You are on page 1of 3

-t u bzi h//: ptt h ( rir h aT t u bzi H xe d nI

, 7 0 0 2 adap tap et paggnaid itam mukuh sinov ,nikgnum anamiagaB .gnakal eb kalotr eb gnilas gnay mukuh nasutup ek

... h ur u le s he l o it a k a pe s i d h a let h a f a l i h K a y n a d a n a b ij a we K ? h a f a l i h K n a b ij a we k g n at net l i l a d a d a k a d it h a kr a ne B .1

aud nakraul egn em numan ,amas gnay mukuh agabm el nad amas gnay mikah ,apur es susak nagn ed ,ajas nakgnayaB

.nau cnar ek hun ep nad ham el tagnas ini ir eg en id fitisop mukuh m etsis a whab atik adap ek atayn ara c es nakkujnun em

urtsuj ini kitit adap ,numa N .tauk gnay mukuh nasadnal ikilim em an erak lanoisutitsnok halada -gnakal eb kalotr eb
)/ ri rhat -tub zih-nad-hafalih k- ratupes -gnalu reb-naaynat rep-satnut -nabawaj/ 5 0/ 9 0/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat -tub zih//:ptth ( ri rha T tub ziH nad hafalihK ratupeS gnalu reB naaynat reP satnu T nabawaJ

gnilas iks em -ad ebr eb utka w malad normI mikaH hilipid gnay mukuh nasutup ek ,ada gnay artnok orp irad sap elr eT

.tub esr et itam sinov tiakr et )ad ebr eb tapadn ep ( noinipo gnitn essid nakujagn em kadit normI .itam sinov idajn em

) 3 4 ( iuoaltA iks erA egr eS ,si cnar eP agra w nad ) 1 6 ( k ci D saila sudrar eG suhp eso J k cinraG saalo ci N adnal eB NW abokra N

ukal ep pudih rumu es arajn ep namukuh habugn em aynnial gnuga mikah 2 nad normI , 7 0 0 2 i eM 9 2 adap ,tata cr eT

.abokran gnobm eg adap ek nakan ekid itam namukuh iujut eyn em urtsuj ulal 7 0 0 2 adap ataynr et itam

r ir h aT t u bz i H

namukuh irad akitokran gnobm eg halmuj es naksab ebm em ialum 9 0 0 2 kaj es gnay ira wnA normI mikaH ,akgnas apaiS

)/ h af ali h k-r at u pes/ yro get ac/ di.ro.rir h at

-t u bzi h//: ptt h ( h af ali hK xe d nI

na uc nareK h u ne P : f i t i s o P m uk uH

... m a l a d ut a sre b m a l sI a i n u d u a l a k m it ir am i g o l o n ket n a d um l i a p a itre peS r a hmA im h a F .rD . f orP : he lO

) )/mo c .hallutayadih . w w w// :ptth ( mo c .hallutayadih . w w w (

.tub esr et sinov sata aud ek )KP ( ilabm eK nauajnin eP nagnorod nakir ebm em U N ,nalida ek asar rasad satA .gnugA

)/hafalih k - kutnu-miti ram-igolon ket -umli/ 1 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat

hamakhaM h elo naksutupid gnay na wanuG ykgn eH akitokran n esudorp kutnu itam namukuh nalatabm ep sinov sata

a w e c ek turut joriS liqA diaS )U NBP ( amalU lutaldha N ras eB surugn eP aut eK nakhaB .kilbup igab nalida ek iakul em sal ej

itam namukuh irad abokran gnobmr eg nasab ebm ep ,uti nial eS .AM isn edurpsiruy karban em aguj nad , )am-aut ek-hatnir ep
-tub zih//:ptth ( hafalihK kutnu miti raM igolon ke T & umlI

-raggnal-normi-abokran-gnobm eg-itam-sinov-naklatab/ 0 1/ 3 8 3 7 5 0 2/ 3 3 1 4 5 1/ 8 0/ 0 1/ 2 1 0 2/da er/mo c .kit ed .s w en// :ptth (

