You are on page 1of 3

Kha hc LTH m bo mn Ha-Thy Sn

Bi 6. Hidrocacbon mch h

BI 6. HIDROCACBON MCH H BI TP T LUYN


Cu 1: Hai hirocacbon A v B c cng cng thc phn t C5H12 tc dng vi Cl2 theo t l mol 1 : 1 th A to ra mt dn xut duy nht cn B th cho 4 dn xut. Tn gi ca A v B ln lt l A. 2,2-imetylpropan v 2-metylbutan. C. 2-metylbutan v 2,2-imetylpropan. ra dn xut duy nht l A. C2H6, C3H8. B. C2H6, C5H12. C. C3H8, C4H10. D. C3H8, C4H10, C5H12. Cu 3: t chy hon ton mt th tch kh thin nhin gm metan, etan, propan bng oxi khng kh (trong khng kh, oxi chim 20% th tch), thu c 7,84 lt kh CO2 ( ktc) v 9,9 gam nc. Th tch khng kh ( ktc) nh nht cn dng t chy hon ton lng kh thin nhin trn l A. 70,0 lt. B. 78,4 lt. C. 84,0 lt. D. 56,0 lt. Cu 4: Tin hnh crackinh 2,9 gam butan nhit cao. Sau mt thi gian thu c hn hp kh A gm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 v C4H10. t chy hon ton A trong kh O 2 d, ri dn ton b sn phm sinh ra qua bnh ng H 2SO4 c. tng khi lng ca bnh ng H2SO4 c l A. 9,0 gam. B. 6,75 gam. C. 2,25 gam. D. 4,5 gam. Cu 5: Khi crackinh hon ton mt th tch ankan X thu c ba th tch hn hp Y (cc th tch kh o cng iu kin nhit v p sut) ; t khi ca Y so vi H2 bng 12. Cng thc phn t ca X l A. C6H14. ankan l A. 3,3-imetylhecxan. B. 2,2-imetylpropan. C. isopentan. D. 2,2,3-trimetylpentan. Cu 7: t chy hon ton mt hirocacbon X thu c 0,11 mol CO2 v 0,132 mol H2O. Khi X tc dng vi kh clo (theo t l s mol 1 : 1) thu c mt sn phm hu c duy nht. Tn gi ca X l A. 2-metylbutan. B. etan. C. 2,2-imetylpropan. D. 2-metylpropan. Cu 8: Khi cho ankan X (trong phn t c phn trm khi lng cacbon bng 83,72%) tc dng vi clo theo t l s mol 1 : 1 (trong iu kin chiu sng) ch thu c 2 dn xut monoclo ng phn ca nhau. Tn ca X l A. 2-metylpropan. B. 2,3-imetylbutan. C. butan. D. 3-metylpentan. Cu 9: Hirocacbon mch h X trong phn t ch cha lin kt mol 1 : 1), s dn xut monoclo ti a sinh ra l A. 3. B. 4. C. 2. C. ankaien. D. 5. Cu 10: Cng thc n gin nht ca mt hirocacbon l C nH2n+1. Hirocacbon thuc dy ng ng ca A. ankan. B. ankin. D. anken. Cu 11: S ng phn cu to ca anken ng vi cng thc phn t C5H10 (khng k ng phn cis - trans) l A. 4. A. tch hiro t etan. C. un nng ancol etylic vi H2SO4 c 170 C. A. 3. B. 4.
o

B. 2,2-imetylpropan v pentan. D. 2-metylbutan v pentan.

Cu 2: Cho cc ankan C2H6, C3H8, C4H10, C5H12. Nhm ankan khng c ng phn khi tc dng vi Cl2 t l 1 : 1 v s mol to

B. C3H8.

C. C4H10.

D. C5H12.

Cu 6: Khi brom ho mt ankan ch thu c mt dn xut monobrom duy nht c t khi hi i vi hiro l 75,5. Tn ca

v c hai nguyn t cacbon bc ba trong mt phn t. t

chy hon ton 1 th tch X sinh ra 6 th tch CO2 ( cng iu kin nhit , p sut). Khi cho X tc dng vi Cl2 (theo t l s

B. 5.

C. 6.

D. 10.

Cu 12: Trong phng th nghim etilen c iu ch bng cch B. crackinh propan. D. cng hiro vo axetilen.

Cu 13: S sn phm ti a to thnh khi cho isopren tc dng vi HBr theo t l mol 1 : 1 l C. 5. D. 6.

Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr Vit

Tng i t vn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Kha hc LTH m bo mn Ha-Thy Sn Cu 14: Hp cht CH3CH2-CH(CH3)-C C-CH(CH3)2 c tn l A. 3,6-imetylhept-4-in. C. 5-etyl-2-metylhex-3-in. Cu 15: Pht biu no sau y l khng ng ? A. Trong phn t hirocacbon, s nguyn t hiro lun l s chn. B. Trong phn t anken, lin kt i gm mt lin kt v mt lin kt . C. Hirocacbon no l hirocacbon m trong phn t ch c lin kt n. D. Cng thc chung ca hirocacbon no c dng CnH2n + 2. B. isopropylisobutylaxetilen. D. 2,5-imetylhept-3-in.

Bi 6. Hidrocacbon mch h

Cu 16: C 5 cht: metan, etilen, propin, buta-1,3-ien, xiclopentan. S lng cc cht c kh nng lm mt mu dung dch brom l A. 2. B. 3.
(1)

C. 4. X1
(2)

D. 5.
(3)

Cu 17: Cho s chuyn ho: Metan X2 l cht no sau y ? A. Axetilen. B. Etilen.

X2

X3

(4)

Cao su buna D. Etilen hoc axetilen.

C. Vinylaxetilen.

Cu 18: T vi, than v cc cht v c cn thit. S phn ng ti thiu iu ch etylen glicol l A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Cu 19: Cho hirocacbon Y tc dng vi brom trong iu kin thch hp, ch thu c mt dn xut cha brom c t khi hi i vi hiro l 75,5. Cng thc phn t ca Y l A. C5H10. B. C4H10. C. C5H12. D. C6H6. Cu 20: t chy hon ton 4,3 gam mt hirocacbon X cn dng va V lt O2 ( ktc), thu c hn hp sn phm trong khi lng CO2 nhiu hn khi lng H2O l 6,9 gam. Cng thc phn t ca X v gi tr V l A. C6H14 ; 10,64. B. C6H14 ; 6,72. C. C5H8 ; 11,2. D. C4H8 ; 10,08. Cu 21: Hp cht Z c cng thc phn t C5H8. Hiro ho hon ton Z thu c mt hp cht no, mch nhnh. Z c kh nng trng hp to ra polime. Cng thc cu to ca Z l A. (CH3)2CH-C CH. B. CH2=CH-CH2-CH=CH2. C. CH3-CH=CH-CH=CH2. D. CH2=C(CH3)-CH=CH2. Cu 22: Cho cc cht: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dy gm cc cht sau khi phn ng vi H2 (d, xc tc Ni, to), cho cng mt sn phm l A. xiclobutan, cis-but-2-en v but-1-en. C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en v but-1-en. X, Y, Z thuc dy ng ng A. ankan. B. ankaien. C. anken. D. ankin. Cu 24: tch ring tng cht kh t hn hp propan, propen, propin ta ch cn dng cc cht l A. Zn, dung dch Br2, dung dch NaOH, dung dch AgNO3 trong NH3. B. dung dch Br2, dung dch HCl, dung dch KMnO4, Na. C. dung dch KMnO4, dung dch NaCl, dung dch AgNO3 trong NH3. D. dung dch HCl, dung dch Br2, dung dch AgNO3 trong NH3, Zn. Cu 25: Mt hirocacbon X cng hp vi axit HCl theo t l mol 1 : 1 to sn phm c thnh phn khi lng clo l 45,223%. Cng thc phn t ca X l A. C3H6. A. C4H8. B. C3H4. B. C3H8. C. C2H4. C. C2H4. D. C4H8. D. C4H6. Cu 26: t chy hon ton m gam hirocacbon A l cht kh iu kin thng thu c m gam H 2O. CTPT ca A l Cu 27: Ba hirocacbon X, Y, Z k tip nhau trong dy ng ng, trong khi lng phn t Z gp i khi lng phn B. but-1-en, 2-metylpropen v cis-but-2-en. D. 2-metylpropen, cis-but-2-en v xiclobutan.

Cu 23: Ba hirocacbon X, Y, Z l ng ng k tip, khi lng phn t ca Z bng 2 ln khi lng phn t ca X. Cc cht

Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr Vit

Tng i t vn: 1900 58-58-12

- Trang | 2 -

Kha hc LTH m bo mn Ha-Thy Sn

Bi 6. Hidrocacbon mch h

t X. t chy 0,1 mol cht Y, sn phm kh hp th hon ton vo dung dch Ca(OH)2 (d), thu c s gam kt ta l A. 20. B. 40. C. 30. D. 10. Cu 28: Cht A c cng thc phn t l C7H8. Cho A tc dng vi AgNO3 (d) trong dung dch NH3 thu c cht B kt ta. Phn t khi ca B ln hn ca A l 214. S cng thc cu to c th c ca A l A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cu 29: t chy hon ton mt hirocacbon Y, ton b sn phm chy c dn vo bnh ng nc vi trong (d) thy to thnh 6 gam kt ta, ng thi khi lng dung dch gim 1,92 gam. Cng thc cu to ca Y l A. CH3-CH2-CH3. B. CH2=CH-CH3. C. CH C-CH3. D. CH2=C=CH2. Cu 30: Cho 0,1 mol mt hirocacbon X mch h lm mt mu va 300 ml dung dch Br 2 1M, to dn xut c cha 90,22% brom v khi lng. X tc dng vi dung dch AgNO3 trong NH3 to kt ta. Cng thc cu to ca X l A. CH C-CH2-C CH. C. CH3-CH=CH-C CH. B. CH2=CH-C CH. D. CH C-CH2-CH=CH2.

Gio vin: Phm Ngc Sn Ngun: Hocmai.vn

Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr Vit

Tng i t vn: 1900 58-58-12

- Trang | 3 -