Roses in a Brass Vase

www.freecrossstitchonline.com

This pattern is offered totally free from Free Cross Stitch Online. We offer one new free
pattern on our website every Friday. Please see www.freecrossstitchonline.
Please feel free to pass this pattern around to anyone for free. You cannot sell these
patterns by themselves, however you can put the pattern together in a kit form and sell
the kits or you can sell the completed stitched item.

Page 1

Roses in a Brass Vase

80

70

60

50

40

30

20

10

10

(5)

www.freecrossstitchonline.com
20

30

40

(2)

50

SSSSSSS22SSSSSSSSSS6SSSSSSS66SSSSSSSSS666#S6SS66SSS666666
S2S2SSS2222222SSSSSS66SSSSSSSSSS6SSSSSSS666#6SS6SSSS6S666
S2222S2222222SS2SSS2SSSSSSSSSS66SSSSS6S6SSS6S6666SS6SS6#S
2222SSSS222222SSS2S2222SSSSSS6SS6SSSSSSSSSSSSS6SSSSS6###6
2222SSSS222222S2SS2SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS6S66SS6##SS
22222S22222SSS222SSSSS2SSSSSSS6SSSS66SSSSSSSSSS6SSSSS##SS
2S22222222SS222S22SSS2SSS2SSSSSSS66SSSSSSSSS6SSSSS66S#S#S
S222SS2S22S2S22S22SS2SSS22S2SSSSS66SS6SSS6SSSSSSS6SS6SS#¸
2222S22S2SS22S2S2222SSS2S22S2SSSSSSS666SSSSSSS6SS6SS6S#µ#
222SS22222222SS2SS222SSS22SS22SSSS6SSSSSSSSSS6S66SS#SS¤5µ
222222222222222SSSS22SS2SS2SSS6SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS#qµÎ
SS2222222222222SSSSS2SSS2SS2S2SSSSSSSSSSSS6SSSSSSSS#S¤¬¸¸
SS2222222222222S22222S2222SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS2SSSS#¸I¸
222222222222222222222S2S222S222SSSSSSSSSSSSSSSSS2SS#SS¸¸¸
22222222222222222222222222SSSS2SSSSSSSS6SSSSSS2SSS###SS¸¸
22222222222222222222222222SSSS222SS2SSSS22SSSSSSSSS222S¬#
22222222222222222222222222222S2S22S2SSSSS2S22SS22SSS22qSS
22222222222222222222222222222S22S2SSSSS22222SSSSSS2#2µ¤2S
2222222222222222222222222S22222SS2SS2222ä©@‹222#SSS2Sq2S¤
2222222222222222222222222222222S2SSSS2SFF"F©2ÊFŸŸdFµ2bS¤6
22222222222222222222222222222222SS2222""ò@™#©!……Ÿd@©SS6¤S
22222222222222222222222222S222S22S2#©F"‹@@dd!Ÿ…‹‹‹3©<2¤6S
22222222222222222222222S22SS22S2222pŸd3©©dUááèd‹‹‹<‹‹SS2S
22222222222222222222222S22SSS222S2S‹ŸŸŸ<Î4Ÿ…á1‹‹‹<<F©‹2SS
2222222222222222222222222SSSSS2222<‹ŸUŸŸ<èèè?Ö΋‹<©!FÎ2S#
2222222222222222S222222222S22SS22‹©Ÿ…UŸ?Uè!d1Ö4ÖŸd‹‹<ΤSS
22222222222222222S22S2222SS222S2#FdÖbŸXS†!F<Îd<4<dFº!ÅF#S
22222222222222222S2222222222SS22°F3F1ŸAAA1Î5©‹Ÿ<Ö<"F"Fε2
2222222222222222222222S55<©d‹<#2<ÅFFºbAA<™J‹1U…<Ÿ<<©‹©©™S
2S22222222222222222222äJ°J©‹¤¤4SʺF<ºdUŸŸJF¸U1d…d<‹©‹FFµ#
22222222222222222222222ÊJΩ™bbµb:‹Å<!ºF΋©bb11<!FÖ‹©‹‹º¤S
222222222222222222222226ää<bbbbκ©Fp3pp<<‹J444©!ddd‹‹Fº¸S
222222222222222222222222S3Îbb¸b‹FF©FpÎ"©d©JÎJ©©F‹‹‹‹‹©Å6S
22222222222222222222222©J3™bb¸å0FF©©"F‹…p<JJ©‹<<<‹dd©‹¸Sµ
2222222222222222222222Sº©‹™¤b>å0F©F©<<<Î<©<‹<<©©<d¸¸‹‹ÎÎq
22222222222222222222222©©‹¸##>å0FFF©<ÎFF©<<‹<<<<‹<‹‹34™b¸
22222222222222222222222Sp‹F©bbå™F©©<<:F<<<<<<‹<‹‹‹©pp¸bp‹
2222222222222222222S2ÎJ©©@©©@™åå""©!!<Î<<΋©©F©‹ä3™™¸bb……
222222222222222222222¤¤¤<¤b4‹‹¸b‹"F¸4p<p<‹©‹ŸŸd4™µ>™™¸‹…p
2222222222222222222222222#4q°©"™¤©©""F©Åpp΋bbb‹‹™0>>™‹‹b
2222222222222222222222222#°°5#¸4™‹Îççç‹ÎÎp<…UU…‹™¸>™™d¸¤#
2222222222222222222222µ622¬ääµ™™bpçç00™Ö‹‹…™U…‹p™™‹™dUb#b
222222222222222222222266¤#22Îääp0™™0çpp3p>bçÎb#p‹‹@º™bbbÖ
2222222222222222222222222S22SS6S22™¸¸µbbbbÖ##‹3<dFbb11…U
22222222222222222222222SS2S222q¬22qq6µb41b4bppp<©d4<UèUk
222222222222222222222222222S2S¬6µSII™1?á>™ŸÖ‹<©d<<Ö?á?
22222222222222222222222222S2S¬¬q¸Sµ##¤¤ÖÖ™0>Ö‹p‹‹‹……è……Uá
222222222222222222222222222µqSS22µµSA™b™>>>>™‹ppp…Ÿ……Ö…èV
22222222222222222222222222Sq2222Sµ2¸™™™b>>™pUpÎp<ÖÖ™Ö……?\
222222222222222222222222S2Sµ222SS22™Ö>çç>>‹pUèpÖÖÖ‹™¸™UA…
2222222222222222222222222S2222SSSS2SÖÖÖç™>@bkèÖpÖŸ‹…ÖU4bb
2222222222222222222222S222S2SS2SSS2##S¤Î4¸bAá?èppÖÖÖÖÖbbb
2222222222222222222222S22222222S222S2S¤bb¸AááUèèÖ411AAÖpb
2222222222222222222222222222222S22S222bb¸bS4?Uk1<5<1UbÖÖ¤
2222222222222222222222S2222222S#22S2SS2µSSS#UU#14µ#™Ub#SS
222222222222222222222SS222222S2S2S22S22222S2S2###µ¸S22SSS
2222222222222222222222222222222SµS222SS2222#¤22SS#¸¸SSS2S
22222222222222222222222222222S22µ2222222SS2SS2SSSSSSS2SSS
22222222222222222222222222222SSSµ222222SSSSSSSS2SS#S22SSS
22222222222222222222222222222222µ222S2SSS2SSSSSSSSS2SSSSS
2222222222222222222222222222µ¸S2S22222S222SSS22S22SSS222S
2222222222222222222µ™S2222S¸¸¸—¸222222SSS2SS222222S22SSS2
222222222222222222µ¸b2222S¬¸—62SS###2#2SSb¸bµ¤S2SSSSS2S2
222222222222222222¸å¸222S¬¸##2¤q222S¤¤#SS#S##Sb¸µ#µbSS22
2222222222222222µµ¸¸µ222S¸#S2S¬¸qµµµ¤SSSSS####SS#S2S#S¤S#
222222222222µµII¤¤q¤22¤2S66I¸Iµ¤SSSSSSS#µ#SSSSSSS#S¤2©
22222222222¸¸¸II¸¸qSS2S2S¬¸¸¸¸I¸#b2SSSSS2µ¤S#SSSSSS#S°‹º3
222222222222q¸¸¸¬¸S6¸™¸2S¬¬¬¸I™™2µSSSSSSSS¤#SSSSS2SS2@""3
22222222222222SS222µ6¸™2222S™Î¸SS¤¤SSSSSSS##SSSSSSSS2¤òMò
2222222S22222S2222qµµ¸¸222222222SSS#SS2SS2SSSSSSSSSS2#ò0G
22222µbbqµ22¸µ222¬µµ¸b22222SS22SS2#S2SSSSSSSS2SSSSSS2‹"p
2222bq¤¤µ¸™µ¬22¬q6µµ¸µ22S22222S2S22S22SSS##SSSSSSSSS#ºç
222¤µIµII¤q22µ¸¬¤¤qµ2S22222S22SSSSb¤SSSS#SSSSSSSSSS¤å"
222µIIIIIIµ¸µ2µ¤¤¸¸µqq2S22222S22SS2¤µ#¤SSSS2SSSSSSS#SS##
222¸IIII¤¤µ¤222qbqµ2222S222222222SSS2222S##SSSSSSSSSSS¬#p
2222¸¸µµ2222222S2222222222S2S2S2222Sµ<b¸###¸µ######SS2S2
222µµ222222222222222222222222S222SS<F™bUµbSSS222SSS##S‹""
22622222222222222222222222222S2224<©©bb#¤¸b2SSS2SSS2#2@Gò
222222222222222222222222222222SS2ÖUdJq4¤#4™S2SSSSS2SS2‹ò@
222222222222222222222222222222222Ο™™qq##¤™bSS2SS22SSS20p
222222222222222222222222222222SS2Î<¸¸b¸µbµ™bbµ22222S2S2™p

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

(6)

Page 2

80

70

60

50

40

30

20

10

60

Roses in a Brass Vase
70

www.freecrossstitchonline.com
80

90

100

(3)