AM aut eK hatnir ep na wal em


ha fali h K

, )has-kadit-abokran

-gnobm eg-itam-sinov-nalatabm ep-isutitsnok-raggnal-am/ 0 1/ 4 5 5 8 5 0 2/ 6 5 1 3 6 1/ 9 0/ 0 1/ 2 1 0 2/da er/mo c .kit ed .s w en// :ptth (


)/ h air a hs/ yro get ac/ di.ro.rir h at

5 4 9 1 DUU raggnal em ialinid an erak tap et kadit ialinid tub esr et nasutup nial gnay naigab es igab ,numa N

-t u bzi h//: ptt h ( h air a yS xe d nI

.
... . f i a hT k ut n u r i a b u Z -z a n bI i h d a q i d aj nem h a nre p u kA , n a kr ut u nem h a k i a l u M i bA

) )mo c .s w enkit ed . w w w// :ptth ( mo c .s w enkit ed . w w w (ais enodnI

fitisop mukuh malad naksupahid itam namukuh ayapus hatnir em ep gnorodn em sartnoK .nupapa kutn eb malad
n bI )33 -e k s i d a H h a y i w a w aN - n a n a brA - lA(

)/ 2-naate kgnes rep -malad-hapmus-nad -it kub/ 1 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat

gnaro es es pudih kah ignarugn em h elob kadit anadip namukuh ,ini MSL turun eM

.tub esr et nasutup aribm eg tubmayn em

,sartnoK nad laisrapmI itr ep es MAH taig ep MSL ritnil eg es igaB .takaraysam id artnok orp u cim em sal ej tub esr et nasutuP

MAH gnatn et 9 9 9 1/ 9 3 o N UU 4 lasaP raggnal em nad 5 4 9 1 DUU 1 taya 8 2 lasap raggnal em

-tub zih//:ptth ( naate kgnes reP malaD hapmuS nad it kuB

an erak arajn ep nuhat 5 1 nad nuhat 2 1 idajn em namukuh naknurutid anadipr et aud ek nasalar eb normI .na wanuG

ykgn eH nad ei z emih C K yralliH utiay abokran gnobm eg kutnu itam sinov naklatabm em ilak aud ira wnA normI )nruP (
h a ir a yS

I NT n ejgirB gnuga mikah iulal em )AM ( gnugA hamakhaM ,aynmul eb eS .pudih rumu es aynah idajn em itam namukuh

)48_ get ac/ yr o get ac/ p h p. xe d n i/ o f n i/ o f n i.r ir h at -t u - bz i h. w w w//: ptt h(

sinov irad ainaT namukuh naknagnir em aggnih es 1 1 0 2/G/ 5 3 romonr eb s erpp eK iulal em ainaT saila alO saila alonarP

akil eM inkay ,in e D natolpmok adap ek

nakir ebid amas gnay

isarg

,ulal nuhaT .pudih rumu es arajn ep aynah idajn em itam

namukuh irad sab eb tub esr et akitokran gnobm eg ,tub esr et

nasutup ek nagn e D . 2 1 0 2/G/ 7 romo N )s erpp eK ( n edis erP

)/ h -3341 - ut k/ g at/ d i.r o.r ir h at -t u bz i h//: ptt h(

nasutup eK iulal em dijaM dammahuM ipaR saila na wrahaM ait eS

in e D lanoisanr etni akitokran takidnis adap ek isarg nakir ebm em

)YBS ( onoyohduY gnabmaB olisuS n edis erP ,ini amal mul eB

taraB nignira watoK ais enodnI rirhaT tub ziH samuH

artupaS

irdnA : h elO )gpj .itam-namukuh/ 0 1/ 2 1 0 2/sdaolpu/tn etno c

-p w/di .ro .rirhat-tub zih// :ptth (

i t aM n amu kuH g n alU g n a bmi n eM

) /ha i rahs /y rog e tac /d i. ro. r i rha t- tub z ih / /:p t th( ha i rayS

) /M ALSIL A /YR OGE T AC /DI.R O.RIRH A T - TUB ZIH / /: P T TH (

3341 ha j j ih luz D 20

2102 rebo tkO 81

Search
) /sw en /y rog e tac /d i. ro. r i rha t- tub z ih / /:p t th( a t i r eB ) / la i ro t id e /y rog e tac /d i. ro. r i rha t- tub z ih / /:p t th( la i ro t idE

