You are on page 1of 65

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

PROGRAMACIN XERAL ANUAL CURSO 2012-13

Escola

Aprobada o 15 de outubro do 2012

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

1. CARACTERSTICAS XERAIS DO CENTRO 1.1.DATOS BSICOS Centro: C.R.A. Ponte da Pedra Cdigo do centro:15032251 Enderezo:Ra Vazquez de Parga 119- Bloque 2 1 D Telfono/Fax:981-703403 Enderezo de correo electrnico:cra.ponte.pedra@edu.xunta.es Localidade: Carballo Concello: Carballo Provincia: A Corua 1.2.UNIDADES EN FUNCIONAMENTO E AGRUPAMENTO DE ALUMNOS O Colexio Rural Agrupado C.R.A. Ponte da Pedra, conta con : 5 Unidades de Educacin Infantil 2 Unidades de Educacin Primaria (1 Ciclo) 2 Unidades mixtas de Educacin Infantil e 1 ciclo de Ed. Primaria das cales unha est catalogada de Primaria.

Estas unidades estn distribudas en sete escolas co seguinte agrupamento de alumnos:

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

ED. ED. INFANTIL PRIMARIA ESCOLAS TOTAL


VACANTES

ARTES

19

E.I. BERDILLO E.P.

20

15

10

CANCES

18

MIRN

22

16

7 REGA 21 0 7 7 -

E.I. SSAMO E.P.

19

11

19

12

19 XOANE

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

1.3.INSTALACINS 1.3.1. Relacin de edificios Un local destinado a sede localizado en dous vivenda de mestres . Nunha vivenda contamos con catro dependencias, das destinadas a despachos, unha a sala de profesores, e unha dependencia que conta con multicopista, fotocopiadora e plastificadora..Nestas dependencias da sede contamos cun ordenador con conexin a internet, en cada despacho, e un a disposicin dos mestres onde se ubica a fotocopiadora . Na outra vivenda dispoemos pequena biblioteca infantil para uso en

prstamo de tdalas escolas. Tamn cunha sala de material funxible, sala de mestres e un recuncho onde se almacenan os recursos (de Tics, educacin fsica...) Sete escolas unitarias : 1. Escola de Artes. 2. Escola de Cances 3. Escola de Mirn de Bertoa 4. Escola de Rega de Bertoa 5. Escola de Ssamo- Vilares 6. Escola de Verdillo . 7. Escola de Xoane da Estrada 1.3.2. Situacin das instalacins e equipamento Tdalas escolas precisan mellorar: Rematar a mellora das instalacins elctricas (En Rega y Xoane)

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Aumentar o nmero de das e horas de limpeza nas aulas. Asi como unha maior efectividade da mesma. Seguimos a solicitar unha limpeza digna para todas as aulas que comprera alomenos tres das a semana, tendo ademais en conta que nos ltimos anos o nmero de alumnos aumentou de maneira que o tempo de limpeza de cada aula debera ser maior.

Vaciar asiduamente as papeleiras de fora (dos patios) Pintado interior e exterior dalgunhas escolas. Dotar s escolas dun bo sistema de calefaccin e un novo. Durante o curso escola 2007-2008 o Concello instalou radiadores de calor azul en as escolas, colacando un radiador en cada escola. Isto e insufiente debido as caractersticas dos edificos (hai moita humidade...), sobre todo nas escolas de Verdillo, Artes e Xoane.

Cambiar o cha de area dos columpios por un chan de cortiza Cambiar o chan de Xoane por tarima de madeira ou corcho. Solictase ao Concello unha revisin de todas as porteras e as

canastas que hai nas escolas de Ssamo, Rega, Mirn e Cances, polo perigo que constiten. Escola de Artes: Pechar a porta exterior de acesso patio Escola de Berdillo: Cambio ou selado das vents, xa que tal e como estn o calor dos radiadores escapa por todas partes Protexer as esquinas do cruceiro que hai no patio

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Escola de Cances: Mellora do chan da entrada que produce moita condensacin e os rapaces esvaran Delimitar o recinto escolar. O estar carn o centro social s veces es un ir e vir de coches co peligro que supone. Maior nuemro de limpoeza en as das aulas (na de abaixo hai cucarachas e recordamos que se segue a usar para facer educacin fsica, horas de relixin...) Escola de Ssamo: Arranxo dos pechaduras das cancelas exteriores do patio. Constituen un risco. Limpeza do patio e baleirado das papeleiras por culpa do botelln. Colocacin dun contenedor. Escola de Xoane: Aumentar nmero de horas de limpeza por aumento de nenos/as na aula Cambiar a almabrada do muro de fora por deterioro

Escola de Rega: Clocacin de corcho nas paredes Sede Colocacin estatenra no bao, asi como renovacin da tapa do WC. Pintar vivenda onde estn os despachos

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

2.ORGANIZACIN DO CENTRO 2.1.PERSOAL Persoal Docente Destino definitivo Destino provisional Contratado (mestre Relixin) Compartido (con CEIP NtomaRazo) TOTAL 2.2.RGANOS DE GOBERNO 2.2.1.rganos unipersoais Directora: Fernndez Blanco, Pilar Xefa de Estudos: Lpez Vilario, Mnica Secretario: Jess Ramn Prado Lorenzo 2.2.2.rganos colexiados Claustro de mestres/as Mara Teresa T. Cances Lpez Souto, P. Begoa T. Mirn Teixeira Lastres Lourdes T. Rega (Brtoa) Vara Ogando, Mar T. Artes Jess Ramn Prado Lorenzo T.Xoane Aurora Souza Parra T. Berdillo EI Cascn Bravo, M Concepcin T.Berdillo EP Vzquez Vzquez, Isabel M T. Ssamo EP Gema Vzquez Candal T.Ssamo EI Fandio Gantes-Garca, M del E. Msica Roco Castro Suarez, Beatriz Sonia Iglesias Rega Mnica Lpez Vilario Fernndez Blanco, Pilar Mara Pereira Viviana Santos Seijo, Ramn Jos E. Ingls E. Educacin Fsica E. Apoio Infantil E. Pedagoxa Terapetica Audicin e Linguaxe Orientadora E. Relixin 12 3 1 1 17

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Consello escolar Consello escolar Pilar Fernndez Blanco Jess Ramn Prado Lorenzo Mnica Lpez Vilario Presidenta Secretario Xefa de Estudos

Representantes de mestres/as Begoa Lopez Souto Titora Mirn Beatriz Castro Suarez Ingls Ramn Santos Seijo Relixin Lourdes Teixeira Lastres Titora de Rega Represantes de pais/nais Beatriz Varela Cances Luz Martnez Bello Ssamo Ana Couto Berdillo Sandra Abelenda Representante da ANPA Representantes do Concello Eirs Villar , Mar Concelleira Educacin *Este ano hai eleccins o Consello Escolar no 1 Trimestre.

