdi da koliina alkohola u krvi iznosi vie od 0,3 g/kg, ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvreno odgovarajuim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti, to odgovara koliinama veim od 0,3 g/kg, ili kod koga se, bez obzira na koliinu alkohola u krvi, strunim pregledom utvrdi da pokazuje znakove poremeenosti izazvane djelovanjem alkohola. (3) Smatrat e se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja koliine alkohola u organizmu utvrdi da koliina alkohola u krvi iznosi vie od 0,0 g/kg, ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvreno odgovarajuim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholoziranosti, to odgovara koliinama veim od 0,0 g/kg, ili kod kojih se, bez obzira na koliinu alkohola u krvi, strunim pregledom utvrdi da pokazuju znakove poremeenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) voza motornog vozila kategorije C, CE, D i DE i vozai potkategorije C1, C1E i D1 i D1E - za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije; 2) voza vozila kojim se vri javni prijevoz - za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom; 3) voza vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje - za vrijeme upravljanja vozilom obavljajui poslove tog zanimanja; 4) instruktor vonje za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozaa u praktinom upravljanju vozilom; 5) kandidat za vozaa za vrijeme obuke u praktinom upravljanju vozilom; 6) voza koji ima manje od 21 godine starosti ili manje od tri godine vozakog iskustva. 2. Osposobljavanje kandidata za vozaa motornih vozila lan 175. (1) Osposobljavanje kandidata za vozae motornih vozila obavljaju autokole, kao pravna i fizika lica. (2) Osposobljavanje kandidata za vozae motornih vozila mogu vriti i obrazovne ustanove redovnim kolovanjem uenika prema obrazovnom kolskom programu za profesionalne vozae. (3) Autokole su dune obuku izvoditi na nain kojim e se osigurati da kandidati naue i usvoje saobraajna pravila i etike norme ponaanja u saobraaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vjetine potrebne za sigurno uee u saobraaju. (4) Vozaki ispit za vozaa motornog vozila moe polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozakog ispita u autokoli i ako ispunjava i druge uvjete za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. lan 176. Osposobljavanje kandidata za vozae motornih vozila je djelatnost od posebnog drutvenog znaaja, a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio, praktini dio i program prve pomoi: 1. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozae motornih vozila obuhvata:

46

osnovne propise o drumskom saobraaju, uvjete za upravljanje vozilom; ponaanje uesnika u drumskom saobraaju, meusobne odnose i sporazumijevanje uesnika u saobraaju, uvanje okoline, ofanzivnu i defanzivnu vonju, uticaj alkohola, djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psihofizikih stanja (umor, bolest i sl.); saobraajna pravila na putevima, saobraajne znakove i njihovo znaenje, znakove koje daju ovlatena lica, uoavanje i predvianje saobraajne situacije, opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraaju i sl.; vozilo u funkciji sigurnosti saobraaja, izvoenje radnji znaajnih za uspjeno i sigurno upravljanje u skladu s pravilima saobraaja i uvjetima na putu i u saobraaju, osnove tehnikog funkcioniranja ureaja na motornom vozilu znaajnih za sigurnost saobraaja na putevima (ureaji za zaustavljanje, ureaji za upravljanje, ureaji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila, pneumatici, sile koje djeluju na vozilo, sigurnosne mjere pri vui vozila, prijevoz tereta i lica, te priprema vozila za vonju); sadraje koji doprinose poveanju sigurnosti svih uesnika u saobraaju, sadraje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog potovanja i razumijevanja meu uesnicima u saobraaju, postupak i dunosti u sluaju saobraajne nezgode, kontrolu saobraaja i krivina odgovornost.

2. Praktini dio osposobljavanja kandidata za vozae motornih vozila obuhvata: upoznavanje s vozilom, pripremu vozila za vonju, uenje osnovnih elemenata vonje na poligonu ili odgovarajuoj povrini (polazak, koenje i zaustavljanje, promjena stepena prijenosa, promjena smjera vonje, vonja unazad i polukruno okretanje); uenje vonje na putevima s manjim intenzitetom saobraaja u naselju i van naselja (ukljuivanje i iskljuivanje, okretanje i vonja unazad, koenje i zaustavljanje, parkiranje, mimoilaenje i obilaenje, prestrojavanje i vonja kroz raskrsnicu, odravanje razmaka, vonja na uzdunom nagibu, prilagoavanje vonje, predvianje i izbjegavanje opasnosti); uenje vonje na putevima s intenzivnim saobraajem u naselju i van naselja, vonju u gradu, prilagoavanje brzine, vonju kroz raskrsnicu s razliitim nainom ureenja saobraaja (ovlateno lice, semafor, saobraajni znakovi i saobraajna pravila), vonju u jednosmjernoj ulici, vonju na putu s vie saobraajnih traka, prestrojavanje, mimoilaenje i preticanje, vonju na prijelazu puta preko eljeznike pruge; uenje vonje u sloenim saobraajnim uvjetima, vonju u koloni, vonju u vrnom optereenju drumskog saobraaja, ponaanje prema pjeacima i drugim uesnicima u saobraaju, samostalnu vonju, vonju u posebnim uvjetima (no, kia, snijeg, magla i sl.).

3. Program prve pomoi obuhvata: ciljeve, zadatke i znaaj prve pomoi; postupak radnji pri pruanju prve pomoi (mjere oivljavanja, prestanak disanja i rad srca, besvjesno stanje, krvarenje, otvorene povrede-rane); povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrijeenog; ostale povrede i oteenja; znaaj zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. lan 177. (1) Osposobljavanje kandidata za vozaa motornih vozila obavljaju se prema propisima koje donosi ministar, u saradnji s organom nadlenim za obrazovanje. (2) Osposobljavanje kandidata za vozae iz teoretskog i praktinog dijela obavljaju autokole po ovlatenju organa entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine nadlenih za obrazovanje, nakon to se utvrdi da ispunjavaju uvjete odreene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. (3) Osposobljavanje kandidata za vozaa motornih vozila iz prve pomoi obavlja Crveni krst/kri u Bosni i Hercegovini.

47

(4) Osposobljavanje kandidata za vozaa motornih vozila koji ima fiziki invaliditet mora se obavljati na prilagoenom vozilu za lica s invaliditetom koje mora atestirati ovlatena institucija ili preduzee. (5) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozaa motornih vozila osposobljava u praktinom upravljanju motornim vozilom na putu mora biti oznaeno posebnim tablicama. (6) Tablice iz stava (5) ovog lana imaju oblik kvadrata, plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinino slovo L.. (7) Kontrolu nad provoenjem propisa iz stava (1) ovog lana vre organi nadleni za obrazovanje, putem strunog organa. (8) Svi organi iz stava (2) i (3) ovog lana duni su organu iz stava (7) ovog lana, prilikom kontrole, omoguiti pristup u prostorije, vozila, uvid u tok osposoblajvanja i polaganja ispita za vozaa motornih vozila, kao i uvid u sva dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta za rad. (9) Blie odredbe o provoenju kontrole iz stava (7) ovog lana pravilnikom propisuje organ entiteta, kantona i Brko Distrikta BiH nadlenim za obrazovanje, u skladu s opim principima za provoenje kontrole propisanim podzakonskim aktom iz st. (10) i (11) ovog lana (10) Blie odredbe o osposobljavanju za vozaa motornih vozila pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za obrazovanje. (11) Blie odredbe o organiziranju obuke za osposobljavanje iz pruanja prve pomoi licima povrijeenim u saobraajnoj nezgodi pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za zdravstvo. 2a. Sticanje prava osposobljavanja i ispitivanja kandidata za vozaa motornih vozila lan 178. (1) Pravo da osposobljava kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja stie lice diplomirani saobraajni ininjer drumskog smjera i koji posjeduje licencu predavaa teoretske nastave. (2) Pravo da ispituje kandidata iz oblasti propisa o sigurnosti saobraaja stie lice s licencom ispitivaa teoretskog dijela ispita. (3) Pravo da ispituje kandidata iz praktinog dijela stie lice s licencom ispitivaa iz upravljanja motornim vozilom. (4) Pravo da ispituje kandidata iz prve pomoi stie lice s licencom ispitivaa iz poznavanja prve pomoi. (5) Lice iz st. (1), (2) i (3) ovog lana, osim dokaza o zavrenoj kolskoj spremi, mora imati vozaku dozvolu. (6) Osposobljavanje kandidata za vozaa motornih vozila iz pruanja prve pomoi licima povrijeenim u saobraajnoj nezgodi obavlja doktor medidcine. (7) Osposobljavanje kandidata za vozaa motornih vozila u praktinom upravljanju motornim vozilom obavlja instruktor vonje. (8) Blie odredbe o uvjetima i nainu dobijanja licence iz st. (1), (2), (3) i (4) ovog lana pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za obrazovanje (9) Blie odredbe o sticanju zvanja instruktora vonje motornih vozila pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za obrazovanje. 2b. Potvrda o osposobljenosti 178a. Autokole, obrazovne ustanove i Crveni krst izdaju potvrde o uspjeno zavrenoj obuci za vozaa motornih vozila.

48

3. Vozaki ispit lan 179. (1) Za poslove provoenja i organiziranja polaganja vozakog ispita odgovorni su organi entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadleni za obrazovanje. (2) Polaganje vozakog ispita vri se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog lana, a predsjednik komisije i njeni lanovi imaju licencu za ispitivaa. (3) O poloenom vozakom ispitu izdaje se uvjerenje. (4) Blie odredbe o nainu i uvjetima organiziranja ispita za vozaa motornih vozila pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za obrazovanje. lan 180. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozaa mora imati kod sebe uvjerenje da je fiziki i psihiki sposoban za upravljanje motornim vozilom kao i uvjerenje o poloenom ispitu iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na putevima za onu kategoriju za koju se obuava, i duan ga je pokazati na zahtjev ovlatenog lica. (2) Za vrijeme obuavanja kandidata iz upravljanja motornim vozilom instruktor vonje kod sebe mora imati: vozaku dozvolu, dozvolu instruktora vonje i dnevnik rada instruktora vonje i duan ih je pokazati na zahtjev ovlatenog lica. lan 181. (brisan posljednjom izmjenom zakona) lan 182. (1) Ministarstvo organizira izradu jedinstvenog kataloga testovnih pitanja. (2) Organi nadleni za provoenje ispita duni su formirati ispitne testove na osnovu pitanja iz kataloga iz stava (1) ovog lana. (3) Na ispitu za vozaa motornih vozila Komisija utvruje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za sigurno upravljanje motornim vozilom odreene kategorije prema propisanom programu iz lana 176. ovog zakona. (4) Na ispitu za vozaa motornih vozila kandidat za vozaa ne smije se koristiti nedozvoljenim sredstvima. lan 183. (1) Organi nadleni za obrazovanje entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine duni su organizirati kontinuirano usavravanje za lica koja su ukljuena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozaa motornih vozila. (2) Organi iz stava (1) ovog lana mogu poslove iz stava (1) ovog lana prenijeti na odgovarajuu strukovnu organizaciju. 4. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom lan 184.

49

(1)

Pravo upravljanja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedee uvjete:

1. da je duevno i tjelesno sposobno upravljati motornim vozilom; 2. da je navrilo godine ivota odreene ovim lanom zavisno od kategorije, odnosno potkategorije vozila; 3. da je poloilo vozaki ispit za upravljanje motornim vozilom odreene kategorije ili podkategorije; 4. da mu odlukom nadlenog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (2) Pored uvjeta iz stava (1) ovog lana pravo na upravljanje motornim vozilom za pojedine kategorije, odnosno potkategorije stie lice koje ima: 1. 16 godina za potkategorije A1 i B1; 2. 18 godina za kategorije A, B, BE i potkategorije C1 i C1E; 3. kategorije C i CE pod uvjetom da posjeduje vozaku dozvolu potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu; 4. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uvjetom da posjeduje vozaku dozvolu kategorije C ili CE najmanje dvije godine. lan 185. (1) Vozaka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i prikljunim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A, B, BE, C, CE, D i DE i potkategorije: A1, B1, C1, D1, C1E i D1E. (2) Vozaka dozvola izdaje se za sljedee kategorije vozila: A, B, BE, C, CE, D i DE. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli sa ili bez bone prikolice, ija zapremina motora prelazi 125 cm, a snaga prelazi 11 kW. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila, osim vozila kategorije A, ija najvea dozvoljena masa nije vea od 3.500 kg i koja nemaju vie od osam sjedita ne raunajui sjedite za vozaa. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila ija se vuna vozila ubrajaju u kategoriju B, a prikljuna vozila imaju najveu dozvoljenu masu preko 750 kg, koja nije vea od mase vunog vozila bez tereta, a ukupna dozvoljena masa vunog i prikljunog vozila nije vea od 3.500 kg. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta ija je najvea dozvoljena masa vea od 7. 500 kg. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila ija se vuna vozila ubrajaju u kategoriju C, a prikljuna vozila imaju najveu dozvoljenu masu veu od 750 kg. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz lica koja, osim sjedita za vozaa, imaju vie od osam sjedita. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila ija se vuna vozila ubrajaju u kategoriju D, a prikljuna vozila imaju najveu dozvoljenu masu veu od 750 kg i prikljuno vozilo se ne koristi za prijevoz lica. (10) Vozaka dozvola izdaje se za sljedee potkategorije vozila: A1, B1, C1, D1, C1E i D1E. (11) U potkategoriju A1 ubraja se lahki motocikl ija zapremina motora ne prelazi 125 cm, a snaga ne prelazi 11 kW.