110

6S#6666#¤66#66¤¤66S#¤###S#6#SSS##S##SS###¤¤#¤¤¤¤µ¤¤¤¤µ####
6#6666SSSS66666#66#####S#S6#6###S#S#¤¤¤##¤¤#¤¤¤µµµ####¤¤¤¤
SS#66SS6666666#66S###S##S6###S#S¤¤¤#S#S####¤#¤¤¤##¤¤#¤####
S666666SS6666666#6############S#######S###¤#¤¤¤#¤#µµµ¤¤###
S#6SS#6SSS6666S6S6##SS################S###¤####¤¤S##µµ#¤##
SSSS6SSSS6SSS666S6#S######S#######SS######¤¤¤¤¤#¤¤#¤#µµ##¤
#4bS#SSSSS6666SS6##S¤S###¤################¤#¤¤¤####¤#¤##¤#
4b4SS#SS66SS6SS666##S###S########S###S####S¤¤#######¤¤####
bb<#S#SSSSSSS6SSSµ¤####S######S#¤#SS#####################S
#p3#SS##SS¸µ4<¤¤b#S######¤¤S#####SS#####S###########S#¬##S
4Î32SS6S#¸¸µµ<<#########S###66#SS########6###S#######S¬###
bµ#SS#SS#¸¸™<°<b##########SS##SS##SS#6S#S#6S###S####¤##¤#¤
¤4#SSSS¸™¸¬µS5©<S######SS#SSSSSSS#SSS#S######S#SSS####q¤¤#
#µSSSS#¬¸#¬™µ©J2SSSS##SSSSSSSSS#SSSSSSSSS###SS#S##¤#S¬y¤
SS6SS¤¤S#Sq™¤SSSS#SSS##SSSS#####SS#SS6SSS6#S########S¬6n„°
S666¤¤#SSSSSSSS##S6###6S6SS#6###SSS#SSS#SS#SS#######S—yIyI
SS#6S#66S6SS####SSSSSS##SSSSSSSSSSS##SSS###SSSSSSS##SSyy—#
6#6S6SS666SSSSSSSSSSS##S#SSS#SSSSSS###SSSS#SSS###¤#SSSSyy#
6SS6#S66SS2S¬SSSSS6S##S#SSSSS##SSSSSSSSSS##SS####6S###SS™b
SSSSSSS222#ÎÎ4#4¤S#6#SS#SSSS6SSS6SSS##SS###SSS########SS#¸
2S6S6S#4µS<<¬<<5ÎS#¤SSSS#SSS#6SSSSSS#SSSSSSSSSSS#######¤Sµ
SSS6S2ÎÎ<°J‹354ÎÎ4#6SSSSSS6SS#6SSSSSSSS###SSS#####b######b
SSSSä6<<<<<‹5™44ppµ#SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS#SSSSS###S¸¸##SS#µ
#¤26©©<<<‹<Î544‹‹Ö¤#¤##SSSSSSSSSSSS#¤ÎS#SS#SSS###SS¸™¬—¤S#
S#2<°JÎ<<‹4ää¸4<b4¬#SSSSSSSSSSSS#S#S4ÎS#########SSSS———5¤#
#S25ä°ÎÎ3Î4©äb441Öµ4¤SSSSSSSSSSS###SΗ2#####SS#S#S#Îά—y¤#
66S25ä¸på™Î©©¬¸Î<Î4bεS6SSSSSSS###SSÎÎSSS##S#SS#SS##¤S¤Îy#
SSSSS#ÎpåÎÎÅÊÎ4ä4Îbb<5S6SSSSSSS##S#2yÎ##Î2SSSSS#####S##6—Î
bµbbq¤Îθ°ÅÊ©©©äÎbq5<SSSSSS##SSS#S#2ÎyÎyyy¤SSS###S#S##µSS#
¸#µbµµµ#¬ÊFJÎ5°µµ¸5ä5S¤SSSS##SSSSSSSΗPPyyy###SS#SSS#SS###
¬#µ¤µ¬S5°©5¬4䬸4ÎÎS#SSSSSSSSSSSS##2ÎPPP03ÎS#S#S#SSSSSSSSS
#2¬µÎθ©ääÎÎ54444µS22SSSSSSSSSSSS##S#30P032##SSS#S####S#SS
S¤ÎÎä3ä<J‹5Î4Î44q#SSSSSSSS2SSSS2SSSS2#yyyÎ2###SS##SSSSSS#S
b¬5ÎÎä3©J<Ι44¸4ÎSSSSSSSS#SSSSS#SSSSS#yyyÎ2SS2#SS##S#SS###
¤µÎbSµä‹‹4444q¬5<#SSSSSS2S##SSSS#SS#S#yy—Î02Sb222SSSS###S2
bÎΤ5<<4¸4444<5ά#SSSSSSSSSSSSSS22222SyÎÎΤbºº©"¸22SS22
<5#SµÎ<άÎÎÎ<ä5SSSSSSSSSSSS44¤62Sά¬SS6ÎI4S;"ºò"b22"
<<Sb6qÎθ5Î##Î###SSSSSSSSS2S5¬I¬yyÎÎάqI#2""ºº""
ΤSµqµµµb¸4#SS#SS#SSSSSS2S#2¬—IÎ——q¬¬¸SS¤"©"ºœ;;;ò
S##µb¤bbqqq##¤S#S#SSSSSSSSS2S——¬¬q¬¸2#¤""ò;œ‚Tœò
¸4b#b#µµ¸b¤#SSS##SS¤#SS#6¤#SSÎάqq¬¬qq¸¸Î#ä„MTT‚T;òGTœ
ÖÖAAASµb###¤#µ#¤4¤2#µµ¤¤¤¤¤¤¤#ÎI¤µ6µ¬q¸¸Îyä珏œGTœº;‚Tœ
UÖÖ#SSS#µµ¤µ¸¤b¸453S¤µµ#S##SS#µµ##™¤I¸¸¸¸¸™F;;œT;ºT‚‚œ
\?…¤¬¤SSSµ¤¸##µ#¤Î#SSµ¸¸µ#Iµµ¤¤S#;0I¸µµÎÎI3MœœTTò;ºœTTG
Ö?Ö4ά¤¤¤¤¤¤##SSSSSSS2Sb¸¸µIµ¤bœGœbIµÎ¸"ò3;GTTT;TT;œœT;
ÖÖ1Ι2S#¤µ¤#b¸SSSS#SSSS2##bII¤¤;;;;™S¤Iå„0GòGò;TT;TœœœTò
áAAÖS2SSSSbµbµ¤µ##22222S2S¤2#¤œTòº;Gœº#S¤Iç0 0Cåò„0TTTG;TGG
AVA#SSSSSSS#µbµb##¤¤@ò":@¤µ‹ºGMGòGœºb#ÎÎp3òM3CCòTTG@òGG
A\AŸSSSSSSSSSµbS#S;º;M;ò;òòÝœTMòTºbS#΋„„yII3MòG„GGG
…Ö<<#SSSSSSSSSSSS2;ò@ºº"@òòœG0œTMÝ;Mœ#2µ¸¸¸°6I 0„33GÝM
…<S22SSSSSSSSSS#S2@3ººÝœGMM9TœMMòMGœœ@FµI—yy5—ÎnåP„MMM
b#2##SSSSSSSSS¤SS2@3@º8MMœ07G‚;ÝMGòGGòò‹åII™3¸n 0PC3MMG
¸µµSSSSSS#S¤¤¤µ#µSåpºœGGG‚‚GG7M;GGMGòòò@"ò™P0 P3MMMMÝ
SSSSSSSSS#¤µµµ6µ¤SœºGGTœœœG78MG3œGG0M@3ºGçMMCCçMMMÝ
SSSSS#S##S#¤Iµ¤66ººº@Tœœœœœ7‚ÝMM;MGG0ççTòò""030 0 00MMMÝ
SSSSSSSS##III¤ºÊź@ÝœT‚œT7;œMGœMGGç™GCMò33p30 03GGçÝM
SS2SSSS¤¤#III2„"òGGTGkC9œGTMGGG0G0p">9MG3çp3p3p0Ýpp
SSSSS2Sµ¤#IISIº"PT‚GGº999‚GGMM;TC0"0>0M"30™pp33>™pp
22S2#Î#Sµ¤¤6Ê©@œò;TœGÝÝ9T‚GMG00G"0CC""C™p0Ö™™™ò
SS2Î3ç#S#¸¸Iºy3GTT‚œ9997G7TM0œºPòœòCC0œœºF>CMMççç…
S2p3Mç#S#SS2ºy3òPPœG‚œ‚99778M0Gºº0TœœòC0Cœ":@"å;ºç™
#S3Mç0åS2#22º@0 0œGTTG7778MM0º0MTœœòC0C0"@@30 œçÖ
b@MMMCG3S2S2#F™œ0977GMMMGº30MGTTœœ0>0™å0º"@@º:œœ„Pò
SòMM30GGòp22¤òòG;œMM0‚TM0;œçº0MGTTœœ;C>>>åC:::ººœMG0
S#GM3òGMGò#2SF‹@òòœTMCT;C0TCp0MGTT;;Cå>0ò>::º"ººœTGGP
pòòpòpPççG3#2@"òG;œ;;GGòM0M0œMGGT;;MåCò;;„ò„"ºº:ºœ;GMò
ò0 0 0ç""ç0Mpb3";œœœ;òòòG0ç0PœMMGGTMMC;"òòò33„ººº"œœGGG
"3på@@@M00p0SS"òò;ç00Cò„CMMC;çMGTGG3"òòò3„„::ººTœGMCå
33ç@"ò"@ç00™µ¸"åçCCò;0òG0ç0C0;0MGòGG"ºº©"òò„ºº:::ºTœœMC>º
pòò@òò@òç0#0:ºòpå000çMçM0MGòp33I6I3„„źÅ:::T‚"@0å:º
Mp3@@0 03òP縸¸@""""„ppG00MTkMGCbpbåI¸0#3¸IÅ:::GGT„Cånº
p3òòççò@åkpSS¤¸n0""3çMM0Tœ9CÝçåC>çååå„©SSSS62º::GGG™C序
@""0MMò0ÝçPSS¤p™¸n0ç009900C99ò0båååå"##SS#¤62ºº‚GGç0叏œ
¸™Îòò;òMp3I¤™çç0ypCòœ9900GCT""#å™åå¸IS¤¤S¤µ6SnM00Cœòò
pÎpå>CCåkkçpb#™#bp0™0TT09GCMÎ"bå¸å0™¸S¸¤ISS¤¤åºò0 0å0;:G
Sb#¸ååååCk#SbppS03ç0TTT‚9CC;"F™b¸¸å¸3©º"™nººººP0º"0º:;M
ò2º""""3™bpòpPp0ç™CœGœTC0ò@>¸#¸IIppººº::ºººº:pòº
òSb";òòC0ppò0P0Pp3™;‚œT0œ2SµI0¸>::º"ò"„ººº::G
‹#@@CåbµòçM0©„0 0 0p0TTݏ"º©2S22Sµ°S:::GœºTC:":T‚
3¸3#åMGå3330„0P0330œ;;;;T;ºbS22¤¤S##22":ºMG90º8C:"ºG‚œ
0#¸"™MMMMGpp@30 0„30";;;T;#S¤bbbkk#™b#º:3CCCº9CG:º‚œœ

(6)

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

(7)

Page 3

Roses in a Brass Vase

80

70

60

50

40

30

20

10

120

130

www.freecrossstitchonline.com
140

150

160

(4)

