You are on page 1of 31

B CNG THNG

TRNG I HC CNG NGHIP H NI


KHOA CNTT
------------

BI TP LN
MN HC: LP TRNH HNG I TNG
TI : QUN L NHN H KHU
Gio vin hng dn : Th.s
Nhm thc hin: Nhm
1.
2.
3.
4.

Bi Vn Ni
Nguyn Trng Ngha
B Thnh
Phng c Thnh

H Ni - 2012

i Hc Cng Nghip H Ni

LI NI U
Trong thi i ngy nay, thi i m CNTT ang pht trin v ln ngi
mang li nhiu li ch to ln cho con ngi trn cc lnh vc khc nhau. Trong
cng tc qun l nhn khu l mt trong nhng cng vic rt quan trng v khng th
thiu ca mi a phng ni ring v ca c nc ni chung. Vi vic s dng nhng
phng php truyn thng trong qun l lm mt rt nhiu thi gian cng nh cng
sc v tin ca. V CNTT xut hin nh mt ln gi mi lm thay i rt nhiu trong
cng qun l d liu.
Chnh v th chng em chn ti ny nhm mc ch gip cho cng tc
qun l nhn khu c thun tin, d dng hn v s kim sot ca cc cp, cc ngnh
lien quan cng c cht ch hn.
V kin thc cn hn hp cng nh hn ch v thi gian nn trong bi cn c
nhiu khim khuyn, rt mong nhn c s ng gp kin ca thy cng cc bn.
Chng em xin chn thnh cm n!

ti : Qun l nhn h khu

Page 1

i Hc Cng Nghip H Ni

MC LC

LI NI U.................................................................................................................................................. 1
MC LC ....................................................................................................................................................... 2
A.

Bo co, phn tch ............................................................................................................................. 3


I. Kho st .............................................................................................................................................. 3
1. Kho st cc cng vic cn thit ................................................................................................... 3
2. Kho st quy trnh lm vic ........................................................................................................... 4
II. Phn tch yu cu. ........................................................................................................................... 12
1.

Biu ng cnh ....................................................................... Error! Bookmark not defined.

2.

Biu phn d chc nng..................................................................................................... 12

3.

Yu cu chc nng: ................................................................................................................. 13

4.

Yu cu ngoi l: ..................................................................................................................... 13

B.

Thit k d liu ............................................................................................................................... 14

C.

C hnh nh giao din ........................................................................ Error! Bookmark not defined.

ti : Qun l nhn h khu

Page 2

i Hc Cng Nghip H Ni

A.Bo co, phn tch


I. Kho st
1. Kho st cc cng vic cn thit
- Hnh thc: Phng vn thc t cn b lm vic ti y ban nhn dn , tm hiu trn
mng, sch bo,..
- Kt qu kho st:
Ni dung
Kt qu
Mc ch chnh ca vic qun l nhn khu Xc nh vic c tr ca cng dn, m
bo thc hin quyn v ngha v cng dn,
tng cng qun l x hi, gi vng an nin
chnh tr - trt t an ton x hi.
Hin nay qun l nhn khu c thc hin Vic thc hin nhn khu thng qua vic
nh th no ?
qun l:
1. ng k v qun l nhn khu
thng tr
2. ng k v qun l nhn khu
tm tr
3. ng k v qun l nhn khu
tm vng
Ngoi ra cn thc hin cc cng vic: cp
giy khai sinh( hoc cp li giy khai sinh
khi c yu cu), cp giy bo t cho cng
dn khi mt. Thc hin vic qun l tin n
tin s i vi nhng nhn khu ang c
tr hng thng thc hin vic bo co thng
k v tnh hnh an ninh trn a bn.
Cng vic ng k v qun l nhn khu
thng tr nh th no ?

ti : Qun l nhn h khu

Cp tnh thc hin vic qun l nhn khu


thng ch thng qua qun l s h khu,
qun l chuyn i, chuyn n
Page 3

i Hc Cng Nghip H Ni
1. Qun l s h khu thng tr:
cp mi s h khu, lu tr, iu chnh.
2. Qun l chuyn i, chuyn n
ng k v qun l nhn khu tm tr gm
nhng th tc no?