50

(12) U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i etverocikl na motorni pogon. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta ija je najvea dozvoljena masa vea od 3.500 kg, a manja od 7.500 kg. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila ija se vuna vozila ubrajaju u potkategoriju C1, a prikljuna vozila imaju najveu dozvoljenu masu veu od 750 kg, s tim da najvea dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg i da najvea dozvoljena masa prikljunog vozila ne prelazi masu neoptereenog vunog vozila. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja slue za prijevoz lica i koja, osim sjedita vozaa, imaju vie od osam, a ne vie od 16 sjedita. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila ija se vuna vozila ubrajaju u potkategoriju D1, a prikljuna vozila imaju najveu dozvoljenu masu veu od 750 kg, s tim da najvea dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, a najvea dozvoljena masa prikljunog vozila ne prelazi masu neoptereenog vunog vozila i da se prikljuno vozilo ne koristi za prijevoz lica. (17) Vozai motornih vozila kategorija B, C, i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lahke prikolice. (18) Voza kome je izdata vozaka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1, C1 i D1, a voza kome je izdata vozaka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. (19) Voza kome je izdata vozaka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE i C1E, a voza kome je izdata vozaka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E i D1E. (20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE, CE i DE voza stie samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B, C i D. (21) Vozai motornih vozila kategorija B, C, D, BE, CE i DE i potkategorija B1, C1, D1, C1E i D1E imaju pravo upravljati mopedom, lakim etverociklom i motokultivatorom, traktorom i radnom mainom. (22) Voza motornog vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1, a voza motornog vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1, voza motornog vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1, a voza motornog vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. lan 186. (1) Vozaka dozvola izdat e se licu, na njegov zahtjev, ako ispunjava uvjete iz lana 184. ovog Zakona. (2) Vozaku dozvolu izdaje nadleni organ. (3) Vozaka dozvola izdaje se licu i produava s rokom vaenja od deset godina, a licima starijim od 65 godina s rokom vaenja od tri godine. (4) Rok vaenja vozake dozvole od deset godina rauna se od dana njenog izdavanja, odnosno produenja njenog vaenja. (5) Vozaka dozvola nee se izdati ni produiti njen rok vaenja licu koje ima neplaenu novanu kaznu ili trokove prekrajnog postupka ili druge obaveze evidentirane u Registru novanih kazni u skladu s vaeim zakonima o prekrajima u BiH.

51

(6) Licima koja u vrijeme izdavanja vozake dozvole imaju vie od 55 godina izdaje se vozaka dozvola iji ji rok vaenja do navrenih 65 godina, s tim da taj rok ne moe biti krai od tri godine. (7) Izuzetno od odredbe stava (3), vozaka dozvola moe se izdati ili se njeno vaenje moe ograniiti i na rokove krae od utvrenih na osnovu nalaza i miljenja zdravstvene ustanove datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica, ali ne na rok krai od dvije godine. (8) Lice koje je poloilo vozaki ispit i dobilo vozaku dozvolu za kategoriju vozila A1, A, B ili C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozake dozvole upravljati vozilom na putu brzinom veom od 70 km/h, na putu namijenjenom iskljuivo za saobraaj motornih vozila i brzom putu brzinom veom od 90 km/h, odnosno 120 km/h na autoputu, a lahkim motociklom 40 km/h, niti tim vozilom smije vui prikljuno vozilo, a ni organizirano prevoziti djecu. (9) (brisan posljednjom izmjenom zakona) (10) Lica koja prvi put steknu vozaku dozvolu obavezna su, u trajanju od dvije godine, obiljeiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. (11) Blie odredbe o posebnom znaku iz stava (9) ovog lana propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove. lan 187. (1) U vozaku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima voza ima pravo upravljati. (2) Voza ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozakoj dozvoli. (3) Blie odredbe o obrascu i sadraju obrasca vozake dozvole, kategorijama i potkategorijama motornih i prikljunih vozila i nainu upisa kategorija i potkategorija u vozaku dozvolu, postupku i nainu izdavanja, produenju vaenja i zamjeni vozake dozvole i strane vozake dozvole i nainu voenja evidencije o vozakim dozvolama uredit e se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta, kantona i ministrom Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadlenim za unutranje poslove. lan 188. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i dravljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu, pa privremeno doe u Bosnu i Hercegovinu, na osnovu vaee strane vozake dozvole, koju je izdao nadleni organ strane drave, moe upravljati motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. (2) Lice iz stava (1) ovog lana koje upravlja vozilom mora imati meunarodnu vozaku dozvolu ili domau vozaku dozvolu izdatu u skladu s Bekom konvencijom o drumskom saobraaju. lan 189. Ako ustanovi da se program osposobljavanja vozaa motornih vozila u pojedinim zemljama znaajno razlikuje od uvjeta i programa utvrenih ovim Zakonom, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadleno ministarstvo) moe odluiti da se ne priznaje vaenje tih vozakih dozvola izdatih u toj zemlji, i to u cjelini ili za pojedine kategorije. lan 190. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i dravljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani, kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavnitava i misija stranih drava i predstavnitava meunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, stranih trgovinskih, saobraajnih, kulturnih i drugih predstavnitava i stranih dopisnitava, mogu

52

upravljati motornim vozilima na osnovu vaee strane vozake dozvole za vrijeme od est mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu, ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje, ako je to za njih povoljnije. (2) Licima iz stava (1) ovog lana vaea strana vozaka dozvola zamijenit e se, pod uvjetima iz l. 184. i 186. ovog Zakona na njihov zahtjev, bez polaganja vozakog ispita, vozakom dozvolom iz lana 188. ovog Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za ije su upravljanje ovlatena stranom vozakom dozvolom. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog lana, od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavnitava i misija stranih drava i predstavnitava meunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene strane vozake dozvole nee se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz lana 184. ovog Zakona, osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. (4) Dravljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit e se strana vozaka dozvola vozakom dozvolom iz lana 189. ovog Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozaka dozvola boravio due od est mjeseci. (5) Strana vozaka dozvola iz ijeg se teksta ne moe zakljuiti za koju je kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila izdata, ili joj je istekao rok vaenja, moe se zamijeniti u skladu sa stavom (2) ovog lana, samo ako podnosilac zahtjeva priloi ispravu iz koje se nepobitno moe utvrditi kojim motornim vozilima moe upravljati, odnosno da joj nije istekao rok vaenja. lan 191. (1) Odredbe l. 188. i 189. i lana 190. stav (1) ovog Zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozake dozvole, prema tome, primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu vaee meunarodne vozake dozvole. (2) Meunarodna vozaka dozvola izdaje se na period vaenja od dvije godine, odnosno na period propisan meunarodnim ugovorom. (3) Meunarodna vozaka dozvola priznat e se samo ako su je izdali nadleni organi ili organizacije strane drave i ne moe se zamijeniti vozakom dozvolom Bosne i Hercegovine. lan 192. (1) Vozau kome je izdata vozaka dozvola iz lana 186. ovog Zakona moe se, na njegov zahtjev, izdati i meunarodna vozaka dozvola. (2) Meunarodne vozake dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto drutva, ovlateni za izdavanje tih dozvola za drave za koje je potrebna meunarodna vozaka dozvola. (3) Meunarodna vozaka dozvola ne moe se izdati vozau kojem je odlukom nadlenog organa izreena mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. (4) Meunarodna vozaka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne moe se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. (5) Blie odredbe o obrascu i sadraju meunarodne vozake dozvole, postupku i nainu izdavanja, nainu davanja ovlatenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto drutvima i nainu voenja evidencije o izdatim vozakim dozvolama, uredit e se pravilnikom koji donosi ministar, u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove. 5. Zdravstveni pregledi vozaa motornih vozila lan 193.

53

(1) Kandidat za vozaa motornog vozila duan je, prije poetka osposobljavanja za vozaa motornog vozila, izvriti zdravstveni pregled u ovlatenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobiti ljekarsko uvjerenje. (2) Ljekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog lana vai 12 mjeseci od dana izdavanja. (3) Vozai motornih vozila duni su obavljati redovne zdravstvene preglede, a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavati se na zahtjev nadlenog organa. lan 194. (1) Na zdravstvenim pregledima utvruje se da li kandidat za vozaa ili voza ima potrebnu fiziku i psihiku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozaa i vozaa obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlatene u skladu sa zakonima entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine. lan 195. Redovnom zdravstvenom pregledu podlijeu: 1. vozai koji upravljaju morornim vozilima kojima se vri javni prijevoz i vozai tramvaja - svake tri godine; 2. instruktori vonje - prilikom produenja vaenja dozvole instruktora vonje; 3. vozai kojima je izdata vozaka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D, DE i potkategorija D1 i D1E - prilikom svakog produenja vaenja vozake dozvole; 4. vozai motornih vozila kojima je vozaka dozvola izdata na krai rok vaenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozai koji su navrili 65 godina ivota - prilikom svakog produenja vozake dozvole. lan 196. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upuuje se voza motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga vie nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozaka dozvola. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom lijeenja vozaa utvrdi da zbog zdravstvenih razloga nije vie sposoban sigurno upravljati vozilom, duna je u roku od osam dana o tome obavijestiti organ kod kojeg se voza vodi u evidenciji ili najbliu policijsku stanicu. (3) Zahtjev za upuivanje na vanredni zdravstveni pregled moe podnijeti i svaki organ nadlean za kontrolu saobraaja na putu, javno tuilatvo, sud, sudija za prekraje, kao i preduzee, organizacija ili organ u kojem je voza zaposlen i obavlja poslove vozaa. (4) Na vanredni ljekarski pregled rjeenjem upuuje organ kod kojeg se voza vodi u evidenciji, u zdravstvenu instituciju koja je ovlatena za obavljanje ljekarskih pregleda i izdavanje ljekarskih uvjerenja za vozae. (5) Voza kojem je na vnrednom ljekarskom pregledu utvrena nesposobnost upravljanja odreenom kategorijom vozila, nakon otklanjanja ustanovljene nesposobnosti, duan je izvriti kontrolni ljekarski pregled u istoj zdravstvenoj instituciji iz stava (4) ovog lana i o tome dostaviti dokaz nadlenom organu koji je izdao vozaku dozvolu. lan 197. Pravna i fizika lica koja zapoljavaju vozae ne smiju dozvoliti da njihovim motornim vozilima upravlja voza koji nije izvrio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upuen.

54

lan 198. Blie odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozai motornih vozila kao i uvjete koji treba da ispunjavaju zdravstvene ustanove za obavljanje zdravstvenih pregleda kandidata za vozae motornih vozila, pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za zdravstvo. 6. Trajanje upravljanja motornim vozilom lan 199. (Prestao vaiti dana 22.06.2010.godine, na osnovu Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i ureajima za evidentiranje u drumskom prijevozu, Slubeni glasnik BiH, broj:48/10 od 14 juna 2010.godine) lan 200. (Prestao vaiti dana 22.06.2010.godine, na osnovu Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i ureajima za evidentiranje u drumskom prijevozu, Slubeni glasnik BiH, broj:48/10 od 14 juna 2010.godine) lan 201. (brisan posljednjom izmjenom zakona) lan 202. (Prestao vaiti dana 22.06.2010.godine, na osnovu Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i ureajima za evidentiranje u drumskom prijevozu, Slubeni glasnik BiH, broj:48/10 od 14 juna 2010.godine) IX. VOZILA 1. Ope odredbe lan 203. (1) Vozila u saobraaju na putu moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog optereenja, zatite ovjekove okoline te imati ispravne propisane ureaje i opremu. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog optereenja, mogu uestvovati u saobraaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uvjete koji omoguavaju siguran i nesmetan saobraaj, utvrene u odobrenju koje je izdalo nadleno ministarstvo. (3) Blie odredbe o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom optereenju vozila, o ureajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ureaji i oprema u saobraaju na putevima, pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove. lan 204. Motorna i prikljuna vozila registrirana u inozemstvu mogu uestvovati u saobraaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ureaje i opremu, propisanu vaeom meunarodnom Konvencijom o saobraaju na putevima, a u pogledu dimenzija, najvee dozvoljene mase i osovinskog optereenja ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i prikljuna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini.

