You are on page 1of 32

Mariana Stoica

1

Colecția „Matematica pentru gimnaziu”

MATEMATICĂ exerciţii şi probleme de algebră pentru orele de opţional

D

iversitas

Mariana Stoica

2

Copyright © 2012 Editura Diversitas Tel: 0268/422.922 Fax: 0268/422.772 Email: cvio@xnet.ro Editor: Viorel Ciama Corectură: autoarea

ISBN 978-973-1951-33-1

Mariana Stoica

3

Mariana STOICA

MATEMATICĂ
exerciţii şi probleme de algebră pentru orele de opţional

D

iversitas

Mariana Stoica

4

Mariana Stoica

5

Argument
Cartea de faţă se adresează în mod special elevilor de gimnaziu, ea putând fi folosită cu succes ca instrument de lucru în clasă şi în pregătirea individuală a elevilor, iar 30% dintre exerciții sunt compuse de elevii clasei a VII-a A ai Școlii generale nr.14 Brașov, în cadrul orelor de matematică opțional. Totodată, cartea poate fi utilizată la orele de matematică opţional de către profesori şi elevi, dar şi de către cei ce se pregătesc pentru examenul de Evaluare naţională pentru a-şi recapitula şi fixa noţiunile învăţate în anii anteriori. În elaborarea acestei lucrări s-a avut în vedere programa şcolară pentru clasele V-VIII la disciplina matematică. Acest auxiliar conţine exerciţii şi probleme de dificultate redusă şi medie, iar cele cu un grad sporit de dificultate sunt notate cu *. Acest lucru permite elevilor o mai bună autoevaluare, ei putând astfel aprecia la ce nivel de performanţă se situează. Exerciţiile propuse sunt însoţite de răspunsuri, iar cele considerate mai dificile de rezolvări complete. Lucrarea de faţă conţine 3 teste după modelul şi structura celor de la examenul national, pentru fixarea noţiunilor studiate. În speranţa că această lucrare va fi de un real folos elevilor le urez „Succes!” Autoarea

Mariana Stoica

6

Mariana Stoica

7

CUPRINS

1. Mulţimea numerelor naturale ..................................................... 2. Divizor. Multiplu ....................................................................... 3. Criterii de divizibilitate ............................................................. 4. Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în N ............................. 5. Numere prime. Numere compuse ............................................ 6. Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime………………………………………….………… 7. Divizori comuni a două sau mai multe numere naturale, c.m.m.d.c., numere prime între ele, c.m.m.m.c……………….… Test 1 ............................................................................................ Test 2 ............................................................................................ Test 3 ............................................................................................ Indicaţii şi răspunsuri…………………………………………… Bibliografie …………..................................................................

9 11 13 15 16 17 18 20 20 21 22 31

Mariana Stoica

8

Mariana Stoica

9

ALGEBRĂ
Numere naturale
1. Mulţimea numerelor naturale Calculaţi şi completaţi: a = 18 b = 34 c = 30 a) a·(b − c ) = .... b) a·(b + c ) = .... c) ac + bc = …. d) ab – ac = …. e) a : 2 + b : 2 + c : 2 = .... 2. Efectuaţi respectând ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor: a) 431 + 112 + 4·(9 + 2·3); b) 204 : 2 + 18 − 5·(300 − 27· ); 11 c) 300 : 6 − 44 : (16·3 − 2·5 + 8 − 2· ); 1 d) 528 − 281 + 10·{ + 5·2 + [100 : 4 − 3·(14 − 2·6)]·3}; 12 e) 1240 : 20 − 20·[96 − (125 − 1280 : 40 )]; f) 18495 : 45 − 16·9 − (384 : 4 − 84 )· ; 12 3. Efectuaţi respectând ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor: a) 14 : 7 − 10 : 10 + 6·5; b) [325 : 5 + 2·(8·3 − 4·5)] : 73; 1.

c)
d) e) f)

10 ·{3 + 10·[148 + (2·6 − 12 )·5]};
2

[(2·5·7)

23 : 2 2 + 43 : 4 − 32 ;
2

: (2·5·7 ) − 69 ·210 : 2 9 ;

]

20 6 ⎫ ⎧ 9·⎨5 3 : 5 + 3·⎡ 2 6 ·4 8 : 2 20 ·4 20 : 4 39 + 10 ⎤ ⎬; ⎢ ⎥⎭ ⎣ ⎦ ⎩ 4. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: a) 9·8 + 3·5 − 8·6 = 2·5 + 1·7 + 2· 10 b) 14·[(145 : 5 + 2·3)·5 − 100] = 21·50

(

) (

)

c)

[68 : 17 ·(24 − 3·6 ) − (16 − 6·2 )·5 ] = 2 3 : 2

Mariana Stoica d) 175 : 5 + 144 : 8 − 3 2 ·3 = 2·31 5. Să se determine numărul natural x din: a) 2x + 6 = 18 b) 3x + 2x = 15 + 30 c) 2 x = 9 0 ·5 0 ·4 2 d) e) f) 6.

10

(

)

[(2·3·7)
x

2

+ 3x − 2 2 · = 1018 191 + 5 x + 2 = 155

]

5 +5

x +1

2 + 2 2 + 2 3 + ... + 2 x = 2101 − 2 Să se afle două numere naturale ştiind că suma lor este 241 şi că primul număr este mai mic cu 15 decât al doilea. 7.* Suma a trei numere este 354. Al doilea număr este 164. Primul număr este mai mare cu 46 decât al treilea. Să se afle al treilea număr. 8.* Diferenţa a două numere este 1405. Ştiind că primul număr este mai mare decât 1900 cu 100 să se afle numerele. 9.* a) Determinaţi cel mai mic număr natural nenul care împărţit la 16 dă restul 7. b) Determinaţi cel mai mare număr natural de trei cifre care împărţit la 16 dă restul 7. c) Determinaţi cel mai mare număr natural de patru cifre care împărţit la 16 dă restul 7. 10. a) Ordonaţi crescător numerele naturale: 2 5 ;5 2 ;3 5 ;6 2 ;4 0 ;0;5;1100 ; b) Ordonaţi descrescător numerele naturale: 120 0 ;14;2 3 ;15;3 3 ;4 2 ;10;5 2 ; c) Comparaţi: 510 cu 410; 162 cu 28; 264 cu 348 11.* Suma a două numere este 8045. Împărţind numărul mare la cel mic obţinem câtul 3 şi restul 829. Calculaţi numerele. 12. Calculaţi: a) ac – bc, ştiind că a –b = 10 şi c = 2. b) c, ştiind că a + b = 8 şi ac + bc = 24. c) a + c, ştiind că b = 15 şi ab + bc = 90. d) 7a + 9b + 2c, ştiind că a + b = 6 şi b + c = 11. e) 8a + 13b + 5c, ştiind că a + b = 19 şi b + c = 25. f) (2a + b)(4a + 13b + 2c), ştiind că a + 6b + c = 8 şi 3a + 7b + c = 18. 13.* Calculaţi sumele: a) 1 + 2 + 3 + ... + 100 ; b) 2 + 4 + 6 + ... + 100 ; c) 1 + 3 + 5 + ... + 99 ;

Mariana Stoica d) e) f)
5 + 10 + 15 + ... + 500 ; 3 + 6 + 9 + ... + 300 ; 100 + 101 + 102 + ... + 200 .