170

##¤#¤¤##¤µ¤¤¤¤¤#bµb¤¤bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
¤¤#¤¤##¤#¤¤¤#¤¤¤bbbbµbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb¸¸
##¤¤##¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤bbµ¤¤¤bµbbµbbbbbbbµbµbbµbbbbbbbbbbbbbbbb¸¸
####¤###¤¤¤¤¤¤¤¤¤µµbµµbb¤bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb¸¸¸
#¤##¤¤#####¤¤¤¤¤b¤bbµ¤b¤bbbb¤¤bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb¸
##########¤¤¤###µ¤µµµ¤b¤bb¤bbbbbbbb¤bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb¸
###########¤¤#¤µ¤¤bµµµ¤bbbbbb¤bbbbbb#µbbbbbbbbbbbbbbbbb¸¸¸
#####¤¤#¤#¤¤¤¤#¤#µb¤µµµbbbbbbbbbbb¤µ¤bµbbbbbbbbbbbbbbb¸¸b¸
S#S#¤¤¤##########µµµb¤bb¤¤#bbbbb¤bb¤bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
S6¤#######¤¤¤#¤¤#¤¤b¤¤¤b¤¤bµ¤#¤b¤¤¤bb¤bb#¤bbbbbbbb¤bbbbbbb
#S###¤##¤##¤¤####¤#¤¤¤##¤bbµb¤b¤¤###¤µµbµb¤bbbbbbb¤bbbbbbb
#############¤¤¤¤####¤¤¤¤¤bbµ##¤¤####¤bbbµ##bbbb¤bb¤bbbbbb
#############¤¤¤¤##¤##¤¤¤##¤¤#¤¤¤#¤¤###b¤¤###¤b¤##¤bbbbbbb
#############¤#####¤###¤¤##¤¤¤¤¤#¤¤¤¤###¤¤####bb#bbbbbbbbb
S################¤¤¤¤¤¤¤##¤¤¤¤#¤#¤¤¤#¤¤¤¤¤####¤b¤bbbbbbbbb
########¤############¤#############¤##¤¤¤######¤¤#bbbbbbbb
¤####S########¤¤¤####¤##¤###########¤¤µ¤¤##¤#¤¤###b¤#¤¤bbb
#¤###S##¤¤#¤¤#¤¤¤¤¤##############¤¤¤¤#¤¤###¤###¤¤#bb#¤bbbb
#########¤##¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤#######¤¤###¤¤##¤¤¤######¤¤¤b¤bbb¤bb
##¤#S#####¤¤¤¤¤¤¤#¤###¤#####¤#¤¤¤¤¤¤############¤¤¤¤µb¤b¸¸
####SS########¤##¤¤#¤¤¤########¤¤######¤#######b¤¤¤µbbbb¸¸
##S#####b#S###########¤¤#######¤################b#bb¤bb##¸
b##¸#¤##b"pS#bb#####¤#¤¤#######¤¤#¤###########¤¤¤¤#¤###bbb
b##¸#¤##pò@"b###¤##########¤¤###############¤¤¤########bb
¤#µÎ¤#S‹;çM¸b>A#™#¤b#######¤##############¤¤##¤#####S#b¸
bb¤3pSSp;MMœ"Fd2ç3##########¤¤¤########¤###########¤##
#b¤I©#2k0080"@;Ýç>@@ò######¤¤##¤¤##¤¤####¤#############¸
##b#¸S@ºM99;P3ÝG0CòGGkb########¤¤#¤################¤##b¸
¸b#™#Iœ00G„MGòÝÝ0™på###b¤µ¤¤µb#¤¤¤###############¤#bbbb
S¸¸¸µ¤";;ÝœGòTMòÝ80ç™S#çMMbb#bbb¤####################bbbb
#S#™qybSk99MTGTTM890pçp3MMM¸#bb#b##0p####¤#¤#########bbbbb
SS#¬q##åÝ9898TT0GÝÝM0>çpMGG¸#b###b0Pç####¤##########¸¸bbbb
S#S#¸2òœT;;;TM09MMM3yçMp3GTb#b##0çPy0####¤#########¸¸¸b#b™
#SS#S3òTTG„PPPçMM0çyä™çb#bkbbbbççPy—å#############¸¸b####¸
2SSS#;T;œò0çMpMç#5¬™0bbk#bbbbPPp——Îb##########S>åbb¤¤###
22¤bbòœœœT™çMçppç™ÎäÎpbbbbbbbbb0yyn—Î4#########b™¤#bbbb###
"º¸;‚ÝçMMMM0>¸<¤#b#bbkbbbb0y——„—Îb######¤#bbçpb#>#>>##
"òºb>k#çMC0MMÝ„p#Ö™#bbbkbbbb3—y„ä¸0bb#######bb#çç>>™kå0™
òò:b#S#p9M8MÝMpÎ##¸™b¤bbbb#y3„„„—Î4™#######b¤b#S###™>bbb
òò„ºC##b3M00ÝG>Sp‹I###™#bkk#ç3ää0n¸¬¤##¤¤###bb##b¤##>™>#b#
;">bbb>çG33™µä©°°2b#™#bb#b33„3Ι#¤###¤µ¤##¸¸#b##b>kåk#b¤
;™bbb##Gpq5q©„ä"#S#™bbS#„„„„nyº©2#S##S#¤>™>b##å>#k00#b¤
òº>#bb#åÎÎ5µä„„„©y2S¤b#Iºy0yInF‹º©b‹b23p2#bb#b¸b##ç00™™#
Mòò"bS#S##S4™#©„3„„„ÎÎ5µ©º°yÎIº:dFFFº#pÅb@#>#>¸#bb#çM0>>C
""@Sb##Sp„yyy3—θ°©äyy——丁ºÖd<‹4©Å¸‹"bb>##bbbb#kç¸åC
ò@Sb##ç3yyy3Η—¬I„y—y¬™——¸¸F!Ê‹‹:ÅÎF‹båb#b##bbbbb¸>>
;"ò3òòºS#S3‹„„„ò¤ä„—yI¸——n¸n—¸¸¸Öºº‹ºÅººÅ™™b#º##bbb™™¸bk
G;@G;ò@2Sp5µI#S#y———å0™nn——¸¸q¸I™‹FÅFFÖb"#4º©©!Ÿèbk>™>>
GGG;33ò"‹S#S##S™ä——yÎn0y¸—¬™™¸¸¸Î™ò3‹pº"b©@ººF©Ê©<<™>>>bb
GGGÝM„"""¸#bbS3„P—yyInyI¸Î¬¤µ©F©©3MMòççb@FFºF©Ê©‹<‹Î3™™>b
GGGM3ò©"ò@‹S#2΄——yΤI䁁µµ¸S¤©º©‹M@3>b™FF©©©F©‹d©¸pÖ™¸b
GGMGòò0çTGç##—3y0y0II0qqqµµ¸¤¤™º‹p3b¤b3""©FÅFdd‹JÎ4™©©¸
GpGGòç3òÝ7†k#3P0y0Iå™™qµqqµµ¸©!<‹3#‹‹0p3©FÊFdŸŸd©p@‹°Î
ÝMòM9Ý7Uò9/Vky0 0ÎI¸——qµµq¬¬qqq¬©d©©¸"òçP@FÊJJè1Ÿd©‹‹F‹35
MçGç9dXX9kÀg™I#ç¸S—™I—Iµ¸¸q¬µ°©db#"ò3‹"©©F‹è1Ö‹d‹‹p33‹
MÝçÝ7…kkkÀÀÀÀ#™™6n¬¸µ—y¸¤µµb¬¬¬µ¤©dS‹@ç0pdF©©FŸ…™‹Ÿdd33<<
G0çdÀk…dkÀÀÀ\b¬¤¬nµqI©‹¸¸¸¸µµ¸™‹pb@Îp‹<4‹3@p<<ÖÖ‹™Ö‹‹‹<
Ý™@7\d……ÀÀÀÀV΁¬qInµÅ6°FdŸ44™FºF©F¸"Fũ΁¸3‹‹è4443‹™™‹‹‹‹
3ç;À?…p300ÀÀÀ¸IqźIäpdÖdF!ºº!!θ©‹©¬4q¸I‹dŸÊÊJ¸‹‹™™‹‹Î
ÖdddÖppç00Àk>>¸6IÅÅ©ººäÎ#FF!!FFº¸@‹‹4q—¬q5ä5S66¤¸UbbÖpè
Ö!…çççç009ÀÀç™ÅÊSÊºÅ°ºº‹¸FdFºFFFF©©‹‹Îµ—#522S666µµbb¤b¸b
á…™ççç000À0>癩:ºº:ººä::44F…ŸFFF©‹‹‹‹J4¤¬¸¤22666qµb¸™44™b
á\ç0 0Cç0ÖÖ0>b#Fººººººä°º#ÅFF‹FF‹34F!FF¤<©¤Sµ66626qqb¬4¤#b
bÖ…>C™>>>00>##FºFººÊ:©º©ººÅ©FF‹FÖè!F!bÊJSq666665S66#™¸4™b1
Ip…À>>çpk>0™#‹FÅºFºFp¸3:FdŸd©©©èFd!bÎS#<6µI55ε¤#S4bb1
p0k>CCºº">™¸ºÊ©ºFFF@¸Fººd‹‹FFpd…ddb44Jb5Î26666p…è<55b#bUb
>>™0å"GGç™4º©º:Fººp¸º3º‹3FF‹3d…Ÿb4F©Ÿ‹‹Ÿ‹¤##b51?dddŸbUUA
y::ººTGGò¸©ººººF‹º4<™F"ç@kb@‹dA#Fd1Ÿd蟟ddŸè?5<d?\/AAAVá
::ºòGGTGòÖ!äźºF:©™<5©Öp™>@……U#©dkUŸèŸŸ4™<4U13ŸáUAAAAkVV
º:ºGGGGòGå4!5äº:::2‹©©‹Ö……‹‹…pSd©UkŸèè1U¸II¤¸4k\kAµSAAAkA
ººGTGGGGº>Î55º©º#‹FFddÖÖŸ‹©dSb3<Ÿ?Ÿè4Ubb¸4ÊÊÎ41è<™>??AUU
@„œ;"œ¸0ºº°©º°µ‹p‹èÖ4èdF©2<èè‹ŸŸè…11bJººÅ!!J<…™>kU1A¤¤
G0TMœœœG„3"º34"Ÿº‹…Î<!FFq#‹è11™‹Jè…1èd©Å©JJJ<1Ö…ÖÖUA###
MT98GGGG„"œòGPM0‹¤::©dF!F©4#‹3…?Uè<ŸŸ?è!FFÊJJJJJ1?áAká?è…b
çݏººòòœœG33GG3G…bp‹‹©‹©4™b‹<<bAAUAŸè1d…ŸF<FdŸJ11á?kákkèÖÖ
º::;œ;òp¸™dŸ©J‹4¸b<¸µ#b¸bbAdèèÖèdŸ1èdd111ákákkkè…Ö
ºœ‚7TT"º‚GGM0p‹4ÖŸŸJpp¤#Î3‹©‹S΋ºdF!!ák\Xá??ŸèááV…UákUŸU
‚T7‚œœœT‚G‚TGGGò@Ö<<bÎÎSS‹‹‹©Î¸‹35FŸ!dáA{{XèX…Ÿ…áá?èUUkk…U
T‚œœTº‚‚‚88‚GòGp¬SS™22µ34J䁁¸JÊdAáA///{A…Ÿ…áXáá??UUákU4
TTœœòM8‚88‚‚MGG2#2µb2##Ê©©IbkS??AUAAkAká{?á??UákAU!
œœ‚òG8988‚898GG3SSS¸Sµq2º©q¬—nq6AŸŸXVAA//k…Öáá?è?kkkkFÊ

(7)

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

(8)

