You are on page 1of 24

www.altaposten.

no Tipstelefon
1. oktober 1
Nr. . rgang . Lssalg kr , TORSDAG
Sfq^opbosf`bm^iibjbohbo
hlkq^hqlppcloqfi_ra
S E R VI C E P B I L E N?
AYS%q

ddd%`XN[`R[Nba\%[\
18
09
Kylling kjttdeig
400 g Prior, pr. kg 45,12
47
90
Evergood kaffe
500 g pr. kg 95,80
56
90
Coca-Cola Zero
4x1,5 liter, pr. ltr 9,48
+ pant
Gjelder s langt beholdningen rekker.
kun til private husholdninger
nt
eholdningen rekker.
FREDAG-L
RDAG
FREDAAG
ukens
G
o`h
elg

1
6
9
0

pr. pakke
180 g pr. kg 93,89
Distriktsleder Hans Ole Eira
mener truslene om tvangs-
slakt i reinokkene er totalt
uakseptable. Han ber rein-
driftssjefen svare p
10 sprsml om utfordrin-
gene reindrifta str overfor.
Side 6
Srvr-dokk kan bli Alta-rullebane
Side 2 og 3
Sabler ned
BUL blir best-
pstand
Sporten
Planlegger
nringspark
Statsbygg fr gratis tomt hvis Kau-
tokeino kommune fr gratis skole-
bygg. Side 5
a
t
|iras !0 sprsm| !. Hvor mange rein m en reineier ha og
hvor mye m en reineier tjene p sin drift fr det kan
kalles for konomisk brekraftig?
I. Hvor mange reineiere er det beregnet vre plass til i
Vest-Finnmark for vre konomisk brekraftig? J. Hvor mye og hva av reindriftskulturen skal bevares slik at
det er kulturelt brekraftig?
4. Er det laget en langsiktig konomisk mlsetning for

reindriften?
5. Er det laget en langsiktig kulturell mlsetning for rein-
driften?
6. Hvorfor gir staten etableringstilskudd til unge folk i rein-
driften, nr det i samme stund varsles om at mange m ut
av nringen?
I. Finnes det en lov som gir en andelshaver rett til av-
vikle andre reineieres private eiendom og private bedrift?
8. Er det planlagt nye og bedre innlsningsordninger for f
til en frivillig avvikling?
9. Har myndighetene vurdert dette varslede vedtaket opp
mot blant annet privatretten, likestillingsloven, menneske-
rettighetene og barns rettigheter?
!0. Er dette varslede vedtaket i samsvar med rein-
driftslovens forhold til folkeretten?
||iiraass !!00 sspprrssmm|| !. !. Hv Hvor or man mange ge rrein ein m m en n rrein eineie eier h r ha o a og g
hvo hvor m r mye ye m m en e rei reinei ne er er tje ene n p p sin sin dr d ift ift f fr d r det et kan kan
kal alles les ffor or k kono onomis misk b k br rekr ek aft aftig? ig?
I. I. Hvo Hvor m r mang ange r e ein eineie eiere e e er d r det et ber beregn egnet et v vre re pl plass ass ti til i l
VVest est-Finnm nnmark ark fo for r v vre re k kono onomis misk b k br ekr ekraft aftig? ig? J. J Hvo Hvor m r mye ye og og hva hva av rrein eindr drift if sku skultu turren en ska skal b l beva evarres es sli slik a k at t
det et er r ku kultu lturelt e b brrekr ekraft aftig? ig
4. 4. Er r det det la laget get en en la langs ngsikt iktig ig k kono onomis misk m k mls lsetn etning ing fo forr

rein eindr drift iften? en?
1 sprsml
om tvang og
fortvilelse
Samstemte poli-
tikere vil ta alle
midler i bruk for
f forlenget rul-
lebanen i Alta.
Det kan iflge grsdagens for-
mannskapsbehandling bety at
bde fjellmasser fra E6-utbyg-
gingen og diverse utstyr fra
trrdokken som er brukt under
skrotingen av Murmansk, kan gi
lengre rullebane.
Vi vil se p muligheten til
bruke slisser/spunter som er
brukt i trrdokken i Srvr i
forbindelse med opphuggingen
av Murmansk. Nr trrdokken
rives, vil vi gjerne gjenbruke det
som er mulig og fornuftig, sier
kommunalleder for samfunns-
planlegging Berit Erdal i Alta
kommune.
Iverksettes straks
I et enstemmig vedtak sier plan-
utvalget/formannskapet i Alta
at de vil legge til rette for nd-
vendig og fremtidsrettet utvik-
ling av yplassen i Alta. Planut-
valget ber derfor om at flgende
tiltak iverksettes straks:
Inng dialog med Avinor og
Alta Havn om foreta grunn-
underskelser i Bukta for sikre
grunnlag for fremtidig infra-
struktur. Tiltaket gjennomf-
res for vre i Bukta-omrdet.
Grunnunderskelsene foretas
samtidig med at grunnunders-
kelser p Mllenes gjennomf-
res i hst.
Rimelig lsning
SVs Otto Aas foreslo sist uke at
Alta kommune skulle sikre en
200 meter utvidelse av rulleba-
nen i Alta ved ta saken i egne
hender. I stedet for vente p
Avinor og Nasjonal transport-
plan (NTP), skulle kommunen
tilrettelegge for utvidelsen ved
fylle ut omrdet i Bukta.
Vi har ingen tid miste og er
allerede p overtid, slo Aas fast.
Han nsket at kommunen
skulle bruke den unike mulighe-
ten overskuddet av sprengt fjell
i forbindelse med E6-utbyggin-
gen gir. Han hevdet at utvidel-
sen kunne bli langt rimeligere
enn de 300 millioner kr som rul-
lebaneforlengelsen er ansltt til.
Str sammen
I formannskapet kom det fram
at de bl/grnne som leder Alta
kommune har lyttet til Aas, og
har igangsatt en prosess som
skal sikre rullebaneutvidelsen.
Alta kommune er i god rute
for nytte de unike mulighe-
tene tilgjengeligheten av store
mengder masser gir. Samtidig
jobber vi tett opp mot bde Avi-
nor og sentrale politikere for f
prosjektet inn i NTP, klargjorde
ordfrer Laila Davidsen.
Bde Geir Ove Bakken og Ole
Steinar stlyngen, begge Ap, ut-
trykte glede over at det n er satt
full trykk p f fylt ut omrdet
i Bukta.
All honnr til Otto Erik Aas
for hans initiativ og lufthavn-
sjef Charles Kristiansen. N kan
vi sikkert vre enig om at Alta
kommune burde kommet enda
tidligere p banen for f inn
prosjektet i NTP, men det viktig-
ste n er at vi gir utvidelsen av
rullebanen maksimal prioritet.
Alta lufthavn er suksesskrite-
rium nummer n for byen vr,
klargjorde Geir Ove Bakken.
NYHETER
Torsdag 1. oktober 1
Beaivv setter opp forestillingen
Slvvannet i hst.
Grss eller latter?
Send AP (mellomrom) QUIZ (mellomrom) ditt svar til 2399.
Vinneren fr to billetter til forestillingen. Pris pr. sms kr 5,-
SMS
FLERE BKER FOR PENGENE
ARK.NO
ARK BOKHANDEL
1
5
.
-
2
1
.

O
K
T
O
B
E
R
99,-
SPAR 300,-
SPAR 300,
FRA
POCKET
POCKET
Kommunalleder Berit
Erdal har de siste ukene
jobbet hardt sammen
med politisk ledelse for
f bde et planmessig og
nansielt grunnlag for
utvidelse av rullebanen.
Jeg fler at vi med de grep
som formannskapet n tar
er i god rute. Underskel-
sen av havbunnen er viktig.
Det samme er at utvidelsen
av rullebanen n tas med i
omrdeplanen for Bukta og
samkjres med planene for
utvidelse av Alta Havn. Om-
rdeplanen vil kunne vedtas
sommeren 2013, og da vil vi
vre klar til ta i mot masser
fra tunnelen ved Isnestoften
nr arbeidet med denne par-
sellen starter i 2014, opplyser
Erdal.
Alta kommune har ikke ftt
utvidelsen inn i NTP 2014-
2018, men har ikke gitt opp
hpet. Rullebaneforlengelsen
for lufthavna i Kirkenes er
tatt med i NTP med bakgrunn
i nye ytyper som tas i bruk.
Det er de samme yty-
pene som skal trakkere Alta
lufthavn, og derfor mener
vi at det er naturlig at ogs
rullebaneforlengelsen i Alta
kommer inn i planen. Bde
politisk og administrativt
drar vi n fram behovet for
rullebaneforlengelsen i alle
de sammenhenger hvor det
er naturlig og mulig, sist da
transportkomiten var p
besk i Finnmark, forklarer
Erdal.
I skarp rute
Murmansk-utstyr
RIMELIG LSNING: Overskuddsmasser fra
E-utbyggingen kan nyttes til bygging av
lengre rullebane i Alta. Det samme kan
slisser og spunter fra Murmansk-prosjek-
tet. Den gamle krysseren er n hugd opp
og trrdokken p Srvr er nesten tom.
(Foto: AF Decom)
Av Jarle Mjen
jarle@altaposten.no
NYHETER Torsdag 1. oktober 1
Gjelder f. o. m. mandag 00. mnad t. o. m. tirsdag 00. mnad. Prisene gjelder s langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger.
Forbehold om trykkfeil. Vi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.
PRISENE GJELDER T. O. M. LRDAG 20. OKTOBER. Prisene gjelder s langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil. Vi tar
vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.
YTREFILET AV SVIN
Fra kjttdisken, pr. kg
I skiver 89,90/kg
Marinert 99,-/kg
79
90
REINSDYRSTEK
Viddas, pr. kg
199,
NORSKE EPLER
Pr. kg
19
90
SALMA LAKS
Hel let, pr. kg

179,
Superhelg!
Torsdag-Lrdag
Gjelder f. o. m.
torsdag 18/10
t. o. m. lrdag
20/10
-40%
All vask og
rengjring
fra Lilleborg
ALTA
Tlf. 78 43 77 11. 9-21 (9-20)
BOSSEKOP
Tlf. 78 44 40 80. 922 (20)
kan bli rullebane
Lufthavnsjef Charles Kristian-
sen har ikke vrt en del av den
kommunale planleggingen for
utfyllingen av Alta lufthavn.
Det nsker varaordfrer Ronny
Berg skal komme klart fram for
forebygge reaksjoner.
I Altaposten tirsdag kunne man
lett f inntrykket av at Avinor og
lufthavnsjef Charles Kristiansen
har vrt en aktiv part i prosessen
hvor vi forsker f fylt ut omr-
det. Kristiansen har denitivt ikke
vrt med i planleggingen. Samti-
dig har vi selvsagt hatt samtaler
med Kristiansen og har ftt nd-
vendig informasjon og avklaringer,
forklarer Berg.
STR P: Lufthavnsjef Charles Kristiansen
har vrt en viktig for f satt skelyset p
Alta Lufthavns behov for lengre rullebane.
Fikk viktig info
Vil dreie rullebanen
Det er politikerne i Alta enige om, og Hyres
Arnt Ivar Pedersen trakk ogs fram mulighe-
ten for f til en forskutteringsavtale med
Avinor.
Vi har sett at lufthavnene i bde Kristian-
sund og Molde er blitt utvidet etter samar-
beid og avtaler mellom Avinor og lokale ak-
trer, ppekte han
Det kan selv med en unik mulighet til ri-
melige masser komme til koste penger
utvide rullebanen. Politikerne i Alta nsker
f vurdert muligheten for dreie rullebanen
noen f grader nordover, med senter p yra-
siden.
Det vil gi enda bedre muligheter for samlo-
kalisering havn og yplass. Iflge Berit Erdal
vil dette vre en av ere ting som avklares i
omrdeplanen for Bukta, som skal vre klar
neste sommer.
NRING
Torsdag 1. oktober 1
N

r
i
n
g

&

k
o
n
o
m
i
CVQN_8_V`aR[`R[q:NT[R8cR`RaU
[N_V[T-NYaN]\`aR[%[\
Fem reiselivsak-
trer har sltt seg
sammen for skape
det de hper vil bli
et populrt reise-
livskonsept.
Det vi i dette nettverket har,
er unikt. Vi har hotell, nordlys,
hundekjring, skifer og et godt
transporttilbud, sier Kari Fles-
vik, hotelldirektr ved Rica Ho-
tel Alta.
Pskatun, Rica Hotel Alta, Arc-
tic Tours, Northern Lights Husky
og Sorrisniva hadde invitert et
vidt spekter av gjester til den of-
sielle annonseringen av samar-
beidet sist torsdag. Ordfreren,
representanter fra Hgskolen i
Finnmark og deler av nringsli-
vet, prydet lokalet p Rica Hotel.
Ellers var det duket for en lengre
presentasjon av ideen, samt kor-
te foredrag fra hver av aktrene,
om hva de kan tilby. Livemusikk
og gourmetmat sto ogs p me-
nyen. En smak av Alta, kalte
de kvelden, og det er dt de n-
sker tilby med sitt vide spekter
av ulike reiselivskonsepter.
Gjestene skulle f presentert
ulike opplevelser fra hver av ak-
trene i samarbeidet, samt lo-
kal mat. Derfor kom vi fram til
temanavnet, forklarer Flesvik.
Inviterer til samarbeid
Hotellsjefen mener at turist-
informasjonssaken har blitt et
mt punkt for kommunen, og at
folk dermed har konkludert for
raskt med at Alta kommune ikke
har vilje til satse. Men det me-
ner hun er feil, og at kommunen
absolutt har vilje.
En hver plass br og skal ha
en skikkelig turistinformasjon.
Selv om det har blitt et mt
punkt for kommunen, vet jeg at
de egentlig vil, og da m ogs vi
vise at vi har vilje til gjre det.
Nringa kan ikke sitte p gjer-
det og vente p kommunen, s
n inviterer vi heller kommu-
nen til et samarbeid, og hper
de kan spille p lag med oss, for-
klarere Flesvik.
Spiller gjerne p lag
Ordfrer Laila Davidsen var
ogs til stede under annonse-
ringen av samarbeidet. Hun var
srs begeistret over tiltaket, og
mener hun n har enda mer hun
kan lokke med nr hun er ute og
reiser.
Det f en slik presenta-
sjon av hva de ulike bedriftene
i dette nettverket har tilby, er
verdifullt. N blir det enklere
dra kurs og konferanser hit, sier
ordfreren.
Davidsen mener Alta har vrt
gode p turisme, men at man
alltid kan bli bedre. Hun viser til
prosjektet Destinasjon Nordlys-
byen, hvor man har jobbet frem
en nordlysattraksjon i kjelleren
p Nordlyskatedralen.
I framtidige prosjekter m vi
ha enda tydeligere satsingsom-
rder, ppeker hun.
Ordfreren tar imot samar-
beidsforslaget til Kari Flesvik
med begeistring.
Selvflgelig nsker vi sam-
arbeide med denne satsingen.
Den invitasjonen tar vi imot
med pne armer, klargjr hun.
Kan ikke sitte og
vente p kommunen
For kunne ta i mot str-
re cruisebter m Alta ha
lengre kai.
Den frste bten i verden som
tar 4.000 passasjerer er under
bygging. Det kom frem under
det rlige markedsseminaret
til Cruise Norway i Trondheim
denne uka.
Den er nok for stor til
komme til Alta, i hvert fall slik
forholdene er i dag. Men vi m
fortsette utvikle oss, sier Hen-
riette Bismo Eilertsen i North
Adventure.
Selv om nettopp dette skipet
neppe kommer til Alta, er det in-
gen hemmelighet at btene blir
strre.
Vi har sett mange skrekkbil-
der fra norskekysten, med alt
fra hull i kaia til planker som
hang lse. Veldig mye drlig
vedlikehold. I Alta har jeg aldri
sett slike tilstander, heller ikke
i Honningsvg og Hammerfest.
Vi er gode p cruise i Finnmark,
fastslr hun.
Strre kai
Nr det gjelder destinasjonene
Honningsvg, Hammerfest og
Alta, er man engasjerte og har
god kontroll p det tekniske.
Havnesjefene er genuint inter-
esserte i f det til. Det er veldig
bra, mener hun.
Skal vi vre fornyde med
dette?
Nei, man kan aldri vre for-
nyde, men hele tiden trigge og
bli bedre, se et potensial. Men
det er enda mange ting som kan
gjres. Skal vi jakte etter de store
btene, m vi ha lengre kai.
Flere store rederier
Alt av destinasjoner og havner
i landet deltok p seminaret til
Cruise Norway. I r var det ogs
en internasjonal dag.
Vi hadde besk av ere store,
internasjonale cruiserederier.
Det som diskuteres hvert r, er
de hye kostnadene i Norge.
Men btene fortsetter vokse, s
det gjelder for alle destinasjone-
ne flge med p utviklingen,
ogs i Alta og Finnmark, fastslr
Bismo Eilertsen.
Btene m ha mer plass
onsdag 1. oktober. onsdag 1 oktober
1. oktober 1
Nr. . rgang . Lssalg kr , ONSDAG
SE VRE
TEMASIDER
I AVISA
16. - 20. OKTOBER
Prisfesttilbud fra
AMFl Alta Tlf. 78 43 44 27
149.95
Jakke
Fr 299.95 Flink tannlege og implantatkirurg i Alta 9. og 10. november
Implantatkirurgi i Alta
9. og 10. november
Mangler du en eller ere tenner?
Ring 45 26 88 00 og snakk med Oxana
Dr. Zoltan Nyarady er lege, tannlege og kirurg. Han utfrer oral-kirurgi og setter inn implantater for Eurodent i Oslo og Alta. Bde enkelttenner og hele tannsett kan erstattes. Han snakker svensk og er i Alta fredag og lrdag 9. og 10. november for
utfre kirurgi.
Ring: 45 26 88 00
ALTA OSLO - BUDAPEST
1. turister
legger til kai
Reiselivet i Alta fr selge 20.000 turer nr
10 cruiseskip kommer til byen til vinte-
ren. Det er et historisk hyt niv.
Og 2014 kan bli enda bedre, spr cruise-
koordinator Henriette Bismo Eilertsen.
Side 11
Ferdig som
lensmann
Tommelen opp
for utredning
Side 10
Frank Bakke-Jensen er irritert
over pstander fra Alta.
Side 28 og 29
Satser p
enter i
motorisk
gullalder
Sporten
NYE FORETAK
SIT AS
Svein-Ingvar Thomassen, til daglig
ansatt i Alta Kraftlag, har stiftet
SIT AS, et selskap som skal selge
rdgivende tjenester, eie og leie ut
fast eiendom, drive med eiendoms-
utvikling og investere i aksjer og
verdipapirer. Selskapet har .
kroner i aksjekapital og Sagastien
som forretningsadresse.
Av Kita Eilertsen
kita@altaposten.no
UTFYLLER HVERANDRE: Ernst Rune Andersen, sjef i Arctic Tours, Ann Merete Reinstad, salgssjef i Rica Hotel Alta og Tor Kjetil Wislff, daglig leder i Sorrisniva, gleder seg til
samarbeide enda tettere. (Foto: Magnus Okstad)
HALDDE
FORLAG AS
Viktor Romsdal Mjen (bildet)
prver seg p nytt i forlagsbran-
sjen, etter at hans tidligere forsk,
Centrum Forlag, aldri ble noen
suksess. Han har n stiftet Haldde
forlag AS, med forretningsadressen
Markveien (Kunnskapsparken).
Foretaket har forlagsvirksomhet,
kurs, undervisning og formidling
av tjenester innen kultur og viten-
skap som forml. Aksjekapitalen
er . kroner, og Romsdal Mj-
en er styreleder. Knut Jakobsen er
vara til styret.
TRH EIENDOM AS
Rrlegger Tor Roger Haugen (bildet)
ytter Haugens rr fra hjemmet
sitt i Kongleveien til et nytt industri-
bygg i Industrihyden , nr bygget
der str ferdig neste r. Haugen har
opprettet TRH Eiendom AS, som skal
st som eier av hans del av dette
bygget. Den andre halvdelen skal
hardtsatsende Nordlys elektroser-
vice eie.
Bygget blir p kvm fordelt
p to plan. Vi vil ha hvert vrt lager,
men en del fellesarealer i andre eta-
sje, opplyser Haugen.
I utgangspunktet nsket de to sel-
skapene bygge 1 kvm, fordelt
p to plan, men leietakerne som
nesten var p plass mistet interes-
sen.
Vi bygger likevel slik at vi enkelt
kan utvide senere, ved behov. Vi
hper komme i gang allerede i r,
opplyser Haugen.
TRH Eiendom AS har . kr i
aksjekapital og Haugen som daglig
leder og styreleder. Kona Bodil Aal-
stad er vara til styret.
Av Magnus Okstad
magnus@tv-nord.no
NRING Torsdag 1. oktober 1
UNIVERSITETET
I TROMSUiT
UiT DE NESTE SYV DAGER
UNIVERSITETET
I TROMS UiT
9037 Troms
Tlf: 77 64 40 00
uit.no
f
r
a
n
tz
.n
o
LABYRINT
Mer info: uit.no/tavla
Nytt nummer av
kunnskaps-
magasinet Labyrint!
I dette nummeret kan
du blant annet lese om
nordnorske faggermus, at
reinkjtt er sunnere enn du
kanskje trodde, hysteriets historie
og om hvordan en obduksjon
foregr. Temaet er arv og tar for
seg bde nyheter innen DNA-
analyse, historiske arvelover og
verneverdig verdensarv.
abonnere p Labyrint er gratis
send e-post til
labyrint-abonnement@uit.no.
ERFARINGSBASERT MASTER I
STEDSUTVIKLING
90 sp over 3 r. Nettstudier og
samlinger.
Sknadsfrist: 15. november 2012
LUNSJSEMINAR OM POLITIKK
FOR LIKESTILLING
Tid: Torsdag 18.10. kl. 11.30 - 13.00
Sted: Store auditorium,
BFE-faktultetet, UiT
pent lunsjseminar - Pmelding:
se tavla p uit.no
SOMMERFELT-FORELESNINGA
2012: CROSSING BORDERS AND
TELLING LIVES: IDENTITY
CONSTRUCTION IN MIGRANT
NARRATIVES
Tid: Torsdag 18.10. kl. 18.00 - 19.00
Sted: Rom B-1005, HSL-fakultetet,
UiT
Ved professor Elizabeth Lanza fra
Universitetet i Oslo. Velkommen!
Master of Science Eeva Marjatta
Soininen disputerer for ph.d.-
graden i naturvitenskap:
Interactions between small
rodents and their food plants in
tundra habitats
Tid: Fredag 19.10. kl. 12.15
Sted: Store auditorium 1207,
Naturfagbyggget, UiT
Prveforelesning kl. 10.15 p
samme sted: Arctic and alpine
tundra ecosystems similarities
and diferences in response to
climate change
Cand.med. Lil-Sofe Ording
Mller disputerer for ph.d.-graden
i helsevitenskap: Establishment
of normative MRI standards for
the paediatric skeleton to better
outline pathology. Focused on
juvenile idiopathic arthritis
TId: Fredag 19.10. kl. 13.15
Sted: Store auditorium,
MH-bygget, UiT
Prveforelesning kl. 11.15 p
samme sted: The battered baby
syndrome. What should be
expected from the radiologist?
STUDIETILBUD
ARRANGEMENT
DISPUTASER
Her vil ordfrer Kle-
met Erland Htta
ha nytt bygg til den
videregende sko-
len. Gammelbyg-
gene skal nringsli-
vet f nytte av.
I de gamle byggene til dagens
videregende skole ser ordf-
rer Htta (Sfp) for seg en rekke
bruksomrder.
Blant annet mangler Kauto-
keino kommune lokaler som er
egnet for grndere, mindre be-
drifter og duodjikunstnere. I til-
legg kan kommunen tenke seg
bruke bygningene til sine egne
tekniske- og bygningsmessige
tjenester, vaktmestertjenesten,
og lagring av brann- og annet
utstyr.
Statsbygg, som i lang tid har
planlagt bygge et helt nytt
bygg for den statlige eide vide-
regende skolen i bygda, nsker
rive dagens bygninger. For
spare penger tilbyr derfor kom-
munen heller en helt ny tomt
ved LES-bygget i Loankkodievva.
Kommunen argumenterer med
praktiske fordeler, siden elevene
og de ansatte kan bruke dagens
skole helt fram til en ny skole
str klar.
Byggeklar tomt
Tomta ved LES-bygget fremhe-
ves med at den er midt i bygda,
at, p 14 dekar, og har alt av in-
frastruktur p plass. Ikke minst
er den allerede regulert til skole-
forml.
Tilbake nsker alts kommu-
nen seg dagens skolebygninger
vederlagsfritt, og gjerne med
mbler og inventar som skolen
ikke tar med seg.
Varaordfrer Hans Isak Olsen
(Fastboendes liste) mener at
begge parter kan oppn fordeler
av en byttehandel.
Vi synes det er synd at et bruk-
bart bygg skal rives. For eksem-
pel er det nettopp skiftet ut vin-
duer. Vi har ogs tenkt p ytte
ungdomsskolen dit, sier Olsen.
Han viser ogs til at tomta ved
LES-bygget gir muligheter for
fremtidige utvidelser.
Positiv styreleder
Styreleder for de samiske vide-
regende skolene i Kautokeino
og Karasjok, Anton Dahl, mener
et bytte kan vre en vinn-vinn-
situasjon for begge parter.
Bygningene er ikke brukbare
som skolelokaler, men kanskje
kommunen kan bruke dem
til tekniske tjenester og som
brannstasjon, sier han.
Dahl viser til at saken er til vur-
dering, og selv mener han tomta
ved LES-bygget er godt egnet.
Det er veldig trt og nt der,
og vi kan spare tid ved slippe
rive, sier han.
Vurderer saken
Ordfreren er imidlertid sent
ute med sin foresprsel. Alle-
rede i august ble det besluttet
rive dagens skole.
I et mte mellom Kunnskapsde-
partementet, Utdanningsdirek-
toratet og brukerne av bygget,
kom det fram at endring av tomt
trolig vil forsinke byggestart
med et r til 2015. Derimot
fremheves det positive ved tom-
tas plassering og at man unngr
riving. Forsinkelsen anses som
uproblematisk for skolen.
Prosjektleder yvind Os hos
Statsbygg bekrefter at kom-
munens forslag er interessant.
Kostnadene og tomtas egnethet
vil vre avgjrende for om det
blir en byttehandel.
Det vil vre fordeler blant an-
net med hensyn til skolens drift
i byggeperioden, at rivekost-
nader unngs samt at det kan
muliggjre gjenbruk av eksiste-
rende bygningsmasse, sier han.
Statsbygg jobber n med en vur-
dering av tomtebyttet, som de-
partementet skal ta stilling til.
nsker seg
nringshage
ALT KLART: Ordfrer Klemet Erland Htta vil ytte den videregende skolen hit til Loankkodievva. (Foto: Johan Mathis Gaup)
Av Robin Mortensen
robin@altaposten.no
NYb|J|k
Torsdag 1. oktober 1
DENNE
UKEN:
Mandag kl. 17:30
NyheLer og vreL
MuguslneL
1ro og Lvll
1ehovus vlLne
Tirsdag kl. 17:30
NyheLer og vreL
MuguslneL
KulLurkvurLen
Mlrlum Helms llen
Hullgelr Pedersen
Kl. 21:0022:30:
1vblngo
Onsdag kl. 17:30
NyheLer og vreL
MuguslneL
reLLe
Torsdag kl. 17:30
NyheLer og vreL
MuguslneL
llnnmurk kurLeL
Cronn krufL l
vlnden
Fredag kl. 17:30
NyheLer og vreL
MuguslneL
Aronnesrocken