2.3.RGANOS DE COORDINACIN DOCENTE 2.3.1.Equipos de Ciclo EDUCACIN INFANTIL COORDINADORA: Teixeira Lastres Lourdes Teixeira Lastres Lourdes Santos Seijo, Ramn Lpez Souto, P. Begoa. Souza Parra, Aurora Gema Vzquez Candal Mara Teresa Rodrguez Rama

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Mnica Lpez Vilario Pilar Fernndez Blanco Mara Pereira Corral

1 CICLO DE PRIMARIA COORDINADORA: Castro Surez, Beatriz Vzquez Vzquez, Isabel M Vara Ogando, Mar Castro Surez, Beatriz Cascn Bravo, M Concepcin Fandio-Gantes Garca, M del Rocio Prado Lorenzo, Jess R. Sonia Iglesias Rega

2.3.2.Comisin de Coordinacin Pedagxica Mestres/as Fernndez Blanco, Pilar Mnica Lpez Vilario Viviana Bao Saiz Gema Vzquez Candal Mara Pereira Corral Lourdes Lastres Teixeira Beatriz Castro Surez Cargo PRESIDENTA Xefa de estudos OrientadorCoord.. ENDL A.L. Coord. E.Infantil Coord. E.Primaria

2.3.3.Equipo de Normalizacin e Dinamizacin Lingstica COORDINADORA: Gema Fernndez Blanco, Pilar Mara Pereira Corral

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

2.3.4. Departamento de Orientacin Viviana Bao Saiz........................Orientador Fernndez Blanco, Pilar............Profesora de Pedagoxa Teraputica Mara Pereira Corral ..Profesor de Audicin e Linguaxe Bestriz Castro Suarez.Coordinadora de 1 Ciclo de Primaria Lourdes Lastres Teixeira.Coordinadora de Educacin Infantil

2.3.5.Equipo de Actividade Complementarias e Extraescolares COORDINADORA: Fandio-Gantes Garca, M del Rocio Santos Seijo, Ramn Vzquez Vzquez, Isabel Mar Vara Ogando Begoa Lpez Souto

2.3.6. Proxecto Lector (Biblioteca) COORDINADORA : M Concepcin Cascn Lpez Vilario, Mnica Teixeira Lastras, Lourdes Castro Surez, Beatriz

2.3.7. Plan TIC : COORDINADORA: Prado Lorenzo, Jess R. M Teresa Rodrguez Rama

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Aurora Souza Parra Sonia Iglesias Rega

3.OBXETIVOS XERAIS DO CENTRO

Os nosos obxectivos estn encamiados fundamentalmente a acadar unha mellor organizacin e coordinacin entre tdalas escolas e profesorado que compoen o C.R.A., en concreto este curso traballaremos en :

1. Traballar na consecucin dos obxectivos dos proxectos: Plan de Accin Titorial, P. Sociolingstico, P. Lector, P. TIC, asi como dos P.Lingsticos de Centro e o Plan de Convivencia Escolar. 2. Asegurar a coherencia e concreccin das programacins didcticas de aula coas programacin de ciclo, co Proxecto Educativo e a realidade de cada aula, as como a coordinacin entre os ciclos. 3. Coordinar co Concello e cos pais e asociacins de vecios todas as intervencins que sexan necesarias para a mellora das instalacins do C.R.A. tanto nas escolas coma no local da sede. 4. Favorecer e apoiar as iniciativas do claustro que se decidan favorables para o funcionamento do C.R.A. 5. Coordinar a travs das reunins de directores cos outros centros de Carballo as coma cos C.R.A.S. de outros Concellos de Galicia 6. Colaborar cos pais/nais para mellorar a organizacin das actividades complementarias

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

7. Colaborar co Departamanto de Orientacin para a atencin a diversidade no centro e asesoramento cos outros titores e demais mestres 8. Dinamizar e facilitar a organizacin da formacin permanente dos mestres. 9. Fomentar e dinamizar a participacin das familias na vida educativa a travs da Asociacin de Nais e Pais 10. Favorecer as canles de comunicacin coa ANPA, coordinandonos e colaborando nas actividades complentarias que estn programadas nesta PXA ou poidan ser organizadas. 11. Colaborar con todos aqueles proxectos que podan xurdir o longo do curso.

4.PROXECTOS DAS UNIDADES ORGANIZATIVAS

4.1 PROXECTO DO EQUIPO DE EDUCACIN INFANTIL Composicin: Vase o punto 2.3.1. Coordinadora: Dna. Lourdes Lastres Teixeira Reunins: levaranse a cabo o primeiro luns de cada mes. Obxectivos: Debater e realizar propostas desde o ciclo que contriban mellora do funcionamento e coordinacin do Centro. Comunicar aos titores as decisins tomadas na Comisin de Coordinacin Pedagxica.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Traballar de forma coordinada en prol dunha intervencin efectiva e

coherente respectos aos alumnos. Definir as directrices do Plan de Acollida ao novo alumnado dun xeito

flexible que permita adaptarse s caractersticas particulares de cada escola. Revisar e actualizar os boletns de comunicacin aos pais. Elaborar de xeito coordinado un material axustado as nosas necesidades educativas, desenvolvendo o currculo da Educacin Infantil e adaptndoo s particularidades do noso alumnado

Participarase as mesmo en todas aquelas actividades propostas polos diferentes equipos e rganos que compoen o CRA, se aproben para esta PXA asi como aquelas que durante o curso escolar poidan ser ofertadas polo Concello, que atopemos de interese e sexan axeitadas para o noso alumnado. Periodo de Adaptacin: Contamos con alumnado de tres anos, para o cal se establecen condicins que facilita nos primeiros contactos co centro educativo: - Facilitamos a flexibiliade do horario: os primeiros das permanecern na aula menos tempo, para ilo aumentando pouco a pouco ata conseguir a permanencia durante toda a xornada, prevista para o 21 de setembro. Este periodo de adaptacin es anunciado cando as familias dos nenos/as fan a formalizacin da matricula, no final do curso anterior, para que poidan prever a sa conciliacin familiar-escola - Prolongacin do tempo de recreo.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

A programacin das primeiras semanas vai enfocada a actividades adaptadas adquisicin das rutinas bsicas por parte dos novos alumnos e alumnas. Nestas semanas adicarmosnos a organizar a actividade escolar e a indicar nas normass que se deben cumprir ao longo curso.

A unidade inical est pensada para que os nenos e que as nenas se vaian adaptando vida escolar. Ademais, ofrece e suxire unha serie de xogos para que a entrada no colexio se realice dunha maneira alegre e divertida e para que axuden s pequenos e s pequeas a tomar confianza co contorno e cos seus novos compaeiros e compaeiras as como co mestre e a mestra, e ao mesmo tempo se vaian familiarizando cos materiais, cos espazos da clase, coa dinmica do grupo, coas rutinas diarias

Na escola infantil os nenos inician un camio da sa autonoma, aprendendo a facer por eles mesmos, ensnalle todo tipo de hbitos, por eso requirese que nesta incorporacin a vida escolar tean adquirido o control de esfnteres e non usen cueiros

4.2.PROXECTO DO EQUIPO DE 1 CICLO DE EDUCACIN PRIMARIA. Composicin: Ver punto 2.3.1. Coordinadora: Dna. Beatriz Castro Surez

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Reunins: As reunins de ciclo levaranse a cabo o primeiro luns de cada mes.

Obxectivos: Dar a coecer a tdolos titores/as as decisins tomadas na Comisin de Coordinacin Pedagxica. Elaborar as programacins de ciclo, adaptdoas Proxecto Curricular do Centro. Traballar cooperativamente co fin de establecer unhas pautas comns de actuacin no ciclo, anda que tendo en conta as peculiaridades de cada unha das escolas. Favorecer o intercambio de experiencias e material didctico entre os mestres do ciclo. Elaborar materiais en comn de apoio, reforzo e ampliacin adaptados s necesidades particulares do noso Centro. Contribuir desenvolvemente do Proxecto Lector elaborado no Centro. Participar nas actividades propostas polos distintos equipos. Colaborar no desenvolvemento do Plan de convivencia. Promover unha maior coordinacin entre o ciclo de Ed. Infantil e o de Ed. Primaria. Fomentar o uso das TICs nas aulas.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

4.3 PROXECTO DO EQUIPO DE NORMALIZACIN E DINAMIZACIN LINGSTICA.

COMPOSICIN DO EQUIPO : Vase o pto. 2.3.3 COORDINADORA: Gema Vzquez Candal REUNINS: tdolos segundos luns de cada mes. OBXECTIVOS XERAIS: As propostas establecidas dende este departamento estn

encamiadas a potenciar e fomentar o uso do galego en todo o mbito escolar, establecendo as mesmo unha estreita e continua relacin dos distintos equipos de ciclo, departamentos e diversos estamentos socioeducativos e culturais. As funcins do departamento van orientadas a coordinar, colaborar, participar, xestionar, e facilitar todas aquelas iniciativas que xurdan dende o propio departamento como tamn das institucins do noso entorno escolar. Os obxectivos fundamentais do curso tendentes a normalizacin e dinamizacin da lingua galega sern os seguintes: - Conseguir que toda a comunidade educativa coeza de forma efectiva o seu dereito a expresarse en galego. - Empregar o galego en toda clase de escritos: s familias, Administracin, co Concello - Ter en galego todo tipo de carteis, letreiros e avisos. - Colaborar nas actividades e conmemoracins anuais. - Participar con outras institucins na promocin e fomento do galego. - Avanzar na creacin da pxina web do centro.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

- Participar na elaboracin dun blogue cos nenos e nenas de primeiro e segundo de primaria das distintas escolas, traballando desta maneira a expresin escrita.