Page 4

Roses in a Brass Vase

80

70

60

50

40

30

20

10

180

190

www.freecrossstitchonline.com
200

210

220

230

¸b¸¸b¸¸¸>¸™>¸™™™¸¸¸¸™™¸¸>>>>>™™™>¸>¸¸¸¸¸™™¸¸¸¸¸¸™¸™¸™¸¸¸¸
¸¸¸b¸b¸¸¸¸¸™™™™™¸¸¸¸¸¸¸¸>>>>™™™™>>¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™™™¸¸¸¸¸
b¸b¸b¸¸¸¸¸¸™>™™¸¸™¸¸¸¸¸™>™>¸¸¸™¸>¸¸¸¸¸b¸¸¸¸¸¸™¸¸™™™¸¸¸¸¸¸
¸¸¸¸¸bb¸¸¸™¸¸™™>¸¸¸¸¸¸¸™™>™¸¸¸¸¸¸¸b¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™¸¸¸b¸¸¸¸
¸¸¸b¸b¸¸¸¸¸¸¸™¸™™™™™¸¸¸¸¸¸¸™¸b¸¸¸¸b¸¸¸™¸b¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸b¸
¸bbbbbbbb¸™™™¸™™¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸bbbbb¸¸¸¸¸¸¸™¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸b¸
¸bbbbbbb™™¸¸™™¸>¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸bbbbbbbb¸¸™™™¸™¸¸b¸¸¸¸¸¸¸bb¸
b¸bbbb¸b¸¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸bbbb¸¸b¸¸¸¸¸™¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
b¸b¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸¸>¸¸¸¸bb¸¸¸¸¸bbbb¸¸¸¸¸¸¸™¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™¸¸
¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™¸¸¸¸bb¸b¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™¸¸¸¸¸™¸¸¸™™™¸¸
bb¸bb¸b¸¸¸¸¸bbb¸¸¸¸¸¸b¸b¸bb¸b¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸™¸¸™¸¸¸¸
b¸bb¸™¸¸¸™bbbbb¸¸¸b¸¸b¸¸¸bb¸¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸b¸¸¸¸™™™¸¸™™™¸
b¸bb™™¸¸¸¸b¸bb¸¸b¸bbbbb¸¸¸¸¸¸¸bb¸¸¸¸bbb¸¸¸¸bb¸™¸™™™¸¸¸¸™™
bb¸b¸¸¸¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸¸bbbb¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸b¸¸bb¸¸¸¸¸bb¸¸¸¸™>¸¸™¸¸™
bbb¸b¸¸¸b¸¸¸¸¸¸bbb¸¸¸¸¸b¸¸¸bbbb¸¸¸¸bb¸¸¸¸¸¸¸™>>>>>>™™¸¸¸¸
¤¸¸¸¸¸b¸¸¸™¸b¸b¸bb¸b¸¸¸b¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸bb¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™™¸¸¸¸¸
#bbbbbb¸¸¸¸¸¸¸bb¸¸¸¸b¸™bbbbbµ¸¸¸b¸b¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™¸™™™¸™¸¸™¸¸
¸¸bb™Öbb¸¸¸¸¸bbbb¸b¸¸b¸¸b¸¸¸¸¸bb¸¸¸¸¸¸™¸¸¸¸™¸™™™™™™¸¸¸™¸¸
b™b4¸pbbb¸bb¸¸b¸¸bbbb™¸¸¸bb¸¸¸¸¸¸b¸¸¸¸™™¸¸¸™™™™™™™¸¸¸¸¸™¸
¸b44Îpbb¸¸b¸b™¸¸¸¸¸¸¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™™™™™¸™™¸¸™¸¸¸¸¸™™¸
b¸™b¸bbb¸¸¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™™™™™™™¸™™¸™¸™™>¸
¸b>bb>>¸¸¸™¸¸¸™¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™¸¸¸™™™¸™™™¸™>™™™™¸¸
¸b>>>>b¸b¸b¸™™™¸¸¸¸¸¸¸bb¸¸¸™¸™¸¸¸™¸™¸™¸™¸™™™™>>™>>>™™™¸™™
bb¸bbbbbbb¸b¸™>¸¸¸¸¸¸bb¸¸¸¸¸¸™¸™¸™¸™™™¸™™™™™™™>™>>>™>¸¸¸¸
™0bbbbbbbb>¸™åå>b>¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™™™™™¸¸¸™™™™™>>¸>>>™>¸¸¸¸
b>bbbbbbbb™™>¸¸b¸¸¸¸¸¸™¸¸¸™™™™™™™¸™™™™™™™¸™™¸™>>>™™™>¸¸¸¸
>bbbbbbbbbbb¸bb¸b¸¸¸¸¸¸™™¸¸¸™™™™™¸¸™™¸™™™¸™™™™™>™>™™>™™¸¸
bbbbbb¸b#b¸b¸¸bbbb¸™¸¸¸¸¸¸¸¸™¸¸™™™™™™¸™™™¸¸™™™™¸>>™™™™¸¸b
b>>¤S¤#¤¸FFbbbb<<<™b¸¸¸¸™™™™™™™™¸™™™™™™™™¸™¸¸™™™™¸™™™¸¸¸¸
b¸bb:b¸<™©F4bbÎ<<J¸b¸¸¸¸™¸™™™¸¸™™¸™™™™™™™™™™¸™™™™¸™™¸¸¸¸¸
b#Sº:º:4FdFF‹™44J¸bb¸¸¸¸™¸™™¸™™¸¸¸™™™¸™™™™™™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
bb#¸:Å©<3FF3΋‹‹™b™å>™¸¸¸™¸¸¸™™™¸™™™™™™™™™™™™¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
bb¤¤:º°<Pòp3"‹Î™3‹¸¸¸™¸™™™™™™™™™™™™™¸™¸¸™™™¸¸¸™™™¸¸¸¸¸¸¸¸
™¤µ#¸:ºäP„„FF<©©<4<¸™™™™™™™™™™™™™™™¸¸¸¸™™¸™™™™™™¸¸¸¸¸¸¸¸
¸¸##2º:JP""F©©©©JJ<<™¸™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™¸™™™™™™¸¸¸¸¸
#bΙ#2©pò"©©Fd©©Î‹J4<b¸¸™™™™™™™™™™™™™¸™™™¸¸™™¸™™™™™™¸¸¸¸¸
###0™å0 0@F@F‹3dUUd<4<θ™™™™™™™™™¸™™¸¸¸¸¸™™™™™¸™™™™™™¸¸¸¸¸
>b4™0ååò""©©‹©ŸAUdä4Ι¸>™™™™™™™¸¸™™¸¸¸¸¸™™™™™™™™™™¸™™¸¸¸¸
##¤nIå@Ö‹<‹<<ÎUŸ<4<4™™™™™™™™™™™™™™™¸¸¸¸™™™™™™™™™™™¸¸™¸¸¸¸
#b0nn"dŸŸŸ<<<pFd4Î44¸™™™™™™™™™™™¸¸¸¸™™™™™™™™™™™™™™¸¸¸¸¸b¸
#SIn©©<dŸŸ‹‹‹<Jbbb44¸™™™™™™™™™™™¸™¸™™™™™™™™™™™™™™™™¸¸¸¸¸¸
S™b"‹©<ÖŸ…4444444b>>™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™¸¸¸¸¸¸¸¸
#p#3º©Ê¸@…44Î<<4Îb™™™™™™¸™™™™™™™¸™™¸¸™™™™™™™™™™™¸¸¸¸¸¸¸¸b
#bbSº°Å©#pÎÎÎ<<4Îb¸™¸™™¸¸™™™™™™™™™¸¸¸™™™™™™™™¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
™#b#©Fº©Sb™4¸bbÎp¸¸¸¸™¸¸™™™™™™™™™™™™™™™™™¸™™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸b¸
™bb¤‹©º>#bb¸b¸bb¸¸¸¸™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
bb>b¸™¸bb¸¸¸¸bb™¸¸™™¸¸¸¸™™™™™™¸™™™™™¸¸¸™™¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
bb¸bb¸¸¸bbb>>>¸™™¸™¸™¸¸¸™™™™™™™™™™™™™™™™¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
>>¸¸>>¸¸¸b¸¸¸¸™™™¸™™™™¸™¸™¸™™™¸™™™™™™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
>bb¸¸b>¸¸¸¸¸¸™™™™™™™™™™™¸¸¸¸¸¸™™¸>™™¸¸¸¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸b¸¸
>bb¸™¸>b¸¸¸¸¸™™™™™™™™™™™¸¸™¸¸¸™¸™>¸™™¸™¸¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸b¸¸
¸™4b¸™™>¸bb¸¸™™™™™™™™™¸¸¸¸¸¸¸™™™™™™™™¸™™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
Î!F™¸™™¸b¸¸™™™™™™™™™™™™™¸™¸™¸™™¸¸b™™™¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
©F©‹¸U¸¸b™™™4™™™™™™™™™™™™™™™¸IIIµ™¸™¸¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
d©©©¸¸bbbb¸µµµµ™™™™™™™™™™™™¸¸III¸¸¸™¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸>
Ÿ©©©™¸bbbµ¤¤¤¤II6¤I¤I¸™™™™™b¸II¸™¸™¸b™™™¸¸¸¸¸¸¸¸b¸¸¸¸
‹‹©©4¸¸™™¤¤IIIIIIIII¤4™™™¸IIIIIII¸¸¸¸¸¸b¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸>
ŸŸÎ‹™¸>>>>#nnIIIIIIII™4™IIIIIIIµ™¸¸¸¸¸¸¸>¸¸¸¸¸¸¸b¸¸¸¸¸¸>
Ö4Î<™Î>b>>>IInnnI¸¤IIµ¸µIIIII¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸>>>¸¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸>
è<<<4™UÖb¸b¸bbå>¸Inn¸¸¸µ¤IIIII™>>>>¸b¸¸¸>>>>¸™™>>>¸>>>>
U<<44p™™>>>bb™>>™IIII¸¸I¤InIIII¸>¸>>>>¸¸¸™>>>>™¸>>>>>>>>
U…<ÖÎp™Ökkkbb>bb>™™IIIIIIInIIII¤¸¸¸>>>¸¸>>>>>>>>>>>>>>™™
bU…ppçÖbkk>™>™™>kk™Ö™¤¸IIIIII¸™¸™>™>™>>¸¸>>>>™>>™>>™™
1U‹‹¸b>>>™Î#¸qSµ™å™Î™S¸nn¸¸III¸bbb™™™>™>™¸¸™>>™>>™™>™™™™
?UÖ>™ç>>™™SS6222nn6IΙS¤I¤III¸™™™™™>¸™™>™>¸¸¸¸>>>>>¸>™™™>
ÖÖ¸pppb™™S6626——n—bbç™b\bµ¸¸¸>>>>>™™™>>¸¸¸¸¸>>>>™™™™>™™
AÖÖpçp#b#S666——n—0Cå¸b1èè<<Ÿ4™>>>>>>™™>™™™™>>>™™™™™>>™™
kAppÖbb#In—nIIInnIbI帙™™<<b…Ÿ4™¸¸>™™™™™™™™™™>™™™™>>>>>>
/AÖ™###¤nnn—IInIÎbån¸¸b™<èbUU4Ö¸¸¸>™™™™™™¸™™>™™™¸>>>>>>
k…Ö#bbb¸nnnIIIIS#™¤¸¸<<<<<èè111èÖ™…p™>>>>™¸™>>>>>™™™>>>>
bb#b¤#¸IIIIIII¤#¤0bb΋ŸJŸ<è1Öáá?141…Ö™™™>™™¸™>>>>>™™™>>>>
###II¸#I66¤¤¤0 0Îp4™44èè1UáU?Uè1UUU™Ö™™>™™™™>>>>™™™™>>™™
¤b¸II¤Iq——µb™4™4ÖÖ©1UUáUU111UUUUÖÖbb4™™™™™>™™™>>™™>>™™™
bbµµ¤¤b¤I6IIÎÖ?Ö111d©<41U11UkU??UÖáUUÖÖ™™>>>>™™>>™™™™™™™™
ÖU¤#b™#b¤¤6¤ÖÖè…11ŸJJJŸ1è1UAA1áAUÖÖÖU4™™™>>™™™™>™™™™™™™™™
?ÖŸUb#U\bÎbbÖA…Ÿ‹JJJ©Ÿ1…UUUk???11?èbbÖ™™™>>™>™™™™>™™™™™™™
ÖUdFUU?\UèpbUA…™™UŸ…AUááA…dUAAU????UÖ>™>>>>™>™™™™>™™™™™™™
UUdŸŸU??U…‹<™UÖU??èk?1áá?bAAákAÖUUA4™>™>>>>™>™>™™™™™>™™™™
d1dŸ…??áÖŸ<<Ö11á???…UUááSAAAAAUUUb41Ö>™>™>>>>¸¸™>>¸>>™™™™
!!dŸ…è?1áUŸUká11èkkáUUAUááAAA1Ö1áÖÖÖbU™¸™>>>>>>>™>™™™™™>™
©JdŸddŸÖŸ…ŸUá{1ŸŸAUkUUáá\??kA11ÖUáUb#>™¸™™>>>>>>™>™>™™™™™

(8)

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

Page 5

Roses in a Brass Vase

160

150

140

130

120

110

100

90

10

(9)

www.freecrossstitchonline.com
20

30

40

(6)

50

222222222222222222222222222222<°Î4<¸¸¸bbµb™bbb22SSSS#¤243
2222222222222222222222222222SS¬5°q4Î>™bbb¸™bbµ2SSS#¤¤#S<Î
222222222222222222222222222#F‹Î¸ä¬µ™>Cå>¸™™b#2S#SS2222S22
22222222222222222222222222S©‹pÎp>bpç™0pç>™Öb##SSS2SSSSS6µ
22222222222222222222222222J‹‹<4™>pp33ç0>0 04¸U™™™#Î2SSS¤¤µ
2222222222222222222222222#J<4™4™3p3‹3ç0™™¸¸b™™U41Ö¬2#S#SS
22222222222222222222222222<Îbp™™3‹‹‹3330ç™bbbbU4ÖÖÎSSSSSS
222222222222222222222222222S‹™™‹3‹‹‹ppppppb4bb4ÖÖÖÖSSSSç2
22222222222222222222222222#F‹™‹‹‹‹3pçÎppΙU44b4™™™Ö#22030
22222222222222222222222222JÊqb©‹‹‹pppÎp™¸™444¸bS¸µµ¬22çMM
22222222222222222222222222äJ2‹‹‹‹ÎÎÎypp™™4™44™4S#bbµ2#p00
2222222222222222222222222222ΰ‹‹çÎÎÎä3pÎb¸¸4444µSSS2#2MçC
2222222222222222222222222222ΰ‹‹ppp°°<™¸4b44444¤SS62#MçCç
22222222222222222222222222222ä‹‹Î3<4™<p™Î¸44444SSSµS#òMåG
222222222222222222222222222225äp<5bb™Ö1Ι<™44442SSS2SµpCÝ
22222222222222222222222222222<¸<#b1#UAb1Ö<™444S2S22SS2pPb
2222222222222222222222222222S4<‹Aká111èU11b44#2SSS¤µ20P2
222222222222222222222222222222ä<bUk11èÖb44bbΤSSSSµ6µSSSb
22222222222222222222222222222255<èUèè11b4™44442SSSµqµSS™M
22222222222222222222222222222225Îè4bb1b4¤2Sq4S2S2¸¸¸SS2#™
22222222222222222222222222222S2S¬2Îq44Î4S22222S22µ™SSSSS™
222222222222222222222222222222222222454S2S2S222θS2S#SSS2
2222222222222222222222222222222222222#22222S2S¬——y2S##SSS
22222222222222222222222222222222222222222222q6——Î222SSSS
2222222222222222222222222222222222222222222qqS6——5¬¤#SS¤#
2222222222222222222222222222222222222222226¬666—5——¸3‹©!!
222222222222222222222222222222222222222222äS6I66ά—I¸3©©F
222222222222222222222222222222222222222222ÎI6I¤¤Î5—¤µ44ÎÎ
222222222222222222222222222222222226S222S226I6IÎΗI4¸UèÎ
2222222222222222222µ¤¤µ2222222222¬yÎ0—22222µ6I6I55II¸™bbè
22222S666µ22222222µµµµ2222S¬q—nn0C0—¸S22¤666II6II¸bUAè
2222µ¤S6µ222222622µ6¤¤¬2222¬—————In0nnn¸¸2#6666¸¸AAAA
2222¤µµµ222¤µµµµ¤µµµ¸¬222q¬¬———qn¤¤III—¸SS6I6qÎq™¤AA??
22222¤22222µµ¤6¤qµ¤2Sµ2222q¬¬n¬n——¸I¸IIII¤¤666—q¸b¤UAkè
222222222µµµ¸å™çS2S2222µ62¸IIypy0 0 0I#III66¤6¬I6I¤#UkkkU
22222222222222222222SS2222IIIyÎÎqSq———In—n—µq56##AUkkU
2222222222222222222SS2S¤µ2¸IIµ6S6S6IIII#S¬¬2ä°6‹ÖUAAák
22222222222#¤µ2¤S2222¬S¤#S26¸666IIII¸¸I#¸¬55ä52bUáÖUá
22222222222#¤¤¤°<¸2S#5¬ä44¸222bµ¸II¸S2Sµ¤II¸I6—¬5ÎSbAAAUA
22222222222222SJq4Î<°Îq5<44ÎSb2S2#µ22SS2µIIIS6——SbbAAUU
222222222S22SSS<q4<4b¬ÎÎÎ44™b#bbSS2S#S2µII#q6—##UAAbA
22222222S2S<<4Î44™™5<ÎÎ5544™¸<<<ΙSS2#2226¸¸b¬66q¸™#UUAbb
2222S22S22#֙ΙÎÎÎ55ÎÎ55Ι4¸4<Î44¬SS¤©ÅºÊ©SÎääSµ¸SbUA¤™4
2222222S2S#Öp5Îppp™™45<44™™44ÎÎ42S2¤:źºÊÊΰFΩ‹S™S###44b
22S2222S2¸™4b™™™<<¸4Î4444™44445#Sµ2º:ºººººÅÊ©‹©<¤SS¤S#µ4Î
222222222S4bb4Î4Î4#4ÎÎ411ÖÎ44Î5¤Sµ2::źºººÅÊ©°J<¸4p2#4b¸4
S22222222244θ44#S¸4ÎÎÎÖÖÖ…Ö<<4##S2Å:ºÅº<Ê‹©FFJÊ44<SF:ºb<
222S222S24Î44p44Ab444™™ÖÖè<‹<ÎS#US22©ºÅäÎ<<è1è©©:::ººº:44
222SSS2S24Î44Îp…<Î4¤UbU1U<5¤6S2222©::"©3źºº‹ºäJ©FJJJJ©J<
2SS2SSS24<ÎÎÎÎppÖ™bb4UUUU™5SSµµºº:ººp™‹©ºº©º:ºÅJ©<JJJJJd‹
S2SSS2S2Î54ÎppÎpÎUµÖ1bb444bSSµ:::©Å3΋"‹‹::ººººººFJJJJJJ©
2SSSSSSSS4#Î55<<<bΙ¸bq¤6#¤4bº:F5ääºFFźºººº:ºº:Ê©ÊJJJJ©d
SSSSSSS2#<44¸bb44b¤¸¸¸S6S262©™b©©¬ººººººººººº:ºÅ©©©äJ<<<
SSS22SSSÎ444bb¸¤##S#¸åIS66622°Iy‹µºººÅººF䩺ººÊÊÊÊF©©<<ÎJ
SSSS¤S22q44q¬##SµS#2¸¸¸SS6SS2Ê#™Î™ºººººÅÅÊÅ©ºÊ©ÊÊÅÅJ©<<º:
qµµ¤6¤S222S##SS2SSµS¤—¬222SS#Å:3ººººÅÊźźºÅº©©ÊÊÅ©JJ:ºº
qµ¤¤¤S222SSS#¤¤62µ¤¤¸SSµSµSS:ºpFººÅF!F…ŸdFÊź©©ÅÅÊ°©ºÊF
bbS2S222S¤µ2SSS¤¤¤6µ¤¤¤µµ¸##:ºµº©JºÊF!!!ººÊº:©©JFJJJÅ©F
S22S2222SSS2SSS¤µ666¤µµµµ6¤IS6qqF©äÊÊÊÊJÅÅ©©ºÅº©J‹d©JFFÊF
S2SSSSS2222SSS¤µ666µµµµµµµµSSµSº<<ÅF©©1?!d1è!ÊÊÊ°J©JÊź©
S2SSS22SSS22S2¤µµ6666µµ66S66S¤°©Öd<<1UáAŸ!Ÿáè!ÅÊJJJJJ©ºä
S22SSSS2SSSS2S¤6666666662662µä‹ÖŸ4<bUkAAd1U4Î!FJJJJ:ºÅÅ
SSS22S2S2SSS##S666¤µ¤2S2¤µµqµ¤‹Ÿ…‹ŸAkAè<bUUU44ddJ‹JºÊʺ
SSS2S22SSSSSS#¤µ¤¤#SS###¤SS66µ##©Ÿ‹<ŸŸè?è<èè11UUŸŸŸ<‹!źº
2S2S2222SSSSSSS222222###2S##¤¤S¤ºŸ©©ŸU1èUUŸUA?bè…‹d<<<4ź
SS2S222SSSS22SS2222SS2SSSSSSSSS#¤@ddÖŸ4AŸ4¸èAUk…Ÿ‹<<‹<4Fº
SSSS222222S22SS2S#SSS2S2SSS#¤¤S#Sddd1<UddÎÎ4AU蟟<<‹<‹‹b©
S2SS22222222SSS222S22SSSS222¤¤¤#SFFÖÖŸŸkbº©41UbŸJJd<‹<Î#¤
S22222222222SS22SS2SSSS222SSSSS#S3©‹ŸJŸAbÅ©Î1<<©FJ‹‹<#2S#
222222S222S2SSSSSSSS2S22SSS#####S22<<µS2#µ4<Ÿ<ź©‹3p#22S2
222SS22S222SSS2SSSSS222SSSSSSSS###22222#24<è4©º<4™ÎS2S¤#b
S222S2222SSSSSSSSS2SSS22222S#####b¤bb¸¸bb4p4bb©44bS##¸#¤4
#####SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS#bbbb¸b¸¸¸b¸pΙ4¸¸4¸™™™b¸4
#####¤¤####SSSSSSSSS#SSSS#SSS#bbbb¸b¸b¸bbb¸¸™™4™¸¸™™™™™™b
############SSSSSSSS#########Sbb¸¸bb¸¸Ubb¸4¸¸™™™™™™™™™>>b
#####¤#######SSS#SS######¤###b#¤¸bbbb¸¸™¸™4™™44™™™™™™™bbb
¤##¤¤¤¤¤µµµbµ¤##SS#S########¤¤µbbbbbb¸¸¸¸¸4ÎÎÎ4™44¬¬Î—¸„y
##¤###¤¤¤µ¤¤¤¤¤¤##SS###¤####¤#¤##bbbb¸¸¸¸¸™ÎÎθ44™q¬——y0y
############¤#¤#¤¤####¤#µ#b¤b##¤bbbbbb¸>¸¸¸™™™¸4™¸n¸™¸3yy
#######¤¤#¤#¤¤¤¤¤¤###¤##bbb#bbbbbbbb¸¸¸¸¸b¸¸¸™™™¸¸n¸™¸¸——
########¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤##¤¤bbbbbbbbbbbbkb>bb¸¸¸¸™™™Ö0™¸¸¸>™¸¸—
###########¤¤#¤¤¤¤¤¤µ¤µbbb¤b¤bbbbbb>b™™¸™™™™>™™>™™™™™ÎÎ3y