N fr du inn TV-Nord p
flgende mter:
RiksTV
kabe|tv
Fiber fra A|ta kraft|ag
Distriktsleder Hans
Ole Eira mener trus-
lene om tvangsslakt
i reinokkene er to-
talt uakseptable.
I et brev til reindriftsmyndighe-
tene mener han loven settes til
side, samtidig som man gam-
bler med reindriftas framtrid.
Flere lovbrudd
Jeg er ikke i mot at reintal-
let m noe ned, men jeg mener
at myndighetene med denne
fremgangsmten bryter ere
lover. Deriblant ILO-konvensjo-
nen, privatretten, likestillings-
loven, menneskerettighetene
og sikkert ere andre lover og
regler, skriver Eira, som er rein-
driftsutver i Lakkonjarga og
distriktsleder i midtre sone 30B.
Han mener prosessen med
f ned reintallet var godt i gang,
blant annet i form av lokal med-
virkning til lage bruksregler.
Reintallet ble ogs godkjent og
stadfestet av reindriftsstyret.
Han mener loven ble satt til side
da Landbruksdepartementet be-
ordret reindriftsstyret til fast-
sette lavere reintall.
Savner en plan
N er denne saken kommet s
langt at det er sendt ut forhnds-
varsel om vedtak til reineierene.
I dette varslet fra reindriftsdi-
rektren har alle andelshavere
ftt fastsatt et reintall med re-
duksjonsplan. Videre har rein-
eiere ftt tilsendt ere brev fra
reindriftsmyndighetene hvor
det skrives at det kan bli igang-
satt tvangstiltak for f ned
reintallet og antallet reineiere,
opplyser Eira.
Han mener at det ikke nnes
en samordnet utredning over
konsekvensene for reindriftsut-
verne, konomisk og kulturelt.
Dette er etter min mening to-
talt uakseptabelt og en ansvars-
fraskrivelse fra myndighetenes
side. Det m kunne kalles gamb-
ling med reineiernes framtid,
mener Eira. Han henviser til
reindriftsloven, der man skal
legge til rette for en kologisk,
konomisk og kulturelt bre-
kraftig nring.

Uten ml og mening
I brevet til landbruksmyndig-
hetene ber han om svar p en
rekke utfordringer, se plakaten
p denne siden.
Eira frykter at reineiere tvin-
ges ut p en vandring uten ml
og mening. Han mener at depar-
tementet ikke synes bry seg
om hvordan reindriftskulturen
og konomien til den enkelte
reineier blir etter en tvungen
reduksjon.
Han oppfordrer Norske rein-
driftssamers landsforbund
(NRL), Kautokeino kommu-
ne og Sametinget om ta tak
i tvangstruslene. Det er ogs
sendt en foresprsel til Same-
tinget om juridisk bistand til
reineiere som mtte nske det i
saken.
Gambler med
nringas framtid
TVANGSTRUSLER: Reindrifta har n ftt forhndsvarsel om hvilke reintall som
forventes. Det kan bety tvangsslakt. Hans Ole Eira mener truslene om tvangsslakt
strider med lovverket. (Foto: Vidar Kristensen)
Av ko|f |dmund |und
rolf@altaposten.no
Jeg er ikke i mot at reintallet
m noe ned, men myndig-
hetene bryter ere lover med
denne framgangsmten.
Hans Ole Eira
I forbindelse med saken om
slakteavfallet som ble fun-
net i Rognsund, meldte vi at
Tor Mikkola og kona eier det
eneste grdsbruket i omr-
det. Til det nsker Tor Mik-
kola komme med en presi-
sering.
Det er fem grdsbruk i
Rognsund. To i Kvalfjord og
tre i Pollen. Alle slakter litt,
ppeker han.
||ere bruk i kognsund
|iras !0 sprsm|
!. Hvor mange rein m en reineier ha og
hvor mye m en reineier tjene p sin drift fr det kan
kalles for konomisk brekraftig?
I. Hvor mange reineiere er det beregnet vre plass til i
Vest-Finnmark for vre konomisk brekraftig?
J. Hvor mye og hva av reindriftskulturen skal bevares slik at
det er kulturelt brekraftig?
4. Er det laget en langsiktig konomisk mlsetning for
reindriften?
5. Er det laget en langsiktig kulturell mlsetning for rein-
driften?
6. Hvorfor gir staten etableringstilskudd til unge folk i rein-
driften, nr det i samme stund varsles om at mange m ut
av nringen?
I. Finnes det en lov som gir en andelshaver rett til av-
vikle andre reineieres private eiendom og private bedrift?
8. Er det planlagt nye og bedre innlsningsordninger for f
til en frivillig avvikling?
9. Har myndighetene vurdert dette varslede vedtaket opp
mot blant annet privatretten, likestillingsloven, menneske-
rettighetene og barns rettigheter?
!0. Er dette varslede vedtaket i samsvar med rein-
driftslovens forhold til folkeretten?
Torsdag 1. oktober 1
EKORNES
Alle Stressless stoler
15%
Mbler til
jul? M
bestilles
N
25%
FORMFIN BASIC BYGGESYSTEM
Gjelder i stoff Stella
BRUNSTAD SYSTEM + BYGGESYSTEM
stoff Lemans og Sil
Fr kr. 1295,-
nova kommode
5 skuffer i hvit bred
499,-
Fr kr. 1095,-
nova kommode
5 skuffer i hvit smal
290,-
1990,-
LORD recliner
u/sving-gynge
25%
HJELLEGJERDE
MANTOVANI
BYGGESYSTEM
stoff Ella
15%
ALT FRA SKOVBY
Fr kr. 32.055,-
WONDERLAND WINDSOR FRA
19.900,-
Fr kr. 13.415,-
SVANE CLASSIC 150
7990,-
20%
EKORNES:
Alle byggesystem
NYPNING
3-dagers tilbud
N
Y
H
E
T
V
i
p
n
e
r n
y
s
to
r
in
te
ri
ra
v
d
e
lin
g
I vr interiravdeling nner du alt
du trenger! Vi frer varer fra blant
annet:
On interir, Hubsch, House Doctor,
Mille Moi, Herregrd, Interart
og Yankee candle
Se ogs vrt nye
matkonsept.
Her nner du blandt
annet pesto, supper,
sjokolade, desserter,
gavepakker og
mye mer
P jakt etter den perfekte gave, vi har den!