- Realizar pequenas experiencias de Radio Escolar cos nenos e nenas de Educacin Infantil e Primaria das distintas escolas. Estas gravacins insertaranse na pxina web do centro. Traballaremos deste modo a expresin oral.

- Elaborar materiais informticos de producin propia en galego ( p.e.contos en Power Point, actividades para o EDI). - Elaborar diversas unidades didcticas en galego versadas en temas como o Entroido, As letras Galegas - Elaborar un libro viaxeiro entre todas as escolas do CRA. - Elaborar e editar o nmero 11 da revista Galopn. - Participar nas distintas festas e celebracins organizadas no centro participando con cancins, pequenas obras de teatro e en todas aquelas que poidan xurdir durante o presente curso escolar.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE O ALUMNADO QUE NON TEA SUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS POIDA SEGUIR CON APROVEITAMENTO AS ENSINANZAS QUE SE IMPARTEN:

Basendonos no marco legal ( Orde do 20 de Febreiro de 2004, que regula as medidas de atencin especfica ao alumnado procedente do estranxeiro), expense as medidas a adoptar cando un alumno descoeza as das linguas cooficiais da nosa Comunidade Autnoma:

1.- Avaliacin Inicial do alumnado: cando un alumno se incorpore ao sistema educativo vaise levar a cabo unha avaliacin inicial para poder as determinar as necesidades de cada alumno.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

2.- Medidas de atencin escolar: levaranse a cabo as seguintes medidas educativas de tipo curricular para a atencin s necesidades educativas especficas:

- Reforzo educativo. - Adaptacin curricular. - Flexibilizacin da idade. 3.- Medidas de tipo organizativo: - Grupos de adquisicin de linguas. - Grupo de adquisicin de competencia curricular. A finalidade destas medidas proporcionar unha atencin

individualizada s necesidades educativas so alumnado como a sa familiarizacin coa vida do centro educativo.

4.4.PLAN ANUAL DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN. 1. INTRODUCIN A) Xustificacin baseada no contexto. No curso 2012-2013, este Departamento de Orientacin ser compartido, tendo como centro base o CEIP Ntoma de Razo e compartido o Cra Ponte da Pedra. Ademais temos 2 escolas adscritas: a EEI de Vilela e a EEI de Encrucilladas, polo tanto o mbito de actuacin do presente plan de orientacin sern todos os centros citados. O CEIP de Ntoma, esta situado na localidade de Razo. unha localidade rural situada

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

xunto o mar. Os seus habitantes teen que desprazarse varios quilmetros para atopar servizos (ocio, supermercados...). O Cra Ponte da Pedra ( a sede) est en Carballo. Est composto por sete escolas: Artes, Cances, Mirn, Xoane, Rega, Berdillo e Ssamo. Ademais temos adscritas das escolas mais: a EEI de Vilela e a EEI de Encrucilladas, ambas situadas os arredores de Carballo. De acordo coa lexislacin vixente elabrase o presente Plan anual de actividades do departamento de orientacin. 2.- OBXECTIVOS. 2.1.- Obxectivo xeral: - Contribur desenvolvemento da personalidade integral dos alumnos/as e a integracin persoal e escolar dos mesmos. 2.2.- Obxectivos especficos: Desear accins encamiadas prevencin de problemas de

desenvolvemento e/ou de aprendizaxe. - Valorar as necesidades educativas dos alumno/as (dificultades e/ou trastornos de aprendizaxe, baixo rendemento escolar, sobredotacin, trastornos de conduta, grupos de risco,...) e desear programas especficos de intervencin.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

- Contribur posta en prctica de pautas de actuacin para mellorar a autoestima dos alumnos/as que o necesiten. - Coordinar, apoiar e ofrecer soporte tcnico s actividades de orientacin e titora. - Fomentar a colaboracin, o seguimento, avaliacin e revisin dos Plans de Accin Titorial, como instrumento dunha educacin de calidade. Deseando, dentro do Plan de Accin Titorial, programas e accins que incidan na aprendizaxe dos valores propios dunha sociedade participativa e democrtica favorecedores dun clima de convivencia e de respecto entre as persoas e as culturas. - Contribur a que os alumnos/as adquiran hbitos de estudo e traballo.. - Facilitar comunidade educativa os apoios e o asesoramento necesarios para que os alumnos/as estean en todo momento integrados no centro. Prestarase especial atencin s perodos escolares de maior dificultade (conflitos de relacin interpersoal, ingreso no centro e cambio de ciclo). - Participarase no seguimento do P.E.C. incidindo nos criterios de carcter organizativo e pedagxico para a atencin diversidade e, cando sexa necesario, na adecuacin dos criterios de promocin. - Contribur colaboracin entre o Departamento e os CEIP s que est adscrito. - Dinamizar e crear medidas que incidan na mellora da convivencia no centro e na promocin de condutas tolerantes. - O emprego das tecnoloxas da informacin e da comunicacin no campo da orientacin e do asesoramento.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

- Facilitar a integracin no centro do posible alumnado procedente do estranxeiro as como a sa familia.

3.- FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN - Establecer normas de funcionamento (horario de reunins, periodicidade...) e procedementos de actuacin. - Establecer criterios, a travs de debates no Departamento sobre: Solicitudes de avaliacins psicopedagxicas. Organizacin de reforzos educativos. Organizacin de apoios. Alumnos/as que deben acudir aula de apoio. Elaboracin de informes psicopedagxicos. Elaboracin de adaptacins

4.-ACTIVIDADES PARA O PRESENTE CURSO. 4.4.1.- Con relacin s alumnos/as: - Realizar as avaliacins psicopedagxicas mis urxentes. - Aplicar unha proba s para s alumnos de E.I. de cinco anos , ser unha Batera de Aptitudes Diferenciais e Xerais a nivel grfico a fin de comprobar o grao de adquisicin de conceptos hora de ter que enfrontarse no vindeiro curso proceso lecto-escritor.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

4.4.2.- Con relacin s profesores: - Revisin do documento de avaliacin inicial para os alumnos de E.I de tres anos co fin de efectuar os cambios que se consideren necesarios. - Colaborar na atencin diversidade do alumnado.. - Coordinar o seguimento dos programas de reforzo deseados polo Departamento para alumnos con necesidades. - Coordinar, en colaboracin cos profesores/as implicados, o seguimento das ACS elaboradas. - Coordinar, en colaboracin coas profesoras de Audicin e Linguaxe e os profesores de Pedagoxa Teraputica, a atencin do alumnado con necesidades.

4.4.3.- Con relacin s pais/nais: - Asesorar s pais/nais (sempre que sexa necesario) sobre aspectos relacionados co proceso educativo dos seus fillos e os programas de reforzo que se leven a cabo. - Implicar s pais no programa de orientacin que se desenvolve no centro. - Realizar entrevistas persoais, sempre que sexa necesario. - Informalos sobre os resultados acadados polos seus fillos en probas psicopedagxicas, cuestionarios e entrevistas que se consideren de interese. - Implicar s pais nos programas de reforzo que se poan en prctica, na escola, cos seus fillos.

