You are on page 1of 2

Presentaci i tramesa

Totes les obres han de ser trameses a ladrea lletres.tgna@tarragona.cat i seguint el procediment segent: a) En lapartat assumpte es far constar el nom del premi al qual sopta. b) En el cos del missatge es far constar el nom del premi, el ttol de lobra i, si escau, el pseudnim de lautor. c) Loriginal que opti al premi sadjuntar a aquest missatge en format PDF. Noms sadmetr un treball per autor en cada modalitat de premi. Aquest document tindr com a ttol el mateix de lobra. d) En un altre document adjunt, en format Word o PDF, es faran constar les referncies que permetin identificar lautor (nom, cognoms, adrea, codi postal, localitat, telfon i NIF). Tamb shi far constar si lautor es troba en alguna circumstncia tributria especial. Aquest document tindr com a nom la paraula plica seguida del nom de lobra. Els participants al premi Vidal Alcover de traducci no caldr que adjuntin aquest document, perqu aquesta informaci ja consta al cos del projecte. Una persona que no s membre del jurat rebr els originals i garantir lanonimat dels autors. Un cop shagi rebut loriginal es confirmar per correu electrnic a lautor.

Condicions generals

Premis Literaris
Ciutat de Tarragona

2012 / 2013

u) Els treballs que optin a qualsevol dels Premis

Literaris Ciutat de Tarragona han de ser rigorosament indits i els autors en garanteixen loriginalitat; no poden estar en procs dedici ni poden haver estat mai premiats en altres concursos. Les traduccions de les obres guanyadores, llevat del premi Vidal Alcover, no podran ser publicades abans que loriginal catal.

tingut dels treballs no podr ser modificat en cap cas pels membres del jurat ni pels membres de lorganitzaci. Llevat del premi Vidal Alcover, en qu el nom dels traductors forma part del projecte i ha de ser necessriament conegut del jurat, en els altres casos els jurats no tindran accs al contingut de les pliques. Daltra banda, noms es faran pblics els noms dels autors de les obres guanyadores, per no el daltres obres de qu el jurat hagi volgut fer esment, per que no hagin guanyat. En el cas del premi Tinet, els noms dels autors de les altres obres seleccionades noms es faran pblics previ consentiment dels seus autors.

INFORMACI Telfon: 977 29 61 00 ext. 6137 Adrea electrnica: lletres.tgna@tarragona.cat Webs: http://lletres.tarragona.cat i http://cultura.tarragona.cat ORGANITZEN I CONVOQUEN rea de Cultura de lAjuntament de Tarragona, mnium Cultural del Tarragons Centre de Normalitzaci Lingstica de Tarragona PATROCINEN Ajuntament de Tarragona Diputaci de Tarragona Taller de Joieria Blzquez COL LABOREN Columna Edicions Cossetnia Edicions Edicions 1984

dos) Les obres guanyadores restaran en propietat dels autors respectius. tres)
Les decisions dels jurats sn inapellables i els membres daquests jurats han de resoldre segons el seu criteri tota circumstncia no prevista en aquestes bases. Els jurats es reserven el dret de considerar deserts els premis en el cas que els treballs presentats no arribin a un nivell mnim de qualitat.

vuit) Lorganitzaci conservar una cpia de

Termini dadmissi
Sadmetran totes les obres que arribin abans de les 24 h del dia 15 de gener de 2013.

Premis Literaris
Ciutat de Tarragona
2012 / 2013

quatre) Els participants eximeixen lorganitzaci de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressi de la legislaci vigent en qu puguin incrrer les seves obres. cinc) Els jurats han de vetllar per la integritat
dels premis i no poden dividir les dotacions ni repartir les quantitats dels guardons entre dos o ms guanyadors.

la llista de participants a cada un dels premis, amb les seves pliques electrniques i obres presentades, per si es produssin reclamacions. LAjuntament sadrear per correu electrnic a tots els participants per si desitgen formar part duna llista de distribuci dinformaci sobre els Premis Literaris Ciutat de Tarragona. Els que no ho desitgin seran esborrats de la llista. Passats tres mesos del lliurament dels premis, les obres no premiades i les pliques corresponents seran destrudes. Si durant aquest termini alg sadrecs a lorganitzaci interessant-se per alguna obra no premiada, noms sen facilitaria la informaci demanada prvia consulta al respectiu autor.

nou) La presentaci dels originals pressuposa

lacceptaci ntegra daquestes bases i dels drets i obligacions que sen deriven.

sis) Saplicaran a limport del premi les re-

Veredictes i atorgament
Els veredictes es faran pblics en el transcurs de lacte de lliurament que tindr lloc el mes de maig de 2013. La data, el lloc i els detalls de lacte estan pendents de confirmaci i sanunciaran en el moment oport.
cultura.tarragona.cat

tencions que, en concepte dIRPF o altres tributs, siguin aplicables. Limport del premi comprn, a ms, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible. Si algun dels candidats es troba en una situaci (com ara la doble nacionalitat) que lobliga a una tributaci especial, cal que ho consigni entre les seves dades personals.

