You are on page 1of 14

2005 COMAYA MATEMATK YARIMASI SINAV YNERGES

Bu snav I. ve II. Blm eklinde iki blmden olumaktadr. I. Blmde 35 soru, II. Blmde 15 soru bulunmaktadr. I. Blm sorularnn cevaplar, cevap anahtarndaki I. Blme kodlanacaktr. II. Blm sorularnn cevaplar, cevap anahtarndaki II. Blme kodlanacaktr. Snav sresi 90 dakikadr. Snavda baarlar dileriz.

8. Snf

2005

c omaya m atematik y armas


3.
x3

I. BLM

1. Bir lastik top belli bir ykseklikten yere braklyor, yere arptktan sonra brakld yksek3 liin i kadar zplyor. 8 Top ikinci kez yere arpt anda, ilk braklmasndan itibaren toplam havada ald yol 728 cm olduuna gre, ilk brakld ykseklik ka cm dir? A) 52 B) 273 C) 416 D) 910

2 ( x 1) = 3 x eitliinde (denkle3 minde) x deeri aadakilerden hangi-

sidir? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5

2. zlerden ve ikizlerden oluan 5 kardein


yalar toplam 60 tr. Anne, zlerden 5 ya kk olan ikizler doduunda 34 yanda ise, annenin bugnk ya katr? A) 44 B) 43 C) 42 D) 41

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES

4.

=6 x x 1 eri katr? 2

denklemini salayan x de-

A)

1 2

B)

5 2

C)

7 2

D)

9 2

-3-

8. S nf

2005

comaya matematik yarmas

I. BLM

5. Bir kutuda herbirinin arl 2 gr. olan sar ve


krmz renkli e boncuklar bulunmaktadr. Boncuklarn % 20 si sardr. Ayn oranda 70 gr boncuk kutuya braklyor, daha sonra 10 adet krmz boncuk karldnda, kutuda 200 gr. boncuk bulunduu grlyor. Buna gre ilk durumdaki sar boncuklarn says katr? A) 7 B) 15 C) 22 D) 30

7.

2x + y x y + = 1 2 3 x + 2y 8x + 5y =1 3 9

denklem sisteminin zm kmesi aadakilerden hangisidir? A) x=2 y=1 C) x=1 y=2 B) x=1 y=2 D) x=2 y=1

V2 V1

Yandaki dairesel pistte A noktasndan ayn anda harekete balayan iki aracn hzlar V1 ve V2 dir.

KASIMOLU COKUN LSES ve

6.

FEN LSES

8. Kenar uzunluklar a ve b olan bir dikdrtgenin evresi 30 cm dir. Kenar uzunluklarnn arpma ilemine g3 re terslerinin toplam ise, dikdrtgenin 8 alan katr? A) 40 B) 50 C) 60 D) 70

V1=

4V2 5

olduu bilindiine gre, aa-

dakilerden hangileri bulunabilir? I. Dairesel pisttin uzunluu verilirse her iki aracn turu ka saatte tamamlad, II. Hzlar verilirse pisttin uzunluu, III. V1 in att tur says verilirse ayn srede V2 nin att tur says, A) I, II B) II, III C) I, III D) III

-4-

8. S nf

2005

comaya matematik yarmas

I. BLM

9. Boyutlar 4, 5, 6 cm olan dikdrtgenler prizmas eklindeki talar kullanlarak yaplacak en kk hacimli kp iin ka tane taa ihtiya vardr? A) 1500 B) 1600 C) 1750 D) 1800

11. 2002 + 2003 + 2004 + 2005 + 2006 toplamnn 2005 ile blmnden kalan nedir? A) 1 B) 2000 C) 2001 D) 1999

10.

Yandaki ekilde 16 kk kareden olumu byk kare bir doru ile kesiliyor.

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES

12. 5 renciden her biri tahtaya 1, 2, 4 saylarndan birini yazyor. Sonra bu yazlan saylar arplyor. Aadakilerden hangisi yazlan saylarn arpm olabilir? A) 100 B) 120 C) 256 D) 768

Bu doru en fazla ka kk kare zerinden geer? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

-5-

8. S nf

2005

comaya matematik yarmas

I. BLM

13. Bir babaanne, bir dede ve 7 torunun ya ortalamas 28 dir. 7 torunun ya ortalamas 15 tir. Eer dede, babaanneden 3 ya byk ise, dedenin ya katr? A) 72 B) 74 C) 75 D) 76

15.

( a)5 ( a 4 ) a 3 : ( a)7

ifadesinin sonucu aadakilerden hangisidir? A) a5 B) a3 C) 1 D) a5

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES

14.