11

2. Divizor. Multiplu

Scrieţi mulţimea divizorilor fiecăruia dintre numere: 10, 14, 21, 36, 42, 51, 53. 2. Scrieţi divizorii numerelor: 7; 16; 24; 38; 61; 72 şi subliniaţi cu o linie divizorii proprii ai fiecărui număr. 3. Scrieţi divizorii numerelor: 5; 12; 19; 28 şi subliniaţi cu o linie divizorii improprii ai fiecărui număr. 4. a) Descompuneţi în produs de două numere naturale numerele 16; 26; 35. b) Scrieţi mulţimea divizorilor fiecăruia dintre numerele: 16; 26; 35. c) Determinaţi elementele mulţimilor: D16 ∩ D 26 ; D16 ∩ D 35 ; D 26 ∩ D 35 . 5. Scrieţi primii cinci multipli ai numărului 5. b) M4 ∩ M6; c) M2 ∩ M4 ∩ M8. 6. Calculaţi: a) M3 ∩ M5; 7. Scrieţi multiplii lui 11 mai mici decât 98. 8. Scrieţi multiplii lui 12 mai mici decât 20. 9. Scrieţi multiplii lui 101 cuprinşi între 100 şi 500. 10. Câţi divizori are numărul 18? Dar multiplii? 11. Cu ajutorul cifrelor 2, 4, 9 folosite o singură dată formaţi: a) un multiplu al numărului 2. b) un număr divizibil cu 4. c) cel mai mic număr divizibil cu 3. d) cel mai mare număr divizibil cu 3. e) un număr cuprins între 400 şi 500, divizibil cu 2. 12.* Enumeraţi elementele mulţimilor: A = {x | x ∈ D20 şi x M 2}; B = {y | y ∈ D16 şi y M 4} şi apoi calculaţi: A ∩ B; A ∪ B; A − B; B − A. 13.* Fie mulţimea D45 şi A = {x ∈ N | 5 ≤ x < 30, x M 5} . Calculaţi: a) D45 ∩ A; b) D45 ∪ A; c) D45 \ A; d) A \ D45. 14.* Fie mulţimea A = {x ∈ N | x ∈ M7 şi x < 30}; B = {y ∈ N | y ∈ M14 şi y < 70}. a) Să se calculeze: A ∩ B şi B \ A. b) Care dintre mulţimile A ∩ B şi A \ B are mai multe elemente? c) Câte elemente are mulţimea A ∪ B? 15.* a) Scrieţi primii cinci multipli ai lui 5. 1.

Mariana Stoica

12

b) Subliniaţi cu o linie toate numerele de la punctul a) divizibile cu 2. c) Fie A = {x ∈ N | x ∈ M5; x < 30}; B = {y ∈ N | y ∈ M5, y<30 şi y M 2}. Este adevărat că B ⊂ A? Dar A ⊂ B? 16. Scrieţi toate numerele de forma 5x divizibile cu 2, cu 3 şi apoi cu 5. 17. Scrieţi toate numerele de forma ab multiplii pentru numerele 10; 16; 26. 18. Scrieţi mulţimea divizorilor proprii şi mulţimea divizorilor improprii pentru numerele: 6; 14; 18; 25; 32; 49; 54. 19.* Câte numere naturale cuprinse între 71 şi 101 sunt: a) divizibile cu 2 b) divizibile cu 3 c) divizibile cu 5 d) divizibile cu 2 şi 5 e) divizibile cu 6. 20. Determinaţi multipli lui 31 cuprinşi între 300 şi 400. 21. Determinaţi x ∈ N astfel încât: a) x – 3 este divizor propriu al lui 8 b) 3x –5 este divizor impropriu al lui 7. 22.* a) Arătaţi că numerele de forma: 5 2 n + 3 ·9 n − 25 n ·3 2 n +3 , sunt divizibile cu 7, n ∈ N. b) Arătaţi că numerele de forma: 2 n + 2 ·5 n + 2 n ·5 n + 2 − 10 n sunt divizibile cu 7, n ∈ N. c) Arătaţi că numerele de forma: 3n ·5n+2 +3n+2 ·5n −3n+1·5n+1 sunt divizibile cu 19, oricare ar fi n ∈ N. 23.* Se ştie că 9n = a. Să se calculeze 32n+1 şi 34n. 24.* Se dau numerele naturale 25x şi 12. Să se găsească numărul x astfel încât primul număr să fie divizibil cu cel de al doilea. 25.* Să se arate că pentru orice n ∈ N. E = 6 n + 2 n ·3 n +1 + 2 n ·3 n + 2 se divide prin 13. 26.* Să se arate că pentru orice n ∈ N. N = 5 + 52 + 53 + … + 530 este divizibil cu 217.