set) Lorganitzaci garanteix la privacitat dels

deu) Les obres guanyadores en principi seran publicades per les editorials que marquen les bases, prvia signatura del corresponent contracte. Si passats dos anys des del lliurament del premi, les obres no haguessin estat publicades, els autors seran lliures de fer-ho on considerin oport. En el cas del Premi Vidal Alcover, aquests dos anys es consideren des de la comunicaci de la finalitzaci de la traducci. En tots els casos, les obres editades hauran de fer constar a la coberta el premi obtingut.

originals i de les dades dels participants. El con-

vint-i-tres premi Ciutat de Tarragona DE NOVEL LA PIN I SOLER


CARACTERSTIQUES Novelles, de tema lliure, escrites en llengua catalana. EXTENSI Un mnim de 200 pgines mecanografiades a doble espai amb font Arial 12. PRESENTACI Per correu electrnic a ladrea lletres.tgna@tarragona.cat, seguint el procediment i termini que sindica a les condicions generals. DOTACI 21.000 euros (impostos inclosos) i la Musa de plata de Tarragona. EDICI Columna Edicions editar lobra guardonada, un cop lautor hagi signat el contracte amb leditorial. A ms, lEditorial Destino editar la traducci castellana daquesta obra, sempre que lautor no la tingui garantida pels seus propis mitjans. JURAT Maria Llusa Amors, Margarida Aritzeta, Gerard Guix, Joan Rend, Antoni Pladevall i Josep Rovira com a secretari.

tretz premi DE TRADUCCI VIDAL ALCOVER


CARACTERSTIQUES Projectes de traducci dobres literries que, per la seva complexitat i importncia i per la dedicaci que comportin, impliquin la necessitat dun ajut econmic per ser duts a terme. El premi t les caracterstiques duna beca-projecte i noms acceptar propostes que tinguin com a llengua de destinaci el catal. CONDICIONS El jurat, a ms de la qualitat avalada del traductor, considerar el relleu de lobra proposada dins la literatura universal i tamb tindr en compte el valor que es derivi de la traducci daquesta obra per al nostre patrimoni cultural. Les obres dorigen hauran de pertnyer al domini pblic i, per tant, hauran destar lliures de drets. El responsable del projecte premiat es compromet a presentar la traducci completa en el termini dun any des del moment del pagament del primer termini, que s prorrogable per un altre any com a mxim, desprs que la persona interessada hagi presentat una sollicitud. En el cas de traductors que no presentin les obres acabades en els terminis expressats, sels requerir perqu ho facin i, si es reiteren en el retard, hauran datenirse a les conseqncies, que podrien comportar la necessitat de retornar la quantitat ja abonada per lorganitzaci. PRESENTACI Per correu electrnic a ladrea lletres.tgna@tarragona.cat, seguint el procediment i termini que marquen les condicions generals.

EXTENSI La memria del projecte ha dincloure: a) Una mostra prou indicativa de la traducci, la qual sha dacompanyar amb el text original i, a ms, amb la pgina dels crdits de ledici utilitzada. b) El currculum del traductor. c) La justificaci del projecte i el programa de treball Aquestes tres parts haurien de formar part dun sol document. La mostra de traducci que es presentar haur de tenir un mnim de 10 pgines. Daltra banda, els projectes presentats han de preveure que lobra resultant es pugui publicar en un sol volum dun mnim de 100 pgines i dun mxim de 600. DOTACI 12.000 euros (impostos inclosos) i la Musa de plata de Tarragona. TERMINIS DE PAGAMENT La persona premiada pel projecte de traducci rebr el 25% de limport total del premi en el moment de la seva concessi. El 50% el rebr un cop hagi justificat que ha realitzat, com a mnim, la meitat de la traducci (computable en pgines). El 25% restant el percebr quan hagi justificat lacabament de la traducci. El segon i tercer pagaments es podran acumular en un, si el traductor aporta noms la justificaci de la finalitzaci de la traducci. EDICI Edicions 1984 editar lobra guardonada, un cop el traductor hagi signat el contracte amb leditorial. JURAT Jordi Jan, Jaume Medina, Joaquim Sala-Sanahuja, Monika Zgustova i Rosa Ibarz com a secretria.

setz premi DE NARRATIVA CURTA PER INTERNET TINET


CARACTERSTIQUES Narracions breus, de tema lliure, escrites en llengua catalana. EXTENSI De 3 a 6 pgines DIN A4 mecanografiades a doble espai i amb font Arial 12. PRESENTACI Per correu electrnic a ladrea lletres.tgna@tarragona.cat, seguint el procediment i termini que marquen les condicions generals. DOTACI 1.000 euros (impostos inclosos) i la Musa de bronze de Tarragona. EDICI A ms a ms de lobra guanyadora, el jurat seleccionar fins a un mxim de 14 relats, amb tots els quals es confegir un volum que ser editat per Cossetnia edicions. Daltra banda, la Diputaci de Tarragona publicar aquest mateix recull al web de la TinetBiblioteca (www.biblioteca.tinet.cat), en format digital. A lhora de fer-ne la selecci, el jurat valorar loriginalitat i la varietat de les temtiques tractades. JURAT Noemi Bags, Josep Ballester, ngel-Octavi Brunet, Andreu Carranza, Rosa Pags i Enric Brull com a secretari.