M ALSI

L A

) /DI.R O.RIRH A T - TUB ZIH / /: P T TH (

EM OH

)/di. ro. ri rhat-tub zih//:ptth (

e k mi ri k na kusam nad na raS { ? adnA ratnemo k anamiagaB . 2 1 0 2 sutsugA 4 1 lgt kajes u rab hajaw nagned lipmat )I TH ( aisenodnI ri rha T tub ziH etisbe W

-namukuh-gnalu-gnabmin em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat-tub zih// :ptth =lru?timbus/mo c .nopu elbmuts// :ptth (

)itaM namukuH gnalU gnabmin eM = eltit&/itam-namukuh-gnalu-gnabmin em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat

-tub zih// :ptth =lru?timbus/mo c .tidd er// :ptth (

)/itam-namukuh-gnalu-gnabmin em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat

-tub zih// :ptth =u&itaM namukuH gnalU gnabmin eM =t?t elkramkoob/stlus erym/mo c .oohay .h cra es . 2b e wym// :ptth (

gniloP

)itaM namukuH gnalU gnabmin eM = eltit&/itam-namukuh-gnalu-gnabmin em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat

)/ le n n a hc - it h/ d i.r o.r ir h at -t u bz i h//: ptt h(

-tub zih// :ptth =kmkb&dda =po?kram/skramkoob/mo c . elgoog// :ptth (

)itaM namukuH gnalU gnabmin eM = eltit&/itam

-namukuh-gnalu-gnabmin em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat-tub zih// :ptth =lru& 2 = esahp?timbus/mo c .ggid// :ptth (

)itaM namukuH gnalU gnabmin eM = eltit&/itam-namukuh-gnalu-gnabmin em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat

-tub zih// :ptth =lru& =bup?php .kramkoob/mo c .sihtdda// :ptth (

)/ s d a o l n w o d/ d i.r o.r ir h at -t u bz i h//: ptt h(

) 2 1 0 2/ 0 1/ 5 1 ( s w eno enroB nairah id taumi D

] [ .surah ipat ,ulr ep aynah nakub aynnial

natahaj ek nad abokran natahaj ek ukal ep kadnin em kutnu itam namukuh ,aynnalupmis eK .hayimalsI ha falihK halua D

iakgnib malad malsI hairayS nakpar en em nagn ed duju wr et tapad aynah


)/m alsil a/ yro get ac/ di.ro.rir h at-t u bzi h//: ptt h ( > xe d nI

ini mukuh nalida ek nad natahalsam ek ,aynutn eT

) 9 0 6 malsI-lA nit eluB ( .apur es natahaj ek nakukal em kutnu ilak naubir rikipr eb naka gnaro pait es utig eb nagn e D .ir egn
)/gnacne k-abo k ran

asar em nad tub esr et nahataj ek sata isknas halada uti a whab mahap takaraysam aggnih eS . ) 2 : ] 4 2 [ru N-na SQ tahil ( ani z
-na rade rep-na klatabid-abo k ran- radnab -itam-sinov/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat

dah malad itr ep es takaraysam h elo nakiskasid nakhab uata iuhat ekid aynkadn eh aynnaanaskal eP .sinov aynnakhutajid

nad natahaj ek utka w irad amal utka w ad ej apnat ,ayntap e c es nakukalid surah uti nakhutajid gnay namukuh naanaskal eP

.takaraysam igab aynayahab

nad natahaj ek takgnit tahil em nagn ed itam namukuh iapmas nakhab dilij ,adn ed ,arajn ep ,sopsk eid kutn eb malad
-tub zih//:ptth ( gnacneK abo k raN na rade reP

asib aynisknaS .nakukalid gnay natahaj ek takgnit gnutnagr et magar eb nakhutajid gnay namukuh ,abokran susak mala D

