You are on page 1of 2

Fuji-san

& c

q = 96

## c

&

##

1
a
2
a

.
-

ta - ma

o - zo -

#
j

& # ...

F a tempo
? ##

#
& # .

&

##

shi
ka -

..
.

? ##

..
&
.
F
? ## c

ho - o

ra -da

ra


ku - mo
no


ta - ka - ku

so

..

no

ni

ya

yu

..
.

ma

ki
-

.
-

mi

ki

..
.

..
p
j
.

..


da
ta -

shi

chi


o - ro - shi
mo - no
ki -

te

te

YOKOYAMA Shin-Itchiro's Sheet Music Library http://shin-itchiro.seesaa.net/


O Creative Commons License Attribution 3.0 Unported
CC

poco rit.


.
J

no


e ni

bi - e -

anonymous

j

n

Music

Iwaya Sazanami lyrics

(Mt.Fuji)

##

Shka


13

&

##

##

ka

ka

mi- na - ri

su - mi
no

sa

su

ma

so

shi

to

..
.
F


. .

w

#
& #

ji

ji

wa

wa

fu

fu

##
&
f
? ##

ni

ni

..

j
& ..

P . .
? ##
w
17

ta ni

o - ku

ki

hi

ku

ku

..
.

no

no

ya - ma

ya - ma

j
.

Fuji-san

Iwaya Sazanami

...
.

atama o kumo no ue ni dashi

shihoo no yama o mioroshite

kaminari sama o shita ni kiku

fuji wa nippon-ichi no yama

i - chi

i - chi

j
.

p - po - n

p - po - n

aozora takaku sobietachi

karada ni yuki no kimono kite

kasumi no suso o tooku hiku

fuji wa nippon-ichi no yama