4.4.4.- Outras actividades:

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

- Cooperar cos membros do Equipo de Orientacin Especfico no deseo, desenvolvemento e avaliacin de programas de intervencin. - Establecer canles de comunicacin con diferentes servizos e institucins, sobre todo da zona, no mbito das competencias establecidas. - Confeccin de materiais para o Departamento (fichas de rexistro, cuestionarios...) - Colaborar, coordinar e intercambiar informacins e materiais con outros departamentos. - Participar na elaboracin, seguimento e avaliacin dos proxectos educativos e curricular do centro. - Participar nas sesins de avaliacin para o deseo, desenvolvemento e avaliacin de actuacins conxuntas que permitan a coherencia das respostas educativas.

5.-HORARIO DA COORDINADORA DO DEPARTAMENTO. O horario de atencin da coordinadora do Departamento de Orientacin ser o seguinte: Os luns, xoves e venres de 9:00 a 14:00, no Cra Ponte da Pedra e os martes e mrcores no Ceip Ntoma de Razo, os martes de 9:30 a 17:30 e os mrcores de 9:30 a 13:40. Ademais no Cra Ponte da Pedra acudir os cuartos luns de cada mes para a reunin do Departamento deOrientacin. Dito horario ser flexible e pode variar nalgn momento por causas relacionadas coas demandas do centro.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

6.- CRITERIOS DE AVALIACIN DO PLAN. Coa avaliacin pretndese coecer en que medida os diferentes obxectivos reflectidos neste Plan de Orientacin para este ano acadmico e mbito de actuacin, van sendo acadados,pero tamn de que xeito, con que grao de efectividade e axuste realidade e contexto no que pretende desenvolverse. A finalidade deste coecemento a de optimizar o Plan, mellorando aqueles aspectos do mesmo que imos vendo que son axeitados, logo dunha previa reflexin e anlise que confirme que efectivamente tales aspectos deben ser modificados, suprimidos, ampliados, reforzados,etc. Polo tanto, o proceso de avaliacin ser global e continuo.

Sern tidos en conta os seguintes criterios para a avaliacin do Plan:

- N de reunins feitas. - Grao de satisfaccin e implicacin do profesorado. - Resolucin satisfactoria das necesidades do profesorado. - Grao de utilidade do material elaborado. - Axeitamento das tcnicas, instrumentos e materiais utilizados. - Nivel de cumprimento das actividades propostas. - Nivel e grao de coordinacin acadado. - Nivel de participacin do alumnado nas actividades previstas. - Grao de implicacin de tdolos responsables no desenvolvemento de programas ou medidas de atencin diversidade. - Grao de coordinacin acadado nas coordinacins externas.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

4.5

PROXECTO

DO

EQUIPO

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. . Composicin: Vase o pto. 2.3.5

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS As actividades extraescolares estn programadas como complemento e ampliacin das actividades desenroladas dentro da aula. Pretenden fomentar a relacin do neno co seu entorno natural, social e cultural mais prximo de forma atractiva e motivadora.

ACTIVIDADES PREVISTAS: O calendario para a sa realizacin concretarase o longo do curso. 1 Trimestre: Teatro Lido: Actividade organizada polo Concello e Radio Voz que participa a aula de Berdillo Primaria Festa do magosto. Xuntaremos a todas as escolas para a celebracin do magosto, asando castaas e realizando xogos con castaas e froitos do outono. Festival de Nadal.

2 Trimestre: Excursin comarca. Visita Castro de Borneiro e Dolmen de Dombate. 3 Trimestre: Excursin e Festa de Fin de Curso Campo de Golf.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Ademais das citadas actividades, ao longo do curso cada escola realizar as actividades que cada titor considere oportunas para as seguintes

Conmemoracins: -Da Internacional contra a Violencia de Xnero. 23/11/2012 -Conmemoracin da Constitucin e do Estatuto de autonoma de Galicia. Semana 3-11 Decembro 2012 -Da da Declaracin Universal dos Dereitos Humanos.10/12/2012 -Da da Paz. 30/01/2013 -Da Internacional da Muller Traballadora. 8/03/2013 -Da Mundial dos Dereitos do Consumidor. 15/03/2013 -Semana da Prensa. Un da desta semana traballarase na aula con xornais. Semana 11-15 Marzo 2013 -Da do Libro. 23/04/2013 -Da Mundial da Sade. 5/04/2013 -Da de Europa. 9/05/2013 -Semana das Letras Galegas. 9 17 maio 2013 -Da Mundial do Ambiente. 5/06/2013

Ademais de todas as actividades propostas para o curso 2012-2013, calquera actividade ofertada ser valorada e tida en conta para a sa posible realizacin.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

CONVIVENCIA No noso centro non se detectan graves problemas de convivencia, a non ser aqueles pequenos conflictos froito das relacin establecidas entre nenosas de cortas idades ( 3- 8 anos) ao longo das xornadas escolares. APRENDER A CONVIVIR un obxectivo prioritario da educacin e imprescindible para a vida en sociedade. Por iso en tdolos documentos do noso centro ( Proxecto educativo, RRI, programacins docentes e por suposto no noso plan de convivencia) cobran especial relevancia a

socializacin, a non discriminacin, o dilogo, a colaboracin, as normas de comportamento, o respeto aos demais, os hbitos, as habilidades sociales, a educacin en valores Os titores nas sas programacins de aula planifican un promenorizado e eficaz desenrolo da convivencia nas sas aulas. Todo isto unido a que o noso centro un CRA coas aulas espalladas levounos a analo equipo de actividades extraescolares e convivencia porque coa maioria destas actividades perseguimos : Axudalos nenos-as a adquirir unha diversidade de experiencias e unha

comprensin fundamental do medio natural-social e cultural medio Favorecelas actitudes de comprensin, respeto, tolerancia e Potenciar unha relacin positiva e armnica dos nenos-as co seu

convivencia

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Mellora das relacin e coecemento entre os membros da comunidade

educativa .

4.6 PLAN LECTOR ANUAL. EQUIPO DE BIBLIOTECA.

PLAN ANUAL DE LECTURA PARA O CURSO 2012-2013 O equipo de dinamizacin de lectura est composto polas seguintes profesoras: Mnica Lpez Vilario Lourdes Teixeira Lastres Beatriz Castro Surez M Concepcin Cascn Bravo que acta como coordinadora. Durante o curso 2008-2009 elaborouse o proxecto lector de centro co consenso de todas as partes implicadas e foi aprobado polo Consello Escolar. Partindo pois de ese documento o plan lector para 2012-2013 ter en conta os seguintes puntos: As bibliotecas de aula e os recantos de lectura son eixes fundamentais no desenvolvemento do proceso ensino-aprendizaxe que se desenvolve nas aulas. A estas idades o momento do conto forma parte das rutinas cotis, non s as levadas a cabo polas/os titoras/es senn tamn en outros momentos da aprendizaxe como pode ser a sesin de linguas estranxeiras.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Manterase a mascota da biblioteca que continuar sendo, o igual que no curso pasado, o fo condutor para as distintas actividades que se organizarn. Farase un espurgo das bibliotecas de aula co fin de actualizar o material e reciclar o que xa estea obsoleto. Levarase a cabo unha nova catalogacin (temticas asociadas a distintas cores) dos exemplares da biblioteca da sede para que sexa mis rpida a bsqueda e a colocacin do libros. Ademais nestes ltimos cursos o Concello de Carballo en colaboracin coa ASPG organiza unha semana do libro infantil no que participamos e colaboramos cos nosos contos e aportacins plsticas. Durante o presente curso volveremos a participar. Tdalas aulas do CRA participan nun xornal do centro onde se publican as aportacins literarias e plsticas. No Equipo do ciclo de infantil tentamos de elaborar unhas propostas de contos en torno os diferentes centros de inters. Algunhas aulas estn poendo en prctica o carn lector como actividade coti

