You are on page 1of 97

UVOD

Dragi studenti, predstavljamo vam 3. verziju prirunika kojemu je svrha omoguiti vam to jednostavnije i bre spajanje na domsku mreu i internet. Nadamo se da ste upoznati sa injenicom kako od prole godine niste vie ogranieni na pristup domskoj mrei iskljuivo iz vaih soba. Naime u svim domovima u RH omoguen Vam je pristup domskoj mrei beinim putem i to iz zajednikih prostorija u kojima nije postavljena iana mrea. Do sada ste neke od uvjeta za pristup internetu ve ispunili imate elektroniki identitet u sustavu AAI@EduHr, koji ste dobili na svojemu fakultetu i postali ste stanar studentskoga doma. Ovim putem eljeli bismo Vam dati nekoliko osnovnih informacija. Mogunou pristupa na internet prvenstveno Vam elimo olakati proces studiranja, to ukljuuje pristup obrazovnim, znanstvenim i raznim informativnim sadrajima, te mogunost on-line obavljanja administrativnih poslova vezanih uz studiranje. Ulaskom u studentsku sobu i koritenjem usluge besplatnoga pristupa internetu, bilo da se radi o ianoj ili beinoj mrei, automatski se pristali na potivanje odreenih pravila te se od Vas oekuje da ih se pridravate kako bi i svi Vai sustanari mogli kvalitetno pristupati navedenim sadrajima i obavljati studentske obveze. Pravila ponaanja prilikom koritenja usluge pristupa internetu propisuju studentski centri i nacionalna akademska i istraivaka mrea CARNet, a s tim se pravilima moete upoznati na internetskim stranicama navedenih institucija U priruniku koji se nalazi pred Vama opisani su postupci instaliranja i podeavanja programske podrke na Vaemu raunalu za operacijske sustave Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Linux te MacOS kako za pristup ianoj mrei tako i za pristup beinoj mrei. Za uporabu domske mree, osim injenice da ste stanar doma, trebate imati: vlastito raunalo s mrenom karticom i kabel za spajanje u mrenu utinicu ukoliko se radi o pristupu ianoj mrei vlastito raunalo s beinom mrenom karticom ukoliko se radi o pristupu beinoj mrei valjani elektroniki identitet, koji vam je dodijelila Vaa matina ustanova (fakultet) instaliran i konfiguriran softver za autentikaciju (ovisi o operativnome sustavu na vaemu raunalu i nainu na koju pristupate domskoj mrei) u skladu s ovim prirunikom konfiguriranu mrenu karticu za automatski prihvat potrebnih mrenih parametara u skladu s ovim prirunikom. Na ovom CD-u nalaze se instalacijske datoteke potrebne za podeavanje Vaega raunala za pristup domskoj mrei. Umnoavanje i distribuiranje sadraja ovoga CD-a doputeno je u nekomercijalne svrhe, dok uporaba programske podrke podlijee autorskim pravima i zatiti intelektualnoga vlasnitva tvrtki Dynamic Security Solutions (SecureW2) i Adobe (AdobeReader).

Mogunost pristupa infrastrukturi StuDOM izvedena je u skladu sa standardom eduroam. Ako i nakon uporabe ovoga prirunika imate potekoa sa spajanjem ili dodatnih pitanja, obratite se nadlenoj slubi Vaega studentskog doma, koja e vam pomoi u rjeavanju nastaloga problema. Ovaj prirunik pripremio je StuDOM tim Sveuilinog raunskog centra (Srca) koji brine za cjelovitost funkcioniranja StuDOM infrastrukture na razini Republike Hrvatske. Sve informacije moete pronai i na internetskim stranicama naeg projekta (http://studom.srce.hr/, te na stranicama sustava AAI@EduHr (http://www.aaiedu.hr/), kao i na internetskim stranicama Vaih studentskih centara. Nadamo se da e vam ovaj prirunik olakati spajanje na mreu Vaega doma. elimo Vam ugodnu uporabu domske mree i studiranje.

Va StuDOM tim

Uvod Sadraj

Upute za pristup ianoj mrei

Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Macintosh Linux

Upute za pristup beinoj mrei

Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Macintosh Linux

Pravila uporabe mree resursa Popis studentskih domova Pojmovnik

UPUTE ZA PRISTUP IANOJ MREI

Microsoft Windows XP
Instalirajte klijent SecureW2 Distribucija klijenta SecureW2 s predefiniranim postavkama (profil StuDOM) nalazi se na priloenom CD-u i sadri inaicu klijenta koja je bila aktualna u trenutku nastajanja ovog prirunika. Procedura instalacije i konfiguracije svih potrebnih parametra opisana u ovom priruniku odnosi se na uporabu klijenta SecureW2 preuzetog s CD-a koji dolazi uz prirunik. Najnovija distribucija klijenta SecureW2, ali bez predefiniranog profila StuDOM, moe se pronai na adresi http://www.securew2.org/ u skupini Download. Da biste ispravno instalirali i konfigurirali inaicu SecureW2 preuzetu s interneta, pratite postupak opisan na internetskim stranicama http://eduroam.aaiedu.hr/howto-user.html. Napomena: Za sve operativne sustave Microsoft Windows rabi se ista inaica programa SecureW2. Nakon preuzimanja klijenta SecureW2, potrebno ga je raspakirati i pokrenuti instalacijsku datoteku. Proces instalacije ne zahtijeva promjene niti jednog postavljenog parametra (Next), a nakon zavretka instalacije potrebno je napraviti reboot sustava (sama instalacijska procedura automatski trai reboot).

Konfigurirajte 802.1X autentikaciju na mrenom suelju MS Windows XP engleska inaica Kod uporabe standardnog izbornika Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Connect to > Show all connections. Kod uporabe izbornika Classic Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Settings > Network Connections. Zatim treba desnom tipkom mia kliknuti na naziv mrenog suelja (Local Area Connection) i odabrati Properties kao na Slici 1.

Slika 1 Nakon otvaranja prozora Local Area Connection Properties, podeava se prihvaanje postavki dodijeljenih DHCP protokolom. Potrebno je odabrati Internet Protocol (TCP/IP) i kliknuti miem na dugme Properties kao na Slici 2.

Slika 2 Otvara se novi prozor u kojemu moraju biti oznaene mogunosti (Slika 3): - Obtain an IP address automatically - Obtain DNS server address automatically

Slika 3 Nakon klika miem na dugme OK i povratka na prozor Local Area Connection Properties, potrebno je odabrati karticu Authentication. U sluaju da nemate Authentication karticu, ako se koristite zakrpom Windows XP Service Pack 2, provjerite je li pokrenut servis Wireless Zero Configuration. Ako se koristite zakrpom Windows XP Service Pack 3, provjerite je li pokrenut servis Wired AutoConfig. Za namjetanje bilo kojeg od ova dva servisa koriste se potpuno isti koraci. Ovdje je prikazan primjer namjetanja servisa WiredAutoConfig. Kod uporabe standardnog izbornika Start do prozora sa servisima dolazi se na ovaj nain: Start > Control Panel > Switch to Classic View > Administrative Tools > Services. Kod uporabe izbornika Classic Start do prozora sa servisima dolazi se na ovaj nain: Start > Settings > Control Panel > Switch to Classic View > Administrative Tools > Services Desnim klikom mia na servis otvara se izbornik iz kojeg je potrebno odabrati Properties (Slika 4).