ng k qun l nhn khu tm tr ( vi


nhng ngi trn 15 tui tr ln v iu
kin c cp tm tr) Bao gm cc th tc
sau:
1. Phiu bo thay i nhn khu, h
khu
2. Khai Bn nhn khu
3. Xut trnh chng minh th nhn
dn

ng k v qun l nhn khu tm vng


gm nhng th tc no?

ng k qun l nhn khu tm vng(vi


nhng ngi t 15 tui tr nn v iu
kin c tm vng khi a phng ) ch
cn n cng an x(phng) khai bo phiu
tm tr, tm vng

Vic lu tr thng tin v nhn khu hin


nay x thc hin qua hnh thc no? Kh
khn v thun li ra sao?

Hin nay, vic lu tr thng tin v nhn


khu cp x(phng ) vn thng qua lu
tr h s s sch. V th vic tra cu thng
tin s tn nhiu thi gian, gy phin h cho
ngi dn khi ti x lm th tc cn thit.

2. Kho st quy trnh lm vic


Qun l nhn khu cp tnh thng qua vic qun l v ng k nhn khu thng
tr, qun l v ng k nhn khu tm tr v qun l v ng k nhn khu tm tr.
Ngoi ra ngi lm cng tc qun l cp tnh cn thc hin vic cp giy khai sinh, cp
li giy khai sinh v cp giy bo t.
ng k v qu l nhn khu thng tr tnh s thc hin vic qun l thng qua
s h khu. Vic qun l s h khu gm c: cp mi s h khu v nhng thay i trong
s h khu lin quan ti nhn khu v ti ch h: thay i ch h, thay i thng tin
nhn khu, tch khu, chuyn khu, thm mi mt nhn khu vo s h khu
-

Cp giy khai sinh: khi ngi dn ti tnh xin cp giy khai sinh, cn b cp tnh
s kim tra xem cc giy t iu kin cp giy khai sinh hay cha? Nu

ti : Qun l nhn h khu

Page 4

i Hc Cng Nghip H Ni
iu kin cp giy khai sinh th cn b s thc hin vic cp giy khai
sinh. Giy khai sinh gm c cc thng tin: h tn khai sinh, gii tnh, ngy sinh,
ni sinh
-

Mu giy khai sinh:

ti : Qun l nhn h khu

Page 5

i Hc Cng Nghip H Ni

Cp li giy khai sinh: khi nhn c yu cu cp li giy khai sinh trong trng
hp l cc thng tin trong giy khai sinh khng thay i (nu thng tin khai sinh m thay
i th nm trong phn khc) th cn b s thc hin vic cp li giy khai sinh ging nh
l giy khai sinh c
-

Cp giy bo t: khi ngi dn ti khai t cho nhn thn ca mnh th y ban nhn
dn s thc hin vic cp giy bo t. Thng tin trong giy bo t gm c: h tn
ngi mt, gii tnh, ngy sinh, ni sinh, ngy mt, ni mt, l do mt..

ti : Qun l nhn h khu

Page 6

i Hc Cng Nghip H Ni
Mu giy bo t:

ti : Qun l nhn h khu

Page 7

i Hc Cng Nghip H Ni

Qun l tin n tin s: y ban nhn dn s thc hin vic qun l i tng tin
n tin s ti a phng.

Cp mi s h khu: khi cn b cp tnh nhn c yu cu cp mi mt s h


khu th h s phi kim tra cc giy t cn thit cho vic cp mi s h khu. Khi
yu cu th y ban nhn dn s thc hin vic cp mi s h khu. S h khu
bao gm: h tn ch h, ngy lm s h khu, ni cp.. v trong s h khu s
gm nhng thng tin c bn ca tt c nhn khu trong s h khu . Thng tin
ca nhn khu c lu trong s h khu bao gm: c quan h vi ch h, h tn
nhn khu, ngy sinh, gii tnh, ni sinh,

Thay i ch h: khi nhn c yu cu xin thay i ch h t pha h gia nh th


y ban nhn dn s xem xt vic thay i ch h cho h gia nh . Nu giy t

ti : Qun l nhn h khu

Page 8

i Hc Cng Nghip H Ni
lin quan c v xt iu kin php l th s thc hin vic thay i v cp li
cho h gia nh mt s h khu mi vi tn ch h c thay i.
-

Thay i thng tin nhn khu: khi nhn khu xin thay i nhn khu thng tin
nhn khu ca mnh th y ban nhn dn s xem xt v thc hin vic thay i
thng tin nhn khu cho ngi mun thay i. vic thay i ny s c lu tr
trong s h khuv cc giy t lin quan khc.