Mariana Stoica
3. Criterii de divizibilitate

13

a) Subliniaţi cu o linie toate numerele divizibile cu 2: 14; 24; 29; 35; 42; 48; 60; 82. b) Subliniaţi cu o linie toate numerele divizibile cu 3: 19; 21; 32; 36; 39; 44; 46; 54. c) Subliniaţi cu o linie toate numerele divizibile cu 5: 19; 20; 25; 34; 38; 40; 60; 65. 2. a) Scrieţi toate numerele naturale divizibile cu 10, cuprinse între 254 şi 315. b) Scrieţi toate numerele naturale divizibile cu 100, cuprinse între 384 şi 812. 3. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: a) 10 | 140; b) 5 | 1455; c) 10 | 1230; d) 25 | 625; e) 25 | 775; f) 620 M 10; g) 1723 M 10; h) 125 M 10. 4. Determinaţi: a) numerele de forma 3x divizibile cu 3. b) numerele de forma 1xy divizibile cu 9. 1. c) 5. a) b) c) d) 6. numerele de forma 2x 6 y divizibile cu 10. Scrieţi: cel mai mic număr de două cifre divizibil cu 5. cel mai mare număr de trei cifre divizibil cu 5. cel mai mic număr de trei cifre distincte divizibil cu 10. cel mai mare număr de trei cifre distincte divizibil cu 10. Fie mulţimile: A = {x ∈ N | x M 9, x<29}; B = {y | y ∈ N, y M 3, y<21}. Determinaţi: A ∩ B, A ∪ B, A \ B, B \ A. 7. Scrieţi toate numerele mai mici decât 23 divizibile cu 4. 8. Scrieţi toate numerele naturale de forma 37 x divizibile cu 4. 9. Determinaţi toate numerele naturale de forma: a) 42x ; b) x1x ; c) 4xx ; d) x 24 x divizibile cu 2. 10. Scrieţi toate numerele naturale divizibile cu 2 cuprinse între 201 şi 213. 11.* Scrieţi: a) cel mai mare număr de trei cifre distincte divizibil cu 2. b) cel mai mare număr de trei cifre divizibil cu 2. c) cel mai mic număr natural de trei cifre distincte divizibil cu 3. d) cel mai mare număr natural de trei cifre distincte divizibil cu 3. 12. Scrieţi toate numerele naturale mai mici decât 31 divizibile cu 10. 13. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:

Mariana Stoica

14

a) 10 | 145; b) 3 | 192; c) 66 M 2; d) 1230 M 10 e) 154 M 2; f) 620 M 5; g) 10 | 400; h) 550 M 5. 14. Scrieţi toate numerele naturale de forma 25x divizibile cu 5. 15. Subliniaţi cu o linie numerele pare şi cu două linii numerele impare: 148; 161; 245; 304; 400; 493. 16. Scrieţi toate numerele naturale divizibile cu 5 cuprinse între 80 şi 106. 17. Scrieţi toate numerele de forma x 30 divizibile cu 5. 18. Determinaţi toate numerele naturale de forma 1x3x divizibile cu 5. 19.* Scrieţi toate numerele naturale de forma: a) 14 x ; b) 5xx ; c) xxx divizibile cu 3. 20.* Determinaţi toate numerele naturale de forma 23x1x divizibile cu 3. 21.* Scrieţi toate numerele naturale de forma 31xy divizibile cu 2 şi 9. 22.* Scrieţi toate numerele naturale de forma 73x divizibile cu 2 şi 3. 23.* Scrieţi toate numerele naturale de forma 10 x divizibile cu 6. 24.* Câte numere naturale de forma 4 xy sunt divizibile cu 6? 25.* Determinaţi numerele de forma 1x 2 x5x divizibile cu: a) 2 b) 4 c) 5 26. Fie mulţimea M = {2024, 10245, 15075, 19320, 45000, 51400}. Determinaţi: A = {x | x ∈ M şi x M 2}; B = {x | x ∈ M şi x M 3}; C = {x | x ∈ M şi x M 5}; D = {x | x ∈ M şi x M 9}; E = {x | x ∈ M şi x M 10}; F = {x | x ∈ M şi x M 25}. 27. Cu ajutorul cifrelor 3, 4 şi 5 folosite o singură dată scrieţi: a) cel mai mare număr natural divizibil cu 2; b) cel mai mic număr natural divizibil cu 3; c) cel mai mare număr natural divizibil cu 5. 28.* Să se demonstreze că pentru orice număr natural n ∈ N*, expresia E = 10n + 17 este divizibilă cu 9. 29.* Să se determine numerele naturale de forma N = abca , în baza 10, divizibile cu 9, ştiind că a = 3c. 30.* Să se determine numerele naturale de forma abb , în baza 10, divizibile cu 12.

Mariana Stoica
4. Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în N

15

1.

Arătaţi că următoarele propoziţii sunt adevărate: a) 2 | (2a + 8b + 10c ) ; b) 5 | (69 + 11) ; c) 5 | (1 + 2 + ... + 100 ) ; d) 9 | (11·36 ) ;

e) 3 | 3 n + 3 n +1 , n ∈ N*. 2. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: a) 5 | (9 x + 3 + 6 x + 2) , oricare ar fi x ∈ N; b) 9 | (13 + 21 + 5x − 3) , oricare ar fi x ∈ N; c) 10 | (9x + 5x − 6x ) , oricare ar fi x ∈ N. 3.* Demonstraţi că: a) 912 – 712 este divizibil cu 10. b) numerele de forma 15 n +1 + 3 n +1 ·5 n + 3 n + 2 ·5 n sunt divizibile cu 27. c) 916 – 716 este divizibil cu 10. 4. Arătaţi că: a) dacă 3 | (x + 4 y ) , atunci 3 | (4 x + 16 y ) b) dacă 5 | (2 x + 3y ) , atunci 5 | (8x + 12 y ) c) dacă 9 | (x + 6 y ) , atunci 9 | (8x + 48 y ) 5. Determinaţi valorile lui x astfel încât: b) 5 | (x + 10) c) (x + 2) | (x + 12 ) a) x | (x + 2) 6.* Să se arate că pentru orice n ∈ N*, expresia E = 10n + 1988 este divizibilă cu 18. 7.* Să se arate că diferenţa dintre un număr natural de 3 cifre şi răsturnatul său este un număr divizibil cu 9 şi cu 11. 8.* Să se arate că numărul N = ab51 + 2ab este divizibil cu 51. 9.* Să se determine cifra x astfel încât numărul N = 91x 25 să se dividă cu 1405. 10.* Să se determine cifra x astfel încât numărul N = 4x 0472 împărţit la 1985 să dea restul 27. 11.* Arătaţi că 18 2 n +1 + 9 2 n ·2 2 n + 9 2 n +1 ·2 2 n se divide cu 14, oricare ar fi n ∈ N. 12.* Fie numărul N = 1·2·3·4·...· . Arătaţi că N este divizibil cu 107. 30

(

)