Slika 4 U postavkama servisa iz padajueg izbornika Startup type potrebno je odabrati mogunost Automatic, kliknuti miem na dugme Start, a zatim na dugme OK (Slika 5).

Slika 5 Na kartici Authentication postavite kvaicu pored Enable IEEE 802.1X authentication for this network i odaberite SecureW2 EAP-TTLS za EAP type. Takoer treba provjeriti da nema kvaica pored Authenticate as computer when computer information is available i Authenticate as guest when user or computer information is unavailable. Sve postavke trebaju biti kao na Slici 6.

Slika 6 Klikom mia na dugme Properties otvara se prozor SecureW2 Profile u kojem je potrebno odabrati profil StuDOM kao na Slici 7.

Slika 7 Na kraju je dovoljno klikom mia na dugme OK zatvoriti otvorene prozore vezane uz mrena suelja. Nakon prikljuenja mrenog kabela, operacijski sustav Microsoft Windows XP zatrait e unos podataka potrebnih za autentikaciju (Slika 8).

Slika 8 Klikom mia na obavijest otvara se prozor SecureW2 Credentials u koji upisujete svoju AAI@EduHr korisniku oznaku i lozinku (Slika 9).

Slika 9 Korisniki podaci predstavljaju va e-identitet u sklopu sustava AAI@EduHr i unosite ih u ovom obliku: - Polje Korisnicka oznaka popunjavate u obliku uid@realm.hr, npr. thorvat@fer.hr - Polje Korisnicka lozinka popunjavate svojom lozinkom - Polje Domain ostavljate prazno. Nakon klika miem na dugme OK u donjem desnom kutu vaeg monitora, iznad ikone za mrenu vezu, trebali biste vidjeti oznaku uspjenog spajanja na mreu u kojem treba pisati: Local Area Connection is now connected Speed: 100.0Mbps (Slika 10).

Slika 10

MS Windows XP hrvatska inaica Kod uporabe standardnog izbornika Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Povezivanje s > Prikai sve veze. Kod uporabe izbornika Classic Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Postavke > Mrene veze. Zatim treba desnom tipkom mia kliknuti na naziv mrenog suelja (Local Area Connection) i odabrati Svojstva kao na Slici 1.

Slika 1 Nakon otvaranja prozora Svojstva Local Area Connection, podeava se prihvaanje postavki dodijeljenih DHCP protokolom. Potrebno je odabrati Internet Protocol (TCP/IP) i kliknuti miem na dugme Svojstva kao na Slici 2.

Slika 2 Otvara se novi prozor u kojemu moraju biti oznaene mogunosti (Slika 3): - Automatski pribavi IP adresu - Automatski pribavi DNS adresu posluitelja

Slika 3 Nakon klika miem na dugme U redu i povratka na prozor Svojstva Local Area Connection, potrebno je odabrati karticu Provjera. U sluaju da nemate karticu Provjera, ako se koristite zakrpom Windows XP Service Pack 2, provjerite je li pokrenut servis Wireless Zero Configuration. Ako se koristite zakrpom Windows XP Service Pack 3, provjerite je li pokrenut servis Wired AutoConfig. Za namjetanje bilo kojeg od ova dva servisa koriste se potpuno isti koraci, a ovdje je prikazan primjer namjetanja servisa WiredAutoConfig. Kod uporabe standardnog izbornika Start do prozora sa servisima dolazi se na ovaj nain: Start > Upravljaka ploa > Idi na klasini prikaz > Administrativni alati > Servisi. Kod uporabe izbornika Classic Start do prozora sa servisima dolazi se na ovaj nain: Start > Settings > Upravljaka ploa > Idi na klasini prikaz > Administrativni alati > Servisi. Desnim klikom mia na servis otvara se izbornik iz kojeg je potrebno odabrati Svojstva (Slika 4).

Slika 4 U postavkama servisa iz padajueg izbornika Startup type potrebno je odabrati mogunost Automatic, kliknuti miem na dugme Start, a zatim na dugme OK (Slika 5).

Slika 5 Na kartici Provjera postavite kvaicu pored Omogui IEEE 802.1X provjeru za ovu mreu i odaberite SecureW2 EAP-TTLS za Vrsta EAP-a. Takoer je potrebno provjeriti da nema kvaice pored Provjeri kao raunalo kada su dostupne informacije o raunalu i Provjeri kao gosta kada nisu dostupne informacije o korisniku ili raunalu. Sve postavke trebaju biti kao na Slici 6.

Slika 6 Klikom mia na dugme Svojstva otvara se prozor SecureW2 Profile u kojem je potrebno odabrati profil StuDOM kao na Slici 7.

Slika 7 Na kraju je dovoljno klikom mia na dugme OK zatvoriti otvorene prozore vezane uz mrena suelja. Nakon prikljuenja mrenog kabela, operacijski sustav Microsoft Windows XP zatrait e unos podataka potrebnih za autentikaciju (Slika 8).

Slika 8 Klikom mia na obavijest otvara se prozor SecureW2 Credentials u koji upisujete svoju AAI@EduHr korisniku oznaku i lozinku (Slika 9).

Slika 9 Korisniki podaci predstavljaju va e-identitet u sklopu sustava AAI@EduHr i unosite ih u ovom obliku: - Polje Korisnicka oznaka popunjavate u obliku uid@realm.hr, npr. thorvat@fer.hr - Polje Korisnicka lozinka popunjavate svojom lozinkom - Polje Domain ostavljate prazno. Nakon klika miem na dugme OK u donjem desnom kutu vaeg monitora, iznad ikone za mrenu vezu, trebali biste vidjeti oznaku uspjenog spajanja na mreu u kojem treba pisati: Local Area Connection je povezan Brzina: 100.0Mbps (Slika 10).

Slika 10

Microsoft Windows Vista


Instalirajte klijent SecureW2 Distribucija klijenta SecureW2 s predefiniranim postavkama (profil StuDOM) nalazi se na priloenom CD-u i sadri inaicu klijenta koja je bila aktualna u trenutku nastajanja ovog prirunika. Procedura instalacije i konfiguracije svih potrebnih parametra opisana u ovom priruniku odnosi se na uporabu klijenta SecureW2 preuzetog s CD-a koji dolazi uz prirunik. Najnovija distribucija klijenta SecureW2, ali bez predefiniranog profila StuDOM, moe se pronai na adresi http://www.securew2.org/ u skupini Download. Da biste ispravno instalirali i konfigurirali inaicu SecureW2 preuzetu s interneta, pratite postupak opisan na internetskim stranicama http://eduroam.aaiedu.hr/howto-user.html. Napomena: Za sve operativne sustave Microsoft Windows rabi se ista inaica programa SecureW2. Nakon preuzimanja klijenta SecureW2, potrebno ga je raspakirati i pokrenuti instalacijsku datoteku. Proces instalacije ne zahtijeva promjene niti jednog postavljenog parametra (Next), a nakon zavretka instalacije potrebno je napraviti reboot sustava (sama instalacijska procedura automatski trai reboot).