SAUSE
TERMOS
Fr 299,-
N 149,-
PROFESSIONAL
STEKEPANNE
28 CM
Fr 899,- N 399,-
EXTREME PLATINUM
Priseksempel:
MIDDAGSSETT
6 x at tallerken og
dyp tallerken
Fr 4.116,-
N 2.440,-
40%
OSAKA
del sett
Fr 4398,-
N
999,-
Feirer nyoppusset butikk i Alta
Eminence
50%
N 475,-
Sammi
kjele
11,3 L
fr kr. 949,-
Utvalgte Hardanger
bestikk
50%
JOSEPH JOSEPH
Fr 689,- N 399,-
Skjrebrett
TILBORDS.NO MESTERLYS.NO
TLF. 78 44 93 70
WWW.MOBELRINGEN.NO
20%
DEBATT
Torsdag 1. oktober 1
ANSVARLIG REDAKTR: Rolf E. Lund POLITISK REDAKTR: Jarle Mjen
Blgrnt kaos
De re partiene som
styrer Alta kommune har
penbare problemer med
nne tonen i viktige hel-
sepolitiske saker. Det kan
skade mulighetene til gi
Alta et forsvarlig helsetil-
bud i framtiden.
I grsdagens formann-
skapsmte ble det nemlig
avdekket pinlig uenighet
om strategivalg knyttet til
spesialisthelsetjenester. At
opposisjonen fyrer ls er
slett ikke uvanlig, men det
framstr som det komplette kaos nr Alta Hyre legger
fram en plan som blir mtt med kritikk og hoderisting
fra andre blgrnne politikere.
Sprsmlet er om de re styrende partiene i det hele tatt
har satt seg sammen for tmre ut en strategi i lys av
dagens utfordringer, eller om den framlagte planen fra
hovedutvalgsleder Ivan Olsen var ment som en forun-
dringspakke. Sprsmlet er videre om de re partiene
har glemt at de faktisk la fram et felles dokument fr
fjorrets valg om hva de nsker utrette, ogs nr det
gjelder helsepolitikk.
Vi regner med at Ivan Olsens nye plan var tmret ut i
tett dialog med eget helsebyrkrati. Her har de styrings-
signalene fra Helse Nord og Helse Finnmark forholde
seg til, noe som i praksis betyr en videreutvikling av
Altamodellen. Vrt inntrykk er at andre blgrnne po-
litikere har mer ambisise visjoner for hvilke spesialist-
tjenester som trengs i framtiden, spesielt i lys av investe-
ringer som skal gjres de nrmeste rene. Det betyr at
man ikke engang prater samme sprk.
Derfor er det tvingende ndvendig at de blgrnne
partiene n setter seg sammen for nne veien videre,
fra det Ivan Olsen kaller anarki til en omforent strategi.
Her kan det vre s enkelt at man lager en felles dispo-
nering for hva man nsker p kort og lang sikt, noe som
betyr at det gr an forne kortsiktige lsninger innen-
for Altamodellen med en langsiktig visjon for bedre
akuttjenester og fdeavdeling. Kampen for utredning
og sykehustjenester m g videre med uforminsket
styrke p vegne av framtidens pasienter, parallelt med
at dagens pasienter fr en enklere hverdag.
Det er et opplagt ansvar for bde partilederne og
ordfrer Laila Davidsen at dialogen kommer p rett
spor. Gruppeleder Geir Ove Bakken i Ap har selvflge-
lig helt rett i at frikjpte politikere m ha kapasitet til
ha en kontinuerlig dialog om disse sprsmlene, slik
at de ikke brer staur nr tunge politiske saker skal
presenteres.
Intern uenighet og meningsbrytning kan vre sunt
i alle partier, men av hensyn til Altas ve og vel m de
blgrnne partiene styre unna Navarsete-modellen.
Det gjr ikke saken bedre at ordfrerpartiet er splittet
i sprsmlet, i stor grad basert p styen fra valgkam-
pen. Da tenker vi ikke bare p at kommunestyrerepre-
sentant Raymond Londal er privatpraktiserende politi-
ker, men ogs det vi oppfatter som sterk uenighet i selve
saken. Det er for tynt for et parti som bde har ordfrer
og koordineringsminister. Det faktum at Alta Hyre
har ftt et klart ja fra stortingsrepresentant Frank
Bakke-Jensen om behovet for en utredning gjr sikkert
valgkampen enklere, men Bakke-Jensen er samtidig
krystallklar i sine advarsler mot svekke fagmiljet ved
Hammerfest sykehus og at det er urealistisk med tre
sykehusmiljer.
I sum gir dette politisk krysspress for Alta Hyre i sprs-
mlet om framtidige sykehustjenester, men det verste
vil vre skyve problemstillingen foran seg.
Partiene som
styrer Alta
m sette seg
sammen for
nne en
omforent
strategi.
LEDER
Det fantes mye interessant p de
godt detaljerte oversiktene i lis-
tene over de 100 strste (fore-
takene) i Alta i 2011 i Altaposten
for lrdag 13.d.m.
Men jeg savnet en av de strste,
North Energy, p listene. Mener
de har litt inntekt fra et solgt
funn eller to? Om ikke, s har de
i alle fall svre innkjp av varer
og tjenester som langt oversti-
ger mange av de vrige p lis-
tene. S nr leserne har ftt se
s mange forskjellige tall, tler
vi sikkert ogs f se tallene til
North i lokalavisen? Ikke minst
fordi de nok m vre de i hele
Finnmark som kan skilte med
strst negativt resultat. Men
kan hende er de ikke registrert
lokalt?
Likes ser jeg at det dessverre
stadig blir frre og frre gjenle-
vende gamle Alta-kjpmenn
og butikker p listene, fordi
mange er borte og overtatt av
kjeder og andre sydfra som ikke
skatter til Alta. Dog ser vi unn-
taksvis at vre gamle og trofaste
samvirkelag fortsatt holder ko-
ken, riktignok under nytt navn
Coop Finnmark SA og som for
vrig utmerker seg med at de
lenge har vrt i vinden i lokala-
visen fordi de ikke fr utvide seg
i nsket og ndvendig grad p
egnet sted; slik konkurrentene
sydfra synes ha ftt langt ras-
kere og smertefri adgang til.
Likevel ser vi at Coop merke-
lig nok tross seig politisk mot-
stand ogs fra fylket faktisk
har det aller hyeste rsresultat
av de 100 strste p listen med
28 mill. kr. i pluss i 2011 tross
all motstand og skjerpet kon-
kurranse fra syd! Godt jobba!
Det er til ta av seg hatten for.
De har dermed sltt ut strrelser
som bde Ishavskraft AS (med
hele landsdelen som marked),
Grieg Seafood, og de tar grundig
knock out ogs p Alta Kraft-
lag SA som i fjor faktisk havnet
helt motsatt kant av listen
nemlig p bunnen med negativt
rsresultat p hele 16 mill. kr. i
2011. Som kjent skjedde det siste
takket vre vedtak med basis i
en fremtredende og spilleglad
politiske maktelite i de forg-
ende to valgperiodene.
Svein Aasegg
De strste foretakene
Det statlige selskapet Entra Ei-
endom har i mange r vrt
lnnsleden de blant norske ei-
endomsselskaper. Lederlnnin-
gene i Entra er i strid med eier-
skapspolitikken til staten. Sm
lnnsforskjeller er en av bygge-
steinene i det velferdssamfun-
net vi har i dag. Det er uhrt at et
statlig selskap bidrar til presse
leder lnningene opp over.
Regjeringen og Stortingets be-
skjed til statens selskaper er
at lnningene skal vre kon-
kurransedyktige, men ikke
lnnsdrivende. Nr Entra ligger
hyere enn andre eiendomssel-
skaper er det et klart brudd p
eierens nske. Vi jobber for re-
duserte forskjeller mellom folk,
og har ingen tro p at ledelsen
i Entra m tjene ti ganger mer
enn en hjelpleier for gjre en
god jobb.
Regjeringen har styrket kapa-
siteten i eierskapsforvaltingen
i Nrings- og han delsdeparte-
mentet for sikre at opp flgin-
gen av eierskapspolitikken. I til-
legg har regjeringen strammet
inn nr det gjel der pensjonsy-
telser til ledelsen og sluttpakker.
Likevel ser vi at utviklingen ikke
er i samsvar med statens eier-
skapspolitikk. Derfor br Giske
flge opp utviklingen i lederln-
ningene tettere.
Alf Holmelid,
Nringspolitisk talsperson i SV
Lederlnna m ned
Eikelands dommedagsprofetier
Maken til dommedagsprofeti
til den Sveinung Eikeland, rek-
tor ved Hgskolen i Finnmark
(HiF), presterte i et leserinnlegg
i Altaposten 10. oktober har jeg
ikke opplevd siden den siste EU-
kampen i 1994.
I likhet med Eikeland skremte
ja-bevegelsen den gang folk
med spdommer om nedgangs-
tider, nd og elendighet, der-
som vi ikke gikk med i Europau-
nionen. Vi vet alle hvordan det
gikk med den profetien. Det er
kanskje ogs i dag noen som lar
seg skremme av den type ten-
densis og usaklig propaganda
Eikelands debattinnlegg; Hvis
ikke universitetsfusjon, s, er et
godt eksempel p. For folk est
virker skremselspropagandaen
imidlertid mot sin hensikt. Den
er mest sannsynlig et litt despe-
rat uttrykk for at rektor og den
vrige ledelsen ved HiF i det
siste er kommet p defensiven
etter at planene om fusjon med
Universitetet i Troms (UiT) ble
gjenstand for offentlig debatt og
kritikk. Men i stedet for beroli-
ge allmennheten er det aktuelle
leserinnlegget kanskje mest eg-
net til ke skepsisen blant an-
satte ved HiF og i befolkningen i
Finnmark generelt.
Eikeland er en erfaren og aner-
kjent oppdragsforsker, vel be-
vandret i bruken av scenario-
modeller. Det er som vi alle vet
vanskelig sp om framtiden,
ogs for samfunnsvitere av den-
ne kaliber. Derfor opererer de
som regel med ere alternative
utviklingsscenarioer, som regel
tre. Det beste og verst tenkelige
forlpet, samt et tredje scena-
rio snn midt p treet. Opp-
dragsgiver forventer som regel
at forskeren bruker scenario-
modellen(e) til f fram ere
alternative forlp i samfunns-
utviklingen, med strst mulig
grad av realisme all usikkerhet
tatt i betraktning. Av en eller an-
nen grunn velger Eikeland i sitt
siste innlegg i fusjonsdebatten
presentere bare et scenario, der-
som fusjonsplanene hans blir
avvist, nemlig det verst tenkeli-
ge. En slik ensidig og tendensis
framstilling av utviklingsmulig-
hetene i Finnmark, og av HiFs
muligheter til overleve som en
selvstendig hyere utdannings-
og forskningsinstitusjon, er et-
ter min mening misbruk av den
vitenskapelige metode og ikke
minst, stillingen som rektor ved
HiF.
Det usaklige innlegget til Eike-
land overrasket mange, ogs
blant de ansatte ved HiF. Flere
har allerede kommentert inn-
holdet i avisene hvor innlegget
til rektor frst sto p trykk. Jeg
vil derfor bare tilfye at Eike-
land gjennom sitt siste utspill
har hynet innsatsen i fusjons-
spillet mellom UiT og HiF be-
traktelig. Han satser ikke bare
alt p et kort, men er ogs i ferd
med brenne alle broer bak
seg. Blir det ikke ertall for fu-
sjon kan jeg vanskelig se at Ei-
keland kan fortsette som rektor
ved HiF. P grunn av den hyst
kritikkverdige mten han og
den vrige ledelsen ved HiF har
gjennomfrt fusjonsprosessen
p har de allerede mistet mye
troverdighet og legitimitet. For
om Eikeland blir sittende som
rektor ved HiF etter at fusjons-
planene er blitt avvist, er det en
viss fare for at skremselspropa-
gandaen blir gjort til selvoppfyl-
lende profeti. Vi trenger andre
folk i ledelsen, som har tro p at
det gr overleve og videreutvi-
kle HiF, og regionen vi tilhrer,
uten underkastelse og virksom-
hetsoverdragelse til Universite-
tet i Troms.
Tor Gjertsen,
ansatt ved HiF
KRITISK: Tor Gjertsen mener Sveinung Eikeland misbruker vitenskapen og stillingen
som rektor med sine scenarioer.
DEBATT Torsdag 1. oktober 1
Tor Mikkola og Fjordskernes
forening str p trappene og
nsker starte et nytt parti for
fremme sjsamiske saker p
Sametinget. For skape enga-
sjement for partiet og saken
kommer han med et angrep p
Sametingets sittende posisjon
og kaller oss for en skam. N er
det en gang slik at skam er en
personlig flelse, en flelse av
egen mislykkethet eller uduge-
lighet. Skam gjr det vanskelig
opptre konstruktivt, men
kan disponere for aggresjon
rettet mot en selv eller tilfel-
dige andre.
La det vre klart, jeg fler in-
gen skam og er fornyd med
resultatene som er kommet.
Husk dette var frste skritt
for sjsamenes rettigheter og
ere vil flge.
Nr det er en personlig flelse
av blant annet mislykkethet,
hvorfor retter man skammen
mot andre?
Men nr det er sagt har jeg
flgende tankekors:
Hvordan kan man fle skam
over at bter over 15 meter ikke
skal f ske innenfor fjordlin-
jene?
Hvordan kan man fle skam
over at skerne i sjsamiske
omrder kk 3000 tonn ekstra
ske?
Hvordan kan man fle skam
over at folk bosatt i nevnte sj-
samiske omrder kk en lov-
festa rett til ske?
Jeg kan ikke annet en beklage
skammen som Mikkola fler
og kjenner meg ikke igjen i
hans beskrivelse. Man kan bli
fristet til sprre om at nr
man har en slik skam, kan det
vre fordi man for egen del f-
ler at man har gjort en for dr-
lig jobb?
Men dette sprsmlet ville
kanskje blitt for vanskelig
svare p, annet enn for Arbei-
derpartiets Sametingsgruppe.
Vi fler ingen skam over de
oppndde resultater.
Ronny Wilhelmsen
Sametingsrepresentant
for Arbeiderpartiet.
Nr valgkampen begynner
18.oktober er den nasjonale Re-
eksdagen 2012. Det gir oss en
nyttig pminnelse om hvordan
hver enkelt av oss, med en liten
innsats, kan bidra til at trak-
ken blir tryggere. For det er
ingen tvil om at reeks forhin-
drer skader og ddsfall langs
norske veier. Bruker du reeks,
reduserer du risikoen for bli
pkjrt med 85 prosent. Rundt
100 fotgjengere blir skadet i
trakken hvert r, og bare fem
prosent av dem brukte reeks,
i flge Trygg Trakk. Vi voksne
er ofte ppasselige med putte
reeks p barna, men glemmer
fort oss sjl. En telling fra i fjor
viser at bare 28 prosent av den
voksne befolkningen bruker re-
eks, noe som er et alt for lavt
tall.
I Nasjonal tiltaksplan for tra-
kksikkerhet p veg er mlet
at 40 prosent skal bruke reeks
i byene og 60 prosent utenfor
byer og tettsteder i 2014, s vi
har et godt stykke igjen. Arbei-
det med f ned tallet p drep-
te og skadde i trakken er p
rett vei i Norge. I fjor omkom
168 mennesker i trakken, noe
som er det laveste antallet p
siden 1953. Men et hvert liv tapt
i trakken, er ett for mye. Det
er mange rsaker til at antal-
let ddsulykker gr ned - som
tryggere veier med ere midt-
delere, ere trakkontroller,
sikrere biler og bedre holdnin-
ger.
Vi kan fortsatt gjre mye fra
politisk hold for bedre trakk-
sikkerheten her til lands. Men
ogs hver enkelt kan og br gi
sitt bidrag til at statistikken
over skadde og drepte i trak-
ken fortsetter g nedover. Finn
fram reeksen i forbindelse
med nasjonal reeksdag 18.ok-
tober du ogs!
Susanne Bratli, stortingsrepresentant
(Ap), medlem transport- og kommuni-
kasjonskomiteen
En livsviktig brikke
REFLEKSDAGEN: I dag markeres viktigheten av bruke reeks.
Elvesket i Finnmark
Tilsvar Roald Somby Hertu-
gen og Altaelva
Roald Somby er i Altaposten 2.
oktober ute med nok en av sine
tirader mot elvesket i Finn-
mark. I frste rekke er det pro-
grammet som gikk p Ut i Natu-
ren for litt siden, om Hertugen
av Roxburghe som rlig sker
i Altaelva, som fr gjennomg.
Hva Somby mener om hertu-
gen skal ikke vi blande oss opp
i, men Sombys ubegrunnede p-
stander br ikke st ubesvart.
Somby skriver blant annet at
det er et sjansespill hvor mange
sker som blir igjen i elva etter
endt sesong. Det har han natur-
lig nok rett i, men la oss da p-
peke at vi i elva har ere sjekk-
punkter som gjennomgs en
eller ere ganger hver sesong
for sikre en tilstrekkelig gyte-
bestand:
rlig midtsesongsevaluering
hvor man gr gjennom rets
fangst cirka midt i sesongen og
analyserer det opp mot tidligere
sesonger.
I enkelte elver har man lakse-
tellere som sier nyaktig hvor
mange laks som har vandret
forbi telleren (blant annet i Rep-
parfjordelva og Stabburselva).
I enkelte elver dykkes det i
vassdraget en eller ere ganger
underveis i sesongen for telle
laksen.
I de este elver har man inn-
frt bde dgn- og sesongkvoter
som sier noe om hvor mye laks
hver enkelt sker kan ta.
I enkelte elver er sesongen
innkortet.
Alle elver skal ha utarbeidet
forhndsavtalte tiltak med Fyl-
kesmannen/Direktoratet for
Naturforvaltning som skal gjen-
nomfres hvis ting tyder p at
gytebestandsmlet ikke ns.
Alle disse punktene gjr at man,
trass i Sombys skepsis, fr en
god kontroll p forvaltningen av
laksen etter at den har vandret
opp i elva.
Somby ptar seg ogs rollen som
vitenskapsmann nr han snak-
ker om fang og slippske og
den metodikkens pvirkning p
laksen. Det er ingen bevis som
sier at laksen har mindre suk-
sessfull gyting selv om den har
vrt p kroken. Og hvor henter
Somby dekning for argumentet
om at man kan risikere en strre
andel frstegangsgytere ved
bedrive gjenutsetting av laks
fra? Det er i beste fall spekulativ
synsing.
Uansett kan vi nok enes om at
sken ikke overlever til gyting
hvis den blgges og fryses, det
vre seg om den blgges av en
sjlaksesker eller en sportss-
ker. Med aktivt informasjonsar-
beid, kvoter, holdningsendrende
arbeid, myndighetsplagte krav,
og et godt samarbeid med s-
kerne har vi i Lakselva i Porsan-
ger klart f skerne til innse
at verdien av sportssket av laks
er langt strre for samfunnet
enn hva man tidligere har sett
for seg. Her har vi ftt en forst-
else for at tilstrekkelig med gy-
telaks er av en s stor verdi, bde
i rekreasjonsyemed, men ogs
i nringsyemed, at vi i 2012 har
hatt en gjenutsettingsprosent
p over 40 %. Dog, og dette er et
viktig poeng, uten ta fra folk
gleden ved kunne spise egen-
fanget laks i ny og ned.
Somby sier at sjlaksesket be-
tyr mer samfunnskonomisk
og for samfunnsstrukturen
enn sportssket etter laks, da
han hevder at sportsske etter
laks kun er en fritidssyssel. Her
konstruerer Somby nok en gang
usannheter. I et forskningspro-
sjekt fra Trondheimsregion er
det ansltt at en tilreisende lak-
sesker legger igjen gjennom-
snittlig 1 000,- per dag, mens
en lokal sker bruker gjennom-
snittlig 520,- per dag nr han s-
ker etter laks. Nr man da vet at
sportsskere utgjr langt ere
individer enn sjlakseskere, og
at mange av disse er tilreisende
skere, ser man fort at Sombys
regnestykke ikke gr opp.
Dette bekreftes ytterligere av
Ivar Leinan i Alta Lakseskeri
Interessentskap, som i lmen
om hertugen i Altaelva ppeker
at omsetningen av laksesket
i Altaelva alene genererer mer
penger enn det den totale kjtt-
verdien av laksen som fanges i
sjlaksesket i Finnmark gjr.
Tar man i betraktning alle de
andre otte elvene i Finnmark
som ogs frer til store kono-
miske ringvirkninger for lokal-
samfunnene, tror og hper jeg
at Somby ser at verdien av dette
fritidssysleriet er langt vik-
tigere for fylket enn han liker
innrmme.
Nils Pettersen
styreleder
Norske Lakseelver/
Lakselv grunneierforening
Egil Liberg
daglig leder
Lakselv grunneierforening/
Lakseelvene i Finnmark
SVARER: Norske Lakseelver svarer p utfordringene fra Roald Somby om laksesket i elvene og forvaltningen her.
(Illustrasjonsbilde)
1 BYRUNDEN
Iorsda I8. oltober ZOIZ
P yttefot
Jrn Ivar Olsen tar i bruk
bde dagene og nettene for
komme i stand i den nye lei-
ligheten i Hjemmeluft.
I natt la jeg meg klokken
04.30. Det er mange mbler
som skal monteres og mye
annet som skal settes p rett
plass, sier han med et smil.
Og Jrn Ivar har god grunn til
smile. I mars kommer hans
og samboer Elisabeth Skav-
haugs, frste barn. I neste
uke fr de trolig vite om det
blir gutt eller jente.
Vi har bestemt oss for f
greie p det. S kan vi plan-
legge litt. Vi har allerede ar-
vet en del baby-ting, s vi er
ikke helt uforberedt, forteller
han.
Men med en baby p vei,
endres behovene for et ungt
par. Derfor vurderer de en
handletur til Sverige.
Vi har tenkt dra p Ikea,
selvsagt med tilhengeren bak
bilen. Det blir fort til at man
handler en del nr man frst
kjrer dit. Men n m vin-
teren vente litt med sin an-
komst. Det hadde vrt klart
foretrekke kjre p som-
merfre, ppeker Jrn Ivar.
I dag vant samboer Elisabeth
en vaskemaskin under Ex-
perts konkurranse for feire
eget 50-rs jubileum. Det var
det eneste de virkelig man-
glet i leiligheten.
N skal vi g og kjpe vaske-
middel. S blir det klesvask,
sier han fornyd.
Jrn Ivar jobber for Securi-
tas i sikkerhetskontrollen p
lufthavna i Alta.
Jeg begynner p jobb klok-
ka 13 i dag. Men selv om det
blir sent fr jeg er hjemme
igjen, blir det nok litt arbeid
i leiligheten i kveld. Men s
sent som i natt blir det ikke
fr jeg legger meg, understre-
ker han.
Nyvoll fr
brannstasjon
Fr ret er omme vil den nye
brannstasjonen p Nyvoll st
klar med pumpe, tilhenger
og det ndvendigste utstyret
for kunne slokke en mid-
dels stor brann. Til n har be-
folkningen p Nyvoll mtte
hjelpe seg som best de har
kunnet inntil brannvesenet
fra Alta har vrt p plass.
R SIDEN
MIN DAG
lostbols I4OJ, 9SOb Alta Ilf. /8 4S SO OO, fals /8 4S SO II
hjeuueside: www.alta.kommune.no
Selvbetjenin: portal.alta.kommune.no
Alta bibliotek
Nanda, tirsda, torsda ................ IOI9
0nsda, freda ................................ IOIb
lorda ............................................... IIIS
Tlf. www.alta.folkebibl.no
Alta helsebad
Ilf. /8 4J 49 4Z
Nanda: lnen fauiliebad
Iirsda: lauiliebadin ..............IZIJ
lauiliebadin ............. I/I8
6ravidesvouuin .......ZOZI
0nsda: lauiliebadin .............. IIIZ
lauiliebadin ............. ISIb
Iorsda: lauiliebadin .............. IIIJ
lauiliebadin ............. ISIb
lauiliebadin ............. I/I8
lreda: lauiliebadin ............. IJIb
Talvik svmmebasseng
Nanda o onsda:
lauilie ..............................................I8ZO
Volsne ..............................................ZOZI
Huset
undou sou har rosjelter a huset far
eet nollellort ued adan alle daer
i aret. Ia lontalt hvis du trener a brule
rou o utstyr a huset.
Ilf. /8 4S SI bO
husetQalta.louuune.no
www.ungdom.alta.kommune.no
Ungdommens helsestasjon
Alta helsesenter inn. tannllinillen}
0nsda ................... IJZ4 ar} I4.JOI8.JO
Ilf. 4SZ Z8 8/O lun i aninstiden}
Nbl loler sloleruta.}
Vaksinasjon for utenlandsreiser:
Ia lontalt i od tid, tlf. /8 4S SJ ZS.
Servicesenteret
Alta rdhus
lra I. oltober. ................................... O8Ib
Ilf. /8 4S SO OO, fals /8 4S SO ZJ
ostuottalQalta.louuune.no
SNS til louuunen.
llseuel: Alta ditt sorsual} 1
Vertshuset Eldresenter
Sentralbord ....................... Ilf. /8 4S S/ OO
Kjollen ............................. Ilf. /8 4S S/ OS
lotleie ............................. Ilf. /8 4S S/ OO
lrivillihetssentralen ......... Ilf. /8 4S S/ IO
Aninstider alle daer}: ..... O8.JOI9.OO
Stengelsmoen avfallsanlegg
Nandafreda ......................O8.ISIS.OO
Iorsda ....................................O8.ISI8.OO
Ilf. /8 44 4/ SO
Vakttelefon Drift og utbygging
0daer du noe unorualt ved noen av louuunes by eller telnisle anle,
rin: Tlf. jelder hele donet}.
ALTA KOMMUNE
Billettsalg: 1-1 (1-1)
DI RECTED BY OLI VER STONE
www.uip.no
Torsdag kl. 20.45
Fredag kl. 20.45
15 r - frardes barn u/15 r/2 t 10 min.
To verdener.
n magisk
hemmelighet.
To verdener.
n magisk
hemmelighet.
DisneyFairies.com
2012 Disney
sven nordin ogliv ullmann
TO LIV
FIR
NO
Torsdag kl. 16.45 (3D norsk tale)
Fredag kl. 17.00 (2D norsk tale)
USA/animasjon/7 r/1 t 31 min.
Fredag kl. 17.00 (Norgespremiere)
USA/animasjon/alle/1 t 16 min.
Fredag kl. 19.15 og 21.30
(Norgespremiere)
USA/grsser/15 r/1 t 27 min.
Fredag kl. 19.15
(Norgespremiere)
Norge/drama/thriller/11 r/1 t 39 min.
Torsdag og fredag kl. 18.00
Sverige/thriller/15 r/2 t 1 min.
Torsdag kl. 19.00 og 21.15
Fredag kl. 21.30
Frankrike/action/15 r/1 t 32 min.
Torsdag kl. 20.45
Norge/drama/15 r/1 t 58 min.
ALTA FILMKLUBB
Torsdag kl. 18.30
The Rocky
Horror Picture
Show
GBR/musikal/15 r/1 t 38 min.
Deler ut penger til restaurering
Finnmark fylkeskommune (FFK) oppfordrer eiere av verneverdige
hus eller anlegg som nsker sette i gang med antikvarisk restaure-
ring, om ske om tilskudd for slikt arbeid.
FFK skriver p sin nettside at de nsker sknader om midler til fre-
dede hus og anlegg og andre srlige verdifulle kulturmilj og land-
skap for 2013. Fylkeskommunen oppfordrer eiere av fredede bygnin-
ger, samt bygninger i fredningsklasse tilknyttet kystkultur til ske
om midler til istandsetting. Sknadsfristen er 10. november 2012
og Finnmark fylkeskommune hper det kommer inn mange spen-
nende sknader. (Illustrasjonsfoto: Arve Kjersheim)
Regulering for
butikk vedtatt
Reguleringsplanen for omrdet
ved Tmmerveien p Kronstad,
som innbefatter nrbutikk og
24 boenheter i form av toeta-
sjers bolighus, ble i Planutval-
gets mte 8. oktober vedtatt.
Alta kommune opplyser p
sin hjemmeside at vedtaket kan
pklages til fylkesmannen iht.
Plan- og bygningslovens 1-9
innen 3 uker fra kunngjring.
Klager fremsettes skriftlig til
Alta kommune ved avdeling for
samfunnsutvikling, Pb. 1403,
9506 Alta.
Hvem rydder opp?
For ett r siden ble det hogget re voksne furutrr i Hjemmeluft,
nr E6 der hvor verbygdveien begynner.
Visstnok var det Statens vegvesen som hugde, for sikre E6 mot
at trr veltet over veien i en storm. Disse trrne var imidlertid p
srsiden av veien, og det blser sjelden storm fra sr. S jeg skjn-
ner ikke helt dette med faren for velte over E6, mener en leser. Han
konstaterer at det fremdeles ligger to store kvisthauger der. Hvem
skal rydde opp? Spr han. (Foto: Privat)
11 BYRUNDEN Torsdag 1. oktober 1
Ordfreren m vre rlig
Arvid Nilsen fler seg en smule provosert etter at Altas ordfrer
Laila Davidsen under mtet med pensjonistforbundet mandag
uttalte at pensjonistene er en hurtigvoksende ressurs.
Dette er typisk politikerprat. Jeg synes hun heller burde
vre rlig. Sannheten er at vi er en klamp om foten for sam-
funnet. Hvis hun virkelig mener det hun sa, s savner jeg f
hre hvordan hun har tenkt at vi skal benyttes. Som pensjonist
havner man fort utenfor alle systemer, noe som gjr at det er
vanskelig bruke oss til noe, mener han.
Her er vi i Lang-
fjorden s langt
tilbake som i
1949 da Kong
Hkon var p
besk ved nn-
marksgrensa.
Gutten i front
er Georg Beldo.
Dette bildet
har vrt brukt
i 1999 og var
sendt inn av Rei-
dar Johnsen.
Anna Nyvoll fra
Nyvoll vinner og
vinner. N kan
hun ogs nyte kvel-
den med unke ny
smart-tv.
Det er i forbindelse med at Ex-
pert runder 50 r at Anna ble
trukket som vinner i en konkur-
ranse som gr hver dag i hele
oktober.
Ja, jeg vinner mye. Det er
skikkelig artig, sier hun med et
stort smil.
Vinner og vinner
Bare i r har Anna ere premier
stende hjemme. Blant annet en
liten tv.
Jeg vant en 22 tommers at-
tv i ukebladet Her & n. I tillegg
vant jeg to kinobilletter i Radio
Altas dagskonkurranse og 500
kroner i kryssordkonkurransen i
Allers. Men strst er uten tvil er
de 100.000 kronene jeg skrapte
frem p Flax i 2005, forteller
hun.
Og aksen ser alts ut til ved-
vare, for i dag ble hun trukket ut
som vinner av en 46 tommers
smart-tv til 11.999 kroner.
Det passet meg godt, etter-
som jeg bare en snn gammel
klump av en tv fra fr.
Vinnerlykke i Alta
Men det er ikke bare Anna som
vinner i Alta for tiden. Hver dag
i oktober blir det trukket ut seks
vinnere i hele landet. I lpet av
mnedens frste 17 dager er re
vinnere i Alta trukket ut.
Og i dag kk tre av dem pre-
miene sine. Elisabeth Skavhaug
vant ny vaskemaskin til 5.500
kroner.
Kjempeaks. Det var det
eneste vi virkelig manglet i den
nye leiligheten vr, s dette pas-
set veldig godt, sier Elisabeth og
smiler bredt.
Ogs Inger Helene Eira er blant
de heldige. Hun vant Samsungs
toppmodell Galaxy SIII mobilte-
lefon til nesten 4800 kroner.
Kjempeaks. Den gamle tele-
fonen min ble stjlet for to uker
siden, s denne premien kom
som sendt fra oven, ppeker
ungjenta.
Utrolig heldig
Daglig leder ved Expert Alta, Ei-
rik Pedersen, er gledelig overras-
ket over hvor god uttelling Alta
har hatt i denne konkurransen.
Hva er oddsen for at re per-
soner i bare Alta blir trukket ut
nr man vet hvor mange Expert-
butikker det nnes i Norge. Helt
utrolig, slr han fast.
Konkurransen har trukket mye