24 + 24 + 24 + 24 saysnn yars katr? A) 22 B) 23 C) 24 D) 25

16.

2 2 1 8

ifadesinin eiti katr? A) 212 B) 212 C) 28 D) 28

-6-

8. S nf

2005

comaya matematik yarmas

I. BLM

17.

5 =x 11

ise, 55 in eiti aadakilerden

19. a+b a = 8 ise,


a+b + a ifadesinin eiti katr?

hangisidir?
x A) 11 B) 11 x 11 C) x 5 D) x

A) 1

B) 8b

C)

8 b

D)

b 8

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES

18.

7 5+

( 7 3)

20.

A=

1 10 3 11

1 3 11 7 2

1 7 2 97

1 97 4 6

ise,

A 52 6

katr?

ifadesinin eiti katr? A) 2 B) 2 C) 5 D) 7

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

-7-

8. S nf

2005

comaya matematik yarmas

I. BLM

21. x + x = 3 ise,
3 x+ +1 ifadesinin deeri katr? x

23. Gitar ve Piyano alabilenlerin oluturduu


24 kiilik bir toplulukta gitar alanlar, gitar ve piyano alanlarn 4 kat, sadece piyano alanlarn 2 kat ise, sadece gitar alan ka kii vardr? D) 7 A) 4 B) 8 C) 12 D) 16

A) 1

B) 3

C) 5

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES

15

22. 5x = y8

24. A B C , B \ A , s(A) = 2 ve s(C) = 5


olmak zere ka farkl B kmesi yazlabilir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

, y5 = 5 z eitliini salayan x ve z pozitif tamsaylar iin x + z toplamnn en byk deeri katr? B) 11 C) 14 D) 25

A) 10

-8-

8. S nf

2005

comaya matematik yarmas

A
D c C F

I. BLM

25. A = {1,2,3,4,5,6,7} kmesinin alt kmelerinin kandaki elemanlarn arpm ift saydr? A) 112 B) 96 C) 80 D) 72

27.
E

ABCD bir yamuk [EF]; orta taban |EF| = 8 cm |AB| = a |DC| = c

Yukardaki verilenlere gre, a + c toplam katr? A) 16 B) 12 C) 10 D) 8

26. Boyutlar 36 m ve 45 m olan bir tarlaya meyve


aalar dikilecektir. ki aa aras eit ve en byk uzaklkta olacak ekilde tarlaya ka aa dikilir? A) 9 B) 20 C) 25 D) 30

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES

28. Dik koordinat dzleminde;


K(4 + b, 2b 2) noktasnn II. blgede olmas iin b aadakilerden hangisidir? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5

-9-

8. S nf

2005
A P B

comaya matematik yarmas

A
y 4 P 1 x 2 d1

I. BLM

29.

O merkezli emberde [PA; A noktasnda teet [PK [PC]


|PA| =2 |PB|

31.

d2

Dik koordinat dzleminde d1 ve d2 dorular P noktasnda kesiiyorlar.

Yukardaki verilenlere gre, |PB| katr? |PC|


A) 1 2 B) 1 3 C) 1 4 D) 1 5

Yukardaki verilenlere gre, P noktasnn orijine olan uzakl ka cm dir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

30.

A 1 E F B D 3 C

ABC bir gen |BF| = |FE| |AE| = 1 cm |EC| = 3 cm

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES

32.
A

K F

ABCDEFKL dzgn sekiz kenarl bir okgen [AF] ve [AD] kegen

B C D

|AF| Yukardaki verilenlere gre, oran |FD| aadakilerden hangisidir?

Yukardaki verilenlere gre, FAD asnn ls ka derecedir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 75

A)

1 2

B)

2 3

C)

5 3

D)

7 3

- 10 -

8. S nf

2005

comaya matematik yarmas


Yaraplar 1 br olan ve O1, O2 ve O3 merkezli emberler verilmitir.

A
D C 8 F

I. BLM

33.
O1 O3 O2

35.

ABCD ekenar drtgen E kegenlerin kesiim noktas [EF] [BC] |EF| = 4 cm |FC| = 8 cm

Taral alanlar toplam aadakilerden hangisidir?


A) 3 + C) 2+ 3 2 B) 3 3 2

Yukardaki verilenlere gre, ABCD ekenar drtgeninin alan ka cm2 dir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 80

D) 2

34.

ABCD paralel kenar |DE|=|EF|=|FC| |EK| = 3 cm |EM| = 15 cm

|CD| = 30 cm

|AK|=|KL|=|LM|=|MB|, Yukardaki verilenlere gre, AD uzunluu aadakilerden hangisidir?