Thm mt nhn khu vo s h khu thng tr: y ban nhn dn nu nhn c


yu cu thm mt nhn khu mi vo s h khu thng tr, th y ban nhn dn
s kim tra cc giy t lin quan ca nhn khu . Nu thy yu cu th s
thc hin vic thm vo s h khu gc v s h khu cp cho gia nh.

Tch khu: mt h khu mun tch 2(>2) h khu th y ban nhn dn s thc
hin vic cp mi mt s h khu cho nhng nhn khu mun tch thnh mt h
khu mi y nh l vic cp mi mt s h khu. V phn s h khu c th
s thc hin vic thm thng tin chuyn i cho nhn khu tch thnh s h khu
mi.

Chuyn khu: nu mt nhn khu mun chuyn khu nhng trong phm vi mnh
thng tr th khi ti y ban nhn dn lm giy t, y ban nhn dn s thc hin
vic ghi thng tin chuyn khu cho nhn khu trong phm vi thng tr. Cn
trng hp chuyn khu ngoi phm vi thng tr th y ban nhn dn s thc
hin ghi thng tin chuyn khu v cp giy khai bo nhn khu, phiu ct khu
cho nhn khu .

ng k v qun l tm tr: khi nhn khu ti y ban nhn dn lm th tc tm tr


th y ban nhn dn s cp giy khai bo tm tr cho nhn khu(khi y yu
cu v khai bo tam tr)

ti : Qun l nhn h khu

Page 9

i Hc Cng Nghip H Ni
Mu giy tm tr:
CA T.TP....

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

CA Q,H,TX

c lp T do Hnh phc

CA P,X,TT.

--------------------------------GIY TM TR C THI HN

S : .

(C gi tr ht ngy ..)
H v tn : ..Nam,N
Tn thng gi : .

nh 34

Sinh ngy : .Dn tc :


S CMND : ..Cp ngy :
Ni cp : .
.
Ni ng k tm tr : ..
.
..Ngy .thng . Nm
KIM TRA GIA HN

Giy ny tip tc c gi tr n ht
n ht

Giy ny tip tc c gi tr

Ngy. Thng . Nm .
.

Ngy. Thng . Nm

Ngy ..thng.. nm ..
nm ..
Trng CA
(K tn ng du)
ti : Qun l nhn h khu

Ngy

..thng..

Trng CA
(K tn ng du)
Page 10

i Hc Cng Nghip H Ni

ng k v qun l tm vng: mt nhn khu c nhn khu thng tr ti a


phng ti khai bo tm vng th y ban nhn dn s cp cho nhn khu phiu
khai h s nhn khu v cp giy tm vng. Bn cnh th nhng ngi m c
tin n tin s phi thc thi n th cng c th b qun l tm vng hoc l xa tn
khi s h khu thng tr. Khi thc thi xong bn n th s quay li a phng
ng k thng tr. Trong h s lu tr ca x th khai bo tm tr s c lu tr
trong s tm tr.
Mu giy tm vng:

Bn khai nhn khu (i vi ngi trn 15 tui) bao gm cc thng tin sau: h tn,
ngy sinh, gii tnh, quyn qun, dn tc, ngh nghip..

ti : Qun l nhn h khu

Page 11

i Hc Cng Nghip H Ni
-

Hng thng, y ban nhn dn s hp v a ra bo co thng k s nhn khu


ang sinh sng trn a bn bao gm c ngi tm tr, tm vng Tnh hnh anh
ninh trt t trn a bn, thng k dn s..