Como

proposta

para

este

curso

(seguindo

os

consellos

das

administracins),que seguramente xa en moitos casos se leven a cabo nas aulas, que os ciclos poden concretar e sistematizar facemos as seguintes:

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Recanto de lectura na aula claramente identificado e coa posibilidade de seren utilizado da maneira mais autnoma posible. Lecturas diaria de diferentes tipos de textos: noticias, contos, poemas... Lectura por parte do mestre/a de fragmentos divertidos e motivadores dos libros. Presentacin de libros na aula facendo propostas de lectura abertas. Permitir o alumnado a eleccin libre das sas lecturas persoais. Realizar diferentes actividades a partir das lecturas: debuxos, murais etc. Escoller os libros favoritos. Ver pelculas sobre os libros. Utilizar a tecnoloxa como un recurso mis de axuda na biblioteca, realizando actividades do Jclic ou lim que apoien a lectura de libros elexidos na aula e como fonte de informacin para temas de coecemento do medio.

Este Plan anual non pois mais que unha proposta para que os ciclos poidan reflexionar sobre a nosa situacin e planificar actuacins que entre todos poidamos levar a cabo. O equipo de dinamizacin ocuparase en todo caso de tentar de recoller toda a informacin necesaria, e de facer as propostas que poidan ir xurdindo que tean relacin e incidan positivamente no mbito do desenvolvemento da Competencia Lectora como parte da Competencia Lingstica.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

4.7.PLAN TIC ANUAL As sociedades actuais requieren persoas actualizadas e con capacidade de enfrentarse os retos que lle depara o futuro. A utilizacin das novas tecnoloxas no mundo contina a crecer de xeito imparable, polo que a nivel educativo e segundo sinala a lexislacin actual, necesario ofrecer aos nenos/as unha cultura dixital de modo que non so estn familiarizados con elas, senon que posan unha capacitacin e competencia neste tipo de tecnoloxas. A competencia dixital vislumbrase como un elemento clave para o desenrrolo individual e social nas sociedades actuais. Neste contexto xurde a necesidade da elaboracin dun Plan que busca incidir nas necesidades reais de calquera axente sociais: do profesorado, porque incorpora unha ferramente de calidade no proceso de ensinoaprendizaxe; do alumnado, porque mellora as competencias educativas de modo integral; e dos centros, porque dispoen dunhas ferramentas tecnolxicas que os modernizan e actualizan.

COMPOENTES E COORDINACIN Son compoentes do equipo de coordinacin TIC: Aurora Souza Parra, Sonia Iglesias Rega, Mara Teresa Rodriuez Parra, Jess Ramn Prado Lorenzo, sendo esta ltima nomeada como coordinadora.

OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN: Seguindo o sinalado no Decreto 130/2007 de 28 de Xuo polo que se establece o Currculo de Educacin

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Primaria para a nosa comunidade, o Plan Tic de cada centro recoller os seguintes obxectivos xerais: * Fomentar a pxina web do centro como espazo de comunicacin e de colaboracin con toda a comunidade educativa. * Coordinar a accin do profesorado de distintas reas e materias en relacin ao traballo coas TIC. * Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades especiais de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. * Impulsar a comunicacin con outros centros e localidades, para coecer e transmitir valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida. * Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a sa motivacin e o seu afn de coecemento. * Fornecer ao alumnado estratexias para obter e xestionar a informacin conseguida mediante o uso das TIC. * Utilizar programas e contornos que faciliten a consecucin dos obxectivos propostos nas diferentes reas do currculo. * Utilizar o ordenador como medio de creacin, de integracin, de cooperacin e de expresin das propias ideas. * Potenciar a comunicacin cos seus iguais.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

* Mellorar a proposta pedagxica do profesorado e a sa prctica docente ao aproveitar as posibilidades que ofrecen as TIC. * Empregar as TIC para o traballo cotin e nas actividades de aula: programacins, proxectos, explicacins,

actividades... * Consultar e obter informacin a travs das TIC, tanto para temas profesionais como para experiencias interesantes para a sa actividade docente. * Intercambiar experiencias, coecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboracin como a internet. * Lograr a integracin das TIC como medio dinmico de comunicacin, de maneira que se constitan nun elemento comn de informacin e de contacto con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a conexin entre eles. * A travs das asociacins de nais e de pais dos centros, poer en marcha mecanismos para aproveitar a

infraestrutura tecnolxica e favorecer a adquisicin por parte de nais e pais dos coecementos necesarios para un uso proveitoso das TIC. Favorecer a superacin das limitacins de acceso s

TIC derivadas das desigualdades sociais.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

OBXECTIVOS ANUAIS DO PLAN TIC Incidir na autoformacin no centro a travs do intercambio de coecementos entre o profesorado. Utilizar as TIC como parte integrante das rutinas diarias e da metodoloxa da aula. Creacin de materiais TIC en diferentes soportes (Notebook, powerpoint, galeras de imaxenes, blogues, etc.) para traballar co alumnado diferentes temas ou centros de interese. Crear e compartir materiais didcticos con outro profesorado a travs de moodle / wuala / google drive, .... Aumentar a interaccin do alumnado das diferentes escolas a travs das TIC e como forma de fortalecer o vnculo escola-familia (videoconferencias, viedo mensaxes, envo de correos electrnicos, etc.) Establecer accins, a travs das TIC, que redunden na mellora da organizacin do centro e de coordinacin entre o profesorado do CRA (ferramentas 2.0 como axuda coordinacin docente: blogues, aula virtual, etc.) Converter os espazos da pxina web do centro nun lugar que sirva de referencia, axuda ou gua para as prcticas tanto do profesorado actual do centro, comunidade educativa, futuros docentes do CRA e persoas alleas a este.

Todos estes obxectivos perseguen outro xenrico que o de posibilitar a comunicacin e a transmisin de informacin en distintos

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

soportes, inclundo a utilizacin das tecnoloxas da informacin e da comunicacin como un elemento esencial.

4.8 FORMACIN EN CENTROS Os mestres que compoemos o Claustro do CRA somos conscientes da importacia da formacin permanente e a mesma propia idiosincrasia do noso centro fai que potenciemos o intercambio de informacin entre nos. Por outra banda, conscientes tamn das limitacins dos horarios no novo curso, anda non se puxeron en marcha ningn grupo de traballo ou seminario no centro, pendentes de adaptar relidade as necesidades co tempo que nos queda para atendelas.

4.9 . PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Segn a nova lei L4/2011_30 de xullo de convivencia e participacin da comunidade educativa hai que regular as normas bsicas de convivencia coa participacin directa das familias no proceso educativo. , garantindo o respeto mutuo que faga posible o cumplimento dos fins da educacin O final do curso pasado aprovouse e adxuntaxe no ANEXO

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

5.DISTRIBUCIN HORARIA 5,1 HORARIOS MESTRES ARTES


LUNS 9 a 10 EF GARDA 11:30 a 12:30 E.F GARDA 12 a 13 Apoio ingls 13 a 14 Ingls GARDA 12 a 13 Apoio ingls GARDA 13 a 14 Ingls GARDA Reli 13 a 14 11 a 11:45 Apoio Roco Apoio reli 12:30 a 13 10.45 a 12 Apoio Ingls MARTES MERCORES XOVES 9 a 10 Msica GARDA 10 a 11 Apoio Roco VENRES

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

BERDILLO EI
LUNS MARTES MERCORES XOVES 9 a 10 Apoio E.F 10 a 10:30 Ingls GARDA 10:30 a 11:30 relixin 11:30 a 12 Apoio relixin. 10:15 a 11:45 Apoio msica 10 a 11 Apoio msica 13 a 14 GARDA EF 12 a 13 MsicaGARDA 10 a 10:30 Ingls GARDA VENRES

BERDILLO EP
LUNS 9 a 10 Ingls GARDA 10 a 11 E.F 12 a 13 apoio relixin Msica 12 a 13 GARDA 13 a 14 Relixin Coordinacin 13 a 14 E.F GARDA 11 a 11:15 Apoio E.F MARTES 9 a 10 Apoio E.F MERCORES 9 a 10 Apoio Roco XOVES VENRES 9 a 10 Ingls

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

CANCES
LUNS MARTES MERCORES 9 a 10 Relixin/alter 10.30 a 11:30 E.F GARDA 11:30 a 12 Apoio recreo Msica GARDA 12 a 14 Msica/plstica GARDA 13 a 14 Ingls GARDA 10:45 a 11:45 Ingls 11:45 a 12:45 E.F 10 a 12:15 apoio de Relixin XOVES 9 a 11 Apoio relixin 11 a 11:30 Apoio Relixin VENRES

MIRN
LUNS MARTES MERCORES 9 a 9:30 Ingls GARDA 10:15 a 11:15 E.F GARDA 11 a 12 Relixin/alter 12 a 12:30 apoio relixin 13 a 14 Msica GARDA Apoio infantil 12 a 14 Apoio infantil 12 a 14 10:45 a 11:15 Ingls GARDA XOVES VENRES

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

REGA
LUNS 9 a 11:00 Apoio infantil MARTES 9 a 10 Msica (coord.) 9:45 a 10:15 Ingls GARDA 12:40 a 13 Apoio relixin 13 a 14 E.F 13 a 14 Relixin/alternat. 11:30 a 12 Ingls GARDA MERCORES XOVES 9 a 11 Apoio infantil VENRES

SSAMO EI
LUNS MARTES 9 a 9:30 Ingls GARDA MERCORES XOVES 9 a 10 apoio E.F 10 a 10:30 Ingls GARDA 12 a 13 Relixin/altern 12 a 14 Apoio infantil 12 a 13 E.F GARDA 13 a 14 Isa apoio VENRES 9 a 10 Msica (Coord.) 10 a 11 Apoio de msica

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

SSAMO EP
LUNS MARTES 9:30 a 10:30 Ingls GARDA MERCORES XOVES 9 a 10 ingls 10 a 11 E.F 11:30 a 12 Apoio reli 13 a 14 Relixin/alter. GARDA 13 a 14 E.F Apoio infantil 11 a 11:30 Apoio E.F 10 a11 Apoio Roco 11 a 12 Msica VENRES

XOANE
LUNS 9 a 11 Msica/plstica 11 a 11:15 apoio Roco 11:15 a 11:45 Apoio recreo AL MARTES MERCORES 9 a 12 Apoio Infantil 10.45 a 11.45 Ingls COORDINAC 11:45 a 12:45 Apoio ingls . 11:45 a 13 SECRETARA Apoio E.F 13 a 14 E.F SECRETARA 12 a 13 Apoio ingls GARDA 13 a 14 INGLS SECRETARA 13 a 14 Relixin SECRETARA 13 a 14 Apoio A.L 13 a 14 E.F. GARDA 12:30 a 13 Apoio relixin 12:45 a 13 Apoio AL XOVES VENRES 9 a 10 AL (Samuel e Noelia) 10 a 12 Apoio AL

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

INGLS
LUNS 9 a 10 Berdillo P MARTES 9 a 10 Ssamo P MERCORES 9 a 9.30 Mirn XOVES 9 a 10 Ssamo P 9 a 10 Berdillo P 10 a 10.30 Berdillo EI 10 a 10.30 Ssamo EI 10.30 a 11.30 coordinacin 12 a 13 Apoio Artes 12 a 13 Xoane apoio secretara 13 a 14 Artes 13 a 14 Xoane 13 a 14 Artes 13 a 14 Cances 12 a 14 GARDA 10:45 a 11.45 Cances 9.45 a 10.15 Rega 10.45 a 13 apoio Artes 10 a 10.30 Ssamo EI 10 a 10:30 Berdillo EI 10.45 a 11.45 Xoane 10.45 a 11.15 Mirn 11:45 a 12.45 Xoane 11.30 a 12 apoio Rega VENRES

EDUCACIN FSICA
LUNS 9 a 10 Artes 10:30 a 11:30 Cances MARTES 9 a 10 Apoio Berdillo P. 10:15 a 11:15 Mirn 11.45 a 13 Apoio Xoane secretara 13 a 14 Xoane 13 a 14 Rega 11:30 a 12:30 Artes 11 a 12 Apoio Ssamo I 12 a 13 Ssamo E.I 13 a 14 Ssamo P MERCORES 9 a 11 GARDA XOVES 9 a 10 Apoio Ssamo E.I 10 a 11 Ssamo P 11 a 11:30 Ssamo P apoio 12 a 13 Berdillo EI 13 a 14 Berdillo P VENRES 9 a 10 Berdillo EI apoio 10 a 11 Berdillo P 11 a 11:15 Apoio Berdillo P. 11:45 a 12:45 Cances 13 a 14 Xoane

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

MSICA
LUNS 9 a 11 Msica / plstica Xoane 10:15 a 11:45 Apoio Berdillo EI 11 a 11:15 Apoio xoane secretara 12 a13 Cances 13 a 14 Apoio Cances 13 a 14 Mirn 12 a 13 Berdillo P 13 a 14 Berdillo EI 11:45 a 12:45 Apoio Berdillo P. 11 a 12 coordinacin 12 a 14 garda 10 a11 Plstica artes 11 a 11:45 Apoio Artes 10 a 11 Ssamo P 11 a 12 Plstica primaria Ssamo 12 a 14 GARDA MARTES 9 a 10 Rega MERCORES 9 a 11 Apoio Berdillo EI 9 a 10 Artes XOVES 9 a 10 Ssamo EI VENRES

RELIXIN
LUNS UNITARIAS MARTES GARDA MERCORES 9 a 10 Cances UNITARIAS GARDA 10 a 12:15 Apoio Cances 10,30 a 11:30 Berdillo P. Apoio 11:30 a 12 Berdillo EI. Apoio 12 a 13 Berdillo I. 13 a 14 Berdillo P. 13 a 14 Ssamo EI 12:30 a 13 Apoio Xoane 13 a 14 Xoane 12 a 13 Ssamo EP 10,45 a 12 Mirn 12 a 12:20 Apoio Mirn 12:40 a 13 Rega apoio 13 a 14 Rega 13 a 14 Artes 11:15 a 12:45 Apoio Cances UNITARIAS XOVES UNITARIAS VENRES 9 a 10:00 Ssamo 2 EP 10,15 a 11:15 Cances 2 EP

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

APOIO INFANTIL
LUNS 9 a 11:15 Apoio Rega MARTES 9 a 10,30 Apoio Xoane MERCORES 9 a 11,30 Apoio xoane 9 a 11 XEFATURA XOVES VENRES 9 a 11:30 Rega

11-12 XEFATURA 11:45 a 14 Ssamo infantil 12 a 14 GARDA 12 a 14 Mirn

11 a 12:45 GARDA 13 a 14 XEFATURA Mirn 1:45 a 14

PT
Lunes 9-10 PT Berdillo 10-11,30 PT Berdillo Martes 9-10,30 PT Mirn Mircoles 9-10,15 PT Ssamo 10,30-11,30 PT Mirn 12-13 PT Berdillo 13-14 PT Berdillo Jueves 9-10,30 PT Berdillo 11-12 Guardia 12-14 Direccin Viernes 9-10,30 PT Mirn 11-14 Guardia

11-14 Direccin

12-14 Direccin

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

AL

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

5.2 XORNADA ESCOLAR.

O calendario escolar seguir a normativa vixente, solicitando como das non lectivos a Xefatura Territorial da conselleria de Educacin os das 7 de decembro e 16 de Maio; estas datas foron acordadas por tdolos centros do Concello.

Horario lectivo: De setembro a xuo de 9:00 a 14:00 en tdalas escolas do CRA.

Horario de actividades extraescolares As actividades extraescolares organizadas pola ANPA tern lugar en horario de tarde segn oferte e organice a Asociacin. (INDICASE O LUGAR ONDE SE
REALIZAN AS ACTIVIDADES)

Ingls (Escola de Pacita) Patinaxe (pabelln Bergantios) Futbol (pabellon Bergantios) Informtica (Escola de Pacita) Manualidades (Escola de Pacita) (Ests actividades estn ofertadas e dependern si existe un nulero de nenos/as para formar o grupo)

Horario de atencin os pais/nais As tardes dos luns de 15:00 a 16:00 h.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Horario de permanencia no centro Diante do novo acordo sobre o cambio de xornada de traballo temos 25 horas de permanencia no centro como horario lectivo e 5 horas non-lectivas, repartidas en 30 minutos dia (15 minutos antes de abrir as escolas e despois de pechalas) para facer dinamizacins e 2 horas e media os luns pola tarde ( unha hora de atencin as familias, media hora de itinerancia Sede e a ultima hora para as reunins prescriptivas na lexislacin).

Reunins de directores A directora do C.R.A. participar nas reunins dos directores dos Centros do Concello que se celebrarn unha vez ao mes nos diferentes centros dos concellos, e nas reunins de AMCRAGA, que se celebran no CRA de Teo unha vez trimestre.

CO RESPETO O HORARIO: As horas de compensacin horaria previstas no acordo asinado o 18 de febreiro do 2008, comptanse nos desprazamentos entre as distintas escolas, ags a Orientadora que ten das horas entrando os xoves e o venres as 10:00

O equipo directivo pdese desprazar a outros organismos ou institucins dentro do horario lectivo se algunha funcin ou situacin o demande ou se necesite.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

5.3 Criterios de elaboracin dos horarios: A hora de facer os horarios seguense os seguintes criterios: Nmero de horas establecidos pola ley de cada matera. As itinerancias dos mestres/as especialistas procranse facer por escolas cercanas. Procurar ter as especialidades distribudas o longo da semana

6.

LIBROS

DE

TEXTO

DEMAIS

MATERIAIS

CURRICULARES

ESTABLECIDOS NO CENTRO:

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Ingls: En Setembro houbo uns cambios no material de ingls. Na escola de Sisamo debido a xuntanza da aula de E.Primaria, os nenos de 1 utilizan o libro de 2 para maior dinamica da aula. Nas aulas de infanil de Sisamo, Mirn Rega e Berdillo utilizan o libro : THREE IN A TREE B ISBN 9780194302951 (Oxford)

Berdillo Infantil: Por cambio de titora e non ser mtodo o material que estaba publicado, non se pidiu ningn cuadernillo. Consultouse os pais/nais afectados estando de acordo coa decisin

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

DATOS DO CENTRO. CENTRO ENDEREZO R/ Vzquez de Parga n 119 - Bloque 2, 1 Dcha. (SEDE) LOCALIDADE CONCELLO CORREO cra.ponte.pedra@edu.xunta.es ELECTRNICO LOCALIZACIN DAS ESCOLAS DO CRA PONTE DA PEDRA. Carballo Carballo CDIGO POSTAL TELFONO / FAX 15.100 981 703 403 CRA Ponte da Pedra CDIGO CENTRO 15032251

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

PARA

FOMENTO

DINAMIZACIN DA LINGUA GALEGA


As propostas establecidas dende este departamento estn

encamiadas a potenciar e fomentar o uso do galego en todo o mbito escolar, establecendo as mesmo unha estreita e continua relacin dos distintos equipos de ciclo, departamentos e diversos estamentos socioeducativos e culturais. As funcins do departamento van orientadas a coordinar, colaborar, participar, xestionar, e facilitar todas aquelas iniciativas que xurdan dende o propio departamento como tamn das institucins do noso entorno escolar.

O Decreto 124/2007 do 28 de xuo, polo que se regula o uso e a promocin do galego no sistema educativo, establece no seu artigo 14 que cada centro, dentro do seu proxecto educativo, elaborar o seu Proxecto SocioLingstico, no cal se far constar:

A) Estudo sociolingstico do centro: O CRA Ponte da Pedra, encntrase no centro neurlxico da comarca de Bergantios, no Concello de Carballo. A lingua empregada habitualmente no concello segundo o mapa sociolingstico do 2009, o galego. Asemede, temos que destacar que a lingua vehicular das familias nas diversas interaccins educativas e cas Administracins locais tamn o galego segundo o establecido polo Equipo de Normalizacin Lingstica do concello de Carballo.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

En canto o alumnado do centro, como se vai a falar no apartado do presente documento B, sinalar que tanto na sa vida coti, como no seu mbito familiar e escolar, empregan maioritariamente a nosa lingua. Todo o conxunto do profesorado desenvlvese con fluidez na docencia en galego. B) Os criterios para determinar a lingua predominante no contorno ao que se refire o artigo 7 e 8. Os criterios para determinar a lingua predominante deben partir da realizacin dun estudo sociolingstico que nos aporte informacin mis concreta para facernos unha idea mis clara do punto do que partimos. Polos dados facilitados polo profesorado e as familias en canto a este curso, a lingua maioritaria dos nenos e nenas do noso colexio o galego. Os resultados recabados en canto a lingua materna neste curso 2012- 2013 nas distintas unidades do CRA foron os seguintes: Escola de Artes.- Lingua maioritaria galego. Escola de Berdillo 3 e 4 anos.- Lingua maioritaria galego. Escola de Berdillo 5 anos y Primaria.- Lingua maioritaria galego. Escola de Cances - Lingua maioritaria galego Escola de Mirn.- Lingua maioritaria galego. Escola de Ssamo Infantil.- Lingua maioritaria galego. Escola de Ssamo de Primaria.- Lingua maioritaria galego. Escola de Rega.- Lingua maioritaria galego. Escola de Xoane.- Lingua maioritaria galego.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Con estos resultados queda reflectido que xeralmente a lingua dos nenos e nenas de Educacin Infantil no noso colexio o galego.

C) As linguas que se deben empregar nas reas, materias, mdulos ou mbitos de coecemento distintos aos sinalados nos artigos 7 a 12. Dito decreto sinala nos seus artigos Infantil e Primaria o seguinte: Artigo 7.- Educacin Infantil. 1.- Na etapa de Educacin Infantil, o profesorado usar na clase a lingua materna predominante entre o alumnado, ter en conta a lingua do contorno e coidar de que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coecemento da outra lingua oficial de Galicia, dentro dos lmites propios da correspondente etapa ou ciclo. No caso de contornos casteln 7 e 8 adicados a Educacin

falantes, a utilizacin nesta etapa da lingua galega como lingua de comunicacin e ensinanza ser, como mnimo, igual da lingua castel. Fomentarase a adquisicin progresiva da lectura e da escritura en galego, no senso de que este se convirta no idioma base da aprendizaxe, de xeito que o alumnado obtea unha competencia que lle permita comunicarse normalmente en galego co alumnado e co profesorado. Na Orde do 25 de xuo de 2009 pola que se regula a implantacin, o desenvolvemento e a avaliacin do segundo ciclo da Educacin Infantil na Comunidade Autnoma de Galicia sinala, en canto o tratamento das linguas oficiais, que na etapa de educacin infantil o profesorado usar na aula a lingua materna predominante entre o alumnado, ter en conta a

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

lingua do contorno e coidar que o alumnado adquira de forma oral e escrita o coecemento da outra lingua oficial de Galicia, dentro dos lmites propios desta etapa. 2.-A lingua materna predominante ser determinada polo claustro, de acordo cos criterios establecidos no Proxecto Lingstico. Para o establecemento da lingua materna debern terse en conta, entre outros, os dados achegados polo mapa sociolingstico de Galicia, os datos estadsticos oficiais e a informacin achegada polos pais e nais.

