You are on page 1of 3

SEMINARI Oportunitats futures per a la biodiversitat i el patrimoni natural al Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER

CONCLUSIONS
El 28 de juny de 2012 es van reunir 70 persones representants de 50 organitzacions, administracions pbliques locals i de la Generalitat de Catalunya, entitats ambientalistes, rurals, i del sector privat en el seminari sobre Oportunitats futures per a la biodiversitat i el patrimoni natural al Fons Europeu de Desenvolupament RegionalFEDER celebrat a Solsona. Es va debatre sobre el fons FEDER i la seva utilitzaci per a la conservaci de la biodiversitat i del medi ambient, fer balan de lactual perode i reflexionar sobre les oportunitats del proper perode de finanament 20142020. El seminari es va celebrar en el marc del projecte europeu SURF-Nature, del Programa Interreg IV C, on participa el Centre Tecnolgic Forestal de Catalunya. Des de les entitats implicades en lorganitzaci daquest seminari, el Centre Tecnolgic Forestal de Catalunya, lAssociaci dIniciatives Rurals de Catalunya, la Fundaci Cedricat, i la Xarxa de Custdia del Territori, shan recollit les reflexions i propostes claus sorgides del seminari, que queden resumides a continuaci: Demanar una major i clara presncia de les temtiques mediambientals i de biodiversitat tant en el Programa Operatiu FEDER Catalunya (on es pot incidir en major mesura des de lmbit catal), com en els programes operatius de cooperaci territorial (Interreg IVC, Interreg MED, POCTEFA i SUDOE o els seus successors). Durant el proper perode de programaci 2014-2020, sha dassegurar un finanament adequat per temes claus com el desenvolupament duna economia verda tant en el medi rural com en lurb o la protecci de la biodiversitat i els serveis ecosistmics de gran valor ambiental, social i econmic. Respecte a les orientacions estratgiques de futur a nivell de la UE, es preveu un gir cap a una major presncia de les temtiques vinculades al medi ambient, especialment dirigides a mitigar el canvi climtic i a millorar leficincia energtica. La

recuperaci de la biodiversitat es destaca tamb com un dels objectius de la UE per al nou perode, a travs de temtiques com la millora del sistema de gesti i de finanament de la Xarxa Natura 2000 o de la implementaci de la Directiva Marc de lAigua entre daltres. En aquest sentit, les entitats organitzadores del seminari demanen que aquest gir es tradueixi i es manifesti de forma clara i decidida a lmbit de Catalunya, adoptant els instruments necessaris per fer-ho possible. s necessari que sestableixin mecanismes oficials de participaci perqu els ens locals i potencials entitats sollicitants avalun i marquin les seves prioritats en aquestes temtiques i les facin arribar als organismes competents (autoritats de gesti, comits de seguiment, etc.) de cara a concentrar els fons disponibles en aquelles activitats amb major impacte en el territori i ms viables des dels punts de vista econmic i tcnic. Conv tenir present que els resultats daquesta negociaci determinaran el funcionament del proper perode 2014-2020, aix que cal adoptar una visi el ms estratgica i inclusiva possible. Fins a dia davui, les entitats privades amb finalitat social pblica no han tingut un paper destacat en la gesti de projectes FEDER vinculats a la biodiversitat i el patrimoni natural a causa de la seva impossibilitat daccedir directament a aquest fons, a diferncia del qu succeeix en altres pasos europeus com s Frana. En particular, cal buscar mecanismes que facilitin la participaci directa de les entitats del tercer sector ambiental en aquesta tipologia de projectes (si cal, obrint lnies especfiques de finanament de projectes de menor envergadura en determinades temtiques), ja que tenen un gran potencial per aportar a les administracions locals collaboracions especialitzades, participaci ciutadana, formaci i capacitaci, i, al mateix temps, implicaci per fer possible aquest nou escenari que sentreveu, on les qestions vinculades amb el medi ambient seran una prioritat de futur. Conv promoure les aliances o partenariats pblico-privats com a mecanisme dimportncia estratgica en la propera programaci. Actualment, hi ha un desconeixement important per part de molts actors del territori amb una gran capacitat per dissenyar i executar projectes respecte el nmero, contingut i requisits daccs de les convocatries de programes FEDER en temtiques de medi ambient i biodiversitat. Conv continuar treballant per assolir una difusi adequada de les convocatries al mxim nmero dactors del territori, amb perodes de temps adequats per a la presentaci dofertes, amb una tramitaci i resoluci gil, amb assessorament, pre-avaluaci didees de projecte, simplificant els formularis de sollicitud i justificaci tcnica i financera, organitzant seminaris explicatius i elaborant material informatiu, etc. Per sollicitar i executar projectes en lmbit del FEDER, la capacitaci dels actors s fonamental, tan pel que fa als aspectes tcnics, com financers, jurdics, de comunicaci, coordinaci amb socis, etc. En aquest sentit, cal destacar que les noves orientacions financeres de la UE requeriran instaurar una gesti transversal i participativa dels fons europeus entre els diferents departaments del Govern, des del disseny fins a lavaluaci. Aix doncs, s'han d'obrir les activitats de formaci (organitzaci de cursos sobre preparaci i gesti de projectes europeus, seminaris sobre les oportunitats en medi ambient, biodiversitat i desenvolupament rural i local,

que ofereixen els fons FEDER, etc.) al conjunt de les administracions aix com a les entitats catalanes implicades, i s'ha de continuar apostant perqu puguin competir en les millors condicions tant a nivell intern en el PO FEDER Catalunya com a nivell europeu en la resta de programes de cooperaci territorial. Els problemes de cofinanament existent en el mn local en lactual perode 20072013 fa necessari preveure ladopci de mesures orientades a palliar aquestes dificultats com ara instruments de liquiditat financera (bestretes, crdits davanament i daltres formes de prefinanament a lhora dendegar projectes aprovats), aix com reduir els perodes de pagament. Altres opcions que es van apuntar en el seminari i que conv explorar sn la participaci pblico-privada en el cofinanament dels projectes (vinculada tamb a lactual debat de reforma de la Llei 49/2002 de rgim fiscal de las entitats sense nim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge), o mancomunar serveis i recursos entre diversos ens per unir esforos i tenir ms garanties de la viabilitat daquests projectes. Aquestes opcions comporten adequacions jurdiques i tcniques delevada complexitat que cal comenar a analitzar de forma urgent. Obrir i mantenir el dileg durant el perode de definici del nou FEDER per copsar lestat de les propostes existents entre la Generalitat de Catalunya i totes les parts implicades en la definici, gesti i implementaci de fons FEDER. En aquesta lnia, es valora molt positivament els resultats del seminari i es proposa que durant el darrer trimestre de 2013 sen celebri un altre amb la collaboraci de tots els actors implicats en laplicaci daquest fons per recollir i exposar els avenos assolits i explicar en el major detall possible la definici del nous instruments de programaci 2014-2020. Les organitzacions promotores del Seminari seguiran treballant a nivell tcnic, administratiu i institucional en les lnies plantejades en aquestes conclusions, i resten obertes a la collaboraci amb els participants al seminari, els agents institucionals i socials per a la seva aplicaci.

Solsona, 28 de juny de 2012

Ms informaci: http://www.surf-nature.eu/ E-mail de contacte: francesc.cots@ctfc.es