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

(10)

Page 6

160

150

140

130

120

110

100

90

60

Roses in a Brass Vase
70

www.freecrossstitchonline.com
80

90

100

(7)

110

2¸:"3çMçGGp30„3Cp3çç;œ;TT;#2S#####k>#S>ºPœC::Måœ:;"º‚Tœ‚
22F3ççM33M3™„0™333ç眜;ò@#22S#SS#kb2序"Gœ:30C:;ò:ºT7œ‚‚
S25@3òç0 0 0P0™30 0 0p3pCCœ"@F2µµS#™Sb2TœT™å0„C97ºG:ººÝ;77œ
b2‹"òò0 0„30PPPP0CP0ç0åå@ºº¤#¸¸bkb#SS2@òCCCMM00TººGTT7œ
b2#ºÎ0òòG>™0 0™0 0n0 0bb™b#>™Sb¸bbbbS###‚MCCçCGòMTºMTT7‚‚
S™¤¸¬Î™0 0 0™¸¸b¸™0P¸bb¸####k>bbbbbSS¤MGG00C0 0;G"Tº77TG‚‚8
SSI3GyÎ30 0™b™™4Îpbb™¸b##>k>b™™¸µµµ¤2M7G0CC0 0;"ò"Ý;TMT08
ÎP3Cåyµ¤Î礙¸bb¸bb¸bb¸b#>>#####¸µµ#0GGC00 0 0 0œÝG""œGòò08
MMM夵I60¤¸¸bbbbAU¸bb¸44bbbµµ¤#¤¸PGMC0 0PPåMMMº"œ‚;;09
M0P¸µµS0 0åMç™0çkç0¸¸¸4ÖbSyää°°ääÎbPCC0 0 0Τ#0PPºGGGœT00
0 0P„I¤å3PPCC0000ççθ¸¤¤#äää䬁—5ybå0 0 0 0I#S¤"PM0òMGÝG;T98
C„„nS3@M0MCC00C00PIII6yäää䁁„3µ#bbåÎÎ#¤¤2ºPMPTMÝÝMM3MG7
GCC0GòççMCMM0C0 0 03yää°ää°ä56ypp33pbbS¤IµSµ:PçMMMPMGMMMMMòT
ÝC0GòGMMCCçC0ç™—ää°°ä°°©ää66y3y™™0¸µ6¤¤µbµCPMMMMMÝ00GGGMM
00M0G„G0000PPC0y„äää5566¤II66yy3yεqSÎy¤¬SSGMMMGPMG>@p„òMG
20 0 0 0 0ç00çPP0C0yIS22ä6S6¸¸666#¤Iάqµq‹¤#µµµ0MMMå0MMÝGçPMGG
0PMç0çç0pòC0çP0ISSS°S66#Iyää5bµqqq¬5#S¬¤µµ¤¤b¤#bGMMMçM0GM
GÝçCçÝCMp>>0™åIn„©äºº°äSå33yÎä䵁qÎÎS#q¬¤b¤µ¤####kååçççM3G
C0çM3ç0å>>™™Îä„„„º©yääy„y33y——y3ä¤Sµ#2¬¸S¸¸™I¤òGpp™##3
çGGb#S0™™™™¤µäyä„yyääy„„„„y„„yy——ά4S2Î222S222SSSSS#SSS22S
b##IS2™¬—¬¤¤5yyyäy„„„ºº„3„ò@P3yyq2S4Ab4222SS2S2222222222S2
22¸SSS¸¬q¬µ5yÎÎääyä„ä°ä©3„0 0 03IqS¤b™™b2222Sµµµ2S222S2222
25‹™#SSb4#Î5—Î3°äääääqä„„3yå™3µ¬6¤Î4#Ub262S¸SSS22b2222µS
S‹4µµSb©Jpµ¬I¸Î‹—y„°q6°©„3¤™3n¸666™ÖAAUbS¤#S¸S##Sµ™™™222S
¤‹33¸2bF‹3#¸¸¸pΗ„„©b¸ä丵#™¬¤µ664bAbU¸#µ####ç0C##ççS2S¸
F‹<‹°‹#©‹3#¸¸b#y3„䩸44bµµbµ#¤¤µ66q¸AUUU##¤¤™0™ççC0 çå0#2µ¸
‹‹‹‹Ÿd…Ÿ©òbå¸bby„„ää™4b™µ#µµµ¤I666¤4bUU¸#¤bbç0CçCC0 0MCåSSS
Ÿ<蟟…Ÿ<…™bbbbpyP„äµUUbÖäÎSb#IIµ66¤ÖUb¸¤båI™ç000CCòòT‚Ýb##
<<……ŸŸŸŸppbbb¤yPP3nµ4#pp™Ö##¤I¤6¤¤44bbbb¸å#™ç0CC0CT;ÝMÝp#¸
<ŸŸŸŸŸŸŸ…pkåb¤yPPy3¸44pb™…<¤#¤66µÎ™™™™™™b##k0CCCCåTœ;GMçå¸
…ŸŸŸŸŸŸŸ…3>bb¸PPPP™¸¸™ÎÖUAAb4™¸S¸™™¸#b™#™çç0ççççM0œGG0>b
蟟ŸŸŸŸ………kkbb„PP0噸<™UUAAA™™™¸¸b¸>bbS#¸bb>™™Îç0@""θb
U…Ÿ…ŸŸŸŸ…>p™#pò3#<b™™™ÖèUUU4™>>™>>™™>0™p3ÝÝå>™bSS#å™™>™b>0
è…ŸŸd…ŸŸ™k…Ö™¸pS#1k™™™ÖÖbb™™™å>™™™>™>0ç™0çMÝÝG;;;00C™C>>
è1ŸŸd……ŸUbèbbAA??A44ÖAAk1UU™¸™™™™>™Ö™0ç™çò@7ÝM;Tœœœœºº:òM
?U1ÖŸ‹……bbUpÎÖÖ1UAU™b#bUAAk™¸™™bb>™™>b™b>>>C00099M800Mçç™0
k?ÖÖÖ™™bb……™n™™ÖbU¸¸¤#¸¤AAk™å>>b™>pppb#>™™çCCC0990C9C0Cb>™
?ÖÖppp…ÖÖ……™>™™bA4b¸Îä°5#b™™å>b™™™™p¸bbb™™™™çç009CTTCååb#™
UkÖp‹……Ö……èÖU\\b¸µ—yyyyä5bbçååb0>Cå™b#çpk;™bb>™0;òMCçççbb
Ak……4è…U……èŸUAbÎy—Îny—äyq¸0Ibç>Còò™#b30G;ò"3bbp"0MGç0MMç#
#<Î14<U1ŸŸ1Ub™4ΗP—n——yy—q¸ybb0™òM>™##p;MMòGçb#@0M@@pççççb
bb1<<1<ŸŸUU…™¸¸————ä——nqI3åå™™MMÖb™™"C>GçM™I¤pp;Må™>ç>å¸
™b<<<<<èbUŸU>¸—————y—II¸åp>>>MM™b¸™ò™kppå>b#M;Gò0>bbå0b
Îb1<<44©b1bb¸¸I———µSI—I¸¸>ç>>™™>b¤#3p¤0p帵#G;Mò>>bbb0b
Î1bbbµº!F¸ŸF4™I—I¤µIIqI¸¸pç噸¸IÎΙn¸¸>¸µ#;MG0™bbbb™b
<144bqºJF©F<Ÿ3II¸¬¬InI—nny3#I¬¬äy—nIIµb#ò0>>™bb##¸#
<<1µ¸:!ºº!Fd‹™b"º:º¸IIIÎΗ—IÎ亩5—Î¬I¤¤;0>>™¸#bSµ¤
ŸèA¤ººF!ŸdŸ‹3™FººFºº¸¸¸0Η——¬ä°°°äääqqqI6‹™å>>#¤µSµµ
b##!:©F@@‹‹ÅºººÅÊF©ºÅF¸>——ÎIÎ6¬S6q©ºäº55ää5q——yIIbb#bbµ#¤#
™¤™:‹"òòººººÅÅÊÊÊÊ©©©¸>IIIyy66¬———άäää5qn——bb#b¤##¤#
b#ºº©@@òºººÅźº©©FÊ©©©Î夤6Î666µ55———IIqq——¸#bb##bµ#
‹4ºº:‹33@FººÅÅFF!F‹JÊÊpI¤II666q66—äy————Iqqq¸#¤####b#
<ºº!!ºÅF©ººF©©F©dŸŸJJ‹¸66IIµ6¬666qq——II¤6¤µ¸¤b¸b¤#b#
:ºŸ…J:ººººÅF!©ddèddJJè…ÖIÅIS6I2—I6¬q¸6¸¸nIµµ6¸>bbbb#####
º3ŸŸºººººÅº!ŸFŸ1Ÿ†ŸŸŸ1…¸Êºº¸¤¤5µ°º°ä—S¸IIµS##™bbb##b¤##
ºF‹!ºÅºººººJd1áááX2è1ŸÖ™Êº::¬ä°6ä—yääqµS2S#SSS###bbb¤#¤#S
"ÊdººººººººŸdk?ááááè1ŸèÎqźÊä°©q¬yÎ5——q5äΤ¤#SSb##bbb##¤¤S
F©JºººººººŸŸFá{A{èád1Ÿè¬ÎʺÅ<JJF—55¬5ä5¬5¸—ÎÎ#S#bbbb#S#¤S
‹©dºººººÊ!ŸdŸ?A/XèUŸŸ<4©Êʺ55©©©°°q—άÎääyy————##SS#bb#¤¤S
@ºŸ!ºººººJF蟟èkák?Ÿ<Î<ÅÅÊÅä°ÊÊ©©@¤¸q—yyθ¸—S#SSS¤bb#2S
º!<Ÿ©ºJd!d1Ÿèèè?†dd<äÊFźŰ‹©©<©@‹p<I—¸qqS#SSSS#S¤¤S
ºŸ<d!dŸŸdè1dŸè1dŸèè<ºº©ÅÅÊFdd<p‹‹Ö‹dI¬qIq####SSSSSSS
ºŸèŸdddŸdd?Ÿdd!èè1<°:FºÅÊÅ‹‹‹…3‹Ö‹d©6q6q¬qIq¸##b####SSS
!!蟟ddŸdd?èèŸdè<!ººÅ!!<ÅF3‹‹F3pç‹‹ºI6µµµII¸¤µb¸¸™™™>>>
…è?ŸŸdŸŸŸŸdè?dè<Ÿº©©Ê!<ÊF‹Fp„3ò@‹@©‹qIIqµ########b#b#
Ÿè?èèŸddŸŸd!dèddJʺ:ºŸÖF©"@ppp@¸Î@3©©F>çb>™™™™™###k0kkkb
ŸèèŸèŸŸdŸdŸ!FŸ?Ÿ<ºººº!Fd"3ppº3çòÎ5‹3‹©F"UÖ…>™™>>>>k0MMM00>
Ÿèèè1<dJŸ©©FFŸU1d‹ºººÅ©‹ºçç"ç3@‹p3‹FFd4ÖŸJpkb>kbbbç>00Cå>
Ö41è蟩J‹d©©Ê©©FFº:ººäº™ºò""b¤™Ÿ<……1èŸd<>çb0çç>åkåC0MC>
2S4U4™ŸŸ‹<<<5°°©ºº:F©FFkÖº3°©S¤‹©ddFΟd<‹<bççMM00;òGMÝ0MÝ
¸#¸¸¸bbU‹‹……Öΰ:::º©!!;k:3yääµ6µ‹bŸ4™‹‹ppbSpççGG;;TMMGMMG
1b™b¸>b>>>>™™º::ºFFŸº@G@:º¬º¬¬q6S#bb4©‹‹‹Îpçò@;GÝGGÝMMGMç
4Ab4¸™Ö0¸¸Îp™º::º:d!@œò@:º¸äqq64<™™4™ÖŸ‹3‹3p3ççMÝ3@º
AAbÖ™™——yyypbº:©ºÊ©Fò;M::¬S5µS4<UbU…Ÿ<‹‹‹33ppMMM00MGGGMMM
###¸bµnII¸<5©©º:º‹F;™ººÎS6S#¤ÎèŸèUUU4p™>>>å>>MGòG‚GÝÝÝM
bp@pbÎÎÎÎy3¸::º:ºdŸ…º…pºÎb2<4#bUbA?á?bÖç00CC>å###bÝ0ççMM
„„än—y—qI#©º::F©Ÿ{Xººº‹GMb™S……bb4bèVkkAÖ000000çM08ÝCG9900
yy—q——IqIIS©ºººFdd{ºº©‹‹G@™bUÖ…Ÿ‹™bè…?ákÖç000C0CMÝG8œ89ÝGÝ
y——666µ#©:ºÊF@ŸdºÅ@3‹@"‹bU……è…U™¤#bUUk0>00C00ÝÝM8œ87G‚G
qµ66Iµ©ººÊÅFd!ºÅ‹FF@@©4……è……èŸb#A#A™™>0C0000000T8G000
¤µµ¬nInI#¤µ¬º‹@dºF3FF@@FpÖ………Ö…U##b¸>™>>™™çççç000‚M00ç>
ÎÎάÎÎ0¸nnI¸™µ©©©F!ºFp@Fź‹…………Ö…Ÿ…bbbbb™™>™çç™b™™ççMMMpçç

