You are on page 1of 57

8227 KAMU HALE KANUNU

Kanun Numaras : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yaymland R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Say: 24648 Yaymland Dstur : Tertip: 5, Cilt: 42

BRNC KISIM Genel Hkmler BRNC BLM Uygulama lkeleri Ama Madde 1- Bu Kanunun amac, kamu hukukuna tbi olan veya kamunun denetimi altnda bulunan veyahut kamu kayna kullanan kamu kurum ve kurulularnn yapacaklar ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Aada belirtilen idarelerin kullanmnda bulunan her trl kaynaktan karlanan mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihaleleri bu Kanun hkmlerine gre yrtlr: a) (Deiik: 1/6/2007-5680/1 md.) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile zel bteli idareler, il zel idareleri ve belediyeler ile bunlara bal; dner sermayeli kurulular, birlikler (meslek kurulu eklinde faaliyet gsterenler ile bunlarn st kurulular hari), tzel kiiler. b) (Deiik: 30/7/2003-4964/1 md.) Kamu iktisadi kurulular ile iktisadi devlet teekkllerinden oluan kamu iktisadi teebbsleri. c) (Deiik: 30/7/2003-4964/1 md.) Sosyal gvenlik kurulular, fonlar, zel kanunlarla kurulmu ve kendilerine kamu grevi verilmi tzel kiilie sahip kurulular (meslek kurulular ve vakf yksek retim kurumlar hari) ile bamsz bteli kurulular. d) (Deiik: 12/6/2002-4761/10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin dorudan veya dolayl olarak birlikte ya da ayr ayr sermayesinin yarsndan fazlasna sahip bulunduklar her eit kurulu, messese, birlik, iletme ve irketler. e) (Deiik:13/2/2011-6111/176 md.) 4603 sayl Kanun kapsamndaki bankalar ile bu bankalarn dorudan veya dolayl olarak birlikte ya da ayr ayr sermayesinin yarsndan fazlasna sahip bulunduklar irketlerin yapm ihaleleri. (Deiik ikinci fkra: 13/2/2011-6111/176 md.) Ancak, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine ksmen ya da tamamen sahip olduu bankalar, 4603 sayl Kanun kapsamndaki bankalar ve bu bankalarn dorudan veya dolayl olarak birlikte ya da ayr ayr sermayesinin yarsndan fazlasna sahip bulunduklar irketler ( (e) bendinde belirtilen yapm ihaleleri hari) 4603 sayl Kanun kapsamndaki bankalarn 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanununa tabi gayrimenkul yatrm ortaklklar ile enerji, su, ulatrma ve telekomnikasyon sektrlerinde faaliyet gsteren teebbs, iletme ve irketler bu Kanun kapsam dndadr. stisnalar Madde 3-(Deiik: 30/7/2003-4964/2 md.) a) Kanun kapsamna giren kurulularca, kurulu amac veya mevzuat gerei ilemek, deerlendirmek, iyiletirmek veya satmak zere dorudan reticilerden veya ortaklarndan yaplan tarm veya hayvanclkla ilgili rn almlar ile 6831 sayl Orman Kanunu gereince orman kyleri kalkndrma kooperatiflerinden ve kyllerden yaplacak hizmet almlar,

8228
b) (Deiik: 20/11/2008-5812/1 md.) Savunma, gvenlik veya istihbarat alanlar ile ilikili olduuna veya gizlilik iinde yrtlmesi gerektiine ilgili bakanlk tarafndan karar verilen veya mevzuat uyarnca szlemenin yrtlmesi srasnda zel gvenlik tedbirleri alnmas gereken veya devlet gvenliine ilikin temel menfaatlerin korunmasn gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet almlar ile yapm ileri, c) Uluslararas anlamalar gereince salanan d finansman ile yaptrlacak olan ve finansman anlamasnda farkl ihale usul ve esaslarnn uygulanaca belirtilen mal veya hizmet almlar ile yapm ileri; uluslararas sermaye piyasalarndan yaplacak borlanmalara ilikin her trl danmanlk ve kredi derecelendirme hizmetleri; Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnn banknot ve kymetli evrak retim ve basm ile ilgili mal veya hizmet almlar,(Ek bareler:27/4/2004 5148/ 2 md.) zelletirme uygulamalar iin 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayl Kanun erevesinde yaplacak her trl danmanlk hizmet almlar; hava tamacl yapan teebbs, iletme ve irketlerin ticari faaliyetlerine ilikin mal ve hizmet almlar, d) darelerin yabanc lkelerdeki kurulularnn mal veya hizmet almlar ile yapm ileri; yurt dnda bulunan nakil vastalarnn o yerden salanmas zorunlu mal veya hizmet almlar, e) Bu Kanun kapsamna giren kurulularn; Adalet Bakanlna bal ceza infaz kurumlar, tutukevleri iyurtlar kurumlar, Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumuna bal huzurevleri ve yetitirme yurtlar, Mill Eitim Bakanlna bal retim yapan okullar ve merkezler, Tarm ve Kyileri Bakanlna bal enstit ve retme istasyonlar ile Babakanlk Basmevi letmesi tarafndan bizzat retilen mal ve hizmetler iin anlan kurululardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statsnde yer alan mal ve hizmetler iin Devlet Malzeme Ofisi Genel Mdrlnden, yk, yolcu veya liman hizmetleri iin Trkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel Mdrlnden, akaryakt ve tat iin Tasfiye leri Dner Sermaye letmeleri Genel Mdrlnden yapacaklar almlar ile aratrma-gelitirme faaliyetleri kapsamnda Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumundan yapacaklar mal, hizmet ve danmanlk hizmet almlar, et ve et rnleri iin Et ve Balk Kurumu Genel Mdrlnden, ray stnde eken ve ekilen aralarda kullanlan monoblok tekerlek ve tekerlek takmlar iin Makine ve Kimya Endstrisi Kurumu Genel Mdrlnden yapacaklar almlar, (1) f) (Deiik: 20/11/2008-5812/1 md.) Ulusal aratrma-gelitirme kurumlarnn yrtt ve destekledii aratrmagelitirme projeleri iin gerekli olan mal ve hizmet almlar ile finansmannn tamam Kanun kapsamndaki bir idare tarafndan karlanarak elde edilen sonularn bu idare tarafndan sadece kendi faaliyetlerinin yrtlmesinde faydalanld haller hari, her trl aratrma ve gelitirme hizmeti almlar, (1) 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 1 inci maddesiyle; bu bentte yer alan malzemeler ibaresi hizmetler eklinde deitirilmi, ayn bendin sonuna ile aratrma-gelitirme faaliyetleri kapsamnda Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumundan yapacaklar mal, hizmet ve danmanlk hizmet almlar, et ve et rnleri iin Et ve Balk Kurumu Genel Mdrlnden, ray stnde eken ve ekilen aralarda kullanlan monoblok tekerlek ve tekerlek takmlar iin Makine ve Kimya Endstrisi Kurumu Genel Mdrlnden yapacaklar almlar ibaresi eklenmi ve metne ilenmitir.

8228-1
g) 2 nci maddenin birinci fkrasnn (b) ve (d) bentlerinde saylan kurulularn, ticar ve sna faaliyetleri erevesinde; dorudan mal ve hizmet retimine veya ana faaliyetlerine ynelik ihtiyalarnn temini iin yapacaklar, Hazine garantisi veya dorudan btenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dndaki yaklak maliyeti ve szleme bedeli ikitrilyon yzmilyar Trk Lirasn amayan mal veya hizmet almlar, (1) h) Bu Kanun kapsamndaki idarelerin kendi zel mevzuat uyarnca hak sahiplerine salayacaklar tehis ve tedaviye ynelik hizmet almlar ile tedavisi kurumlarnca stlenilen kiilerin ayakta tedavisi srasnda reeteye balanan ila ve tbb malzemelerin kiilerce almlar, salk hizmeti sunan bu Kanun kapsamndaki idarelerin tehis ve tedaviye ynelik olarak birbirlerinden yapacaklar mal ve hizmet almlar, (2) i) (Ek: 14/7/2004-5226/21 md.) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu kapsamndaki tanr ve tanmaz kltr varlklarnn rlve, restorasyon, restitsyon ve konservasyon projeleri, sokak salklatrma, evre dzenleme projeleri ve bunlarn uygulamalar ile deerlendirme, muhafaza, nakil ileri ve kaz almalarna ilikin mal ve hizmet almlar, (3) j) (Ek: 3/3/2005-5312/25 md.) Deniz evresinin Petrol ve Dier Zararl Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Mdahale ve Zararlarn Tazmini Esaslarna Dair Kanun hkmleri kapsamnda, acil mdahale plnlarnn hazrlanmas ve bir olay meydana geldikten sonra kirlilie mdahale ve acil mdahale plnlarnn icras iin acil olarak ihtiya duyulabilecek hizmet alm ile ara, gere ve malzeme alm, k) (Ek: 20/2/2008-5737/79 md.) Vakf kltr varlklarnn onarmlar ve restorasyonlar ile evre dzenlemesine ilikin mal veya hizmet almlar, l) (Ek: 27/12/2007-5726/24 md.) Tanklarn korunmasna ilikin mevzuat hkmlerine gre alnacak koruma tedbirlerinin uygulanmas iin gerekli olan mal ve hizmet almlar, m) (Ek: 9/7/2008-5784/28 md.) Boru Hatlar ile Petrol Tama A.. (BOTA) tarafndan ithalat yoluyla yaplacak spot svlatrlm doal gaz (LNG) almlar, n) (Ek: 20/11/2008-5812/1 md.) Uluslararas mkellefiyetlerden doan veya ulusal amal; savunma, gvenlik, insani yardm gibi durumlarda ortaya kabilecek acil ihtiyalarn, sratli ve etkin bir biimde temini amacyla, nceden gvenceler alnmasna olanak salayan anlamalar veya szlemeler yapmak suretiyle mal ve hizmet almlar,
(1) Bu bentte yer alan eik deerler ve parasal limitlerin 1/2/2012 tarihinden itibaren uygulanmas ile ilgili olarak, 24/1/2012 tarihli ve 28183 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu hale Kurumunun 2012/1 No.lu Kamu hale Tebliine baknz. (2) 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 1 inci maddesiyle; bu bendin sonuna salk hizmeti sunan bu Kanun kapsamndaki idarelerin tehis ve tedaviye ynelik olarak birbirlerinden yapacaklar mal ve hizmet almlar, ibaresi eklenmi ve metne ilenmitir. (3) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayl Kanunun 14 nc maddesiyle, bu bentte yer alan kapsamndaki ibaresinden sonra gelmek zere tanr ve tanmaz ibaresi ve restitsyon ibaresinden sonra gelmek zere ve konservasyon ibaresi eklenmi ve metne ilenmitir.

8228-2
o) (Ek: 25/6/2009-5917/31 md.) Elektrik retimi, iletimi, ticareti ve datm alannda faaliyet gsteren kamu iktisadi teebbslerinin, bu faaliyetlerinin yrtlmesine ynelik olarak dier kamu kurum ve kurulularndan yapacaklar enerji ve yakt almlar, p) (Ek: 22/2/2007-5583/9 md.;Deiik: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Genlik ve Spor Bakanlnn uluslararas genlik faaliyetleri ile Spor Genel Mdrl ve bamsz spor federasyonlarnn ulusal ve uluslararas sportif faaliyetlerine ilikin mal ve hizmet almlar, (1) r) (Ek: 13/2/2011-6111/177 md.) Fakir ailelere kmr yardm yaplmasna ilikin Bakanlar Kurulu kararnameleri kapsamnda; ileticisi kim olursa olsun, Trkiye Kmr letmeleri Kurumu Genel Mdrlnn kendisine veya bal ortaklk veya itiraklerine ait olan kmr sahalarndan yapaca mal ve hizmet almlar, s) (Ek: 31/3/2012-6288/5 md.) Trkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel Mdrlnn bal ortaklklarndan yapaca mal veya hizmet almlar, t) (Ek: 4/7/2012-6353/27 md.) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn kurduu veya itirak ettii irketten (SYMnin yapaca mal ve hizmet almlarnda Yksekretim Kurulunun uygun gr alnmak kaydyla) snav faaliyetlerinin yrtlmesine ynelik olarak yaplacak mal ve hizmet almlar, Ceza ve ihalelerden yasaklama hkmleri hari bu Kanuna tbi deildir. Tanmlar Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasnda; Mal : Satn alnan her trl ihtiya maddeleri ile tanr ve tanmaz mal ve haklar, Hizmet: (Deiik: 30/7/2003-4964/3 md.) Bakm ve onarm, tama, haberleme, sigorta, aratrma ve gelitirme, muhasebe, piyasa aratrmas ve anket, danmanlk, () (1) , tantm, basm ve yaym, temizlik, yemek hazrlama ve datm, toplant, organizasyon, sergileme, koruma ve gvenlik, meslek eitim, fotoraf, film, fikr ve gzel sanat, bilgisayar sistemlerine ynelik hizmetler ile yazlm hizmetlerini, tanr ve tanmaz mal ve haklarn kiralanmasn ve benzeri dier hizmetleri, (1) Yapm : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havaliman, rhtm, liman, tersane, kpr, tnel, metro, viyadk, spor tesisi, alt yap, boru iletim hatt, haberleme ve enerji nakil hatt, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak slah, takn koruma ve dekapaj gibi her trl inaat ileri ve bu ilerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, byk onarm, restorasyon, evre dzenlemesi, sondaj, ykma, glendirme ve montaj ileri ile benzeri yapm ilerini, Tedariki : Mal alm ihalesine teklif veren gerek veya tzel kiileri veya bunlarn oluturduklar ortak giriimleri, Hizmet sunucusu : Hizmet alm ihalesine teklif veren gerek veya tzel kiileri veya bunlarn oluturduklar ortak giriimleri,
(1) 22/2/2007 tarihli ve 5583 sayl Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen (k) bendi, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Kanunun 177nci maddesi ile (p) bendi olarak teselsl ettirilmitir. (2) 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 2 nci maddesiyle; bu tanmda yer alan mimarlk ve mhendislik, ett ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her lekte imar plan ibareleri metinden karlmtr.

8228-3
Danman : Danmanlk yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yarar iin kullanan, danmanln yapt iin yklenicileri ile hibir organik ba iinde bulunmayan, idareden danmanlk hizmeti karl dnda hibir kazan salamayan ve danmanlk hizmetlerini veren hizmet sunucularn, Yapm mteahhidi : Yapm ii ihalesine teklif veren gerek veya tzel kiileri veya bunlarn oluturduklar ortak giriimleri, Aday : n yeterlik iin bavuran gerek veya tzel kiileri veya bunlarn oluturduklar ortak giriimleri, Ortak giriim: (Deiik: 30/7/2003-4964/3 md.) haleye katlmak zere birden fazla gerek veya tzel kiinin aralarnda yaptklar anlama ile oluturulan i ortakl veya konsorsiyumlar, stekli : Mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihalesine teklif veren tedariki, hizmet sunucusu veya yapm mteahhidini, stekli olabilecek: (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) hale konusu alanda faaliyet gsteren ve ihale veya n yeterlik dokman satn alm gerek veya tzel kiiyi ya da bunlarn oluturduklar ortak giriimi,

8229
Yerli istekli: (Deiik: 30/7/2003-4964/3 md.) Trkiye Cumhuriyeti vatanda gerek kiiler ile Trkiye Cumhuriyeti kanunlarna gre kurulmu tzel kiilikleri, Yklenici : zerine ihale yaplan ve szleme imzalanan istekliyi, dare : haleyi yapan bu Kanun kapsamndaki kurum ve kurulular, hale yetkilisi: (Deiik: 30/7/2003-4964/3 md.) darenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluuna sahip kii veya kurullar ile usulne uygun olarak yetki devri yaplm grevlilerini, Bavuru belgesi : Belli istekliler arasnda ihale usulnde n yeterlie katlan aday tarafndan yeterliinin tespitinde kullanlmak zere sunulan belgeleri, hale dokman : hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinde; isteklilere talimatlar da ieren idari artnameler ile yaptrlacak iin projesini de kapsayan teknik artnameler, szleme tasars ve gerekli dier belge ve bilgileri, n proje : Belli bir yapnn kesin ihtiya programna gre; gerekli arazi ve zemin aratrmalar yaplmadan, bilgilerin halihazr haritalardan alnd, evresel etki deerlendirme ve fizibilite raporlar dahil elde edilen verilere dayanlarak hazrlanan pln, kesit, grn ve profillerin belirtildii bir veya birka zm ieren projeyi, Kesin proje : Belli bir yapnn onaylanm n projesine gre; mmkn olan arazi ve zemin aratrmalar yaplm olan, yap elemanlarnn llendirilip boyutlandrld, inaat sistem ve gereleri ile teknik zelliklerinin belirtildii projeyi, Uygulama projesi : Belli bir yapnn onaylanm kesin projesine gre yapnn her trl ayrntsnn belirtildii projeyi, ()(1) hale : Bu Kanunda yazl usul ve artlarla mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin istekliler arasndan seilecek birisi zerine brakldn gsteren ve ihale yetkilisinin onayn mteakip szlemenin imzalanmas ile tamamlanan ilemleri, Teklif: Bu Kanuna gre yaplacak ihalelerde isteklinin idareye sunduu fiyat teklifi ile deerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, Ak ihale usul: Btn isteklilerin teklif verebildii usul, Belli istekliler arasnda ihale usul: n yeterlik deerlendirmesi sonucunda idare tarafndan davet edilen isteklilerin teklif verebildii usul, Pazarlk usul: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanlabilen, ihale srecinin iki aamal olarak gerekletirildii ve idarenin ihale konusu iin teknik detaylar ile gerekletirme yntemlerini ve belli hallerde fiyat isteklilerle grt usul, (1) Bu maddede yer alan Rleve Projesi, Restorasyon projesi ve Restitsyon Projesi tanmlar, 14/7/2004 tarihli ve 5226 sayl Kanunun 22 nci maddesiyle madde metninden kartlmtr.

8230
Dorudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyalarn, idare tarafndan davet edilen isteklilerle teknik artlarn ve fiyatn grlerek dorudan temin edilebildii usul, Szleme: Mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinde idare ile yklenici arasnda yaplan yazl anlamay, Kurum: Kamu hale Kurumunu, Kurul : Kamu hale Kurulunu, n ilan: (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Yl ierisinde ihale edilmesi planlanm ilere ilikin olarak, mali yln balangcn izleyen mmkn olan en ksa srede yaplan duyuruyu, Elektronik Kamu Almlar Platformu: (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) dareler ile kamu almlar srecine taraf olanlarn bu srece ilikin ilemleri internet zerinden gerekletirebilecekleri ve Kurum tarafndan ynetilen elektronik ortam, Dinamik alm sistemi: (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) hale dokmanna uygun n teklif veren ve sistemin geerlik sresi ierisinde yeterlik kriterlerini salayan btn isteklilerin sisteme kabul edildii, piyasada mamul olarak bulunan mallarn tedarikine ynelik tamamen elektronik ortamda gerekletirilen alm srecini, Elektronik eksiltme: (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Tekliflerin deerlendirilmesinin ardndan elektronik ortamda eksiltme eklinde sunulan yeni fiyatlarn veya belirli teklif unsurlarna ilikin yeni deerlerin bir elektronik ara marifetiyle otomatik deerlendirme metotlar kullanlarak yeniden deerlendirilmesi ve sralandrlmas eklinde tekrar eden ilemleri, ereve anlama: (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasnda, belirli bir zaman aralnda gerekletirilecek almlarn zellikle fiyat ve mmkn olan hallerde ngrlen miktarlarnn tespitine ilikin artlar belirleyen anlamay, fade eder. Temel ilkeler Madde 5- dareler, bu Kanuna gre yaplacak ihalelerde; saydaml, rekabeti, eit muameleyi, gvenirlii, gizlilii, kamuoyu denetimini, ihtiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmasn ve kaynaklarn verimli kullanlmasn salamakla sorumludur. Aralarnda kabul edilebilir doal bir balant olmad srece mal alm, hizmet alm ve yapm ileri birarada ihale edilemez. Eik deerlerin altnda kalmak amacyla mal veya hizmet almlar ile yapm ileri ksmlara blnemez. Bu Kanuna gre yaplacak ihalelerde ak ihale usul ve belli istekliler arasnda ihale usul temel usullerdir. Dier ihale usulleri Kanunda belirtilen zel hallerde kullanlabilir. denei bulunmayan hibir i iin ihaleye klamaz. (Deiik altnc fkra: 30/7/2003-4964/4 md.) lgili mevzuat gereince evresel Etki Deerlendirme (ED) raporu gerekli olan ilerde ihaleye klabilmesi iin ED olumlu belgesinin alnm olmas zorunludur. Ancak, doal afetlere bal olarak acilen ihale edilecek yapm ilerinde ED raporu aranmaz.