II. Phn tch yu cu.


1. Biu phn d chc nng

H Thng Qun L nhn


Khu

2: Cp giy tm
vng

3: Thc hin
chuyn khu

4: Cp giy tm
tr

1.1 Cp s
h khu

2.1 Kin tra


s h khu

3.1 Kin tra


s h khu

4.1 Kin tra


giy tm
vng

1.2 Lu s
nhn khu

2.2 Cp giy
tm vng

3.2 Kin tra


giy tm
vng

4.2 Kin tra

2.3 Ghi vo
s lu tm
vng

3.3 Lp bn
khai nhn
khu

4.3 Cp giy
t tr

3.4 Lp
phiu thay
i h khu
nhn khu

4.4 Ghi s
lu tm tr

ti : Qun l nhn h khu

3.5 Ghi vo
s lu
chuyn khu

5: Bo co

5.1 Lp bo
co

CMND

Page 12

i Hc Cng Nghip H Ni

2. Yu cu chc nng:
+ Chc nng lu tr:
-

Lu tr thng tin v s h khu, nhn khu thng ch, nhn


khu tm ch, nhn khu tm vng,
Lu tr s thay i khi c s thay i v nhn khu, h khu,
tm tr, tm vng, tin n, tin s...

+ Chc nng tm kim:


-

Tm kim thng tin nhn khu thng tr.


Tm kim thng tin nhn khu tm vng.
Tm kim nhn khu tm tr.
Tm kim nhn khu c tin n tin s.
Tm kim thng tin s h khu.

+ Chc nng cp nht:


-

Cp nht thng tin nhn khu thng tr.


Cp nht thng tin nhn khu tm tr.
Cp nht thng tin nhn khu tm vng.
Cp nht thng tin s h khu.
Cp nht thng tin tin n tin s.

+ Chc nng bo co thng k:


-

Bo co s nhn khu thng tr.


Bo co s nhn khu tm vng.
Bo co s nhn khu tm tr.
Bo co nhn khu c tin n tin s.

3. Yu cu ngoi l:
+ V y l vic qun l c lin quan n tnh hnh an ninh chnh tr ca c
mt tnh nn cn cn c kh nng an ton cao, trnh b xm nhm bt hp php
+ D s dng, cht ch, v linh hot trong s thay i cu trc h thng.

ti : Qun l nhn h khu

Page 13

i Hc Cng Nghip H Ni

B. Thit k d liu
M hnh diagram

Chi tit cc bng trong c s d liu:


1. Bng X (Xa)
Tn

Kiu d liu

rng

NULL

Kha

Ghi ch

ID
Tn

Char
Nvarchar

5
50

Not null
Not null

Kha chnh

M X
Tn x

ti : Qun l nhn h khu

Page 14

i Hc Cng Nghip H Ni
2. Bng H khu (HoKhau)
Tn

Kiu d liu

rng

NULL

Kha

Ghi ch

ID

Char

Not null

Kha
chnh

M h khu

QHChuHo

Nvarchar

50

Not null

MaXa

Char

Not null

Kha
ngoi

Kha

Quan h vi
ch h
M X

3.Bng Nhn khu Chnh sch


Tn

Kiu d liu

rng

NULL

MaNK

Char

Not null

MaCS

Char

Not null

Kha chnh
Kha chnh

Ghi ch
M Nhn
Khu
M Chnh
sch

4. Bng tin n (TienAn)


Tn

Kiu d liu

rng

NULL

Kha

Ghi ch

ID

Char

Not null

Kha
chnh

M tin n

TenTA
NgayViPham

Nvarchar
Date

50

Not null
Not null

XuLy

Nvarchar

50

Not null

NgayHetHan

Date

ti : Qun l nhn h khu

Tn tin n
Ngy vi
phm
Hnh thc
x l
Ngy ht
hn

Page 15

i Hc Cng Nghip H Ni
5.Bng Nhn khu (NhanKhau)
Tn

Kiu d liu

rng

NULL

Kha

Ghi ch

ID

Char

Not null

Kha
chnh

HoTen
TenThuongGoi

Nvarchar
Nvarchar

50
50

Not null

GioiTinh

Bit

Not null

NgaySinh
CMTND

Date
Nvarchar

Not null
50

NgheNghiep
DanToc
TonGiao
MaHK

Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Char

50
50
50
5

M Nhn
khu
H v tn
Tn thng
gi
Gii tnh (
true/ false )
Ngy sinh
Chng minh
th nhn dn
Ngh nghip
Dn tc
Tn gio
M h khu

