You are on page 1of 4

1

MECHANINIAI SVYRAVIMAI - 1

Paskaitos trinys: Antros eil s tiesin s homogenin s diferencialin s lygtys u e e e e su pastoviais koecientais ir ju sprendimas. Mechaniniai svyravimai ir ju klasikavimas. Laisvieji svyravimai.

1.1

Tiesines homogenines 2-osios eil s diferencialines e lygtys su pastoviais koecientais


y + py + qy = 0

Sudarome kvadratine lygti, pakeisdami y i k 2 , y i k, y i 1. Kvadratin e lygtis tur s pavidala e k 2 + pk + q = 0 Randame ios lygties sprendinius k1 ir k2 . Bendraji homogenin s lygties s e sprendini galima urayti vienu i iu b du: z s ss u 1) y = C1 ek1 x + C2 ek2 x , jeigu k1 ir k2 realieji skaiiai, k1 = k2 ; c k1 x 2) y = (C1 + C2 x)e , jeigu k1 ir k2 realieji skaiiai, k1 = k2 ; c x 3) y = e (C1 cos(x) + C2 sin(x)), jeigu k1 = + i, k2 = i. Pavyzdiai z 1. y 5y + 6y = 0. Sudarome kvadratine lygti ir randame jos aknis: s

k 2 5k + 6 = 0, .

k1 = 2,

k2 = 3

Saknys yra realiosios ir skirtingos (r. 1 atveji), tod l z e y = C1 e2x + C2 e3x . 2. y 9y = 0. Sudarome kvadratine lygti ir randame jos aknis: s k 2 9 = 0, k1 = 3, k2 = 3

Saknys yra realiosios ir lygios (r. (2 atveji)), tod l z e y = (C1 + C2 x)e3x . 3. y + y = 0

Sudarome kvadratine lygti ir randame jos aknis: s k 2 + 1 = 0, k1 = 0 + 1 i, k2 = 0 1 i

Saknys yra kompleksin s (r. 3 atveji), tod l e z e y = C1 cos x + C2 sin x.

1.2

Tiesines nehomogenines 2-osios eil s diferencialines e lygtys su pastoviais koecientais


y + py + qy = f (x)

Bendraji sprendini randame pavidalu Y = y0 + ya , kur y0 - homogenin s e lygties sprendinys (homogenine lygti gauname, funkcija f (x) pakeitus nuliu), o ya galima rasti tokiu b du: u A. Jeigu f (x) = eax Pn (x), kur Pn (x) n-osios eil s daugianaris ir e e 1. a = k1 , a = k2 , tai ya = eax Qn (x), kur Qn (x) n-osios eil s daugianaris su neinomais koecientais; z 2. a = k1 arba a = k2 , tai ya = x eax Qn (x); 3. a = k1 = k2 , tai ya = x2 eax Qn (x). B. Jeigu f (x) = eax (Pn (x) cos(bx) + Qm (x) sin(bx)), ir 1. a bi = i, tai ya = eax (Sj (x) cos(bx) + Tj (x) sin(bx)), kur j = max(n, m), o Sj (x) ir Tj (x) j-osios eil s polinomai su neinomais e z koecientais; 2. a bi = i, tai ya = x eax (Sj (x) cos(bx) + Tj (x) sin(bx)). Pavyzdiai z 4. y 7y + 12y = e Sprendiame homogenine lygti y 7y + 12y = 0. z
4x

k 2 7k + 12 = 0,

k1 = 4,

k2 = 3,

y0 = C1 e4x + C2 e3x .

Sudarome ya : Kadangi f (x) = e4x , tai (r. atveji A) a = k1 , Pn (x) = 1 konstanta, z t.y. nulin s eil s polinomas ir ya = x Ae4x . Randame ivestines ir istatome e e s jas i diferencialine lygti:

ya = Ae4x + 4Axe4x ; ya = 8Ae4x + 16Axe4x ; ir 8Ae4x + 16Axe4x 7(Ae4x + 4Axe4x ) + 12(x Ae4x ) = e4x ; Ae4x = e4x , A = 1; ya = xe4x .

Y = y0 + ya = C1 e4x + C2 e3x xe4x . 5. y + 9y = e3x . Pirmas ingsnis: k 2 + 9 = 0, z Antras ingsnis: ya = Ae3x , z Tada 9Ae3x + 9Ae3x = e3x , k1,2 = 0 3i,
ya = 3Ae3x ,

y0 = C1 cos 3x + C2 sin 3x.


ya = 9Ae3x . 1 3x e . 18

A=

1 , 18

ya =
1 3x e . 18

y = y0 + ya = C1 cos 3x + C2 sin 3x + 6. y 4y = 8x3 . Pirmas ingsnis: k 2 4 = 0, z


ya

k1,2 = 2,

y0 = (C1 + C2 x)e2x .
ya = 3Ax2 + 2Bx + C,

Antras ingsnis: ya = Ax3 + Bx2 + Cx + D, z = 6Ax + 2B.

Tada 6Ax + 2B 4Ax3 4Bx2 4Cx D = 8x3 . x3 : x2 : x: const 4A = 8, 4B = 0, 6A 4C = 0, 2B D = 0, A = 2; B = 0; C = 3; D = 0.

y = y0 + ya = (C1 + C2 x)e2x 4x3 3x. 3. y + 2y + y = x + sin x. Pirmas ingsnis: k 2 + 2k + 1 = 0, z k1,2 = 1, y0 = (C1 + C2 x)ex .
ya = A + C cos x

Antras ingsnis: ya = Ax + B + C sin x + D cos x, z D sin x, ya = C sin x D cos x.

Tada C sin x D cos x + 2A + 2C cos x 2D sin x + Ax + B + C sin x + D cos x = x + sin x, 2A + 2C cos x 2D sin x + Ax + B = x + sin x, sin x : cos x : x: const 2D = 1, D = 1; 2 2C = 0, C = 0; A = 1; 2A + B = 0, B = 2.

y = y0 + ya = (C1 + C2 x)ex + x 2 1 cos x. 2