folk til butikken og hver eneste
dag er det mange innom for re-
gistrere seg med hp om vinne
en tv, datamaskin, vaskemaskin
eller en telefon.
Anna er full av aks
VINNERLYKKE: Det er vel bare Lotto Anna Nyvoll ikke har vunnet i. I dag vant hun en smart-tv til 1. kroner.
GAMLE BILDER
P TRDEN
HELDIG: Sammen med Anna Nyvoll vant ogs Elisabeth Skavhaug (t.v) og Inger
Helene Eira (i midten) vaskemaskin og mobiltelefon.
Av Rune stlyngen
rune@altaposten.no
1 NYHETER
Torsdag 1. oktober 1
Alta
pningstider: Man-fre 10-20, lr 10-18 www.facebook.com/sport1alta
Adresse: Alta Am, Markedsgt 21-25, 9503 Alta tlf.: 78 44 05 00
BESTSELGEREN
SOM HOLDER DEG VARM
FR DU KJPT
HOS OSS
REAL TURMAT
4 FOR 3
Husk, ALLTID 3 for 2
p alt av sokker
PRISFESTDAGER
og
Trek er p besk hos oss I DAG fra kl. 15.00 til 20.00
Se neste rs sykkelmodeller! (Mulighet for forhndsbestilling til 2013-sesongen).
Kom innom for
hyggelig sykkelprat!
Leon Donatello sier
det verken ble funnet
narkotika eller tyv-
gods p Thomasbak-
ken.
Leon Donatello, tidligere kjent
som Stig Kristensen, stiller seg
uforstende til politiets ut-
talelser om at re personer er
pgrepet i en aksjon mot Wol-
verines MC i Alta.
Det ble ikke funnet narko-
tika og ikke tyvgods. Politiet
fant heller ingen funksjonelle
skytevpen, sier Donatello til
Altaposten.
Krever betalt
Han varsler at eierne av huset
p Thomasbakken som poli-
tiet slo til mot, kommer til
kreve betalt for en delagt dr
til ere tusen kroner.
Innsatslederen hadde nk-
kel til bygningsmassen, men
lot likevel politiaspirantene
bryte opp dra. Det kommer
en regning fra eierne, varsler
Donatello, som ogs hevder at
det kun var to personer som
ble pgrepet, ikke re som po-
litiet meldte om.
Det var jeg og en annen
som var inne, sier han.
Lp for stlendingene
Han mener det ikke kan vre
tvil om at politiet har lpt st-
lendingenes rend i denne
saken.
Det saken dreier seg om er
at jeg kk penger inn p en
helt legitim konto i januar.
Pengene kom ogs fra en helt
legitim konto. S vidt meg be-
kjent er det fortsatt lov til
overfre penger, sier Wolveri-
nes-medlemmet.
Siktelsen for narkotikaheleri,
stiller han seg hundre prosent
uforstende til.
Denne saken er blst ut av
alle proporsjoner. Aksjonen
var helt undvendig, mener
Donatello.
Forelpig har han ikke skaf-
fet seg noen advokat i saken.
Det er ingen grunn til det
p det nvrende tidspunkt,
sier han.
Krever betaling
for delagt dr
LEGITIME PENGER? Leon Donatello mener seg forulempet av politiet. (Arkivfoto)
Det er ikke smpenger
politiet mener stam-
mer fra narkotikahe-
leri i Alta.
Politiadvokat Odd Skei Kostveit
i Telemark politidistrikt stiller
seg uforstende til kritikken fra
advokat Kjetil Nilsen.
Det fr st for hans regning at
han mener saken er blst ut av
proporsjoner. Dette er en alvor-
lig sak. Det ser ut som det dreier
seg om heleri av sekssifrede
summer fra narkotikaomset-
ning i Alta, s dette er betydelige
summer, ppeker politiadvoka-
ten overfor Altaposten.
Pengetransaksjonene sentrale
Han understreker at penge-
transaksjonene er det sentrale
i denne saken, og at vpen- og
narkotikafunn ikke er spesielt
relevant i saken i Alta, men kon-
staterer at beslagene ble gjort.
Nr det gjelder pstandene fra
Leon Donatello, som fastholder
at vpenet som ble tatt ikke er
funksjonelt, kan ikke Kostveit si
noe eksplisitt om dette.
Jeg har ikke full oversikt over
bevisene foran meg, s det kan
jeg ikke si noe sikkert om p det
nvrende tidspunkt, sier Kos-
tveit, som var p vei til et av de
mange fengslingsmtene i dag
da Altaposten kk ham i tale.
Helt vanlig
Han kjenner seg heller ikke igjen
i at Nilsen skal ha ftt mindre in-
formasjon enn mediene.
Politiet har ikke kommentert
detaljer om beslag eller utsagn
fra noen av de siktede. Forsva-
reren fr selvsagt innsyn i doku-
menter som er relevante under
fengslingen, men det er van-
lig at man klausulerer beviser
i slike saker, hvor det er mange
involverte. En klausulering gir
forsvareren innsyn, men inne-
brer at han ikke kan informere
klienten sin, ppeker politiadvo-
katen.
Han understreker ogs at be-
slagsrapporter og lignende ikke
er klausulert.
Av Arne Reginiussen
arne.reginiussen@altaposten.no
Sekssifrede belp
Advokat Kjetil Nil-
sen er sterkt kritisk
til politiets hndte-
ring av MC-saken.
Tirsdag kom meldingen om at
re personer var pgrepet i Alta
i en storaksjon mot ere MC-
klubber p stlandet og i Vest-
Finnmark.
Politiet uttalte at det var fun-
net vpen og narkotika bde i
Alta og p stlandet.
Advokat Kjetil Nilsen forsvarer
en av de to siktede i saken. Han
reagerer sterkt p mten politiet
har gtt ut med informasjon.
Det er typisk politiet opptre
slik i saker som omhandler MC-
miljet og gjengkriminalitet. Da
gr de hnd i hnd med pressen
og dramatiserer, sier Nilsen.
Gigantbeslag?
Han reagerer ogs p at politiet
har klausulert dokumentene i
saken.
Denne saken er blst helt ut
av proporsjoner. Slik som poli-
tiadvokat Odd Skei Kostveit i Te-
lemark politidistrikt fremstiller
saken, hres det jo ut som det
har vrt gigantbeslag. Det er en
uting g ut som han har gjort,
det mistenkeliggjr alle de re
som er pgrepet her, og frer til
stigmatisering, mener forsvars-
advokaten.
Markeringsbehov
Nilsen forklarer videre at det
lokale politiet har sittet p si-
delinja i saken. Det er iflge han
Kripos som har foretatt avhre-
ne, og det lokale politiet har kun
bidratt i ransakingen.
Uttalelsene i saken viser at
Telemark politidistrikt, som
koordinerer aksjonen, har et
voldsomt markeringsbehov. To
ganger har jeg skriftlig bedt om
dokumentinnsyn, uten f det,
men i pressen bidrar politiet til
hausse opp og dramatisere.
Det er helt uholdbart, sier Nil-
sen.
Hans klient ble avhrt uten at
advokaten kk gjre seg kjent
med saken p forhnd.
Min klient er siktet for heleri
av penger fra narkotikaomset-
ning. Han satt i et ere timer
langt avhr i gr, uten at vi kk
gjre oss kjent med sakens do-
kumenter, opplyser Nilsen.
Stiller seg uforstende
Han fastholder ogs at det ikke
ble gjort store beslag hos hans
klient.
Det var beslag av 0,5 gram
hasj og 1-2 gram amfetamin, s
det dreier seg om overtredelse
av legemiddelloven. Nr det
gjelder siktelsen, forklarer han
at det dreier seg om utln av
penger, og dette er snakk om
smpenger. Han stiller seg ufor-
stende til siktelsen, sier Nilsen,
som ogs ppeker at hans klient
ikke har noen tilknytning til
Wolverines.
De to siktede fra Alta fremstil-
les for varetektsfengsling tors-
dag.
Av Arne Reginiussen
arne.reginiussen@altaposten.no
FR IKKE INNSYN: Politirazziaen tirsdag er blst helt ut av proporsjoner, mener advokat Kjetil Nilsen. (Foto: Tom Skoglund)
Media
fr mer
enn for-
svarerne
Venstres Trine
Noodt ble presset til
trekke et forslag
som slr fast at sy-
kehus er mlet for
Alta.
Venstre og Frp kritiserte pent
planen til Ivan Olsen og Hyre
har for skaffe Altas befolkning
sykehustjenester da formann-
skapet behandlet strategidoku-
mentet Nye Alta-modellen.
Oppgjret med Noodt ble tatt
i lukket gruppemte, men ble
ogs avdekket i full penhet un-
der behandlingen i formannska-
pet.
Jeg innrmmer ha feilet.
Selv ikke deler av den politiske
ledelse i Alta, heller ikke oppo-
sisjonen, tror p mitt forslag
til plan og strategi, vedgikk en
skuffet Ivan Olsen, lokal helse-
minister.
Full splittelse
Olsen oppsummering stemte
godt med debatten i formann-
skapet. Planen for hvordan Alta
kommune skal sikre helsetilbu-
det til Altas befolkning, ble tatt i
mot med forundring i formann-
skapet. Ikke minst var skepsisen
stor blant samarbeidspartnere i
den lokale regjeringen.
Her er masse vage formulerin-
ger. Jeg har rett og slett proble-
mer nne ut hvor man vil hen
etter ha lest dokumentet. Det
forteller meg ingenting, slo Ven-
stres Trine Noodt fast.
Sykehusforkjemperen fra Ven-
stre leverte derfor et eget forslag
hvor hun konkretiserte hva Alta
kommune skal arbeide for.
Formannskapets krever at hel-
seminister Jonas Gahr Stre sr-
ger for at Helse Nord igangsetter
en ndvendig konsekvensutred-
ning med en samfunnskono-
misk analyse av sykehusstruk-
turen, fr det investeres i nytt
sykehusbygg i Vest-Finnmark.
Formannskapet ber rdman-
1 Torsdag 1. oktober 1
Fikk ikke si sykehus
Les DSAXs kommer til Alta
med en musikals komedie
Hvor mange medlemmer er de?
Send AP (mellomrom) QUIZ (mellomrom) ditt svar til 2399.
Vinneren fr to billetter til forestillingen.
Pris pr. sms kr 5,-
SMS
Altas lokale helsemi-
nister Ivan Olsen hev-
der at det er anarki i
Alta kommune.
Olsens ndelse beskrivelse ret-
tes mot det som n skjer i ledel-
sen av Alta kommune i helsesa-
ken. Hans plan ble slaktet mest
av hans egne. I onsdagens for-
mannskapsmte slo Ivan Olsen
fast at sykehussaken n var helt
ute av kontroll og gikk langt i
stemple Noodt som illojal i for-
hold til resten av den politiske
ledelsen.
Jeg har lagt opp til ryddige
prosesser. I stedet er debatten
ute av kontroll, og vi opplever
anarki. Jeg registrerer at Venstre
nsker gjre dette til en valg-
kampsak, sa Olsen.
Han bekreftet de re samar-
beidspartiene stod bak innstil-
lingen senest dagen fr for-
mannskapsmtet.
Det var i gr, men med for-
slaget til Venstre ser alle hva
tilstanden er i den politiske le-
delsen.
Null troverdighet
Ogs i opposisjonen ble Nye Al-
ta-modellen tatt i mot med re-
signasjon. Gruppeleder Geir Ove
Bakken i Ap slo fast at dette var
noe helt annet enn det som var
lovet og hadde problemer med
tro at dette var det som var
kommet ut etter at ere rsverk
var frikjpt til arbeidet. Han var
forundret over splittelsen i sam-
arbeidskonstellasjonen.
Jeg kan ikke se at Alta Hyre
har noen troverdighet igjen i
denne saken, slo Bakken fast
overfor TV-Nord i en kommen-
tar.
Han og Ap stemte mot bde
innstilling og tilleggsforslag i
pvente av partimessig behand-
ling som skjer i dag torsdag.
Av Jarle Mjen
jarle@altaposten.no
Har blitt anarki
Av Jarle Mjen
jarle@altaposten.no
nen lyse ut anbud om ekstern
utredning av sykehusstruktur i
Vest-Finnmark i trd med kom-
munestyrets tidligere vedtak.
Her heter det at det skal avsettes
0,5 millioner kr som startbevilg-
ning til utredning av framtidig
sykehusstruktur.
Utredningen lyses ut umiddel-
bart dersom det ved utgangen
av oktober 2012 viser seg at
Helse Nord fremdeles ikke vil
igangsette en slik utredning p
eget initiativ.
Ikke bra nok
Venstre-representanten var klar
og tydelig p at Olsens plan
ikke var god nok. Hun ba der-
for formannskapet om sttte
til sende prosjektet Nye Alta-
modellen tilbake til adminis-
trasjonen og prosjektleder Ken-
neth Johansen, med flgende
korrigeringer:
Mlsettingen for prosjektet Nye
Alta-modellen m vre frem-
skaffe opplysninger som grunn-
lag for ny sykehusstruktur i
Vest-Finnmark, og lokalisering
av et lokalsykehus i Alta med f-
deavdeling, akuttberedskap og
CT/MR rntgen.
I forslaget slr Noodt ogs fast at
det endelige mlet er et lokalsy-
kehus i Alta.
Det er det jeg har gtt til valg
p, og som vi alle i samarbeids-
konstellasjonen har lovet vel-
gerne kjempe for. Da m vi
ogs vre rlig nok til konkre-
tisere det i prosjektet, klargjorde
Noodt.
Trakk forslaget
Etter gruppemte trakk Noodt
forslaget til fordel for et felles-
forslag fra Frp, Hyre, Venstre
og Kp som ikke nevner sykehus
i mlsettingen.
Varaordfrer Ronny Berg be-
krefter at Frp deler skepsisen til
Venstre, og ville stemt med Ven-
stre dersom forslaget fra Noodt
ikke var blitt trukket.
DRLIG STEMNING: Planen Nye Alta-modellen til hovedutvalgsleder Ivan Olsen (stende) og prosjektleder Kenneth Johansen, ble slaktet i formannskapet i gr.
1 KULTUR
Torsdag 1. oktober 1
9N_`?VPUN_Q<Y`R[
XbYab_-NYaN]\`aR[%[\
8
b
Y
a
b
_
Alta lmklubb, UKA og
dramalinja p den videre-
gende skolen byr p en
annerledes lmopplevelse.
Filmen som vises er The Rocky Hor-
ror Picture Show fra 1975 som kk
kultstatus etter frst ha oppet.
Etter hvert kk musikalen sin egen
tilhengerskare med publikum som
kledde seg ut og deltok aktivt under
visningene med dans og kasting av
diverse effekter og roping til skjer-
men. Det samme opplegget skal gjen-
skapes i sal 2 p kinoen i kveld, fortel-
ler Gril Johansen i Alta lmklubb.
Klubben gjorde samme stunt i fjor
og syntes det var s gy at de gjentar
bragden.
Publikum oppfordres til kle seg
ut (type sexy, transe eller som en av
karakterene), og ta med seg ris, avis,
vannpistol, lommelykt, partyhatt, ka-
zoo, kortstokk og dommeryte, for-
teller klubben.
Galskap p kinoen
Et par problemer
gjorde at grdagens
konsert ikke kan
mle seg Krke-
slvs forrige besk
p City Scene.
UKAs andre storkonsert ble
mtt med store forventninger
torsdag kveld. Grunnen er selv-
sagt de to tidligere beskene fra
Krkeslv i 2011 som blant an-
net resulterte i en konsert som
nrmet seg det legendariske p
City scene.
Grdagens oppvisning ndde
ikke helt opp til tidligere hy-
der. Bandet virket opplagte
og energiske i det som er den
frste av 19 konserter i bandets
norgesturn, men spesielt lyden
gjorde det vanskelig f full
uttelling fra bodvringenes
strlende ltkatalog.
Backstagevokal
De to gitaristene og bassisten
veksler p ha hovedvokal nr
de spiller live, men spesielt
Petter Nohr Unstads sang virket
gumsete denne kvelden. Et par
ganger hrtes det nesten ut
som om vokalen kom fra en
hyttaler som sto backstage.
Gitarene kom best fram denne
kvelden. Mens gjengen har gode
melodilinjer som er verd hre
p, ble lyden i overkant grtete
da alle peiset p og skulle synge
da konsertklimaks og lter
som I limbo og Nordavind mot
varme kinn ble framfrt.
Sistnevnte lt bd likevel p et
av kveldens hydepunkt da gi-
tarsoloen lokket fram stpelsen.
Og selv om dette ikke var en
konsert for historiebkene var
det mye godt ta med seg fra
konsertvarmen.
Mye nytt
Mellom gamle hits kk vi i gr
kveld presentert en lang rekke
lter fra den nye plata. 8 av 12
spor kom fra Alle gode ting
kanskje litt for mye for under-
tegnede som ikke har omfavnet
utgivelsen like tett som de to
forrige.
Mens den forrige konser-
ten P city scene trakk 160
publikummere var det merk-
bart bedre plass p utestedet
denne kvelden. Det er likevel
anbefale byens befolkning ta
turen neste gang Krkeslv er
innom Alta. Det er fascinerende
se de tre framme p scenen
som veksler mellom vokaljob-
ben noe som skaper en n
dynamikk for bandet som ikke
stiller med store fakter og noen
utpreget frontgur. Dette er
solide musikere med gode lter.
Det gr aldri av moten.
Av Lars Richard Olsen
KULT: The
Rocky Horror
Picture Show
fra 1.
(Foto: th
Century Fox)
Vanskelig turnstart
VARMET OPP: Bandet Lillyum kk skryt av Krkeslv for jobben.
TRIVELIG LELL: Publikum mtte ikke opp i hopetall, men de som var der s ut til
trives.
BRA BAND DRLIG LYD: Petter Nohr Unstad og Krkeslv kk aldri skikk p lyden p City scene onsdag.
(Alle foto: Frank Rune Isaksen)
KONSERT
Konsert
Krkeslv
City scene
Onsdag
Publikum: Rundt 1
1 Torsdag 1. oktober 1
1 SPORT
Torsdag 1. oktober 1
8N_Y2V_VX@aRSSR[`R[q:NT[R2X
`]\_aR[-NYaN]\`aR[%[\
@
]
\
_
a
sportsglimt
Klart for hstslepp
Alta IFs hndballgruppe fyrer for al-
vor i gang aktiviteten denne helga.
Ikke bare skal klubbens to seniorlag
sesongpne borte mot Bravo. Ogs
minihndballen starter opp nr Hst-
sleppen arrangeres i Altahallen lrdag
og sndag. lag er pmeldt til den
rlige happeningen.
Lrdag spiller 1. . klasse jenter og
1. . klasse gutter. Sndag er det .
. klasse gutter og . klasse jenter som
skal i aksjon.
Kampoppsettet ligger p vr hjem-
meside altaif.no, forteller turnerings-
leder Jon Vidar Bull.
Samling i Alta
Frstkommende helg vil det bli arran-
gert friidrettssamling i Finnmarkshal-
len, opplyser Tor Brge Lekang fra Alta
friidrettsgruppe.
Vi starter fredag ettermiddag med
registrering klokken 1.. S starter
frste kt en time senere. P lrdag er
det to nye treningskter, fr vi avslut-
ter rundt lunsjtider sndag. Samlingen
er i regi av Finnmark friidrettskrets, og
samler barn og unge fra tirsalderen
og oppover fra hele fylket, sier Lekang
til Altaposten.
Friidrettsmiljet er hele tiden p jakt
etter nye talenter, og Lekang inviterer
derfor unge altavringer som interes-
serer seg for friidrett til en praktisk
treningskt i morgen.
Alle friidrettsinteresserte barn og
unge i alderen -1 r er hjertelig vel-
kommen i Finnmarkshallen p fredag.
Mt opp i kafeen klokken 1., opp-
fordrer Tor Brge Lekang.
Samling i
Kjllefjord
Seks utvere fra Alta skiskytterlag skal
kommende helg reise til Kjllefjord
for delta p IL Nordkyns jubileums-
samling. Skiskytterne setter kursen for
Kjllefjord i morgen og blir vrende
til sndag. De seks utverne er Marius
Witte (junior), Lene Mikkelsen (J1),
Tage Bjrkli (G1), Mathias Hansen
(G1), Johannes Helsvig Nilsen (G1)
og Sindre Birkeland (G1), opplyser
Alta SSL p sine nettsider.
Tapte for Nttery
Bod hndballklubb rk p seson-
gens andre tap da de tapte 1-
hjemme mot Nttery i gr kveld.
Det nyopprykkede postenligalaget
scoret bare fem ganger fr pause
og l under -11 ved halvtid. De tid-
ligere Alta IF-spillerne Jan Ivar Buljo
og Stig Tore Moen Nilsen var begge
i aksjon for BHK. Sistnevnte scoret to
ml, mens Buljo ruslet mlls av ba-
nen. Vetle Eck Aga ble hjemmelagets
toppscorer med fem fulltreffere. BHK
ligger p niendeplass med tre poeng
etter de re frste serierundene, og
mter Follo HK p bortebane frst-
kommende helg. Fyllingen/Bergen
leder serien med ti poeng p seks
kamper.
Ssknene Anna Odi-
ne, Jrgen Oliver og
Eidar Johan Strm
har forlatt Raufoss
IL og er tilbake un-
der Alta IFs vinger.
De tre unge hopperne fra Nord-
lysbyen yttet til Raufoss i som-
mer og tok da overgang til hopp-
gruppa i byens idrettslag. Etter
noen mneder i klubben har ut-
verne og pappa ivind Strm
gjort det klart at de nsker re-
presentere moderklubben igjen.
Svein-Erik Danielsen i Alta IF
hopp og kombinert er godt for-
nyd med den avgjrelsen.
Vi synes det er helt topp at
vre utyttede hoppere fortsatt
nsker konkurrere for Alta IF.
Ingenting gleder oss mer. N er
alle vre utvere samlet igjen,
og det betyr mye for oss, blant
annet nr vi skal ut p sponsor-
jakt. At en fantastisk utver som
rekruttlandslagets Anna Odine
Strm nok en gang represente-
rer Alta IF er st musikk i vre
rer, sier en fornyd Danielsen
til Altaposten.
Fr sttte av Brthen
Mye av grunnen til at den unge
trioen skiftet klubb i sommer
var konomiske hensyn. De som
str oppfrt i Raufoss IL fr hop-
pe gratis i idrettslagets plastbak-
ke, mens de som str utenfor m
betale hundrevis av kroner for
hver eneste treningskt.
Med tre hoppere i stallen
ble det dyrt for ivind, s det var
den mest fornuftige lsningen
der og da. Men ting har skjedd
underveis, og han har ikke vrt
helt fornyd med opplegget i
klubben. N er han begynt som
trener i Hedmarkshopp, og da
kan Anna Odine, Jrgen Oliver
og Eidar Johan like gjerne repre-
sentere Alta IF. S da var valget
veldig enkelt, kommenterer Da-
nielsen.
Ogs Idar Mar, Stian Daniel-
sen og Fredrik Strm har yt-
tet p seg, mens Bjrn Yngve
Opgrd for tiden er eneste ung-
domshopper som benner seg i
Nordlysbyen. Alle representerer
Alta IF.
Jeg snakket med sportssjef
for det norske hopplandslaget,
Clas Brede Brthen, da jeg var i
Trondheim sist helg. Han me-
ner det er viktig at hele landet
er representert med utvere
og synes det var ott at vi igjen
har alle samlet under samme
klubblogo. Jeg kunne ikke vrt
mer enig, smiler ildsjelen i Alta
IFs hopp- og kombinertgruppe.
Mindre reiseutgifter
Selv om klubbens unge talenter
er yttet srover, er fortsatt Alta
IF en viktig stttespiller for ut-
verne.
Vi bidrar fortsatt med reise-
sttte og hjelper til med de ut-
giftene som utverne fortsatt
har. Men det er klart at det p
langt nr er like dyrt for oss
f til aktivitet som tidligere. N
er de tilknyttet ulike skole- og
hoppmiljer i Trondheim, Lil-
lehammer og Raufoss. Trnder-
hopp betaler for eksempel alle
reiser og overnattinger i forbin-
delse med norgescuprennene.
Det koster betale utverne inn
i teamet, men vi fr veldig mye
igjen for det, understreker Dani-
elsen.
Plastsesongen avsluttes i disse
dager, og allerede om en mned
arrangeres hopp-NM. Da forh-
pentligvis med Alta-hoppere p
bommen.
Vintersesongen er like om
hjrnet, og 16. 18. november er
vi i gang. Da er det NM i Rena-
bakkene i Hedmark, og kanskje
stiller bde Stian Danielsen og
Idar Mar i det mesterskapet.
Anna Odine Strm fr trolig dis-
pensasjon, men det er usikkert
om hun er helt klar etter skaden
hun pdro seg i sommer. Etter
NM gr det slag i slag, s det er
mye spennende se frem til de
kommende mnedene, avslut-
ter han.
Hopp-Alta samles igjen
SAMMEN IGJEN: Stian Danielsen og Anna Odine Strm har representert ulike klubber det siste halvret. N er de begge Alta IF-hoppere atter en gang. Ogs Anna Odines lillebrdre Jrgen Oliver og Eidar Johan er
tilbake i moderklubben. (Arkivfoto: Magne Ek)
Av Karl Eirik Steffensen
kalle@altaposten.no
Rune Berger skjn-
ner lite av pstande-
ne Lyngen/Karnes-
trener Dan Hvard
Johnsen kom med i
grsdagens FD.
I grsdagens Finnmark Dagblad
sa tidligere Hammerfest- og Por-
sanger-trener, n assistent i Lyn-
gen/Karnes, Dan Hvard John-
sen at han tror BUL vil overta
posisjonen som ledende klubb i
Finnmark etter Alta IF.
Johnsen sier Alta IF br vre lo-
komotivet i Finnmark, men som
bakgrunn for sin spdom nev-
ner han blant annet det han kal-
ler manglende goodwill i nn-
marksfotballen og arroganse.
Egne observasjoner og sam-
taler med andre i fotballmiljet
viser at Alta har mistet litt av
goodwillen blant klubbene i la-
vere divisjoner, sa Johnsen og la
til at Alta IF opptrdte arrogant i
Andreas Lvland-saken.
Lvland ville til Alta, men kun-
ne ikke signere proffkontrakt
uten at utdannelseskompensa-
sjonen slo ut. Klubbene ble al-
dri enige om en sum og etter et
halvt r som amatr i Alta gikk
Lvland til Finnsnes som ble
enig med L/K om kompensa-
sjon.
Br ikke graves i
Rune Berger i Alta IF er frst og
fremst overrasket over at det
blir sltt opp helsider i medi-
ene om hva en i trenerteamet
til Lyngen/Karnes mener om
Alta-fotballen. At Johnsen har
tro p BUL er han derimot glad
for, men reagerer p pstandene
L/K-treneren kommer med om
Alta IF og arroganse.
Det har jeg ikke hrt fra noen
andre klubber. Men Dan H-
vard sitter og kommenterer fra
Lyngen som har sin helt egen
agenda. Vi hadde en sak med
dem om Andreas Lvland som
ikke var heldig og vi hadde et
hp om lse den under samme
forutsetning som nr vi fr spil-
lere fra andre klubber. Skal vi be-
gynne grave i den saken s har
dessverre ikke Lyngen s mye
vinne, men det nsker jeg ikke
gjre, sier Berger og svarer p
Johnsens pstand om manglen-
de goodwill.
Jeg tror nnmarksklubbene
hadde reagert mer negativt om
vi hadde betalt full utdannings-
kompensasjon til Lyngen i ste-
det for gjre ting p samme
mte som vi har gjort med andre
klubber. Dan Hvard og Lyngen/
Karnes hadde helt sikkert vrt
strlende fornyde, men det er
viktigere for oss ha et godt for-
hold til alle klubbene rundt oss
enn ha et spesielt godt forhold
til bare Dan Hvard og Lyngen/
Karnes.
Tidligere spillere bidrar
Johnsen mener ogs Alta IF dri-
ver med kortsiktig tankegang.
De gamle Alta-guttene fra
90-tallet er helt borte fra klub-
ben. En rekke ressurspersoner
som kunne ha beriket klubben.
N virker det som om det er stu-
denter som har gjort sitt inntog i
klubben, og at man har en veldig
kortsiktig tankegang, sa Johnsen
til FD.
Berger avviser dette.
Veldig mange av de tidligere
spillerne bidrar i dag. At ere av
dem, som for eksempel Roger
Hammari og Terje Falsen, bi-
drar i naboklubbene synes vi er
veldig bra. Og uten studere lis-
tene kan jeg blant annet nevne
Kjetil Kristensen, Lars Holsb,
Nils Eirik Toft og Bjrn Steinar
Lampe som i dag er involvert i
vre aldersbestemte lag. I tillegg
har vi bde ystein Esjeholm og
yvind Pedersen i sportslig ut-
valg noe som er veldig sentrale
posisjoner sier Berger.
At klubben styres av studenter
og ikke tenker langsiktig kom-
menterer han gjerne.
Jeg skjnner nok hvem han
tenker p, men vi har blant an-
net hentet inn Alta-guttene
Klaus Pettersen og Tor Eirik
Nome som har sin utdannelse
fra idrettshgskolen. yvind
Pedersen og ystein Esjeholm
er nevnt og i tillegg har vi ftt
inn Tron Mller Natland med
erfaring fra fotballforbundet.
Alle disse sitter inne med masse
kunnskap som vi fr glede av
ogs i framtiden, sier han.
Vil unng maktkamp
Berger er opptatt av at man n
ikke starter en maktkamp.
Frst vil jeg si at jeg unner
BUL den suksessen de har hatt.
Men hvis Alta IF og BUL begir
seg ut i en maktkamp i forhold
til posisjon s vil det delegge
for begge, sier Berger som er p
tur ut av Alta IF og understreker
at han ikke uttaler seg p vegne
av klubben.
Rivalisering er sundt, men en
maktkamp vil bde klubbene,
samarbeidspartnere og byen
tape p. Jeg kan nrmest garan-
tere at en slik maktkamp i beste
fall ender med at vi sitter igjen
med ett lag i andre- og ett lag i
tredjedivisjon i 2014. Str man
sterkere sammen og drar i sam-
me retning s tror jeg Alta IF
kan komme tilbake til Adecco-
ligaen og BUL beholder plassen
i 2. divisjon. Man har ulik kom-
petanse i de to klubbene som
ved et samarbeid kan vre med
p stabilisere begge klubbene
p et godt niv, avslutter Rune
Berger.
1 SPORT Torsdag 1. oktober 1
Av Magne Ek
magne@altaposten.no
TIL ANFIELD: TIL-trener Dag Erlend Kristensen (t.v.) lokket med tur Liverpool og
Kenneth Thomassen ble vinneren etter godt treningsoppmte. (Foto: privat)
Fr Aneld-opplevelse av treneren
OPPGITT: Rune Berger er litt oppgitt over at Dan Hvard Johnsen, fra sin posisjon i Lyngen/Karnes, angriper Alta IF i mediene
og kaller klubben arrogant. (Arkivfoto)
Trener Dag Erlend
Kristensen ga TIL-
spillerne en gulrot i
januar. Om to uker ser
en av spillerne Liver-
pool p Aneld.
Jeg sa til spillerne i januar
at en av dem skulle f dekket
kampbillett og hotell i England
og at treningsoppmtet gjen-
nom sesongen ville vre av-
gjrende for hvem som skulle
f premien, sier Tverrelvdalen-
trener Dag Erlend Kristensen.
Tre spillere var med i lodd-
trekningen denne uka. Mens
Daniel Reginiussen og Andre-
as Kalseth mtte se premien
ryke kunne Kenneth Thomas-
sen juble.
Til tross for to korte ska-
deavbrekk hadde han over 90
prosent oppmte fra han star-
tet opp treningen i februar,
sier Kristensen som selv m ut
med 2000 kroner for dekke
premien.
Meningen var at jeg skulle
ordne sponsorer p dette, men
det glemte jeg og ble dermed
selv sittende med regningen
p 4000 kroner. N har min
snille sjef p Tools Alta gtt
inn med halvparten, men hvis
andre vil bidra er de hjertelig
velkommen, sier Kristensen.
Thomassen, som er Liver-
pool-supporter m selv dekke
yreisen og har sammen med
Kristensen bestemt seg for
se Liverpool Newcastle om to
uker. Duoen skal ogs f med
seg kampen mellom Man-
chester United og Arsenal.
Reagerer p
pstand om
arroganse
Av Magne Ek
magne@altaposten.no
1
Torsdag 1. oktober 1
TORSDAG 18. OKTOBER