55

lan 205. (1) Motorna i prikljuna vozila koja se prvi put registriraju na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i njihovi dijelovi, ureaji i oprema, prema svojim konstrukcionim i sigurnosnim karakteristikama, moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (2) Postupak utvrivanja i provjere usklaenosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika iz stava (1) ovog lana u odnosu na vaee propise i standarde u Bosni i Hercegovini, kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda, odnosno homologacija motornih vozila, vri se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provoenjem odgovarajuih ispitivanja u ovlatenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o usklaenosti; 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu, provjerom vjerodostojnosti izvrene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se homologacioni list. (3) Blie uvjete o homologaciji vozila, dijelova ureaja i opreme, odreivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehnike poslove u oblasti homologacije, pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za poslove energetike i industrije. lan 206. (1) Motorna i prikljuna vozila, koja se pojedinano proizvode, prepravljaju ili popravljaju u veem obimu ili su im oteeni sklopovi i ureaji znaajni za sigurno uee u saobraaju na putevima prije putanja u saobraaj, moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju usklaenosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajuim vaeim propisima u Bosni i Hercegovini i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). (2) Ocjenjivanje usklaenosti vozila iz stava (1) ovog lana obavljaju ovlatene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar, u skladu s lanom 6. stav (2) ovog Zakona. 2. Registriranje motornih i prikljunih vozila lan 207. (1) Motorna i prikljuna vozila koja uestvuju u saobraaju na putu moraju biti registirana, o emu se vodi evidencija, u skladu s odgovarajuim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog lana, ne moraju biti registrirana motorna i prikljuna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vonja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika, ili koja se kreu od mjesta proizvodnje do skladita, kao i motorna i prikljuna vozila koja se kreu od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem e biti registrirana, pod uvjetom da su oznaena probnim tablicama. (3) Za vozila iz stava (2) ovog lana izdaje se potvrda o koritenju probnih tablica. lan 208. (1) Registrirati se mogu motorna i prikljuna vozila za koja se na tehnikom pregledu utvrdi da su ispravna. (2) Ne moe se registrirati vozilo niti produiti rok vaenja registracije vozila iji vlasnik ima neplaenu novanu kaznu ili trokove prekrajnog postupka ili druge obaveze evidentirane u Registru novanih kazni u skladu s vaeim zakonima o prekrajima u BiH. (3) Za registrirano vozilo izdaju se registarske tablice, potvrda o registraciji, privremena potvrda o registraciji, potvrda o vlasnitvu vozila i stiker naljepnica.

56

(4) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom vaenja od jedne godine. (5) Izuzetno od odredbi stava (4) ovog lana, potvrda o registraciji se moe izdati: 1) trajno za: - oldtajmere, - vozila koja nisu prvenstveno namijenjena za uee u saobraaju ( motokultivator, traktor, radna maina, pelarsko vozilo, poljoprivredno vozilo i sl.) i - mopede i lake etverocikle. 2) s kraim rokom vaenja, koji ne moe biti krai od est mjeseci, za sljedee kategorije: - motocikle, tricikle, etverocikle i lake motocikle. (6) Vlasnik vozila, ako ne produi registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka vaenja potvrde o registraciji, duan je vratiti registarske tablice nadlenom organu u roku od osam dana. (7) Vlasnik vozila duan je odjaviti vozilo ako je prodato, uniteno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalite, odnosno sjedite, u roku od 15 dana. U istom roku vlasnik vozila duan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasnitvu vozila. lan 209. (1) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedeih registarskih tablica: 1) registarske tablice za motorna vozila; 2) registarske tablice za prikljuna vozila; 3) registarske tablice za motocikle; 4) registarske tablice za motorna i prikljuna vozila diplomatskih i konzularnih predstavnitava i misija stranih drava i predstavnitava meunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja; 5) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat e se u inozemstvu; 6) tablice za privremeno registrirana vozila i 7) probne tablice. (2) Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odreenih slova i brojeva. (3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne moe napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu meunarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. (4) Zabranjeno je isticanje meunarodne oznake druge drave na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. lan 210. (1) Motorna vozila, osim motocikala, u saobraaju na putu moraju imati po dvije registarske tablice, a motocikli, lahki motocikli i prikljuna vozila po jednu registarsku tablicu. (2) Registarske tablice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i itke, od kojih je jedna na prednjoj, a druga na zadnjoj strani, a kod motocikla, lahkih motocikala i prikljunih vozila na zadnjoj strani. lan 211.

57

(1) Kad upravlja motornim i prikljunim vozilom, voza mora imati kod sebe vaeu potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo kao i policu obaveznog osiguranja, a motorna i prikljuna vozila registrirana u stranoj zemlji i meunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vai na podruju Bosne i Hercegovine i duan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlatenog lica. (2) Kad upravlja vozilom koje je oznaeno probnim tablicama, voza mora imati kod sebe vaeu potvrdu i duan je pokazati na zahtjev ovlatenog lica. lan 212. Motorna i prikljuna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu uestvovati u saobraaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju vaeu potvrdu o registracji vozila i registarske tablice koje je izdao nadleni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano, kao i meunarodnu oznaku zemlje registracije. lan 213. (1) Motorna i prikljuna vozila diplomatskih i konzularnih predstavnitava i misija stranih drava i predstavnitava meunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja, stranih trgovinskih, saobraajnih, kulturnih i drugih predstavnitava, stranih dopisnitava i stalnih stranih dopisnika, odnosno stranaca, stalnih slubenika stranih dopisnitava i motorna i prikljuna vozila stranaca kojima je radi kolovanja, specijalizacije, naunih istraivanja, zapoljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti, pruanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak dui od est mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini, kao i motorna i prikljuna vozila dravljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva, odnosno dou u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu, mogu uestvovati u saobraaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. (2) Uee vozila meunarodnih oruanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulirat e se posebnim meunarodnim ugovorom. lan 214. (1) Privremeno mogu da se registriraju motorna i prikljuna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini iji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu vaee putne isprave, ili dravljani Bosne i Hercegovine koji radi kolovanja, specijalizacije, naunog istraivanja, zapoljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu, motorna i prikljuna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zakljuenog izmeu domaeg i stranog prijevoznika, kao i motorna i prikljuna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmienjima. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu ue sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama meunarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. (3) Privremena registracija vozila vai najdue jednu godinu i moe se, iz opravdanih razloga, produiti ukupno najvie jo za jednu godinu. lan 215. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji, potvrda o vlasnitvu vozila, stiker naljepnica i odgovarajue registarske tablice. (2) Kad upravlja privremeno registriranim vozilom, voza kod sebe mora imati vaeu potvrdu o registraciji vozila i duan je pokazati na zahtjev ovlatenog lica. (3) Blie odredbe o postupku i nainu registracije vozila, izgledu i sadraju privremene potvrde o registraciji, potvrde o registraciji, potvrde o vlasnitvu vozila, stiker naljepnice i registarskih tablica, o izgledu meunarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama, obliku, boji, sadraju, vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica, pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove.

58

lan 216. (1) Registraciju motornih i prikljunih vozila, te izdavanje registarskih tablica vre organi nadleni za unutranje poslove. (2) Odredbe stava (1) ovog lana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalite ili sjedite, a raseljena lica boravite na teritoriji Bosne i Hercegovine. 3. Tehniki pregledi motornih i prikljunih vozila lan 217. (1) Radi provjeravanja tehnike ispravnosti motornih i prikljunih vozila vre se tehniki pregledi tih vozila. (2) Tehniki pregled vozila moe biti redovni i vanredni. (3) Na tehnikom pregledu utvruje se da li motorno ili prikljuno vozilo ima propisane ureaje i opremu i da li je u ispravnom stanju, te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za uee u saobraaju. (4) O izvrenom tehnikom pregledu motornih i prikljunih vozila vodi se evidencija. lan 218. (1) Novoproizvedena motorna i prikljuna vozila, nakon tehnikog pregleda prije prve registracije, vlasnici su duni podvrgnuti redovnom tehnikom pregledu u toku mjeseca u kojem istie rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. (2) Vozila stara dvije i vie godina vlasnici su duni podvrgnuti tehnikom pregledu svakih 12 mjeseci. lan 219. (1) Redovni tehniki pregled vozila obavlja se jednom godinje, a za odreena motorna i prikljuna vozila svakih est mjeseci, osim ako ovim Zakonom nije drugaije ureeno. (2) Odobrenje za rad, nadzor nad radom stanica tehnikog pregleda motornih i prikljunih vozila izdaju i vre entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadlena za saobraaj. (3) Stanica tehnikog pregleda koja ima odobrenje za rad duna je tehnike preglede obavljati u skladu s ovim zakonom i vaeim propisima kojima je regulirana ova oblast. (4) Organi iz stava (2) ovog lana duni su najmanje etiri puta godinje organizirati nadzor nad radom stanica za tehniki pregled vozila. (5) Nadleni organi iz stava (2) ovog lana dio poslova iz svoje nadlenosti mogu prenijeti na odgovarajue strune institucije. (6) Blie odredbe o sadraju i nainu obavljanja tehnikih pregleda, evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju, uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlatene organizacije za obavljanje tehnikih pregleda, pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove. X. POSEBNE MJERE SIGURNOSTI lan 220. (1) Ovlateno lice moe vozaa ili vozaa-instruktora podvrgnuti kontroli pomou odgovarajuih sredstava i aparata, ili ga uputiti na struni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li

59

pokazuje znakove poremeenosti izazvane djelovanjem alkohola, odnosno da li je pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je oznaeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vonje. (2) Voza ili instruktor vonje iz stava (1) ovog lana duan je pristupiti ispitivanju, odnosno strunom pregledu na koji je upuen. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozaa ili vozaa - instruktora koji porie da je pod djelovanjem alkohola, ije je prisustvo u organizmu utvreno odgovarajuim sredstvima ili aparatima, kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je oznaeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vonje ako takva analiza ne bi izazvala tetne posljedice po njegovo zdravlje. (4) Ako je ispitivanjem, provedenim prema odredbama ovog lana, utvreno da je voza ili instruktor vonje pod djelovanjem alkohola, opojnih droga ili lijekova na kojima je oznaeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vonje, trokove ispitivanja snosi voza, odnosno instruktor vonje. lan 221. (1) Brzina kretanja vozila utvruje se pomou ureaja za mjerenje brzine kretanja vozila, tahografskog zapisa ili neposrednim praenjem vozilom (videonadzor). (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvrenoj brzini, tahografski zapis i zapisnik o oitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer slue kao dokaz o utvrenoj brzini kretanja vozila. lan 222. Ako je vozau ili instruktoru vonje izreena mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, organ koji vozaa vodi u evidenciji oduzet e mu dozvolu i deponirat e je dok zabrana traje. lan 223. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozaa ili vozaa-instruktora utvrdi da je postao fiziki ili psihiki nesposoban za upravljanje motornim vozilima, duna je o svom nalazu i miljenju odmah obavijestiti organ nadlean za izdavanje vozake dozvole, koji e na osnovu toga vozau ili instruktoru vonje oduzeti vozaku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. (2) Vozau ili instruktoru vonje koji ima pravo upravljati motornim vozilom vie kategorija a to pravo za pojedine kategorije bude mu ogranieno zbog razloga predvienih u stavu (1) ovog lana, izdat e se nova vozaka dozvola u koju e se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. (3) Vozau ili instruktoru vonje koji ne pristupi vanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upuen, bit e oduzeta vozaka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. lan 224. (1) Ovlateno lice e na licu mjesta privremeno oduzeti vozaku dozvolu i iskljuiti iz saobraaja vozaa kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokuava upravljati vozilom ako je oigledno da je voza u takvom psihofizikom stanju (umor, bolest, djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je oznaeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vonje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. (2) Ovlateno lice postupit e na nain iz stava (1) ovog lana prema vozau iz lana 174. stav (2) ovog Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znakove poremeenosti izazvane djelovanjem alkohola, kao i prema vozau za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola, u skladu s lanom 174. stav (3) ovog Zakona. (3) Ovlateno lice iskljuit e iz saobraaja i vozaa kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozaku dozvolu odreene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme kad je na snazi mjera nadlenog organa kojom je vozau zabranjeno upravljanje motornim vozilom.