Artigo 8- Educacin Primaria. En toda a etapa da Educacin Primaria garantirase o cumprimento do establecido para esta etapa no Plan xeral de Normalizacin da Lingua Galega aprobado polo Parlamento de Galicia o 21 de setembro de 2004 . Impartiranse obrigatoriamente en galego as reas de Coecemento do medio natural, social e cultural e Educacin para a cidadana e dereitos humanos, garantindo a competencia lingstica propia do nivel nas das lnguas oficiais da Comunidade Autnoma. As, na Educacin Primaria debe garantirse que como mnimo, o alumnado reciba o 50% da sa docencia en galego. Coa inclusin de Relixin, Educacin Artstica e Lngua Galega mis s materias anteriores, queda garantida a proporcin de mis dun 50% de docencia en galego que recibe o alumnado. En xeral, todo o profesorado est capacitado para usar a nosa lingua e utilizada por todos maioritariamente.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

D) Medidas de apoio e reforzo para un correcto uso lingstico escolar e educativo, co fin de acadar o obxectivo xeral establecido na Lei de Normalizacin Lingstica e na LOE: Para acadar o obxectivo fundamental da Lei de Normalizacin lingstica, ademis das actividades didcticas propias de cada ciclo e nivel, faranse actividades do tipo: 1.- Emprego do galego nas novas tecnoloxas: - Avanzar na creacin da pxina web do centro. - Traballo sobre as pizarras dixitais. - Traballo coa pantalla dixital en todas as escolas (cada escola ten a sa pizarra e empreganse no traballo diario cos alumnos). - Utilizacin de distintos programas para realizar programas e actividades sinxelas en galego (programa CLIC, utilizacin do programa Power Point para a confeccin de contos feitos polos alumnos/as). 2.- Celebracin do Magosto (Novembro): - Actividades relacionadas coa festa do Magosto tales como elaboracin dunha unidade didctica, murais, contos, cancins. - Celebracin do Magosto: celebrarase colectivamente na que se farn unha serie de talleres para coecer froitos do Outono, ademis da tradicional degustacin de castaas asadas. - Recompilar material e actividades sobre a tradicin do Saman. 3.- O Nadal (Decembro): Exposicin nas escolas de traballos sobre o Nadal.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Recuperacin de panxolias tradicionais galegas, para que os alummos canten no festival, as como representacin de pequenas obras teatrais, recitado de poemas e cantigas... Escritura de postais e cartas aos Reis Magos. 4.-Entroido (segundo trimestre): Elaboracin dunha unidade didctica con cancins e poemas tradicionais . Realizacin dos disfraces atendendo a un centro de interese comn. Elaboracin de cancins relacionadas co tema elexido Recompilacin de tradicins desta celebracin. 5.-Celebracin da Semana do Libro: Lectura de libros en galego. Preparacin de traballos en cada escola para exponer no Pazo da Cultura de Carballo. Sada a biblioteca de Carballo. Sada a unha representacin teatral ofertada polo Concello. 6.-Celebracin do Da das Letras Galegas ( terceiro trimestre). Elaboracin dunha unidade didctica sobre o autor homeaxeado para traballar nas diferentes escolas coa utilizacin da EDI. 7.- Elaboracin da revista anual O Galopn: O xornal confeccionado cos traballos dos alumnos e alumnas de todas as escolas do CRA en colaboracin con todos os membros da Comunidade Educativa.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

No centro tamn se levan a cabo, ademais das actividades mencionadas anteriormente, outras accin dinamizadoras para potenciar o uso do idioma galego: Empregar o galego nos documentos de relacin coas familias: boletns de notas, comunicados Ter en galego todo tipo de carteis, avisos, letreiros Facer en galego toda a documentacin administrativa. Ter en galego os cuos empregados na situacin administrativa: os de rexistros de entrada e sada, o oficial do centro, o da biblioteca Aportan cancins, poesas, contossobre as distintas unidades didcticas en galego. Empregar maioritariamente o galego en todos os actos e celebracins que organice o centro. Ter ben dotada as bibliotecas do centro ( da sede e de aulas) de libros, revistas, CDs en galego. Editar en galego a revista e outras publicacins do centro ( por exemplo o libro viaxeiro). Manter unha relacin aberta e participativa co Concello. Percura de material auditiva e de tradicins orais para manter vivo o folclore galego. Emprego da lingua galega nas actividades extraescolares.

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

A maiora do profesorado do centro definitivo o que favorece a continuidade das distintas actividades programadas en materia de Normalizacin nos cursos seguintes.

E) Tratamento das outras linguas. A lingua inglesa, que empezou a impartirse en Educacin Infantil, pasou na actualidade a formar parte do currculo. Para a sa programacin deberanse ter en conta os centros de inters dos nenos/as de cada nivel para que se poida integrar dunha maneira globalizada. En canto a lingua castel, o profesorado programar actividades diarias axeitadas s distintos niveis do alumnado para lograr o obxectivo de garantir a competencia lingstica propia de cada nivel nas das linguas oficiais da Comunidade Autnoma. Tanto a lingua predominante como a lingua cooficial ( casteln) as como a lingua extranxeira, deben desenvolverse paralelamente, xa que a primeira a segunda e a terceira lingua deben convivir , nutrirse e retroalimentarse nun contexto de completa normalidade ( Orde do 25 de xuo de 2009 de Avaliacin de Educacin Infantil).

F)

Medidas adoptadas para que o alumnado que non tea suficiente

dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se imparten: Basendonos no marco legal ( Orde do 20 de Febreiro de 2004, que regula as medidas de atencin especfica ao alumnado procedente do

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

estranxeiro), expnense as medidas a adoptar cando un alumno descoeza as das lenguas cooficiais da nosa Comunidade Autnoma: 1.- Avaliacin Inicial do alumnado: cando un alumno se incorpore ao sistema educativo vaise levar a cabo unha avaliacin inicial para poder as determinar as necesidades de cada alumno. 2.- Medidas de atencin escolar: levaranse a cabo as seguintes medidas educativas de tipo curricular para a atencin s necesidades educativas especficas: - Reforzo educativo. - Adaptacin curricular. - Flexibilizacin da idade. 3.- Medidas de tipo organizativo: - Grupos de adquisicin de lenguas. - Grupo de adquisicin de competencia curricular. A finalidade destas medidas proporcionar unha atencin individualizada s necesidades educativas so alumnado como a sa familiarizacin coa vida do centro educativo.

G) Obxectivo para o presente curso en canto o Proxecto sociolingstico. Durante o presente curso 2012-2013 o obxectivo fundamental en canto o proxecto Sociolingstico ser facer un estudo mis pormenorizado en canto a lingua materna dos alumnos/as e das sas familias (que lingua utilizan as familias cos nenos/as, e cos demis membros da familia, cal a lingua que utilizan nos outros entornos de actuacin).

Programacin Xeral Anual Curso 2012-13

Para elo seguiremos o establecido no decreto 124/ 2007: O proxecto sociolingstico formar parte do proxecto educativo do centro educativo. Ser redactado por unha comisin do profesorado do centro, designada polo equipo directivo, oda a Comisin de Coordinacin pedagxica. Na sa composicin tern especial relevancia o equipo de Normalizacin lingstica e os componentes dos departamentos das outras linguas.