U
n
i
v
e
r
s
u
m
RADIO
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-08.30, ellers hver
hele time, unntatt kl. 17.00 og 18.00. Fly-
tende nyheter inn i direkteflatene mellom kl.
09.00-15.00. 09.00 Nitimen 11.05 Lnsj med
Rune Nilson 12.00 Norgesglasset 14.03 Distr.
prgm. 17.00 Her og n 18.30 Superblokka
19.03 Kveldspent 20.30 Vrmelding med 2-
dagersvarsel 20.34 Kveldspent 22.00 Dags-
nytt med vrmelding 22.05 Herreavdelingens
platesjappe 00.05 Nattnsket 02.03 Kveldsmat
04.03 Spill vken 05.33 Mot helg med Eli Rygg
05.45 Vrmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, ellers hver
hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00, 20.00 og
21.00. 09.03 Ekko et aktuelt samfunnspro-
gram 11.03 RadioSelskapet 12.30 Nyhetslunsj
13.03 Spillerom 13.30 NRK Spmi 14.03 Kul-
turhuset 16.30 Kulturnytt 17.30 Ekko et aktu-
elt samfunnsprogram 18.00 Dagsnytt atten
19.03 Mrkets opplevelser 19.30 Musikk i P2
Stavanger Symfoniorkester 21.30 Kurer 22.00
Dagsnytt med vrmelding 22.05 P2s Bl Mix
00.05 Notturno
Dagsnytt kl. 06.00, samt 20.00,
21.00 og 23.00. Deretter kl.
02.00, 04.00 og 05.00. 09.00
Miksteip 11.00 Radioresepsjonen 13.00
P3nyheter 13.05 Popsalongen 15.00 P3aksjo-
nen 05.00 P3aksjonen
Nyheter hver halvtime kl. 06.00-
19.00 og hver time kl. 19.00-
24.00. 10.00 God formiddag
14.00 God ettermiddag 18.00 Norgesmagasi-
net 19.00 Popcorn 20.03 Edda 20.05 Aspiran-
tene 21.15 Radio Norge kvelden kultur 23.15
Radio Norge kvelden flerkultur 24.00 Nattmiks
Nyheter hver hele time 06:00-
24:00, hver halvtime 06:00-09:00
og 15:00-17:00. Utvidet nyhets-
sending kl. 07:30. P4-Kultur ca. kl. 12:45 og
14:45. P4-sport ca. kl. 06:50, 08:08, 09:08,
15:03 og 16:03. Nyheter p samisk kl. 19:58.
10.00 Poplunsj 12.00 P4 direkte 15.00 Midt i
Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi 19.30
Barnas Beste 20.00 Download 21.00 Kveldss-
howet 23.00 Vi og Verden innenriks 23.30 Vi
og verden utenriks 24.00 Lyden av P4 02.30
Sytten Tretti 03.00 Download 04.00 Lyden av
P4
07.00 Morgennytt 10.00 Hvem tror du at du
er? 11.00 NRK nyheter 11.05 Anne lager mat i
New York 11.35 Norge rundt (r) 12.00 NRK
nyheter 12.15 Ekstremfiske (r) 13.00 NRK
nyheter 13.05 Frkveld (r) 13.45 Ein dag i Sve-
rige (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Ut i naturen
(r) 14.30 Bondeknlen (r) 15.00 NRK nyheter
15.10 Hygge i Strms 15.50 Fysikk p rote-
rommet (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Norske
rter (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Dyreklinikken
17.40 Oddasat nyheter p samisk
17.55 Tegnsprknytt
18.00 Frkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrdingers katt
Populrvitenskapelig program.
20.15 Solgt!
(7) Underholdningsserie.
20.45 Kan vi vre med?
(2) Norsk dokumentarserie.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Migrapolis
Den glemte minoritet. Vegard Thomas Olsen
skal mte folk som kanskje blir undervurdert
i arbeidslivet.
22.55 TV-aksjonen 2012: Amnesty
23.00 Kveldsnytt
23.15 Trygdekontoret (r)
23.55 Ondt blod i New York (r)
00.35 Solgt! (r)
01.05 Normal galskap (r)
01.45 Brennpunkt (r)
02.45 Forbrukerinspektrene (r) 03.15 Schr-
dingers katt (r) 03.45 Folk: Den gamle mannen
og breen (r) 04.15-04.53 Frkveld (r)
10.00 Oddasat (r) 10.15 Dis-
triktsnyheter (r) 13.35 Solens mat
(r) 14.05 Ein britisk guide til
poesi (r) 14.35 Aktuelt (r) 15.05
Urix (r) 15.25 Dallas 16.10 Jessi-
ca Fletcher (r) 17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Tsunamitrusselen fra
La Palma (r)
19.45 Svenske
dialektmysterium
(7) Dokumentarserie. Program-
leder Fredik Lindstrm prver
lete fram opphavet til riks-
svensk.
20.15 Mat, fusk og drlige
vaner
(7) Da. matserie.
20.45 Erik Tandberg
et fjernsynsportrett
Portrett. Erik Tandberg har i
godt over 50 r vrt NRKs
romfartsekspert.
21.30 Filmbonanza
Aktuelt program om film og
fjernsynsdrama.
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
Utenriksmagasin.
22.30 En kort innsats for
Norge
Br. dokumentar.
23.25 Kvinner og kyr (r)
Sv. dokumentar.
00.25 Korrespondentane (r)
(3) Sv. utenriksmagasin.
00.55 Schrdingers katt (r)
01.25 Oddasat (r)
01.40-05.00 Distriktsnyheter
06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge (r) 11.45 Ettermidda-
gen 13.10 Supernanny (r) 14.10 The Block
15.00 Farmen (r) 16.00 Home and Away 16.30
Home and Away 17.00 En moderne familie (r)
17.30 Ettermiddagen
18.30 Nyhetene
18.45 Vret
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen
19.30 Hotel Csar
(68) Norsk speopera. Mne fr en overras-
kelse sendt p dren.
20.00 Redd ferien min
(2) Norsk realityserie.
20.30 TV 2 hjelper deg
(23) Test av vindtette fleecejakker.
21.00 Nyhetene
21.20 Vret
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Torsdag kveld fra Nydalen
(5) Norsk underholdning.
22.40 Nattskiftet
(5) Olav bryter nye grenser etter at han har
kommet over et nytt kosttilskudd
23.10 Dag (r)
(2) Norsk dramaserie.
23.40 20.00 med Raske Menn (r)
00.40 Golden Goal (r)
01.10 Numbers (r)
02.00 Criminal Minds (r)
02.45 The Cleaner (r)
03.35 Sons of Anarchy
04.20 Damages
05.05 Kontoret (r)
05.25 Kontoret (r)
05.50-06.00 Sonen
06.00 Se opp for Susan (r) 06.30
Alle elsker Raymond (r) 07.00
Tvins 2012 (r) 08.30 I gode og
onde dager 09.20 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r) 11.05 Dr. Phil
12.00 Oprah (r) 13.00 Luksusfel-
len Sverige (r) 14.00 Rednings-
skyta (r) 14.30 Luksusfellen (r)
15.30 Top chef (r) 16.30 Alle
elsker Raymond (r) 17.00 The
Mentalist (r)
18.00 Bones (r)
(59) Am. krimserie.
18.55 Luksusfellen Sverige
(4) Sv. livsstilsprogram.
20.00 Redningsskyta
(32) Norsk dokumentarserie.
20.30 Lines gode hjelpere
(4) Norsk underholdningspro-
gram. Denne uken mter vi
Anja og Kenneth p Klfta i
Akershus.
21.30 Smbruket
(5) Norsk underholdningsserie.
22.30 Paradise Hotel
Danmark
(40) Da. realityprogram.
23.20 Sex og singelliv (r)
(19) Am. komiserie.
23.50 Sex og singelliv (r)
(20) Am. komiserie.
00.20 Kongen av Queens (r)
(27) Am. komiserie.
00.55 Bones (r)
01.55 The Mentalist (r)
02.55 Royal Pains (r)
03.50-06.00 The Express
Am. drama fra 2008. I rollene:
Rob Brown, Dennis Quaid.
Regi: Gary Fleder.
06.00 Phineas and Ferb 06.25
Steg for steg (r) 07.15 What I
Like About You (r) 07.40 America-
's Funniest Home Videos (r)
08.30 Den syvende himmel
09.20 Hundehviskeren (r) 10.10
4-stjerners middag (r) 11.00 Will
& Grace (r) 11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r) 12.20 Fri-
ends (r) 12.50 Slankekrigen (r)
14.45 One Tree Hill (r) 15.40
Christine (r) 16.10 Melissa &
Joey 16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends 17.40 Two and a
Half Men
18.05 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Alt til salgs
(12) Norsk underholdningsse-
rie.
19.30 Gy p landet
(32) Norsk realityserie. Det er
siste dag i Stor-Elvdal, og n
skal kuene p beite!
20.30 Den hemmelige
millionren
(7) Norsk underholdningsserie.
21.30 ndenes makt
(5) Norsk underholdningsserie.
22.30 Special Victims Unit
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Special Victims Unit
(r)
02.15 CSI (r)
03.05 Human Target (r)
03.50 Castle (r)
04.40 Friday Night Lights (r)
05.25-06.00 Steg for steg
(r)
05.20 Morgensending
08.15 'Allo 'Allo!
08.50 Lion Man
09.15 Columbo
10.35-10.55 Glamour
14.05 Alf
14.35 Watching Ellie
15.30 Dallas
16.30 Reisebyret
17.00 Glamour
17.30 Livsstilsguiden
17.55 Jessica Fletcher
18.50 Creature Comforts
19.05 Fdestuen
20.05 Ambulanse frst
p ulykkesstedet
21.05 The Manila Hostage
Massacre (p)
22.00 Lov og orden: NY
22.50 Forensic Investiga-
tors
23.40 Reisebyret
00.05 Livsstilsguiden
00.30 30 Rock
01.25 Fdestuen
02.25-03.15 Kvinner som
myrder
08.00 La Liga
Real Mallorca Gra-
nada.
10.00 Serie A
Chievo Sampdoria.
12.00 La Liga
Real Valladolid
Espanyol.
14.00 La Liga
Real Zaragoza Geta-
fe.
16.00 Serie A
Pescara Lazio.
18.00 Europa League
20.00 Serie A
Roma Atalanta.
22.00 Europa League
Andre runde. Kampen
ble spilt den 4. okto-
ber.
24.00 La Liga
Atltico Madrid
Mlaga.
02.00-03.50 La Liga
Barcelona Real
Madrid.
06.30 Morgensending
10.20 Charmed (r)
11.15 Ugly Betty (r)
12.05 Gossip Girl (r)
13.00 Gilmore Girls (r)
13.55 Judge Judy
14.20 Judge Glass
14.50 Unge mdre Dan-
mark (r)
15.20 Unge mdre (r)
15.50 Hus til salgs Aus-
tralia (r)
17.00 Project Runway (r)
18.00 Cupcake-krigen
19.00 Unge mdre Dan-
mark
19.30 Unge mdre (r)
20.00 Forbindelser
20.30 Verdens strengeste
foreldre Danmark
21.30 Barn somstammer
22.40 Tenringenes sexliv
(r)
23.40 Forbindelser (r)
00.10 Cold Case (r)
01.10 Ghost Whisperer (r)
02.10 Nattsending
06.20 Morgensending
13.30 Pantelnerne i
Detroit (r)
13.55 Lagerkrigen (r)
14.25 Two and a Half
Men
14.55 Top Gear (r)
15.55 Pantelnerne i Las
Vegas (r)
16.25 Skattejegerne (r)
17.20 Dusrjegeren (r)
17.50 Grensevakten (r)
18.20 Pantelnerne i
Detroit (r)
18.50 Top Gear (r)
20.00 Lagerkrigen (r)
20.30 Pantelnerne i Las
Vegas (r)
21.00 Mannen med den
gylne pistol
Br. action fra 1974.
(15 r)
23.35 The Big Bang Theo-
ry (r)
00.10 The Big Bang Theo-
ry (r)
00.35 Nattsending
19.30 Bondi Beach (r)
(1) Austr. realityserie.
19.50 Interirhelvete (r)
(4) Br. livsstilsserie.
20.50 House (r)
(4) Am. dramaserie.
House forsker for-
handle med en vel-
stende pasient som
er i ferd med flytte
arbeiderne sine til
Kina. Samtidig er
Foreman for Parks
disiplinre hring.
21.30 Pinlige sykdommer
(2) Br. dokumentarse-
rie.
22.20 Dama til Leo Ajkic
(r)
(6) Underholdnings-
program.
22.50 Forbrytelsen (r)
(2) Da. krimserie.
23.50 Lov og orden: New
York
Am. krimserie.
00.30 Nattsending
06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.30 Kuraffen
10.30 Drmmehagen (r)
11.00 Superstrekar
13.30 Supernytt (r)
13.40 Habib (r)
14.10 Bevinget (r)
14.30 Krni og Brni (r)
14.45 Jungelens puls (r)
14.50 M.I. High (r)
15.15 Brdrene Dalton (r)
15.25 iCarly (r)
15.45 iCarly (r)
16.10 Big Time Rush (r)
16.35 Spionligaen (r)
17.00 Mnid-tv (r)
17.15 Chumballene (r)
17.30 Frode Flodhest (r)
17.35 Pocoyo (r)
17.45 Ra Ra, den brkete
lven (r)
18.00 Kosinus
18.05 Andys ville eventyr
18.20 Yakari (r)
18.35 Tom&Jerry
18.50 Supernytt
19.00-19.29 Megafon
06.00 Morgensending
16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
16.30 Domkallar oss sop-
rttor
16.45 Det ljuva livet i
Alaska
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go'kvll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Mitt i naturen
Uganda
21.00 Plus
22.00 Debatt
22.45 Rapport
22.50 Gravida bakomgal-
ler
23.35 Det ljuva livet i
Alaska
00.20 Uppdrag gransk-
ning (r)
01.20 Nattsending
08.10 Morgensending
15.05 Lockie Leonard
15.50 Rtter (r)
16.20 Vetenskapens vrld
(r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Sanningen bakom
legenden omAtlantis
18.50 Kryp och andra djur
19.00 Vemvet mest?
19.30 Korrespondenterna
(r)
20.00 Dokument inifrn:
Med pensionen som
insats
21.00 Aktuellt
22.15 Hockeykvll
22.45 desdigra dagar
Fr. lngfilm frn
2008.
00.10 Kulturnyheterna
00.25 Dokument inifrn:
Ingen riktig vldtkt
(r)
01.25 Nattsending
05.05 Morgensending
08.50 Hollyoaks
09.20 Sstrene Kardas-
hian (r)
09.50 X Weighted (r)
10.40 Top Model UK (r)
11.35 Happy Day (r)
12.05 Luksusbrudene (r)
13.00 Luksusbrudene (r)
13.50 The Talk
14.40 Privat praksis (r)
15.30 Grey's Anatomy (r)
16.20 Jane By Design
17.10 The Hills
17.40 Say Yes to the Dress
Atlanta (r)
18.10 Amazing race
19.00 Top Model UK (r)
20.00 The X Factor
21.40 Say Yes to the Dress
Atlanta (r)
22.10 My Fair Wedding
23.05 Find My Family (r)
24.00 Hotel Csar
00.30 The Hills (r)
01.00 Brothers &Sisters
(r)
01.50 Nattsending
06.00 Morgensending
12.30 Barclays Premier
League World
13.00 News
13.30 Netbusters
14.00 Football Today
16.00 Fan Zone
17.00 Klassikeren: Man
United Stoke 08/09
(r)
19.00 News
19.30 Barclays Premier
League World
20.00 Klassikeren: Ever-
ton Blackpool 10/11
20.30 AGOTH(r)
21.00 Football Today
23.00 News
23.30 1001 Greatest
Goals 4 (r)
00.30 Barclays Premier
League World
01.00 Klassikeren: Totten-
ham Chelsea 07/08
(r)
03.00 News
03.30 Nattsending
06.05 Morgensending
11.05 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 USAs verste sjfr
(r)
14.30 King of Cars
15.00 MacGyver (r)
16.00 Scrubs (r)
16.30 Scrubs (r)
17.00 South Park (r)
17.30 South Park (r)
18.00 That '70s Show(r)
18.30 That '70s Show(r)
19.00 Pizzagjengen (r)
19.30 Sent med Simen
Sund (r)
20.00 World of Jenks
20.30 World of Jenks
21.00 Menneskejegeren
22.00 Ddsveiene
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 Numbers (r)
01.00 Tell No One
03.30 World of Jenks (r)
04.00 Nattsending
06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens
(r)
13.30 DrewCarey Show
(r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 HowI Met Your
Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 The Fresh Prince of
Bel-Air
17.00 Kongen av Queens
(r)
18.00 HowI Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
20.00 Two and a Half
Men (r)
20.30 Piratjakt
21.30 Wanted
Am. actionthriller fra
2008. (15 r)
23.35 Family Guy (r)
00.40 Nattsending
13.45 Privatlandskamp (r)
Spania Frankrike.
15.30 VM-kvalifisering (r)
Fryene Irland.
17.15 VM-kvalifisering (r)
Tyskland Sverige.
Kampen ble spilt den
16. oktober i Berlin.
19.00 Ligue 1 Preview
Show
Fotballmagasin.
Magasin som setter
fokus p den kom-
mende runden i den
verste divisjonen i
Frankrike Ligue 1.
19.30 MUTV: Thursday
Focus
20.30 VM-kvalifisering (r)
USA Guatemala.
Kampen ble spilt den
16. oktober.
22.15-00.00 Privatlands-
kamp (r)
Spania Frankrike.
Kampen ble spilt den
16. oktober.
06.15 Morgensending
09.15 According to Jim
09.40 McLeods dtre
10.30 Legene
11.20 En, to, tre oppus-
sing! (r)
12.15 Drmmedesign (r)
13.15 NYPD Blue (r)
14.50 Murdoch-mysteri-
ene (r)
15.45 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
16.50 Drmmen om
landsbygda
17.50 Drmmedesign (r)
19.00 CSI: Miami (r)
20.00 Sporlst forsvunnet
21.00 48 timer
22.10 Seriemorderne
23.10 Uka med Jon Stew-
art
23.45 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
00.50 Letterman
01.50 According to Jim(r)
02.20 According to Jim(r)
02.50 Deadwood (r)
03.50 Nattsending
20.15: Solgt! 20.45: Erik Tandberg et... 22.40: Nattskiftet 20.30: Lines gode hjelpere 20.30: Den hemmelige...
1 Torsdag 1. oktober 1
FREDAG 19. OKTOBER