Mariana Stoica
5. Numere prime. Numere compuse

16

Câte numere prime sunt mai mici decât 20? Dar decât 40? Subliniaţi cu o linie numerele prime: 11; 18; 36; 41; 51; 83; 101; 108; 207. 3. Scrieţi numărul 141 ca produs de numere naturale diferite de 1. 4. Care sunt numerele prime mai mari decât 50 şi mai mici decât 60? 5. Aflaţi valoarea de adevăr a fiecăreia dintre următoarele propoziţii: a) 1 este număr prim. b) 1 este număr compus. c) orice număr prim este număr natural impar. d) există două numere prime pare. e) există un singur număr prim par. 6. Să se arate , fără a folosi o tabelă de numere prime, care din următoarele numere sunt numere prime: 120, 137, 173, 223, 411. 7.* Suma dintre un număr prim şi un număr impar este 24735. Să se afle numerele. 8. Scrieţi ca sumă de numere prime numerele naturale: 5, 16, 20, 31, 39, 44. 9. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: a) 505 este număr prim; b) 69 este număr compus; c) 2 este număr compus; d) 31 este număr prim. 10. Determinaţi numerele prime x şi y ştiind că 3x + 14y = 61. 11. Scrieţi numărul compus 55 ca: a) sumă de două numere prime; b) sumă de trei numere prime; c) produs de două numere prime. 12. Determinaţi x pentru care numerele 2x , 4 x, 5x , 9 x să fie numere prime. 13.* Determinaţi x şi y distincte astfel încât: a) xy să fie prim mai mic decât 35 şi yx compus. 1. 2. b)
xy să fie compus şi yx prim mai mic decât 30.

c) xy să fie prim şi yx prim. 14.* Determinaţi numărul natural a, astfel încât a·(a + 30) să fie număr prim. 15.* Arătaţi că oricare ar fi n ∈ N, numărul 2 2 n +1 ·5 2 n ·7 + 1 nu este prim.

Mariana Stoica
6. Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime

17

Să se descompună în factori primi (oral): 10; 16; 18; 22; 28; 36; 40; 50; 100; 700; 1000. 2. Să se descompună în factori primi: a) 20 b) 580 c) 4500 d) 240 e) 222 f) 150000 g) 1248 h) 17600 i) 3700 j) 5520 3. Descompuneţi în factori primi numerele a şi b şi apoi scrieţi a·b sub formă de putere, unde: A) a = 16 şi b = 240 B) a = 2160 şi b = 4860 C) a = 1350 şi b = 3240 D) a = 24200 şi b = 14520 4. Scrieţi numărul 1702 ca produs de numere prime. 5. Determinaţi numerele prime x şi y, ştiind că x · y = 1643. 11 6. Se consideră A = 2 5 ·3 4 ·7; B = 2 3 ·3 3 ·7; C = 2 3 ·3· . Să se efectueze: a) A·B·C; b)A : B; c)(A·C ) : B 1. Determinaţi numerele naturale de forma abc , mai mici decât 150, ştiind că produsul dintre cifrele fiecăruia este zero. 8. Să se determine mulţimea divizorilor numărului 2·32. 9. Să se determine mulţimea divizorilor numărului 2·33·5. 10.* Dacă xy este număr prim, calculaţi numărul divizorilor numărului 7.
xyxyxy .

11.* Arătaţi că numărul N = 3 n + 2 ·2 2 n +3 + 3 n +3 ·4 n + 2 este divizibil cu 63. 12.* Să se arate că pentru orice n ∈ N*, E = 5 2 n ·7 2 n +1 · 2 n + 11 n 2n 2 n +1 2 n +1 n n + 25 ·7 · 11 −5 ·49 · 121 se divide prin 5005. 13.* În numărul natural N = aabc cifrele reprezintă numere consecutive. Să se afle cifrele numărului N ştiind că suma lor este 11, apoi să se scrie acest număr sub formă zecimală. (concurs matematică, Cluj 1979) 14.* Să se scrie încă două cifre la dreapta numărului 1979, astfel încât numărul obţinut să fie divizibil cu 36. (Gazeta Matematică nr.6/1979) 15.* Fără a efectua înmulţirea, aflaţi în câte zerouri se termină numărul 9625·2528. 16.* Aflaţi două numere consecutive al căror produs este 2070. 17.* Aflaţi trei numere consecutive al căror produs este 12144. 18.* Calculaţi în câte zerouri se termină fiecare dintre numerele: a) 1·2·3·...·25 b) 30·31·32·...· 50 4 2 3 c) 10· ·...· ·40 11 39 d) 2 ·3 ·5 ·7

Mariana Stoica

18

19. Să se descompună în factori primi: 3240, 22100, 306000, 285120, 26400, 16800, 29700, 41860, 585900, 1774080. 20. a) Să se stabilească mulţimea divizorilor numărului 2 3 ·5 2 ·7 . b) Să se stabilească mulţimea divizorilor numărului 2 2 ·5·7 3 . c) Comparaţi cele două mulţimi. Ce observaţi? (ca număr de elemente).
7. Divizori comuni a două sau mai multe numere naturale, c.m.m.d.c., numere prime între ele, c.m.m.m.c.

Să se afle c.m.m.d.c. al numerelor: a) 6 şi 14 b) 4 şi 6 c) 5 şi 15 d) 12 şi 20 e) 2, 4 şi 8 f) 3, 6, 9 şi 15 2. Să se afle c.m.m.d.c. al numerelor: a) 3, 15, 45, 60 b) 24, 48, 96, 180 c) 820, 930, 810 d) 4200, 1800 e) 5280, 4368 f) 112, 252, 350 3. Produsul a două numere naturale este 138. Să se afle numerele. Câte soluţii are problema? 4. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: a) (225, 125) = 25b) (144, 156) = 13 c) (1540, 1254) = 22 d) (3501, 3890) = 3 5.* Determinaţi numerele naturale de forma xyy divizibile cu 15. 6. Suma a două numere naturale este 75 şi cel mai mare divizor comun al lor este 15. Câte soluţii are problema? 7. Produsul a două numere naturale este 3456 şi cel mai mare divizor comun al lor este 4. Să se afle c.m.m.m.c. 8. Arătaţi că: a) (n + 2,2n + 3) = 1 b) (3n + 7,5n + 12 ) = 1 c) (2n + 9,3n + 14 ) = 1 d) (8n + 11,5n + 7 ) = 1 9.* Determinaţi numerele de forma ab0a divizibile cu 6. 10.* Să se afle cel mai mic număr natural care: împărţit la 5 să dea restul 4 împărţit la 6 să dea restul 5 împărţit la 8 să dea restul 7 împărţit la 9 să dea restul 8. 11. Să se afle c.m.m.d.c. al următoarelor numere: 600; 2400; 32000; 72000. 12. C.m.m.d.c. a două numere este 2. Fiecare dintre ele este mai mare decât 10 şi mai mic decât 20. Să se afle numerele. Câte soluţii are problema? 13. Care sunt numerele naturale de forma 37 xy divizibile cu 6?

1.