(10)

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

(11)

Page 7

Roses in a Brass Vase

160

150

140

130

120

110

100

90

120

130

www.freecrossstitchonline.com
140

150

160

(8)

170

œœ8T‚899880‚‚0GG3SSµµS¤#IIIn—0nnq6dk/{V//V{Vágáè?áVkVk1©
T;9‚98999‚GG8MGGò¸SµS6ynnnnn0™—q6<k//áVVkkáág??UááááAA©
T9997Ý9TT0080GGGò‹S¤2µäq¬nnnnµè?/áÖ/kÖ…V/{…1Öá?kAAdF
T9998900GMÝGGGGG"I26Sµ°ä—qnn——nnn6…ŸUáV?kVá\Ö??èè?k/AŸ!J
‚999À800MÝÝÝMòòò"S222SI¸3———nnåP0nbèŸÖgAkXV?…Vá…èkkká!<<
À899ÀÀ99MMÝMGòòbS2S4¬¸™™ç‹>™™n3nnn—I¸b\áV?…?V…Ö\á…ÖUkd!Ö<Ÿ
ÀÀ89ÀÀ09MMMÝò3#2SS¤p3¸À?††XÖ?††††Ÿ…3b>áVÖ…??{?k?UUU\!!4<<Ö
8999À0M0ÝGÝ3¸#SµSS#S2bXXXXXŸ!dX††{gXŸUVVÖUUÖ\\á???\UFU1Î<d
99998MM0GMGC¤2q¬S##S¸ÖXXX†…"d9X{{ggg…XV\>\UUÖ\á??kU…bU…΋†
8990ÝÝ0MòGGb62¬¸S¤¤#pUXXXd??ggggg{{gVU…{g{XV\áA/AAÖ#b<Ö##/
8090GÝMGGò0##SSS#¤66—åg{X†Xáá?{????{á/ggggVVg/gkkU#####S¸V
G08MMMMGGCb¤S¤SS¬¬¤#¤bk9XX/?dddddddŸ?†X……X/////AASSS¤###¸Ö
G0ÝMGGG3MC#6666¸b…XXp…{{†!d††XáVV…g{{g{Ÿ…/VV{1™Ö#S¤¤##¤¤
GGGG„3„„3IS¤µ¬n¤U††XŸ…{††……†V////g{g{{…Ÿ…?…èáèè…™S¤¤###S
GGM0IS6666qq2S¸—I#†X{†gg?XXŸ?A\á………†á{gggៅèèXákkÖS####¤b
G3P—666qqq¬62SÎ6#…XX?ággXŸÖU™@d©©©d?VV/////áèèèáVkáU¸##b##
G03666IqS22¬26—Ö?X{?gá†Ö™dF©©FÊÊÊÊ©Ÿ††d…á?{AA??áká™bbb¤¬
3yÎ6666——Î6#2q—¸>U?\/áÖÖºÅÊÊÊÊ©©ÊÊÊF蟟‹<??A??UááU™b#b##
‹ÎS26IΗ—ä5¤¸S¸™…á{g?UFº©ÊÊÊÊ©ÊÊÊÊ©FAUdUèA/áèŸá?14™###¤¸
S226ǁnInä¬Î¤¤¤¸‹…X{?d!!©©ÊÊÊÊźºÊ©©FŸVU{{//kAAAb##SS¸U#b
22—¸6nnIy———¤#q6b†††pF©©ÊÊÅ!FF©J<©F©dŸáU?ŸUAkVSb‹pbSS4bUb
2—¬¸b¸n————ÎΤµ¤AX…©©©Ê©©©J‹Ÿ‹<©FáŸFŸáU\è…?kAA#S#¤b¤™ÖÖ¸
¬IbbS—————άµ¤I¤Ib\dJÊÊ<ÊF©©ddd©JkVká!Ÿ\\\……èkkA¤6S#¤#Ö5Î
q¤¤b#—Η—ÎÎI#¸µ¬q6¸#‹©ÊäÅÎ<1UáAŸdUkVŸUUÖ…\AU…èUAA#¸bS4ÖA¤µ
b###—y——ÎyÎS6¤¸———Ib‹F©©Fè?ká//VáŸX\áXUUŸá\\1Ÿ1èASSq##pèbµ
b##µÎyά¬SS666qI™—I™Ÿd<pÖè{////?\V/V\VáUŸááá…dŸ?è##SSS™U4Î
¸S¤Î5¬2222µ#66™¸—¤b…ŸÖèU{A/gá/?áAáá{\\èŸÖU?áVá…14¤##™bb#µ
S¸¬—222222#6666¸nn6p…ŸXV//ggAV?áVáV{{kèÖU…XVáVÖA###4ÎUŸb#
bbµSS¤######S¤6µqµ¤b@……Vgg/{èAá??V\{{ká???UáVá#S#bÖÖb6µÎS
¤båbI¤¤SSSSSS6µ66I¤#©…?ggA{XkA…á??ágV\………áVáAáS#ÖpÖÖ¤µ6qµ
bååbb##b¤åµSSIµSS…{{//XáVX?áè…ÀgáèÖŸáá\kááÖÖÖÖá\b#¤#µ
b¸¸åbbbbb¤#SI6III6IS2Vgg{{//{?UUÖUÀgV……Ÿ\VV?á?b…Ö?á\\k………
bSS#########¤µ¤II¤I¤S#?{{{V{{?dŸ1ŸÖV………UáááU™™ÖÖUáÖ\\………Ÿ
ççp33pΙ>>¸bµIµ¤IIIbb#bÖkkXX{?ŸŸddÖ蟅…UUUA4™bb™UÀkÀÖ…Up3
0çç0å™0 0™™bb#b¸####b####S##{ddddŸdŸ\XXááá¸S#¤¤¤¤¤#kkAááៅ
™™>0 0™™b™¸bbbb####bbb##bb##SkºŸ#d‹d…kÖ\áUSS##¤¤µ¤#UÀk?áU……
>00>å>>b#bbb>bb¸>bbb#####¸bkSS2#>>kA#U™Ö#2#S¤¤¤S¸>\ÀÀ\á\kU
0>k>Mç™bkbbb¸bbb>bb###çb常™¸2##>0™#SSS#S#S¤#S#SbSk\ÀVkUkk
>>GGCCMçåbb>¸>M@@>bb##p>¸¤¸™¸bb#™™#SSSSSS6S6SSS2S¸™k\AA\AU
bòk0ç0C0çb>k>;TMM>>™#S#>#b#b>>##¸##S2SSS6SS66SS#2S22bAkAUU
>#Cºç>>ç0bk;;TM>>>b¸Sp3>>##b>##¤bb#SS22SS666SS¸S22S¤AkAAA
¤bºç>™å™SGœT‚œM>>>>#Ýbbb##¤bbS###¤S22266S662#S2222SAAAA
b>º0>b™™>SòMGòòk>>###>>b##¤bbS###SSSSS6SSS2S¤¤S#2S2S#A#A
¤bp0b#S¸¸¸2@Cpp##>>##™™™¤###bb####SS62222SSS66SSS6S22bb##
#p™åb¤¤##¸#åç>>¤#Sbb#¤0™b¤b##¤¤S###S##222SSS266#S22222µb##
bpb0¸µ¤####å>b™SS#bb#b™¸b¤b#####S#####SSS22S2#S#SS22622µS#
¤p#S2S2####>™¸#SSSb##b™bb###########S##SS2SSS¤SSSS222222SS
¤ÎS26SS####>™#S¤###¤#¤¸bb##S#¤S#########22S2S¤SSSSS222222S
¤¸#S2SS####>>#¤#S####bb¤#b##S#S###S#SS22222S2#S222SS22SS2S
¤¸¸¤SS#SS##>>####¤##S#¤b¤¤####S#S##S2SS2SS2222SSSSSSS2SSSS
b¸¸#SS#S##S>>##b¤b¤#S#¤¤¤#¤###S####SSS22SSS222SSSSSSS2S2S2
bb¸SSS###¤2>åSbb#b##S##¤#####S#S##SSSS2SSSSSSSS22SSSSS2S22
¸¸¸#S###S¤2å>#b####SS##¤#####S####SSS2222SS2SS2222SSS2SS22
¸¸¸#######2¸b#bb##¤#S###¤¤S#SS#SSS#S22SS2SSS222222SS222222
¸¸¸###¤¤¤SSbb#¤b##¤22S#¤#S##S#SSSSS22S2S2SSSS22222222S2222
¸b##¤b#¤SSSb##¤#¤S#SSS¤SS#S2S##S2S22222S222S22S222222SS222
bbb#bb#SSSS###¤SSSS2Sµµ¤#222SSS222SS222S2S22222222222SSSSS
¤b¤#b¤SS#S###¤¤SSSS2µ¸SS#222#SSS222S22S22222222S22S22SSSSS
Sb¤S#S#¤¤2##¤SS¤##2SµS222SS#S222S2222S2222222SSSS2222SS222
SS¤SS#¤¤22S#¤SSSSS2¤S22SSSS#22SS2222S2222222222S2222S22222
SSS##SS22S2SS¤#SS22SSS2222222222SSS22222222222222222S22222
SSSSSSSSSSSSSSS2222222222222222SSS222222222222S2SS2SSSS222
#SSSSSSS#S#SSSSSS2SSS2222S¤##S22222222S222222222S2S2S222SS
bbbb¤¤¤######SSSSSS#SSSS##222222222222222222222222S2222222
¸b#####b¤###SSSSSSS222222222222222222222222222222222222222
bb##SSSSSSSSS22S22S2222222¤¤#2#µ22222222222S2SSSSSS22SS222
ç™™>¸¸¤¤¤#SSSS#2SS22222S¤µµ¤SS¤µ2222222SSSSSSSSS22S222SSS#
bbbb¤bS###S###¤¤#¤¤¤¤¤###SSSSSSS#SS2222S222SSSS22SS2S¤##¤#
bbbbbbbbbbbbb¤µ##µbµµ#####S#SS###S#2222222222S2SAA#AAAAAAA
3pç™bb>bbb#####SSSSSS#b¤#SS¤¤#¤S22S#2222222S22SS#AAAAAAAAk
òç0ç0>>b#kbb##S™#bS2####¤¤¤###222###2S22222SSSAAbbAAAUáAAA
0ç0000CCCååCkkk™bbb#S44b2222222#¤#22S22S#222SbbbbbbbbbUUUA
;T‚GÝ0MGG7‚7GGMç™b#SSS222SS##SSSSSSSS2SSS#SSSSSSS##¤#bÖÖÖÖ
MG‚GòGÝÝ0åkkk#S222S#####SSS22222S#####S222S2SSSSSSbµbAÖè…™
000>>ååå>>å>¸¸bµµµ#S222222S##SSSSS#S##S2SS2SS#SSSF‹¸bbAbU™
Mppççç0çç0™b##SSS22SSSSS####¤###S#####SSSS2SSSS#2‹F©‹ÎÖÖÖÎ
00>ÎÎÖ4b###b¸#####¤¤¤############S#SS#####S#SbºdŸ‹¸44ÎΙΙ
0çç>¸b>¸¸>>>¸b##¤¤######S###SSSSSS#SS###S#####UÖŸp<<ÖÎΙָ
0çç>™åb>bb¸######¤#S####¤#######µS###S######b##A™Î‹#k>>™>>
C>>>>™>bbbb#¤¤#####¤¤¤##SSSSS2SS2¤¤S#####AA™™UAb©Å©¸>>>>™™
>>>>>™b>¸bb#b##bb¸######bp<<<<42#¸bb####bAb111U<©‹ÎçÖÖÖ™™™
ç™>™™>>¸¸¸bbb¸¸¸bb4b##Ö‹Ÿ‹Ÿ‹Ÿ……AAUb¸bbbAAA1ÖÖUU<Î4ÖÖ™™Ö™™™