.hakin em hadus gnay ani z ukal ep igab itam iapmas majar uata hakin em mul eb gnay igab ilak 0 0 1 )kubma c ( dilij isknas
na klatabiD abo k raN radnaB itaM sino V

tapadn em naka aynukal ep igaB .marah inkay habur eb naka kadit nad pat et ta fisr eb tamaik irah aggnih WAS lusaR asam

kaj es ani z ukal ep igab isknas nad sutats ,hotno c iagab eS .sayiQ nad amjI ,hannuS ,naruQ lA adap ek u cagn em an erak asam

gnajnap es pat et gnay naran eb ek ialin ikilim em nad aisunam us fan a wah irad sab eb malsI malad mukuh m etsis ,tapm e eK

.gnidnab nalidar ep m etsis iukagn em kadit atr es lani f nad


)/ei awl a/ yro get ac/ di.ro.rir h at-t u bzi h//: ptt h ( > xe d nI

pat et ta fisr eb nalidar ep , fitamron ara c es ,agit eK .aisunam padahr et nup liu c es nagnitn ep ek ikilim em kadit nad uhaT ahaM
)/ 3-ti kas-ta ka raysam-te rtop- ralu kes -ta rab- ratnagnep/ 8 0/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat

gnay ayar dagaj atpi cn ep ,TWS hallA irad lasar eb an erak lida itsap nad ran eb itsap malsI mukuh ,si fosoli f ara c es ,aud eK

. ) 5 6 , 0 6 asi N nA nad , 0 5 , 9 4 , 7 4 , 5 4 , 4 4 taya hadiaM lA , 7 taya rysaH lA ( napudih ek k epsa hurul es malad malsI hairayS
-tub zih//:ptth ( ]ti kaS ta ka raysaM te rtoP ralu keS ta raB [ ratnagneP

nagn ed takir et

nad inikay em bija w milsum pait es ,nanami ek isis irad ,amatr ep ,nasala halmuj es adA .ini ir eg en id mukuh

: s u k oF

nakag en ep nau cnar ek naksatnun em malad fitanr etla idajn em tapad malsI mukuh m etsiS . fitk e f e nad lida gnay mukuh

m etsis h elo gnukudid surah aguj numan ,n emtimok nakhutubm em rad ek es kadit abokran nalaosr ep naksatnun eM
)/ 3-ti kas-ta ka raysam-te rtop- ralu kes -ta rab- ratnagnep/ 8 0/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat

f i tkefE na d l i d A : ma l s I me t s iS

.kilbup igab

mukuh naitsap ek ir ebm em

kadit an erak lata f nahalas ek nakapur em ini laH .ilabm ek nauajnin ep aggnih gnidnab nasutup irad ialuM .iggnit hib el
-tub zih//:ptth ( ]ti kaS ta ka raysaM te rtoP ralu keS ta raB [ ratnagneP

gnay nalidagn ep nasutup h elo naklatabid tapad nalidagn ep nasutup an erak nau cnar ek hun ep gnay mukuh m etsis ,agit eK

normI mikaH KP nasutup susak

malad itr ep es natahaj ek ukal ep adap ek nakhutajid gnay namukuh isknas aynkadit tar eb nad halas ran eb nakutn en em
: yr otS re v oC

malad naad ebr ep uata ris fat itlum aynlu cnum igab gnaur ir ebm em gnam em ukalr eb gnay mukuh kudorp ,aud eK

abokran gnobm eg padahr et YBS n edis erP irad itam mukuh nalatabm ep isarg nad rotpurok sab eb sinov itr ep es kilbup

igab nalida ek iakul em gnay mukuh nakajib ek nad nalidagn ep nasutup kaynab ,aynlisaH
)/telf ael/ yro get ac/ di.ro.rir h at