Mariana Stoica

19

14. Să se afle cel mai mic număr natural care împărţit, pe rând, la 6 şi la 15 să dea acelaşi rest 5 şi câtul diferit de zero. 15.* Împărţind numerele naturale 727, 860 şi 599 la acelaşi număr natural nenul se obţin resturile 12, 15 şi 14. Aflaţi valoarea împărţitorului. 16. Calculaţi c.m.m.m.c. al numerelor: a) 12; 18 b) 36; 140 c) 15; 135 d) 24; 48; 72 e) 1890; 2268 f) 112; 280 17. Produsul a două numere este 2625 şi c.m.m.d.c. al lor este 5. Să se afle cel mai mic multiplu comun al lor. 18.* Suma a două numere este 80, produsul lor este 1024, iar c.m.m.d.c. al lor este 16. Să se afle numerele. 19. Se dă: [a, b] = 108 şi (a, b) = 36. Să se afle produsul numerelor. 20. Se dă (a, b) = 12 şi a · b = 8640. Să se afle [a, b]. 15 21.* Să se afle două numere ştiind că raportul lor este , iar cel mai mare 4 divizor comun este 12. 22.* Să se verifice egalitatea: 23.* Câte fracţii de forma

(2 ·3·5 )(2 ·
8 4

3200·4500· 12000
6

·3 2 ·5 4

) =1

198 y 2x

sunt ireductibile, ştiind că numitorul este

divizibil cu 5? 24.* Suma a două numere naturale este 431. Câtul împărţirii celui mai mare la cel mai mic este 25 şi restul 15. 25.* Să se arate că numărul abcd + dcba este multiplu de 121. 26. Să se arate că numerele 1155 şi 988 sunt prime între ele. 27. Să se arate că (1584,1225) = 1. 28. Să se demonstreze că: (3n + 5,4n + 7 ) = 1 . 29. Să se demonstreze că numerele (2n + 7) şi (3n + 10) sunt prime între ele. 30. Sunt numerele 210 şi 429 prime între ele?

(

)

2

Mariana Stoica
Test 1

20

1. 2. 3. 4. 5.

Enumeraţi elementele mulţimii M = { x ∈ D 24 | x M 3, x < 20} Aflaţi numerele a şi b ştiind că (a, b) = 2 şi [a, b] = 210. Demonstraţi că (2n + 1, 3n + 1) = 1. Determinaţi toate numerele de forma x 6 y M 3 mai mici decât 300.

Arătaţi că numărul N = 2 n +1 ·7 n · − 14 n +1 + 2 n +1 ·5·7 n +1 este divizibil 11 cu 13. 6. Să se afle toate numerele de forma x1yyy divizibile cu 36. 7. Efectuaţi: a) 2 70 : 2·2 3 ·2 63

(

)

b) 2·802· + 204510 : 102 + 10 3 + 180 2 : 3240 109 8. Care sunt divizorii proprii ai numărului 20? 9. Determinaţi toate numerele de forma 2x 7 y divizibile cu 15.
Test 2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.* 8.* 9.

Determinaţi cel mai mic număr natural nenul care împărţit la 7 dă restul 6 şi împărţit la 9 dă restul 8. Care este cel mai mare număr de patru cifre divizibil cu 2? Aflaţi toate numerele naturale de forma 1x3 divizibile cu 3. Care sunt numerele prime mai mari decât 52 şi mai mici decât 65? Să se descompună în factori primi: 360, 142, 5544, 9360. Să se afle c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. al numerelor: a) 80, 180, 810; b) 168, 448, 756; c) 150, 450, 1800. Arătaţi că produsul a cinci numere consecutive este divizibil cu 120. Să se găsească toate numerele de trei cifre scrise în baza 10 divizibile cu 7 şi care dau acelaşi rest la împărţirea cu numerele 4, 6, 8 şi 9. Determinaţi valorile lui x din: a) 135 + 2(x + 68) + 5·[143 − 2·(14 + 35)] = 992 b) [59 + 3·(x − 19 ) + 2·(65 − 48)] : [63 + 3·(4 + 99 ) − 369] = 32

Mariana Stoica
Test 3

21

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Alege un număr natural. Înmulțește-l cu 5. Adaugă 4 și rezultatul înmulțește-l cu cu 4. Adaugă 9.Înmulțește acest rezultat cu 5 apoi scade 25. Împarte rezultatul cu 100 și scade 1.Compară rezultatul cu cel inițial. Care sunt numerele naturale care împărțite la 17 dau un cât egal cu restul? Care este suma lor? Determină numărul natural n pentru care 1·2·3·…·n+147 este un pătrat perfect. În câte zerouri se termină produsul : 1·2·3·…·99·100? Care este numărul maxim de numere care pot fi alese dintre numerele de la 1 la 50, astfel încât suma oricăror două numere alese să nu fie divizibila cu 7. Care este ultima cifra a lui 21977 ? Dar a lui 7100? Arată că oricum am pune în 4 cutii 17 bile, dintre care unele albe și altele roșii, va exista o cutie cu cel puțin trei bile de aceeași culoare. Aflaţi toate numerele naturale de forma a0b există. Dintr-un grup de 8 elevi (4 fete și 4 băieți) se formează o echipă de 4 elevi din care cel puțin o față.În câte moduri se pot constitui echipe? Determinați numărul diagonalelor unui poligon convex cu n laturi (n ≥4 Determinați numărul divizorilor lui 360. Determinati toate numerele de forma a= 2m · 3n, unde m si n sunt numere naturale care au exact 8 divizori. Să se determine toate numerele scrise în baza 10 care sunt divizibile cu 15 și au 14 divizori. Câte pătrate, de toate dimensiunile, sunt desenate în figura alăturată?

Succes!

Mariana Stoica

22

INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI
ALGEBRĂ
Capitolul I Numere naturale
1. Mulţimea numerelor naturale

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

a) 72 b) 1152 c) 1560 d) 72 e) 41 a) 603; b) 105; c) 49; d) 1037; e) 2; f) 123; a) 31; b) 1; c) 9; d) 2; e) 148300; f) 360; a) F b) A c) A d) A a) x = 6; b) x = 9 c) x = 4 113 şi 128 72 2000 şi 595 a) 23 b) 999 c) 9991

d) x = 100

rămâne să comparăm 10. c) 16 2 = 2 4 = 2 8 ; 2 64 = 2 4 ; 3 48 = 3 3 bazele. 24 = 16 şi 33 = 27 ⇒ 264 < 348 11. 1804, 6241 b) 3 c) 6 d) 64 e) 277 f) 260 12. a) 20 13. a) 5050 b) sunt doar 50 termeni în această sumă: (2 + 100)·50 = 102·25 = 2550 S= 2 c) sunt doar termenii impari (50 din 100): (1 + 99)·50 = 100·25 = 2500 S= 2 d) Sunt 20 termeni până la 100, 20 până la 200,……. e) S = 3(1 + 2 + 3 + ... + 100 ) = 3·5050 = 15150 ; f) S = 15150

( )

2

( )

16

( )

16

Mariana Stoica
2. Divizor. Multiplu

23

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 19. 21.