8231
hale Komisyonu Madde 6- hale yetkilisi, biri bakan olmak zere, ikisinin ihale konusu iin uzman olmas artyla, ilgili idare personelinden en az drt kiinin ve muhasebe veya mal ilerden sorumlu bir personelin katlmyla kurulacak en az be ve tek sayda kiiden oluan ihale komisyonunu, yedek yeler de dahil olmak zere grevlendirir. (1) (Deiik ikinci fkra: 30/7/2003-4964/5 md.) haleyi yapan idarede yeterli say veya nitelikte personel bulunmamas halinde, bu Kanun kapsamndaki idarelerden komisyona ye alnabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarn salamak amacyla ihale ilem dosyasnn birer rnei, iln veya daveti izleyen gn iinde ihale komisyonu yelerine verilir. hale komisyonu eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur. Kar oy kullanan komisyon yeleri, gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr. hale komisyonunca alnan kararlar ve dzenlenen tutanaklar, komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr. hale ilem dosyas Madde 7- halesi yaplacak her i iin bir ilem dosyas dzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alnan onay belgesi ve eki yaklak maliyete ilikin hesap cetveli, ihale dokman, iln metinleri, adaylar veya istekliler tarafndan sunulan bavurular veya teklifler ve dier belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlar gibi ihale sreci ile ilgili btn belgeler bulunur. KNC BLM haleye Katlm Kurallar Eik deerler(2) Madde 8- Bu Kanunun 13 ve 63 nc maddelerinin uygulanmasnda yaklak maliyet dikkate alnarak kullanlacak eik deerler aada belirtilmitir: a) (Deiik: 12/6/2002-4761/12 md.) Genel bteye dahil daireler ve katma bteli idarelerin mal ve hizmet almlarnda yzmilyar Trk Liras. b) (Deiik: 12/6/2002-4761/12 md.)Kanun kapsamndaki dier idarelerin mal ve hizmet almlarnda beyzmilyar Trk Liras. c) (Deiik: 12/6/2002-4761/12 md.) Kanun kapsamndaki idarelerin yapm ilerinde onbirtrilyon Trk Liras. (Mlga: 12/6/2002-4761/12 md.) Yaklak maliyet Madde 9-(Deiik: 30/7/2003-4964/6 md.) Mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihalesi yaplmadan nce idarece, her trl fiyat aratrmas yaplarak katma deer vergisi hari olmak zere yaklak maliyet belirlenir ve dayanaklaryla birlikte bir hesap cetvelinde gsterilir. Yaklak maliyete ihale ve n yeterlik ilnlarnda yer verilmez, isteklilere veya ihale sreci ile resm ilikisi olmayan dier kiilere aklanmaz. (1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayl Kanunun 13 nc maddesiyle, bu fkrada yer alan ,genel ve katma bteli kurulularda maliye memurunun, dierlerinde ise ibaresi, ve eklinde deitirilmi ve metne ilenmitir. (2) Bu maddede yer alan eik deerler ve parasal limitlerin 1/2/2012 tarihinden itibaren uygulanmas ile ilgili olarak, 24/1/2012 tarihli ve 28183 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu hale Kurumunun 2012/1 No.lu Kamu hale Tebliine baknz.

8232
haleye katlmda yeterlik kurallar Madde 10 haleye katlacak isteklilerden, ekonomik ve mal yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilikin olarak aada belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: a) Ekonomik ve mal yeterliin belirlenmesi iin; 1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mal durumu ile ilgili belgeler, 2) (Deiik: 30/7/2003-4964/7 md.) steklinin, ilgili mevzuat uyarnca yaynlanmas zorunlu olan bilanosu veya bilanosunun gerekli grlen blmleri, yoksa bunlara edeer belgeleri, 3) steklinin i hacmini gsteren toplam cirosu veya ihale konusu i ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktarn gsteren belgeler. b) Mesleki ve teknik yeterliin belirlenmesi iin; 1) steklinin, mevzuat gerei ilgili odaya kaytl olarak faaliyette bulunduunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduunu kantlayan belgeler, 2) (Deiik: 20/11/2008-5812/3 md.) stekli tarafndan kamu veya zel sektre bedel ieren bir szleme kapsamnda taahht edilen ihale konusu i veya benzer ilere ilikin olarak; a) Son onbe yl iinde geici kabul yaplan yapm ileri ile kabul ilemleri tamamlanan yapmla ilgili hizmet ileriyle ilgili deneyimi gsteren belgeler, b) Son onbe yl iinde geici kabul yaplan yapm ileri ile kabul ilemleri tamamlanan yapmla ilgili hizmet ilerinde szleme bedelinin en az % 80'i orannda denetlenen ya da ynetilen ilerle ilgili deneyimi gsteren belgeler, c) Devam eden yapm ve yapmla ilgili hizmet ilerinde; ilk szleme bedelinin tamamlanmas artyla, son onbe yl iinde gerekleme oran toplam szleme bedelinin en az % 80'ine ulaan ve kusursuz olarak gerekletirilen, denetlenen veya ynetilen ilerle ilgili deneyimi gsteren belgeler, d) Son be yl iinde kabul ilemleri tamamlanan mal ve hizmet almlarna ilikin deneyimi gsteren belgeler, e) Devredilen ilerde szleme bedelinin en az % 80inin tamamlanmas artyla, son onbe yl iinde geici kabul yaplan yapm ileri ile kabul ilemleri tamamlanan yapmla ilgili hizmet ileri ve son be yl iinde kabul ilemleri tamamlanan mal ve hizmet almlaryla ilgili deneyimi gsteren belgeler. 3) steklinin retim ve/veya imalat kapasitesine, aratrma-gelitirme faaliyetlerine ve kaliteyi salamasna ynelik belgeler, 4) steklinin organizasyon yapsna ve ihale konusu ii yerine getirmek iin yeterli sayda ve nitelikte personel altrdna veya altracana ilikin bilgi ve/veya belgeler, 5) hale konusu hizmet veya yapm ilerinde isteklinin ynetici kadrosu ile ii yrtecek teknik personelinin eitimi ve mesleki niteliklerini gsteren belgeler, 6) hale konusu iin yerine getirilebilmesi iin gerekli grlen tesis, makine, tehizat ve dier ekipmana ilikin belgeler, 7) stekliye dorudan bal olsun veya olmasn, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kurululara ilikin belgeler,

8232-1
8) hale konusu iin ihale dokmannda belirtilen standartlara uygunluunu gsteren, uluslar aras kurallara uygun ekilde akredite edilmi kalite kontrol kurulular tarafndan verilen sertifikalar, 9) darenin talebi halinde doruluu teyit edilmek zere, tedarik edilecek mallarn numuneleri, kataloglar ve/veya fotoraflar. hale konusu iin niteliine gre yukarda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik deerlendirmesinde kullanlaca, ihale dokmannda ve ihale veya n yeterlie ilikin iln veya davet belgelerinde belirtilir. (Ek fkra: 12/6/2002-4761/13 md.) Birinci fkrann (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen belgelerden, yapm ve yapmla ilgili hizmet ilerinde, denetleme veya ynetme grevi nedeniyle alnanlarda gerek kiinin mhendis veya mimar olma art aranr. bitirme, ynetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kii veya kurulularn dndaki istekliler tarafndan kullanlamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satlamaz. Bu belge sahiplerinin kuracaklar veya ortak olacaklar tzel kiiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yldr tzel kiiliin yarsndan fazla hissesine sahip olmalar, her ihalede bu orann aranmas ve teminat sresince bu orann muhafaza edilmesi zorunludur. (Deiik son cmle: 20/11/20085812/3 md.)Denetim faaliyetleri nedeniyle alnacak belgeler ilk be yl en fazla bete bir orannda, daha sonraki yllarda gerek kiiler ile tzel kiilerin en az be yldr yarsndan fazla hissesine sahip olan mhendis ve mimarlarn i denetleme nedeniyle alacaklar belgeler tam olarak, ynetim faaliyetleri nedeniyle alnacak belgeler en fazla bete bir orannda dikkate alnr.(1) Aada belirtilen durumlardaki istekliler ihale d braklr: a) flas eden, tasfiye halinde olan, ileri mahkeme tarafndan yrtlen, konkordato iln eden, ilerini askya alan veya kendi lkesindeki mevzuat hkmlerine gre benzer bir durumda olan. b) flas iln edilen, zorunlu tasfiye karar verilen, alacakllara kar borlarndan dolay mahkeme idaresi altnda bulunan veya kendi lkesindeki mevzuat hkmlerine gre benzer bir durumda olan. c) Trkiyenin veya kendi lkesinin mevzuat hkmleri uyarnca kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu olan. d) Trkiyenin veya kendi lkesinin mevzuat hkmleri uyarnca kesinlemi vergi borcu olan. e) hale tarihinden nceki be yl iinde, mesleki faaliyetlerinden dolay yarg kararyla hkm giyen. f) hale tarihinden nceki be yl iinde, ihaleyi yapan idareye yapt iler srasnda i veya meslek ahlakna aykr faaliyetlerde bulunduu bu idare tarafndan ispat edilen. g) hale tarihi itibariyle, mevzuat gerei kaytl olduu oda tarafndan mesleki faaliyetten men edilmi olan. h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanltc bilgi ve/veya sahte belge verdii tespit edilen. i) 11 inci maddeye gre ihaleye katlamayaca belirtildii halde ihaleye katlan. j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilen. (1) 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 3 nc maddesiyle; bu fkrada yer alan tzel kiiliin ibaresinden nce gelmek zere en az bir yldr ibaresi eklenmi ve metne ilenmitir.

8232-2
(Ek fkra: 28/3/2007-5615/23 md.) Kurum, drdnc fkrann; bendi ile ilgili olarak Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlnn uygun grn alarak sosyal gvenlik prim borcunun kapsam ve tutarn; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir daresi Bakanlnn uygun grn alarak vergi borcu kapsamna girecek vergileri; tr ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir. (Ek fkra: 28/3/2007-5615/23 md.) Bu madde kapsamnda istenen belgelerden hangilerinin taahhtname olarak sunulabilecei Kurum tarafndan belirlenir. Geree aykr hususlar ieren taahhtname sunulmas veya ihale zerinde kalan istekli tarafndan taahht altna alnan durumu tevsik eden belgelerin szleme imzalanmadan nce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale d braklarak geici teminatlar gelir kaydedilir. haleye katlamayacak olanlar Madde 11- Aada saylanlar dorudan veya dolayl veya alt yklenici olarak, kendileri veya bakalar adna hibir ekilde ihalelere katlamazlar: a) (Deiik: 20/11/2008-5812/4 md.) Bu Kanun ve dier kanunlardaki hkmler gereince geici veya srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren sulardan veya rgtl sulardan veyahut kendi lkesinde ya da yabanc bir lkede kamu grevlilerine rvet verme suundan dolay hkml bulunanlar. b) lgili mercilerce hileli iflas ettiine karar verilenler. c) haleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kiileri ile bu yetkiye sahip kurullarda grevli kiiler. d) haleyi yapan idarenin ihale konusu ile ilgili her trl ihale ilemlerini hazrlamak, yrtmek, sonulandrmak ve onaylamakla grevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ahslarn eleri ve nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ile evlatlklar ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortaklar ile irketleri (bu kiilerin ynetim kurullarnda grevli bulunmadklar veya sermayesinin % 10undan fazlasna sahip olmadklar anonim irketler hari). hale konusu iin danmanlk hizmetlerini yapan ykleniciler bu iin ihalesine katlamazlar. Ayn ekilde, ihale konusu iin yklenicileri de o iin danmanlk hizmeti ihalelerine katlamazlar. Bu yasaklar, bunlarn ortaklk ve ynetim ilikisi olan irketleri ile bu irketlerin sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduklar irketleri iin de geerlidir. (Deiik nc fkra: 30/7/2003-4964/8 md.) haleyi yapan idare bnyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amala kurulmu olursa olsun vakf, dernek, birlik, sandk gibi kurulular ile bu kurulularn ortak olduklar irketler bu idarelerin ihalelerine katlamazlar. Bu yasaklara ramen ihaleye katlan istekliler ihale d braklarak geici teminatlar gelir kaydedilir. Ayrca, bu durumun tekliflerin deerlendirmesi aamasnda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri zerine ihale yaplmsa, teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. artnameler Madde 12- hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin her trl zelliini belirten idari ve teknik artnamelerin idarelerce hazrlanmas esastr. Ancak, mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin zellii nedeniyle idarelerce hazrlanmasnn mmkn olmadnn ihale yetkilisi tarafndan onaylanmas kaydyla, teknik artnameler bu Kanun hkmlerine gre hazrlattrlabilir.

8233
hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin teknik kriterlerine ihale dokmannn bir paras olan teknik artnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimlilii ve fonksiyonellii salamaya ynelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar iermeyecek ve btn istekliler iin frsat eitlii salayacaktr. Teknik artnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlara uygunluu salamaya ynelik dzenlemeler de yaplr. Bu artnamelerde teknik zelliklere ve tanmlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menei, kaynak veya rn belirtilemez ve belirli bir marka veya modele ynelik zellik ve tanmlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlarn bulunmamas veya teknik zelliklerin belirlenmesinin mmkn olmamas hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek artyla marka veya model belirtilebilir. hale ilan sreleri ve kurallar ile n ilan(1) (2) Madde 13-(Deiik: 30/7/2003-4964/9 md.) Btn isteklilere tekliflerini hazrlayabilmeleri iin yeterli sre tanmak suretiyle; a) Yaklak maliyeti 8 inci maddede yer alan eik deerlere eit veya bu deerleri aan ihalelerden; 1) Ak ihale usul ile yaplacak olanlarn ilnlar, ihale tarihinden en az krk gn nce, 2) Belli istekliler arasnda ihale usul ile yaplacak olanlarn n yeterlik ilnlar, son bavuru tarihinden en az ondrt gn nce, 3) Pazarlk usul ile yaplacak olanlarn ilnlar, ihale tarihinden en az yirmibe gn nce, Kamu hale Blteninde en az bir defa yaymlanmak suretiyle yaplr. Yaklak maliyeti eik deerlere eit veya bu deerleri aan belli istekliler arasnda yaplacak ihalelerde n yeterlik deerlendirmesi sonucunda yeterlii belirlenen adaylara ihale gnnden en az krk gn nce davet mektubu gnderilmesi zorunludur. b) Yaklak maliyeti 8 inci maddede belirtilen eik deerlerin altnda kalan ihalelerden; 1) Yaklak maliyeti otuzmilyar Trk Lirasna kadar olan mal veya hizmet almlar ile altmmilyar Trk Lirasna kadar olan yapm ilerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gn nce ihalenin ve iin yaplaca yerde kan gazetelerin en az ikisinde, 2) Yaklak maliyeti otuzmilyar ile altmmilyar Trk Liras arasnda olan mal veya hizmet almlar ile altmmilyar ile beyzmilyar Trk Liras arasnda olan yapm ilerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondrt gn nce Kamu hale Blteninde ve iin yaplaca yerde kan gazetelerin birinde, 3) Yaklak maliyeti altmmilyar Trk Lirasnn zerinde ve eik deerin altnda olan mal veya hizmet almlar ile beyzmilyar Trk Lirasnn zerinde ve eik deerin altnda olan yapm ilerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gn nce Kamu hale Blteninde ve iin yaplaca yerde kan gazetelerin birinde, En az birer defa yaymlanmak suretiyle iln edilerek duyurulur.(3) (1) Bu madde balhale iln sreleri ve kurallar iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 5 inci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir. (2) Bu maddede yer alan Resmi Gazetede ibareleri 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 5 inci maddesiyle Kamu hale Blteninde olarak deitirilmi ve metne ilenmitir. (3) Bu bentte yer alan eik deerler ve parasal limitlerin 1/2/2012 tarihinden itibaren uygulanmas ile ilgili olarak, 24/1/2012 tarihli ve 28183 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu hale Kurumunun 2012/1 No.lu Kamu hale Tebliine baknz.

8234
Yaklak maliyeti 8 inci maddede yer alan eik deerlerin altnda kalan belli istekliler arasnda yaplacak ihalelerde n yeterlik ilnlarnn son bavuru tarihinden en az yedi gn nce (b) bendindeki sre hari dier usullere gre yaplmas ve n yeterlik deerlendirmesi sonucunda yeterlii belirlenen adaylara ihale gnnden nce (b) bendindeki srelere gre davet mektubu gnderilmesi zorunludur. (Ek fkra: 20/11/2008-5812/5 md.) lanlarn, elektronik aralar ile hazrlanmas ve gnderilmesi halinde, birinci fkrann (a) bendinin (1) numaral alt bendindeki ilan sresi yedi gn ksaltlabilir. lan ile ihale ve n yeterlik dokmanna Elektronik Kamu Almlar Platformu zerinden dorudan eriimin temin edilmesi halinde, birinci fkrann (a) bendinin (1) numaral alt bendindeki ilan sresi ile belli istekliler arasnda ihale usul ile yaplacak ihalelerde n yeterlii belirlenen adaylara yaplacak krk gnlk davet sresi be gn ksaltlabilir. (Ek fkra: 20/11/2008-5812/5 md.) dareler, yaklak maliyeti 8 inci maddede belirtilen eik deerlere eit veya bu deerleri aan ihaleler iin Kamu hale Blteninde n ilan yapabilirler. Uluslararas ilan yaplan haller dahil n ilan yaplmas halinde krk gnlk ilan ve davet sresi yirmidrt gne kadar indirilebilir. (Ek fkra: 20/11/2008-5812/5 md.) n ilanda aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur: a) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras ile elektronik posta adresi. b) halenin ad, nitelii, tr ile mal ve hizmet almlarnda kalemler ve tahmini miktarlar, yapm ilerinde ise iin yaplaca yer, yap teknii ve ihtiya programna gre tahmin edilen fiziki miktar veya kapsam. c) ereve anlama yaplp yaplmayaca. d) halenin yaplaca yer. e) hale ilannn yln hangi eyreinde yaymlanaca. (Ek fkra: 20/11/2008-5812/5 md.) n ilan yaplan hallerde, drdnc fkrada belirtilen sre indiriminden faydalanlabilmesi iin ihale ilannn n ilan tarihinden itibaren en az krk gn sonra yaymlanmas gerekir. n ilan yaplm olmas idareye ihale yapma ykmll getirmez. (Ek fkra: 20/11/2008-5812/5 md.) n ilan yaplan hallerde ihalenin ak ihale veya belli istekliler arasnda ihale usullerinden biriyle gerekletirilmesi zorunludur. (Ek fkra: 20/11/2008-5812/5 md.) n ilanlar Kamu hale Blteninde cretsiz yaymlanr. ln edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrca Basn ln Kurumu araclyla Trkiye apnda datm olan gazetelerin birinde iln edileceini belirlemeye Kurum yetkilidir. halenin yaplaca yerde gazete kmamas halinde iln, ayn sreler iinde ilgili idare ile hkmet ve belediye binalarnn iln tahtalarna aslacak yazlar ve belediye yayn aralar ile yaplr. Bu ilemler bir tutanakla belgelenir. dareler, yukarda belirtilen zorunlu ilnlarn dnda iin nem ve zelliine gre ihaleleri, uluslararas iln veya yurt iinde kan baka gazeteler veya yayn aralar, bilgi ilem a veya elektronik haberleme (internet) yolu ile de ayrca iln edebilir. Ancak, uluslararas iln yaplmas halinde yukarda belirtilen asgar iln srelerine oniki gn eklenir.