60

(4) Ovlateno lice postupit e na nain iz st. (1) i (3) ovog lana i prema instruktoru vonje kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozaa pod djelovanjem alkohola, u skladu s lanom 174. stav (3) ovog Zakona, ili koji pokazuje znakove poremeenosti izazvane djelovanjem alkohola, kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozaa a nema vozaku dozvolu odreene kategorije, ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadlenog organa kojom je instruktoru vonje zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (5) Ovlateno lice postupit e na nain iz stava (1) ovog lana prema vozau iz lana 199. ovog Zakona koji neprekidno upravlja vozilom due od 4 sata i 30 minuta, odnosno koji u toku 24 sata upravlja vozilom due od devet sati. (6) Ovlateno lice postupit e na nain iz stava (1) ovog lana prema vozau ili instruktoru vonje iz lana 220. stav (2) ovog Zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju, odnosno strunom pregledu na koji je upuen. (7) Nadleni organ, ije je ovlateno lice oduzelo vozaku dozvolu prema odredbama st. (1), (2), (4), (5) i (6) ovog lana, duan je vratiti dozvolu vozau im prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta, a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja, ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. (8) Ako voza ne preuzme vozaku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja, a vozaka dozvola se ne vodi u evidenciji organa ije je ovlateno lice tu dozvolu oduzelo, nadleni organ e vozaku dozvolu dostaviti organu u ijoj se evidenciji ta dozvola vodi. (9) Ovlateno lice koje je oduzelo vozaku dozvolu prema odredbama st. (1), (2), (4), (5) i (6) ovog lana duno je izdati potvrdu vozau o tome, koja sadri ime i prezime vozaa, broj oduzete vozake dozvole, dan i sat njenog oduzimanja i nain njenog vraanja. lan 225. (1) Vozau motornog vozila koji je prekrajnim nalogom, odnosno sudskim rjeenjem kanjen za prekraje kanjive prema odredbama lan 234a., lana 235. st. (1) i (2), lana 236., lana 237. stav (2), lana 238. stav (2) ili lana 239. stav (2) ovog Zakona, osim propisanih kazni kaznenim odredbama ovog Zakona, odreuju se i kazneni bodovi. (2) Broj kaznenih bodova je jedan i dva, zavisno od teine uinjenog prekraja. (3) Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciju vozaa na osnovu pravosnane konanog i izvrnog prekrajnog naloga, odnosno pravosnanog sudskog rjeenja. (4) U sluaju sticanja kaznenih bodova, kazna se izrie za prekraj koji nosi vei broj kaznenih bodova. (5) Vozaa kojem je u roku od jedne godine, zbog uinjenih prekraja iz ovog Zakona, odreeno najmanje sedam kaznenih bodova nadleni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat e na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepotivanja ili nepoznavanja saobraajnih propisa. (6) Vozau koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog lana rjeenjem e se privremeno oduzeta vozaka dozvola, dok se ne odazove na predavanja. (7) alba na rjeenje o privremenom oduzimanju vozake dozvole ne odgaa izvrenje rjeenja. (8) Vozau kojem je u roku od jedne godine, zbog poinjenih prekraja iz ovog Zakona, odreeno najmanje deset kaznenih bodova, bit e oduzeta vozaka dozvola u trajanju od 30 dana i on e biti upuen na provjeru poznavanja saobraajnih propisa. (9) Vozaka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog lana bit e vraena vozau po isteku roka iz stava (8) ovog lana, uz predoenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraajnih propisa. (10) Vozau kojem u roku od dvije godine, zbog poinjenih prekraja iz ovog Zakona, ponovo bude odreeno najmanje deset kaznenih bodova, bit e oduzeta vozaka dozvola u trajanju od 60 dana.

61

(11) Rjeenje o oduzimanju vozake dozvole donosi organ kod kojeg se voza vodi u evidenciji. (12) alba na rjeenje ne odgaa izvrenje rjeenja. (13) Vozaka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog lana bit e vraena vozau po proteku roka iz stava (10) ovog lana, uz predoenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraajnih propisa. (14) Nadleni organi iz stava (5) ovog lana odravanje predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepotivanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na putevima mogu prenijeti na odgovarajuu strukovnu organizaciju. (15) Blie odredbe o sadraju programa i nainu odravanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepotivanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na putevima i programu i nainu provjere poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na putevima pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadlenim za obrazovanje i organom nadlenim za unutranje poslove. lan 226. (1) Voza koji je pozvan ili upuen na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraajnih propisa snosi trokove predavanja, odnosno provjere u visini koju odredi nadleni organ. (2) Voza motornog vozila koji na provjeri ne pokae potrebno znanje moe se, na svoj zahtjev, podvri ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. (3) Ako voza motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokae dovoljno znanja, ne moe pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. (4) Kazneni bodovi za pojedinani prekraj briu se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su odreeni, a za vozae kojima su izreene mjere iz lana 225. st. (8) i (10) ovog Zakona uz predoenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na putevima. lan 227. Voza kojem je, odlukom nadlenog organa, zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu lana 221. ovog Zakona, voza kojem je vozaka dozvola oduzeta na osnovu lana 222. stav (1) ovog Zakona, voza kojem je vozaka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu lana 223. ovog Zakona, kao i voza kojem je vozaka dozvola zadrana na osnovu lana 225. st. (1) i (3) ovog Zakona, ne smije u saobraaju na putu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane, odnosno za vrijeme za koje mu je vozaka dozvola oduzeta ili zadrana. lan 228. (1) Ako ovlateno lice zatekne vozilo koje zbog tehnike neispravnosti ugroava ili smeta drugim uesnicima u saobraaju, ili na kome je teret nepravilno smjeten, odnosno nedovoljno osiguran, ili kojim se, bez dozvole, prevozi teret ije dimenzije, odnosno masa prekorauju najvee dozvoljene dimenzije, odnosno masu ili osovinsko optereenje, ili koje se kree putem na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno, ili se kree bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna, naredit e vozau da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost, ili da vozilo odveze do odreenog mjesta gdje moe otkloniti neispravnost, odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. (2) Ako voza ne postupi po nareenju iz stava (1) ovog lana, ovlateno lice iskljuit e vozilo iz saobraaja i oduzet e potvrdu o registraciji. (3) Voza, odnosno vlasnik vozila iskljuenog iz saobraaja odgovoran je za uvanje vozila od krae ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu.

62

lan 229. (brisan posljednjim izmjenama zakona) lan 230. (1) Ovlateno lice iskljuit e iz saobraaja vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske tablice ili nema propisanu registarsku naljepnicu. (2) Ovlateno lice koje je iskljuilo vozilo iz saobraaja vozau e na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o registraciji vozila, a za prekraj iz stava (1) ovog lana oduzeti i registarske tablice. (3) Nadleni organ ije je ovlateno lice privremeno oduzelo potvrdu o registraciji vozila, prema odredbama ovog lana i lana 228. stav (2) ovog Zakona, duan je vozau vratiti potvrdu o registraciji vozila im prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta, a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga, a registarske tablice dostaviti nadlenom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. (4) Ovlateno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o registraciji vozila ili registarske tablice duno je izdati vozau potvrdu o tome, koja sadri naziv i sjedite organa ije je ovlateno lice oduzelo potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice, vrstu i registarski broj vozila, naziv organa koji je izdao potvrdu o registraciji vozila, ime i prezime vlasnika i njegovu adresu, ime i prezime vozaa i njegovu adresu, razlog oduzimanja, datum, vrijeme, put i mjesto oduzimanja, nain i vrijeme vraanja potvrde o registraciji vozila i peat i potpis ovlatenog lica. (5) Ako voza ne preuzme oduzetu potvrdu o registraciji vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja, potvrda o registraciji vozila bit e dostavljena nadlenom organu u ijoj se evidenciji vozilo vodi. lan 231. (1) Na vanredni tehniki pregled uputit e se motorno ili prikljuno vozilo koje je iskljueno iz saobraaja zbog tehnike neispravnosti ureaja za upravljanje ili ureaja za zaustavljanje, vozilo koje je u saobraajnoj nezgodi toliko oteeno da se opravdano moe zakljuiti da su na njemu oteeni sklopovi i ureaji koji su vani za sigurnost saobraaja, vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ureaj za pogon na teni plin, vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ureaj za spajanje vunog i prikljunog vozila, vozilo koje izduvnim plinovima ili na drugi nain prekomjerno zagauje zrak, kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. (2) Ako se u sluaju iz stava (1) ovog lana na vanrednom tehnikom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upueno na vanredni tehniki pregled, ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano iskljuivanje iz saobraaja, nadleni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehniki pregled privremeno e oduzeti i zadrati potvrdu o registraciji dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehnikom pregledu o emu izdaje potvrdu u skladu s lanom 230. stav (4) ovog Zakona. (3) Ako voza, odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog lana ne preuzme privremeno oduzetu potvrdu o registraciji u roku od tri dana od dana oduzimanja, a potvrda o registraciji se ne vodi u evidenciji organa ije je ovlateno lice potvrdu oduzelo, ona e biti dostavljena nadlenom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. (4) Vlasnik vozila ne plaa trokove vanrednog tehnikog pregleda na koji ga je uputio nadleni organ, ako se na pregledu utvrdi da je vozilo tehniki ispravno. XI. KAZNENE ODREDBE lan 232. (1) Novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit e se za prekraj preduzee i drugo pravno lice, a novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit e se za prekraj fiziko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako:

63

1) ne odrava javne puteve za siguran i nesmetan saobraaj ili ne organizira i trajno kontrolira stanje i odravanje javnih puteva, objekata, saobraajne signalizacije i opreme na putevima (lan 4.); 2) proizvodi, odrava, popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila, ureaje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama lana 6.; 3) ne uspostavi Centralni registar ili ako redovno ne dostavlja odgovarajue podatke centralnom registru (lan 10.); 3a) ako postupi u suprotnosti sa odredbama lana 19. ovog zakona; 4) postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama lana 47.; 5) ne osigura vozau koji upravlja autobusom, teretnim motornim vozilom ili skupom vozila ija je najvea dozvoljena masa vea od 3.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije poetka njegovog radnog dana (lan 200. stav (1)); 6) (brisana posljadnjom izmjenom zakona) 7) stavlja u promet motorna i prikljuna vozila, rezervne dijelove, opremu i ureaje za vozila proizvedene u inozemstvu protivno odredbama lana 205.; 8) pojedinano proizvodi, preureuje ili popravlja u veem obimu motorna vozila i prikljuna vozila protivno odredbama lana 206. (2) Za prekraj iz stava (1) kaznit e se novanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM odgovorno lice u preduzeu, drugom pravnom licu ili drugom organu. lan 233. (1) Novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 8.000,00 KM kaznit e se za prekraj preduzee ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje, ne izgrauje, ne oprema i ne odrava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti saobraaja (lan 11. stav (1)); 1a) proizvodi, prepravlja i puta u saobraaj vozilo suprotno odredbama lana 35. stav (1) ovog zakona; 2) naredi ili dozvoli da se njegovim motornim vozilom vue prikljuno vozilo protivno odredbama lana 81. i lana 82. ovog zakona; 3) naredi ili dozvoli vuu natovarenog teretnog vozila s prikljunim vozilom ili bez prikljunog vozila, odnosno traktora s prikolicom, protivno odredbama lana 87.; 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ureaji za davanje posebnih znakova, ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraaju na putu protivno odredbama lana 126. stav (5); 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti, ili preko dozvoljenog osovinskog optereenja, ili preko najvee dozvoljene mase, ili preko mogunosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehniko-konstrukcione mogunosti vozila, ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije rasporeen ili privren na nain odreen u lanu 127.; 6) u pogledu obiljeavanja javnih puteva saobraajnim znakovima, ne postupi prema odredbama lana 130. st. (1) i (2);