22.

D10 = {1, 2, 5, 10}; D21 = {1, 3, 7, 21}; D42 = {1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42}; D53 = {1, 53} D16 = {1, 2, 4, 8, 16}; D38 = {1, 2, 19, 38} D12 = {1, 2, 3, 4, 6, 12}; D28 = {1, 2, 4, 7, 14, 28} a) 16 = 2 · 8 35 = 5 · 7 b) D16 = {1, 2, 4, 8, 16} c) D16 = {1, 2, 4, 8, 16} D35 = {1, 5, 7, 35}; D16 ∩ D35 = {1} M3 = {3, 6, 9, 12, 15,…}; M5 = {5, 10, 15, 20, 25,…} M3 ∩ M5 = {15, 30, 45, 60,…15n}, n ∈ N. M11 = {11, 22, 33, 44, 55,…} M11 < 98 sunt 11, 22, 33,…, 88 M12 < 20 este 12. 100 < M101 < 500 sunt {101, 202, 303, 404} 18 = 2 · 32 ⇒ numărul divizorilor este egal cu: (1 + 1) · (2 + 1) = 2 · 3 = 6; D18 = {1, 2, 3, 6, 9, 18}, o infinitate a) 942 sau 924 b) 924 c) 492 A ∩ B = {4} A ∪ B = {2, 4, 8, 10, 16, 20} A \ B = {2, 10, 20} B \ A = {8, 16} D45 = {1, 3, 5, 9, 15, 45}; A = {5, 10, 15, 20, 25} d) A \ D45 = {10, 20, 25} a) D45 ∩ A = {5, 15} A = {7, 14, 21, 28} B = {14, 28, 42, 56} c) A ∪ B = {7, 14, 21, 28, 42, 56}, 6 elemente a) M5 = {5, 10, 15, 20, 25,…..} c) A = {5, 10, 15, 20, 25}; B = {10, 20}; B ⊂ A da. 5x M 2 dnd x ∈ {0, 2, 4, 6, 8} 5x M 3 dnd x ∈ {1, 4, 7} 5x M 2 dnd x ∈ {0, 5} ab ∈ {10, 20, 30, 40,…, 90}; ab ∈ {16, 32, 48, 64, 80, 96} b) 10 numere a) 15 numere M 2 d) 3 numere e) 5 numere a) x – 3 ∈ {2, 4} → x – 3 = 2 ⇒ x = 5 sau → x – 3 = 4⇒ x = 7 b) 3x – 5 ∈ {1, 7} ⇒ 3x – 5 = 1 ⇒ x = 2 ⇒ 3x – 5 = 7 ⇒ x = 4 a) Se exprimă:
5 2 n + 3 = 5 2 n ·5 3 ; 9 n = 3 2

( ) ; 25 = (5 )
n n

2 n

= 5 2 n ; 3 2 n + 3 = 3 2 n ·3 3

Mariana Stoica Se dă factor comun: 52n · 32n şi se obţine: 5 2 n ·3 2 n 5 3 − 3 3 = 5 2 n ·3 2 n ·98 M 7 b) analog a) c) analog a) 23. 9n = a; 32n = a ⇒ 32n+1 = 32n · 3 = a · 3 = 3a

24

(

)

24. 25x M12 dnd 25x M 3 şi 25x M 4 25x M 3 dnd x ∈ {2, 5, 8} ⇒ numărul căutat este 252 25. vezi 22a)
3. Criterii de divizibilitate

3. 4. 5. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 18. 19. 20. 21.

a) A b) A c) F g) A h) F a) 3x M 3 ∈ {30, 33, 36, 39} c) {2160, 2260, 2360, 2460,…, 2960} a) 10 b) 995 c) 110 d) 980 37 x M 4 dnd x ∈ {2, 6} a) 42 x M 2 dnd x ∈ {0, 2, 4, 6, 8}; d) x 24 x M 2 dnd x ∈ {2, 4, 6, 8} a) 986 b) 998 c) 102 {10, 20, 30} a) F b) A c) F d) A h) A x ∈ {0,5} 1030, 1535 a) 141, 144, 147 c) {111, 222, 333, 444, 555,…, 999} 23x1x M 3 dnd (2 + 3 + x + 1 + x) M 3 31xy M 2 dnd y ∈ {0, 2, 4, 6, 8}
31xy M 9 dnd (3 + 1 + x + y) M 9

pentru y = 0: (3 + 1 + x + 0) M 9 dnd x = 5 pentru y = 2: (3 + 1 + x + 2) M 9 dnd x = 3 pentru y = 8: (3 + 1 + x + 8) M 9 dnd x = 6 numerele căutate sunt: 3150, 3132, 3114, 3186, 3168 22. 73x M 2 dnd x ∈ {0, 2, 4, 6, 8} 73x M 3 dnd (7 + 3 + x) M 3 ⇒ numerele căutate sunt: 732, 738. 23. 10 x M 6 dnd 10x M 2 şi 10 x M 3 ⎧x ∈ {0,2,4,6,8} şi ⎨ . Rezultă că x ∈ {2, 8}. Numerele căutate sunt: 102, ⎩x ∈ {2,5,8} 108. 24. analog 23

Mariana Stoica 25. a) 1x 2x 5x M 2 dnd x ∈ {0, 2, 4, 6, 8} b) 1x 2x 5x M 4 dnd 5x M 4 26. A = {2024, 19320, 45000, 51400} C = {10245, 15075, 19320, 45000, 51400} E = {19320, 45000, 51400} 27. a) 534 b) 345 c) 435 28. E = 10n + 17 10 n = 100.....0 + 17 = 10.....017 123 4 4 1 24 4 3
n zerouri n +1 cifre

25

Suma cifrelor este 9 ⇒ E M 9 29. abca M 9 ⇒ (a + b + c + a )M 9 , dar a = 3c ⇒ ⇒ (3c + b + c + 3c )M 9 ⇒ (7c + b )M 9 dnd c = 1 şi b = 2 sau c = 2 şi b = 4 sau c = 3 şi b = 6 sau c = 4 şi b = 8 sau c = 5 şi b = 1 sau c = 6 şi b = 3……şi a = 3c ⇒ numerele căutate sunt: 3213, 6426, 9639 30. abbM12 dnd abb M 3 ⇔ (a + b + b )M 3 şi abb M 4 ⇔ bb M 4 ⇒ b ∈ {0, 4,8} pentru b = 0: (a + 0 + 0 )M 3 ⇒ a = 3, a = 6, a = 9 numerele căutate: 300, 600, 900 pentru b = 4: (a + 4 + 4)M 3 ⇒ a = 1, a = 4, a = 7 numerele căutate: 144, 444, 744 pentru b = 8: (a + 8 + 8)M 3 ⇒ a = 2, a = 5, a = 8 numerele căutate: 288, 588, 888

4. Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în N

1.

a) 2 | 2(a + 4b + 5c) deoarece 2 | 2 b) 5 | (69 + 11) deoarece 5 | 80 c) 3 | 3n(1 + 3), deoarece 3 | 3n 2. a) 5 | (15x + 5), adică 5 | 5(3x + 1) deoarece 5 | 5 ⎧91 = 9 ⎪ 2 ⎪9 = 81 3. a) ⎨ u (912) = u (94)3 = 13 = 1 3 ⎪9 = 729 ⎪ ⎩................. şi ultima cifră a numărului 712 este x ∈ {1, 3, 7, 9},

Mariana Stoica

26

deoarece u (74) = 1 → u (7 12 ) = 13 = 1 , rezultă că diferenţa 912 − 7 12 are ultima cifră 0. c) analog a) b) se dă factor comun 3n · 5n 4. a) dacă 3 | (x + 4y) rezultă că 3 | 4(x + 4y) adică 3 | (4x + 16y) c) dacă 9 | (x + 6y) atunci 9 | 9 (x + 6y), adică 9 | (9x + 54y) ⎧9 | (9x + 54 y) ⎨ ⎩9 | ( x + 6 y) atunci __________
9 | (9 x + 54 y − x − 6 y) 9 | (8x + 48 y) a) x | (x + 2) dnd x | x şi x | 2; prima condiţie este satisfăcută. dnd x ∈ {1, 2}; c) x ∈ {0, 3} E = 10 n + 1988 = 1000....0 + 1988 = 100.....1988 1 24 4 3 14243
n cifre n cifre

5. 6.

x|2

E M 18 deoarece este M cu 2 şi cu 9. 7.

8. N = ab· + 51 + 2·ab = 102ab + 51 = 51(2ab + 1)M 51 100 9. x = 3; 10. x = 7; 11. se dă factor comun 22n · 92n 12. N = 1 · 2……·30 are 7 zerouri.

abc − cba = a· + b· + c − c· − b· − a = 99a − 99c = 99(a − c) 100 10 100 10

5. Numere prime. Numere compuse

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

53, 59 a) F b) F c) F d) F e) A Ex. 137 nu se divide cu 2, cu 3, cu 5. Împărţim 137 la 7 şi obţinem 19 rest 4. Împărţim 137 la 11 şi obţinem 12 rest 5. Observăm că: câtul este mai mare decât împărţitorul (12 > 11), continuăm împărţirea. Împărţim 137 la 13 şi obţinem 10 rest 7. Ne oprim deoarece 10 < 13. Concluzie: 137 nu se divide la nici un număr prim ≤ 13. Presupunem că 137 s-ar divide cu un număr natural > 13, atunci el s-ar divide şi cu câtul împărţirii lui 137 la 13, care este < 13. 24733 şi 2 5=2+3 31 = 3 + 5 + 23 a) F b) A c) F d) A (11, 2) a) 55 = 53 + 2

Mariana Stoica 12. 13. 14. 15.
2x ∈ {23,29} ; 4x ∈ {41,43,47} a) 23, 29 b) 32 c) 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97. a=1 numărul va arăta 1400201 ; suma cifrelor este 6. 1...3
2n cifre

27

6. Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime

3. a = 2 4 ·3 3 ·5 ; b = 2 2 ·3 5 ·5 → a·b = 2 6 ·38 ·5 2 ; 4. 1702 = 2 · 851; 11 31,53; 6. a) 211 ·38 ·7 2 · ; 7. 101, 103, 107, 109; 8. D2·32 = {1, 2, 3, 6, 9, 18}; 10. 32 divizori 11. Se dă factor comun 3n+2 · 22n+3 şi se obţine 7·8·9·3 n ·2 2 n M 63 12. Se dă factor comun 52n · 72n · 112n şi se obţine un număr M 5005. 10. b = a + 1, c = b + 1 = a + 2 a + a + b + c = 11 ⇒ 2a + a + 1 + a + 2 = 11 ⇒ a = 2 numărul căutat: 2234 iar sub formă zecimală: N = 2· 3 + 2· 2 + 3· + 4 10 10 10 11. 1979 xy M 36 dnd este divizibil cu 4 şi cu 9 ⇔ xy M 4 şi
1979 xy M 9 dnd (1 + 9 + 7 + 9 + x + y )M 9 ⇒ (8 + x + y )M 9 .

12. 13. 14. 15. 20.

Se găsesc 197964 şi 197928. Se descompun numerele şi se obţin 3 zerouri. 45,46 Se descompune numărul, se obţin 22, 23, 24. a) 6 zerouri d) 3 zerouri a) 24 elemente; b) 24 elemente c) mulţimi egale ca număr de elemente (cardinale egale)

7. Divizori comuni a două sau mai multe numere naturale, c.m.m.d.c., numere prime între ele, c.m.m.m.c.

1. 2. 3. 5. 6.

a) 6 = 2 · 3; 14 = 2 · 7 ⇒ [6, 14] = 2 d) [12, 20] = 4 e) [2, 4, 8] = 2 i) [2, 3, 6, 15] = 1 a) [3, 15, 45, 60] = 3 f) [112, 252, 350] = 14 4 soluţii xyy M15 dnd xyy M 3 şi cu 5 Numerele căutate sunt: 300, 600, 900, 255, 555, 855. 2 soluţii: 15 şi 60; 30 şi 45; 7. 864

Mariana Stoica 8. a) fie d | n + 2 şi d | 2n + 3 d | 2n + 4⎫ ⎧d | n + 2 ⇒ ⎬ ⇒ d | (2n + 4 − 2n − 3), d | 1 → d = 1 ⎨ d | 2n + 3 ⎭ ⎩d | 2n + 3 ⎧d | 40n + 55 ⎨ ⎧d | 8n + 11 ⎩d | 40n + 56 d) fie ⎨ ⇒ d | 40n + 56 − 40n − 55 ⎩d | 5n + 7 d |1 → d = 1

