You are on page 1of 2

Tr S Chnh:

Phng Kinh Doanh : 20 PC


IP : 192.168.1.0/27
IP: 192.168.1.31/27
Phng K Ton : 8 PC
IP : 192.168.1.32/28
IP : 192.168.1.47/28
Phng Nhn S : 4 PC
IP : 192.168.1.48/29
IP : 192.168.1.55/29
Phng IT : 4PC
IP : 192.168.1.56/29
IP : 192.168.1.63/29
Phng Gim c : 5PC
IP : 192.168.1.64/29
IP : 192.168.1.71/29

CHI NHANH HA NOI 192.168.2.0/24


Phong quan li : 192.168.2.0 192.168.2.15 /28
Phong tu van : 192.168.2.16 -->192.168.2.23 /29

CHI NHANH DA NANG : 192.168.3.0 /24


Phong kinh doanh :192.168.3.0192.168.3.31 /27
Phong tu van : 192.168.3.32 192.168.3.47 /28
Phong quan li : 192.168.3.48 192.168.3.55 /29