8235
Ortak giriimler Madde 14-(Deiik: 30/7/2003-4964/10 md.) Ortak giriimler birden fazla gerek veya tzel kii tarafndan i ortakl veya konsorsiyum olarak iki trl oluturulabilir. ortakl yeleri, hak ve sorumluluklaryla iin tmn birlikte yapmak zere, konsorsiyum yeleri ise, hak ve sorumluluklarn ayrarak iin kendi uzmanlk alanlaryla ilgili ksmlarn yapmak zere ortaklk yaparlar. ortakl her trl ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, iin farkl uzmanlklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumlarn teklif verip veremeyeceini ihale dokmannda belirtirler. hale aamasnda ortak giriimden kendi aralarnda bir i ortakl veya konsorsiyum yaptklarna dair anlama istenir. ortakl anlamalarnda pilot ortak, konsorsiyum anlamalarnda ise koordinatr ortak belirtilir. halenin i ortakl veya konsorsiyum zerinde kalmas halinde, szleme imzalanmadan nce noter tasdikli i ortakl veya konsorsiyum szlemesinin verilmesi gerekir. ortakl anlama ve szlemesinde, i ortakln oluturan gerek veya tzel kiilerin taahhdn yerine getirilmesinde mtereken ve mteselsilen sorumlu olduklar, konsorsiyum anlama ve szlemesinde ise, konsorsiyumu oluturan gerek veya tzel kiilerin, iin hangi ksmn taahht ettikleri ve taahhdn yerine getirilmesinde koordinatr ortak araclyla aralarndaki koordinasyonu salayacaklar belirtilir. Alt ykleniciler Madde 15 hale konusu iin zellii nedeniyle ihtiya grlmesi halinde, ihale aamasnda isteklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmeleri, szleme imzalamadan nce de alt yklenicilerin listesini idarenin onayna sunmalar istenebilir. Ancak bu durumda, alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

8236
hale saatinden nce ihalenin iptal edilmesi (1) Madde 16- darenin gerekli grd veya ihale dokmannda yer alan belgelerde ihalenin yaplmasna engel olan ve dzeltilmesi mmkn bulunmayan hususlarn bulunduunun tespit edildii hallerde ihale saatinden nce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildii isteklilere hemen iln edilerek duyurulur. Bu aamaya kadar teklif vermi olanlara ihalenin iptal edildii ayrca tebli edilir. halenin iptal edilmesi halinde, verilmi olan btn teklifler reddedilmi saylr ve bu teklifler almakszn isteklilere iade edilir. halenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. halenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gzden geirilerek yeniden ihaleye klabilir. Yasak fiil veya davranlar Madde 17- halelerde aada belirtilen fiil veya davranlarda bulunmak yasaktr: a) Hile, vaat, tehdit, nfuz kullanma, kar salama, anlama, irtikap, rvet suretiyle veya baka yollarla ihaleye ilikin ilemlere fesat kartrmak veya buna teebbs etmek. b) steklileri tereddde drmek, katlm engellemek, isteklilere anlama teklifinde bulunmak veya tevik etmek, rekabeti veya ihale kararn etkileyecek davranlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat dzenlemek, kullanmak veya bunlara teebbs etmek. d) Alternatif teklif verebilme halleri dnda, ihalelerde bir istekli tarafndan kendisi veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) 11 inci maddeye gre ihaleye katlamayaca belirtildii halde ihaleye katlmak. Bu yasak fiil veya davranlarda bulunanlar hakknda bu Kanunun Drdnc Ksmnda belirtilen hkmler uygulanr. KNC KISIM hale Sreci BRNC BLM hale Usulleri ve Uygulamas Uygulanacak ihale usulleri Madde 18- darelerce mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihalelerinde aadaki usullerden biri uygulanr: a) Ak ihale usul. b) Belli istekliler arasnda ihale usul. c) Pazarlk usul. d) (Mlga: 30/7/2003-4964/12 md.) Ak ihale usul Madde 19- Ak ihale usul, btn isteklilerin teklif verebildii usuldr. (1) Bu maddenin balnda ve birinci fkrasndaki gnnden ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayl Kanunun 11 inci maddesiyle saatinden olarak deitirilmi ve metne ilenmitir.

8237
Belli istekliler arasnda ihale usul Madde 20- Belli istekliler arasnda ihale usul, yaplacak n yeterlik deerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildii usuldr. (Deiik son cmle: 20/11/2008-5812/6 md.) Yapm ileri, hizmet ve mal alm ihalelerinden iin zelliinin uzmanlk ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle ak ihale usulnn uygulanamad ilerin ihalesi ile yaklak maliyeti eik deerin yarsn aan yapm ii ihaleleri bu usule gre yaptrlabilir. (Mlga ikinci fkra: 30/7/2003-4964/13 md.) 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve n yeterlik dokman ile n yeterlik ilnnda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre adaylarn n yeterlik deerlendirmesi yaplr. Belirtilen asgari yeterlik koullarn salayamayanlar yeterli kabul edilmez. (Mlga son cmle: 30/7/2003-4964/13 md.) (Ek cmle: 20/11/2008-5812/6 md.) n yeterlik ilannda ve dokmannda belirtilmek kaydyla; yeterlikleri tespit edilenler arasndan dokmanda belirtilen kriterlere gre sralanarak listeye alnan belli sayda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamam teklif vermeye davet edilebilir. (Deiik ilk cmle: 20/11/2008-5812/6 md.) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekeleri yazl olarak bildirilir. in niteliine gre rekabeti engellemeyecek ekilde 40 nc maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokman ile davet mektubunda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre tekliflerin deerlendirmesi yaplarak ihale sonulandrlr. haleye davet edilebilecek aday saysnn beten az olmas veya teklif veren istekli saysnn ten az olmas halinde ihale iptal edilir. (1) Teklif veren istekli saysnn ten az olmas nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokman gzden geirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, n yeterlii tespit edilen btn istekliler tekrar davet edilerek ihale sonulandrlabilir. Pazarlk usul Madde 21- Aada belirtilen hallerde pazarlk usul ile ihale yaplabilir: a) Ak ihale usul veya belli istekliler arasnda ihale usul ile yaplan ihale sonucunda teklif kmamas. b) Doal afetler, salgn hastalklar, can veya mal kayb tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafndan nceden ngrlemeyen olaylarn ortaya kmas zerine ihalenin ivedi olarak yaplmasnn zorunlu olmas. c) Savunma ve gvenlikle ilgili zel durumlarn ortaya kmas zerine ihalenin ivedi olarak yaplmasnn zorunlu olmas. d) halenin, aratrma ve gelitirme srecine ihtiya gsteren ve seri retime konu olmayan nitelikte olmas. e) hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin zgn nitelikte ve karmak olmas nedeniyle teknik ve mal zelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. f) (Ek: 30/7/2003-4964/14 md.) darelerin yaklak maliyeti ellimilyar Trk Lirasna kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet almlar. (2) (Deiik ikinci fkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yaplmas zorunlu deildir. lan yaplmayan hallerde en az istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. (Mlga nc fkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (Deiik drdnc fkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (a), (d) ve (e) bentlerine gre yaplacak ihalelerde, ihale dokmannda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre yeterlii tespit edilen istekliler, ncelikle ihale konusu iin teknik detaylar ve gerekletirme yntemleri gibi hususlarda fiyat iermeyen ilk tekliflerini sunar. darenin ihtiyalarn en uygun ekilde karlayacak yntem ve zmler zerinde ihale komisyonu her bir istekli ile grr. Teknik grmeler sonucunda artlarn netlemesi zerine bu artlar karlayabilecek isteklilerden, gzden geirilerek artlar netletirilmi teknik artnameye dayal olarak fiyat tekliflerini de ierecek ekilde tekliflerini vermeleri istenir. (1) Bu fkrada yer alan 10 uncu maddeye ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayl Kanunun 13 nc maddesiyle 40 nc maddeye olarak deitirilmi ve metne ilenmitir. (2) Bu bentte yer alan eik deerler ve parasal limitlerin 1/2/2012 tarihinden itibaren uygulanmas ile ilgili olarak, 24/1/2012 tarihli ve 28183 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu hale Kurumunun 2012/1 No.lu Kamu hale Tebliine baknz.

8238
(Deiik beinci fkra: 20/11/2008-5812/7 md.) Bu madde kapsamnda yaplacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini amamak zere isteklilerden ihale kararna esas olacak son yazl fiyat teklifleri alnarak ihale sonulandrlr. (Mlga altnc fkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (Ek fkra: 30/7/2003-4964/14 md.; Deiik yedinci fkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve (f) bendi kapsamnda yaplan mal almlarnda, maln szleme yapma sresi iinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunmas halinde, szleme yaplmas ve kesin teminat alnmas zorunlu deildir. Dorudan temin Madde 22-(Deiik: 30/7/2003-4964/15 md.) Aada belirtilen hallerde ihtiyalarn iln yaplmakszn ve teminat alnmakszn dorudan temini usulne bavurulabilir: a) htiyacn sadece gerek veya tzel tek kii tarafndan karlanabileceinin tespit edilmesi. b) Sadece gerek veya tzel tek kiinin ihtiya ile ilgili zel bir hakka sahip olmas. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun salanmas iin zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asl szlemeye dayal olarak dzenlenecek ve toplam sreleri yl gemeyecek szlemelerle ilk alm yaplan gerek veya tzel kiiden alnmas. d) Bykehir belediyesi snrlar dahilinde bulunan idarelerin onbe milyar, dier idarelerin bemilyar Trk Lirasn amayan ihtiyalar ile temsil arlama faaliyetleri kapsamnda yaplacak konaklama, seyahat ve iaeye ilikin almlar. (1) e) darelerin ihtiyacna uygun tanmaz mal alm veya kiralanmas. f) (Deiik: 20/11/2008-5812/8 md.) zelliinden ve belli sre iinde kullanlma zorunluluundan dolay stoklanmas ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanlacak olan ila, a, serum, anti-serum, kan ve kan rnleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasnda hastaya gre belirlenebilen ve hastaya zg tbb sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri almlar. g) Milletleraras tahkim yoluyla zlmesi ngrlen uyumazlklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamndaki idareleri temsil ve savunmak zere Trk veya yabanc uyruklu avukatlardan ya da avukatlk ortaklklarndan yaplacak hizmet almlar. h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Deiik: 20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayl Kanunun 22 ve 36 nc maddeleri uyarnca Trk veya yabanc uyruklu avukatlardan hizmet almlar ile fikri ve snai mlkiyet haklarnn ulusal ve uluslararas kurulular nezdinde tescilini salamak iin gerekletirilen hizmet almlar. I) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Trkiye Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayl Kanunun 3 nc maddesinin (b) ve (c) bentlerinde saylan grevlerine ilikin hizmet almlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayl sizlik Sigortas Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fkrasnda saylan grevlerine ilikin hizmet almlar, i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.) Seim dnemi bitmeden nce seimlerin yenilenmesine veya ara seime ya da Anayasa deiikliinin halkoyuna sunulmasna karar verilen hallerde; Yksek Seim Kurulu tarafndan yaplacak filigranl oy pusulas kad ve filigranl oy zarf kad alm ile oy pusulas basm hizmeti alm, mahalli seimlerde ise l Seim Kurulu bakanlklar tarafndan alnacak oy pusulas basm hizmeti alm. Bu maddeye gre yaplacak almlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede saylan yeterlik kurallarn arama zorunluluu bulunmakszn, ihale yetkilisince grevlendirilecek kii veya kiiler tarafndan piyasada fiyat aratrmas yaplarak ihtiyalar temin edilir. Tasarm yarmalar Madde 23- dareler gerekli grdkleri mimarlk, peyzaj mimarl, mhendislik, kentsel tasarm projeleri, ehir ve blge plnlama ve gzel sanat eserleri ile ilgili bir pln veya tasarm projesi elde edilmesine ynelik olarak, ilgili mevzuatnda belirlenecek usul ve esaslara gre rekabeti salayacak ekilde iln yaplmak suretiyle, jri tarafndan deerlendirme yaplmak zere dll veya dlsz yarma yaptrabilir. (1) Bu bentte yer alan eik deerler ve parasal limitlerin 1/2/2012 tarihinden itibaren uygulanmas ile ilgili olarak, 24/1/2012 tarihli ve 28183 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu hale Kurumunun 2012/1 No.lu Kamu hale Tebliine baknz.

8239
KNC BLM halenin ve n Yeterliin ln, hale Dokmannn Verilmesi hale ilnlarnda bulunmas zorunlu hususlar Madde 24- hale dokmannda belirtilmeyen hususlara ilnlarda yer verilemez. hale ilnlarnda aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur: a) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras. b) halenin ad, nitelii, tr, miktar. c) Mal alm ihalelerinde teslim yeri, hizmet alm ve yapm ihalelerinde ise iin yaplaca yer. d) hale konusu ie balama ve ii bitirme tarihi. e) Uygulanacak ihale usul, ihaleye katlabilme artlar ve istenilen belgelerin neler olduu. f) Yeterlik deerlendirmesinde uygulanacak kriterler. g) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca. h) hale dokmannn nerede grlebilecei ve hangi bedelle alnaca. i) (Deiik: 30/7/2003-4964/16 md.) halenin nerede, hangi tarih ve saatte yaplaca. j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verilecei. k) Teklif ve szleme tr. l) (Deiik: 30/7/2003-4964/16 md.) Teklif edilen bedelin % 3nden az olmamak zere, isteklice belirlenecek tutarda geici teminat verilecei. m) Tekliflerin geerlilik sresi. n) (Ek: 30/7/2003-4964/16 md.) haleye konsorsiyumlarn teklif verip veremeyecei. n yeterlik ilnlarnda bulunmas zorunlu hususlar Madde 25- n yeterlik dokmannda belirtilmeyen hususlara ilnlarda yer verilemez. n yeterlik ilnlarnda aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur: a) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras. b) halenin ad, nitelii, tr, miktar. c) Mal alm ihalelerinde teslim yeri, hizmet alm ve yapm ihalelerinde ise iin yaplaca yer. d) hale konusu iin balama ve bitirme tarihi. e) n yeterlie katlabilme artlar ve istenilen belgelerin neler olduu. f) n yeterlik deerlendirmesinde uygulanacak kriterler. g) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca. h) n yeterlik dokmannn nerede grlebilecei ve hangi bedelle alnaca. i) n yeterlik bavurusunun sunulaca yer ile son bavuru tarih ve saati. j) (Ek: 30/7/2003-4964/17 md.)haleye konsorsiyumlarn teklif verip veremeyecei. lnn uygun olmamas Madde 26- 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hkmlere uygun olmayan ilnlar geersizdir. Bu durumda, iln bu Maddelere uygun bir ekilde yenilenmedike ihale veya n yeterlik yaplamaz.

8240
(Deiik ikinci fkra: 20/11/2008-5812/9 md.)Ancak, 13 nc maddede belirtilen ilnn yaplmamas veya iln srelerine uyulmamas halleri hari, yaplan ilnlarda 24 ve 25 inci madde hkmlerine uygun olmayan hatalar bulunmas durumunda, 13 nc maddeye gre yirmibe ve krk gnlk ilan sresi bulunan ihalelerde ilnlarn yaymlanmasn takip eden onbe gn dier ihalelerde ise on gn iinde hatal hususlar iin dzeltme iln yaplmak suretiyle ihale veya n yeterlik gerekletirilebilir. hale ve n yeterlik dokmannn ierii ve idari artnamede yer almas zorunlu hususlar Madde 27- hale dokmannda; isteklilere talimatlar da ieren idari artnameler ile yaptrlacak iin projesini de kapsayan teknik artnameler, szleme tasars ve gerekli dier belge ve bilgiler bulunur. n yeterlik dokmannda ise adaylarda aranlan artlara, n yeterlik kriterlerine ve gerekli dier belge ve bilgilere yer verilir. dari artnamede ihale konusuna gre asgari aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur: a) in ad, nitelii, tr ve miktar, hizmetlerde i tanm. b) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras. c) hale usul, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verilecei. d) steklilere talimatlar. e) steklilerde aranlan artlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. f) hale dokmannda aklama isteme ve yaplma yntemleri. g) Tekliflerin geerlilik sresi. h) (Deiik: 30/7/2003-4964/18 md.) haleye konsorsiyumlarn teklif verip veremeyecei, ihale konusu iin tamamna veya bir ksmna teklif verilmesinin mmkn olup olmad, mal alm ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyecei, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasl deerlendirilecei. i) Ulam, sigorta, vergi, resim ve har giderlerinden hangisinin teklif fiyatna dahil olaca. j) Tekliflerin alnmas, almas ve deerlendirilmesinde uygulanmas gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. k) hale kararnn alnmasndan szlemenin imzalanmasna kadar uygulanmas gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. l) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca. m) Teklif ve szleme tr. n) Geici ve kesin teminat oranlar ile teminatlara ait artlar. o) (Deiik: 30/7/2003-4964/18 md.) hale saatinden nce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduu. p) Btn tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduu. r) hale konusu iin balama ve bitirme tarihi, yaplma yeri, teslim artlar ve gecikme halinde alnacak cezalar. s) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar ile szleme konusu iler iin eer denecekse fiyat farknn ne ekilde denecei. t) (Deiik: 30/7/2003-4964/18 md.) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar ile szleme kapsamnda yaptrlabilecek i artlar ile i eksilii durumunda karlkl ykmllkler.

8241
u) Vergi, resim ve harlar ile szleme ile ilgili dier giderlerin kimin tarafndan denecei. v) Yapm ilerinde i ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar. y) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar. z) Anlamazlklarn zm. hale ve n yeterlik dokmannn verilmesi Madde 28- hale ve n yeterlik dokman idarede bedelsiz grlebilir. Ancak, n yeterlik veya ihaleye katlmak isteyen isteklilerin bu dokman satn almalar zorunludur. (Ek cmle: 4/7/2012-6353/28 md.) lan yaplmayan ihalelerde, ihale dokman sadece idare tarafndan davet edilenlere satlr. Dokman bedeli, basm maliyetini amayacak ve rekabeti engellemeyecek ekilde idarelerce tespit edilir.(1) hale dokmannda deiiklik veya aklama yaplmas Madde 29- ln yapldktan sonra ihale dokmannda deiiklik yaplmamas esastr. Deiiklik yaplmas zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek nceki ilnlar geersiz saylr ve i yeniden ayn ekilde iln olunur. Ancak, iln yapldktan sonra, tekliflerin hazrlanmasn veya iin gerekletirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazl olarak bildirilmesi halinde, ihale dokmannda deiiklikler yaplabilir. Yaplan bu deiikliklere ilikin ihale dokmannn balayc bir paras olan zeyilname, son teklif verme gnnden en az on gn ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde ihale dokman alanlarn tamamna gnderilir. Zeyilname ile yaplan deiiklikler nedeniyle tekliflerin hazrlanabilmesi iin ek sreye ihtiya duyulmas halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak zere en fazla yirmi gn zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname dzenlenmesi halinde, teklifini bu dzenlemeden nce vermi olan isteklilere tekliflerini geri ekerek, yeniden teklif verme imkan salanr. Ayrca, istekliler tekliflerini hazrlarken ihale dokmannda aklanmasna ihtiya duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gnnden yirmi gn ncesine kadar yazl olarak aklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun grlmesi halinde yaplacak aklama, bu tarihe kadar ihale dokman alan btn isteklilere son teklif verme gnnden on gn ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde ve aklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazl olarak gnderilir. NC BLM Tekliflerin ve Bavurularn Sunulmas Tekliflerin hazrlanmas ve sunulmas Madde 30- Teklif mektubu ve geici teminat da dahil olmak zere ihaleye katlabilme art olarak istenilen btn belgeler bir zarfa konulur. Zarfn zerine isteklinin ad, soyad veya ticaret unvan, tebligata esas ak adresi, teklifin hangi ie ait olduu ve ihaleyi yapan idarenin ak adresi yazlr. Zarfn yaptrlan yeri istekli tarafndan imzalanr ve mhrlenir.
(1) Bu maddenin son cmlesinde geen hazrlanma maliyetini ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayl Kanunun 19 uncu maddesiyle, basm maliyetini olarak deitirilmi ve metne ilenmitir.