Konfigurirajte 802.1X autentikaciju na mrenom suelju MS Windows Vista engleska inaica Kod uporabe standardnog izbornika Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Network > Network and Sharing Center > Manage network connections. Kod uporabe izbornika Classic Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Settings > Network Connections. Zatim treba desnom tipkom mia kliknuti na naziv mrenog suelja (Local Area Connection) i odabrati Properties kao na Slici 1.

Slika 1 Nakon otvaranja prozora Local Area Connection Properties, podeava se prihvaanje postavki dodijeljenih DHCP protokolom. Potrebno je odabrati Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i kliknuti miem na dugme Properties kao na Slici 2.

Slika 2 Otvara se novi prozor u kojemu moraju biti oznaene mogunosti (Slika 3): - Obtain an IP address automatically - Obtain DNS server address automatically

Slika 3 Nakon klika miem na dugme OK i povratka na prozor Local Area Connection Properties, potrebno je odabrati karticu Authentication. U sluaju da nemate karticu Authentication, provjerite je li pokrenut servis Wired AutoConfig. Kod uporabe standardnog izbornika Start do prozora sa servisima dolazi se na ovaj nain: Start > Control Panel > Classic View > Administrative Tools > Services. Kod uporabe izbornika Classic Start do prozora sa servisima dolazi se na ovaj nain: Start > Settings > Control Panel > Classic View > Administrative Tools > Services. Desnim klikom mia na servis otvara se izbornik iz kojeg je potrebno odabrati Properties (Slika 4).

Slika 4 U postavkama servisa iz padajueg izbornika Startup type potrebno je odabrati mogunost Automatic, kliknuti miem na dugme Start, a zatim na dugme OK (Slika 5).

Slika 5 Postavite kvaicu pored Enable IEEE 802.1X authentication, a za Choose a network authentication method odaberite SecureW2: SecureW2 EAP-TTLS. Takoer treba provjeriti da nema kvaica pored Cache user information for subsequent connections to this network. Sve postavke trebaju biti kao na Slici 6.

Slika 6 Klikom mia na dugme Settings otvara se prozor SecureW2 Profile u kojem je potrebno klikom mia na desni rub padajueg izbornika odabrati profil StuDOM kao na Slici 7.

Slika 7

Na kraju je dovoljno klikom mia na dugme OK zatvoriti otvorene prozore vezane uz mrena suelja. Nakon prikljuenja mrenog kabela, operacijski sustav Microsoft Windows Vista zatrait e unos podataka potrebnih za autentikaciju (Slika 8).

Slika 8 Klikom mia na obavijest otvara se prozor SecureW2 Credentials u koji upisujete svoju AAI@EduHr korisniku oznaku i lozinku (Slika 9).

Slika 9 Korisniki podaci predstavljaju va e-identitet u sklopu sustava AAI@EduHr i unosite ih u ovom obliku: - Polje Korisnicka oznaka popunjavate u obliku uid@realm.hr, npr. thorvat@fer.hr - Polje Korisnicka lozinka popunjavate svojom lozinkom - Polje Domain ostavljate prazno. Nakon klika miem na dugme OK, otvara se prozor za odabir lokacije mree. Odabir Home nudi najveu funkcionalnost uz slabiju sigurnost, a odabir Public location nudi slabiju funkcionalnost uz pojaanu sigurnost (Slika 10).

Slika 10

MS Windows Vista hrvatska inaica Kod uporabe standardnog izbornika Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Mrea > Centar za mree i zajedniko koritenje > Upravljanje mrenim vezama. Kod uporabe izbornika Classic Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Postavke > Mrene veze. Zatim treba desnom tipkom mia kliknuti na naziv mrenog suelja (lokalne veze) i odabrati Svojstva kao na Slici 1.

Slika 1 Nakon otvaranja prozora Svojstva - lokalne veze, podeava se prihvaanje postavki dodijeljenih DHCP protokolom. Potrebno je odabrati Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i kliknuti miem na dugme Svojstva kao na Slici 2.

Slika 2 Otvara se novi prozor u kojemu moraju biti oznaene mogunosti (Slika 3): - Automatski pribavi IP adresu - Automatski pribavi DNS adresu posluitelja

Slika 3 Nakon klika miem na dugme U redu i povratka u prozor Svojstva - lokalne veze, potrebno je odabrati karticu Provjera autentinosti. U sluaju da nemate karticu Provjera autentinosti, provjerite je li pokrenut servis Oieno samokonfiguriranje. Kod uporabe standardnog izbornika Start do prozora sa servisima dolazi se na ovaj nain: Start > Upravljaka ploa > Klasini prikaz > Administrativni alati > Services. Kod uporabe izbornika Classic Start do prozora sa servisima dolazi se na ovaj nain: Start > Postavke > Upravljaka ploa > Klasini prikaz > Administrativni alati > Services. Desnim klikom mia na servis otvara se izbornik iz kojeg je potrebno odabrati Svojstva (Slika 4).

Slika 4 U postavkama servisa iz padajueg izbornika Startup type potrebno je odabrati mogunost Automatic, kliknuti miem na dugme Start, a zatim na dugme U redu (Slika 5).

Slika 5 Postavite kvaicu pored Omogui IEEE 802.1X provjeru autentinosti, a za Odaberite nain provjere autentinosti mree odaberite SecureW2: SecureW2 EAP-TTLS. Takoer

je potrebno provjeriti da nema kvaica pored Predmemoriraj podatke o korisniku radi buduih povezivanja s ovom mreom. Sve postavke trebaju biti kao na Slici 6.

Slika 6 Klikom mia na dugme Postavke otvara se prozor SecureW2 Profile u kojem je potrebno klikom mia ili pomou alata scroll na desnom rubu padajueg izbornika odabrati profil StuDOM kao na Slici 7.

Slika 7 Na kraju je dovoljno klikom mia na dugme OK zatvoriti otvorene prozore vezane uz mrena suelja. Nakon prikljuenja mrenog kabela, operacijski sustav Microsoft Windows Vista zatrait e unos podataka potrebnih za autentikaciju (Slika 8).

Slika 8 Klikom mia na obavijest otvara se prozor SecureW2 Credentials u koji upisujete svoju AAI@EduHr korisniku oznaku i lozinku (Slika 9).

Slika 9 Korisniki podaci predstavljaju va e-identitet u sklopu sustava AAI@EduHr i unosite ih u ovom obliku: - Polje Korisnicka oznaka popunjavate u obliku uid@realm.hr, npr. thorvat@fer.hr - Polje Korisnicka lozinka popunjavate svojom lozinkom - Polje Domain ostavljate prazno. Nakon klika miem na dugme OK, otvara se prozor za odabir lokacije mree. Odabir Dom nudi najveu funkcionalnost uz slabiju sigurnost, a odabir Javno mjesto nudi slabiju funkcionalnost uz pojaanu sigurnost (Slika 10).

Slika 10

Macintosh
MacOS X 10.5.x

Korisnik koji obavlja podeavanje potrebnih parametara mora imati administrativne ovlasti. U sluaju da ih nema, operativni sustav pitat e za korisnika s administrativnim ovlastima i njegovu lozinku. Takoer treba imati ukljuena mrena suelja koja e se rabiti za pristup mrei. Standardni naziv za mreno suelje u operativnom sustavu MacOS X je Built-in Ethernet, a za beino mreno suelje AirPort. Provjera ukljuenosti mrenih suelja moe se obaviti tako da se miem klikne na Jabuicu i odabere System Preferences (Slika 1).

Slika 1 U prozoru System Preferences odaberite Network u dijelu Internet & Network (Slika 2).

Slika 2

Definirajte postavke lokacije Nakon odabira pojavljuje se prozor Network. U izborniku na lijevoj strani prozora odaberite Built-in Ethernet, zatim provjerite je li pod Configure odabrano Using DHCP. Nakon toga je iz padajueg izbornika Location potrebno odabrati Edit Locations (Slika 3).

Slika 3 Kad se otvori prozor Locations, klikom mia na dugme + upisuje se naziv nove lokacije u kojoj e se pamtiti postavke profila (Slika 4).

Slika 4

Nakon odabira imena profila, kliknite miem na dugme Done da spremite novi profil. Nakon klika miem na dugme Advanced, kliknite na karticu TCP/IP te pod Configure IPv4 iz padajueg izbornika odaberite mogunost automatskog dodjeljivanja adresa (Using DHCP), kao to je prikazano na Slici 5.

Slika 5

Nakon to ste postavili automatsko dodjeljivanje adresa, prebacite se na karticu 802.1X. Klikom mia na dugme + dodaje se novi profil kako je prikazano na Slici 6.

Slika 6 Novi profil nazovite StuDOM kako je prikazano na Slici 7. Zatim u izborniku Authentication stavite kvaicu pored mogunosti TTLS i maknite sve druge ukljuene kvaice. Ponovo oznaite mogunost TTLS i kliknite miem na Configure (Slika 7).

Slika 7

Otvara se prozor s postavkama TTLS u kojem iz padajueg izbornika treba odabrati mogunost PAP, kao na Slici 8.

Slika 8

Nakon povratka u karticu 802.1X, kliknite miem na dugme OK. Na taj nain se vraate u prozor Network, gdje je potrebno miem kliknuti na dugme Apply. Zatim je potrebno provjeriti je li u lijevome izborniku oznaena mogunost Ethernet i je li pod 802.1X odabran profil konfiguracije StuDOM. Nakon toga kliknite miem na dugme Connect (Slika 9).

Slika 9

Nakon klika miem na dugme Connect, otvara se prozor za unos korisnikih podataka (Slika 10).

Slika 10

Korisniki podaci predstavljaju va e-identitet u sklopu sustava AAI@EduHr i unosite ih u ovom obliku: - Polje User Name popunjavate u obliku uid@realm.hr, npr. thorvat@fer.hr - Polje Password popunjavate svojom lozinkom. Kliknite miem na OK.

U sluaju da se otvori prozor Verify Certificate, miem kliknite na Continue (Slika 11).

Slika 11

Nakon unosa korisnikih podataka u prozoru Network pod Status pie Ethernet is connected, to znai da ste uspjeno spojeni na mreu studenskog doma (Slika 12).

Slika 12

Linux
Uvjeti Uspostava pristupa mrei putem pristupa 802.1X enable mogua je s raunala Linux uz uporabu pomone programske podrke supplicant. Najpoznatiji supplicant programi na platformi Linux su wpa_supplicant (http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/) i Xsupplicant (http://open1x.sourceforge.net/). Sama instalacija programske podrke jako ovisi o distribuciji operativnog sustava Linux koja se rabi i ne moe se opisati na univerzalni nain. Takoer, za pristup mrei putem mrenog suelja oekuje se da je Linux kernel prepoznao barem jedno mreno suelje (eth), odnosno za beini pristup mrei barem jedno beino mreno suelje i da ta suelja ispravno rade. U primjerima se rabi pomoni program wpa_supplicant, jer je jedan od rairenijih u uporabi. Na priloenom se CD-u nalazi inaica koja je bila aktualna u trenutku nastajanja ovog prirunika.

Konfigurirajte 802.1X autentikaciju na mrenom suelju Openito Datoteka /etc/wpa_supplicant.conf sadri podatke potrebne za ispravan rad programa wpa_supplicant i u njoj se treba nalaziti ova konfiguracija: ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 eapol_version=1 ap_scan=0 network={ key_mgmt=IEEE8021X eap=TTLS anonymous_identity="uid@realm.hr" phase2="auth=PAP" identity="uid@realm.hr" password="<lozinka>" } Debian GNU/Linux lenny

U datoteku /etc/network/interfaces treba dodati konfiguraciju mrenog suelja (eth0 ili mreno suelje kojim se koristite): iface eth0 inet dhcp

wpa-driver wired wpa-key-mgmt IEEE8021X wpa-eap TTLS wpa-phase2 auth=PAP wpa-anonymous-identity uid@realm.hr wpa-identity uid@realm.hr wpa-password neka_lozinka

Podesite prihvaanje mrenih postavki dodijeljenih DHCP protokolom Posljednji korak konfiguriranja parametara za pristup mrei predstavlja konfiguriranje mrenog suelja za automatsko otkrivanje IP parametara.

Fedora Core Setup > Network Configuration > Eth0 > Use DHCP

Debian GNU/Linux lenny

Debian GNU/Linux ima integriranu cjelokupnu konfiguraciju za WPA i DHCP putem suelja ifupdown, to znai da ne trebate rabiti posebne naredbe, jer ste u koraku u kojem ste konfigurirali 802.1X autentikaciju na mrenom suelju ujedno konfigurirali i prihvaanje mrenih postavki dodijeljenih DHCP protokolom.

Sada je potrebno samo podii mreno suelje naredbom ifup: # ifup eth0

ili ponovno pokrenuti sve mrene postavke:

# /etc/init.d/networking restart

UPUTE ZA PRISTUP BEINOJ MREI

Microsoft Windows XP
Instalirajte klijent SecureW2 Distribucija klijenta SecureW2 sa predefiniranim postavkama (profil eduroam) nalazi se na priloenom CD-u i sadri inaicu klijenta koja je bila aktualna u trenutku nastajanja ovog prirunika. Procedura instalacije i konfiguracije svih potrebnih parametra opisana u ovom priruniku odnosi se na uporabu klijenta SecureW2 preuzetog s CD-a koji dolazi uz prirunik.

Najnovija distribucija klijenta SecureW2, ali bez predefiniranog profila eduroam, moe se pronai na adresi http://www.securew2.org/ u skupini Download. Da biste ispravno instalirali i konfigurirali inaicu SecureW2 preuzetu s interneta, pratite postupak opisan na internetskim stranicama http://eduroam.aaiedu.hr/howto-user.html.

Napomena: Za sve operativne sustave Microsoft Windows rabi se ista inaica programa SecureW2. Nakon preuzimanja klijenta SecureW2, potrebno ga je raspakirati i pokrenuti instalacijsku datoteku. Proces instalacije ne zahtijeva promjene niti jednog postavljenog parametra (Next), a nakon zavretka instalacije potrebno je napraviti reboot sustava (sama instalacijska procedura automatski trai reboot).

Konfigurirajte 802.1X autentikaciju na beinome mrenom suelju MS Windows XP engleska inaica Kod uporabe standardnog izbornika Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Connect to > Show all connections. Kod uporabe izbornika Classic Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Settings > Network Connections. Zatim treba desnom tipkom mia kliknuti na naziv mrenog suelja (Wireless Network Connection) i odabrati Properties kao na Slici 1.

Slika 1

Nakon otvaranja prozora Wireless Network Connection Properties, potrebno je odabrati karticu Wireless Networks . Provjerite je li postavljena kvaica pored Use Windows to configure my wireless network settings kao na Slici 2.

Slika 2

Za dodavanje pristupa eduroam potrebno je odabrati Add u dijelu Preferred networks. Nakon odabira Add, pojavit e se Wireless network properties prozor u kojem treba popuniti sljedee podatke kao na Slici 3: Network name (SSID): eduroam Network Authentication : WPA Data encryption: TKIP

Slika 3

Nakon zavretka podeavanja osnovnih parametara, potrebno je odabrati karticu Authentication te na njoj odabrati SecureW2 EAP-TTLS za EAP type. Takoer treba provjeriti da nema kvaica pored Authenticate as computer when computer information is available i Authenticate as guest when user or computer information is unavailable. Sve postavke trebaju biti kao na Slici 4.

Slika 4

Klikom mia na dugme Properties otvara se prozor SecureW2 Profile u kojem je potrebno odabrati profil eduroam kao na Slici 5.

Slika 5

Na kraju je dovoljno klikom mia na dugme OK zatvoriti otvorene prozore vezane uz mrena suelja. Nakon ukljuenja beinog mrenog suelja (veina prijenosnih raunala ima prekida na kuitu za ukljuenje beinog mrenog suelja) i pronalaska odgovarajue beine mree, Microsoft Windows XP e vas zatraiti unos podataka potrebnih za autentikaciju ispisujui poruku kao na Slici 6.

Slika 6 Klikom mia na obavijest otvara se prozor SecureW2 Credentials u koji upisujete svoju AAI@EduHr korisniku oznaku i lozinku (Slika 7).

Slika 7 Korisniki podaci predstavljaju va e-identitet u sklopu sustava AAI@EduHr i unosite ih u ovom obliku: - Polje Korisnicka oznaka popunjavate u obliku uid@realm.hr, npr. thorvat@fer.hr - Polje Korisnicka lozinka popunjavate svojom lozinkom - Polje Domain ostavljate prazno.

MS Windows XP hrvatska inaica Kod uporabe standardnog izbornika Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Povezivanje s > Prikai sve veze. Kod uporabe izbornika Classic Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Postavke > Mrene veze. Zatim treba desnom tipkom mia kliknuti na naziv mrenog suelja (Wireless Network Connection) i odabrati Svojstva kao na Slici 1.

Slika 1

Nakon otvaranja prozora Svojstva Wireless Network Connection, potrebno je odabrati karticu Wireless Networks . Provjerite je li postavljena kvaica pored Koristi sustav Windows za podeavanje postavki beine mree kao na Slici 2.

Slika 2

Za dodavanje pristupa eduroam potrebno je odabrati Dodaj u dijelu Preferirane mree. Nakon odabira Dodaj, pojavit e se Svojstva beine mree prozor u kojem treba popuniti sljedee podatke kao na Slici 3: Naziv mree (SSID): eduroam Provjera u mrei : WPA ifriranje podataka: TKIP

Slika 3

Nakon zavretka podeavanja osnovnih parametara, potrebno je odabrati karticu Provjera te na njoj odabrati SecureW2 EAP-TTLS za vrste EAP-a. Takoer treba provjeriti da nema kvaica pored Provjeri kao raunalo kada su dostupne informacije o raunalu i Provjeri kao gosta kada nisu dostupne informacije o korisniku ili raunalu. Sve postavke trebaju biti kao na Slici 4.

Slika 4

Klikom mia na dugme Svojstva otvara se prozor SecureW2 Profile u kojem je potrebno odabrati profil eduroam kao na Slici 5.

Slika 5

Na kraju je dovoljno klikom mia na dugme OK zatvoriti otvorene prozore vezane uz mrena suelja. Nakon ukljuenja beinog mrenog suelja (veina prijenosnih raunala ima prekida na kuitu za ukljuenje beinog mrenog suelja) i pronalaska odgovarajue beine mree, Microsoft Windows XP e vas zatraiti unos podataka potrebnih za autentikaciju ispisujui poruku kao na slici 6.

Slika 6 Klikom mia na obavijest otvara se prozor SecureW2 Credentials u koji upisujete svoju AAI@EduHr korisniku oznaku i lozinku (Slika 7).

Slika 7 Korisniki podaci predstavljaju va e-identitet u sklopu sustava AAI@EduHr i unosite ih u ovom obliku: - Polje Korisnicka oznaka popunjavate u obliku uid@realm.hr, npr. thorvat@fer.hr - Polje Korisnicka lozinka popunjavate svojom lozinkom - Polje Domain ostavljate prazno.

Slika 8 Nakon klika miem na dugme OK u donjem desnom kutu vaeg monitora, iznad ikone za mrenu vezu, trebali biste vidjeti oznaku uspjenog spajanja na mreu u kojem treba pisati: Wireless Network Connection je povezan (Slika 8).

Microsoft Windows Vista


Instalirajte klijent SecureW2 Distribucija klijenta SecureW2 s predefiniranim postavkama (profil eduroam) nalazi se na priloenom CD-u i sadri inaicu klijenta koja je bila aktualna u trenutku nastajanja ovog prirunika. Procedura instalacije i konfiguracije svih potrebnih parametra opisana u ovom priruniku odnosi se na uporabu klijenta SecureW2 preuzetog s CD-a koji dolazi uz prirunik.

Najnovija distribucija klijenta SecureW2, ali bez predefiniranog profila eduroam, moe se pronai na adresi http://www.securew2.org/ u skupini Download. Da biste ispravno instalirali i konfigurirali inaicu SecureW2 preuzetu s interneta, pratite postupak opisan na internetskim stranicama http://eduroam.aaiedu.hr/howto-user.html.

Napomena: Za sve operativne sustave Microsoft Windows rabi se ista inaica programa SecureW2. Nakon preuzimanja klijenta SecureW2, potrebno ga je raspakirati i pokrenuti instalacijsku datoteku. Proces instalacije ne zahtijeva promjene niti jednog postavljenog parametra (Next), a nakon zavretka instalacije potrebno je napraviti reboot sustava (sama instalacijska procedura automatski trai reboot).

Konfigurirajte 802.1X autentikaciju na beinome mrenom suelju MS Windows Vista engleska inaica Kod uporabe standardnog izbornika Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Network > Network and Sharing Center > Manage network connections. Kod uporabe izbornika Classic Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Settings > Network Connections. Zatim treba desnom tipkom mia kliknuti na naziv mrenog suelja (Wireless Network Connection) i odabrati Connect/Disconnect kao na Slici 1.

Slika 1 Nakon otvaranja prozora Connect to a network, potrebno je odabrati Set up connection or network (u sluaju da ne postoji niti jedna pronaena mrea u popisu Select a network to connect to). Provjerite je li beino mreno suelje ukljueno (zasebna tipka ili kombinacija tipki na veini prijenosnih raunala (Slika 2).

Slika 2 Nakon otvaranja prozora Choose a connection option, potrebno je odabrati Manually connect to a wireless network kako je prikazano na Slici 3.

Slika 3 Nakon otvaranja prozora Manually connect to a wireless network, potrebno je unijeti sljedee podatke u za to predviena mjesta kao to je prikazano na Slici 4:

Network name: eduroam Security type: WPA-Enterprise Encryption type: TKIP Na kraju je potrebno staviti kvaicu pored Start this connection automaticly i maknuti kvaicu pored Connect even if the network is not broadcasting.

Slika 4 Nakon zavretka podeavanja, potrebno je kliknuti na tipku Next. Ovako podeena mrena konekcija sadri sve automatske postavke. Na sljedeem prozoru treba odabrati Change connection settings, kako bi se dodatno podesilo koritenje SecureW2 klijenta za potrebe autentikacije kako je prikazano na Slici 5.

Slika 5 Nakon otvaranja prozora eduroam Wireless Network properites, potrebno je na kartici Connection postaviti kvaicu jedino za opciju Connect automatically when this network is in range dok druge opcije ostaju neoznaene kako je prikazano na Slici 6.

Slika 6 U istom prozoru na kartici Security za Chose a network authentication method potrebno je postaviti SecureW2: SecureW2 EAP-TTLS. Takoer treba provjeriti da nema kvaica pored Cache user information for subsequent connections to this network. Sve postavke trebaju biti kao na Slici 7.

Slika 7 Klikom mia na dugme Settings otvara se prozor SecureW2 Profile u kojem je potrebno klikom mia na desni rub padajueg izbornika odabrati profil eduroam kao na Slici 8.

Slika 8 Nakon zavretka odabrati tipku OK. Operacijski sustav Microsoft Windows Vista zatrait e unos podataka potrebnih za autentikaciju Slika 9.

Slika 9 Klikom mia na obavijest otvara se prozor SecureW2 Credentials u koji upisujete svoju AAI@EduHr korisniku oznaku i lozinku kao na Slici 10.

Slika 10 Korisniki podaci predstavljaju va e-identitet u sklopu sustava AAI@EduHr i unosite ih u ovom obliku: - Polje Korisnicka oznaka popunjavate u obliku uid@realm.hr, npr. thorvat@fer.hr - Polje Korisnicka lozinka popunjavate svojom lozinkom - Polje Domain ostavljate prazno. Nakon klika miem na dugme OK, otvara se prozor za odabir lokacije mree. Odabir Home nudi najveu funkcionalnost uz slabiju sigurnost, a odabir Public location nudi slabiju funkcionalnost uz pojaanu sigurnost (Slika 11).

Slika 11

MS Windows Vista hrvatska inaica Kod uporabe standardnog izbornika Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Mrea > Centar za mree i zajedniko koritenje > Upravljanje mrenim vezama Kod uporabe izbornika Classic Start za postavljanje autentikacije na mrenom suelju potrebno je napraviti ove korake da bi se dobio popis mrenih suelja: Start > Postavke > Mrene veze. Zatim treba desnom tipkom mia kliknuti na naziv mrenog suelja (Wireless Network Connection) i odabrati Uspostavi/prekini vezu kao na Slici 1.

Slika 1 Nakon otvaranja prozora Povezivanje s mreom, potrebno je odabrati postavljanje veze ili mree (u sluaju da ne postoji niti jedna pronaena mrea u popisu Odaberite mreu s kojom se elite povezati). Provjerite je li beino mreno suelje ukljueno (zasebna tipka ili kombinacija tipki na veini prijenosnih raunala.

Slika 2 Nakon otvaranja prozora Odaberite mogunost povezivanja, potrebno je odabrati Runo povezivanje s beinom mreom kako je prikazano na Slici 3.

Slika 3

Nakon otvaranja prozora Runo povezivanje s beinom mreom, potrebno je unijeti sljedee podatke u za to predviena mjesta kao to je prikazano na Slici 4:

Network name: eduroam Security type: WPA-Enterprise Encryption type: TKIP Na kraju je potrebno staviti kvaicu pored Automatski uspostavi ovu vezu i maknuti kvaicu pored Povei se ak i ako mrea ne emitira.

Slika 4 Nakon zavretja podeavanja, potrebno je kliknuti na tipku Dalje. Ovako podeena mrena konekcija sadri sve automatske postavke. Na sljedeem prozoru treba odabrati Promijeni postavke povezivanja, kako bi se dodatno podesilo koritenje SecureW2 klijenta za potrebe autentikacije kako je prikazano na Slici 5.

Slika 5 Nakon otvaranja prozora Svojstva eduroam beine mree, potrebno je na kartici Veza postaviti kvaicu jedino za opciju Povei se automatski kada je ova mrea u dosegu dok druge opcije ostaju neoznaene kako je prikazano na Slici 6.

Slika 6 U istom prozoru na kartici Sigurnost za Odaberite nain provjere autentinosti mree potrebno je postaviti SecureW2: SecureW2 EAP-TTLS. Takoer treba provjeriti da nema kvaica pored Predmemoriraj podatke o korisniku radi buduih povezivanja s ovom mreom. Sve postavke trebaju biti kao na Slici 7.

Slika 7 Klikom mia na dugme Postavke otvara se prozor SecureW2 Profile u kojem je potrebno klikom mia na desni rub padajueg izbornika odabrati profil eduroam kao na Slici 8.

Slika 8 Nakon zavretka odabrati tipku OK. Operacijski sustav Microsoft Windows Vista zatrait e unos podataka potrebnih za autentikaciju Slika 9.

Slika 9 Klikom mia na obavijest otvara se prozor SecureW2 Credentials u koji upisujete svoju AAI@EduHr korisniku oznaku i lozinku kao na Slici 10.

Slika 10 Korisniki podaci predstavljaju va e-identitet u sklopu sustava AAI@EduHr i unosite ih u ovom obliku: - Polje Korisnicka oznaka popunjavate u obliku uid@realm.hr, npr. thorvat@fer.hr - Polje Korisnicka lozinka popunjavate svojom lozinkom - Polje Domain ostavljate prazno. Nakon klika miem na dugme OK, otvara se prozor za odabir lokacije mree. Odabir Dom nudi najveu funkcionalnost uz slabiju sigurnost, a odabir Javno mjesto nudi slabiju funkcionalnost uz pojaanu sigurnost (Slika 11).

Slika 11

Macintosh MacOS X 10.5.x


Korisnik koji obavlja podeavanje potrebnih parametara mora imati administrativne ovlasti. U sluaju da ih nema, operativni sustav pitat e za korisnika s administrativnim ovlastima i njegovu lozinku. Takoer treba imati ukljuena mrena suelja koja e se rabiti za pristup mrei. Standardni naziv za mreno suelje u operativnom sustavu MacOS X je Built-in Ethernet, a za beino mreno suelje AirPort. Provjera ukljuenosti mrenih suelja moe se obaviti tako da se miem klikne na Jabuicu i odabere System Preferences (Slika 1).

Slika 1 U prozoru System Preferences odaberite Network u dijelu Internet & Network (Slika 2).

Slika 2

U izborniku na lijevoj strani prozora odaberite AirPort , zatim kliknite na dugme Advanced (Slika 3).

Slika 3

Nakon to ste odabrali Advanced, kliknite na karticu TCP/IP i pod Configure IPv4 iz padajueg izbornika odaberite mogunost automatskog dodjeljivanja adresa (Using DHCP). kao to je prikazano na Slici 4.

Slika 4

Nakon toga potrebno je kliknuti na karticu 802.1X. Kada se otvori prozor 802.1X, klikom mia na dugme + dodaje se novi profil kako je prikazano na Slici 5.

Slika 5

Novi profil nazovite eduroam kako je prikazano na Slici 6. Zatim u izborniku Authentication stavite kvaicu pored mogunosti TTLS i maknite sve druge ukljuene kvaice. Ponovo oznaite mogunost TTLS i kliknite miem na Configure (Slika 6).

Slika 6

Otvara se prozor s postavkama TTLS u kojem iz padajueg izbornika treba odabrati mogunost PAP, kao na Slici 7.

Slika 7

Nakon klika miem na dugme OK, otvara se prozor Verify Certificate u kojem je potrebno kliknuti na dugme Continue (Slika 8).

Slika 8

Nakon to ste kliknuli dugme Continue, otvara se prozor u kojem je potrebno unijeti korisnike podatke (Slika 9).

Slika 9 Korisniki podaci predstavljaju va e-identitet u sklopu sustava AAI@EduHr i unosite ih u ovom obliku: - Polje User Name popunjavate u obliku uid@realm.hr, npr. thorvat@fer.hr - Polje Password popunjavate svojom lozinkom. Kliknite miem na OK.

Nakon unosa korisnikih podataka u prozoru Network pod Status pie Authenticated, to znai da ste uspjeno spojeni na mreu studenskog doma (Slika 10).

Slika 10

Linux
Uvjeti

Uspostava pristupa mrei putem pristupa 802.1X enable mogua je s Linux raunala uz uporabu pomone programske podrke supplicant. Najpoznatiji supplicant programi na platformi Linux su wpa_supplicant (http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/) i Xsupplicant (http://open1x.sourceforge.net/). Sama instalacija programske podrke jako ovisi o distribuciji operativnog sustava Linux koja se rabi i ne moe se opisati na univerzalan nain. Takoer, za pristup mrei putem mrenog suelja oekuje se da je Linux kernel prepoznao barem jedno mreno suelje (eth), odnosno za beini pristup mrei barem jedno beino mreno suelje i da ta suelja ispravno rade. U primjerima se koristi pomoni program wpa_supplicant, jer je jedan od rairenijih u uporabi. Na priloenom se CD-u nalazi inaica koja je bila aktualna u trenutku nastajanja ovog prirunika.

Konfigurirajte 802.1X autentikaciju na beinome mrenom suelju Openito Datoteka /etc/wpa_supplicant.conf sadri podatke potrebne za ispravan rad programa wpa_supplicant i u njoj se treba nalaziti ova konfiguracija: ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 eapol_version=1 ap_scan=0 network={ driver=madwifi ssid=eduroam key_mgmt=WPA-EAP group=TKIP pairwise=TKIP eap=TTLS anonymous_identity="uid@realm.hr" phase2="auth=PAP" identity="uid@realm.hr" password="<lozinka>" }

Debian GNU/Linux lenny U datoteku /etc/network/interfaces treba dodati konfiguraciju mrenog suelja (ath0 ili mreno suelje kojim se koristite):

iface ath0 inet dhcp wpa-driver madwifi wpa-ssid eduroam wpa-scan-ssid 1 wpa-key-mgmt WPA-EAP wpa-pairwise TKIP wpa-group TKIP wpa-eap TTLS wpa-identity uid@realm.hr wpa-password neka_lozinka

wpa-priority 2 wpa-phase2 auth=PAP Umjesto ath0 moe se koristiti eth1, wlan0, ili kako je ve jezgra operativnog sustava Linux detektirala. To se moe provjeriti naredbom iwconfig (u daljnjem tekstu e se kao primjer koristiti interface ath0). Kod opcije wpa-driver upisujete naziv pogonskog programa vae beine mrene kartice (madwifi, wext, broadcom, ndiswrapper), a kako biste odabrali pravi pogonski program vae beine mrene kartice, provjerite popis na adresi http://man.he.net/man8/wpa_supplicant

Podesite prihvaanje mrenih postavki dodijeljenih DHCP protokolom Posljednji korak konfiguriranja parametara za pristup mrei predstavlja konfiguriranje beinog mrenog suelja za automatsko otkrivanje IP parametara.

Fedora Core Setup > Network Configuration > ath0 > Use DHCP

Debian GNU/Linux lenny Debian GNU/Linux ima integriranu cjelokupnu konfiguraciju za WPA i DHCP putem suelja ifupdown, to znai da ne trebate rabiti posebne naredbe, jer ste u koraku u kojem ste konfigurirali 802.1X autentikaciju na mrenom suelju ujedno konfigurirali i prihvaanje mrenih postavki dodijeljenih DHCP protokolom.

Sada je potrebno samo podii mreno suelje naredbom ifup: # ifup ath0 ili ponovno pokrenuti sve mrene postavke:

# /etc/init.d/networking restart

Pravila uporabe mrenih resursa


U ovom priruniku prikazan je pregled vanijih pravila uporabe mrenih resursa. Za potpuni CARNetov pravilnik posjetite adresu http://studom.srce.hr/fileadmin/StuDOM/template/docs/CDA0035-2.pdf, a konkretna pravila vaeg studentskog doma potraite na adresi http://studom.srce.hr/pravilnici.html ili se raspitajte kod sistem inenjera zaduenog za mreu u vaem studentskom domu.

Pravila uporabe mree CARNet Prihvatljiva uporaba CARNet mree: Raunalna mrea CARNet i njezine usluge na raspolaganju su korisnicima radi obavljanja posla, odnosno za uenje, poduavanje i istraivanje. Ova prava korisnici su duni ostvarivati potujui potrebe i prava ostalih korisnika. Od ustanova spojenih na mreu CARNet, kao i od njihovih korisnika, oekuje se odgovornost pri uporabi informacijskih resursa.

Neprihvatljiva uporaba mree CARNet:

Neprihvatljivom uporabom smatra se svaka uporaba raunala na nain koji bi doveo do povrede zakona, propisa ili etikih normi, a mogao bi izazvati materijalnu ili nematerijalnu tetu za CARNet i ustanove lanice. Nije doputeno stvaranje ili prijenos, osim eventualno u okviru znanstvenog istraivanja: materijala koji je napravljen da bi izazvao neugodnosti, neprilike ili irio strahove; distribuiranje autorski zatienih djela bez dozvole vlasnika prava, odnosno ostalih informacija bez suglasnosti njihovih vlasnika; uporaba tueg elektronikog identiteta ili davanje svog elektronikog AA identiteta na uporabu drugim osobama, bilo da je rije o uporabi raunala ili servisa pod tuim imenom, slanje poruka pod tuim imenom ili kupovini tuom kreditnom karticom; slanje neeljenih elektronikih poruka (npr. e-pota, fax-server); uporaba raunalnih resursa izvan granica ili na nain koji korisniku nije odobren; ako nije siguran glede prava i naina uporabe nekog resursa, korisnik je duan obratiti se administratoru odgovarajueg raunala, odnosno helpdesk slubi CARNeta; uporaba mree CARNet na takav nain da ometa rad pojedinog servisa ili ometa uporabu drugim korisnicima; irenje virusa, trojanaca, crva i ostalih zloudnih softvera; traenje sigurnosnih propusta na umreenim raunalima bez dozvole vlasnika opreme; povreda privatnosti drugih korisnika.

Pravila prihvatljive uporabe mree u studentskom domu Studenti smjeteni u domu imaju pravo koristiti se pristupom internetu iz sobe, iz informatike uionice i iz ostalih uionica u domu radi uenja, poduavanja, istraivanja i usavravanja. U sluaju da korisnik nije siguran je li neki oblik uporabe mree doputen, treba se obratiti za pomo sistem-inenjeru.

Preporuke za odravanje raunala

Svaki je korisnik odgovoran za svoje raunalo. Raunala prikljuena u mreu studentskog doma trebaju biti administrirana na zadovoljavajui nain. Stoga preporuamo: redovitu instalaciju sigurnosnih zakrpa za operacijski sustav i korisnike programe; svako raunalo trebalo bi imati instaliranu antivirusnu zatitu; preporua se istovremena uporaba zatitnih programa, vatrozida i programa antispyware; Raunalima koja su zaraena virusima ili drugim zlonamjernim programima ili se s njih obavljaju aktivnosti koje nisu u skladu s pravilima prihvatljive uporabe, bit e tehnikim mjerama uskraen pristup mrei sve dok se uzrok problema ne ukloni.

Netiketa Komunicirajui s ljudima na internetu korisnik je duan pridravati se pravila lijepog ponaanja (netiquette). Nije doputeno vrijeanje i poniavanje ljudi po vjerskoj, nacionalnoj, spolnoj, rasnoj ili nekoj drugoj osnovi. Nije doputeno distribuiranje materijala koji iri mrnju, netrpeljivost, strahove, potie na nasilje ili je uvredljiv.

Popis studentskih domova


U tablici se nalazi popis svih studentskih domova u RH s internetskim adresama na kojima se mogu pronai detaljnije informacije vezane uz pristup domskim mreama pojedinog SC-a. Sveuilite J. J. Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku http://studom.stucos.hr/

Stari studentski dom Novi studentski dom

I.G. Kovaia 4 K.P. Svaia 1c

Sveuilite u Rijeci, Studentski centar Rijeka http://www.scri.hr/domski-internet/ Studentsko naselje Ivan Goran Kovai Franje andeka 4

Sveuilite u Splitu, Studentski centar Split http://www.scst.hr/studom/ Studentski dom Bruno Bui Studentski dom Spinut Studentski dom-hostel Spinut Spinutska 37 Matoeva 56 Spinutska bb

Sveuilite u Zadru, Studentski centar Zadar http://www.unizd.hr/it/ Studentski dom Zadar dr. Franje Tumana 24 d

Sveuilite u Zagrebu, Studentski centar Varadin http://studnet.scvz.hr/ Studentski dom Varadin J. Merlia b.b.

Sveuilite u Zagrebu, Studentski centar Zagreb http://www.sczg.hr/domski-internet/ Studentski dom Stjepan Radi Studentski dom Cvjetno naselje Studentski dom Dr. Ante Starevi Jarunska 2 Odranska 8 Ljubljanska 2

Studentski dom Laina

Lainska cesta 32

Pojmovnik
Projekt StuDOM

Projekt ustroja lokalnih raunalnih mrea studentskih domova (StuDOM) etverogodinji je projekt (2003. - 2007.) financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta. Idejno i izvedbeno rjeenje, voenje projekta, koordinaciju radova i tehniku potporu nove raunalno-komunikacijske infrastrukture realizirao je Sveuilini raunski centar (Srce), a cjelokupnu infrastrukturu MZO je predao u vlasnitvo Studentskih centara u gradovima u kojima se nalaze opremljeni studentski domovi. Projekt je raen u etiri faze: faza A (1.8.2003. - 31.12.2003.), faza B (1.4.2004. 31.1.2005.), faza C (14.3.2005. - 13.3.2006.) i faza D (24.2.2006. - 23.2.2007.). Projektom je umreeno ukupno 9606 leaja, to predstavlja 100% ukupnog smjetajnog kapaciteta u svim studentskim domovima u Republici Hrvatskoj. U potpunosti su umreeni studentski domovi u Rijeci, Osijeku, Splitu, Varadinu, Zadru i Zagrebu. Vie informacija o projektu StuDOM moe se pronai na internetskim stranicama http://studom.srce.hr/.

Sustav AAI@EduHr

AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sustav AAI@EduHr tehniki je realiziran uporabom distribuiranih LDAP imenika. Svaka ustanova koja je ukljuena u sustav AAI@EduHr kao matina ustanova ima vlastiti LDAP imenik u kojem su pohranjeni elektroniki identiteti koje je dodijelila ta ustanova. AAI@EduHr nastala je kao rezultat zajednikog projekta Srca i CARNeta. Srce danas samostalno obavlja poslove odravanja i unapreenja sustava AAI@EduHr te udomljuje i odrava sredinje funkcije sustava. AAI@EdUHr podrava i financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta (MZO). Elektroniki identitet u sustavu AAI@EduHr ukljuuje korisniku oznaku i lozinku, koje korisniku omoguavaju pristup uslugama na mrei. Korisnika oznaka jedinstvena je za svakog korisnika. Nije dozvoljeno ustupati svoj elektroniki identitet drugima, kao niti koristiti se tuim identitetom. Vie informacija o AAI@EduHr sustavu moete pronai na internetskim stranicama http://www.aaiedu.hr/.

Tehniki standardi

eduroam je meunarodni roaming-sustav, koji se temelji na infrastrukturi posluitelja RADIUS, koja se koristi standardom 802.1X za autenticirani pristup mrei. 802.1X je standard koji se koristi za kontrolu pristupa na lokalnu mreu vaeg doma uporabom autentikacije. Mrena oprema je konfigurirana tako da autenticira korisnika raunala koja su opremljena softverskim klijentom (SecureW2) i ne doputa pristup mrei neautenticiranim korisnicima. Autentikacijska metoda kojom se koristi 802.1X je EAPTTLS/PAP. Nakon to se korisnik uspjeno autenticira, korisnika raunala rabe DHCP protokol kojim s DHCP posluitelja automatski dohvaaju IP adresu i ostale parametre kao to su IP adrese pristupnika i DNS posluitelja.

2009. Srce Sveuilini raunski centar, Josipa Marohnia 5, 10000 Zagreb. eduroam is a trademark of TERENA. All other brands and products are trademarks or registered trademarks of their respective owners.