(11)

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

(12)

Page 8

Roses in a Brass Vase

160

150

140

130

120

110

100

90

180

190

www.freecrossstitchonline.com
200

210

220

230

°J©©dŸ‹JJJŸ……U1èÖUÖ1áááUUUUÖ141UUAkk>™™>¸™>>>>>>>™™™™™™™™
©©dJJJŸJJJŸŸŸ…?èÖ™kkááUUUdÖÖÎ<1kbUÖ™™™¸™>>™™™™™™™™Ibb™™™™
ddJŸŸŸJJŸŸŸèèèèÖ…ÖÖVVkUUŸ<4Î<<UUèÎ40 0™™™™™™™>™™™b¤I¤™™™™>
JJJdŸŸŸ‹‹‹‹<ŸèèÖÖ…Öp4¸<<p™™ÖUèè<<™™™¤b>™™™¤#SS™¸¤II#™™™™™
ŸŸŸŸŸŸŸ<<ŸŸèŸŸ…<<……ά¬5™<<Îp…è<<™#¤SSS™™™###¤SSII6#™™™™™
…?á???Ÿ…蟟???…<ä<4S¬ÎÎ<<4#S###Î4¤I###Ι™¤¤¤#66II6S¤™™™™™
áᆆXè……1èè??áè‹Sµ#22262222S222S¸¸S6SS™44™###S¤#SS¤4™™™™™
ggV/AA\…Ÿ…èèáUU42222222226SS666S#S##¤#####SS¸¸¸¸¸¸¸™>™™™™
//Ag??UŸ‹…?ááUk™S222S2SSSS2SSSSS##¤S¸4¸¸bSSSS#¸bb™>™™™™™™
ggáá?ÖÖ…Ÿ…U??áb4b222222SS666SS2q4#SSS#S##µ¤SSS##S#™™>>™™™
ggVááU…Ö…U??Ö?44¸22222S6226SS62µ™¸#S™™¸#¤¤SS##¤¤##™™>>>>>
…\X†UèÖ…èÖÖÖbbb¤¤µ¤222S26S2S62222¸™™™¸™™™b##¸¤6#S¸™™™>>>>
Ö……U…èÖbÖÖÖUb¤###¤S2222226S222q™™™™¸¸¸™™™¸¸™¸qµ¸¸™>>¸>>>>
#3ÖUb######b¤µµµ¤ÎÎqµµ22S2S22¬Î™¸¸¸™™™™¸¸™¸¸¸™™¸™¸>>>>>>>
##b4ŸŸ…èáÖÖ™¸#6#¤SSS6µµµ¤SS#S##™™™™¸™¸¸™>¸¸¸¸>>¸¸¸¸¸>>>>>
#ÎÎbbbbbbA#¸#S666¤66SµµµµSSSSSS2S#™™™¸¸¸¸¸¸¸¸>¸¸¸¸¸¸>>>>>
ÎÎ4bS###bbSµ¸µq6µ66S¤µµµµ2S6¤622¸™™¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸>¸>¸
bÎΙ4™¤¤¤#¤µµµµµ¤¤µ6¤q¤¤I22666S2™™™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸>>¸
4¸¸µ™4ÎÎbb#¤bb¸¤qµ6666¬¬¤I6S66S2™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸™™44™™¸Ö…ÖUAè…µS66666S4¸¸¤µµµµ6SSS2S™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™
™444™™44…ÖÖÖÖb…p¤66µµµ#¸™™™¤I¤I6¤6SS#™>¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
44¤b<‹<‹‹èÖÖU\?4S66666S¸>>™¸¸¸I¤¤µSSq™>¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
Î##°J<<‹‹ŸÖÖUVAUb666SS¸¸>>>™¸™™™¤66SS¸¸¸¸¸¸¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
q#3JJ‹‹‹‹<èÖèVV/Öb™¤¸™¸¸>>¸¸¸¸™™™¸¸##™™¸¸¸¸¸¸¸™¸™¸™¸¸¸¸¸¸
µ‹‹JJ‹<‹<<…pÖ/g/áÖ4™™™™™¸™™¸¸¸¸¸¸¸¸™™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸¸
#‹JJJJ‹<Ö…Ö…U/ÀkkÖb™™™™>™™¸¸¸¸¸¸¸>¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
#‹JJJ<‹èèkk…\/Vk\Ö™¤™™™™™¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™¸¸¸¸¸™¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
#p‹JJ<<èVk…bkV/V\á™™™¸¸™™¸¸>¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸
bŸ…è‹‹<<UÖÖ\AVb\kk™4b¸™¸¸™™™™™¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸™¸¸¸™™™¸¸™¸¸¸™
5‹…Ö<<Ÿèá?\kAkAkkkb™b™™¸™¸¸¸™™¸¸™™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™¸¸¸¸™¸¸™™
3‹Ÿ‹‹<èUká?kAAA\U™>¸¸b™™™™¸¸¸¸™¸¸™¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸™™¸
Ÿ……ŸŸŸ1k??ábbb\kb™>>>¸b™™™>>>¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸µ¸™™™™¸¸¸¸¸¸
…è‹ŸŸUá??A1bbbkk™™>>>¸>bb™™>>™>bb™>>>¸¸¸™¸b¸#2S¤b™™¸¸¸¸¸™
p<<ŸèA??kAákk\k™™™>>>>>>bbbb¸™b>b>¸¸>¸¸™¸###µ¤S¤™™™¸¸¸¸™™
<<ŸèU??káAV/Vb™¸™™™¸™™b>™™™b#¸¸bbb>>>b™b#>™#bbb¸™™>¸¸¸¸¸¸
……UA?áVAVááV\™™™™™™™¸b¸¸¸™¸¸¸#¸>b>#>>bb>>™¸¸¸¸b¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
UbAUUkAVVAAAA>¸¸¸¸¸bb¸¸b#¤#bbb##bbb#bbbb¸b¸b¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
UU™áá\V\AAAAA#b¤¤###b######b##b##b¤#############¤###¤####
ÖUUUAAAAAAAAA#b¤####¤#########¸b#S#####b###############¤#
AAAAAAkAAbbAAµ¤b¤###########S¸¸S#¤SS#¸#####¤¤¤¤##########
AAAAAUUb#bbbb¤¤###########S#S™¸¸b#¤###b¸µ###¤¤##########¤
AAS#U¸bbb#####¤#######SSSSSSS2#Sb##bSSSbµµ¤######¤###¤¤##
AS#bbbbb¤¤¤############SSSSSS#¸µSSbbS#¤µ#S##############S
#Sbbbbµµ¤¤#¤#####S##S#SSSSSSSSSµµA#µ#S#µb#¤##############
##S#SSSSSSSSSS2222S2S22SSSSSSSSS###¤#SSSS#¤µ#############
S###S##SSSSS22222S22222SSSSSSS22S#¤¤SSSSSSS#¤¤#####SSSSSS
SS#¤S#¤#SSS2222222222222222SS2SSSSSSSSSSSS#########SSSS#S
SS#SS##SSSS2222222222222222SS2SSSS#SSSS#S#####SS#SSSSSSSS
SSSS###S2S22222222222222222222SSSS#S#S#####S##SS###SSSSSS
S2S2SSSSS22222222222222222222SSSSS#S#SS#S#S##S##S#SSSSSSS
SS22SSSS22222S222S2222SSSSSSSSSSSS#####SS#S##S#SSSSS#SSSS
2222S22222222222222SSSSSSSSSSSSSSS##SSSSSSSSS#SSSS####SSS
2S222222SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS####SSS#SSSSS#S##########
22222222SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS#####S#S#SSSS##S###S####
222222222222SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS#####S#S##S#SSSSSSS#####
22222SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS###S##S###SSSSSS#SS##S#S
SS22222222SSS22SSSSSSSSSSSSSSSSS###SSS#S###SSS#SSS##S####
22222222222SSS2SSSSSSSSSSS2SSSSS##############S#S########
22222222222SS2SSSSSSSSSSSSS##############S####S##########
22222222222SSS2222SSS22SSSSSSS#####SS###########S########
SS2S22222222222SS2S22SSS#SSS###SSS####SS##S##############
SSS22222222222S2SSSSSSSS#S#####SSSS######################
222222222222222SSSSSSSSSSSS#SSSSSSS####################¤#
222222222222222SSSSSSSSSSSS#############SS####SS#S#S#####
222222222S22222SSSSSS#########################S#SS######¤
SS22S###########S#SS####S#####SS##S#SS###SS###S########¤#
SSSSµ¤S########¤¤¤¤¤#####S#¤¤##S##SSSS###S#####¤¤¤#######
#SAb#######bbbbbb¤bb¤#########¤¤¤#SS#SS#####¤¤¤¤###¤¤¤¤b¤
AbbAbA™™b#bbbbbAbbAA###bb¤µ¤#¤¤¤##S########¤¤#¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤b
kAAAbèÖÖ™UUUUbbbbUbbbbbbbb¤#SSSSS#######¤##¤¤¤###¤¤¤###¤¤
AAkkUU¸¸U™™UUbbbbbbb¸¸bbbb¤#bb#¸™¤bb¤#b####¤¤##########¤¤
AAAAU<Ö44™UUbbÖÖÖb¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™444™¸¸bbbbbb¤b##¤¤bb##¤¤¤
UU…ŸŸ<bU¸™™UU\¸™¸>>¸¸¸¸¸¸¸b¸™bbbbbbb¸bbbbbbbbbbbbb¤¤¤¤¤¤¤
™…Ÿd<#b>¸¸>>>U™™¸¸¸¸¸¸™¸¸¸b¸¸¸¸¸¸bbb¸bbbbbbbbbbbb¤bbbb¤¤¤
Ö3‹‹¸Ö™™™¸>>>>U>U™¸¸™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸bbbbbbbbb¤¤¤bbbb¤¤b¤¤b¤¤b
™ÎÎ444™™™™Ö™™UUU>™¸¸™™™¸¸¸¸¸¸bbbbbbbbbbbbb¤¤¤bbbbbb¤¤¤¤¤¤
ÖF©Ÿè1ÖÖÖÖÖÖ?1AAA™¸¸bbb¸¸¸¸¸¸¸¸¸bbbbbbb¤¤bbbb¤bbbbbb¤¤#¤¤
ÖF©ŸbkUUU1Ö1UbAAU™™ÎÖÎθbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb¤¤¤bbb
¸ÖÎUbAáè……™Ö™™¸¸™¸™p<<<<<Î4bbbbbbbb¸¸bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
™™™¸™™4™™UU¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™™™™™¸¸¸bbbbb¸¸bbb¸b¸¸¸¸bbbbbbbbbbb
™™™™™¸¸™¸bb™™¸™™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™¸¸™™bbbbbb¸¸¸b¸¸b¸bbbbbb¤bbbb
Ö™>™>¸¸¸™¸4™¸™™¸¸™¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™™™¸bb¸¸¸¸¸¸bb¸¸¸¸bbbbbbbbbbb