8242
Teklif mektuplar yazl ve imzal olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokmannn tamamen okunup kabul edildiinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak aka yazlmas, zerinde kaznt, silinti, dzeltme bulunmamas ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvan yazlmak suretiyle yetkili kiilerce imzalanm olmas zorunludur. Mal alm ihalelerinde, ihale dokmannda alternatif teklif verilebileceine dair hkm bulunmas halinde, alternatif tekliflerde ayn ekilde hazrlanarak sunulur. Teklifler ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar sra numaral alndlar karlnda idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve almakszn iade edilir. Teklifler iadeli taahhtl olarak da gnderilebilir. Posta ile gnderilecek tekliflerin ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulamas arttr. Postadaki gecikme nedeniyle ileme konulmayacak olan tekliflerin aln zaman bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, zeyilname dzenlenmesi hali hari, herhangi bir sebeple geri alnamaz ve deitirilemez. Bavuru belgelerinin sunulmas Madde 31- n yeterlie katlabilme art olarak istenilen btn belgeler 30 uncu maddenin birinci ve nc fkralarnda belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur. Tekliflerin geerlilik sresi Madde 32- Tekliflerin geerlilik sresi ihale dokmannda belirtilir. darece ihtiya duyulmas halinde bu sre, teklif ve szleme koullar deitirilmemek ve isteklinin kabul kaydyla, en fazla ihale dokmannda belirtilen teklif geerlilik sresi kadar uzatlabilir. Geici teminat Madde 33- (Deiik: 30/7/2003-4964/20 md.) halelerde, teklif edilen bedelin % 3nden az olmamak zere, istekli tarafndan verilecek tutarda geici teminat alnr. hale dokmannda belirtilmesi artyla, danmanlk hizmeti ihalelerinde geici teminat alnmas zorunlu deildir. Teminat olarak kabul edilecek deerler Madde 34- Teminat olarak kabul edilecek deerler aada gsterilmitir: a) Tedavldeki Trk Paras. b) (Deiik: 30/7/2003-4964/21 md.)Bankalar ve zel finans kurumlar tarafndan verilen teminat mektuplar. c) Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeler. lgili mevzuatna gre Trkiyede faaliyette bulunmasna izin verilen yabanc bankalarn dzenleyecekleri teminat mektuplar ile Trkiye dnda faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kurulularnn kontrgarantisi zerine Trkiyede faaliyette bulunan bankalarn veya zel finans kurumlarnn dzenleyecekleri teminat mektuplar da teminat olarak kabul edilir.(1)
(1) Bu fkrada yer alan veya zel finans kurumlarnn ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayl Kanunun 21 inci maddesiyle eklenmi ve metne ilenmitir.

8243
(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine dzenlenen belgelerden nominal deere faiz dahil edilerek ihra edilenler, anaparaya tekabl eden sat deeri zerinden teminat olarak kabul edilir. Teminat mektuplar dndaki teminatlar ihale komisyonlarnca teslim alnamaz. Bunlarn saymanlk ya da muhasebe mdrlklerine yatrlmas zorunludur. hale zerinde kalan istekli ile ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektuplar ihaleden sonra saymanlk ya da muhasebe mdrlklerine teslim edilir. Dier isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. hale zerinde kalan istekli ile szleme imzalanmas halinde, ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibine ait teminat szleme imzalandktan hemen sonra iade edilir. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alnan teminatlar haczedilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz. Teminat mektuplar(1) Madde 35- Bu Kanun kapsamnda (...)(1) verilecek teminat mektuplarnn kapsam ve eklini tespite Kamu hale Kurumu yetkilidir. 32 nci maddeye gre belirlenen tekliflerin geerlilik sresinden en az otuz gn fazla sreli olmak kaydyla, geici teminat mektuplarnda sre belirtilir. Teklif geerlilik sresinin uzatlmas halinde, geici teminat mektuplarnn sresi de ayn sre ile uzatlr. Kesin teminat mektuplarnn sresi ihale konusu iin biti tarihi dikkate alnmak suretiyle idare tarafndan belirlenir. lgili mevzuatna aykr olarak dzenlenmi teminat mektuplar kabul edilmez. DRDNC BLM Tekliflerin Deerlendirilmesi Tekliflerin alnmas ve almas Madde 36-(Deiik birinci cmle: 30/7/2003-4964/23 md.) Teklifler ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. hale komisyonunca ihale dokmannda belirtilen saatte ka teklif verilmi olduu bir tutanakla tespit edilerek, hazr bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye balanr. hale komisyonu teklif zarflarn aln srasna gre inceler. 30 uncu maddenin birinci fkrasna uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek deerlendirmeye alnmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alr. steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmad kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ile teklif fiyatlar ve yaklak maliyet tutar aklanr. Bu ilemlere ilikin hazrlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanr. Bu aamada; hibir teklifin reddine veya kabulne karar verilmez, teklifi oluturan belgeler dzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen deerlendirilmek zere oturum kapatlr. (2) (1) Bu maddenin balndaki Banka ibaresi ile birinci fkrasndaki bankalarca ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayl Kanunun 22 nci maddesiyle metinden karlmtr. (2) 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 10 uncu maddesiyle; bu fkrada yer alan teklif fiyatlar aklanr ibaresi teklif fiyatlar ve yaklak maliyet tutar aklanr eklinde deitirilmi ve metne ilenmitir.

8244
Tekliflerin deerlendirilmesi Madde 37- hale komisyonunun talebi zerine idare tekliflerin incelenmesi, karlatrlmas ve deerlendirilmesinde yararlanmak zere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazl olarak tekliflerini aklamalarn isteyebilir. Ancak bu aklama, hibir ekilde teklif fiyatnda deiiklik yaplmas veya ihale dokmannda yer alan artlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacyla istenilmez ve yaplmaz. (Deiik ikinci fkra: 20/11/2008-5812/11 md.) Tekliflerin deerlendirilmesinde, ncelikle belgeleri eksik olduu veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmad 36 nc maddeye gre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin deerlendirme d braklmasna karar verilir. Ancak, teklifin esasn deitirecek nitelikte olmamas kaydyla, belgelerde bilgi eksiklii bulunmas halinde idarece belirlenen srede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmas yazl olarak istenir. Belirlenen srede bilgileri tamamlamayan istekliler deerlendirme d braklr ve geici teminatlar gelir kaydedilir. Bu ilk deerlendirme ve ilemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrntl deerlendirilmesine geilir. Bu aamada, isteklilerin ihale konusu ii yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokmannda belirtilen artlara uygun olup olmad ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmad incelenir. Uygun olmad belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler deerlendirme d braklr. (Mlga son fkra: 20/11/2008-5812/11 md.) Ar dk teklifler Madde 38- hale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye gre deerlendirdikten sonra, dier tekliflere veya idarenin tespit ettii yaklak maliyete gre teklif fiyat ar dk olanlar tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden nce, belirledii sre iinde teklif sahiplerinden teklifte nemli olduunu tespit ettii bileenler ile ilgili ayrntlar yazl olarak ister. hale komisyonu; a) malat srecinin, verilen hizmetin ve yapm ynteminin ekonomik olmas, b) Seilen teknik zmler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapm iinin yerine getirilmesinde kullanaca avantajl koullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapm iinin zgnl, Hususlarnda belgelendirilmek suretiyle yaplan yazl aklamalar dikkate alarak, ar dk teklifleri deerlendirir. Bu deerlendirme sonucunda, aklamalar yeterli grlmeyen veya yazl aklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. (Ek fkra: 20/11/2008-5812/12 md.) hale komisyonu, ar dk tekliflerin tespiti ve deerlendirilmesinde Kurum tarafndan belirlenen kriterleri esas alr. Kurum bu maddenin uygulanmasnda; ar dk tekliflerin tespiti, deerlendirilmesi ve ekonomik adan en avantajl teklifin belirlenmesi amacyla snr deer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.

8245
Btn tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali Madde 39- ()(1) hale komisyonu karar zerine idare, verilmi olan btn teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. halenin iptal edilmesi halinde bu durum btn isteklilere derhal bildirilir. dare btn tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir ykmllk altna girmez. (Deiik son cmle: 30/7/2003-4964/24 md.) Ancak, idare isteklilerin talepte bulunmas halinde, ihalenin iptal edilme gerekelerini talep eden isteklilere bildirir. halenin karara balanmas ve onaylanmas Madde 40- 37 ve 38 inci maddelere gre yaplan deerlendirme sonucunda ihale, ekonomik adan en avantajl teklifi veren isteklinin zerinde braklr. (Deiik ikinci fkra: 20/11/2008-5812/13 md.) Ekonomik adan en avantajl teklif, sadece fiyat esasna gre veya fiyat ile birlikte iletme ve bakm maliyeti, maliyet etkinlii, verimlilik, kalite ve teknik deer gibi fiyat dndaki unsurlar da dikkate alnarak belirlenir. Ekonomik adan en avantajl teklifin fiyat dndaki unsurlar da dikkate alnarak belirlenecei ihalelerde, ihale dokmannda bu unsurlarn parasal deerleri veya nispi arlklar belirlenir. Bu Kanunun 63 nc maddesine gre ihale dokmannda yerli istekliler lehine fiyat avantaj salanaca belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantaj da uygulanmak suretiyle ekonomik adan en avantajl teklif belirlenerek ihale sonulandrlr. En dk fiyatn ekonomik adan en avantajl teklif olarak deerlendirildii ihalelerde, birden fazla istekli tarafndan ayn fiyatn teklif edildii ve bunlarn da ekonomik adan en avantajl teklif olduu anlald takdirde, ikinci fkrada belirtilen fiyat dndaki unsurlar dikkate alnmak suretiyle ekonomik adan en avantajl teklif belirlenerek ihale sonulandrlr. hale komisyonu gerekeli kararn belirleyerek, ihale yetkilisinin onayna sunar. Kararlarda isteklilerin adlar veya ticaret unvanlar, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli zerine hangi gerekelerle yapld, ihale yaplmam ise nedenleri belirtilir. hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en ge be i gn iinde ihale kararn onaylar veya gerekesini aka belirtmek suretiyle iptal eder. (1) hale; kararn onaylanmas halinde geerli, iptal edilmesi halinde ise hkmsz saylr. (Deiik son fkra: 20/11/2008-5812/13 md.) hale kararlar ihale yetkilisince onaylanmadan nce idareler, ihale zerinde kalan istekli ile varsa ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmadn teyit ettirerek buna ilikin belgeyi ihale kararna eklemek zorundadr. ki isteklinin de yasakl kmas durumunda ihale iptal edilir. Kesinleen ihale kararlarnn bildirilmesi Madde 41-(Deiik : 20/11/2008-5812/14 md.) hale sonucu, ihale kararnn ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil olmak zere, ihaleye teklif veren btn isteklilere bildirilir. hale sonucunun bildiriminde, tekliflerin deerlendirmeye alnmama veya uygun bulunmama gerekelerine de yer verilir. hale kararnn ihale yetkilisi tarafndan iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekeleri belirtilmek suretiyle bildirim yaplr. hale sonucunun btn isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine gre yaplan ihalelerde be gn, dier hallerde ise on gn gemedike szleme imzalanamaz. (1) 39 uncu maddede yer alan, hale dokmannda belirtilmi olmas kaydyla, ihale yetkilisinin onayndan nceki herhangi bir aamada, ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayl Kanunun 24 nc maddesiyle metinden karlmtr, 25 inci madde ile de 40 nc maddede yar alan yirmi gn ibaresi, be i gn olarak deitirilmi ve metne ilenmitir.

8246
Szlemeye davet Madde 42- (Deiik birinci fkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen srelerin bitimini, n mali kontrol yaplmas gereken hallerde ise bu kontroln tamamland tarihi izleyen gnden itibaren gn iinde ihale zerinde braklan istekliye, tebli tarihini izleyen on gn iinde kesin teminat vermek suretiyle szlemeyi imzalamas hususu bildirilir. Yabanc istekliler iin bu sreye oniki gn ilave edilir. Szlemenin imzalanaca tarihte, ihale sonu bilgileri Kuruma gnderilmek suretiyle ihale zerinde kalan isteklinin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmadnn teyit edilmesi zorunludur. 43 nc madde hkm gereince szlemeden nce kesin teminat alnmayan danmanlk hizmet ihalelerinde szlemeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fkra hkmlerine gre yaplr. Kesin teminat Madde 43- Taahhdn szleme ve ihale dokman hkmlerine uygun olarak yerine getirilmesini salamak amacyla, szlemenin yaplmasndan nce ihale zerinde kalan istekliden ihale bedeli zerinden hesaplanmak suretiyle % 6 orannda kesin teminat alnr. (Ek fkra: 20/11/2008-5812/16 md.) Yapm ilerinde, 38 inci maddeye gre gerekli deerlendirmeler yapldktan sonra, ihalenin ayn madde uyarnca hesaplanan snr deerin altnda teklif veren isteklilerden biri zerinde braklmas halinde, kesin teminat snr deerin yzde alts orannda alnr. Ancak, danmanlk hizmet ihalelerinde ihale dokmannda belirtilmesi kaydyla, kesin teminat szleme yaplmadan nce alnmayabilir. Bu durumda, dzenlenecek her hakediten % 6 orannda yaplacak kesintiler teminat olarak alkonulur. Szleme yaplmasnda isteklinin grev ve sorumluluu Madde 44- hale zerinde kalan istekli 42 ve 43 nc maddelere gre kesin teminat vererek szlemeyi imzalamak zorundadr. Szleme imzalandktan hemen sonra geici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmad takdirde, protesto ekmeye ve hkm almaya gerek kalmakszn ihale zerinde kalan isteklinin geici teminat gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik adan en avantajl ikinci teklif fiyatnn ihale yetkilisince uygun grlmesi kaydyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere gre szleme imzalayabilir. Ancak ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli ile szleme imzalanabilmesi iin, 42 nci maddede belirtilen on gnlk srenin bitimini izleyen gn iinde ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen ekilde tebligat yaplr. Ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibinin de szlemeyi imzalamamas durumunda ise, bu teklif sahibinin de geici teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Szleme yaplmasnda idarenin grev ve sorumluluu Madde 45- dare, 42 ve 44 nc maddede yazl sre iinde szleme yaplmas hususunda kendisine den grevleri yapmakla ykmldr. darenin bu ykmll yerine getirmemesi halinde, istekli srenin bitmesini izleyen gnden itibaren en ge be gn iinde, on gn sreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek artyla, taahhdnden vazgeebilir. Bu takdirde geici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek iin yapt belgelendirilmi giderleri istemeye hak kazanr. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrca haklarnda 60 nc madde hkmleri uygulanr.

8247
halenin szlemeye balanmas Madde 46-(Deiik birinci fkra: 30/7/2003-4964/28 md.)Yaplan btn ihaleler bir szlemeye balanr. Szlemeler idarece hazrlanr ve ihale yetkilisi ile yklenici tarafndan imzalanr. Yklenicinin ortak giriim olmas halinde, szlemeler ortak giriimin btn ortaklar tarafndan imzalanr. hale dokmannda aksi belirtilmedike szlemelerin notere tescili ve onaylattrlmas zorunlu deildir. hale dokmannda belirtilen artlara aykr szleme dzenlenemez. Sonu bildirimi(1) Madde 47-(Deiik: 20/11/2008-5812/17 md.) Bu Kanun kapsamnda yer alan idarelerin yapm ileri ile mal ve hizmet almlarnn sonular, 42 nci maddeye gre gnderilenler hari, en ge onbe gn iinde Kuruma bildirilir. Bu sonulardan Kanun kapsamndaki ihalelere ilikin olanlar Kurum tarafndan Kamu hale Blteninde yaymlanr. Sonu bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, gvenlik ve istihbarat alanlarnda grev yapan idarelerin Kanun kapsamnda yaptklar mal ve hizmet almlar ile yapm ilerine ilikin ihale sonularndan hangilerinin yaymlanaca ilgili idarenin gr alnarak Kurum tarafndan belirlenir. BENC BLM Danmanlk Hizmet haleleri ile lgili zel Hkmler Danmanlk hizmetleri Madde 48-(Deiik: 20/11/2008-5812/18 md.) Mimarlk ve mhendislik, ett ve proje, harita ve kadastro, her lekte imar plan, imar uygulama, ED raporu hazrlanmas, plan, yazlm gelitirme, tasarm, teknik artname hazrlanmas, denetim ve kontrolrlk gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danmanlk hizmet sunucularndan alnr. Danmanlk hizmetleri, bu blmde yer alan hkmlere uygun olarak sadece belli istekliler arasnda ihale usul ile ihale edilir. (Deiik son cmle: 31/3/2012-6288/6 md.) Ancak yaklak maliyeti 13 nc maddenin (b) bendinin (2) numaral alt bendinde hizmet almlar iin ngrlen st limit tutarnn drt katnn altnda kalan danmanlk hizmetleri, hizmet alm ihalesiyle gerekletirilebilir. n yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi Madde 49 n yeterlik ilnlar 13 nc maddede belirlenen sre ve esaslar dahilinde yaplr. (1) Bu madde balhale sonucunun iln iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 17 nci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.

8248
Bu Kanun hkmlerine gre yaplan n yeterlik ilnnda, adaylarn genel uygunluklarn, mal kapasitelerini ve teknik yeteneklerini deerlendirmek zere belirlenen n yeterlik kriterlerine ilikin bilgiler yer alr. Ayrca bu ilnda, ksa listeye alnmak ve teklif vermek zere davet edilecek adaylarn says veya say aral belirtilir. n yeterlik iln sonucunda bavuru sunan adaylarn, n yeterlik dokman ve ilnnda belirtilen n yeterlik kriterlerine gre deerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasndan en az en fazla on adayn yer alaca ksa liste oluturulur. haleye davet Madde 50- 49 uncu maddeye gre oluturulan listede yer alan adaylara, teknik ve mal tekliflerini hazrlayabilmeleri iin en az 13 nc maddedeki sreler verilerek, ihale dokman ile birlikte ihaleye davet mektubu gnderilir. n yeterlik deerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile ksa listede yer verilmeyen adaylara yazl olarak bildirim yaplr. haleye davet edilebilecek aday saysnn ten az olmas halinde davet mektubu gnderilmez ve ihale yaplmaz.(1) stekliler tekliflerini hazrlarken ihale dokmannda aklanmasna ihtiya duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gnnden yirmi gn ncesine kadar yazl olarak aklama talep edebilir. darece aklama yaplmas halinde yaplan aklama, ksa listede yer alan btn isteklilere son teklif verme gnnden en az on gn ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde yazl olarak gnderilir. Davet mektubu gnderildikten sonra, tekliflerin hazrlanmasn veya iin gerekletirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazl olarak bildirilmesi halinde, ihale dokmannda deiiklikler yaplabilir. Yaplan bu deiikliklere ilikin ihale dokmannn balayc bir paras olan zeyilname ksa listede yer alan btn isteklilere, son teklif verme gnnden en az on gn ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde gnderilir. Zeyilname ile yaplan deiiklikler nedeniyle tekliflerin hazrlanabilmesi iin ek sreye ihtiya duyulmas halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak zere en fazla yirmi gn ertelenebilir. Zeyilname dzenlenmesi halinde, teklifini bu dzenlemeden nce vermi olan isteklilere tekliflerini geri ekerek, yeniden teklif verme imkan salanr. Tekliflerin hazrlanmas ve verilmesi Madde 51- hale konusu danmanlk hizmeti iin teklif edilen bedelin yer ald teklif mektubu ile geici teminat isteklinin mal teklifini oluturur. Bu teklif, zerine mal teklif olduu yazlmak suretiyle bir zarfa konulur. Teklif mektuplarnn 30 uncu maddede belirtilen artlara uygun olmas zorunludur. Teknik deerlendirme iin istenilen dier btn belgeler isteklinin teknik teklifini oluturur. Bu teklif, zerine teknik teklif olduu yazlmak suretiyle ayr bir zarfa konulur. Her iki zarfn zerine de isteklinin ad, soyad veya ticaret unvan, tebligata esas ak adresi ve teklifin hangi ie ait olduu yazlr. Zarflarn yaptrlan yerleri istekli tarafndan imzalanr ve mhrlenir. (1)Bu fkrada yer alan krk gn sre ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayl Kanunun 31 inci maddesiyle 13 nc maddedeki sreler olarak deitirilmi ve metne ilenmitir.

8249
Mal ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayr bir zarf veya paket ierisine konularak, zerine isteklinin ad, soyad veya ticaret unvan, tebligata esas ak adresi, teklifin hangi ie ait olduu ve ihaleyi yapan idarenin ak adresi yazlmak suretiyle sunulur. Tekliflerin deerlendirilmesi ve ihalenin yaplmas Madde 52- hale komisyonunca ihalenin yaplaca saatte ka teklif verilmi olduu bir tutanakla tespit edilerek, hazr bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye balanr. hale komisyonu teklif zarflarn aln srasna gre inceler. 30 uncu maddenin birinci fkrasna uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek deerlendirmeye alnmaz. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmi olup olmad kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Mal teklifleri ieren zarflar ise bir tutanaa balanarak almakszn ihale komisyonunca toplu halde paketlenir, mhrlenip imzalanarak muhafaza altna alnr. Bu aamada; hibir teklifin reddine veya kabulne karar verilmez, teklifi oluturan belgeler dzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen deerlendirilmek zere oturum kapatlr. Verilen teklifler, zeyilname dzenlenmesi hali hari herhangi bir sebeple geri alnamaz ve deitirilemez. Danmanlk hizmet ihalelerinde tekliflerin deerlendirilmesi, teknik ve mal deerlendirme olmak zere iki aamada yaplr. lk aamada teknik teklif, ikinci aamada ise mal teklif deerlendirilir ve her iki aama iin ayr puanlama yaplr. Teknik ve mal puan iin belirlenen arlk katsaylar dikkate alnarak yaplan hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. Teknik ve mal puan arlk katsaylar, teknik puan arl daha yksek olmak zere hizmetin nitelii ve zgnlne gre farkl oranlarda belirlenebilir. Bu ihalelerde teknik deerlendirme kriterleri, 10 uncu Maddede belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenir. hale dokman ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlenmesinde; benzer nitelik ve lekteki szlemeleri yerine getirme deneyimi, i iin nerilen yntem, organizasyon yaps, ynetici kadrosu ile ii yrtecek teknik personelinin eitimi ve mesleki nitelikleri esas alnr. Tekliflerin deerlendirilmesinde, ncelikle isteklilerin teknik deerlendirmeye esas btn belgelerinin ihale dokmannda istenilen artlara uygun olarak dzenlenip dzenlenmedii incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen artlara uygun olmad tespit edilen isteklilerin teklifleri deerlendirme d braklr. (Deiik nc ve drdnc cmle: 20/11/2008-5812/19 md.) Ancak, teklifin esasn deitirecek nitelikte olmamas kaydyla belgelerde bilgi eksiklii bulunmas halinde, idarece belirlenen srede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmas yazl olarak istenir. Belirlenen srede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler deerlendirme d braklr ve geici teminatlar gelir kaydedilir. hale komisyonu ihale dokmannda ve davet mektubunda belirtilen teknik deerlendirme kriterleri ve puanlara gre teknik deerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarn belirler. hale dokmannda belirlenen asgari teknik puann altnda puan alan isteklilere ait teklifler deerlendirme d braklr.

8250
Belgeleri eksik olan veya istenilen artlara uygun olmad tespit edilen veya asgari teknik puann altnda puan alan isteklilere, deerlendirme d brakld ve mal tekliflerinin almadan mal tekliflerin alaca tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edilecei yazl olarak bildirilir. Ayn tarihte, asgari teknik puan ve zerinde puan alan isteklilere de mal tekliflerin alaca tarih ve saat yazl olarak bildirilir. hale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte ncelikle teknik deerlendirme sonular ile teknik puanlar hazr bulunanlar nnde aklanr. hale komisyonunca toplu halde muhafaza altna alnm olan ve mal teklifleri ieren paket alr. Teklifleri deerlendirme d braklan isteklilerin mal teklif zarflar almakszn kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan karlr. (Deiik drdnc cmle: 20/11/2008-5812/19 md.) Bu ilemlerden sonra, asgari teknik puan ve zerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarflar alr ve teklif edilen fiyatlar ile yaklak maliyet aklanarak bir tutanakla tespit edilir. ade edilemeyen mal tekliflere ait zarflar ihalenin sonulandrlmasndan hemen sonra posta ile gnderilir. Mal teklif ierisinde teklif mektubu ile geici teminat bulunmayan veya usulne uygun olmayan istekliler deerlendirme d braklarak tutanakla tespit edilir. Teklif mektubu ile geici teminat uygun olan isteklilere ait mal puanlar belirlenir. Bu isteklilere ait teknik ve mal puanlar ihale dokmannda belirlenen arlk katsaylaryla arplarak toplam puanlar tespit edilir. Toplam puan en yksek olan istekli i tanm, szleme artlar, personel ve mal teklif ile ilgili grme yapmak zere davet edilir. Ancak bu grme, ihale dokmannda yer alan artlar nemli lde deitirecek nitelikte olmamaldr. Grme sonucunda artlarn netletirilerek anlamaya varlmas halinde, bu istekliye ihale yaplr. hale komisyonu tarafndan alnan karar ihale yetkilisinin onayna sunulur. Yaplan grmede anlama saland halde ihale zerinde kalan isteklinin szleme imzalama ykmlln yerine getirmemesi halinde, idarece geici teminat gelir kaydedilir. Bu durumda, teklif fiyatnn ihale yetkilisince uygun grlmesi kaydyla, ikinci en yksek toplam puana sahip istekli ile de grme yapmak suretiyle szleme imzalanr. kinci isteklinin szleme imzalama ykmlln yerine getirmemesi halinde, idarece geici teminat gelir kaydedilir. Gerek n yeterlik sonucunda gerekse teknik veya mal deerlendirme sonucunda ten az aday veya isteklinin kalmas halinde ihale yaplmaz. NC KISIM Kamu hale Kurumu, ikyetlerin ncelenmesi ve Anlamazlklarn zm BRNC BLM Kamu hale Kurumu Kamu hale Kurumu Madde 53- a) Bu Kanunla verilen grevleri yapmak zere kamu tzel kiiliini haiz, idari ve mal zerklie sahip Kamu hale Kurumu kurulmutur. Kamu hale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve ilemlerin doru olarak uygulanmas konusunda grevli ve yetkilidir. Kurumun ilikili olduu Bakanlk Maliye Bakanldr. Kurumun merkezi Ankaradadr. Kurum grevini yerine getirirken bamszdr. Hibir organ, makam, merci ve kii Kurumun kararlarn etkilemek amacyla emir ve talimat veremez.

8251
Kamu hale Kurumu; Kamu hale Kurulu, Bakanlk ve hizmet birimlerinden oluur. b) Bu Kanuna gre yaplacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun grev ve yetkileri aada saylmtr: 1) halenin balangcndan szlemenin imzalanmasna kadar olan sre ierisinde idarece yaplan ilemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hkmlerine uygun olmadna ilikin ikayetleri inceleyerek sonulandrmak. 2) Bu Kanuna ve Kamu hale Szlemeleri Kanununa ilikin btn mevzuat, standart ihale dokmanlarn ve tip szlemeleri hazrlamak, gelitirmek ve uygulamay ynlendirmek. 3) hale mevzuat ile ilgili eitim vermek, ulusal ve uluslararas koordinasyonu salamak. 4) Yaplan ihaleler ve szlemelerle ilgili Kurum tarafndan belirlenen ekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve dier konular itibariyle istatistikler oluturmak ve yaymlamak. 5) Haklarnda ihalelere katlmaktan yasaklama karar verilenlerin sicillerini tutmak. 6) Aratrma ve gelitirme faaliyetlerinde bulunmak. 7) hale ilnlar ile ilgili esas ve usulleri dzenlemek, basl veya elektronik ortamda Kamu hale Bltenini yaymlamak. 8) Yerli isteklilerin, yabanc lkelerde alan ihalelere katlmalarna engel olunduunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamann yapld lkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamnda yaplan ihalelere katlmalarnn nlenmesine ynelik tedbirlerin alnmasn ve gerekli dzenlemelerin yaplmasn salamak zere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. 9) Kurumun yllk btesi ile kesin hesabn ve yllk alma raporlarn hazrlamak, Kurum btesinin uygulanmasn, gelirlerin toplanmasn ve giderlerin yaplmasn salamak. (Mlga paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurum, grevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve zel btn kurum, kurulu ve kiilerden belge, bilgi ve gr isteyebilir. Belge, bilgi ve grlerin istenilen sre iinde verilmesi zorunludur. Kurum, Kurul kararyla bu Kanunun ve Kamu hale Szlemeleri Kanununun uygulanmasna ilikin standart ihale dokman, tip szleme, ynetmelik ve tebliler karmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, dzenleyici ilemler tesis ederek ve zel nitelikli kararlar alarak kullanr. Standart ihale dokmanlar, tip szlemeler, ynetmelik ve tebliler Resm Gazetede yaymlanarak yrrle konulur. c) (Deiik: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Kurumun karar organ biri bakan, biri ikinci bakan olmak zere dokuz yeden oluan Kamu hale Kuruludur. Kamu hale Kurulu yeleri Maliye Bakannn teklifi zerine Bakanlar Kurulunca atanr. Bakanlar Kurulu, atamayla birlikte Kurul Bakann ve kinci Bakan da grevlendirir. Kurul Bakan, Kurumun da bakandr.

8252
(Deiik: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) yelerin en az drt yllk renim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlk ve mhendislik faklteleri ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtdndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmalar gerekir. Kurul yeliine atanacak kiilerin; kamu kurum ve kurulularnda en az oniki yl hizmetinin bulunmas, kamu ihale mevzuat ile ilgili yarglama, inceleme, denetleme, uygulama veya danma konularnda fiilen en az drt yl alarak ulusal veya uluslararas ihale mevzuat asndan kantlanm nitelie ve deneyime sahip olmalar, gemite ve halen bir siyasi parti ile aday gsterilme dhil yelik ve grev alma ilikilerinin bulunmamas gerekir. (Deiik: 12/6/2002-4761/15 md.)(Deiik birinci ve ikinci cmle: 24/10/2011-KHK-661/57 md.)Kurul yelerinin grev sresi drt yldr. Bir ye bir defadan fazla seilebilir. Kurul yelerinin grev sresi dolmadan grevlerine son verilemez. Ancak yeler, ciddi bir hastalk veya sakatlk nedeniyle i grememeleri veya atamaya ilikin artlar kaybetmeleri halinde atandklar usule gre sresi dolmadan grevden alnr. yeler grevi ktye kullanmaktan veya yz kzartc bir sutan mahkm olmalar halinde ise Babakan onayyla grevden alnr. Grevden alma nedeniyle veya sresi dolmadan herhangi bir sebeple boalan Kurul yeliklerine bir ay ierisinde yukarda belirtilen esaslara gre yeniden atama yaplr.(Mlga son cmle: 20/11/2008-5812/20 md.)() Kurumun genel ynetim ve temsili ile Kurulca alnan kararlarn yrtlmesi bakana aittir. Bakann izin, hastalk, yurt ii veya yurt d grevlendirme ve grevden alnma hallerinde ikinci bakan bakana vekalet eder. (Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Dava ama, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara kar st mercilere bavurmaktan vazgeme yetkisi ile st dereceli mahkemelerce verilen kararlara kar karar dzeltme yoluna gidilmesinden vazgeme yetkisi Kurula aittir. d) Kurul yeleri, Yargtay Birinci Bakanlk Kurulu huzurunda yeliklerinin devam sresince grevlerini tarafsz ve drst olarak yerine getireceklerine, bu Kanun hkmlerine ve ilgili mevzuata aykr hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin iin yaplan bavuru Yargtayca acele ilerden saylr. Kurul yeleri yemin etmedike greve balayamazlar.

8252-1
e) (Deiik birinci cmle: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul Bakan ve yeleri, asli grevlerini aksatmamak kaydyla telif creti karl bilimsel amal yayn yapabilir, cret karl ders verebilir, bunun dnda zel bir kanuna dayanmadka resmi veya zel hibir grev alamaz, dernek, vakf, kooperatif ve benzeri yerlerde yneticilik yapamaz, ticaretle uraamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. Kurul yeleri, greve balamadan nce sahip olduklar Hazine Mstearl tarafndan karlan borlanmaya ilikin menkul kymetler dndaki, piyasada faaliyet gsteren tzel kiilere veya bunlarn itiraklerine ait her trl hisselerini ya da menkul kymetlerini nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ve evlatlklar dndakilere, grev srelerinin balamasn izleyen otuz gn iinde satmak veya devretmek suretiyle elden karmak zorundadr. Bu hkme uygun hareket etmeyen yeler yelikten ekilmi saylr. (Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul kararlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz. (Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul Bakan ve yeleri ile Kurum personeli hakemlik ve bilirkiilik yapamazlar. Kurul yeleri ile Kurum personeli grevlerini yerine getirmeleri srasnda ilgililere ve nc kiilere ait edindikleri gizli kalmas gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen yetkili klnan mercilerden bakasna aklayamazlar, kendilerinin veya nc ahslarn yararna kullanamazlar. Bu ykmllk grevden ayrlmalarndan sonra da devam eder. (Deiik nc ve drdnc cmle: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul yeleri ve Kurum personeli, grevleri nedeniyle iledikleri ve kendilerine kar ilenen sular bakmndan Devlet memuru saylrlar. Kurul yeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluuna ilikin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 104 nc maddesi hkmleri uygulanr.

8252-2
f) Kurul yeleri greve balama ve grevden ayrlma tarihlerini izleyen bir ay iinde ve grevleri devam ettii srece her yl genel mal beyannda bulunmak zorundadr. g) Kurul, bakann veya bakann bulunmad durumda ikinci bakann ars zerine ye tam says ile toplanr ve ounlukla karar alr. Oylarn eit olmas halinde Bakann bulunduu taraf ounlukta kabul edilir. Kurul yeleri ekimser oy kullanamaz. Kurul yeleri oy ve kararlarndan sorumludur. zin, rapor, grevlendirme veya boalan yelie henz atama yaplmamas hallerinde en az alt ye ile toplanlabilir. (1) Kurul yeleri, kendilerini ve nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ile evlatlklarn ilgilendiren kararlarla ilgili toplant ve oylamaya katlamaz. Bu maddede belirtilen haller dnda bir nedenle bir takvim ylnda be toplantya katlmayan yeler yelikten ekilmi saylr. h) (Deiik birinci cmle: 20/11/2008-5812/20 md.) Bakana grevlerinde yardmc olmak zere Bakann nerisi zerine Bakan tarafndan drt bakan yardmcs atanabilir. Bakan yardmclar, Kurul yeliine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasndan veya en az drt yllk renim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlk ve mhendislik faklteleri ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olduktan sonra aralksz olarak en az on yldan beri Kurumda meslek personeli olarak almakta bulunanlar arasndan atanr. (2)(3) Kurumun hizmet birimleri, kurumun grev ve yetkilerinin gerektirdii sayda daire bakanlklar eklinde tekilatlanm ana hizmet birimleri, danma birimleri ve yardmc hizmet birimlerinden oluur. (Ek cmle: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Kurumda; Ba Hukuk Danman kadrosuna atanacaklarn hukuk fakltesi mezunu olmas ve mesleki adan yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalar ve meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kurulularnda oniki yl ve zeri kamu hizmetinde bulunmalar; Kurum Maviri ve Bakanlk Maviri kadrolarna atanacaklarn en az drt yllk retim veren faklteler ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtii ve yurtdndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmalar ve memuriyete esas kamu kurum ve kurulularnda en az oniki yl ve zeri kamu hizmetinde bulunmalar; Daire Bakan kadrosuna atanacaklarn en az drt yllk retim veren faklteler ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtii ve yurtdndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmalar ve memuriyete esas kamu kurum ve kurulularnda en az on yl ve zeri kamu hizmetinde bulunmalar gerekir. (Ek cmle: 20/11/2008-5812/20 md.; Deiik: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Daire Bakanlarnn ve dier personelin atamas Bakan tarafndan yaplr.
(1) 24/10/2011 tarirhli ve 661 sayl KHKnn 57 nci maddesiyle bu bentte yer alan yedi ye ibaresi alt ye eklinde deitirilmi ve metne ilenmitir. (2) 24/10/2011 tarirhli ve 661 sayl KHKnn 57 nci maddesiyle bu bentte yer alan Kurul karar ile ibaresi Bakan tarafndan eklinde deitirilmi ve metne ilenmitir. (3) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayl Kanunun 29 uncu maddesiyle, bu paragrafta yer alan ibaresi drt olarak deitirilmitir.

8253
Kurum hizmetlerinin gerektirdii asli ve srekli grevler, kamu ihale uzman ve uzman yardmclarndan oluan meslek personeli ve dier personel eliyle yrtlr. Bunlar, szlemeli olarak istihdam edilir. Kamu ihale uzman yardmclna atanacaklarn; ynetmelikte belirlenen yabanc dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az drt yllk eitim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlk ve mhendislik faklteleri ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmalar, ynetmelikte belirtilen zel yarma snavnda baarl olmalar ve snavn yapld yln Ocak aynn ilk gnnde otuz yan doldurmam olmalar gerekir. Bu ekilde kamu ihale uzman yardmclna atananlardan, en az yl fiilen alan, her yl olumlu sicil alan ve katlm olduu eitim faaliyetleri ile grevdeki performans gibi ynetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanl grevini baarl bir ekilde yrtebilecei anlalanlar kamu ihale uzmanl yeterlik snavna girmeye hak kazanr. Yeterlik snavnda baarl olanlar kamu ihale uzman olarak atanrlar, kamu ihale uzmanl yeterlik snavna girmeye hak kazanamayanlar ile bu snavda baarl olamayanlarn Kurumda durumlarna uygun baka bir greve atamalar yaplr. Kamu ihale uzmanlarnn meslee giri ve yeterlik snavlarna, grev, yetki ve sorumluluklarna, alma esas ve usullerine ilikin hususlar Kurul kararyla yrrle konulacak ynetmelikle dzenlenir. (1) Kurumun hizmet birimleri ile bunlarn grev ve sorumluluklar, personelin atanma ve alma usul ve esaslar ile altrlacak szlemeli personelin unvan, says, nitelikleri Kurulun nerisi ve Maliye Bakanlnn gr zerine Bakanlar Kurulu tarafndan karlacak ynetmelikle dzenlenir. Kurum personeli, bu Kanunda ngrlen hkmler sakl kalmak kaydyla 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tbidir. i) Kurul bakan ve yelerinin aylk cretleri Maliye Bakannn nerisi zerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kurum personelinin cretleri ile dier mal ve sosyal haklar, Kurulun nerisi ve Maliye Bakanlnn gr zerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar, usul ve esaslar erevesinde Kurul tarafndan belirlenir. Kurul yeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayl Trkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanunu hkmlerine tbidir. Emeklilik asndan Kurul Bakanna Bakanlk Mstear, Kurul yelerine Bakanlk Mstear Yardmcs, Kurum Bakan Yardmclarna Bakanlk Genel Mdr, Kurum Daire Bakanlarna Bakanlk Genel Mdr Yardmcs iin tespit edilen ek gsterge, makam ve temsil tazminatlar ile dier mal hkmler uygulanr. Bu grevlerde geirilen sreler makam tazminat ve yksek hakimlik tazminat denmesini gerektiren grevlerde gemi saylr.

(1) Bu fkrada geen Kurum ile iliikleri kesilir. ibaresi, 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayl Kanunla Kurumda durumlarna uygun baka bir greve atamalar yaplr eklinde deitirilmi ve metne ilenmitir.

8254
Kurul Bakan ve yeliklerine atananlardan atama yaplmadan nce kanunla kurulmu dier sosyal gvenlik kurumlarna bal olanlarn istekleri halinde bu kurumlara ballklar devam eder ve bunlar hakknda yukardaki hkmler uygulanmaz. (Deiik: 12/6/2002-4761/15 md.) Kurul Bakan ve yeliklerine atananlarn Kurulda grev yaptklar srede eski grevleriyle olan iliikleri kesilir. Ancak kamu grevlisi iken yelie atananlar, memuriyete giri artlarn kaybetme dndaki herhangi bir nedenle grevlerinin sona ermesi, grevden ayrlma isteinde bulunmas veya grev srelerinin dolmas durumunda otuz gn iinde eski kurumlarna bavurmalar halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili dier makamlar tarafndan mkteseplerine uygun bir kadroya atanrlar. Belirtilen atama yaplrken Kurul Bakan ve yelerinin Kurumda geirdikleri sreler makam veya hkim snfndan olup da yksek hkimlik tazminatn almaya baladktan sonra atananlar iin yksek hkimlik tazminat denmesini gerektiren grevlerde gemi olarak deerlendirilir. Kurumda grev alanlar grevden ayrlma isteinde bulunmalar halinde, durumlar daha nce tbi olduklar Kanun hkmlerine gre hizmetlerinde deerlendirilmek suretiyle mkteseplerine uygun bir kadroya, yetkili makamlarca atanr. Bu hkmler akademik unvanlarn kazanlmasna ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla niversitelerden gelen personel hakknda da uygulanr.