.aynus fan a wah nagnur edn e c ek

iaus es mukuh nakris fan em kutnu kahr eb gnaro pait es ,amatr ep an erak idajr et ini laH

. )gnadnu gnadnu ( iridn es uti mukuh

-t u bzi h//: ptt h ( h ar ys a N xe d nI

kudorp padahr et n etsisnokni nad laisr evortnok gnay mukuh nasutup ek iagabr eb
... n a k a p ure M i s i s n arT a s a M ne d i serP i a g a be s

lu cnum naidum ek akij h ena kadiT

.takaraysam id gnabm ekr eb gnay

akitam elborp ba wajn em upmam kadit hadus an erak habu

habur eb asaitnan es naklisahid gnay gnadnu gnadnu uata mukuh narutar ep alibapa raja w ,lisahlA .ini taas mukuh m etsis
a ar a hS - l a k u or a F p a d a hret l a n o i s aN n a weD

)/isulove r -i rad-lanoisan-nawed-isisopo -aynhasip ret-it kub-isisna rt -asam-nedise rp-aa rahs-la- kuo raf -naami renep/ 4 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat -tub zih//:ptth ( isuloveR i rad lanoisaN naweD isisop O aynhasip re T it kuB :isisna r T asaM nedise rP aa rahS-la kuo raF naami reneP

)/rir h at-t u bzi h/ yro get ac/ di.ro.rir h at

i s i s o pO n a am ire neP

irad rasadn em naham el ek halinI .kahip aum es itakap esid nad ukab ,pat et ta fisr eb gnay naran eb ek radnats ada kadit

,aggnih eS .utaus es alag es naran eb ek takikah imaham em kadit gnay satabr et kulham nakapur em aisunam ,aynnalaosr eP

.i wainud napudih ek rutagn em

malad satiroto ikilim em kadit nad lautir nalaosr ep rutagn em satab es aynah amaga nakidajn em emsir eluk es ,nial isis adaP

.aisunam laka kudorp nad natakap es ek nakapur em gnay aynsin ej es nad PHUK ,gnadnu gnadnu kutn eb malad mukuh

kudorp magar eb aynrihal ,aggnih eS .nanahut ek ialin ialin irad lir ets gnay aisunam laka adap ek takaraysam id ukalr eb

gnay mukuh )isknas ( m etsis kusamr et i wainud napudih ek malad utaus es alag es halas ran eb nad kurub kiab nalaosr ep

naktapm en em ini ir eg en tunaid gnay emsir eluk es mahaP . )napudih ek irad amaga nakhasim em gnay mahap ( emsir eluk es
h ar y s a N

inkay mukuh narutar ep aynrihal irasadn em gnay mukuh sasa adap kat elr et ,numa N

.iridn es uti itam namukuh

adap halnakub itam namukuh nasupahgn ep ratup es artnok orp ,aynhuggnus eS

. 9 0 0 2 adap uril ek idajn em numan

Tw eet

15

)e l i b om=re hct i w s_ pm p w&92 % a i se n o d nI+r ir h aT+t u bz i H82 %+ a i se n o d n i bz i h+A3 % dee F= n g i a pm ac_mt u& dee f=m u i dem_mt u&re nr u b dee f=ecr u o s_mt u ?/ it am - n am u k u h - g n a l u - g n a bm i nem/71/01/2102/ d i.r o.r ir h at -t u bz i h.m//: ptt h( et i s e l i b om r u o ot hct i wS

di .ro .rirhat-tub zih @o fni :liamE 2 7 3 7 8 7 3 8 / 0 7 3 7 8 7 3 8 ) 1 2- 2 6 ( :xaF/pl eT 0 9 3 2 1 natal eS atraka J , 1 3 2 .o N omop eoS . forP l J , 5 2A e calaP n wor C :ais enodnI rirhaT tub ziH tasuP rotnaK

