You are on page 1of 3

X l nh v video s - 10/2012

Mn X l nh v video s Ni dung tm tt bui seminar ln th hai (11/10/2012)


Cc bn theo trnh t cc mc ca bn tm tt n li cc vn trnh by trong bui seminar. Bn tm tt ch ng vai tr gi nh cc vn quan trng khng phi bn tham chiu chi tit. Cc hm hay phng thc lp no cc bn cha nm r cn tham kho thm trong MDSN. Cc bn nu c thi gian nn t ci t li theo demo c hng dn (khng m source demo ln xem khi t ci li) trong bui seminar nm r k thut v c ch lm vic. Ti mi phng thc nn tm hiu ti sao cn thc hin nh vy. Nu c thc mc, cc bn c nu trn moodle cng trao i. 1. Chu k sng ca mt ng dng giao din ha. 2. Mt s control ph bin. 3. Quy tc t tn ID cho control. 4. Kt ni bin vi mt control trn giao din. a. Chn Category cho control (Value v Control). b. Chn type cho bin. c. Quy tc t tn bin (m_str, m_i, m_ctr). d. Source kt ni tn bin vi ID ca control:

GV HDTH: Nguyn Trng Vit

X l nh v video s - 10/2012

Trong : DDX_Text : kt ni bin dng Value vi ID ca control (c th trong on chng trnh trn: DDX_Text s kt ni bin c tn m_strLocation vi control c ID l IDC_EDIT_LOCATION). DDX_Control: kt ni bin dng Control vi ID ca control (c th on chng trnh trn: DDX_Control s kt ni bin c tn m_ctrPic vi control c ID l IDC_STATIC_PIC).

5. Cc s kin quan trng v hm x l s kin tng ng trong mt ng dng giao din ha dng Dialog cn lu : a. WM_INITDIALOG phng thc OnInitDialog. b. WM_PAINT phng thc OnPaint. c. WM_DESTROY phng thc OnDestroy. 6. Lp CFileDialog v cc phng thc quan trng: a. Constructor CFileDialog b. DoModal()

GV HDTH: Nguyn Trng Vit

X l nh v video s - 10/2012

c. GetFileExt() d. GetFileName() e. GetFileTitle() f. GetFolderPath() g. GetPathName() 7. Lp CvvImage v cc phng thc quan trng: a. CopyOf() b. DrawToHDC() 8. Control v cc phng thc quan trng: a. GetClientRect(). b. GetDC(). 9. Giao din ha dng Dialog v cc phng thc quan trng: a. UpdateData() b. Invalidate() c. InvalidateRect() d. ValidateRect()

10. Th t cc thng tin cn ch : a. Khai bo cc thuc tnh trong file Lab1_MFCDlg.h b. Khi to gi tr mc nh cho cc thuc tnh trong constructor ca lp CLab1_MFCDlg. c. Cc x l trong phng thc CLab1_MFCDlg::OnBnClickedButtonBrowse() d. Cc x l trong phng thc CLab1_MFCDlg::OnPaint() e. Cc x l trong phng thc CLab1_MFCDlg::OnDestroy()

GV HDTH: Nguyn Trng Vit