8254-1
(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Mkteseplerine uygun bir kadroya atamalar gerekleinceye kadar sresi dolmas sebebiyle grevi sona eren Kurul Bakan ve yelerine almakta olduklar aylk cret ile sosyal hak ve yardmlarn Kurum tarafndan yaplmasna devam olunur. Mkteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapld tarih itibaryla Kurum tarafndan demede bulunulmasna son verilir. Bir kamu kurumunda almayanlardan Kurul Bakan ve yeliine atanp sresi dolmas sebebiyle grevi sona erenlere herhangi bir greve veya ie balayncaya kadar, grevlerinin sona erdii tarihte almakta olduklar aylk cret ile sosyal hak ve yardmlarn Kurum tarafndan yaplmasna devam olunur. Kurum tarafndan bu kapsamda yaplacak demeler ay geemez. (Ek: 12/6/2002-4761/15 md.) Kamu ihale uzmanl hari olmak zere Kurumun grev alan ile ilgili konularda genel bteye dahil daireler ile katma bteli idareler ve kamu iktisadi teebbslerinde alanlar kurumlarnn, hkimler ve savclar ise kendilerinin muvafakat ile Kurumda grevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarndan maasz izinli saylr ve aylk, denek, her trl zam ve tazminatlar ile dier mal ve sosyal hak ve yardmlar Kurumla ilgili arasnda imzalanacak szlemede belirlenir. zinli olduklar srece memuriyetleri ile ilgili zlk haklar devam ettii gibi, bu sreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katlr, terfileri bakaca bir ileme gerek duyulmadan sresinde yaplr. niversite retim elemanlar uzmanlklarna uyan iler iin, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayl Yksek retim Kanununun 38 inci maddesine gre Kurumda grevlendirilebilir. Bu ekilde grevlendirilecek personel says toplam kadro saysnn % 10unu aamaz. (1)

(1) 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 20 nci maddesiyle; uzmanl hari olmak zere ibaresi eklenmi ve metne ilenmitir.

bu

paragrafn

bana

Kamu

ihale

8255
j) Kurumun gelirleri aada belirtilmitir: 1) (Deiik: 30/7/2003-4964/32 md.) Bu Kanun kapsamnda yaplan ihalelere ilikin dzenlenecek szlemelerden, bedeli yzmilyar Trk Lirasn aanlar iin ykleniciden tahsil edilecek szleme bedelinin onbinde bei. (dareler ve noterler bu tutarn yklenici tarafndan Kurum hesaplarna yatrldn szlemelerin imzalanmas aamasnda aramak zorundadr.)(1) 2) (Deiik: 20/11/2008-5812/20 md.) Mal ve hizmet alm ihalelerinde; yaklak maliyeti beyz bin Yeni Trk Lirasna kadar olanlarda bin Yeni Trk Liras, beyz bin ile bir milyon Yeni Trk Liras arasnda olanlarda iki bin Yeni Trk Liras, bir milyon Yeni Trk Liras ve zerinde olanlarda bin Yeni Trk Liras, yapm ii ihalelerinde yaklak maliyeti bir milyon Yeni Trk Lirasna kadar olanlarda bin Yeni Trk Liras, bir milyon ile on milyon Yeni Trk Lirasna kadar olanlarda iki bin Yeni Trk Liras, on milyon ile yirmi milyon Yeni Trk Liras arasnda olanlarda bin Yeni Trk Liras, yirmi milyon Yeni Trk Liras ve zerinde olanlarda drt bin Yeni Trk Liras tutarndaki itirazen ikayet bavuru bedeli. (1) 3) Eitim, kurs, seminer ve toplant faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. 4) (Deiik: 20/11/2008-5812/20 md.) Her trl basl evrak, form, ilan, dokman ve yaynlar ile Elektronik Kamu Almlar Platformunun iletilmesinden elde edilecek gelirler. 5) Gerektiinde genel bteden yaplacak yardmlar. 6) Dier gelirler. Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankas veya Trk bankalarndan birisi nezdinde alacak bir hesapta toplanr. Kurumun mal ve varlklar Devlet mal saylr, haczedilemez, rehnedilemez. Kurumun tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre mal sandklarnca tahsil edilerek bir ay ierisinde Kurum hesaplarna aktarlr. k) Kurumun giderleri, Kurul kararyla yrrle giren yllk bteye gre yaplr. Kurumun bte yl takvim yldr. Bte, bte ylnn balamasndan nceki otuz gn iinde hazrlanr. Kurumun bte uygulama sonularna ilikin yllk mal raporu ve bte kesin hesab Bakanlar Kurulu Karar ile ibra edilir. Kurumun yllk hesaplar ile gelir ve harcamalarna ilikin i ve ilemleri, Saytay denetimine tbidir.

(1) Bu bentlerde yer alan eik deerler ve parasal limitlerin 1/2/2012 tarihinden itibaren uygulanmas ile ilgili olarak, 24/1/2012 tarihli ve 28183 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu hale Kurumunun 2012/1 No.lu Kamu hale Tebliine baknz.

8256
KNC BLM halelere Ynelik Bavurular ve nceleme (1) halelere ynelik bavurular (2) Madde 54-(Deiik: 20/11/2008-5812/21 md.) hale srecindeki hukuka aykr ilem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybna veya zarara uradn veya zarara uramasnn muhtemel olduunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen ekil ve usul kurallarna uygun olmak artyla ikayet ve itirazen ikayet bavurusunda bulunabilirler. ikayet ve itirazen ikayet bavurular, dava almadan nce tketilmesi zorunlu idari bavuru yollardr. ikayet bavurular idareye, itirazen ikayet bavurular Kuruma hitaben yazlm imzal dilekelerle yaplr. Dilekelerde aadaki hususlara yer verilir: a) Bavuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin ad, soyad veya unvan ve adresi. b) haleyi yapan idarenin ve ihalenin ad veya ihale kayt numaras. c) Bavuruya konu olan durumun farkna varld veya bildirildii tarih. d) Bavurunun konusu, sebepleri ve dayand deliller. e) tirazenikayet bavurularnda idareye yaplan ikayetin ve varsa ikayete ilikin idare kararnn bildirim tarihi. ikayet dilekelerine, bavuruda bulunmaya yetkili olunduuna dair belgeler ile imza sirklerinin asl veya yetkili mercilerce onayl rneinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin bavuru belgeleri veya teklif zarf ierisinde bu belgelerinin bulunmas durumunda, dileke ekinde sz konusu belgeler aranmaz. tirazenikayette bulunanlardan 53 nc maddenin (j) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen bedelin drt kat tutarna kadar bavuru teminat alnmasna Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bavuru teminatlar Kurum hesaplarna yatrlr. Bu teminatlar Kurum gelirleri ile ilikilendirilmeksizin ayr hesaplarda tutulur. tirazenikayet dilekelerine, bavuruda bulunmaya yetkili olunduuna dair belgeler ile imza sirklerinin asl veya yetkili mercilerce onayl rneklerinin, varsa ikayete idarece verilen cevabn bir rnei ile bavuru bedeli ve teminatnn Kurum hesaplarna yatrldna dair belgenin eklenmesi zorunludur. (1) Bu Blm bal nceleme Talebinde Bulunulmas ve ikyetlerin ncelenmesi iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 21 inci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir. (2) Bu madde balnceleme talebinde bulunulmas iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 21 inci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.

8256-1
Ayn kii tarafndan birden fazla ihaleye, birden fazla kii tarafndan ise ayn ihaleye tek dileke ile bavuruda bulunulamaz. Belirtilen hususlara aykrlk ieren ve henz bavuru sresi dolmam olan bavurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluu bulunmakszn, bavuru sresinin sonuna kadar bavuru sahibi tarafndan giderilebilir. Bavurular zerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafndan gerekeli olarak; a) hale srecinin devam etmesine engel oluturacak ve dzeltici ilemle giderilemeyecek hukuka aykrln tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, b) dare tarafndan dzeltme yaplmas yoluyla giderilebilecek ve ihale srecinin kesintiye uratlmasna gerek bulunmayan durumlarda, dzeltici ilem belirlenmesine, c) Bavurunun sre, usul ve ekil kurallarna uygun olmamas, usulne uygun olarak szleme imzalanm olmas veya ikayete konu ilemlerde hukuka aykrln tespit edilememesi veya itirazen ikayet bavurusuna konu hususun Kurumun grev alannda bulunmamas hallerinde bavurunun reddine, karar verilir. Kurumun grev alannda bulunmamas hali hari, itirazenikayet bavurusunun reddedilmesi durumunda, bavuru teminat yatrlan hallerde teminatn gelir kaydedilmesine de karar verilir. Dinamik alm sistemi, elektronik eksiltme ve ereve anlamalara ilikin bavuru esas ve usulleri Kurum tarafndan yrrle konulacak ynetmelikle belirlenir. dareye ikayet bavurusu (1) Madde 55-(Deiik: 20/11/2008-5812/22 md.) ikayet bavurusu, ihale srecindeki ilem veya eylemlerin hukuka aykrl iddiasyla bu ilem veya eylemlerin farkna varld veya farkna varlm olmas gereken tarihi izleyen gnden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine gre yaplan ihalelerde be gn, dier hallerde ise on gn iinde ve szlemenin imzalanmasndan nce, ihaleyi yapan idareye yaplr. landa yer alan hususlara ynelik bavurularn sresi ilk ilan tarihinden, n yeterlik veya ihale dokmannn ilana yansmayan dier hkmlerine ynelik bavurularn sresi ise dokmann satn alnd tarihte balar. lan, n yeterlik veya ihale dokmanna ilikin ikayetler birinci fkradaki sreleri amamak zere en ge ihale veya son bavuru tarihinden i gn ncesine kadar yaplabilir. Bu yndeki bavurularn idarelerce ihale veya son bavuru tarihinden nce sonulandrlmas esastr. ikayet zerine yaplan incelemede tekliflerin hazrlanmasn veya iin gerekletirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalarn veya eksikliklerin bulunmas ve idarece ihale dokmannda dzeltme yaplmasna karar verilmesi halinde, gerekli dzeltme yaplarak 29 uncu maddede belirtilen usule gre son bavuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak zere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hatalarn veya eksikliklerin ilanda da bulunmas halinde 26 nc maddeye gre ilem tesis edilir. (1) Bu madde baldare tarafndan inceleme iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 21 inci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.

8256-2
dare, ikayet bavurusu zerine gerekli incelemeyi yaparak on gn iinde gerekeli bir karar alr. Alnan karar, ikayeti ile dier aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen gn iinde bildirilir. lan ile ihale veya n yeterlik dokmanna ynelik bavurular dnda istekli olabileceklere bildirim yaplmaz. Belirtilen sre iinde bir karar alnmamas durumunda bavuru sahibi tarafndan karar verme sresinin bitimini, sresinde alnan kararn uygun bulunmamas durumunda ise bavuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafndan idarece alnan kararn bildirimini izleyen on gn iinde Kuruma itirazen ikayet bavurusunda bulunulabilir. dareye ikayet bavurusunda bulunulmas halinde, bavuru zerine alnan kararn son bildirim tarihini, sresi ierisinde bir karar alnmamas halinde ise bu srenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gn gemeden ve itirazen ikayet bavurusunda bulunulmad hususuna ilikin sorgulama yaplmadan veya itirazen ikayet bavurusunda bulunulmas halinde ise Kurum tarafndan nihai karar verilmeden szleme imzalanamaz. Kuruma itirazenikayet bavurusu (1) Madde 56-(Deiik: 22/11/2008-5812/23 md.) dareye ikayet bavurusunda bulunan veya idarece alnan karar uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafndan 55 inci maddenin drdnc fkrasnda belirtilen hallerde ve srede, szleme imzalanmadan nce itirazen ikayet bavurusunda bulunulabilir. halenin iptaline ilikin ilem ve kararlardan, sadece ikayet ve itirazen ikayet zerine alnanlar itirazen ikayete konu edilebilir ve bu kararlara kar be gn iinde dorudan Kuruma bavuruda bulunulabilir. Kurum itirazenikayet bavurularn bavuru sahibinin iddialar ile idarenin ikayet zerine ald kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen ilemler bakmndan eit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmedii alarndan inceler. dare tarafndan ikayet veya itirazen ikayet zerine alnan ihalenin iptal edilmesi ilemine kar yaplacak itirazen ikayet bavurular ise idarenin iptal gerekeleriyle snrl incelenir. Kanunda belirtilen srelere ve usule uyulmadan szleme imzalanm olmas veya itirazenikayet bavurusundan feragat edilmesi itirazen ikayet bavurusunun incelenmesine ve 54 nc maddede saylan kararlardan birinin alnmasna engel tekil etmez. Kurul tarafndan gerekli grlen hallerde taraflarn ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafndan tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir. Kurum, itirazenikayete ilikin nihai kararn, incelenen ihaleye ilikin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale ilem dosyasnn kaytlara alnd tarihi izleyen yirmi gn iinde vermek zorundadr. Bu sre 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine gre yaplan ihaleler ile ikayet ve itirazen ikayet zerine alnan ihalenin iptal edilmesi ilemine kar yaplacak itirazen ikayet bavurularnda on i gn olarak uygulanr. (1) Bu madde bal Kamu hale Kurulu tarafndan inceleme iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 23 nc maddesiyle 5/1/2009 tarihinden geerli olmak zere metne ilendii ekilde deitirilmitir.

8257
Kurum, gerekli grd takdirde zel uzmanlk gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya zel hukuk tzel kiileri ile gerek kiilerin grne bavurabilir. Grne bavurulan zel hukuk tzel kiileri ile gerek kiilere (8000) gsterge rakamnn memur aylklarna uygulanan aylk katsays ile arpm sonucu bulunacak tutar gememek zere Kurul tarafndan belirlenen miktarda deme yaplr. Kamu grevlilerinin grne bavurulmas halinde ise personele dier mevzuatta yer alan kstlamalara bal olmakszn (5000) gsterge rakam esas alnmak suretiyle ayn esaslar erevesinde deme yaplr. Bu fkra uyarnca yaplacak demeler damga vergisi hari herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Kurul tarafndan verilen btn kararlar, karar tarihini izleyen be i gn iinde taraflara tebligata karlr ve tebligata karld tarihi izleyen be gn iinde Kurumun internet sayfasnda yaynlanr. Kararlara eriim crete tabi tutulamaz. dareler hukuki durumda deiiklik yaratan Kurul kararlarnn gerektirdii ilemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadr. Yargsal inceleme Madde 57- ikyetler ile ilgili Kurum tarafndan verilen nihai kararlar Trkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar ncelikle grlr. DRDNC KISIM Yasaklar ve Ceza Sorumluluu halelere katlmaktan yasaklama Madde 58- (Deiik birinci fkra: 30/7/2003-4964/ 35 md.) 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilenler hakknda fiil veya davranlarnn zelliine gre, bir yldan az olmamak zere iki yla kadar, zerine ihale yapld halde mcbir sebep halleri dnda usulne gre szleme yapmayanlar hakknda ise alt aydan az olmamak zere bir yla kadar, 2 nci ve 3 nc maddeler ile istisna edilenler dahil btn kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlmaktan yasaklama karar verilir. Katlma yasaklar, ihaleyi yapan bakanlk veya ilgili veya bal bulunulan bakanlk, herhangi bir bakanln ilgili veya bal kuruluu saylmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il zel idareleri ve belediyeler ile bunlara bal birlik, messese ve iletmelerde ise ileri Bakanl tarafndan verilir. Haklarnda yasaklama karar verilen tzel kiilerin ahs irketi olmas halinde irket ortaklarnn tamam hakknda, sermaye irketi olmas halinde ise sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olan gerek veya tzel kii ortaklar hakknda birinci fkra hkmne gre yasaklama karar verilir. Haklarnda yasaklama karar verilenlerin gerek veya tzel kii olmas durumuna gre; ayrca bir ahs irketinde ortak olmalar halinde bu ahs irketi hakknda da, sermaye irketinde ortak olmalar halinde ise sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olmalar kaydyla bu sermaye irketi hakknda da ayn ekilde yasaklama karar verilir. hale srasnda veya sonrasnda bu fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilenler, idarelerce o ihaleye itirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararnn yrrle girdii tarihe kadar ayn idare tarafndan yaplacak sonraki ihalelere de itirak ettirilmezler. Yasaklama kararlar, yasaklamay gerektiren fiil veya davrann tespit edildii tarihi izleyen en ge krkbe gn iinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yaymlanmak zere en ge onbe gn iinde gnderilir ve yaym tarihinde yrrle girer. Bu kararlar Kamu hale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katlmaktan yasakl olanlara ilikin siciller tutulur.(1) (1) Bu fkrada geen en ge otuz gn ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayl Kanunun 35 inci maddesiyle en ge krkbe gn olarak deitirilmi ve metne ilenmitir.

8258
haleyi yapan idareler, ihalelere katlmaktan yasaklamay gerektirir bir durumla karlatklar takdirde, gereinin yaplmas iin bu durumu ilgili veya bal bulunulan bakanla bildirmekle ykmldr. steklilerin ceza sorumluluu Madde 59- Taahht tamamlandktan ve kabul ilemi yapldktan sonra tespit edilmi olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranlardan Trk Ceza Kanununa gre su tekil eden fiil veya davranlarda bulunan gerek veya tzel kiiler ile o iteki ortak veya vekilleri hakknda Trk Ceza Kanunu hkmlerine gre ceza kovuturmas yaplmak zere yetkili Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur. Hkmolunacak cezann yansra, idarece 58 inci maddeye gre verilen yasaklama kararnn biti tarihini izleyen gnden itibaren uygulanmak artyla bir yldan az olmamak zere yla kadar bu Kanun kapsamnda yer alan btn kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlmaktan mahkeme kararyla 58 inci maddenin ikinci fkrasnda saylanlarla birlikte yasaklanrlar. Bu Kanun kapsamnda yaplan ihalelerden dolay haklarnda birinci fkra gereince ceza kovuturmas yaplarak kamu davas almasna karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fkrasnda saylanlar yarglama sonuna kadar Kanun kapsamnda yer alan kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlamaz. Haklarnda kamu davas almasna karar verilenler, Cumhuriyet Savclklarnca sicillerine ilenmek zere Kamu hale Kurumuna bildirilir. Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranlar nedeniyle haklarnda mkerrer ceza hkmolunanlar ile bu kiilerin sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduu sermaye irketleri veya bu kiilerin orta olduu ahs irketleri, mahkeme karar ile srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanr. Bu madde hkmlerine gre; mahkeme karar ile yasaklananlar ve ceza hkmolunanlar, Cumhuriyet Savclklarnca sicillerine ilenmek zere Kamu hale Kurumuna, meslek sicillerine ilenmek zere de ilgili meslek odalarna bildirilir. Srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlara ilikin mahkeme kararlar, Kamu hale Kurumunca, bildirimi izleyen onbe gn iinde Resm Gazetede yaymlanmak suretiyle duyurulur. Grevlilerin ceza sorumluluu Madde 60- hale yetkilisi ile ihale komisyonlarnn bakan ve yeleri ile ihale ilemlerinden szleme yaplmasna kadar ihale srecindeki her aamada grev alan dier ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranlarda bulunduklarnn, grevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafszlkla yapmadklarnn, taraflardan birinin zararna yol aacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarnn tespiti halinde, haklarnda ilgili mevzuatlar gereince disiplin cezas uygulanr. Ayrca, fiil veya davranlarnn zelliine gre haklarnda ceza kovuturmas da yaplr ve hkmolunacak ceza ile birlikte taraflarn uradklar zarar ve ziyan genel hkmlere gre kendilerine tazmin ettirilir. (Deiik son cmle: 30/7/2003-4964/36 md.) Bu Kanuna aykr fiil veya davranlardan dolay hkm giyen idare grevlileri, bu Kanun kapsamna giren ilerde grevlendirilemezler. Bu Kanun kapsamna giren ilerden dolay yarg organlarnca herhangi bir ceza verilmi olanlar, bu Kanun kapsamna giren btn kamu kurum ve kurulularnca bu Kanunun ve ilgili dier mevzuatn uygulanmas ile grevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve grev alamazlar.

8258-1
(Deiik nc fkra: 30/7/2003-4964/36 md.)5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykr olarak ihaleye klmasna izin verenler ve ihale yapanlar hakknda da yukarda belirtilen meyyideler uygulanr. Bilgi ve belgeleri aklama yasa Madde 61-(Deiik: 30/7/2003-4964/37 md.) Bu Kanunun uygulanmasnda grevliler ile danmanlk hizmeti sunanlar; ihale sreci ile ilgili btn ilemlere, isteklilerin i ve ilemleri ile tekliflerin teknik ve mal ynlerine ilikin olarak gizli kalmas gereken bilgi ve belgelerle iin yaklak maliyetini ifa edemezler, kendilerinin veya nc ahslarn yararna kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakknda ilgisine gre 58 ve 60 nc maddelerde belirtilen meyyideler uygulanr. BENC KISIM eitli Hkmler darelerce uyulmas gereken dier kurallar Madde 62- Bu Kanun kapsamndaki idarelerce mal veya hizmet almlar ile yapm ileri iin ihaleye klmadan nce aada belirtilen hususlara uyulmas zorunludur: a) Yatrm projelerinin plnlanan srede tamamlanarak ekonomiye kazandrlabilmesi amacyla, birden fazla yl kapsayan ilerde ihaleye klabilmesi iin, iin sresine uygun olarak yllar itibariyle denein btelerinde bulunmasn salamak zere programlamann yaplm olmas zorunludur. lk yl iin ngrlen denek proje maliyetinin % 10undan az olamaz ve balangta daha sonraki yllar iin programlanm olan denek dilimleri sonraki yllarda azaltlamaz. b) ngrlen deneklerin kullanlmasna imkan verecek sre dikkate alnarak, idarelerce ihalelerin zamannda yaplmas, birden fazla yl kapsayan ve yatrm nitelii olan ilerde (doal afetler nedeniyle yaplmas gerekenler hari) ise yln ilk dokuz aynda ihalenin sonulandrlmas esastr. (Ek ibare: 30/7/2003-4964/38 md.) Ancak ertesi mal ylda gerekletirilecek sreklilik arz eden mal ve hizmet almlar iin bir nceki mal yl sona ermeden ihaleye klabilir. c) (Deiik: 18/4/2007-5625/5 md.) Yapm ilerinde arsa temin edilmeden, mlkiyet, kamulatrma ve gerekli hallerde imar ilemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yaplmadan ihaleye klamaz. hale konusu yapm iinin zgn nitelikte ve karmak olmas nedeniyle teknik ve mal zelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemedii durumlarda n veya kesin proje zerinden ihaleye klabilir. Uygulama projesi bulunan yapm ilerinde anahtar teslimi gtr bedel teklif alnmak suretiyle ihale yaplmas zorunludur. Ancak, doal afetler nedeniyle uygulama projesi yaplmas iin yeterli sre bulunmayan yapm ilerinde n veya kesin proje zerinden, her trl onarm ileri ile iin yapm srasnda belli aamalarda arazi ve zemin ettleri gerekmesi veya uygulamada imar ve gzergh deiikliklerinin muhtemel olmas nedenleriyle ihaleden nce uygulama projesi yaplamayan, bina ileri hari, yapm ilerinde ise kesin proje zerinden ihaleye klabilir. Bu ilerin uygulama projesi yaplabilen ksmlar iin anahtar teslimi gtr bedel, uygulama projesi yaplamayan ksmlarda ise her bir kalem i iin birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yaplabilir. Arsa temini, mlkiyet ve kamulatrma ilemlerinin tamamlanmas art, baraj ve byk sulama, imesuyu isale hatt, enerji nakil hatt, trafo, trafo merkezleri, alt tesisleri, kaptajlar, su depolar, karayolu, liman ve havaalan, demiryolu, petrol ve doalgaz boru hatt projelerinde aranmaz. d) (Deiik: 30/7/2003-4964/38 md.) darelerce btesinin programlanmasnda, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karlatrlmasnda kullanlmak zere tespit edilen yaklak maliyet isteklilere duyurulmaz. e) (Deiik: 20/11/2008-5812/24 md.) darelerce kanun, tzk ve ynetmeliklere gre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayda olmamas halinde, bu Kanunda belirtilen hizmetler iin ihaleye klabilir. Ancak danmanlk hizmet alm ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayda olmamas art aranmaz.

8258-2
f) hale dokman hazrlanmadan iln yaplamaz. ln srelerinin hesaplanmasnda ilnn yaymland gn dikkate alnr, ihale gn veya son bavuru gn dikkate alnmaz. 13 nc maddede belirtilen iln srelerine uyulmak zere, iln yaplmasna kadar geecek sre de gznne alnarak iln yaplacak yerlere yeterli sre ncesinde iln metinlerinin gnderilmesi zorunludur. g) hale iin tespit olunan tarih tatil gnne rastlamsa ihale, tekrar ilna gerek kalmakszn tatili takip eden ilk i gnnde ayn yer ve saatte yaplr ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. hale saati alma saati dikkate alnarak tespit edilir. lndan sonra alma saati deise de ihale iln edilen saatte yaplr. h) (Deiik: 20/11/2008-5812/24 md.) deneyimi bulunmayan mhendis veya mimarlarn, aldklar lisans eitimine uygun yapm ii ihalelerine bavurularnda, toplam sresi onbe yl gememek kaydyla mezuniyetlerinden sonra geen her yl, yzyirmiikibinyzseksenyedi Yeni Trk Liras olarak hesaplanmak zere 10 uncu madde kapsamndaki benzer i deneyimi olarak dikkate alnr. Bu sre i deneyimi bulunan mimar ve mhendisler iin uygulanmaz. Bu bent kapsamnda elde edilen deneyim mhendis ve mimarn be yldr en az % 51 hissesine sahip olduu veya her iki ortan da mhendis olup % 50-% 50 ortak olduu tzel kiiler tarafndan da kullanlabilir. (1) ) (Ek: 30/7/2003-4964/38 md.) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yaplacak harcamalarn yllk toplam, idarelerin btelerine bu amala konulacak deneklerin %10unu Kamu hale Kurulunun uygun gr olmadka aamaz. Yerli istekliler ile ilgili dzenlemeler Madde 63-(Deiik: 13/2/2011-6111/178 md.) Hizmet alm ve yapm ii ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alm ihalelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanl ile dier ilgili kurum ve kurulularn grleri alnarak Kurum tarafndan yerli mal olarak belirlenen mallar teklif eden istekliler lehine, % 15 oranna kadar fiyat avantaj salanmas; yaklak maliyeti eik deerlerin altnda kalan ihalelere ise sadece yerli isteklilerin katlmas hususlarnda ihale dokmanna hkm konulabilir. Ortak giriimlerin yerli istekli saylabilmesi iin btn ortaklarnn yerli istekli olmas gereklidir. Srelerin hesab Madde 64- Bu Kanunda yazl srelerin hesaplanmasnda hkm bulunmayan hallerde Borlar Kanunu hkmleri uygulanr. Bildirim ve tebligat esaslar (2) Madde 65-(Deiik: 20/11/2008-5812/25 md.) Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yaplacak her trl bildirim ve tebligatlarda aadaki hususlara uyulmas zorunludur: a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafndan aadaki yntemler kullanlarak yaplabilir: 1) mza karl elden. 2) adeli taahhtl mektupla. 3) Elektronik ortamda. 4) Faksla. adeli taahhtl mektupla yaplan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gn, yabanc isteklilerde ise ondokuzuncu gn kararn istekliye tebli tarihi saylr. Tebligatn bu tarihten nce muhataba ulamas halinde ise fiili tebli tarihi esas alnr. b) dareler veya Kurum tarafndan elektronik ortamda veya faks ile yaplan tebligatlar ile ereve anlamaya dahil olan istekliler tarafndan elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin ayn gn teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yaplan bildirimlerde bildirim tarihi tebli tarihi saylr. (1) Bu bentte yer alan eik deerler ve parasal limitlerin 1/2/2012 tarihinden itibaren uygulanmas ile ilgili olarak, 24/1/2012 tarihli ve 28183 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu hale Kurumunun 2012/1 No.lu Kamu hale Tebliine baknz. (2) Bu madde balTebligat iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 25 inci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.

8258-3
Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafndan, elektronik imza kullanlarak yaplan ilemlerde ve ikayet bavurularna ilikin ilemler dahil Elektronik Kamu Almlar Platformu zerinden yaplacak ihale srecine ilikin ilemlerde teyit aranmaz. c) Elektronik haberlemede kullanlacak aralar ile bunlarn teknik zellikleri, yaygn olarak kullanlan haberleme ve bilgi teknolojisi rnleri ile uyumlu ve kolay eriilebilir olmal ve eit muamele ilkesini salamaldr. d) Her trl bilgi alverii ile bilginin muhafazasnda; verilerin btnl ile tekliflerin ve bavuru belgelerinin gizliliinin salanmas esastr. Bu Kanunda hkm bulunmayan hallerde yaplacak tebliler hakknda Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr. Deiiklik yaplmas Madde 66- Bu Kanun hkmlerine ilikin deiiklikler, ancak bu Kanuna hkm eklenmek veya bu Kanunda deiiklik yaplmak suretiyle dzenlenir. Eik deerler ve parasal limitlerin gncellenmesi(1) Madde 67- Bu Kanunda belirtilen eik deerler ve parasal limitler bir nceki yln Toptan Eya Fiyat Endeksi esas alnarak Kamu hale Kurumu tarafndan gncellenir ve her yl 1 ubat tarihinden geerli olmak zere ayn tarihe kadar Resm Gazetede iln edilir. Ancak gncellemede bir milyon Trk Lirasnn altndaki tutarlar dikkate alnmaz. Bu Kanunda belirtilen eik deerler ve parasal limitler, olaanst hallerde, belirtilen tarihin dnda da Kurumun teklifi zerine Bakanlar Kurulu Karar ile gncellenebilir. ALTINCI KISIM Son Hkmler Uygulanmayacak hkmler Madde 68- a) Bu Kanun kapsamnda yer alan ilerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu hkmleri uygulanmaz. b) Dier kanunlarn 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunundan muafiyet tanyan hkmleri ile bu Kanuna uymayan hkmleri uygulanmaz. c) (Ek: 30/7/2003-4964/39 md.) 2985 sayl Toplu Konut Kanunu kapsamndaki projelerde, 5 inci maddenin beinci ve altnc fkralar, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulatrma, mlkiyet, arsa temini, imar ilemleri ve uygulama projesine ilikin artlar aranmakszn ihaleye klabilir. Ancak, ED raporu zorunluluu bulunan hallerde szleme imzalanmadan nce bu raporun alnmas zorunludur. (2) Elektronik Kamu Almlar Platformu (3) Ek Madde 1- (Ek: 30/7/2003-4964/41 md.; Deiik: 20/11/2008-5812/26 md.) Bu Kanun kapsamnda yaplan ihalelerde; bu Kanunun 13 nc maddesi hkmleri sakl kalmak zere, ilan, ihale dokmannn hazrlanmas ve verilmesi, katlm ve yeterlie ilikin belgelerin sunulmas, tekliflerin hazrlanmas, sunulmas ve deerlendirilmesi, ihalenin karara balanmas ve onaylanmas, kesinleen ihale kararlarnn bildirilmesi ve szlemenin imzalanmas gibi ihale sreciyle ilgili aamalar ile her trl bildirimler ksmen veya tamamen, Kurum tarafndan oluturulan Elektronik Kamu Almlar Platformu zerinden gerekletirilebilir. Elektronik Kamu Almlar Platformunun kurulmas ve iletilmesi ile ihale srecinde elektronik aralarn kullanmna ilikin esas ve usuller Kurum tarafndan belirlenir. Bu Kanunun 13 nc maddesi uyarnca yaplacak btn ilanlar ayn zamanda Elektronik Kamu Almlar Platformunda da yaymlanr. Bu Kanun kapsamndaki almlarda aday veya isteklilerin yeterliinin tespitine ilikin olarak Elektronik Kamu Almlar Platformu zerinden sistemler kurulabilir. Bu sistemlerin kurulmas, kurdurulmas, denetlenmesi, yetkilendirilen kurulularn yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbir niteliinde kararlar alnmas hususlarnda Kurum yetkilidir. (1) Bu Kanunda belirtilen eik deerler ve parasal limitlerin 1/2/2009 tarihinden itibaren uygulanmas ile ilgili olarak; 30/1/2009 tarihli ve 27126 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu hale Kurumunun 2009/1 No.lu, 1/2/2010 tarihinden itibaren uygulanmas ile ilgili olarak, 21/1/2010 tarihli ve 27469 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu hale Kurumunun 2010/1 No.lu, 1/2/2012 tarihinden itibaren uygulanmas ile ilgili olarak, 24/1/2012 tarihli ve 28183 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu hale Kurumunun 2012/1 No.lu Kamu hale Teblilerine baknz. (2)13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Kanunun 179 uncu maddesi ile bu fkrada yer alan toplu konut projelerinde ibaresi projelerde olarak deitirilmi ve metne ilenmitir. (3) Bu madde bal 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 26 nc maddesinin hkmdr.

8258-4
ereve anlamalar (1) Ek Madde 2 (Ek: 1/6/2007-5680/2 md.;Deiik: 20/11/2008-5812/27 md.) dareler ihtiya duyduklar mal ve hizmet almlar ile yapm ilerine ilikin olarak ak ihale veya belli istekliler arasnda ihale usuln uygulamak kaydyla ereve anlamalar yapabilir. ereve anlamalar rekabeti engelleyici, snrlayc veya bozucu ekilde kullanlamaz. ereve anlama kapsamnda temin edilecek mal ve hizmet almlar ile yapm ileri Kanunun 13 nc maddesine gre ilan edilir. ereve anlama kapsamnda karlanmas planlanan tahmini ihtiya miktarlar ilanda gsterilir. Teminat alnmasna ilikin hkmler hari olmak zere, ihalelerin szlemeye balanmas hakknda bu Kanunda yer alan hkmler erevesinde, sresi krksekiz ay gememek zere ereve anlama imzalanr ve sonular Kamu hale Blteninde ilan edilir. ereve anlamalar, koullarn tamamnn batan belirlendii hallerde, bir istekli ile de yaplabilir. Birden fazla istekli ile yaplacak ereve anlamalarda istenilen artlar karlayan yeterli sayda teklif sunulmas kaydyla ereve anlamaya taraf olacak istekli says ten az olmamak zere ihale dokmannda belirtilir. ereve anlamalarn bir istekli ile yapld haller hari, yaplan deerlendirme sonucunda teklifleri geerli kabul edilen istekliler, ekonomik adan en avantajl tekliften balanmak suretiyle sralanarak listeye alnr. ereve anlamaya taraf olan istekli saysnn n altna inmesi halinde, mevcut ereve anlamann sona erdii taraflara bildirilir. Koullarn tamamnn batan belirlendii ereve anlama kapsamnda yaplacak almlarda isteklilerden ilk tekliflerini amamak kaydyla yeniden teklif alnabilir. Koullarn tamamnn batan belirlenmedii hallerde ise ereve anlama koullarnda esasl deiiklik yaplmamas kaydyla isteklilerden yeniden teklif alnr. steklilere ihale konusu iin karmakl ve zgnl gibi hususlar dikkate alnarak tekliflerini sunmalar iin yeterli sre tannr. stekliler yeterliklerinin devam ettiini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterlii devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildii halde iki kez geerli teklif vermeyen isteklilerin ereve anlamalar feshedilir. Mnferit szlemeye davet edildii halde ihale dokmannda belirtilen sre ierisinde szleme imzalamayan istekliyle yaplan ereve anlama feshedilir ve istekli hakknda 58 inci madde hkmleri uygulanr. Mnferit szleme aamasna ilikin olarak bu Kanunun 6, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55 ve 56 nc maddeleri uygulanmaz. Bu maddelerde belirtilen hususlar dahil ereve anlama kapsamnda yaplacak almlarn usul ve esaslar ile nitelik ve kapsamn belirlemeye, ve snrlar koymaya, szleme dzenlenmesine gerek grlen durumlarda szlemelerin eklini ve kapsamn belirlemeye Kurum yetkilidir. ereve anlama yaplm olmas, idareye alm yapma ykmll getirmez. dare, ereve anlama kapsamndaki ihtiyalarn bu Kanunda yer alan dier usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir. (1) Bu madde balereve szleme kapsamnda mal ve hizmet alm iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayl Kanunun 27 nci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.

8258-5
Ek Madde 3 (Ek: 15/5/2008-5763/36 md.) 4734 sayl Kamu hale Kanununun 3 nc maddesinin (c) bendi kapsamndaki iler ile ayn kapsamda olup 2886 sayl Devlet hale Kanunu dnda, ihalesi ilgili mevzuat hkmlerine gre bu maddenin yrrle girdii tarihe kadar yaplm olanlar ile bu tarihten sonra yaplacak olan ve bedeli yabanc para cinsinden sabit fiyatlarla szlemeye balanan yapm ve yapmla ilgili hizmet ilerine uygulanmak zere; fiyat fark esaslar belirlemeye, szlemelerin tadil veya tasfiye edilmesine imkn veren kararnameler karmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dinamik alm sistemi Ek Madde 4 (Ek: 20/11/2008-5812/28 md.) Dinamik alm sistemi, piyasada mamul olarak bulunan mallarn elektronik ortamda almnda kullanlabilir. Sistemin kurulmasnda ak ihale usul uygulanr. Dinamik alm sistemi rekabeti engelleyici, snrlayc veya bozucu ekilde iletilemez. Sistemin tesis edilecei hususu Kamu hale Blteninde ilan edilmek suretiyle duyurulur. hale dokmannda; planlanan almn nitelii, tr ve miktarnn yan sra satn alma sistemine, bu sistemin iletilmesinde kullanlacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak balanabilmek iin gerekli dzenlemelere, sistemin ileyiini dzenleyen kurallara ve dier hususlara ilikin bilgilere yer verilir. Yeterlik kriterlerini salayan ve ihale dokmannda yer alan artlara uygun n teklif veren btn isteklilere sisteme dahil olma imkan verilir. n teklifler ihale dokmannda yer alan artlara uygun olduu srece srekli olarak gelitirilebilir. n tekliflerin deerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren onbe gn iinde tamamlanr. Teklif vermeye davetin henz yaplmam olmas halinde deerlendirme sresi onbe gne kadar bir defa uzatlabilir. Dinamik alm sisteminin tesis edildii veya sistemin kurulmasndan vazgeildii ile n tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alndktan sonra en ge gn iinde bildirilir. Her bir alm iin sisteme kabul edilmi istekliler teklif vermeye davet edilir. Yaplacak almlar bu davetten en az onbe gn nce basitletirilmi ilan yoluyla duyurulur. Sisteme kabul edilen btn istekliler, tekliflerini sunmalar iin yeterli sre tannmak suretiyle teklif vermeye davet edilir. Teklifler, ihale dokmannda belirtilen esaslara gre deerlendirilmek suretiyle alm sonulandrlr ve szlemeye balanr. Dinamik alm sisteminin sresi krk sekiz aydan fazla olamaz. Dinamik alm sisteminde yaplacak ihalelerde Elektronik Kamu Almlar Platformu kullanlr. Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yrtlmesine ilikin olarak herhangi bir cret talep edilmez. Dinamik alm sistemi dahilinde yaplacak almlara ilikin szleme dzenlenmesi gerekli haller ile bu szlemelerin eklini ve kapsamn belirlemeye Kurum yetkilidir.

8258-6
Elektronik eksiltme Ek Madde 5 (Ek: 20/11/2008-5812/28 md.) lan ve ihale dokmannda belirtilmesi kaydyla, ak ihale, belli istekliler arasnda ihale ve 21 inci maddenin (a), (d) ve bentleri uyarnca yaplan pazarlk usul ihalede tekliflerin deerlendirilmesi aamasnn tamamlanmasndan sonra elektronik eksiltme yaplabilir. Dinamik alm sistemi ve ereve anlama kapsamnda yaplan ihalelerde de elektronik eksiltme uygulanabilir. 48 inci madde uyarnca yaplan danmanlk hizmet alm ihalelerinde ise elektronik eksiltme uygulanmaz. Elektronik eksiltme ancak ihale konusu almn btn teknik zelliklerinin net olarak belirlendii hallerde kullanlabilir. Elektronik eksiltmeye balamadan nce ihale dokmannda belirlenen artlara gre tekliflerin ilk deerlendirmesi yaplr. Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye ayn anda davet edilir. Davette, eksiltmenin balama tarihi ve saati ile kullanlmakta olan elektronik araca isteklinin balant kurabilmesi iin gerekli btn bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aamasn gsteren bir zaman izelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla aamada elektronik eksiltme yaplabilir. Davetin gnderildii tarihten iki i gn gemeden eksiltmeye balanamaz. Ekonomik adan en avantajl teklifin fiyat d unsurlar da dikkate alnarak belirlendii hallerde, yaplan ilk deerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere gre sralamay dzenleyen matematiksel forml de davette bildirilir. Bu forml, ihale ilannda veya ihale dokmannda belirtildii ekilde ekonomik adan en avantajl teklifin tespitinde kullanlan btn unsurlarn varsa nispi arlklarn da ierir. Elektronik eksiltmenin her aamasnda, o andaki sralamalarn renebilmeleri iin gerekli bilgiler annda isteklilere ulatrlr. hale dokmannda belirtilmesi kaydyla, dier isteklilerin teklifleri hakknda bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir aamasndaki istekli says da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme sresince isteklilerin kimlikleri aklanamaz. Elektronik eksiltme aadaki durumlardan biri veya birkann gereklemesi halinde sona erdirilir: a) Eksiltmeye katlm iin yaplan davette eksiltmenin tamamlanaca belirtilen tarih ve saatin dolmas. b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilikin olarak davette bildirilen bekleme sresi iinde asgari fark araln salayan tekliflerin alnamamas. c) Davette bildirilen tur saysnn tamamlanmas.

