You are on page 1of 4

PLANIFICACI DELS CONTINGUTS TRIMESTRE

MES QUINZENA TEMA 1.Nombres naturals

CURS: 2012-2013
Bloc 2: La mesura: estimaci i clcul de magnitudes

NIVELL: 5
Bloc 3: Geometria

REA: MATEMTIQUES
Bloc 4: Tractament de la informaci, atzar i probabilitat COMPETNCIES
Matemtica Social i ciutadana Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Informaci i competncia digital Matemtica Social i ciutadana Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Informaci i competncia digital Autonomia i iniciativa personal i competencia emocional Matemtica Social i ciutadana Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Informaci i competncia digital Matemtica Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Autonomia i iniciativa personal i competencia emocional Matemtica Social i ciutadana Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Informaci i competncia digital Autonomia i iniciativa personal i competencia emocional

Bloc 1: Nombres i operacions


La utilitat dels nombres. Els nombres fins a sis xifres. Comparaci i ordenaci de nombres. Nombres de set xifres. - La suma i la resta. - Propietats - Propietat distributiva de la multiplicaci - Expressions amb operacions combinades - Prctica de la multiplicaci - Divisi exacta i divisi inexacta - Propietat fonamental de la divisi - La divisi amb divisors de tres xifres - Prctica de la divisi - El dcim i el centsim - El millsims - Comparaci i ordenaci de decimals - Aproximaci de nombres decimals - Suma i resta amb decimals - Multiplicaci amb decimals - Divisi dun decimal entre un enter

SETEMBRE

segona

primera

2. Operacions amb nombres naturals 3. Divisi de nombres naturals 4. Nombres decimals

1r
OCTUBRE Segona i primera de novembre

Primera i segona NOVEMBRE

Segona nov. primera DESEMBRE

5. Operacions amb nombres decimals

PLANIFICACI DELS CONTINGUTS TRIMESTRE


MES QUINZENA TEMA

CURS: 2012-2013

NIVELL: 5
Bloc 3: Geometria

REA: MATEMTIQUES
Bloc 4: Tractament de la informaci, atzar i probabilitat COMPETNCIES
Matemtica Social i ciutadana Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Informaci i competncia digital Matemtica Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Autonomia i iniciativa personal i competencia emocional Matemtica Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Informaci i competncia digital Autonomia i iniciativa personal i competencia emocional Matemtica Social i ciutadana Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Informaci i competncia digital Cultural i artstica Matemtica Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Informaci i competncia digital Autonomia i iniciativa personal i competencia emocional

Bloc 1: Nombres i operacions


- les fraccions i els seus termes - Fraccions equivalents - Clcul de fraccions equivalents - Fraccions decimals - La fracci duna quantitat - Suma i resta de fraccions - Suma i resta dunitats i fraccions - Producte duna fracci per un nombre enter

Bloc 2: La mesura: estimaci i clcul de magnitudes

2 desembre 1 gener GENER

6. Les fraccions

2n

segona

7. Operacions amb fraccions 8. La mesura de la longitud

primera FEBRER

- Les unitats de mesura de longitud - Canvis dunitat - Expressions complexes i incomplexes - Operacions amb mesures de longitud - Les unitats de capacitat - Les unitats de pes - Expresions complexes i incomplexes - Operacions amb mesures de capacitat i pes - El temps histric - Les hores, els minuts i els segons - Expressions complexes i incomplexes -Operacions amb unitats de mesura del temps

segona

9. La capacitat i el pes

MAR

primera

10. La mesura del temps

PLANIFICACI DELS CONTINGUTS TRIMESTRE


MES
QUINZENA

CURS: 2012-2013
Bloc 2: La mesura: estimaci i clcul de magnitudes

NIVELL: 5
Bloc 3: Geometria

REA: MATEMTIQUES
Bloc 4: Tractament de la informaci, atzar i probabilitat COMPETNCIES

TEMA

Bloc 1: Nombres i operacions

segona MAR

11. Els angles

- Classes danles - Mesura dangles. El grau - Angles complementaris i suplementaris

3r

Matemtica Social i ciutadana Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Cultural i artstica Matemtica Social i ciutadana Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Matemtica Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Autonomia i iniciativa personal i competencia emocional Cultural i artstica Matemtica Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Cultural i artstica Matemtica Coneixement i interacci amb el mon fsic Aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Informaci i competncia digital

ABRIL

segona

12. Les figures planes

- Figures amb eix de simetria - Els polgons - Els triangles - Els quadrilters - La circunferncia i el cercle - Com es mesuren suferfcies? - Unitats de superfcie del Sistema Mtric Decimal - rea dels paralelograms - rea dels triangles

primera MAIG

13. mesura de superfcie

segona

14. Orientaci en lespai i en el plnol 15. La representaci de les dades

- La nostra posici en lespai - Els girs en lespai - La quadricula del planol - Lescala - La taula de freqncies. Diagrama de barres - Grfic de linies - Grfic de sectors - La mitjana i la moda

primera JUNY

segona

REPS