U
n
i
v
e
r
s
u
m
RADIO
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-08.30, ellers hver
hele time, unntatt kl. 17.00 og 18.00. Fly-
tende nyheter inn i direkteflatene mellom kl.
09.00-15.00. 09.00 Nitimen 11.05 Lnsj med
Rune Nilson 12.00 Norgesglasset 14.03 Distr.
prgm. 17.00 Her og n 18.30 Superblokka
19.03 Kveldspent 20.30 Vrmelding med 2-
dagersvarsel 20.34 Kveldspent 21.03 Radio
Rock 22.00 Dagsnytt med vrmelding 22.05
Radio Rock 00.05 Nattnsket 02.03 Lrdags-
kveld med Pia Skevik 04.03 Norsk p norsk
05.03 Spill vken 05.45 Vrmelding med var-
sel for fiskebankene
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, ellers hver
hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00.
09.03 Ekko et aktuelt samfunnsprogram
11.03 RadioSelskapet 12.30 Nyhetslunsj
13.03 Spillerom 13.30 rdna Samisk kultur-
magasin p norsk 14.03 Kulturhuset 16.30
Kulturnytt 17.30 Ekko et aktuelt samfunnspro-
gram 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Sprkteigen
19.30 Musikk i P2 Klassisk fredag 21.03
Harald Are Lund 22.00 Dagsnytt med vrmel-
ding 22.05 P2s Bl Mix 00.05 Notturno
Dagsnytt kl. 06.00, samt 20.00,
21.00 og 23.00. Deretter kl.
02.00, 04.00 og 05.00. 02.00
P3aksjonen
Nyheter hver halvtime kl. 06.00-
19.00 og hver time kl. 19.00-
24.00. 10.00 God formiddag
14.00 God ettermiddag 18.00 Norgesmagasi-
net 19.00 Musikkveld 20.03 Edda 20.05
Musikkveld 23.15 Bare norsk norske artister
spiller musikk 24.00 Nattmiks
Nyheter hver hele time 06:00-
24:00, hver halvtime 06:00-09:00
og 15:00-17:00. Utvidet nyhets-
sending kl. 07:30. P4-Kultur ca. kl. 12:45 og
14:45. P4-sport ca. kl. 06:50, 08:08, 09:08,
15:03 og 16:03. Nyheter p samisk kl. 19:58.
10.00 Misjonen med Antonsen og Golden
12.00 P4 direkte 15.00 Midt i Trafikken 17.30
Sytten Tretti 18.00 Taxi 19.30 Barnas Beste
20.00 P4 Topp 30 23.00 Naturligvis 24.00
Lyden av P4 02.30 Sytten Tretti 03.00 Lyden av
P4
07.00 Morgennytt 10.00 Debatten (r) 11.00
NRK nyheter 11.05 Anne lager mat i New York
11.35 Norge rundt (r) 12.00 NRK nyheter
12.15 Ekstremfiske (r) 13.00 NRK nyheter
13.05 Frkveld (r) 13.45 Jan i naturen (r)
14.00 NRK nyheter 14.05 Ut i naturen (r)
14.30 Bondeknlen (r) 15.00 NRK nyheter
15.10 Hygge i Strms 15.50 Fysikk p rote-
rommet (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Mt dei
innfdde (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Australi-
as villmark (r) 17.40 Oddasat
17.55 Tegnsprknytt
18.00 Frkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat
(7) Underholdningsprogram. Tini Flaat Myk-
land og Ida Hanevold mter Trond Trudvang
og Trygve Skaug.
20.55 Nytt p nytt
21.25 Skavlan
Fredrik Skavlan mter norske, svenske og
internasjonale gjester.
22.25 Tause vitner
(2) Br. krimserie. Harry fler sterk uro ved
ankomsten til et forstadshus i idylliske Mag-
nolia Drive.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Tause vitner forts.
00.20 Pink Floyd Wish You Were Here
(r)
Musikkdokumentar.
01.20 Livvaktene (r)
02.15 Tracey Ullmans USA
02.40 Kampen om tungtvannet
Norsk drama fra 1948.
04.15 Norge Rundt (r)
04.40-05.15 Frkveld
10.00 Oddasat (r) 10.15 Dis-
triktsnyheter (r) 13.35 Solens mat
(r) 14.05 Debatten (r) 15.05 Urix
(r) 15.25 Dallas 16.15 Jessica
Fletcher (r) 17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Filmavisen 1962
19.10 En kort innsats for
Norge (r)
Br. dokumentar.
20.05 Hjernens labyrint (r)
(3) Br. dokumentarserie.
21.00 Nyheter
21.10 Historiske
henrykkelser (r)
(6) Kikkert-Olsen. Dokumentar-
serie. Christian Holberg Gran
Olsen var en original oppfinner
og en genial optiker.
21.40 Rapport fra Nr. 24
Motstanden skjerpes (r)
(2) Norsk dokumentarserie i
tre deler om Gunnar Snsteby.
22.40 Kampen om
tungtvannet
Norsk drama fra 1948. I 1940
ble tungtvann bare produsert
ett sted i verden: ved Norsk
Hydros anlegg p Rjukan. Det
ble livsviktig for de allierte
hindre at tungtvannet ble brakt
til Tyskland. I rollene: Jens
Anton Poulsson, Johannes Eck-
hoff, Arne Kjelstrup, Claus Hel-
berg, Henki Kolstad. Regi:
Titus Vibe-Mller. (7 r)
00.15 Unzen vulkanen som
vakna (r)
01.45 Oddasat (r)
02.00-05.18 Distriktsnyheter
06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge (r) 11.45 Ettermidda-
gen 13.10 Redd ferien min (r) 13.40 TV 2 hjel-
per deg (r) 14.10 The Block 15.00 The Block
15.30 The Block 16.00 Home and Away 16.30
Den rosa panteren 16.45 Senkveld (r)
17.55 Kollektivet
(7) Norsk ungdomsprogram.
18.30 Nyhetene
18.45 Vret
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Tett p tre (r)
(2) Norsk underholdningsserie. Erling (31)
har gtt i vennefella, Lauritz (84) skal feire
80-rsdagen til sin ungdomsvenn og Ketil
(26) vil ta sosialt ansvar nr bestevennen
havner i rullestol.
19.30 Dyrepasserne
(8) Norsk dokumentarserie.
20.00 Norske Talenter
(8) Norsk underholdningsserie.
21.00 Nyhetene
21.20 Vret
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske talenter fortsetter
22.15 Senkveld
(7) Norsk underholdningsprogram.
23.20 Golden Goal
(6) Norsk humorprogram.
23.50 Torsdag kveld fra Nydalen (r)
(5) Norsk underholdning.
00.50 Nattskiftet (r)
01.15 Kollektivet (r)
01.45 The Rocker
Am. komedie fra 2008.
03.35 Penn og Teller
04.40 Kontoret (r)
05.25-06.00 Sonen
06.00 Se opp for Susan (r) 06.30
Alle elsker Raymond (r) 07.00
Tvins 2012 08.30 I gode og onde
dager 09.20 Oprah (r) 10.10 Dr.
Phil (r) 11.05 Dr. Phil 12.00
Oprah (r) 13.00 Luksusfellen Sve-
rige (r) 14.00 Kongen av Queens
(r) 14.30 Smbruket (r) 15.30
Top chef (r) 16.30 Alle elsker Ray-
mond (r) 17.00 The Mentalist (r)
18.00 Bones (r)
(60) Am. krimserie.
19.00 Anger Management
(6) Am. komiserie.
19.30 Kjendisbarnevakten
(r)
(5) Norsk underholdningspro-
gram. Karen-Marie Ellefsen.
20.30 Boligjakten (r)
(7) Norsk livsstilsprogram.
21.30 Den perfekte stormen
The Perfect Storm. Am. even-
tyrdrama fra 2000. I rollene:
George Clooney, Mark Wahl-
berg, John C. Reilly, William
Fichtner, Diane Lane, Mary Eli-
zabeth Mastrantonio. Regi:
Wolfgang Petersen. (15 r)
24.00 Lucky You
Am./austr. dramakomedie fra
2007. I rollene: Eric Bana,
Drew Barrymore, Robert
Duvall. Regi: Curtis Hanson. (7
r)
02.35 It's Always Sunny in
Philadelphia (r)
03.05 The Border (r)
04.05 The Forgotten (r)
04.45 Kongen av Queens (r)
05.35-06.00 Alle elsker
Raymond (r)
06.00 Phineas and Ferb 06.25
Steg for steg (r) 06.50 Steg for
steg (r) 07.15 What I Like About
You (r) 07.40 America's Funniest
Home Videos (r) 08.05 America's
Funniest Home Videos (r) 08.30
Den syvende himmel 09.20 Hun-
dehviskeren (r) 10.10 Til skrekk
og advarsel (r) 11.00 Will &
Grace (r) 11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r) 12.20 Fri-
ends (r) 12.50 Slankekrigen (r)
14.45 One Tree Hill (r) 15.40
Christine (r) 16.10 Melissa &
Joey 16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends 17.40 Two and a
Half Men
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Asbjrn Brekke-show
(r)
19.30 I kveld med YLVIS (r)
20.30 I kveld med YLVIS (r)
21.30 Con Air
Am. actionthriller fra 1997. I
rollene: Nicolas Cage, John
Cusack, John Malkovich. Regi:
Simon West. (15 r)
23.45 Mannen med den
gylne pistol
The Man with the Golden Gun.
Br. action fra 1974. (15 r)
02.05 CSI: Miami (r)
03.00 CSI (r)
03.55 Til skrekk og advarsel
(r)
04.55-06.00 Steg for steg
(r)
05.20 Kriminelt (p)
06.10 Kvinner sommyr-
der (p)
07.00 Thirtysomething
07.50 Life's Funniests
Moments
08.15 'Allo 'Allo!
08.55 Creature Comforts
09.10 Columbo
10.35 Glamour
10.55 No program
14.05 Alf
14.35 Watching Ellie
15.05 Watching Ellie
15.30 Dallas
16.30 Surf Patrol (p)
17.00 Glamour
17.25 Hidden Genders
18.15 V
19.10 Lov og orden: New
York
22.30 Blade Trinity (p)
00.30 30 Rock
01.00 30 Rock
01.30 Arvet (p)
02.20 Kvinner sommyr-
der
03.10-05.30 No program
06.00 La Liga
08.00 La Liga
10.00 Serie A
12.00 Serie A
Roma Atalanta.
14.00 La Liga
Real Valladolid
Espanyol.
16.00 La Liga
Real Mallorca Gra-
nada.
18.00 Klubb-TV Arsenal
21.00 La Liga 12/13 Previ-
ewShow
21.30 Total Italian Foot-
ball
Fotballmagasin med
analyser og diskusjio-
ner om ukens Serie A-
kamper.
22.00 La Liga
Barcelona Real
Madrid.
24.00 La Liga
Levante Valencia.
02.00-03.50 La Liga
Athletic Bilbao Osa-
suna.
06.40 Morgensending
09.20 Judge Glass (r)
09.45 Mitt hemmelige
tenringsliv (r)
10.35 Charmed (r)
11.25 Ugly Betty (r)
12.20 Gossip Girl (r)
13.15 Gilmore Girls (r)
14.10 Judge Judy
14.35 Judge Glass
15.05 Unge mdre Dan-
mark (r)
15.35 Unge mdre (r)
16.05 Hus til salgs Aus-
tralia (r)
17.15 Project Runway (r)
19.00 Unge mdre Dan-
mark
19.30 Unge mdre (r)
20.00 Bortskjemte prin-
sesser (r)
20.30 Kvinnefengselet
21.30 Purple Violets
Am. romantisk kome-
die fra 2007. (15 r)
23.35 Cold Case (r)
00.35 Ghost Whisperer (r)
01.30 Nattsending
06.10 Morgensending
13.20 Pantelnerne i
Detroit (r)
13.45 Lagerkrigen (r)
14.15 Two and a Half
Men
14.45 Top Gear (r)
15.45 Pantelnerne i Las
Vegas (r)
16.15 Skattejegerne (r)
17.10 Dusrjegeren (r)
17.40 Grensevakten (r)
18.15 Pantelnerne i
Detroit (r)
18.45 MAX Fotballfredag:
Fr kampen
19.00 MAX Fotballfredag:
Rosenborg Sandnes
Ulf, direkte.
21.00 Lagerkrigen (r)
21.30 Pantelnerne i Las
Vegas (r)
22.00 Car Warriors
23.00 The Big Bang Theo-
ry (r)
24.00 Rude Tube
00.30 Nattsending
19.30 Magnus og Petski
tester jobber
(6) Fi. underhold-
ningsserie.
19.55 Brille (r)
(2) Underholdnings-
program.
20.25 Brura blei lura (r)
(1) Br. underhold-
ningsserie.
21.25 The Evil Dead
Am. skrekkfilm fra
1981. I rollene: Bruce
Campbell, Ellen Sand-
weiss, Richard Dema-
nincor. Regi: Sam
Raimi. (18 r)
22.50 Leo &U-landslaget
(r)
(3) Underholdnings-
serie.
23.20 Pinlige sykdommer
(r)
(2) Br. dokumentarse-
rie.
00.05 Nurse Jackie (r)
00.30 Nattsending
06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.30 Kuraffen
10.30 Drmmehagen (r)
11.00 Superstrekar
13.30 Supernytt (r)
13.40 Fin fredag (r)
14.10 Bevinget (r)
14.30 Krni og Brni (r)
14.45 Jungelens puls (r)
14.50 M.I. High (r)
15.15 Brdrene Dalton (r)
15.25 iCarly (r)
15.45 iCarly (r)
16.10 Big Time Rush (r)
16.35 Spionligaen (r)
17.00 Tid for tegn (r)
17.15 Chumballene (r)
17.30 Frode Flodhest (r)
17.35 Pocoyo (r)
17.45 Ra Ra, den brkete
lven (r)
18.00 Blekkulf
18.05 Prof. Balthazar (r)
18.15 Lillepri
18.35 Superkviss
18.50 Supernytt
19.00-19.29 Fin fredag
06.00 Morgensending
12.00 Tennis: Stockholm
Open
Direktsndning frn
Kungliga tennishallen
i Stockholm och mat-
cherna frn kvartsfi-
nalerna i rets Stock-
holm Open i tennis.
17.00 Brderna Reyes
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go'kvll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Nowhere boy
Eng. lngfilm frn
2009.
23.35 Rapport
23.40 Backbeat
01.20 Rapport
01.25 Plus (r)
02.25 Rapport
02.30 Nattsending
08.10 Morgensending
16.15 Rapport
16.20 Dokument inifrn:
Med pensionen som
insats (r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Tennis: Stockholm
Open
Direktsndning frn
kvartsfinalerna i
Stockholm Open.
19.30 Vemvet mest?
20.00 Klara Kristalova
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheter
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssamman-
fattning
22.00 Sportnytt
22.15 This is England '86
23.05 Flight of the Conc-
hords
23.35 Kulturnyheterna
23.50 Min sanning: Kjell-
Olof Feldt (r)
00.50 Nattsending
05.00 Morgensending
08.20 Hotel Csar
08.50 Hollyoaks
09.20 Sstrene Kardas-
hian (r)
09.50 X Weighted (r)
10.40 Top Model UK (r)
11.35 Happy Day (r)
12.05 Rockefruene
12.30 Rockefruene
13.00 Rockefruene
13.50 The Talk
14.40 Privat praksis (r)
15.30 Grey's Anatomy (r)
16.20 Jane By Design
17.10 Excused (r)
17.40 Excused (r)
18.10 Amazing race
19.00 Top Model UK (r)
20.00-21.00 My Fair Wed-
ding (r)
21.00 Top Model UK
22.00 Top Model UK
23.00 Top Model UK
24.00 Top Model UK
01.00 Top Model UK
01.55 Brutte lfter
02.45 Nattsending
06.00 Morgensending
14.00 Football Today
16.00 Fan Zone
17.00 Klassikeren: Totten-
ham Chelsea 07/08
(r)
19.00 Preview
19.30 Netbusters
20.00 AGOTH(r)
20.30 Klassikeren: Fulham
Aston Villa 05/06 (r)
20.40 Championship
Sheffield Wednesday
Leeds. Direkte.
22.45 Klassikeren: S'land
Newcastle 05/06 (r)
23.00 Barclays Premier
League World
23.30 Preview
24.00 Netbusters
00.30 Klassikeren: Sheffi-
eld W Coventry
95/96 (r)
01.00 Preview
02.30 Klassikeren: Fulham
Aston Villa 05/06 (r)
03.00 Match of the Week
05.00-06.30 Preview
09.15 Morgensending
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 USAs verste sjfr
(r)
14.30 King of Cars
15.00 MacGyver (r)
16.00 Scrubs (r)
16.30 Scrubs (r)
17.00 South Park (r)
17.30 South Park (r)
18.00 That '70s Show(r)
18.30 That '70s Show(r)
19.00 Pizzagjengen (r)
19.30 Kollektivet
20.00 Sannhetens sverd
(r)
21.00 Home of the Brave
Am. actiondrama fra
2007.
23.05 Criminal Minds (r)
24.00 Svindlertriks (r)
00.35 Svindlertriks (r)
01.10 Svindlertriks (r)
01.45 Svindlertriks (r)
02.20 Svindlertriks (r)
02.55 Nattsending
06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens
(r)
13.30 DrewCarey Show
(r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 HowI Met Your
Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 The Fresh Prince of
Bel-Air
17.00 Kongen av Queens
(r)
17.30 Kongen av Queens
(r)
18.00 HowI Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
23.00 Man of the Year
Am. komedie fra
2006. (11 r)
01.20 Nattsending
13.30 MUTV: Thursday
Focus (r)
14.30 VM-kvalifisering (r)
16.15 Privatlandskamp (r)
18.00 Ligue 1 Preview
Show(r)
Fotballmagasin.
18.30 UEFA Champions
League Weekly
Fotballmagasin.
19.00 MUTV: Managers
press conference
Diskusjon etter Sir
Alex Fergusons offisi-
elle pressekonferanse
fr den kommende
Manchester United-
kampen.
19.30 Countdown 2 Kic-
koff
Siste nytt fr Manc-
hester Uniteds kom-
mende kamp, direkte.
20.40 Ligue 1
Bordeaux Lille.
22.40-00.25 VM-kvalifise-
ring (r)
Tyskland Sverige.
07.05 Morgensending
10.00 According to Jim
10.30 McLeods dtre
11.20 Legene
12.05 En, to, tre oppus-
sing! (r)
13.00 Drmmedesign (r)
14.00 NYPD Blue (r)
14.50 Murdoch-mysteri-
ene (r)
15.45 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
16.50 Drmmen om
landsbygda
17.50 Drmmedesign (r)
19.00 CSI: Miami (r)
20.00 Sporlst forsvunnet
21.00 Mojave Moon
Am. romantisk thril-
lerkomedie fra 1996.
(15 r)
23.00 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
00.10 Letterman
01.10 Boss (r)
02.20 According to Jim(r)
02.45 According to Jim(r)
03.15 Nattsending
20.05: Beat for beat 20.05: Hjernens labyrint 19.00: Tett p tre 21.30: Den perfekte stormen 21.30: Con Air
TEGNESERIER
Torsdag 1. oktober 1
Myrenggubben hadde sterk lyst til knuse mer, men tok seg i det i siste
liten. Det gikk for sterkt utover pengepungen knuse innbo, men en liten
refselse hadde han vrt ndt til koste p henne, skulle hun huske det til
en annen gang. - H vart det for resten av henne, tru?
Han kikket ut i glasset, men hun var like stokkstein borte som merra. Ja, ja,
ngen kom jeg fra min moders liv, og ngen vender jeg tilbake, sukket han
og s nedover sitt eget srgelige jeg. - Holdt det p slik, tegnet det til bli
ei trevalig vronn. Skulle han bli bde hestelaus og kjerringlaus, kunne han
like s godt legge i hop.
TV NORD
Hel e Fi nnmar ks TV- kanal !
FM 106,9
Di n l okal r adi o!
P ber- og kabel-tv ser du TV Nord hele dgnet, sendingene
starter hv me.
P RiksTV ser du TV Nord fra kl. 17:30 l midna hver dag.
Radio Alta sendes direkte hver dag fra klokken 07.00 l
l fredag. Vi gir deg de siste nyhetene,
reportasjer, meldinger, konkurranser - og mye god musikk!
TV-Bingo
hv rsdag
kl. 21:00
Radiobingo
hver onsdag
kl. 21:00
Tlf. 78 45 67 77
tv-nord@tv-nord.no
Tlf. 78 45 67 89
radio@altaposten.no

PONDUS
NEMI
ZITS
JENS VON BUSTENSKJOLD
MEDIEHUSET ALTAPOSTEN
Boks 1193, Sentrum, 9504 Alta
Altaposten er en fri og uavhengig avis
for Alta, Loppa og Kautokeino.
Utgiver: Nordavis AS
Ansvarlig redaktr: Rolf E. Lund
Direktr: Tor Sara
Sentralbord 78 45 67 00
Abonnement/Faktura/Kundesenter .......... 78 45 67 01
Annonse bedrift .......................................... 452 07 272
Annonse privat ............................................ 452 07 240
Faks annonseavd ........................................ 78 45 67 40
Faks redaksjon ............................................ 78 45 67 41
E-POSTADRESSER (Husk oppgi navn & adresse)
annonse@altaposten.no, sporten@altaposten.no,
abonnement@altaposten.no, kultur@altaposten.no,
naring@altaposten.no
Debatt: redaksjonen@altaposten.no
Radio Alta: (redaksjonen@radioalta.no)
TV Nord: (tv-nord@tv-nord.no)
Bankgiro ................................................ 6420.05.74042
ABONNEMENT
Kvartal 3 mnd .................................................... kr 560
Halvr ................................................................ kr 1.005
rsabonnement ................................................ kr 1.910
Bedriftsabonnement ........................................ kr 2.865
Studentab.: Elektronisk .................................... kr 290
Papiravis ...................... 20% p ord. pris
Evt. budtillegg/ytillegg, pr. r ....................... kr 260
Ikke ftt avisa: Send SMS til AP AVIS 2399.
Husk, navn, adresse og dato.
Det betales gjeldende pris for den prisperioden man
fr avisen levert. (Endring normalt v/rsskifte)
PNINGSTIDER
Mandagtorsdag ......................................kl 08001530
Fredag .......................................................kl 08001500
DIREKTELINJER Mobil
Direktr
Sara, Tor ........................................................ 911 38 742
Ansvarlig redaktr
Lund, Rolf Edmund ....................................... 901 37 819
konomisjef
Andersen, Irene............................................. 917 32 171
konomimedarbeider
Simensen, Lisbeth E...................................... 917 64 570
Budansvarlig
Kjellmo, May Lillian ...................................... 907 49 238
Abonnement
Karlsen, Bjrg Flage..................................... 78 45 67 01
IT-konsulent
Paulsen, Tom Hugo ....................................... 952 34 509
(tom.hugo@altaposten.no)
Redaksjonen (redaksjonen@altaposten.no)
Politisk redaktr
Mjen, Jarle .................................................. 977 76 656
Nyhetsredaktr
Kristensen, Vidar .......................................... 900 17 235
Sportsleder
Halvorsen, Frank ........................................... 911 38 720
Kulturleder
Olsen, Lars Richard ....................................... 952 31 958
Journalister
Eilertsen, Kita ................................................ 482 90 670
Ek, Magne (sport).......................................... 908 24 844
Grnnevik, Reiulf .......................................... 464 71 570
Haugen, Odd Magne (redaksjonsass.) ........ 901 59 329
Josefsen, Torill .. 415 13 611
Kveseth, Magne............................................. 478 04 411
Martinsen, Alf Harald ................................... 906 07 194
Mortensen, Robin ......................................... 932 29 664
Okstad, Magnus ........................................... 934 94 122
Reginiussen, Arne ......................................... 952 45 385
Skoglund, Tom............................................... 952 31 456
Steffensen, Karl Eirik (sport)......................... 906 13 617
Steine, Jan-Erik ............................................. 405 50 533
stlyngen, Rune............................................ 915 35 447
Salg og markedsavdeling
Markedssjef
Reginiussen, Yngve...................................... . 452 23 232
Markedskonsulenter
Hansen, Jran .............................................. 464 00 821
Lillegrend, Runa..................................... ....... 906 48 462
Skorpen, Jan................................................. . 930 25 349
Reklameavdeling
Reklamesjef
Vesterslett, Ann-Siri ......................................413 37 852
Reklamekonsulenter
Kristiansen, Jahn Roald................................ 452 76 658
Skjalmar, Geir ................................................ 452 74 088
Produsent/graker
Isaksen, Frank Rune..................................... . 918 37 815
Annonsesekretr
Aune, Maria.................................................. 400 00 692
Frtrykk (tore@altaposten.no)
Produksjonsjef
Johansen, Tore.............................................. 908 24 955
Trykkeriansvarlig
Jensen, Pl .................................................... 922 78 201
Trykker
yen, Erlend.................................................. 452 78 717
Typografer
Romsdal, Trond............................................. 452 70 456
Tangstad, Egil................................................ 952 00 791
www.altaposten.no
1 ANNONSE Torsdag 1. oktober 1
F
o
t
o
:
M
a
s
s
im
o
TV-aksjonen NRK gr til Amnestys arbeid for avdekke
og stanse brudd p menneskerettighetene.
SNDAG 21. OKTOBER KAN DU BIDRA
TIL AT DE ALDRI FR FRED IGJEN
ST OPP MOT URETT BLI BSSEBRER!
Ring 02025, send sms TVA til 2080 eller g inn p blimed.no
ANNONSE
Torsdag 1. oktober 1
Kjkkeninnredning
samt mbler bde til hus og
hytter t. s. Restaurerer gamle
kjkken. Ledig for oppdrag.
Alfon Danielsen
Snekkerverksted
Tlf. 78 43 26 66/951 56 359
KURS OM NAV-RETTIGHETER
ETTER PERSONSKADE

Rica Hotel Alta torsdag 1. november 2012
kl. 19.00 21.00

Foredragsholder Birte Sand Rismyhr fra
Personskadeforbundet LTN.
Kurset er for alle; skadde, prrende eller andre
interesserte.
Pmelding til undertegnede innen 18.10.12
p tlf. 901 49 925 . (Hvis du benytter sms - husk
navn p den eller de som kommer).
Det er mulig kontakte Birte Sand Rismyhr for
avtale tid til personlig konsultasjon
1. eller 2. november, tlf. 22 35 71 00.
Rigmor Endresen -
leder Personskadeforbundet
LTN Finnmark fylkeslag
Toyota Hiace
og andre japanske
kassebiler . k.
Fra 1980-2001 mod.
Tlf. 941 69 999
Selvbetjent
potetutsalg
i Prestegrdsveien.
Dgnpent. Mandel:
5 kg, kr 80,-. 15 kg, kr 230,-.
Troll: 5 kg, kr 50,-.
15 kg, kr 150,-.
Terje Heggeli, tlf. 926 66 827
Familie brtt huslse!
Fam. p 4 ble brtt huslse
og trenger et sted bo fr
01.12. Alt av intr., men
primrt LANGTIDSLEIE!
Tlf. Pappa, 904 17 254/
mamma, 472 83 010
Trr bjrkeved
1000 l. paller, kr 1.100,-
pr. stk. Sagflis til hester og
fjsdrift, bunter p 35 kg.
Kr 150,- pr. stk.
Tlf. 908 64 064
Drer/vinduer
Spesialml
1300 stk p Iager
Kr. 2200,- tiI 5800,-
Ring 75 17 04 66 og oppgi
nskede ml (lev. fraktfritt)
www.heimstadbygg.no
Campingvogn og
spikertelt t. s.
i Olderfjord.
Tlf. 911 79 888
4 spisebordstoler
m/hy rygg i skinn.
Tlf. 902 64 986
BINGO
p LHL-senteret
Fredag 19.10. kl.19.00.
2x500,-/1.200-/2.000,-.
Vanlig opplegg. Jackpot
Arrangr: Alta Lokallag av
1RUJHVEURP\DOJLIRUEXQG
Ylva, 13 r
Endelig er dagen kommet,
n blir det nok bankkort.
Gratulerer med denne
dagen! Klemmer fra
storebror, mamma, pappa
og Kyra. Vi er kjempeglad i
deg!!!
David Andre, 29 r
18. oktober
Vi nsker gratulere vr
kjre snn, bror, onkel og
svigerbror med dagen.
Ta vare p livet. Det er det
eneste vi har". Stor hilsen fra
hele familien inkludert
kjreste og lillenurket.
Tango, Giron, Tussi og
Snehvit hilser til onkel.
THOMASBAKKEN
NY 4-ROMS SELVEIER - GARASJE OG HEIS.
Prisant: 2.850.000,-+omk.
Omk: ca. 2,7% av salgssum
Adresse: Knausen 20
P-rom/Bra/Bta: 101/101/108 kvm
Fellesutg: 1.558 pr. mnd.
Visning: Ons. 24/10 kl. 17:00-17:30
Velkommen!
Kontaktperson:
Vidar Myklevoll
Tlf: 901 87 511
Alta
Tlf: 94 86 20 00
www.dnbeiendom.no
Prospekt p mobil send Bolig 80212205 til 09999
Ring hytta varm
Komplett Zibro ovn med
batteri og GSM sender.
Aggregat, Honda EU 20.
Tlf. 926 29 197
Silje
Gratulerer s mye med
dagen. Klem fra svigers med
fam. Sender ogs en hilsen
til Julian og Annabell.
Campingvogn selges
Dethleffs Beduin 590s, 2006.
Tlf. 934 53 118
10 r
Vi vil gratulere vr kjre
Maria Kristin som blir 10 r i
dag 18. oktober. Hper du
fr en super dag.
Bursdagsklemmer og
hilsener fra bestemor Karen i
Masi, tante Anne Kristine og
onkel Aslak, tante Karen
Inga og Eli Karina.
Ski Doo Scandic 500,
95-mod. Kjrt kun 3.000 km
og er i god stand. God
ved- eller hyttescooter.
Pris ca. 20.000,-.
Tlf. 913 27 568
Voksen dame,
ikke ryker s. hybelleil./leil.
sentr. Tlf. 414 07 067
Vi holder stengt
fredag 19. oktober
fra kl. 09.30
p.g.a. begravelse.
Thomasbakkveien 12, 9502 Alta www.hnas.no
Silje Kjellmo
Johansen, 26 r
18. oktober.
Glem aldri hvor mye lys du
sprer. Hvor mye hjelp du gir.
Hvor mye smil du heter
frem. Og hvor mange hjerter
du varmer ved vre
akkurat som DU er.
Hper du fr en fin dag med
fam. og venner. Klem fra
bror Iver, mamma og pappa.
nskes kjpt
Bakskuffe til traktor og
trkeskap.
Tlf. 916 13 585
HJELP!
En voksen dame (sykepleier)
med 15 r gml. jente sker
hus/leil. i Alta og omegn.
Alt av intr! Huset vi bodde i
ble solgt og derfor trenger vi
et sted bo snarest mulig.
Vi har en hund og katt.
Tlf. 936 79 440, Sirkku
Lastebil kl. 1.
Toyota Dyna 300, 93-mod.
lav km. 155.000. Skap
m/varme og baklft.
Eu-godkj. Zetor traktor 4wd
6045. Kun 905 timer.
Mitshubishi Lancer GL,
86-mod. stv. Km.st. 279.000.
Nylig eu kontr. Pris og
detaljer fs p tlf. 916 25 557
Selveierleil. p
Aronnes
3-roms, 84 kvm. Fellesutgift.
Kr 1.000,- pr. mnd.
Selges kr 1.690.000.-
Tlf. 458 65 699
GRATULASJONER
KUNNGJRING
BINGO
NSKES LEID
:bedrifts-
torget
Frist:
ONSDAG
KL. 14.00.
280,
-
Kr
PRIS
eks. mva
Prisen er for maks 10 linjer.
til salgs
nskes kjpt
:torsdags-
torget
DIN ANNONSE HER? Ta kontakt med vr reklameavdeling
p tlf. 452 07 240 eller e-post: annonse@altaposten.no. Frist:
ONSDAG KL. 14.00. Prisen forutsetter maks 10 linjer.
102,
-
Kr
PRIS
inkl. mva
T
i
p
s

o
s
s
!
78 45 67 00
redaksjonen@altaposten.no
D
i
r
e
k
t
e
s
e
n
d
t

r
a
d
i
o
M
a
n
d
a
g

t
i
l

f
r
e
d
a
g
FM 106,9 lyd.radoalta.no
0
7
-
1
1
ANNONSE Torsdag 1. oktober 1
299,-
Vianor
kunder
har det litt
bedre...
Vi skifter
dekkene dine
for kun kr.
Industrihyden 4, 9514 Alta
Mobil: 99 555 874
Vakttlf: 970 06 888
Epost: torsverre@tsinorway.no
TSI Norway - din total-
leverandr p dekk!
24 timers
vakttelefon
Ta kontakt for ett godt tilbud!
Alt av Lastebil og vrig industridekk.
Utvidede pn.tider
i hele oktober:
08-20
(10-15)
Den mest komfortable mten skifte dekk!
DEKK-
SKIFT
WB BRNNBORING AS
www.wb-bronnboring.no - 77670000- 901 68966
4-takt
G ikke glipp av
dine rettigheter til
garanti...
Husk:
RSSERVICE!
Vi gjr scooteren
klar for en ny sesong.
Det er bare
bestille time...
Hauans Alta Altaveien 77
9513 Alta Tlf. 948 65 162
Fredag kl. 20.00:
Mtepunkt.
Sndag kl. 17.00:
Mte. Egil Johansen taler og
synger.
Tirsdag kl. 20.00:
Bnnemte.
Torsdag kl. 14.00:
Filakaf.
Velkommen til Moreneveien 1!
Sndag 21.10. kl. 12.00
(merk tiden):
Familiemte.
Egil Johannessen taler.
Tirsdag 23.10. kl. 10.30:
Bnn.
Tirsdag 23.10. kl. 19.00:
Mte med Finnmarksvennene.
Onsdag 24.10. kl. 18.00:
Onsdagsklubb p Isbergtunet.
Onsdag 24.10. kl. 20.00:
Bnn.
Hjertelig velkommen!
Hgskolen i Finnmark
Ledige stillinger ved Hgskolen i Finnmark (HIF)
Ved Studie- og forskningsadministrativt kontor:
Rdgiver/frstekonsulent
fast stilling ledig fra 1. januar 2013.
Sprsml om stillingen kan rettes til studiedirektr Anne Mari Harper,
tlf. 78 45 02 30 / 992 65 603, e-post: anne.harper@hifm.no.
Ved IT- og driftskontoret:
Overingenir,
eventuelt avdelingsingenir - IKT-drift
fast stilling ledig fra snarest mulig.
Sprsml om stillingen kan rettes til IT- og driftsdirektr Knut Jakobsen,
tlf. 78 45 02 01, e-post: knut.jakobsen@hifm.no.
Se fullstendig utlysning p www.hifm.no/stillinger.
Sknad med CV m sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.
I tillegg sendes sknad med CV, bekreftede kopier av vitneml og attester til:
Hgskolen i Finnmark, Personal- og organisasjonskontoret, 9509 Alta.
Referanser m oppgis.
SKNADSFRIST: 1. november 2012
J
o
b
b
n
o
r
g
e
.n
o
Hgskolen
i Finnmark,
9509 Alta.
Tlf. 78 45 05 00.
Faks 78 43 44 38.
Torsdag 18.10. kl. 19.00:
Alpha-kurs.
Fredag 19.10. kl. 14.00:
Bnnesamling
Fredag 19.10. kl. 19.00:
0WH$UQH$UQHVHQPIUD
Srlandet Indremisjon.
Lrdag 20.10. kl. 19.00:
0WH$UQH$UQHVHQP
Sndag 21.10. kl. 11.00:
Gudstjeneste m/barneland.
Arne Arnesen taler.
Sndag 21.10. kl. 18.00:
0WH$UQH$UQHVHQP
Tirsdag 23.10. kl. 19.00:
Bnnesamling.
Torsdag 25.10. kl. 19.00:
Alpha-kurs.
Fredag 26.- sndag 28.10:
Temahelg m/Jon Arne Glads,
pastor i Steinkjer Frikirke.
Midtbakkveien 53
ARRANGEMENT I
ALTA PROSTI
Sndag 21. oktober
Elvebakken kirke kl. 11.00:
Ungdomsgudstjeneste.
Nattverd. Kirkekaffe.
Elvebakken kirke kl. 13.00:
Dpsgudstjeneste.
Talvik kirke tirsdag 23. okt.
kl. 18.00:
Familiegudstjenste.
Nattverd. Biskop Per
Oskar Kjlaas deltar.
Konfrmantpresentasjon
Utdeling av kirkebker.
Kirkekaffe.
Elvebakken kirke
onsdag 24. okt. kl. 18.00:
Ungdomsgudstjeneste.
Nattverd. Kirkekaffe.
For mer informasjon, se:
www.alta.kirken.no
Guovdageainnu bhppasuohkan/
Kautokeino sokn
Ipmilblvalusat/
Gudstjenester
Masi kirke sndag 21.10.
kl. 11.00:
Familiegudstjeneste sndag
v/spr. Utdeling av Min kirkebok til
4-ringer. Skrifteml og
nattverd. Offer.
Sndag 21.10. kl. 18.30:
Sndagsmte.
Jan Erik Westen taler.
Velkommen!
Flg med p:
www.alta.normisjon.no
www.altanormisjon.no
IsoPro AS opplever kt oppdragsmengde og sker nye
medarbeidere til produksjon av emballasje til havbruks-
nringen og isolasjonsprodukter til bygningsindustrien:
Skiftleder
Ansvarsoppgaver:
Oppstart og klargjring av fabrikk til produksjon.
Ansvarlig for produksjonen.
Reparasjoner og forebyggende vedlikehold.
Produksjonsmedarbeider
Tilkallingsvikarer
Ansvarsoppgaver:
Arbeid i produksjonslinjen.
Justering, renhold og vedlikehold av maskiner.
Klargjring av ferdigvarer til transport.
Kvalifkasjoner som vektlegges er relevant erfaring og
personlige egenskaper. Som god orden, feksibilitet, godt
humr og er lsningsorienterte i arbeidet sitt.
Alle ansatte i produksjonen ved lsoPro inngr i en skiftplan.
vi kan tilby en ung, positiv og spennende produksjons-
arbeidsplass i utvikling, med fokus p vre innovativ og
miljbevisst.
Full opplring og ndvendige kurs vil bli gitt.
Tiltredelse: Snarest.
Sknad sendes: post@isopro.no eller IsoPro AS,
postboks 1354, 9505 Alta
Kontaktperson: Jonas Haugen, tlf. 959 08 855.
Sknadsfrist: snarest og innen 29. oktober.
Vi har mistet vr fantastiske, snille, gode og
omtenksomme mamma, svigermor,
bestemor, oldemor og tante
Jenny Alfhild Pettersen
fdt 31.12.1922, dde 11.10.12 etter et kort sykeleie
med sine nrmeste rundt seg.
Kjrlighet og trygghet du ga til oss alle.
Ditt hjerte av godhet har sluttet sl.
I vre hjerter du alltid vil vre.
Vi savner deg s du vr mor kjre.
Alta, Rypeford, Sarpsborg
Bjrn-Helge, Raymond, Tony, Marita, Mona,
Stian, Julie, Sofe og Matias
(barnebarn)
Elise-Marie, Vibeke, Torje, Emil, Eskil, Sandra, Emilie,
Robin, Simone, Patrick, Demi Charlotte, Sofa og Sigve
(oldebarn)
vrige familie og venner
De som nsker ta farvel med mamma,
er velkommen til Alta kirke fredag 19. oktober kl. 13.00.

Jan-ge
Bjrg Elise
Anne Karin
Terje
Birger Willy
(barn)
Anne
Helge
Tove
Nora
(svigerbarn)
STILLING LEDIG
RELIGISE MTER
STILLING LEDIG
Direktesendt radio
07-11
Mandag-fredag
FM 106,9 lyd.radoalta.no
Mor og jeg snakker ofte
om oppveksten hennes.
Oppveksten min har
hun glemt.
Marie 46 r
815 33 032

Ring Demenslinjen p:
www.altaposten.no
pningstider:
Mandag-torsdag: 08.00-15.30)UHGDJ08.00-15.00
Tlf. 78 45 67 00
Srysundet
Mnen I dag I morgen
Solen
Flo I dag Fjre I morgen I dag I morgen Blgevarsel
Morgen: Midt p dagen: Kveld:
Alta:
Opp
kl.
kl.
Finnmark fylke
i morgen:
I kveld I morgen
Lrdag Sndag Mandag Tirsdag
De neste 4 dagene i FINNMARK FYLKE
Lrdag Sndag Mandag
De neste 3 dagene LOKALT
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
Morgen
Middag
Kveld
Vindtabell
5 m/s lett bris
2 m/s svak vind
7 m/s laber bris
10 m/s frisk bris
12 m/s liten kuling
15 m/s stiv kuling
20 m/s sterk kuling
22 m/s liten storm
25 m/s full storm
30 m/s sterk storm
Alta
Kautokeino
Loppa
Alta
Kautokeino
Loppa
Kautokeino
Alta
Karasjok
Hammerfest
Kirkenes
Loppa
Ned
VRET
m m m
m/s
m/s
I dag I morgen
Opp
Ned kl.
kl. 07.53
16.28
07.57
16.23
03:45
16:12
04:34
16:59
10:06
22:31
10:54
23:23
+1
+2
+3
+1
+5
+4
-5
-1
+6
+1
+3
+5
-5/0 -5/0 0/+5 -5/0 -5/0 -5/0 0/+5
--:-- --:--
--:-- --:--
4-7
6-9
6-9
6-9
6-9
6-9
4-7
Svak Svak
6-9
1.3 1.4 1.7
Data fra Statens
kartverk Sj. Tnr 11/G679
Nordre Ri ngvei , 9511 Al t a Tl f. 78 44 92 40
8. 30- 16. 30 ( t ors 17. 00) - l rd 10. 00 - 14. 00
198,-
3 ltr. Oljemaling
m/pensel
Farge hvit - sjokolade.
AN]Ra
i kjempeutvalg!
Altaveien 195, 9515 Alta, tlf. 78 44 06 88 Statoil i Bossekop Tlf. 78 45 00 80
U Smreperasjoner
U Oljeskift
U Bilvask
U Dekk
blllettprls: 200.-/150.- scenennmark.no
Torsdag 18. oktober kl 20.00
Atrium, Kunnskapsparken Alta
Russisk kammermusikk av beste merke.
Gjesteartist Oganes Girunyan p olin.
Ensemble Noor
presenterer
kammermusikk
Fredag 19. og lrdag 20. oktober:
spiller p Pernille, Rica Hotel Alta.
Drene pnes kl. 22.00.
Aldersgrense 20 r.
C.C. 200,.
KM Myrland
m/Vante Folk
1ll. +^7 78 ^8 27 00 rica.hoLel.alLarica.no www.rica.no
Innrmmer
behov for
vekterhjelp
Politiet innrmmer at
de vil trenge hjelp fra
sikkerhetsselskaper for
oppfylle folks krav til
sikkerhet.
I sin nye omverdenanalyse av
den forventede kriminalitetsut-
viklingen i Norge, skriver poli-
tiet rett ut at de trenger hjelp fra
private aktrer, skriver Aften-
posten.
Landets over 6.000 organiserte
vektere holdt tilbake 28.000
personer i fjor. Samtidig ble nes-
ten 98.000 bortvist av vektere.
Vekterne er et viktig sup-
plement. Det gjelder spesielt
innenfor sikkerhet for bedrifter
og nringsliv som kjper tje-
nestene. Vi er opptatt av ha et
godt forhold til dem, sier politi-
direktr Odd Reidar Humlegrd
til avisen.
Foreningen for human narkoti-
kapolitikk er mer skeptisk til po-
litiets behov for vekterbistand.
Leder Arild Knutsen sier det er
et trist signal som gir inntrykk
av at politiet har gitt opp.
Dette vil fre til enda strre
innsnevring av byrommet for
de vanskeligst stilte og fre til
en brutalisering av situasjonen,
srlig for rusavhengige. Det
blir nringslivet som fr regu-
lere hvor disse menneskene kan
vre, mer enn at det er basert p
politiske beslutninger, sier han.
(NTB)
Antall unge bnder synker
Antallet unge bn-
der har falt fra
rundt 18.000 til un-
der 8.000 p tolv r.
Tall fra Statistisk sentralbyr
(SSB) viser at antallet grdbru-
kere under 40 r var nede i 7.837
i fjor, en nedgang p 56 prosent
fra 1999, skriver Nationen.
Mange blir eldre, men vi ser
ogs at snittalderen p de str-
ste brukene er lavere enn p de
mindre, sier landbruksminister
Trygve Slagsvold Vedum (Sp).
Totalt var det 69.959 bnder
i 1999. I fjor hadde antallet falt
til 42.831, en nedgang p 39 pro-
sent. (NTB)
SJELDEN VARE: Bonde Andreas Mathi-
lassi i Skoddevarre var i fjor en av bare
knappe tte tusen unge bnder i Norge.
(Foto: Tom Skoglund)