(12)

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

Page 9

Roses in a Brass Vase

170

10

www.freecrossstitchonline.com
20

30

40

50

(10)

##¤#############¤¤#¤¤¤µbbbbb¤¤bbbbbbb¸¸¸ÎΙ™™™>>™™0 ™0™ÎyÎ
¤¤¤#################¤µbbµbbb¤##bbbbbb¸b4ÎΙ™ççÖ™Öççç0™—Î0
##bb############¤##bbbbbbbbbb4ÎÎ0 0ç0 0>0 0 0 0ç0 0 0 0 0 0ççççpççp
¤¤#########¤#####bbbbbbbbbbÎpÎÎ0 0 0çççç0 0 0 0 0 0 0 0 0pppppppppp
##¤##¤#µ¤¤###bbbbb¤bbbbbbb™¸™ÎÎÎççç0ç0 0ç0çç0 0çpçppppppppp
#####¤#¤¤#bbbbbbbbbbbbbbbb™™ÎÎÎÎç0 0çççç0 0 0ç0çpppppppppppp
¤¤¤¤#¤¤¤µb#¤bbbbbb#bbbbbbbb¸™™™™0 0 0 0 0 0 0 0 0 0çç0 0 0pppppppppp
##¤##¤#¤¤##bbbbbbbbbbbbbbb440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0pppppppppp

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

Page 10

170

60

Roses in a Brass Vase
70

www.freecrossstitchonline.com
80

90

100

110

(11)

ÎÎÎÎÎçç>III™ç3"‹©@FºÎ™™Fºº‹F™‹………ŸŸ3pb¸b™™>>>bb##bçpçççç™™
çΙ>n>ççå¸Î™Ckbbbb¸y¸…‹<ºº‹º##b##AUÖ™™¸™Î0™>>bIIIÖç 0ç0ç™™C
pç™™¸>ç0ççç™Î™™™Öp3ÖÖ…ÖÎ3!<º©pÖ0™™44™Ö™Öç™>çççççççç™çç™Ö0™
çppppççççç™ÖppppppÎÖÖÖÖÎ!<‹<ÖÎÎÖÖÖÖ™Ö™™™™ç>>>0™çç™™™ç0™0 0™
pppçÎçç0çç™ÖÎ3pp<ppÎpp4pÖÖŸdÖ™4Î4Öpppççç™™Öç™™ç0ççççççççç0
pppppçç0 0ç04ÎÎÎÎÎÎÎÎppp44Ö…dÖ™™™™™pppçççpÖçç™™0ç0ççççççppp
pppppçççÎ0pppppppÎ3pppp4ppppÖ™™™™>™ççpçpppçççççççççpçppppp
ppppppÎ0ÎppppppÎppppppÎÎÎÎÎÎÎ0 0™çppççÖççççççççççppppppp333

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

Page 11

Roses in a Brass Vase

170

120

130

www.freecrossstitchonline.com
140

150

160

(12)
170

0™>™>>bbb>¸¸¸¸¸¸b4bbbbbbbb¸p……™UUAb¤bb¤b™UÖÖÖÖÖÖ4Ö™™™™™™™™
C>>>>åå>bb¤bb¸¸b¸¸bbbbbbbbbbbç4™3Ιbb¸p‹©Ö>ÎÖÎ4™™ÖÖÖÖ™4™™™
™™‹‹‹@©‹‹‹p¸>>¸¸¸¸‹‹‹pÎp‹F!!ºÅF©™™ÎÎ4ppÎ4™ççÖ™™™Öpp™™™™™™™
ç™™0ÎÎp‹‹‹‹33p™™™¸¸¸™Î0ÖÎÎÎÎΩÎ4ÎçÖ™ÎΙ¸¸™™0çÖç™™™™™™™™çpp
0ççççppçççççpçç™™™™™¸™0™™™™™™™™™ççççç0çççç0 0 0 0 0 0™™™™™0 0™™™
pçççç0 0 0ççççççç™0çΙ™™Öçç0 0癸¸>bÖççççççç0 0 0 0 0 0 0 0™™™™™™4™™
ppppppppppppppp0çpp4™™™™ÎÖç0ççç™>>çççççç0 0 0 0 0 0 0 0 0™™™™™™™™™
ppp33333p3pp3MpppppppçÎ444ççççççÖÖçç0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0™™™™™™4™4™™

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

Page 12

Roses in a Brass Vase

170

180

190

www.freecrossstitchonline.com
200

210

220

230

™™>™™™™™ÖÖÖ™¸™™>™¸>>¸>>>bb¸b¸¸¸¸¸¸¸™™™¸b¸¸¸¸¸¸¸bb¸bbb¸¸¸¸
>™™¸¸™™U¸¸™™™™™™™™™™™™ççppçÖÖÖÖ™™™™™™¸¸¸¸¸¸¸b¸¸bb¸bbbbb¸¸
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™çpppç™™™™™™™¸¸¸¸¸¸bbb¸¸¸¸¸¸¸™¸>>¸
0™™™™™™™>™>¸¸¸>>™>>>>>>™>>>>>>™>™™™™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸b¸™™™™™™™™
™4™™™™™™™™™¸¸¸¸¸™¸™™>™™™¸>™>>™™b¸™™™¸¸¸¸™¸¸¸™¸¸¸¸¸¸¸>™™™™
™™™™™™™™™¸™™¸¸¸¸™™™™™™™™™™¸>¸™b¸™™™#¸™™™™™¸™™¸¸™™™™™¸™™™™
™™™™™¸™™™™™¸™™¸™™™¸¸™™¸¸™™™>™™#™™¸b¸™™™™>¸™b>™¸¸¸¸™™b™™™™
™™™™™™™¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸™™™™>>S¸™™™¸¸bb¸™bbb™b¤b#¸¸™b™™™™™

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

Page 13

Roses in a Brass Vase

Pattern Name:
Designed By:
Company:
Copyright:
Fabric:
Size(s):

www.freecrossstitchonline.com

Roses in a Brass Vase
www.freecrossstitchonline.com
Free Cross Stitch Online
Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.
Aida 14, White
230w X 171h Stitches
14 Count,
16-3/8w X 12-1/8h in
16 Count,
14-3/8w X 10-5/8h in
18 Count,
12-3/4w X 9-1/2h in

Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
Ÿ
2
DMC 152
Shell Pink-MD LT
è
2
DMC 223
Shell Pink-LT
d
2
DMC 224
Shell Pink-VY LT
k
2
DMC 300
Mahogany-VY DK
À
2
DMC 301
Mahogany-MD
2
2
DMC 310
Black
g
2
DMC 347
Salmon-VY DK
V
2
DMC 355
Terra Cotta-DK
ç
2
DMC 370
Mustard-MD
3
2
DMC 372
Mustard-LT
œ
2
DMC 445
Lemon-LT
J
2
DMC 452
Shell Gray-MD
n
2
DMC 469
Avocado Green
P
2
DMC 471
Avocado Green-VY LT
/
2
DMC 498
Christmas Red-DK
ä
2
DMC 523
Fern Green-LT
q
2
DMC 535
Ash Gray-VY LT
¸
2
DMC 610
Drab Brown-DK
p
2
DMC 612
Drab Brown-LT
Î
2
DMC 640
Beige Gray-VY DK
¬
2
DMC 645
Beaver Gray-VY DK
"
2
DMC 677
Old Gold-VY LT
7
2
DMC 728
Topaz
Ý
2
DMC 729
Old Gold-MD
å
2
DMC 730
Olive Green-VY DK
C
2
DMC 732
Olive Green
@
2
DMC 738
Tan-VY LT

2
DMC 760
Salmon
9
2
DMC 782
Topaz-DK
8
2
DMC 783
Topaz-MD
b
2
DMC 801
Coffee Brown-DK
A
2
DMC 814
Garnet-DK
Å
2
DMC 822
Beige Gray-LT
M
2
DMC 833
Golden Olive-LT
G
2
DMC 834
Golden Olive-VY LT
©
2
DMC 842
Beige Brown-VY LT
>
2
DMC 869
Hazelnut Brown-VY DK
\
2
DMC 918
Red Copper-DK
6
2
DMC 934
Black Avocado Green
I
2
DMC 936
Avocado Green-VY DK
#
2
DMC 938
Coffee Brown-UL DK
0
2
DMC 3012
Khaki Green-MD
µ
2
DMC 3021
Brown Gray-VY DK
5
2
DMC 3022
Brown Gray-MD
°
2
DMC 3023
Brown Gray-LT
¤
2
DMC 3031
Mocha Brown-VY DK
Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

Page 14

Roses in a Brass Vase

Symbol Strands Type
Ê
2
DMC
ò
2
DMC

2
DMC
{
2
DMC

2
DMC

2
DMC

2
DMC
y
2
DMC
S
2
DMC
X
2
DMC
!
2
DMC
á
2
DMC
?
2
DMC
1
2
DMC
º
2
DMC
Ö
2
DMC
F
2
DMC

2
DMC
T
2
DMC
B
2
DMC
;
2
DMC
U
2
DMC

2
DMC
4
2
DMC
<
2
DMC

2
DMC

2
DMC
:
2
DMC

Number
3033
3046
3078
3328
3348
3362
3363
3364
3371
3712
3713
3721
3722
3726
3770
3772
3774
3821
3822
3829
3855
3858
3859
3860
3861
3862
3864
3865

www.freecrossstitchonline.com
Color
Mocha Brown-VY LT
Yellow Beige-MD
Golden Yellow-VY LT
Salmon-DK
Yellow Green-LT
Pine Green-DK
Pine Green-MD
Pine Green
Black Brown
Salmon-MD
Salmon-VY LT
Shell Pink-DK
Shell Pink-MD
Antique Mauve-DK
Tawny-VY LT
Desert Sand-VY DK
Desert Sand-VY LT
Straw
Straw-LT
Old Gold-VY DK
Autumn Gold-LT
Rosewood-MD
Rosewood-LT
Cocoa
Cocoa-LT
Mocha Beige-DK
Mocha Beige-LT
Winter White

Notes:
You should begin at the centre of the pattern. Follow the arrows at the top and on the
left to find the centre. Look in the corners to see the numbers in brackets to put the
patterns together.
As the pattern has a few pages, the easiest way to stitch it is to stitch one page at a
time.
This pattern is offered totally free from Free Cross Stitch Online. We offer one new free
pattern on our website every Friday. Please see www.freecrossstitchonline.
Please feel free to pass this pattern around to anyone for free. You cannot sell these
patterns by themselves, however you can put the pattern together in a kit form and sell
the kits or you can sell the completed stitched item.

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

Page 15

Roses in a Brass Vase

Usage Summary
Strands Per Skein:
Skein Length:

www.freecrossstitchonline.com

6
313.0 in

Type Number Full Half Quarter Petite Back(in) Str(in) Spec(in) French Bead Skein Est.
DMC 152
376
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 223
224
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 224
247
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 300
249
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 301
41
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 310
4776
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
3.000
DMC 347
55
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 355
89
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 370
495
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 372
312
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 445
156
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 452
169
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 469
121
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 471
92
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 498
68
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 523
171
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 535
199
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 610
3155
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
DMC 612
546
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 640
549
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 645
186
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 677
171
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 728
35
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 729
90
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 730
168
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 732
174
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 738
135
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 760
36
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 782
89
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 783
49
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 801
2604
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
DMC 814
329
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 822
114
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 833
348
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 834
346
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 842
414
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 869
852
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 918
74
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 934
590
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 936
433
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 938
3992
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
DMC 3012
424
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 3021
604
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 3022
130
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 3023
79
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 3031
1419
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 3033
126
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 3046
233
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 3078
414
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 3328
62
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 3348
111
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
DMC 3362
328
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

Page 16
Type
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC

Roses in a Brass Vase
Number
3363
3364
3371
3712
3713
3721
3722
3726
3770
3772
3774
3821
3822
3829
3855
3858
3859
3860
3861
3862
3864
3865

www.freecrossstitchonline.com

Full Half Quarter Petite Back(in) Str(in) Spec(in) French Bead Skein Est.
248
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
172
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
4172
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
62
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
96
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
213
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
194
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
169
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
534
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
432
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
295
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
65
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
152
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
262
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
135
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
407
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
297
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
504
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
426
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
2638
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
460
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
148
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000

Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful