You are on page 1of 11

Autoplay Media Studio 8 Pro + Hng dn

Cho cc bn, hm nay mnh s gii thiu vi cc bn 1 phn mm b ch cho dn IT y l phn mm AIO (All In One), cng dng ca n l gip chng ta gi v nn ton b nhng tp c dng *.exe ch trong 1 file exe duy nht, n c th em theo USB hoc ghi ra a CD/DVD em theo bt c u s dng. Mi ln bn Ghost li hay ci li win th cc chng trnh ca cc bn s mt ht, li phi ci li => Chng ta phi c b ci (Setup) nhng s rt mt thi gian nu bn phi ln mng v download tng phn mm (Nu i vi nhng ngi hay bo tr PC v thch tm hiu phn mm th y l phn mt thi gian nht), Tm l chung l sau khi ci phn mm s xa bn setup nhng nu cn b setup lu trong my s rt tn b nh v dung lng a (d gy ra phn mng my tnh). Ti sao cc bn khng gi chng vo 1 file trong USB hoc burn ra CD lc cn th li ra ta li c y phn mm m khng phi download. Cc bn thy tin li khng Chia s nh: Cc bn c th em 1 b ci phn mm hack(perfect au, auto kim th bn mi nht,...), Anti deepfeeze, nhng phn m tim net khng c ta ch cn nhn ci t ch cn 30 giy sau ta c IDM, Teracopy,...v nhiu hn th na. Cc bn cng c th tch hp cc phn mm Portable dung lng nh trn AIO v cn rt nhiu tnh nng na m cc bn s khm ph ra hy t mnh tm hiu nh y l link download bn Autoplay Media Studio 8.0.40 Pro Portable mnh mi up, cc bn down v gii nn chy file exe l xi c khng cn phi ci t Trch: Link download : http://www.mediafire.com/?vsdhp0nxs9j65rw

MD5 : E35A7CC3 - 8DC0C38B - E3A2DA14 - 6A301219

Hng dn S dng AutoPlay media studio 8.0.40 Tuy khng cn hng thnh nh vi nm trc nhng cc gi phn mm AIO vn c nhiu ngi a chung. V lnh vc h tr bo ch phn mm AIO, AutoPlay Media Studio l ng c vin sng gi nht bn chn mt, gi tin. Nhng ci tin ng ch ca AutoPlay Media Studio 8: - B my scripting c nng cp ln phin bn 5.1, hot ng nhanh v hiu qu hn. - H tr ghi gi phn mm AIO s ra a Blu-ray. - To mi i tng PDF (hin th ti liu PDF ngay trong ng dng ca bn) v gn 18 hnh ng (action) khc nhau, song yu cu my ci sn Adobe Reader 8 tr ln. - To mi i tng QuickTime v gn 22 hnh ng khc nhau, song yu cu my ci sn QuickTime Player (AutoPlay Media Studio 8 nay tng thch vi hn 80 nh dng video, m thanh, hnh, bao gm.MOV, .DV, .M4V, .MP4, .AAC, .AIF, .M4A, .MP3). - B sung hnh ng FTPWI, cho php bn ti file v my t FTP server ch nh. - To xButton, nt lnh mc nh s c kiu dng ng tng ca phin bn Windows m bn ang xi, nhng cho bn chn li kiu dng v gn hnh nh i din. - Chn balloon tooltip - hin th khi bn r chut vo cc i tng.

================================================== == Trong hp thoiWelcome to AutoPlay Media Studio 8 xut hin sau khi khi ng chng trnh ln u, bn bm ntCreate a New Project khi to mt d n mi.

hp thoi k tip, bn chn mt kiu giao din cho gi phn mm AIO sp to. Nu mun t thit k mt kiu giao din ring cho gi phn mm AIO, bn chn Blank Project. Tip , bn g tn d n hay tn hin th trn thanh tiu ca gi phn mm AIO vo hp Name your project, ri bm OK.

Trong bi ny, ngi vit s t thit k giao din cho gi phn mm AIO.

Lu : Ton b d liu ca gi phn mm AIO do bn khi to s lu trong th mc DocumentsAutoPlay Media Studio 8ProjectsTn d n (vi Windows 7/Vista), hoc My DocumentsAutoPlay Media Studio 8ProjectsTn d n (vi Windows XP). 1. Chn nh nn cho trang Chuyn n giao din chnh ca AutoPlay Media Studio 8,trc tin bn bm phi chut vo Page 1 (trang u tin) v chn Properties.Trong hp thoi m ra, ti th Settings, bn nh du Use custom settings > Image, bm ntBrowse v tm chn nh a thch lm nn cho trang 1, gi nguyn du chn ti Fit to page v bm OK.

2. To nhn cho trang - Bn bm phi chut vo trang v chn Label, nhp i vo khung New Label va xut hin trn nh nn.

hp thoi Label Properties: Page 1 m ra, bn g tn mi th hin ni dung cho trang vo hp Text, bm tip ntFont chn kiu font v kch c ch ph hp, ri bm OK. Quay tr li hp thoi trc, bn c th canh l (Alignment), xc lp mu cho ch (State Colors), ri bm OK hon tt. 3. To nt lnh ci phn mm Trc ht, bn nn tnh ton s nt lnh m file ci t phn mm cn to ra trn trang 1, chn kiu dng v xc nh kch thc ng b cho tt c nt nhm tit kim thi gian. K tip, bn bm phi chut vo trang v chn Button (mt kiu nt lnh c sn trong th vin chng trnh) hocxButton (nt lnh c kiu dng ph hp vi phin bn Windows hin hnh, h tr ty bin hnh dng v chn thm nh) to ra nt u tin.

Lu : Nu chn xButton, bn nhp i vo nt c ch Click here va xut hin, nhp vo hp Theme v chn li kiu dng cho nt, bm tip nt Browse bn phi trng Button Image nu mun tm chn nh i din cho nt (nhng c th s che mt ch trn nt).

Tip theo, bn nhp vo nt va to, di chuyn cc hnh trn nh mu trng cn chnh kch thc ca nt ph hp vi trang cng nh tng s nt m bn nh to. Xong, bn bm phi chut vo nt u tin v chn Copy, bm phi chut vo v tr mun dn nt v chn Paste. Lp li thao tc ny cho n khi to ra s nt cn thit.

Sau khi sp xp cc nt ngay ngn, bn tun t bm i vo tng nt, nhp tn gi nh phn mm s ci t qua nt ny vo hp Text, bm nt Font xc lp li kiu font v c ch, ri bm OK. Tr li hp thoi Button Properties, bn canh l cho ch, chn mu ch tng phn vi mu nh nn ca nt (chng hn chn mu en cho ch khi thy nt c mu trng) th mi thy r ch trn nt. By gi, bn chuyn sang th Quick Action, nhp vo hp di trng Action to run v chn Run Program t menu x ra.

Tip n, bn bm nt Browse bn phi trng File to run (va xut hin) v tm chn file ci t

phn mm (nh dng .exe hoc .msi). File ny s t ng chuyn vo th mc Docs ti ng dn DocumentsAutoPlay Media Studio 8ProjectsTn d nCD_RootAutoPlay Docs hay My DocumentsAutoPlay Media Studio 8Projects Tn d nCD_RootAutoPlayDocs. Lu : Nu cn to nt lnh m mt file .txt cha s ng k phn mm, bn nhp vo hp Action to run v chn Open Document, bm tip nt Browse v tm chn file .txt . Trong trng hp mun to nt lnh m mt th mc cha file ng k phn mm di dng chp ln file thc thi (.exe), trc tin bn copy th mc ny vo th mc DocumentsAutoPlay Media Studio 8ProjectsTn d nCD_RootAutoPlayDocs, hay My DocumentsAutoPlay Media Studio 8ProjectsTn d nCD_RootAutoPlayDocs. K nhp vo hp Action to run v Explorer Folder, bm nt Browse v duyt n th mc va chp vo th mc Docs.

Di trng Run Mode l ba ch hin th ca s ci phn mm: Normal (bnh thng), Minimized (thu ca s xung Taskbar), Maximized (cc i ca s). Xong, bm OK. - Nu mun chn thm balloon tooltip (ni dung s hin th khi r chut vo nt), bn nhy sang th Attributes, nhp ni dung vo hp Tooltip (khng nn g ting Vit c du v ni dung s hin th khng chnh xc), ri bm OK. Lu : Bn lp li thao tc tng t trn nhng file ci phn mm khc vo cc nt cn li.

Mi bn xem tip ba cng on sau cng trong quy trnh bo ch phn mm AIO vi AutoPlay Media Studio 8.