Not null
Not null

Kha
ngoi

6.Bng chnh sch(ChinhSach)


Tn

Kiu d liu

rng

NULL

Kha

Ghi ch

ID

Char

Not null

Kha
chnh

TenCS

Nvarchar

50

Not null

LyDo
NgayHetHan

Nvarchar
Date

50

Not null

M chnh
sch
Tn chnh
sch
L do
Ngy ht
hn chnh
sch

7.Bng Nhn khu Tin n(TienAn)


Tn

Kiu d liu

rng

NULL

Kha

Ghi ch

MaTA
MaNK

Char
Char

5
5

Not null
Not null

Kha chnh
Kha chnh

M tin n
M Nhn
Khu

ti : Qun l nhn h khu

Page 16

i Hc Cng Nghip H Ni

8.Bng Nhn Khu Khen thng(NhanKhau_KhenThuong)

Tn

Kiu d liu

rng

NULL

MaKT

Char

Not null

MaNK

Char

Not null

Kha
Kha chnh
Kha chnh

Ghi ch
M Khen
thng
M Nhn
Khu

9. Bng khen thng(KhenThuong)

Tn

Kiu d liu

rng

NULL

Kha

Ghi ch

ID

Char

Not null

Kha
chnh

Ten

nvarchar

50

Not null

LyDo

Nvarchar

50

Not null

NgayHetHan

Date

M khen
thng
Tn khen
thng
L do khen
thng
Ngy ht hn

10. Bng tm tr(TamTru)

Tn

Kiu d liu

rng

NULL

Kha

Ghi ch

ID

Char

Not null

Kha
chnh

M tm tr

NgayDen
NgayDi
LyDo

Date
Date
Nvarchar

50

Not null

NoiO

Nvarchar

50

Not null

ti : Qun l nhn h khu

Not null

Ngy n
Ngy i
L do
chuyn n
Ni

Page 17

i Hc Cng Nghip H Ni

11. Bng Tm vng (TamVang)

Tn

Kiu d liu

rng

NULL

Kha

Ghi ch

ID

Char

Not null

Kha
chnh

M tm vng

NgayDen
NgayDi
LyDo

Date
Date
Nvarchar

50

Not null

NoiDen

Nvarchar

50

Not null

Not null

Ngy n
Ngy i
L do
chuyn i
Ni n

C.Cc hnh nh giao din chng trnh


Giao din ng nhp

ti : Qun l nhn h khu

Page 18

i Hc Cng Nghip H Ni
Giao din chnh ca phn mm qun l nhn h khu

Chng trnh bao gm c: qun l bng x, tin n,tm tr, tm vng, khen
thng, v quan trng l qun l nhn khu.
Qun l bng x

ti : Qun l nhn h khu

Page 19

i Hc Cng Nghip H Ni

Bng ny c chc nng tm kim. thm sa xa x.


Giao din bng chnh sch

ti : Qun l nhn h khu

Page 20

i Hc Cng Nghip H Ni

Giao din bng h khu

ti : Qun l nhn h khu

Page 21

i Hc Cng Nghip H Ni

Giao din bng khen thng

ti : Qun l nhn h khu

Page 22

i Hc Cng Nghip H Ni

Bng nhn khu chnh sch

ti : Qun l nhn h khu

Page 23

i Hc Cng Nghip H Ni

Bng Nhn Khu

ti : Qun l nhn h khu

Page 24

i Hc Cng Nghip H Ni

Bng Nhn khu khen thng

ti : Qun l nhn h khu

Page 25

i Hc Cng Nghip H Ni

Bng nhn khu tin n

ti : Qun l nhn h khu

Page 26

i Hc Cng Nghip H Ni

Bng tm tr

ti : Qun l nhn h khu

Page 27

i Hc Cng Nghip H Ni

Bng Tm vng

ti : Qun l nhn h khu

Page 28

i Hc Cng Nghip H Ni

Bng tin n

ti : Qun l nhn h khu

Page 29

i Hc Cng Nghip H Ni

ti : Qun l nhn h khu

Page 30