8258-7
Finansal kiralama Ek Madde 6 (Ek: 20/11/2008-5812/28 md.) Kanun kapsamndaki idarelerin finansal kiralama suretiyle yapacaklar mal almlarnda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafndan belirlenir. Standart ihale dokmanlar ve ynetmelikler Geici Madde 1- Bu Kanunun uygulanmasna ynelik olarak karlacak standart ihale dokmanlar ve ynetmelikler, ilgili kurum ve kurulularn grleri alnarak Kamu hale Kurumu tarafndan Kanunun yrrle girecei tarihe kadar hazrlanr ve Resm Gazetede yaymlanr. Bunlarn yrrle konulmasna kadar idareler, mevcut esaslar ve ynetmelik hkmlerini uygulamaya devam eder. Balanm olan ihaleler Geici Madde 2- Bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce ihale edilecei yazl olarak duyurulmu veya iln edilmi olan iler ilgili olduu kanun ve usullere gre sonulandrlr. Gncelleme Geici Madde 3- Bu Kanunda yer alan eik deerler ve parasal limitler, Kanunun Resm Gazetede yaymland tarih ile yrrle girdii tarih arasnda geen sre iin Kurum tarafndan 67 nci maddede belirtilen ekilde gncellenir. stisnalara ilikin esas ve usuller Geici Madde 4- a) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (b) bendine ilikin esas ve usuller ilgili kurumlar tarafndan, b) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (d) bendine ilikin esas ve usuller, Kamu hale Kurumunun uygun gr zerine, Dileri, Mill Savunma, Maliye ve Bayndrlk ve skn Bakanlklar tarafndan, c) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (f) bendi gereince yaplacak mal ve hizmet almlarna ilikin esas ve usuller, Kamu hale Kurumunun uygun gr zerine, ilgili kurumlar tarafndan, lgili kurum ve kurulularn grleri alnmak suretiyle Kanunun yrrle girecei tarihe kadar hazrlanarak, Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulur. Bu Kanunun 3 nc maddesinin (e) bendi gereince (Ek ibare: 12/6/2002-4761/18 md.) yaplacak almlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafndan,Devlet Malzeme Ofisinden yaplacak almlara ilikin esas ve usuller ise gerekli grlmesi halinde Maliye Bakanl tarafndan belirlenebilir. (1) (1) Bu fkrada bulunan yaplacak almlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafndan, ibaresi 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayl Kanunla eklenmitir.

8258-8
(Ek: 12/6/2002-4761/18 md.; Deiik son fkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (g) bendi kapsamndaki mal ve hizmetler, ilgili kurulularn talebi zerine Kurum tarafndan belirlenir. (Ek fkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (h) bendine ilikin esas ve usuller, Salk Bakanl ve Kurumun grleri alnarak Maliye Bakanl tarafndan hazrlanacak ynetmelikle belirlenir. (Ek fkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Enerji, su, ulatrma ve telekomnikasyon sektrnde faaliyet gsteren teebbs, iletme ve irketler, zel kanunlar yrrle girinceye kadar bu Kanunun 3 nc maddesinin (g) bendi hkmne, bu bent kapsamnda yer almayan mal ve hizmet almlar ile yapm ilerinde ise Kanunun dier hkmlerine tbi olurlar. (Ek cmle: 22/12/2005-5436/13 md.) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limit, Trkiye Petrolleri Anonim Ortaklnn Trkiye karasular ile uluslararas sular dahilinde petrol ve doalgaz arama, sondaj, retim ve tama faaliyetleri ile ilgili olarak yaplacak her trl mal ve hizmet almlar ile yapm ilerinde uygulanmaz. (Ek fkra: 14/7/2004-5226/24 md.) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (i) bendine ilikin esas ve usuller Maliye Bakanl, Kamu hale Kurumu ve Bakanlk tarafndan karlacak bir ynetmelikle belirlenir. (Ek fkra: 3/3/2005-5312/26 md.) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (j) bendine ilikin esas ve usller, Maliye Bakanl, Kamu hale Kurumu ve Denizcilik Mstearlnn grleri alnarak evre ve Orman Bakanl tarafndan karlacak bir ynetmelikle belirlenir. (Ek fkra: 27/12/2007-5726/24 md.) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (l) bendine ilikin esas ve usuller Maliye Bakanl ve Kamu hale Kurumunun grleri alnarak Adalet ve ileri bakanlklarnca mtereken karlacak ynetmelikle belirlenir. (Ek fkra: 20/2/2008-5737/79 md.)Bu Kanunun 3 nc maddesinin (k) bendine ilikin usl ve esaslar, Maliye Bakanl ve Kamu hale Kurumunun grleri alnarak Vakflar Genel Mdrl tarafndan karlacak bir ynetmelikle belirlenir. (Ek fkra: 20/11/2008-5812/29 md.) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (f) bendi gereince Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu tarafndan uygulanacak usul ve esaslar Maliye Bakanl ve Kurumun grleri alnarak Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu tarafndan; (n) bendine ilikin esas ve usuller Maliye Bakanl ve Kurumun grleri alnarak ilgili bakanlklar tarafndan hazrlanacak ynetmeliklerle belirlenir. Kamu hale Kurumunun kurulmas Geici Madde 5- Bu Kanunun 53 nc maddesinde belirtilen Kamu hale Kurulu, Kanunun Resm Gazetede yaymland tarihi takip eden otuz gn iinde atanr. Kamu hale Kurulu yeliine yaplacak ilk atamalarda, Maliye Bakanl ile Bayndrlk ve skn Bakanlnn nerecei adaylar arasndan seilecek yelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek birer ye yedi yl sreyle grev yapar.

8258-9
Kurul, Kanunda yer alan grevleri yerine getirmek zere atand tarihi izleyen altm gn iinde Kurum tekilatn oluturarak bu tarihe kadar Kurumun faaliyete gemesini salar. Kurumun bu Kanunun yrrle girecei tarihe kadar yapaca ihalelerle ilgili esas ve usuller Kurulun nerisi zerine Bakanlar Kurulu kararyla karlacak ynetmelikle dzenlenir. Bu Kanunun 53 nc maddesinde belirtilen ynetmelikler ile nc fkrada belirtilen ynetmelik Kurumun faaliyete geecei tarihe kadar karlr. Kurumun her trl giderleri, gelirleri ile karlanacak aamaya gelinceye kadar, genel bteden salanacak yardmlardan finanse edilir. Geici Madde 6 (Ek: 12/6/2002-4761/19 md.) Bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde; a) Kamu kurum ve kurulularnda grevli personelden, 53 nc maddenin (h) fkrasnda saylan yksek retim kurumlarn bitirerek meslee zel yarma snav ile girilen ve belirli sreli meslek ii eitimden sonra zel bir yeterlik snav sonunda atanm olanlar ile hkimler, savclar ve bu meslekten saylanlar, b) Kurumun grev alan ile ilgili dallardan olmak kaydyla en az lisans st eitimini tamamlam niversite retim elemanlar, c) Mhendislik veya mimarlk fakltelerinde lisans eitimi yapm olanlardan en az be yl, lisans eitimini mteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans st eitim yapm olanlardan ise en az yl sre ile kamu kurum ve kurulularnda kendi grev alanyla ilgili konularda alm olanlar, Krk yandan gn almam olmalar, (a) ve (c) bentlerinde saylanlarn kamu ihale mevzuat ile ilgili yarglama, inceleme, denetleme, uygulama veya danma konularnda alm olmalar kouluyla kurumlarnn muvafakat alnmak suretiyle, Kurulca kamu ihale uzman olarak atanabilirler. 31.12.2003 tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardmcs dndaki kadrolarna, genel bteye dahil daireler, katma bteli idareler, kamu iktisadi teebbsleri ve bunlarn bal ortaklklar, zel kanunlarla kurulmu ve kendilerine kamu grevi verilmi tzel kiilie sahip kurulular ile bamsz bteli kurulularda alan personel kendilerinin istei ve kurumlarnn muvafakati ile atanabilirler. Geici Madde 7- (Ek: 10/11/2004-5255/15 md.) 2005 ylnda zmir Kentinde yaplacak Dnya niversiteleraras Spor Oyunlar ile ilgili olarak cra Kurulunca ve bu Kurulun talebi zerine dier kamu kurum ve kurulularnca yaplacak her trl mal ve hizmet almlar ile yapm ileri, ceza ve ihalelerden yasaklama hkmleri hari, bu Kanun hkmlerinden mstesnadr. Balanm olan ihaleler Geici Madde 8- (Ek: 20/11/2008-5812/30 md.) Bu Kanunun yrrle girdii tarihe kadar ilan edilmi veya yazl olarak duyurulmu ihaleler hakknda, bu Kanunun yaymland tarihte yrrlkte bulunan kanun hkmlerinin uygulanmasna devam edilir.

8258-10
Bu Kanunun 35 inci maddesinin (b) bendinde saylanlarn yrrle girdii tarihe kadar yaplm olan ikayet bavurular ile bu Kanun ve ilgili mevzuat hkmlerine aykrlk iddialar ieren bavurular, bavurunun yapld tarihte yrrlkte bulunan mevzuat hkmlerine gre sonulandrlr. Mevcut grevlendirmeler Geici Madde 9- (Ek: 20/11/2008-5812/30 md.) 31/5/2008 tarihinden nce 53 nc maddenin (i) fkrasnn son paragrafna gre Kurumda kamu ihale uzman olarak grevlendirilenlerden fiilen grev yapanlarn grevlendirmeleri Kurumun ihtiyacna gre devam ettirilebilir. Kurul bakan ve yelerinin grev sreleri Geici Madde 10- (Ek: 20/11/2008-5812/30 md.) Kurulun mevcut bakan ve yelerinden bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce baka bir yenin grev sresini tamamlamak zere atanm olanlarn grev sreleri atandklar tarihten itibaren be yl olarak uygulanr. yeliin devam Geici Madde 11- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/58 md.) Mevcut Kurul yeleri, grev srelerini tamamlayncaya kadargrevlerine devam eder. Bakanlk Mavirliine atanm saylma Geici Madde 12- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/58 md.) (1) Kurumda; Bakan Yardmcs, Ba Hukuk Danman ve Daire Bakan unvanl grevlerde bulunanlarn grevleri bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte sona erer. Bunlar ekli (3) sayl liste ile ihdas edilen Bakanlk Maviri unvanlarna hibir ileme gerek kalmakszn atanm saylrlar. Bu fkra ile ihdas edilen Bakanlk Maviri unvanlar, herhangi bir sebeple boalmas halinde hibir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylr. Birinci fkraya gre Bakanlk Maviri unvanlarna atanm saylanlarn atanm sayldklar tarih itibaryla eski unvanlarna ilikin olarak ilgili mevzuat uyarnca en son ayda aldklar her trl demelerin toplam net tutarnn (bu tutar sabit bir deer olarak esas alnr), atanm sayldklar yeni unvana ilikin olarak ilgili mevzuat uyarnca aldklar her trl demelerin toplam net tutarndan fazla olmas hlinde aradaki fark tutar, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn fark kapanncaya kadar ayrca fark tazminat olarak denir. Atanm sayldklar unvanlarnda isteklerine bal olarak herhangi bir deiiklik olanlarla, kendi istekleriyle baka kurumlara atananlara fark tazminat denmesine son verilir. Birinci fkraya gre Bakanlk Maviri olarak atanm saylanlar, Bakan tarafndan belirlenen birimlerde, Bakan tarafndan belirlenen grevleri yrtr. Geici Madde 13- (Ek: 30/3/2012-6287/24 md.) Yurt ii retimin ve katma deerin artrlmas, teknoloji kazanmnn salanmas, daha nce yurt iinde retimi bulunmayan rnlerin retilebilmesi, yeni teknoloji ve rnlere ynelik aratrma-gelitirme faaliyetlerinin srdrlmesi ve bilgi toplumuna gei hedefleriyle, Mill Eitim Bakanlna bal okulncesi, ilkretim ve ortaretim kademelerindeki okullarn dersliklerine biliim teknolojisi donanm, yazlm, a altyaps ve internet eriim imknnn salanmas, dersler iin evrim ii ve evrim d ortamlarda e-ierik temin edilmesi ve e-ierik altyapsnn oluturulmas, Mill Eitim Bakanlna bal okullarda grev yapan retmenlere ve rgn eitim gren rencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyalarn salanmas amalaryla Eitimde Frsatlar Artrma ve Teknolojiyi yiletirme Hareketi (FATH) Projesi kapsamnda, Mill Eitim Bakanl ve Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan 2015 yl sonuna kadar yaplacak mal ve hizmet almlar ile yapm ileri, ceza ve ihalelerden yasaklama hkmleri hari, bu Kanun hkmlerine tabi deildir. Bu madde uyarnca yaplacak almlara ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanl ve Kamu hale Kurumunun gr alnarak Mill Eitim Bakanl ve Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan mtereken hazrlanacak ynetmelikle, rekabete ak olacak ekilde dzenlenir. Yrrlk Madde 69- Bu Kanunun 53 nc maddesi ile geici 1 ve geici 5 inci maddeleri yaym tarihinde, dier maddeleri 1.1.2003 tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 70- Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr. ________________ (1) Bu maddede belirtilen kadrolarla ilgili olarak 2/11/2011 tarihli ve 28103 (mkerrer) sayl Resmi Gazeteye baknz.

8258-11
4/1/2002 TARHL VE 4734 SAYILI KANUNA LENEMEYEN HKMLER 1) 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayl Kanunun hkmdr: Madde 20 zel kanunlarla kamu tzel kiiliini ve idar ve mal zerklii haiz olarak kurulmu veya 31.12.2006 tarihine kadar kurulacak kurul, st kurul, kurum ve kurulularn Bakan ve yelerinin aylk cretleri ile mal ve sosyal hak ve yardmlar, bu kurul, st kurul, kurum ve kurulularn fonksiyonlar, cret adaleti ve 631 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 1 inci maddesi uygulamas dikkate alnarak Bakanlar Kurulu tarafndan belirlenir. Bakanlar Kurulu gerektiinde cret adaletini salamak amacyla kamu grevlilerine denmekte olan temsil ve grev tazminat tavan gsterge rakamlarn katna kadar artrmaya ve artrlan miktar ierisinde kadro ve grev unvan itibaryla dzenlemeler yapmaya yetkilidir. Yukardaki fkradaki dzenleme yaplncaya kadar, Kamu hale Kurulu Bakanna, Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakanna aylk olarak denen net cret ve dier demeler toplam kadar, Kamu hale Kurulu yelerine ise Kurul Bakanna yaplan toplam demelerin yzde doksanyedisi orannda aylk net deme yaplr. 2) 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayl Kanunun hkmdr: Geici Madde 1- 4734 ve 4735 sayl kanunlarda bu Kanunla yaplan deiikliklerden dolay yeniden dzenlenmesi gereken standart ihale dokman, Tip Szleme ve ynetmelikler, bu Kanunun yaymland tarihten itibaren altm gn iinde Kurum tarafndan hazrlanarak yrrle konulur. 4734 sayl Kanundaki parasal limitlerde bu Kanunla yaplan deiiklikler ve yeni eklenen parasal limitler, 22.1.2002 tarihinde geerli kabul edilerek 1.1.2003 tarihine gre 4734 sayl Kanunun 67 nci maddesindeki esaslar dahilinde Kurum tarafndan gncellenir. Bu dzenlemelerin yrrle konulmasna kadar, idareler, mevcut usul, esas ve ynetmelik hkmlerini uygulamaya devam ederler. 4734 sayl Kanunun 3 nc ve geici 4 nc maddelerinde bu Kanunla yaplan deiikliklerden dolay hazrlanmas ve yrrle konulmas gereken esas ve usuller, bu Kanunun yaymland tarihten itibaren otuz gn iinde hazrlanr ve yrrle konulur. Bu dzenlemelerin yaymlanmasna kadar idareler, 4734 sayl Kanunun bu Kanunla deitirilmeden nce yrrlkte bulunan 3 nc ve geici 4 nc maddeleri gerei hazrlanan ve yrrle konulan esas ve usulleri uygulamaya devam ederler. 4734 sayl Kanunun 3 nc maddesinin (g) bendindeki istisna hkmnden yararlanan kurulularn szleme altnda yklenici olduklar yapm ii almlar da on yl sreyle ayn bentte ngrlen istisna hkmlerine tbidir.

8258-12 3) 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayl Kanunun hkmdr: Geici Madde 2 stanbul Menkul Kymetler Borsas, Radyo ve Televizyon st Kurulu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasas Kurulu, Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu, Telekomnikasyon Kurumu, Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu, Kamu hale Kurumu ile Ttn, Ttn Mamulleri ve Alkoll kiler Piyasas Dzenleme Kurumunca elde edilen her trl gelirin 30.6.2005 tarihine kadar birikmi tutarlarndan Maliye Bakannn teklifi ve Babakann onay ile kurum ve kurulular itibaryla belirlenecek oranlara gre hesaplanacak ksm; btenin (B) iaretli cetveline gelir kaydedilmek zere Maliye Bakan tarafndan belirlenecek sre iinde Maliye Bakanl Merkez Saymanlk Mdrlnn Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nezdindeki hesabna yatrlr. Ayrca, anlan kurum ve kurulularn 31.12.2005 tarihine kadar kasalarnda oluacak nakit fazlalar da bunlarn gr alnmak suretiyle bu fkrada belirlenen esaslara gre kesilerek ilgili hesaba aktarlr. Sz konusu kurum ve kurulular 30.6.2005 tarihine kadar birikmi gelir tutarlar ile kasa ve banka mevcutlarn 15.7.2005 tarihine kadar; her ayn gelir ve giderleriyle kasa ve banka mevcutlarn gsterir mal bilgileri ise izleyen ayn yedinci gn sonuna kadar Maliye Bakanlna bildirirler. Bu maddede belirtilen tutarlarn sresi iinde denmemesi halinde, denmeyen tutarlar 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre gecikme zamm da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.

8258-13
4734 SAYILI KANUNA EK VE DEKLK GETREN MEVZUATIN YRRLE GR TARHN GSTERR LSTE Kanun No. 4761 4964 5020 5148 5226 5255 5312 5398 5436 Yrrle Farkl tarihte yrrle giren maddeler giri tarihi Madde 10-18 1/1/2003 Madde 19-20 22/6/2002 Madde 41 1/1/2004 Diermaddeleri 15/8/2003 26/12/2003 3 7/5/2004 3, 4, 62 veGeiciMadde 4 27/7/2004 GeiciMadde 7 13/11/2004 3 ve GeiciMadde 4 13/11/2004 11/3/2005 tarihindenitibaren 3 ay sonra lenemeyen Hkm 21/7/2005 6 veGeiciMadde 4 24/12/2005

8258-14 4734 SAYILI KANUNA EK VE DEKLK GETREN MEVZUATIN YRRLE GR TARHN GSTERR LSTE Yrrle Deitiren Kanun/KHK 4734 sayl Kanunun deitirilen maddeleri giri tarihi 5583 3 28/2/2007 5615 10 4/4/2007 5625 62 26/4/2007 5680 2, Ek Madde 2 7/6/2007 5726 3, Geici Madde 4 5/1/2008 tarihinden altay sonra 5737 3, Geici Madde 4 27/2/2008 5763 22, Ek Madde 3 26/5/2008 5784 3 26/7/2008 5812 3, 4, 22, 36, 53, Ek madde 1, Ek Madde 4 il 6 Geici Madde 4, Geici Madde 8, 9, 10 5/12/2008 41, 53, 54, 55 5/1/2009 10, 11, 13, 20, 21, 26, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 48, 52, 62, 65, Ek madde 2 5/3/2009 5917 3 10/7/2009 6093 3 30/12/2010 6111 2, 3, 63, 68 25/2/2011 KHK/638 3 12/6/2011 tarihinde yaplan milletvekili seiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu yelerinin atand tarihte KHK/661 6288 3, 48 6287 6353 3, 28, 53 53, Geici Madde 11, Geici Madde 12 4/4/2012 Geici Madde 13 11/4/2012 12/7/2012 2/11/2011