28

25. (1001a + 110b + 110c + 1001d )2 = 112 (91a + 10b + 10c + 91d )2 M121 26. (1155; 988) = 1 ⎧d | 12n + 20 ⎨ d | 3n + 5 ⎩d | 12n + 21 28. fie ⇒ d | 4n + 7 d | (12n + 21 − 12n − 20) d |1 ⇒ d = 1 30. nu

ab0a M 6 dnd ab0a M 2 şi cu 3; numerele căutate sunt: 2502; 2802; 4104; 4704; 6006; 6306; 6906; 8208; 8508 10. 360 – 1 = 359 12. (a, b) = 2; 10 < a, b < 20; 3 soluţii: (12, 14); (14, 16); (14, 18) 13. 3720, 3750, 3780, 3702, 3732, 3762, 3792, 3714, 3774, 3726, 3756, 3786, 3708, 3738, 3768, 3798 14. D = I · C + R; 35 15. D = I · C + R 727 = n·c1 + 12 ⇒ nc1 = 727 − 12 = 715 860 = n·c 2 + 15 ⇒ nc 2 = 845 599 = n·c 3 + 14 ⇒ nc 3 = 585 Împărţitorul este 65, adică (715, 845, 585) 17. [a, b] = 2625: 5 = 525; 18. 16,64; 16. (a, b) · [a, b] = a · b 21. 180, 48 22. Se descompune numărătorul în factori primi 1980 23. Doar una este reductibilă: , restul sunt ireductibile. 20 24. 415, 16

9.

Mariana Stoica
Test 1

29

1. 3.

M = {3, 6, 12}; 2. 14, 30; d | 2n + 1⎫ d | 6n + 3 ⎫ fie ⎬ ⇒ d | ( 6 n + 3 − 6 n − 2) ⇒ d | 1 ⇒ d = 1 ⎬⇒ d | 3n + 1⎭ d | 6n + 2⎭

4. 162, 165, 168, 261, 264, 267; 5. N = 2 n ·7 n ·78 M13 ; 21888, 51444, 81000; 7. a) 8; b) 177851; 8. {2, 4, 5, 10}; 9. 2175, 2370, 2475, 2670, 2775, 2970
Test 2

62; 2. 9998; 3. 123, 153, 183; 4. 53, 59, 61; a) (80, 180, 810) = 10, [80, 180, 810] = 6480 b) (168, 448, 756) = 28, [168, 448, 756] = 12096 c) (150, 450, 1800) = 150, [150, 450, 1800] = 1800 7. Trebuie arătat că a·(a + 1)(a + 2)(a + 3)(a + 4 )M120 , adică este divizibil cu 3, 5 şi 8. Notăm cu N = a·(a + 1)(a + 2)(a + 3)(a + 4) ; N este divizibil cu 3 deoarece dintre trei numere naturale consecutive cel puţin unul este divizibil cu 3. N este divizibil cu 5 deoarece dintre cinci numere naturale consecutive cel puţin unul este multiplu a lui 5 şi N este divizibil cu 8 deoarece N este divizibil cu 2, şi dintre patru numere naturale consecutive cel puţin unul este divizibil cu 4. Sau a poate fi de forma a = 2k ⇒ N = 2k (2k + 1)(2k + 2)(2k + 3)(2k + 4 ) = = 2 3 k (2k + 1)(k + 1)(2k + 3)(k + 2 ) este divizibil cu 8. numerele cautate (N) sunt de forma 7p ⎫ ⎬ ⇒ 7p = 72k + l [4, 6, 8, 9] = 72 ⇒ N = 72k + l, k, l ∈ N ⎭ 72k + l 70k + 2k + l 2k + l ⇒p= = = 10k + ⇒ (2k + l )M 7 7 7 7 dacă l = 1 ⇒ k = 3 si k = 10 ⇒ 217 si 721 ; dacă l = 2 ⇒ k = 6 si k = 13 ⇒ 434 si 938 ; dacă l = 3 ⇒ k = 2 si k = 9 ⇒ 147 si 651 . l ≤ 3 deoarece prin împărţirea la 4, 6, 8 şi 9 obţinem acelaşi rest şi cel mai mic împărţitor este 4. 9. a) 248 b) 20 8.

1. 6.

Mariana Stoica
Test 3

30

1. 2. 3.

Obținem numărul inițial. n=4.

Numerele au forma n=18·c, c<17. Numerele sunt : 0,18,36,…,18·15,18·16.

6. 21=2; U(7100)=U(74)=1. 7. Oricum am pune 17 bile în 4 cutii, cel puțin o cutie conține cel puțin 5 bine (cf. Principiului lui Dirichlet). Iar din cele 5 bile de două culori, cf. aceluiași principiu, cel puțin trei sunt de aceeași culoare. 9. 8+7+1=16 10. Din fiecare vârf pleacă n-3 diagonale pentru că un vârf și cu două vârfuri adiacente nu determină diagonale. Fiind n vârfuri avem n(n-3) segmente. Dar fiecare diagonală a fost numărată de două ori, deci numărul diagonalelor este n(n-3)/2. Altfel, dacă avem n puncte distincte (oricare trei necoliniare), ele determină n(n-1)/2 drepte. Pentru a afla numărul diagonalelor trebuie să scădem numărul laturilor și obținem: n(n-1)/2 – n = n(n-3)/2. 11. 12. 13. 360= 2 · 3 · 5. Rezultă (3+1)(2+1)(1+1)=24 divizori. ( m+ 1 )( n+ 1)=8 ; rezultă numerele 37 ,54, 24, 27. 15|A=> A= 3x · 5y ·pk1· pk2 …..; x,y ≠0. τ(A)=(x+1)(y+1)(k1 + 1)
3 2

(k2 +1)... . Cum x+1 ≠ 1 si y +1 ≠ 1 => x+1=2 si y+1 =7 sau x+1=7 si y+1=2. Deci x=1 si y=6 sau x=6 si y=1. Numerele care satisfac condiția problemei sunt A= 3 · 56 sau A=36·5. 14. 1+4+9+16+25 =55.

Mariana Stoica

31

BIBLIOGRAFIE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. T. Udrea, D. Niţescu, Manual de matematică pentru clasa a VI a, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002 I. Cuculescu, C. Ottescu, L. Gaiu, Manual de geometrie pentru clasa a VI a, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1989 A. Hollinger, Probleme de geometrie pentru clasele V-VIII, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 D. Brânzei, D. Zaharia, M. Zaharia, Culegere pentru clasa a VI a, Ed. Paralela 45, 2004 Gr. Gheba, Exerciţii şi probleme pentru clasele V-IX, Ed. Icar, Bucureşti, 1991 I. Petrică, Probleme de matematică pentru gimnaziu, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985 E. Dăncila, I. Dăncila, Matematica pentru învingători, Erc Press, Bucureşti, 2008.

Mariana Stoica

32