A) 55 2 B) 7 3 C) 7 4 D) 5 2

- 11 -

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES

8. S nf

2005

comaya matematik yarmas


x, y, z, t Z+

II. BLM

1. Bir renci girdii snavda bir Trke veya


Sosyal sorusunu 45 saniyede, bir Matematik veya Fen sorusunu 80 saniyede doru cevaplyor. Bu snavda Trke ve Matematik sorularnn herbiri 8 puan, Fen ve Sosyal sorularnn herbiri 5 puandr. Her dersten 40 ar soru bulunan bu snavda renci 90 dakika sonunda en fazla ka puan alabilir? A) 680 B) 685 C) 696 D) 699

3. 38x + 35y + 312z = 311.t


x + y + z + t ifadesinin alaca en kk deer katr? A) 60 B) 59 C) 49 D) 40

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES

4.

Bir dzlem bir kp kesiyor. Kp aldnda yandaki ekil oluuyor. Bu dzlem kp zerinde hangi ekli oluturmutur? A) Ekenar gen C) Kare B) Dik gen D) Altgen

2. Saatte m2 ye 75 lt yamur suyunun dt bir yata, tabannn bir kenar 2 m olan kp eklindeki bo bir havuzda, 12 saat sonra suyun ykseklii ka cm olur? A) 9 B) 24 C) 36 D) 90

- 12 -

8. S nf

2005

comaya matematik yarmas


2 2

II. BLM

5.

x 2

10 = 12 ise, x ifadesinin deeri katr? B) 22 C) 12 D) 2

7. 5x 2x + 5 3+2xx = 126 ise, x in alabilecei


deerlerin kareleri toplam katr? A) 4 B) 5 C) 13 D) 14

x 10 x

A) 32

6. a ve b tamsay olmak zere,


(a + b) 7ab = 1 ve (a + b)2b2a = 49 ise, a b ifadesinin sonucu aadakilerden hangisi olabilir? A) 9 B) 12 C) 15 D) 24

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES

8. A = (1!)1! + (3!)3! + (5!)5! + ... + (99!)99! ve


A77 = x (mod 7) ise, x katr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

- 13 -

8. S nf

2005

comaya matematik yarmas

A
6

II. BLM

9. Haftann 7 gn her gn 2 retmenin nbet


tuttuu bir kolejde Ahmete 12 gnde, Mehmete 10 gnde bir nbet gelmektedir. kisi beraber ilk nbetlerini aramba gn tuttuklarna gre, beraber 5. nbetlerini hangi gn tutarlar? A) Pazartesi C) Perembe B) aramba D) Cuma

11.
6 D

ABCD drtgen
G 2 B a 5

|CF| = |FB| |CE|=|ED| |AD|=|AG|=6 cm |EF| = 5 cm |GB|=2 cm

E C

Yukardaki verilenlere gre, m(DGB) = aadakilerden hangisidir? A) 110 B) 120 C) 135 D) 140

10.
K

N L

ABCDKLMN kpnn hacmi 8 cm3 P; LBCM karesinin


C

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES

12.

D E F A

ABCD kare [DB]; kegen |DE|=|EF|=|FB| |AF| = 25 cm

P D

arlk merkezi

Yukardaki verilenlere gre, PA uzunluu ka cm dir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 3

Yukardaki verilenlere gre, ABCD karesinin alan ka cm2 dir? A) 32 B) 34 C) 36 D) 40

- 14 -

8. S nf

2005
C 4 M

comaya matematik yarmas


ABCD dikdrtgen [KL] [LM] |KL| = |LM| |DK| = 2 cm |LB| = 6 cm
B

A
A 52 2 105 8 C D

II. BLM

13.

D 2 K

15.

Yandaki ekilde m(A) = 90 m(D) = 105 |AB| = |AD|


5 2 cm 2 |DC| = 8 cm

|MC| = 4 cm

|AD|=

Yukardaki verilenlere gre, ABCD dikdrtgeninin evresi aadakilerden hangisidir? A) 22 B) 26 C) 28 D) 32

Yukardaki verilenlere gre, BC uzunluu ka cm dir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

14.
D

A E K

ABC bir gen |AD|=|BD| |AE|=2|BD| |EC|=2|AE|


F C

[A(ECFK)+A(ADK)] [A(BFKD) + A(AEK)] = 6 Yukardaki verilenlere gre, BDKF drtgeninin alan ka cm2 dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

- 15 -

KASIMOLU COKUN LSES ve

FEN LSES