64

7) ne postavi ili ne odrava saobraajne znakove na putu tako da budu lahko uoljivi danju i nou, ili ako ne ukloni, ne dopuni ili ne zamijeni saobraajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima saobraaja na putu ili zahtjevima sigurnosti saobraaja (lan 131.); 8) na javnom putu postavi table, znakove, svjetla, stubove ili druge sline predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraajnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja podraavaju ili lie na neki saobraajni znak, ili zasljepljuju uesnike u saobraaju, ili odvraaju njihovu panju u mjeri koja moe biti opasna za sigurnost saobraaja (lan 133.); 9) na javnom putu van naselja, sa savremenim kolovozom za saobraaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraajne trake, ne odvoji te trake odgovarajuom uzdunom linijom na kolovozu, a na magistralnom putu ne obiljei ih i ivinim linijama (lan 143. stav (2)); 10) ne postavi odgovarajue saobraajne znakove ispred prijelaza puta preko eljeznike pruge u istom nivou (lan 145.); 11) postupi protivno odredbama lana 149.; 12) ne postavi ureaj za davanje svjetlosnih znakova ili ureaj za davanje zvunih znakova na prijelazu puta preko eljeznike pruge u istom nivou u sluajevima iz lana 150.; 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama lana 151. st. (1) i (2); 14) ne obavijesti najbliu policijsku stanicu o prijemu lica povrijeenog u saobraajnoj nezgodi ili o smrti lica povrijeenog u saobraajnoj nezgodi (lan 157.); 15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (lan 172.); 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja voza za kojeg se moe zakljuiti da, zbog umora, bolesti, tekog psihikog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je oznaeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vonje, nije u stanju sigurno upravljati vozilom (lan 173.); 17) naredi ili dozvoli da voza, odnosno instruktor vonje koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znakove poremeenosti izazvane djelovanjem alkohola pone upravljati vozilom, odnosno osposobljavati kandidata za vozaa u praktinom upravljanju vozilom protivno odredbama lana 174.; 18) voza autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila ija je najvea dozvoljena masa vea od 3.500 kg upravlja vozilom neprekidno due od 4 sata i 30 minuta ili kad u toku 24 sata upravlja due od 9 sati (lan 199. st. (1) i (3)); 19) u saobraaju na putu upotrebljava vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija, ukupne mase ili osovinskog optereenja, ili nema ispravne propisane ureaje za upravljanje, ureaje za zaustavljanje, ureaje za spajanje vunog i prikljunog vozila, tahograf i pneumatike (lan 203. stav (1)); 20) (brisana posljednji izmjenama zakona) 21) na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (lan 209. stav (1)); 22) naredi ili dozvoli da voza upravlja motornim vozilom u saobraaju protivno odredbi lana 227.; 23) naredi ili dozvoli da u saobraaju na putu uestvuje motorno ili prikljuno vozilo koje je upueno na vanredni tehniki pregled, a nije podvrgnuto tom pregledu (lan 231.); (2) Za prekraj iz stava (1) kaznit e se novanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorno lice u preduzeu, drugom pravnom licu ili drugom organu.

65

(3) (brisan posljednjom izmjenom zakona) (4) Za prekraje iz stava (1) kaznit e se novanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM i fiziko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. lan 234. (1) Novanom kaznom u iznosu od 500,00KM do 5.000,00 KM kaznit e se za prekraj preduzee ili drugo pravno lice ako: 1) postupi protivno odredbi lana 7.; 2) ne postupi prema odredbama lana 20.; 3) ne preduzima praktine mjere radi otklanjanja odreenih nedostataka na putu, gdje je put uzrok saobraajnih nezgoda(lan 21. stav (1)); 4) ne postupi prema odredbama lana 22.; 5) ne postupi u skladu s lanom 23.; 6) postupa suprotno odredbama lana 26. stav (1) ovog zakona; 7) naredi ili dozvoli da u saobraaju na putu uestvuje vozilo za prijevoz djece koje nije obiljeeno posebnim znakom (lan 30. stav (5)); 8) na svoja motorna ili prikljuna vozila ne stavi propisanu oznaku o najveoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (lan 46. stav (4)); 9) naredi ili dozvoli da se neispravno motorno vozilo vue protivno odredbama lana 85. stav (2); 9a) naredi ili dozvoli, u pogledu smjetaja tereta na vozilu ili u pogledu oznaavanja tereta, postupanje suprotno odredbama lana 128. ovog zakona; 10) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama lana 129.; 11) ne osigura da teret na vozilu nou, kao i danju u sluaju smanjene vidljivosti, bude oznaen na nain utvren u lanu 129.; 12) ukloni ili oteti saobraajni znak ili izmijeni znaenje saobraajnog znaka (lan 132. stav (2)); 13) na autoputu, putu rezerviranom za saobraaj motornih vozila, magistralnom, regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izriitih naredbi ne presvue reflektujuim materijama, ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (lan 135.); 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel, kao i vrhove pjeakih ostrva, ostrva za usmjeravanje saobraaja i druge objekte na kolovozu koji nou nisu dovoljno osvijetljeni ne obiljei na nain propisan u lanu 141. st. (2) i (3); 15) ako postupi suprotno odredbama lana 162. stav (1), 166. stav (3), 167. stav (1) i 169. stav (1) ovog zakona; 16) upravlja vozilom, ili dozvoli, ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom, ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (lan 172. stav (3)); 16a) ne podnese podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje;

66

17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozaa osposobljava za praktino upravljanje vozilom ne obiljei posebnim tablicama (lan 177.); 18) izda meunarodnu vozaku dozvolu protivno odredbi lana 192. stav (3); 19) dozvoli da se kandidat za vozaa motornog vozila obuava iz praktinog dijela obuke bez ljekarskog uvjerenja (lan 193. stav (1)); 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije izvrilo kontrolno-zdravstveni pregled, odnosno upravlja vozilom a nije izvrilo kontrolno - zdravstveni pregled (l. 195.,196. i 197.); 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i prikljunim vozilom u saobraaju upravlja voza protivno odredbama lana 200.; 22) naredi ili dozvoli da se u saobraaju na putu upotrebljava vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ureaje, osim ureaja za upravljanje, ureaja za zaustavljanje, ureaja za spajanje vunog ili prikljunog vozila, tahograf i pneumatike (lan 203.); 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrirana motorna ili prikljuna vozila uestvuju u saobraaju na putu (lan 207. stav 1.); 24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili prikljuna vozila uestvuju u saobraaju na putu bez probnih tablica, ili poslije isteka vaenja probnih tablica (lan 207. st. (2) i (3)); 25) naredi ili dozvoli da u saobraaju na putu uestvuje njegovo motorno ili prikljuno vozilo poslije isteka vaenja potvrde o registraciji ili potvrde o koritenju probnih tablica (lan 211.); 26) ako vri tehniki pregled suprotno odredbama l. 217. i 219.; (2) Za prekraje iz stava (1) kaznit e se novanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM i fiziko lice koje samostalno obavlja djelatnost. (3) Za prekraj iz stava (1) kaznit e se novanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorno lice u preduzeu, drugom pravnom licu ili drugom organu. 234a (1) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 1.000,00 KM kaznit e se za prekraj: 1) lice koje ometa saobraaj, oteuje puteve, objekte i opremu na putu (lan 3. stav(2)); 2) lice koje koristi prostor iznad kolovoza, u visini od 4,5m do 7m, suprotno odredbama lana 17. ovog zakona; 3) lice koje postupa suprotno odredbama lana 19. ovog zakona; 4) voza koji upravlja ili pone upravljati vozilom u saobraaju na putu ili instruktor vonje dok osposobljava kandidata za vozaa motornog vozila u praktinom upravljanju vozilom, kod kojeg se utvrdi koliina alkohola u krvi preko od 2g/kg (lan 174. (2)); 5) voza koji se vozilom na putu u naselju kree brzinom koja je vie od 50 km na sat vea od dozvoljene brzine ( l. 44. i 46. st. (1) i (2)). (2) Za prekraje iz ta. 4) i 5) stava (1) ovog lana vozau ili instruktoru vonje uz kaznu e se izrei zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od dva mjeseca do est mjeseci i dva kaznena boda. (3) Za prekraje iz stava (1) ovog lana kojim je izazvana saobraajna nezgoda, uinilac e se kazniti novanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM, a vozau e se uz kaznu izrei zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od est mjeseci. lan 235.

67

(1) Novanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit e se za prekraj: 1) voza koji ne zaustavi vozilo kad naie na vozilo kojim se prevoze djeca, kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaenja ili izlaenja djece (lan 30. stav (4)); 2) voza koji na putu postupa protivno odredbama lana 40.; 3) voza koji se vozilom na putu u naselju kree brzinom koja je za vie od 30 km na sat do 50 km na sat vea od dozvoljene brzine, odnosno voza koji se vozilom na putu van naselja kree brzinom koja je za vie od 50 km na sat vea od dozvoljene brzine (l. 44. i 46. st. (1) i (2)); 4) voza koji u pogledu proputanja vozila postupi protivno odredbama lana 49.; 5) voza koji na mjestu na kojem je saobraaj reguliran svjetlosnim saobraajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (lan 51. stav (1) taka 1.); 6) voza koji nedozvoljeno pretie s desne strane (lan 58. stav (1)); 7) voza koji s lijeve strane pretie vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav poloaj i iji voza daje takav znak da se sa sigurnou moe zakljuiti da to vozilo skree ulijevo (lan 58. stav (2)); 8) voza koji s lijeve strane pretie vozilo koje se kree po inama postavljenim na sredini kolovoza, ili ako ga pretie s desne strane kad izmeu tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraajna traka (lan 58. stav (3)); 9) voza koji poveava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretie (lan 60. stav (2)); 10) voza koji pone preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (lan 61. stav (1) taka 1.); 11) voza koji pone preticanje ili obilaenje kad je voza vozila koje se kree iza njega poeo preticanje (lan 61. stav (1) taka 2.); 12) voza koji pone preticanje kad je voza vozila koje se na istoj saobraajnoj traci kree ispred njega dao znak da namjerava izvriti preticanje ili obilaenje (lan 61. stav (1) taka 3.); 13) voza koji pone preticanje kad saobraajna traka kojom namjerava to uiniti nije slobodna na dovoljnom odstojanju i time ugrozi ili ometa saobraaj iz suprotnog smjera (lan 61. stav (1) taka 4.); 14) voza koji pone preticanje ili obilaenje na saobraajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvrenom preticanju ili obilaenju ne moe bez ometanja ili ugroavanja drugih uesnika u saobraaju ponovo zauzeti poloaj na saobraajnoj traci kojom se kretao prije poinjanja preticanja ili obilaenja, kao i voza koji pone preticanje na saobraajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (lan 61. stav (1) ta. 5. i 6.); 14a) voza koji pone preticanje neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu saobraajnu traku suprotno odredbama lana 61. stav (1) taka 7) ovog zakona; 15) voza koji obavlja preticanje na saobraajnoj traci koja je namijenjena saobraaju iz suprotnog smjera ispred vrha prijevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (lan 63.); 16) voza koji pretie drugo vozilo protivno odredbama lana 64.; 17) voza koji pretie vozilo koje je stalo ispred obiljeenog pjeakog prijelaza radi proputanja pjeaka (lan 65.);

68

17a) voza vozila koje prevozi opasne materije, ako ne dri svoje vozilo na propisanom odstojanju od istog takvog vozila ispred sebe u skladu sa lanom 97. stav (3) ovog zakona; 18) voza koji ne zaustavi vozilo ispred obiljeenog pjeakog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (lan 111. stav (1)); 19) voza ili goni stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko eljeznike pruge u istom nivou ako je ureaj za zatvaranje sputen, ili ako je taj ureaj ve poeo da se sputa, ili ako se daju svjetlosni ili zvuni znakovi upozorenja da e taj ureaj poeti da se sputa, odnosno da prugom nailazi voz (lan 114.); 20) voza ili goni stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko eljeznike pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraajni znakovi kad se pojavi crveno trepue ili crveno neprekidno svjetlo (lan 115. stav (1)); 21) voza koji u saobraaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi lana 126. stav (5); 22) lice koje ukloni ili oteti saobraajni znak ili opremu puta, ili izmijeni znaenje saobraajnog znaka (lan 132. stav (2)); 23) lice koje postupi protivno odredbi lana 133.; 24) uesnik u saobraaju koji ne postupa po zahtjevu izraenom pomou znaka ili prema naredbi ovlatenog lica (lan 152. stav (1)); 24a) vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lice kome je dao vozilo na upravljanje u skladu sa lanom 172. stav (4) ovog zakona; 25) voza koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je oznaeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vonje (lan 173.); 26) voza koji upravlja ili pone upravljati vozilom u saobraaju na putu ili instruktor vonje dok osposobljava kandidata za vozaa u praktinom upravljanju vozilom, kod kojeg se utvrdi koliina alkohola u krvi od 1g/kg do 2g/kg (lan 174. stav (2)); 27) voza koji u saobraaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (lan 184.); 28) voza koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznaena u njegovoj vozakoj dozvoli (lan 187. stav (2)); 28a) lice koje upravlja motornim vozilom suprotno odredbama lana 188. ovog zakona; 29) voza koji u saobraaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija, ukupne mase ili osovinskog optereenja, ili nema ispravne propisane ureaje za upravljanje, ureaje za zaustavljanje, ureaje za spajanje vunog i prikljunog vozila, tahograf, pneumatike ili nema tahograf, ili ako ga za vrijeme vonje ne ukljui (lan 203. stav (1)); 30) voza koji uestvuje u saobraaju s neregistriranim vozilom (lan 207.) 31) voza koji u saobraaju na putu upravlja motornim ili prikljunim vozilom koje nije registrirano (lan 208. stav (1)); 32) voza koji u saobraaju na putu upravlja motornim ili prikljunim vozilom poslije isteka vaenja potvrde o registraciji ili potvrde o koritenju probnih tablica (lan 211. stav 2.);

69

33) voza ili instruktor vonje koji odbija da se izvri ispitivanje pomou odgovarajuih sredstava i aparata ili struni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da pokazuje znake poremeenosti izazvane djelovanjem alkohola, odnosno da li se nalazi pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je oznaeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vonje (lan 220. st. (1) i (2)); 34) voza koji se ne odazove pozivu nadlenog organa iz lana 222. osnovnog zakona radi dostave vozake dozvole s ciljem izvrenja zatitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. (2) Za prekraje iz ta.1), 2), 3), 5), 10), 11), 13), 14), 15), 17), 18), 25), 26), 32) i 33) stava (1) ovog lana vozau ili instruktoru vonje uz kaznu izrei e se zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedan mjesec do etiri mjeseca, a i za druge prekraje iz tog stava ta mjera se moe izrei u istom periodu. (3) Za prekraje iz stava (1) ovog lana kojim je izazvana saobraajna nezgoda, uinilac e se kazniti novanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM, a vozau izuzev vozaa iz stava (1) take 27) ovog lana e se uz kaznu izrei i zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do est mjeseci. (4) Osim novane kazne za prekraje iz stava (2) ovog lana, vozau ili instruktoru vonje izuzev vozaa iz stava (1) take 27) ovog lana odreuju se i dva kaznena boda, a za ostale prekraje iz stava (1) ovog lana vozau ili instruktoru vonje, osim novane kazne, odreuje se i jedan kazneni bod. lan 236. (1) Novanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kaznit e se za prekraj: 1) lice koje na putu ostavi oteeno vozilo, predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraaja (lan 26. stav (1)); 2) voza koji s kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (lan 26. stav (3)); 3) voza koji se nesmanjenom brzinom kree pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe, zaustavljenog na stajalitu, i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (lan 30. stav (1)); 4) voza koji namjerava na putu obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to moe uiniti bez opasnosti za druge uesnike u saobraaju ili za imovinu (lan 36.); 5) voza koji se ne kree desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (lan 39. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju dri protivno odredbama lana 39. stav (2); 6) voza koji postupa suprotno odredbama lana 39. stav (4) ovog zakona; 7) voza koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraajnim uvjetima tako da vozilo ne moe pravovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uvjetima moe da predvidi (lan 43. stav (1)); 8) voza koji se pribliava raskrsnici takvom brzinom da se ne moe zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (lan 50. stav (2)); 9) voza koji obavlja preticanje ili obilaenje kad s obzirom na karakteristike puta i postojee okolnosti na putu u saobraaju ili na tehnika svojstva vozila ugroava druge uesnike u saobraaju ( lan 57. stav (2)); 10) lice koje postupi protivno odredbama lana 70. stav (2); 10a) lice koje postupa suprotno odredbama lana 79. stav (2) ovog zakona;

70

11) voza koji vozilom presijee kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kree kolovozom (lan 80.); 12) voza motorna vozila koji prilikom vue prikljunog vozila postupi protivno odredbama lana 81.; 13) pjeak, odnosno vodi ili goni stoke koji postupi protivno odredbi lana 92. stav (1); 14) goni stoke koji postupa suprotno odredbama lana 104. ovog zakona; 15) voza koji u odnosu na pjeaka koji je stupio ili stupa na obiljeeni pjeaki prijelaz postupa protivno odredbama lana 111. st. (2) i (3); 16) voza koji se vozilom pribliava prijelazu puta preko eljeznike pruge u istom nivou na nain protivan odredbama lana 113.; 17) voza motornog vozila koje vue drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama lana 118. stav (1) i lana 122.; 18) voza ili pjeak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama lana 125.; 19) voza ili pjeak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama lana 126. st. (1) do (4); 20) voza koji vozilom prevozi teret kojim se ugroava sigurnost uesnika u saobraaju, ili nanosi teta putu ili objektima na putu (lan 127.); 21) voza koji se vozilom kree saobraajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraajnim znakom obiljeeno da je zabranjen saobraaj u smjeru u kojem se on kree (lan 139. stav (1)); 22) lice koje je uestvovalo u saobraajnoj nezgodi ako postupi protivno odredbama lana 154. stav (1); 23) voza koji na zahtjev ovlatenog lica ne preveze lice povrijeeno u saobraajnoj nezgodi do najblie zdravstvene ustanove (lan 156. stav (1)); 24) ako ne postupi prema odredbama lana 158. st. (2) i (3); 25) vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz lana 172. stav (3); 26) (brisana posljednjom izmjenom zakona) 27) voza koji upravlja ili pone upravljati vozilom u saobraaju na putu ili instruktor vonje dok osposobljava kandidata za vozaa u praktinom upravljanju vozilom, kod kojeg se utvrdi da koliina alkohola u krvi prelazi koliinu od 0,3 g/kg do 1 g/kg (lan 174. stav (2)); 27a) kandidat za vozaa i instruktor vonje ako postupe suprotno odredbama lana 180. ovog zakona; 28) voza koji postupi protivno odredbama lana 190. stav (1); 29) vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadlenom organu (lan 208. stav (5)); 30) vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama lana 208. stav (6); 31) voza koji u saobraaju na putu uestvuje motornim ili prikljunim vozilom koje je upueno na tehniki pregled a nije podvrgnuto tom pregledu (lan 231.);

71

(2) Ako je prekrajem iz stava (1) ovog lana izazvana neposredna opasnost za drugog uesnika u saobraaju, ili prouzrokovana saobraajna nesrea, uinilac prekraja kaznit e se novanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odredit e mu se jedan ili dva kaznena boda, a ako je uinilac prekraja voza motornog vozila, moe se izrei i zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Osim novane kazne za prekraje iz stava (1) ovog lana, vozau se odreuju i jedan ili dva kaznena boda. lan 237. (1) Novanom kaznom u iznosu od 50,00 KM kaznit e se za prekraj: 1) voza koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prijevoza putnika, ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe, zaustavljenog na stajalitu, kada lica moraju prei preko saobraajne trake ili biciklistike trake kojom se njegovo vozilo kree (lan 30. stav (3)); 1a) lice koje postupa suprotno odredbama lana 36. stav (3) ovog zakona; 2) voza koji mijenja nain upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (lan 42. stav (1)); 3) voza koji se vozilom na putu u naselju kree brzinom koja je vie od 20 do 30 km na sat vea od dozvoljene brzine, odnosno voza koji se vozilom na putu van naselja kree brzinom koja je od 30 do 50 km na sat vea od dozvoljene brzine (lan 44. i lan 46. st. (1) i (2)); 4) voza koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu oznaenom zelenom svijetleom strelicom i pri tome ometa saobraaj vozila koja se kreu po putu na koji ulazi, ili ne propusti pjeake koji prelaze preko kolovoza (lan 52. stav (1)); 5) voza koji u sluajevima iz lana 60. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza, odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu; 6) voza koji poslije izvrenog preticanja ili obilaenja vozilom ponovo ne zauzme poloaj na saobraajnoj traci kojom se do tada kretao (lan 62.); 7) voza koji vozilom pretie drugo vozilo koje se pribliava obiljeenom pjeakom prijelazu, ili koje prelazi pjeaki prijelaz (lan 65.); 8) voza koji prije nego to napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se spreava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (lan 78.); 9) voza koji svojim vozilom nou vue motorno vozilo protivno odredbama lana 83.; 10) voza koji postupi protivno odredbama lana 90. st. (2), (3), (4) i (5); 11) voza motorna vozila koji upotrebljava svjetla za oznaavanje vozila protivno odredbama lana 94.; 12) voza motorna vozila koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla, ili ako ta svjetla upotrebljava na nain suprotan odredbama lana 95.; 13) voza koji ne dri potrebno odstojanje kad se kree iza drugog vozila (lan 96.); 14) voza motorna vozila ija je najvea dozvoljena masa vea od 3.500 kg, ili mu je duina vea od sedam metara, ako ne dri svoje vozilo na propisanom odstojanju od istog takvog vozila ispred sebe (lan 97. stav (1)); 15) voza motocikla i lahkog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraaju na putu ne koristi svjetloodbojni prsluk ili ne nose odgovarajuu zatitnu kacigu za vrijeme vonje (lan 102.);

72

16) pjeak koji na obiljeenom pjeakom prijelazu na kome je saobraaj pjeaka reguliran svjetlosnim saobraajnim znakovima za pjeake ne postupi prema tim znakovima (lan 109. stav (1)); 17) uesnik u saobraaju koji je prilikom prelaenja preko eljeznike pruge u istom nivou postupio protivno odredbama lana 115. st. (2) i (3); 18) pjeak, goni stoke i voza vozila koje se ne smatra motornim vozilom, ili voza motornog vozila koje ne moe razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreu po autoputu ili putu rezerviranom za saobraaj motornih vozila ili brzom putu (lan 116. st. (1) i (2) i lan 120.); 19) voza motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukruno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraaja u suprotni smjer, ili kretanje unazad (lan 117. st. (1) i (3)); 20) voza motornog vozila koji postupi protivno odredbi lana 120.; 21) voza koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje ije je izvoenje u tunelu zabranjeno (lan 123.); 22) voza motorna vozila koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne dri upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (lan 124.); 23) voza koji upravlja vozilom koje je optereeno protivno odredbi lana 127. stav (1); 24) voza koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama lana 127. stav (2) ta. od 2. do 5.; 25) voza koji u pogledu smjetaja tereta na vozilu ili u pogledu oznaavanja tereta postupi protivno odredbama lana 128.; 26) voza koji teret na vozilu nou, kao i danju u sluaju smanjene vidljivosti, ne oznai na nain iz lana 129.; 26a) voza koji upravlja ili pone upravljati vozilom u saobraaju na putu ili instruktor vonje dok osposobljava kandidata za vozaa u praktinom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi da koliina alkohola u krvi prelazi 0,0g/kg do 0,3g/kg (lan 174 stav (3)); 27) voza koji postupa suprotno odredbama lana 186. st. (7) i (8); 28) voza koji teretnim motornim vozilom ija je najvea dozvoljena masa vea od 3.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno due od 4 sata i 30 minuta, ili kad u toku 24 sata upravlja due od devet sati (lan 199. st. (1) i (3)); 29) voza koji postupa protivno odredbi lana 200. stav (2); 30) voza koji postupa protivno odredbi lana 209. stav (4). (2) Ako je prekrajem iz stava (1) izazvana saobraajna nesrea, uinilac e se kazniti novanom kaznom u iznosu od 50,00 do 200,00 KM, a ako je uinilac prekraja voza motornog vozila, odredit e mu se jedan ili dva kaznena boda. (3) Za prekraj iz stava (1) kojim je izazvana saobraajna nesrea, vozau se moe izrei zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. lan 238. (1) Novanom kaznom u iznosu od 40,00 KM kaznit e se za prekraj: 1) voza koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije obiljeeno posebnim znakom (lan 30. stav (5));

73

1a) voza koji u putnikom automobilu prevozi dijete protivno odredbama lana 34a. 2) voza koji ne omogui ukljuivanje u saobraaj vozilu javnog gradskog prijevoza putnika, ili posebno obiljeenom vozilu za prijevoz djece, kad ta vozila izlaze sa stajalita (lan 31. stav (1)); 3) voza vozila javnog gradskog prijevoza putnika, kao i voza posebno obiljeenog vozila za prijevoz djece, koji prilikom ukljuivanja u saobraaj sa stajalita postupi protivno odredbi lana 31. stav (2); 4) voza koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama lana 33.; 5) voza ije vozilo, protivno odredbama lana 35. stav (1) ima na prednjoj strani svjetlosne, svjetlosnosignalne i reflektujue ureaje ili materije koji daju svjetla crvene boje, a na zadnjoj strani svjetla bijele boje; 6) voza koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi lana 42. stav (2); 7) voza koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveava brzinu kretanja na nain da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i kripe (lan 43. stav (3)); 7a) voza koji se vozilom na putu u naselju kree brzinom koja je 10-20 km/h vea od dozvoljene brzine, odnosno voza koje se vozilom na putu van naselja kree brzinom koja je od 20-30 km/h vea od dozvoljene brzine (lan 44. i lan 46. st. (1) i (2)); 8) voza koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi lana 50. stav (3); 9) voza koji se vozilom ne kree u obaveznom pravcu oznaenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetlee strelice (lan 52. stav (2)); 10) voza koji obavlja mimoilaenje protivno odredbama lana 55.; 10a) voza koji obavlja preticanje i obilaenje suprotno odredbama lana 58. ovog zakona; 11) voza koji u sluaju iz lana 60. stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza; 12) voza koji pri preticanju ne dri svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretie (lan 62.); 13) voza koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama lana 70. st. (1) i (3); 14) (brisana posljednjim izmjenama zakona) 15) voza koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne obiljei posebnim znakom na nain propisan u lanu 77.; 16) voza motornog vozila koji pri vui drugog motornog vozila postupi suprotno lanu 81.stav (4); 17) voza koji vue neispravno motorno vozilo protivno odredbama lana 85. st. (2) i (3); 18) voza koji vue natovareno teretno motorno vozilo, odnosno traktor s prikljunim vozilom protivno odredbama lana 87.; 19) voza koji pri vuenju neispravnog motorna vozila postupi protivno odredbama lana 89.; 20) voza motorna vozila koji u pogledu upotrebe kratkih svjetala postupi protivno odredbama lana 93. stav (2); 21) voza bicikla, mopeda ili lahkog motocikla ili motocikla koji se ne kree na nain propisan u lanu 99.;

74

22) voza bicikla, mopeda ili lahkog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama lana 100.; 23) voza bicikla, mopeda, lahkog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama lana 101.; 24) voza bicikla i mopeda i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraaju na putu ne nose odgovarajuu zatitnu kacigu za vrijeme vonje a u periodu od prvog sumraka do potpunog svanua, kao i danju u sluajevima smanjene vidljivosti, i svjetloodbojni prsluk (lan 102.); 25) voza zaprenog vozila koji ne upravlja zaprenim vozilom koje se kree po putu ili lice koje ne ispunjava uslave za upravljanje zaprenim vozilom, ili lice koje se na nepropisan nain prevozi vozilom, ili koji zapreno vozilo ostavi bez nadzora na putu (lan 103.); 26) pjeak koji se nepotrebno zadrava na kolovozu ili se kree po kolovozu na nain kojim se ometa ili spreava saobraaj vozila (lan 105.); 27) (brisana posljednjim izmjenama zakona) 28) pjeak koji preko kolovoza i biciklistike staze ili trake prelazi na nain protivan odredbama lana 108.; 29) pjeak koji na obiljeenom pjeakom prijelazu postupi protivno odredbama lana 109. st. (2) i (3); 30) pjeak koji prilikom prelaenja preko kolovoza na mjestu na kome nije obiljeen pjeaki prijelaz ometa saobraaj vozila (lan 110.); 31) voza koji ometa prolaz pjeaka koji su stupili na obiljeeni pjeaki prijelaz na kome je saobraaj reguliran svjetlosnim saobraajnim znakovima, ili znakovima koje daje ovlateno lice, a kojima je na takvom prijelazu dozvoljen prolaz (lan 111. stav (1)); 32) voza motornog vozila koji na putu rezerviranom za saobraaj motornih vozila postupi protivno odredbama lana 117. st. (1) i (3) i lana 118. stav (1) i l. 120. i 122.; 33) voza koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga to prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezerviranog za saobraaj motornih vozila ili brzog puta (lan 117. stav (2)); 34) voza motornog vozila koji se na autoputu ne kree krajnjom desnom saobraajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (lan 119.); 35) voza motornog vozila koji prilikom ukljuivanja na autoput, odnosno iskljuivanja s autoputa postupi protivno odredbama lana 121.; 35a) vozai vozila i lica koja postupaju suprotno odredbama l. 129a. i 129b. ovog zakona; 36) uesnik u saobraaju koji se ne pridrava ogranienja, zabrana ili obaveza izraenih pomou postavljenih saobraajnih znakova, osim saobraajnih znakova ogranienja brzine (lan 130. stav (4)); 37) ako ne obiljei vozilo posebnim znakom (lan 186. stav (10)); 38) voza koji u saobraaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ureaje i opremu osim ureaja za upravljanje, ureaja za zaustavljanje, ureaja za spajanje vunog i prikljunog vozila, tahografa i pneumatika (lan 203. stav (1)); 39) voza motornog i prikljunog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema vaeu saobraajnu dozvolu, registarske tablice i meunarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama lana 212.

75

(2) Ako je prekrajem iz stava (1) izazvana saobraajna nesrea, uinilac e se kazniti novanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 200,00 KM, a ako je uinilac prekraja voza motornog vozila, odredit e mu se jedan kazneni bod. (3) Za prekraj iz stava (1) kojim je izazvana saobraajna nesrea, vozau motornog vozila moe se izrei i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. lan 239. (1) Novanom kaznom u iznosu od 30,00 KM kaznit e se za prekraj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji nain ometa vozaa u upravljanju vozilom, ili ako utie na njega da upravlja vozilom na nain kojim se umanjuje sigurnost saobraaja (lan 32.); 2) voza ili drugo lice koje se za vrijeme vonje u motornom vozilu ne vee sigurnosnim pojasevima (lan 34. stav (1)); 3) voza koji prije obavljanja odreenih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge uesnike u saobraaju (lan 37.); 4) voza koji za kretanje svog vozila koristi put, odnosno kolovoz ili saobraajnu traku, odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (lan 38.); 5) voza koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama lana 41.; 6) voza koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom priinjava smetnje normalnom odvijanju saobraaja (lan 43. stav (2)); 7) voza koji se vozilom na putu van naselja kree brzinom koja je od 10 do 20 km na sat vea od dozvoljene brzine (lan 44. st. (3) i (4) i lan 46. st. (1) i (2)); 8) voza koji u saobraaju na putu upravlja vozilom na kome nema propisanu oznaku najvee dozvoljene brzine za to vozilo (lan 46. stav (3)); 9) voza koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama lana 48.; 10) voza koji prilikom naputanja raskrsnice u sluaju iz lana 53., ne propusti sve uesnike u saobraaju koji se kreu pravcem u kome je saobraaj otvoren; 11) voza kome je svjetlosnim saobraajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom ue u raskrsnicu i ako je gustina saobraaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj nain ometa ili onemoguava saobraaj drugih vozila koja dolaze s bonih kolovoza (lan 54.); 12) voza koji obavlja mimoilaenje protivno odredbama lan 56.; 13) voza koji obavlja obilaenje protivno odredbama lana 59. stav (1); 14) voza koji prilikom davanja zvunih znakova upozorenja postupi protivno odredbama lana 67.; 15) voza koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama lana 71.; 16) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih uesnika u saobraaju ili ugroava sigurnost saobraaja (lan 72.); 17) voza motorna vozila koji svojim vozilom vue drugo vozilo protivno odredbama lana 81. i lana 82.;

76

18) voza koji prilikom vuenja motorna vozila ne postupi na nain propisan u lanu 84.; 19) lice koje upravlja neispravnim motornim vozilom koje se vue pomou ueta ili krute veze ako nema odgovarajuu dozvolu (lan 86.); 20) voza koji neispravno vozilo vue suprotno odredbama lana 88. ovog zakona; 21) voza koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (lan 90. ta. 1.) 22) goni stoke koji stoku ne dri u skladu sa odredbama lana 104. stav (2) i (4) ovog zakona; 23) pjeak koji se po kolovozu kree protivno odredbama l. 106. i 107.; 24) voza koji postupi suprotno lanu 112.; 25) pjeak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko eljeznike pruge u istom nivou ako je ureaj za zatvaranje saobraaja sputen, ili ako se taj ureaj ve poeo sputati, ili ako se daju svjetlosni i zvuni znakovi koji upozoravaju da e se taj ureaj poeti sputati, odnosno da se prijelazu puta preko eljeznike pruge pribliava vozilo koje se kree po inama (lan 114.); 26) pjeak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko eljeznike pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraajni znakovi, kad se pojavi crveno trepue svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (lan 115. stav (1)); 27) voza koji u saobraaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozakoj dozvoli je istekao rok vaenja (lan 172. stav (1)); 28) voza koji kod sebe nema odgovarajuu vaeu vozaku dozvolu ili je ne pokae na zahtjev ovlatenog lica (lan 172. stav (2); 29) ako voza za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozake dozvole (lan 172. stav (7)); 30) voza-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozaa na motornom vozilu koje nije oznaeno posebnim tablicama (lan 177. stav (5)); 31) voza motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica ili na kome su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu itke (lan 210.); 32) voza koji nema kod sebe vaeu potvrdu za koritenje probnih tablica ili je ne pokae na zahtjev ovlatenog lica (lan 211. stav (2)); 33) voza koji nema kod sebe vaeu potvrdu o registraciji za vozilo kojim upravlja ili je ne pokae na zahtjev ovlatenog lica (lan 211. stav (1) i lan 212.); (2) Ako je prekrajem iz stava (1) izazvana saobraajna nesrea, uinilac e se kazniti novanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 150,00 KM, a ako je uinilac prekraja voza motornog vozila, odredit e mu se jedan kazneni bod. (3) Za prekraj iz stava (1) kojim je izazvana saobraajna nesrea, vozau motornog vozila moe se izrei i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 239a (1) Kada nadleni organ iz lana 177. stava (7) ovog zakona u obavljanju nadzora nad radom autokola utvrdi da se autokola u obavljanju svoje djelatnosti ne pridrava Zakona ili da ne ispunjava propisane uvjete, organ

77

nadlean za obrazovanje e rjeenjem odrediti da se utvreni nedostaci otklone i zabranit e obavljanje jednog dijela osposobljavanja ili cjelokupnog osposobljavanja, dok se utvreni nedostaci ne otklone, ako je to potrebno u pogledu prirode nedostataka. (2) Organ nadlean za obrazovanje moe rjeenjem zabraniti rad autokoli ili odjeljenju autokole u trajanju do dva mjeseca ako se nadlenom organu iz stava (1) ovog lana onemogui ili ometa provoenje kontrole. (3) Organ nadlean za obrazovanje moe licu koje obavlja osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja ili instruktoru vonje koji obavlja osposobljavanje kandidata za vozaa motornih vozila u praktinom upravljanju vozilom, ako osposobljavanje ne obavlja u skladu s vaeim propisima, privremeno oduzeti licencu odnosno dozvolu instruktora na period od tri do est mjeseci. (4) Kandidatu za vozaa motornih vozila koji na ispitu postupa suprotno odredbama lana 182. stav (4) ovog zakona organ nadlean za obrazovanje moe zabraniti izlazak na ispit u periodu do est mjeseci od dana izlaska na ispit na kojem je prekraj poinjen. (5) Ako nadleni organ iz lana 219. stav (2) ovog zakona utvrdi da stanica tehnikog pregleda obavlja tehnike preglede suprotno pozitivnim propisima, izdat e rjeenje o privremenoj zabrani rada do otklanjanja nedostataka. (5) Nadleni organ iz lana 219. stav (2) ovog zakona rjeenjem e privremeno zabraniti rad i odrediti period za otklanjanje nedostataka stanici tehnikog pregleda za koju utvrdi da: 1) prilikom tehnikog pregleda vozila koristi neumjeren ili neispravan ureaj ili opremu; 2) objekt (prostor) ne zadovoljava propisane uvjete; 3) tehniki pregled vozila obavlja lice koja nema licencu.

lan 240. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona, pripadaju nadlenim organima, u skladu s lanom 2. ovog Zakona. lan 241. Provoenje ovog Zakona, pokretanje i voenje postupka za prekraje i preduzimanje drugih mjera za provoenje ovog Zakona vre nadleni organi. lan 242. Izdavanje prekrajnog naloga obavlja ovlateno lice nadlenog organa za poslove kontrole i reguliranja saobraaja na putevima u entitetima, kantonima i Brko Distriktu Bosne i Hercegovine. lan 243. Ako je odlukom nadlenog organa zabranjeno instruktoru vonje upravljanje motornim vozilom, instruktor vonje ne smije se baviti obuavanjem kandidata za vozaa u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. lan 244. (1) O izreenim kaznama, zabranama upravljanja motornim vozilima, saobraajnim nesreama, posljedicama saobraajnih nesrea, motornim i prikljunim vozilima i vozaima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivalita. (2) Nadleni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom, ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine duan je obavijestiti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama, zabranama i mjerama. (3) Podatke iz evidencije predviene u stavu (1) ovog lana mogu koristiti: pravosudni organi, organi koji vode prekrajni, odnosno administrativni postupak, policija, dravni organi, zdravstvene ustanove, preduzea,

78

obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti saobraaja na putevima, kao i preduzea koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. (4) Evidencija o izreenim kaznama, zabranama i mjerama iz stava (2) ovog lana vozaima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadlenog organa prema mjestu prebivalita. lan 245. (1) Trajanje zatitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom rauna se od dana deponiranja vozake dozvole u skladu s lanom 222. (2) Vrijeme provedeno na izdravanju kazne zatvora ne rauna se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. lan 246. (1) Nadleni organ koji vodi prekrajni postupak, u skladu s propisom entiteta, kantona ili Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, moe odgoditi izvrenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekraj iz ta. 25), 26), 32) i 33) lana 235. ovog Zakona, pod uvjetom da uinilac prekraja u odreenom roku, koji ne moe biti krai od est mjeseci ni dui od jedne godine, ne uini prekraj za koji se moe izrei ta zabrana. (2) Odgoeno izvrenje zabrane iz stava (1) opozvat e se ako uinilac prekraja u roku za koji je izvrenje odgoeno uini novi prekraj za koji je propisano izricanje ili mogunost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. (3) Izvrenje mjere iz stava (2) ovog lana ne moe se odgaati. lan 247. Pod uvjetom reciprociteta, protiv vozaa koji ima prebivalite u Bosni i Hercegovini, a u stranoj zemlji uini saobraajni prekraj prema propisima te zemlje, u Bosni i Hercegovini pokrenut e se prekrajni postupak ako to zahtijeva nadleni strani organ a voza za taj prekraj moe biti kanjen na osnovu ovog Zakona ako za taj prekraj nije bio kanjen u zemlji u kojoj je prekraj uinjen. lan 248. (1) Ako voza koji ima stranu vozaku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine uini prekraj za koji je ovim Zakonom predvieno da se mora ili moe izrei zabrana upravljanja motornim vozilom, tom vozau, umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom, moe se izrei zabrana koritenja strane vozake dozvole u istom trajanju. (2) Zabrana koritenja strane vozake dozvole je zabrana vozau kome je izreena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. lan 249. Ako maloljetnik uini radnju koja je ovim Zakonom utvrena kao prekraj, kaznit e se roditelj, usvojitelj, odnosno staratelj maloljetnika, novanom kaznom propisanom za uinjeni prekraj ako je taj prekraj uinjen kao posljedica propusta dunog staranja o maloljetniku. lan 250. Instruktor vonje pod ijim se nadzorom kandidat za vozaa obuava u upravljanju motornim vozilom u saobraaju na putu, kaznit e se za prekraj koji uini kandidat za vozaa, osim ako nije bio u stanju sprijeiti prekraj.

79

XII. STRATEGIJA SIGURNOSTI SAOBRAAJA I VIJEE ZA SIGURNOST SAOBRAAJA lan 251. (1) S ciljem unapreenja saobraajno-obrazovnog rada, saobraajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti veoj sigurnosti saobraaja, osniva se Vijee za sigurnost saobraaja (u daljnjem tekstu:Vijee). (2) Sredstva za rad Vijea osiguravaju se iz budeta institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. (3) lanovi Vijea imenuju se iz reda strunjaka za oblast saobraaja na putevima, nadlenih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. (4) Broj lanova, nain imenovanja predsjednika i lanova Vijea, kao i djelokrug uredit e se pravilnikom koji donosi ministar, uz saglasnost Vijea ministara Bosne i Hercegovine. (5) Za obavljanje poslova iz stava (1) ovog lana, vijea za sigurnost saobraaja mogu formirati i entiteti i Brko Distrikt Bosne i Hercegovine, kao i nii nivoi vlasti. lan 251a. (1) Ministarstvo je duno da, u saradnji sa nadlenim organima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, izradi Strategiju sigurnosti saobraaja na putevima u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Strategija). (2) Prije nego to Vijea ministara Bosne i Hercegovine razmatra Strategiju, predlaga je obavezan da pribavi miljenje vijea za sigurnost saobraaja. (3) Strategiju usvaja Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine i odnosi se na period od pet godina. (4) Strategija sadri znaajna obiljeja postojeeg stanja sigurnosti saobraaja, dugorone i kratkorone ciljeve, smjernice, kljune oblasti rada i rokove za donoenje plana za provoenje Strategije. Strategija polazi od principa proklamovanih standardima Evropske unije, meunarodnih konvencija i sporazuma ija je potpisnica Bosna i Hercegovina. (5) Akcioni plan za implementiranje Strategije usvaja Vijee ministara Bosne i Hercegovine i vlade entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine u istom tekstu. (6) Ministarstvo podnosi izvjetaj o provoenju Strategije Parlamentarnoj skuptini Bosne i Hercegovine jednom godinje. (7) Ministarstvo podnosi izvjetaj o izvrenju Akcionog plana za provoenje Strategije Vijeu ministara Bosne i Hercegovine i vladama entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine jednom godinje. (8) Izvjetaji iz st. (6) i (7) ovog lana prije upuivanja u proceduru usvajanja, razmatra vijee za sigurnost saobraaja i daje miljenje o njima. XIII. OVLATENJA ZA DONOENJE PROPISA ZA IZVRENJE OVOG ZAKONA lan 252. Ovlauje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajuim nadlenim organom donese blie propise o: 1) certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (lan 6.); 2) osnovnim uvjetima koje putevi, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovita sigurnosti saobraaja (lan 11.); 3) voenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (lan 13.);

80

4) obiljeavanju vozila kojim upravlja lice s oteenim ekstremitetima (lan 29.); 5) postavljanju preventivnih izboina (lan 47.); 6) o turistikoj i ostaloj signalizaciji na putu (lan 144.); 7) saobraajnim znakovima i signalizaciji na putevima, nainu obiljeavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje uesnicima u saobraaju daje ovlateno lice (lan 153.); 8) obliku i sadraju obrasca evropskog izvjetaja o saobraajnoj nezgodi (lan 158.); 9) saobraaju u zimskim uvjetima (lan 170.); 10) o organiziranju obuke za osposobljavanje pruanja prve pomoi (lan 177.); 11) nainu i uvjetima za dobivanje licence (lan 178.); 12) sticanju zvanja instruktora vonje (lan 178.); 13) osposobljavanju vozaa motornih vozila (lan 177.); 14) posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozaku dozvolu (lan 186.); 15) obrascu vozake dozvole, kategorijama i potkategorijama motornih i prikljunih vozila i nainu upisa kategorije i potkategorije u vozaku dozvolu, postupku i nainu izdavanja, produenja vaenja i zamjene vozake dozvole i strane vozake dozvole i nainu voenja evidencije o vozakim dozvolama (lan 187.); 16) obrascu i sadraju meunarodne vozake dozvole, postupku i nainu izdavanja, nainu davanja ovlatenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto drutvima i nainu voenja evidencije o izdatim vozakim dozvolama (lan 192.); 17) zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozai motornih vozila kao i uvjeti koje moraju da ispunjavaju zdravstvene ustanove za obavljanje zdravstvenih pregleda kandidata za vozae motornih vozila (lan 198.); 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom, odmoru vozaa i nainu rada udvojenih posada u vozilima, u obimu koji utie na sigurno upravljanje motornim vozilom, kao i obrascu individualne kontrolne knjiice i uputstvu za njeno popunjavanje (lan 202.); 19) dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom optereenju vozila, o ureajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ureaji i oprema u saobraaju na putevima (lan 203.); 20) homologaciji vozila i dijelova (lan 205.); 21) postupku registracije i izdavanja saobraajne dozvole i knjiice vozila, o izgledu meunarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama, obliku i boji, sadraju, vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (lan 215.); 22) tehnikim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehnikih pregleda (lan 219.). 23) nainu prikupljanja i obradi statistikih podataka o saobraajnim nezgodama (lan 158.); 24) nainu i postupku uzimanja uzoraka na analizu radi utvrivanja koncentracije alkohola ili opojnih sredstava u organizmu (lan 159.);

81

25) opim uvjetima za vrenje kontrole nad provoenjem propisa iz osposobljavanja (lan 177. stav (9)); 26) nainu i uvjetima organiziranja ispita za vozaa motornih vozila (lan 179.); 27) vijeu za sigurnost saobraaja (lan 251.). lan 252a. (1) Ovlauje se Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine da donese blie propise o sadraju i nainu voenja Centralnog registra (lan 10.). (2) Ovlauju se nadleni organi entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine da donesu blie propise o nainu formiranja i radu kolskih saobraajnih patrola (lan 2.). XIV. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 253. (1) Propisi iz lana 252. ovog Zakona bit e doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. (2) Odredbe lana 225. st. (5), (8) i (10) ovog zakona primjenjuju se nakon proteka perioda od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, do kada e se primjenjivati prethodna ogranienja bodova. (3) Ministarstvo je duno organizirati izradu kataloga testovnih pitanja iz lana 182. stav (1) ovog zakona i objaviti ga u roku od est mjeseci od dan stupanja na snagu ovog zakona. (4) Danom stupanja na snagu ovog zakona saobraajna dozvola vai kao potvrda o registraciji. (5) Odredbe lana 90. stav (6) ovog zakona za traktore se primjenjuju nakon isteka roka od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 254. (1) Vozaima koji, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini, imaju pravo upravljati motornim i prikljunim vozilima odreene kategorije bit e izdata vozaka dozvola za upravljanje motornim i prikljunim vozilima odreene kategorije tako da: 1) vozaima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A bit e izdata vozaka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1; 2) vozaima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B bit e izdata vozaka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1; 3) vozaima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C bit e izdata vozaka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1; 4) vozaima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D bit e izdata vozaka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B,C i D i potkategorija B1, C1 i D1; 5) vozaima koji imaju pravo upravljati prikljunim vozilom kategorije E, koja je vaila uz kategoriju C, bit e izdata vozaka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE, CE i DE i potkategorija C1E i D1E. (2) Kandidati za vozaa motornih vozila koji su obuku poeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme poetka obuke, zavrit e obuku u skladu s istim zakonodavstvom. lan 255.

82

(1) Nadleni organi uskladit e zakone iz svoje nadlenosti s ovim Zakonom u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. (2) Nadleni organi uredit e sva pitanja iz svoje nadlenosti utvrena ovim Zakonom u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. lan 256. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku BiH. (2) Ovaj Zakon objavljuje se i u slubenim glasilima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine.

PS BiH broj 262/05 22. decembra 2005. godine Sarajevo Predsjedavajui Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine BiH dr. Nikola piri, s. r. Predsjedavajui Doma naroda Parlamentarne skuptine BiH Mustafa Pamuk, s. r.

PS BiH broj 517/10 28. maja 2010. godine Sarajevo Predsjedavajui Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine BiH Niko Lozani, s. r. Predsjedavajui Doma naroda Parlamentarne skuptine BiH Sulejman Tihi, s. r.

83