. n a k i s a k i l b u p i d n a d n a k h amejret i d , p it u k i d g n a y a p a ir a d re bm u s n a km ut n ac nem s ur a h atre s , a y n h a b u g nem n a d i s ater pret n i g nem , g n ot omem a p n at n a p it u g ne p n a d ) n a h amejre ne p( n a n i l a y ne p m a l a d ) n ar uj uje k( h a n am a a g aj nem p atet t ar a y s n a g ne d , a y net i s be w n a d r ir h aT t u bz i H n a kt i bret i d g n a y aj a s a p a i l a bme k n a k i s a k i l b u pmem n a d p it u g nem he l o B . a i se n o d nI r ir h aT t u bz i H i s k u d or p i d g n a y a i dem it l u M , d i o l b aT , h a l aj a M , a i se n o d nI r ir h aT t u bz i H et i s be w m a l a d n a k i s a k i l b u p i d n u p i l a ke s , a y n s i l u ne p t a p a d ne p n a k a p urem ut i n i a le s g n a y n aD .r ir h aT t u bz i H t a p a d ne p n a k a p urem g n a y aj a s r ir h aT t u bz i H a i de M n a l i k a wreP n a d ar ac i B ur uJ ,) im a l'I - l a b at k a M - l a( a i de M r ot n a K , h a y a l iW n a d t a s uP r ir h aT t u bz i H am a n s at a n a kt i bret i d g n a y i s a k i l b u p - i s a k i l b uP

)/mo c .ha falihk . w w w// :ptth (

tn em evoM ha falihK

)/b zih/ku .gro .b zih . w w w// :ptth (

)//gro .ailartsua-b zih . w w w// :ptth (

)/gro .asqa-la . w w w// :ptth (

sirggnI rirhaT tub ziH

ailartsuA rirhaT tub ziH

ikruT rirhaT tub ziH

sidqaM lutiaB asqA lA

)/ln .rirhat-tu

)di .ro .rirhat-tub zih// :ptth (

-b zih// :ptth ( adnal eB rirhaT tub ziH

ais enodnI rirhaT tub ziH

)/gro .amaad e .lidabla// :ptth (

)/mo c .ha falihkym . w w w// :ptth (

nonabiL rirhaT tub ziH

aniarkU rirhaT tub ziH

si cnar eP rirhaT tub ziH

aisyalaM rirhaT tub ziH

)/o fni .rirhat-lap . w w w// :ptth (

)/mo c . etk ejorp-malsi . w w w// :ptth (

)natsikaPrirhaTtub ziH// :ptth (

anits elaP rirhaT tub ziH

aisuR rirhaT tub ziH

namr e J rirhaT tub ziH

natsikaP rirhaT tub ziH

)gro .rirhat-tu-b zih . w w w// :ptth (

)/ w en/kd .rirhat

tasuP rirhaT tub ziH

-tu-b zih . w w w// :ptth (

)php .x edni/gro .ta falihk . w w w// :ptth (

)/o fni .rirhat-tu-b zih . w w w// :ptth (

akir emA rirhaT tub ziH

kramn e D rirhaT tub ziH

hs edalgnaB rirhaT tub ziH

e ci f fO aid eM rirhaT tub ziH

) der i u qer( l i a M -E

:r at nem o K

) der i u qer( am aN

st l u seR we i V
.) / i r eg en-ma lad-sw en /sw en /y rog e tac /d i. ro. r i rha t

- tub z ih / /:p t th( i r eg eN ma laD sw eN i rog e tak adap 0 0: 6 1 lukup 2 1 0 2 r ebo tc O 7 1 laggna t adap gn i tsop id in i l ek i t r A

s u g a b g n ar u k h i s a M aj a s a s a i B k i a b h i be l n a l i pm aT

)/itam-namukuh-gnalu-gnabmin em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat-tub zih// :ptth =dda?s eva f/mo c .itaronh c et// :ptth (
}hallumu ka zaj ,di. ro. ri rhat-tub zih@is kade r :liame

)itaM namukuH gnalU gnabmin eM =tn emmo c w en&itaM namukuH gnalU gnabmin eM = eltit&/itam

Submit
et i s beW

Vote