TOUN 4

Ngaran

:

________________________

Kalas

:

________________________

SK . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANAASAN DONGKOUWION TOUN 2012

BOOS KADAZANDUSUN
TOUN 4
TIMPU : 60 minit
ARAHAN
1. Kalatas nopo ti nga kiwaa 40 poguhatan.
2. Iso-iso poguhatan nga kiwaa apat pilio’o sisimbar
A, B, C dan D.
3. Pilio’ om BULATO no iso sisimbar nu otopot id kalatas poguhatan
diti.
4. Simabaro no ngai poguhatan.
KADA WALADO KALATAS DITI NUNG AU PO SUUON.

1

TOUN 4

PANAASAN SEMESTER KODUO 2012
BOROS KADAZANDUSUN
TOUN 4
NGARAN :...................................................................

KALAS:.....................................................

A. Suato’ boros mumpongol tumanud gambal. ( 10 marka )
( Tulis ucapan tatasusila berdasarkan gambar )
minsosodop
doungosuab

doungadau

doungosodop
Kotoluadan

1.
Kopiwosian

_________________________________.

2. Kopiwosian

_____________________________________

3.

Kopiwosian

4.

5.

______________________________________.

Kopiwosian ______________________________________

_______________________________________________

2

TOUN 4

B. Suato’ ngaran pomolohou id paganakan. (14 marka )
( Tulis nama panggilan keluarga)

Tapa’

Taki
Tina’
Todu’

Tadi’

Taka’
Tabang

3

TOUN 4

C. Suato’ boros numbul. ( 20 marka )
( Tulis perkataan )

1

2

___________________

____________________

3

4

___________________

___________________

5

___________________

6

___________________

7

____________________

8

___________________

9

____________________

10

___________________

4

TOUN 4

D. Suato’ putul boros. (20 marka )
( Tulis sukukata)

1. kopiwosian

2. doungosodop

3. doungosuab

4. minsosodop

5. kotoluadan

6. tambalut

7. poinsikul

8. pimato

9. kokomoi

10. kinolodion

5

TOUN 4

E. Suato’ Boros Pongudio di kotunud. (10 marka )
( Tulis Kata Tanya yang sesuai )

Id nonggo

Isai

Piro

1. _______________ ngaran nu ?
2. _______________ tadon nu ?
3. _______________no umul nu ?
4. _______________ kou do mogiobpinai ?
5. _______________ ko do poinsikul ?

F. Pisudongo’ ayat pongudio om sisimbar. ( 6 marka )
( Padankan )

1.

Soira o tadau
kinolodion nu ?

Alamat ku nopo
nga Taman
Bahang,
Penampang.

2.

Nu o alamat nu ?

Iman-imanon ku
nopo nga Saintis.

3.

Nunu daa imanimanon nu ?

Tadau kinolodion ku
nopo nga ontok 2
Gomot.

6

TOUN 4

E. Suato’ frasa tumanud gambal. (10marka )
( Tulis frasa berdasarkan gambar )
Mosik kosuabon.
Momburus nipon.
Modsu tikid tadau.
Minum doungosuab
Monurud tobuk.

1.

2.

3.

4.

5.

7

TOUN 4

H. Suato ayat tumanud nuludan. (12 marka )
(Tulis semula ayat mengikut urutan )

Iti nopo nga’ paganakan di Mamai Kolis.
1
3

Mogitataabang yiolo popolidang posorili lamin.

4

I Mamai Kolis nopo nga popotindal do rinomos mantad parit.

6

Kodu-duo tanak di Mamai Kolis nga monguhup diolo
popolidang do posorili.

5

Sinawaan nopo di Mamai Kolis nga monungu do bunga.

2

Apat tulun id paganakan di Mamai Kolis.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.